LOTTERIINSPEKTIONEN Box Strängnäs Verksamhetsåret 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009"

Transkript

1 LOTTERIINSPEKTIONEN Box Strängnäs Verksamhetsåret 2009

2 Verksamhetsåret 2009

3 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Kontroll av illegal spelmarknad 7 Tillstånd och normgivning 7 Information 7 Organisationsstyrning 8 Måluppfyllelse 8 Uppdragen 8 Utvecklingen på spelmarknaden 8 Preliminär sammanställning av spelmarknaden 9 Lotterilagstiftningen 10 Organisation 11 Personal 12 Mål för personal- och kompetensförsörjning 12 Personal- och kompetensförsörjningens måluppfyllelse 12 Personalrörlighet 12 Kompetensutveckling 12 Sjukfrånvaro 13 Internt arbete under året 13 Ekonomisk översikt 14 Ekonomisk utveckling 15 Kontroll och tillsyn 17 Verksamhetsöversikt 17 Mål 18 Resultat 18 Rikslotterier 18 Restaurangkasino- och automatspel 18 ATG 19 Svenska Spel 20 Casino Cosmopol 21 Riksgäldskontoret 22 Nedlagd tid 22 Avgifter och kostnader 23 Kontroll av illegal spelmarknad 25 Verksamhetsöversikt 25 Mål 25 Resultat 25 Tillstånd och normgivning 29 Verksamhetsöversikt 29 Mål 29 Resultat 29 Rikslotterier 29 Restaurangkasino 31 Förströelsespel 31 Värdeautomater 31 Övriga tillstånd 31 Typgodkännande 32 Nedlagd tid 32 Ärendebalans 33 Avgifter och kostnader 33 Information 35 Verksamhetsöversikt 35 Mål 35 Resultat 35 Finansiell redovisning 39 Resultaträkning 39 Balansräkning 40 Anslagsredovisning 41 Sammanställning av väsentliga uppgifter 42 Noter och tilläggsupplysningar 43 Ordlista 48

4 Förord Med oss blir alla vinnare! Så lyder den vision som Lotteriinspektionen utarbetat för sin verksamhet. Visionen ska peka på förhållandet att Lotteriinspektionen är Sveriges främsta kompetenscentrum när det gäller spelrelaterade frågor och på att vi i ett internationellt perspektiv ska tillhöra spjutspetsarna bland de myndigheter som ansvarar för spelfrågor. Från mitt perspektiv har Lotteriinspektionen redan kommit en bra bit på väg i arbetet med att nå denna vision. Under året har myndigheten också arbetat intensivt med att skapa en solid värdegrund för vårt förhållningssätt internt och externt och för de utgångspunkter som vi ska ha gentemot våra målgrupper. Begreppen kvalitet, proaktivitet och respekt utgör grundbultarna i vår värdegrund som kommer att fastställas i början av Målet för den svenska spelpolitiken som den formulerats av riksdag och regering är alltjämt en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade och reglerade former. Uppkomsten av spelberoende och kriminalitet ska i största möjliga utsträckning minimeras. Lotteriinspektionens uppgift är att både i sin egen verksamhet och i samverkan med andra myndigheter förverkliga detta mål. Under året har också en organisationsöversyn initierats. Arbetet har bedrivits i nära samarbete mellan personal och ledning. En mer flexibel och omvärldsanpassad organisation beräknas träda i kraft i februari Myndigheten har dessutom fattat beslut om en flytt till mer ändamålsenliga lokaler i centrala Strängnäs, vilket inte minst underlättar för det relativt stora antalet pendlare som arbetar hos oss. Lotteriinspektionen ska självfallet inte föregripa eller otillbörligt påverka de svenska spelpolitiska avgörandena. Samtidigt är det ingen hemlighet att vi ställt oss bakom, och i vissa avseenden starkt förordat, en reform av spellagstiftningen. Moderniseringsbehovet är tveklöst stort. Avslutningsvis kan jag konstatera att, oavsett vilken reglering som beslutas, är Lotteriinspektionen beredd att uppfylla de höga förväntningar medborgarna, regeringen och vi själva har på vår verksamhet. Återigen: Med oss blir alla vinnare! Strängnäs den 16 februari 2010 Håkan Hallstedt Generaldirektör Vi har, liksom föregående år, i allt väsentligt uppfyllt detta mål. Handläggningstiderna är fortsatt korta och myndighetens medarbetare har med stor arbetsvilja och lojalitet medverkat till att tillståndsgivningen, kontrollen och tillsynen har utvecklats på ett effektivt sätt. Ekonomin är i balans och min bedömning är att Lotteriinspektionens förtroende hos marknadsaktörerna och allmänheten är oförändrat högt. 5

5 Jesper Pagoldh, systemtekniker Administrativa enheten Mina arbetsuppgifter spänner över ett stort fält, jag ges ansvar och handlingsfrihet i det dagliga arbetet. IT har alltid varit en prioriterad verksamhet på Lotteriinspektionen och det finns en god förståelse för frågan. Mitt jobb är roligt, varierande och utvecklande, jag kommer till ett oskrivet blad varje dag. Översikt av myndigheten Sammanfattning 2009 En rad tillsynsaktiviteter för att säkerställa att spel och lotterier uppfyller ställda krav och villkor har genomförts. Nya former för samverkan med andra myndigheter för att motverka illegalt spel har utvecklats. Omfattande tillsyn av AB Trav och Galopp (ATG) och AB Svenska Spels försäljningskanaler har genomförts. Mål Tillsyn av spelmarknaden Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som faller under Lotteriinspektionens ansvarsområde och till att regelverket efterlevs. Verksamheten ska även bidra till att minska risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar. Kontroll av illegal spelmarknad Den tekniska tillsynen har utvecklats för att säkerställa att särskilt Internetbaserade spel genomförs på ett korrekt och säkert sätt. Vi har arbetat med långsiktiga strategier inom utvalda områden och en långsiktig verksam hetsplanering. Extern kommunikation har fått högre prioritet i organisationen och ett förbättringsarbete på området har påbörjats. Det internationella samarbetet har givit gott utfall för myndighetens arbete. Ett större arbete kring Lotteriinspektionens värdegrund har inletts, för att stärka alla medarbetare i sitt yrkesmässiga förhållningssätt års regleringsbrev anger att verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Tillstånd och normgivning Myndighetens föreskrifter ska vara enkla, tydliga och bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad. Information Vi ska främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftning genom att sprida information och genomföra informationsåtgärder. Lotteriinspektionen ska också följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden nationellt och internationellt och vid behov informera regeringen om sådan utveckling som påverkar den svenska spelmarknaden. 6 7

6 Organisationsstyrning Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst. Måluppfyllelse Under året har Lotteriinspektionen genom sitt arbete på olika sätt verkat för en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efter frågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Vi har fokuserat på frågor om åldersgränser och spelansvar samt vidtagit åtgärder för att motverka illegalt spel. Vi har under året genomfört en rad tillsynsaktiviteter för att säkerställa att spel och lotterier uppfyller ställda krav och villkor. Aktörerna har till fullo följt rekommendationer efter påtalade brister. Antalet anmärkningar var 291, vilket stod för 7,7 procent av genomförda kontroller. Detta är på samma nivå som året innan. Sammantaget har vi genomfört kontroller på spelställen som har tillstånd. Arbetet med kontrollen av den illegala spelmarknaden har främst inriktats på de områden som medför störst risk för spelberoende och kriminalitet, vilka är spelautomater och pokerspel. Under året har vi genomfört 644 kontroller för att hindra illegal spelverksamhet. Av dessa har 89 lett till polisanmälningar. Totalt har vi fattat beslut i ärenden om tillstånd under året, inklusive tillstånd för värdeauto matspelet Vegas. Antalet öppna tillståndsärenden den sista december var 94, varav 55 procent inkommit till myndigheten under de sista 30 dagarna av året. En rapport har lämnats till regeringen om den nationella respektive internationella utvecklingen på spelmarknaden. Vi har vidareutvecklat informationsutbytet med Ekobrottsmyndigheten, ett flertal polismyndigheter och Finansinspektionen. Vi anser att vi har uppnått de mål som riksdag och regering lagt fast för verksamheten. Uppdragen Vi har genomfört den kontroll och tillsyn av Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet som vi har fått i uppdrag av regeringen att utöva. Vi har fått i uppdrag att redovisa lämpligheten av och i förekommande fall förslag till särskild avgiftsförordning för myndighetens verksamhet. Redovisningen ska lämnas senast den 1 april 2010 till Finansdepartementet. Utvecklingen på spelmarknaden De senaste årens trend att spelmarknaden blir alltmer teknikintensiv har fortsatt under det gångna året. Utvecklingen under 2009 kännetecknas framför allt av aktörernas strävanden att öka tillgängligheten till spel i olika miljöer. Poker och bingo på Internet är fortsatt populära. Det totala spelandet (bruttoomsättningen) i Sverige fortsatte att öka något trots den rådande ekonomiska krisen. En viktig aspekt på spelmarknaden i ett vidare perspektiv är spelberoendefrågorna. Under året har Folkhälsoinstitutet redovisat en stor undersökning som visar att framför allt andelen unga män som har spelproblem har ökat. Forskning som visar vilka spelformer som kan leda till missbruk och vilka grupper som är särskilt sårbara har lett till ytterligare åtgärder vad gäller spelansvar hos spelbolagen. Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag som förekommer i svenska medier har fortsatt under året. Den rättsliga aspekten när det gäller ingripanden mot denna marknadsföring har vi redogjort för i andra sammanhang. 1 Problemet med illegala spelautomater och liknande anordningar har återigen vuxit. Dock har den stora insatsen som vi genomförde i samarbete med bland andra Skatteverket under 2007 nu gett resultat i form av ett stort antal skatterevisioner och åtalsanmälningar mot de butiksägare och andra som hade automaterna utställda. Internationellt rapporterar flera länder om en tillbakagång för landbaserade kasinon medan poker fortfarande tilldrar sig stort intresse. Rättsutvecklingen på spelmarknaden går åt olika håll i olika länder. I vissa länder genomför man avregleringar medan man i andra arbetar för att behålla monopol eller strikt reglerade marknader. EU-domstolen har i ett avgörande bekräftat medlemsländernas möjligheter att under vissa förutsättningar behålla monopol på spelmarknaden. EU-parlamentet antog under året en resolution som tar avstånd från harmonisering av spelmarknaden. Preliminär sammanställning av spelmarknaden Under året beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,7 procent jämfört med året innan. Omsättningen efter utbetalda vinster, det vill säga det belopp som spelarna har förlorat på sitt spelande, uppskattas till 16,7 miljarder kronor årligen. Det är en utgift på drygt kronor per invånare över 18 år. Marknadsandelar av bruttoomsättningen 40,9 Mkr Folkrörelsernas spel och lotterier 14% ATG 31% Marknadsandelar av nettoomsättningen 16,7 Mkr Folkrörelsernas spel och lotterier 17% ATG 23% Restaurangkasino 1% Svenska Spel inkl. poker och kasino 54% Restaurangkasino 1% Svenska Spel inkl. poker och kasino 59% 1 Se t.ex. Redogörelse över aktuell rättstillämpning andra halvåret 2009 dnr 09LI

7 Lotteriinspektionens styrelse, från vänster: Håkan Hallstedt, Carina Tolke, Per Binde, Ann-Christine Zachrisson, Peter Seipel, Karin Perers och Henrik Berggren. I genomsnitt använder de svenska hushållen knappt tre procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier, räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Drar man från vinsterna blir andelen drygt en procent. De två största spelbolagen, Svenska Spel och ATG svarade för cirka 85 procent av bruttoomsättningen på spelmarknaden. Folkrörelsernas andel var 14 procent och resten var restaurangkasinospel. Av spelmarknadens aktörer har Svenska Spel, ATG och Folkspel haft försäljning över Internet under året. Deras sammanlagda försäljning över Internet 2009 uppskattas till drygt sex miljarder kronor. Utöver den reglerade marknaden förekommer spel på utländska Internetsajter. Där saknar vi tillförlitliga uppgifter om omsättningen. Lotterilagstiftningen Den 20 juni 2007 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som fick i uppdrag att föreslå en långsiktig hållbar svensk spelreglering. Uppdraget slutredovisades den 15 december 2008 genom betänkandet SOU 2008:124 En framtida spelreglering. Utredningen föreslår en rad åtgärder, bland annat Författningsreglering och nya uppgifter för Lotteriinspektionen. Ökat socialt ansvar genom utveckling av vård- och behandlingsprogram för spelberoende. Sanktionssystemet effektiviseras. Spelutredningen föreslår att den framtida spelregleringen ska genomföras med en ny lotterilag. Den nya lotterilagen som bygger på grunderna i dagens lotterilag är en så kallad ramlag som ska fyllas ut och konkretiseras genom föreskrifter i förordningsform och myndighetsföreskrifter. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari Den svenska spel- och lotterimarknaden utgörs av staten, hästsporten och folkrörelserna samt kommersiella intressen som bara har tillåtits i mycket begränsad omfattning. Spelutredningen föreslår en delvis ny modell som innebär att kommersiella intressen ska kunna få tillstånd att anordna vadhållning (oddsspel och tipsspel) med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar. Tillstånden ska ge rätt att anordna vadhållningen både över Internet och hos spelombud. Denna nya tillståndsmodell ska regleras i lotterilagen, och därmed kommer tillstånden också att omfattas av lotterilagens övriga bestämmelser. Utredningen föreslår att det statsägda spelbolaget Svenska Spel inte längre ska få anordna vadhållning. Genomförs spelutredningens förslag kommer det att påverka Lotteriinspektionens framtida arbete i stor omfattning. Organisation Lotteriinspektionens dagliga arbete leds av generaldirektör Håkan Hallstedt. Styrelsen, där generaldirektören ingår, har så kallat fullt ansvar. Styrelsen har haft tio sammanträden under året. Arbetet i styrelsen har främst omfattat uppföljning av Lotteriinspektionens arbete, remissvar, rapporter, föreskrifter, riktlinjebeslut om villkorsgivning enligt lotterilagen och principiellt viktiga beslut om nya lotterier och spel. Lotteriinspektionen är belägen i Strängnäs och är organiserad i fyra enheter och en stab. Införandet av det så kallade tjänstedirektivet har medfört vissa förändringar av den svenska spelregleringen. I lotterilagen har begreppet skicklighetsautomat tagits bort och smärre justeringar har även skett i lotteriförordningen (1994:1451) och lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, för att underlätta för utländska sökande. Dessa ändringar trädde i kraft den 28 december Under året har även kasinolagen (1999:355) anpassats till det så kallade tredje penningtvättsdirektivet. Dessa ändringar innebär bland annat att inspektionen fått möjligheter att meddela föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. K = Koncessionsenheten TT = Tillstånds- och tillsynsenheten R = Rättsenheten A = Administrativa enheten 11

8 Personal Lotteriinspektionen hade 39 anställda inklusive generaldirektören vid årets utgång. Av de 39 anställda var 25 kvinnor (64 procent) och 14 män (36 procent). Dessutom fanns cirka 90 behovsanställda kontrollanter runt om i landet som var anställda med stöd av anställningsförordningen (1994:373). Medellönen för de anställda (generaldirektörens lön är inte medräknad) var vid årets utgång kronor per månad. Den genomsnittliga åldern var 42 år. Mål för personal- och kompetensförsörjning Myndigheten ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med en ändamålsenlig kompetens för verksamheten. Myndighetens mål har varit att utbilda enskilda medarbetare i områden som är upptagna i verksamhetsplanen och som ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter. Personal- och kompetensförsörjningens måluppfyllelse Lotteriinspektionen har uppnått målet med god kompetensförsörjning med en ändamålsenlig kompetens för verksamheten. Personalrörlighet Under året har tre personer slutat. Lotteriinspektionen har rekryterat fyra medarbetare varav tre är anställda tillsvidare och en är visstidsanställd. Utöver dessa har myndigheten anställt två personer med stöd av anställningsförordningen som ska hjälpa till vid enstaka tillfällen. Ett antal nya kontrollanter har rekryterats med stöd av anställningsförordningen för att behålla en god säkerhet i kontrollarbetet. Vid rekryteringen har vi eftersträvat mångfald ur alla aspekter. Kompetensutveckling Kvinnor och män får lika möjligheter till utveckling i arbetet. Detta gäller både det egna arbetsområdet och vidareutveckling till andra områden. Individuella utbildningar vilka har varit kopplade till medarbetares nuvarande och kommande arbetsuppgifter har genomförts. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade under 2009, vilket till stor del beror på att vi har haft ett par längre sjukskrivningar. Andelen sjukfrånvaro totalt för myndigheten i procent av den ordinarie arbetstiden var 3,3 procent under året jämfört med 2,7 procent året innan. Sjukfrånvaro Könsfördelning Kvinnor 5,0% 3,7 % 2,2 % Män 0,7% 0,9 % 0,8 % Åldersfördelning år 3,8% 2,5 % 1,5 % Totalt 3,3% 2,7% 1,6% Tabell 1. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Internt arbete under året Genom långsiktiga strategier inom utvalda områden och en verksam hets planering har vårt kvalitetsarbete fortsatt under året.vi har lagt tid på att modernisera tekniska villkor som lagt grunden för vidareutveckling av den operativa tekniska tillsynen. Vårt interna kvalitetsarbete har fortsatt med inriktning på myndighetens styrdokument. En stor del av myndighetens policy- och riktlinjedokument har gåtts igenom, uppdaterats och fastställts av styrelsen. Myndigheten har bytt ut en stor del av infrastrukturen för IT, eftersom den var ålderdomlig. En modern plattform ska ge bättre förutsättningar för att möta framtida förändringar och krav. Som ett led i att stärka alla medarbetare i sitt yrkesmässiga förhållningssätt i arbetet påbörjade vi under andra hälften av året ett större arbete gällande Lotteriinspektionens värdegrund. Hela myndigheten har deltagit i två större aktiviteter under hösten. Under en tvådagarskonferens har vision, fokusområden och värdegrunder diskuterats ingående; ett arbete som sedan utmynnat i ett första förslag till värdegrund för myndigheten. Förslaget diskuterades i ett andra steg i form av en workshop som krävde samtliga medarbetares engagemang. Ett slutligt förslag på en värdegrund för Lotteriinspektionen kommer att fastställas i början av 2010 för att därefter omsättas i praktiken

9 Verksamhetsgren, tkr 2009 Budget Totalt för myndigheten Intäkter Kostnader Resultat Kontroll och tillsyn Intäkter Kostnader Resultat Kontroll av illegal spelmarknad Intäkter Kostnader Resultat Tillstånd och normgivning Intäkter Kostnader Resultat Information Intäkter Kostnader Resultat Tabell 2. Resultat per verksamhet Intäkter avser både uppbördsintäkter och intäkter som redovisas under anslaget (4 avgiftsförordningen och finansiella intäkter). I enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 2 övrig återrapportering, redovisar vi uppbördsintäkterna som intäkter i resultatredovisningen istället för intäkter av anslag. Samtliga belopp är angivna i kronor i resultatredovisningen om inget annat anges. Ekonomisk utveckling Verksamheten ger totalt ett ekonomiskt underskott som beror på att intäkterna inte täcker utgifterna för kontrollen av den illegala spelmarknaden och informationsverksamheten. De budgeterade siffrorna är hämtade från regleringsbrevet och hur vi planerade fördelningen av de tilldelade anslagen. Hur vi använt anslagssparandet ingår inte i de budgeterade siffrorna. Kostnaderna för året har ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror på att kostnaderna för drift har stigit genom inköp och köp av tjänster. Detta beror till stor del på att myndigheten byter lokaler efter årsskiftet samt att IT-infrastrukturen har förnyats under året. Kostnader, tkr Lotterilagen Kasinolagen Automatspelslagen Totalt för myndigheten Tabell 3. Fördelning av kostnader av bedriven verksamhet med stöd av kasinolagen, automatspelslagen och lotterilagen Kontroll och tillsyn är vår största verksamhet, även när det gäller intäkter och kostnader. Verksamheten gav ett positivt resultat under året, tkr. Detta är något lägre än föregående år och budget, vilket beror på något högre kostnader för tillsynen och något lägre avgiftsuttag. Tillstånd och normgivning gav ett resultat på minus tkr, ett större underskott jämfört med föregående år. Det beror på att antalet nya ansökningar för förströelsespel har minskat under året samt att kostnaderna för tillsynen har ökat något. Under hösten har arbetet med en omorganisation påbörjats. En ny organisation är tänkt att gälla från den första februari Myndigheten har även tecknat kontrakt för nya lokaler, vilka tillträds samma datum. I uppföljningen av miljömålen för året konstaterades att myndigheten uppfyllt de uppsatta målen för begränsning av pappersförbrukning, tjänsteresor och elförbrukning. Ekonomisk översikt Lotteriinspektionens verksamhet finansieras genom anslag. Anslaget för året fastställdes till 44,4 miljoner kronor. Marknadens aktörer får betala avgifter för ansökningar om tillstånd, kontroll och tillsyn. Dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel, lotteriavgifter. Avgifter för utbildning får myndigheten nyttja i verksamheten. Under året har myndigheten levererat in 28,0 miljoner kronor i avgifter till statsbudgeten. Vi hämtar uppgifter om antalet ansökningar, bifall, avslag och aktuella tillstånd från vårt diarieföringssystem. Återrapport erings kraven för tillstånd och normgivning avser antal inkomna ansökningar, antal bifall och antal avslag. Ansökningar som återtagits av sökanden eller avskrivits av oss finns inte redo visade. Mellan åren finns vanligen också balanser med ärenden som ännu inte avgjorts. Antalet öppna ärenden redovisas i den så kallade ärendebalansen. Kostnaderna för 2009 understiger budget med 3,5 miljoner kronor, vilket beror på att vi har senarelagt en ersättningsrekrytering för en handläggare, att vårt byte av lokaler genomförts något senare än vad som var budgeterat samt att kostnaderna för utbildning, resor och representation var något lägre än budgeterat. Uppbördsintäkterna var lägre än föregående år, vilket beror på att antalet ansökningar för förströelsespel var lägre under året. Intäkterna var lägre än vad regleringsbrevet budgeterat för. 41 procent av arbetstiden läggs ned på kontroll och tillsyn, 15 procent på kontroll av illegal spelmarknad, 29 procent på tillstånd och normgivning och 15 procent på information. Den egeninitierade informations- och utbildningsverksamhet som myndigheten bedriver finansieras av tilldelat anslag och gav ett underskott. Lotteriinspektionen lägger 86 procent av kostnaderna på verksamhet som hör till lotterilagen, tre procent på verksamhet som hör till automatspelslagen och resterande 11 procent på verksamhet som hör till kasinolagen. De minskade kostnaderna för verksamhet med stöd av automatspelslagen beror på att antalet ansökningar för förströelsespel har minskat. Kostnaden för den administrativa ledningen uppgår till 8,2 miljoner kronor 2. År 2008 var kostnaden 7,7 miljoner kronor och 2007 var kostnaden 7,4 miljoner kronor. 2 Här ingår lön och sociala avgifter för styrelsen, generaldirektören och administrativa enheten. Rättsenheten är inte inräknad. Totalt bestod den administrativa ledningen av sex styrelseledamöter, tre chefer och nio medarbetare vid utgången av året

10 David Embretsén, jur.kand. Handläggare för Casino Cosmopol Kasinon är en speciell och komplex verksamhet där jag kan använda min kompetens på ett för mig mycket utvecklande sätt. Jag har i rollen som handläggare god nytta av min juristutbildning. Tack vare allt det jag lärt mig under min tid här på myndigheten, både av kollegor och i samspel med aktörer och andra professionella branschverksamma, är mitt engagemang för spelfrågor mycket stort. Kontroll och tillsyn Verksamhetsöversikt Långsiktigt planerad och ändamålsenlig tillsyn är vårt viktigaste verktyg för att säkerställa att lotterier (traditionella eller Internetbaserade), kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Tillsynen innefattar alla våra aktiviteter för att säkerställa att de lagar, föreskrifter och villkor som är förutsättningen för ett givet tillstånd efterlevs till fullo. har vi prioriterat kontroll av att restaurangernas eller spelplatsernas omsättning från värdeautomaterna inte är större än resten av omsättningen på spelplatsen. Vi har genomfört en rad tillsynsaktiviteter för att kontrollera att ombuden för Svenska Spel och ATG uppfyller kraven på exempelvis ålderskontroller och kreditspel. Vi har utvecklat den tekniska tillsynen och genomfört en följd av aktiviteter för att säkerställa att allt spel som sker via Internet sker på ett säkert och rättvist sätt. Syftet med all kontroll och tillsyn är att spelmarknaden ska vara sund och säker. Vår uppgift är att se till att anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett korrekt sätt baserat på villkoren i det tillstånd eller den koncession som vi eller regeringen har lämnat. Detta innebär att vi kontrollerar att anordnaren följer lagar, koncessioner, föreskrifter, villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser samt sina egna interna rutiner. De tillsynsparametrar vi aktivt arbetar med är hämtade från vårt generella uppdrag om att särskilt beakta sociala skyddshänsyn, skydda konsumenter och motverka kriminalitet. Vi arbetar med tillsynen både preventivt, löpande och i uppföljningssyfte. Våra egna medarbetare och våra kontrollanter arbetar både öppet och anonymt. Vi granskar och följer upp anordnarens interna rutiner och spelsystem. Lotteriinspektionen har en eller flera kontrollanter på plats vid varje enskilt dragningstillfälle i rikslotterier, den koncessionsstyrda verksamheten och i Riksgäldens premieobligationsdragningar. Vi har kontrollerat ett stort antal spelplatser för att säkerställa att Svenska Spel uppfyller kraven exempelvis på att god ordning råder på spelplatsen, attuppsikt finns över spelen och de som spelar samt att annat spel utan tillstånd inte förekommer. Under året Vi har gjort upprepade tillsynsbesök på samtliga fyra kasinon och lagt fokus på den tekniska tillsynen i takt med den accelererande utvecklingen inom området. Under året har vi lagt mycket tid på att modernisera de tekniska villkoren för kasinoverksamheten, vilket i sin tur lagt grunden för en vidareutveckling av den operativa tekniska tillsynen. De metoder som används för tillsyn av de koncessionsstyrda bolagen använder vi också för alla rikslotterier. Tyngdpunkten för tillsynen av rikslotterierna har legat på verksamhetstillsyn, men vi har också genomfört ett antal tekniska tillsynsaktiviteter. Andra tillsynsaktiviteter har gällt restaurangkasinoverksamhet, förströelsespel, varuspel och Svenska Spels värdeautomater. När det gäller följsamheten hos aktörerna där Lotteriinspektionen påtalat brister samt begärt förtydliganden, har aktörerna till fullo lämnat redogörelser och efterlevt de eventuella rekommendationer som framförts av oss. Mål Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som 16 17

11 faller under Lotteriinspektionens ansvarsområde och till att gällande regelverk efterlevs. Verksamheten ska även bidra till att minska risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar. Resultat (Se tabellen nedan.) Rikslotterier Ansvaret för att lotterilagen, relevanta föreskrifter och villkor följs ligger på de ideella organisationer som fått tillstånd att bedriva lotteri. Förordnade kontrollanter, en eller flera per lotteri, kontrollerar ekonomi, information till spelare, vinster och eventuell teknisk utrustning för att säkerställa att lotterianordnarna lever upp till sitt ansvar. Tillsammans med tillståndshavaren går kontrollanten igenom upplägget av lotteriet, informationen till spelaren, lottryck, vinster med mera innan lotteriet startar. Därefter sker löpande kontroll under tillståndstiden, med utgångspunkt från den tillsynsplan som är fastslagen. Kontrollanten har kontinuerliga avstämningsmöten med tillståndshavarna och följer upp försäljningssiffror, incidenter eller andra säkerhetsrelevanta händelser, liksom marknadsföringsplaner, kommande förändringar och uppdateringar. Utöver detta är en kontrollant närvarande vid samtliga dragningar i lotteriet. Efter försäljningstidens utgång och sista vinstutlämningsdag granskar en revisor lotteriet och lämnar en revisionsberättelse till kontrollanten, som i sin tur gör en slutgranskning och upprättar en lotteriberättelse som lämnas till oss. Under året har det genomförts 364 kontroller. Tre av kontrollerna ledde till anmärkning. Anmärkningarna har handlat om rutiner kring releasehantering samt trycktekniska problem vid lottframställning. Restaurangkasino- och automatspel Vi har gjort 277 kontroller av restaurangkasinospel med kortspel, tärning och roulette med 62 anmärkningar som följd. Exempel på brister var att mini- och maxinsatserna inte skyltats tydligt, att tillståndskopian inte har funnits synligt anslagen och att spelreglerna inte har funnits tillgängliga. Dessutom har det förekommit spel utan tillstånd, kort har saknats i kortleken vid black jackspelet och andra spel utan tillstånd har funnits på spelplatsen. Spelplatser med värdeautomater, Vegas, har kontrollerats vid 733 tillfällen och fått 80 anmärkningar. Till exempel har misstänkt olagliga spelautomater, tveksamma placeringar och brister i uppsikten över automaterna förekommit. Svenska Spel har fått fyra varningar under året. I tre fall har varningen gällt att Svenska Spel inte minskat antalet automater trots att omsättningsvillkoret överskridits, i ett fall har automaterna inte varit placerade i enlighet med tillståndet. Vi har genomfört 114 kontroller av förströelsespel med 68 anmärkningar som följd. Den vanligaste orsaken till anmärkning har varit att fel typ av spelautomat funnits på spelplatsen och att tillståndskopian inte funnits anslagen. Ett annat fel, som inte var lika vanligt, var att det funnits misstänkt olagligt spel på platserna. I två fall har tillståndet återkallats då innehavaren inte tagit bort de misstänkt olagliga spelautomaterna Antal kontroller/anmärkningar Kontroll Anm. Kontroll Anm. Kontroll Anm. Rikslotterier Restaurangkasino Värdeautomater Förströelsespel Övriga tillstånd ATG Ombudskontroller Svenska Spel Ombudskontroller Casino Cosmopol AB Riksgäldskontoret Totalt Tabell 4. Sammanfattning av resultat för kontroll och tillsyn Under året har åtta kontroller genomförts på spelplatser med varuspel som resulterat i fem anmärkningar. Fyra anmärkningar avsåg minderårigt spel, bristande uppsikt samt avsaknad av skyltning gällande åldersgräns och tillståndshavarens namn. En anmärkning gällde att tillståndshavaren inte inkommit med polisens tillstånd till offentlig nöjestillställning, därmed återkallades tillståndet. ATG Under året har Lotteriinspektionen yttrat sig till regeringen om ATG:s ansökan om en förlängd koncession. Vi har genomfört nio tillsynsbesök på trav- och galoppbanor. Vid tillsynsbesöken används ett standardprotokoll, som fått nytt innehåll i år. Förutom 18 19

12 de punkter för bland annat ålderskyltning och minderårigt spel som tidigare ingått i protokollet, har protokollet utökats med fastställda frågor till totochefen angående till exempel utbildning av personal och kommunikation med måldomare. Tillsynsbesöken visar generellt goda resultat och banorna uppfyller i allt väsentligt de krav som kan ställas på skyltning, tillhandahållande av vadhållningsbestämmelser och motverkande av minderårigt spel och övriga regler som finns kopplade till verksamheten. Banorna har fått sju anmärkningar. I alla fall utom ett rörde anmärkningen brister i ålderskyltningen, i det senare fallet gällde det avsteg från gällande rutiner. Det har genomförts tre tester av ny programvara för ATG:s tekniska system samt en granskning av algoritmen som ligger till grund för Harry Boy-spelet. Förutom ovan nämnda tillsyn av ATG:s verksamhet meddelar Lotteriinspektionen tillstånd till lotteriverksamhet i samband med de propagandatravarrangemang som anordnas av lokala travklubbar anslutna till Svenska Travsportens Centralorganisation (STC). Propagandatrav är samlingsnamnet för bygdetrav och ponnytrav och dessa används av STC som en rekryteringsform till sin verksamhet. Vid bygde- och ponnytrav bedrivs inget totalisatorspel, utan i stället används ett lotteri med i förväg begränsade insatser och vinstsummor. Svenska Spel Under året har Lotteriinspektionen yttrat sig till regeringen om Svenska Spels ansökan om en förlängd koncession för att anordna både lotteri och pokerspel över Internet. Tre tillsynsbesök har genomförts vid Svenska Spel under året. Vi har bland annat granskat det tekniska spelsystemet djupare gällande kommunikation och analyserat stödfunktioner som kundtjänst och support. Vi deltog även vid den årliga revisionen som World Lottery Association (WLA ) gjorde av Svenska Spels ISO certifiering, en informationssäkerhetsstandard som överrensstämmer med många av Lotteriinspektionens tillsynspunkter. Revisionens fokus detta år var risker och riskanalys. Den tekniska tillsynen har utvecklats under det gångna året och även här har vi genomfört en rad aktivi- teter för att säkerställa att allt spel via Internet sker på ett säkert och korrekt sätt. Kontrollanterna har varit närvarande vid dragningar och rapporterat två anmärkningar. Dessa anmärkningar gällde händelser utanför dragningarna av Europatipset, men ändå inom den säkerhetsnivå där kontrollanterna har full insyn. Vi har haft kvartalsmöten med Svenska Spel för att diskutera säkerhet, driftincidenter, avstängningar, spelgränser samt genomförda och framtida uppdateringar. Under hösten har vi yttrat oss över Svenska Spels ansökan om att få fortsätta anordna spel på värdeautomater, Vegas. Vi tillstyrkte fortsatt anordnande med viss reservation för tillståndstiden mot bakgrund av den rådande osäkerheten kring en eventuell ny spelreglering. Ombudskontroll Under året har vi kontrollerat ATG:s och Svenska Spels försäljningskanaler genom kontroller av åldersskyltning, vadhållningsbestämmelser och förekomsten av illegala spelautomater. Totalt finns det cirka ombud för ATG:s produkter och ombud för Svenska Spels produkter. De flesta av dessa ombud erbjuder produkter från både ATG och Svenska Spel. Vi har gjort 302 kontroller hos ATG:s ombud och 394 kontroller hos Svenska Spels ombud. Kontrollerna har mestadels bestått av anonyma besök och vi har kontinuerligt meddelat resultaten till Svenska Spel och ATG. Ombudstillsynen visar på varierande resultat, men överlag har andelen anmärkningar och antalet illegala spelautomater minskat under de senaste åren. Andelen ombud med anmärkning var under året 11,1 procent. I de fall vi har funnit spelautomater utan tillstånd hos ombuden har vi arbetat med stöd av det villkor och den process som togs fram förra året. Innebörden av villkoret är att aktörerna inte får saluföra sina produkter hos de ombud där det förekommer illegalt spel. Casino Cosmopol Under året har Lotteriinspektionen arbetat mycket med att ta fram före skrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism till följd av genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet

13 Vi har samarbetat med Finansinspektionen under beredningsarbetet med föreskrifterna. Tillsynen av Casino Cosmopols rutiner för att motverka och rapportera eventuella penningtvättsförsök har utökats och förbättrats. Vi har lagt särskild uppmärksamhet på Casino Cosmopols rutiner för att förhindra penningtvätt, vilket har präglat tillsynsarbetet under året. Kameraprojektet, som påbörjades under 2007, avslutades i år med en genomgång av samtliga kameror på alla kasinon. Det fastställdes att de nya kameravillkoren uppfylldes av Casino Cosmopol, detta efter att samtliga kasinon bytt ut övervakningssystemet och utökat antalet kameror. Vi har även gått igenom och reviderat Casino Cosmopols manualer som reglerar deras verksamhet inom områdena bordsspel, spelautomater, säkerhet och ekonomi. Casino Cosmopol har ålagts att genomföra en rad ändringar och tillägg i manualerna för att vi ska kunna godkänna dem, vilket vi framöver ska göra efter ett nytt meddelat villkor. Genomgången av manualerna har lett till att flera tillsynsbesök på kasinona har gjorts med utgångspunkt i dessa manualer och tillsynsplanen har reviderats därefter. Samtliga kasinon fick återkommande tillsynsbesök under året där vi har inriktat oss på olika tillsynsområden och frågeställningar utifrån manualerna och arbetet med föreskrifterna avseende penningtvätt. Casino Cosmopol har fått nya villkor för antalet tillåtna spelautomater och spelbord. Det har fattats beslut om villkor att anställda på Svenska Spel får undantas från kravet på entréavgift då de besöker Casino Cosmopols kasinon i tjänsten. Vi har inlett den tekniska tillsynen av Casino Cosmopol. Genom möte med spelanalytiker på Casino Cosmopol samt relevanta dokument har vi fått en fördjupad kunskap om de tekniska system som Casino Cosmopol använder så att vi under 2010 kan intensifiera tillsynsarbetet inom denna del. Casino Cosmopol har utökat nöjesutbudet på sina kasinon för att locka en ny publik. Det rör sig bland annat om olika temakvällar, dans, musikuppträdanden och satsningar på restaurangverksamheten. Gästantalet har ökat något, men varje gäst gör i snitt av med mindre pengar än tidigare år. Kasinot i Göteborg har nyligen byggt ut och liknande planer finns för de övriga kasinona. Sammanlagt har vi genomfört 17 tillsynsbesök, 55 OASE-kontroller (OASE är ett incidentrapporteringssystem) och 10 kontroller utförda av kontrollanter. Vi har erhållit 52 månadsrapporter från Casino Cosmopol. Vi har vidare ställt en anvisning till Casino Cosmopol. Anvisningen föranleddes av att kasinot i Sundsvall brustit i sina inpasseringsrutiner och två kontrollanter kommit in på kasinot utan att registrera sig vid två olika tillfällen. Anvisningen medförde att kasinot såg över sina rutiner för att förbättra kontrollen i entrén. Riksgäldskontoret En kontrollant har varit närvarande vid samtliga 36 dragningstillfällen av vinster på premieobligationer. Riksgäldskontoret har inte fått några anmärkningar under året. Nedlagd tid Under året lade vi ned den största delen av den tillgängliga tiden för tillsynsarbetet på Casino Cosmopol och Svenska Spel, vilket utgör cirka 30 procent vardera. För Casino Cosmopols del var detta en minskning med över 800 timmar sedan föregående år, då mer tid lades på det tillsynsprojekt som då genomfördes. Totalt sett ökade antalet timmar för till- Nedlagd tid Verksamhet % Timmar % Timmar % Timmar Lotterier 14, , ,3 795 Restaurangkasino 2, , ,8 169 Värdeautomater 8, , ,7 736 Förströelsespel 1, , ,6 148 ATG 14, , ,7 919 Svenska Spel 28, , , Casino Cosmopol AB 29, , , Riksgäldskontoret 0,2 19 0,3 31 0,3 27 Övrig kontroll 0,7 74 0,3 28 0,5 47 Totalt 100, , , Tabell 5. Antal timmar och andel nedlagd tid synen med över 400. Ökningen beror på att mer tid lades på tillsyn av ATG:s, Svenska Spels och rikslotteriernas verksamhet. Avgifter och kostnader Kontroll och tillsyn visar ett ekonomiskt överskott på 365 kronor per kontroll. Detta är något lägre än föregående år. Avgiftsuttaget har ökat något, vilket även kostnaderna gjort. Avgifter och kostnader Antal kontroller Avgift per kontroll Kostnad per kontroll Resultat per kontroll Tabell 6. Avgifter och kostnader per kontroll 22

14 Johan Rydstedt, jur.kand. Jurist på Rättsenheten Min uppgift på myndigheten ser jag som juridiskt intressant. I perspektivet att lagen är gammal, är det en utmaning att klara av att hantera frågorna så som det krävs i en snabbföränderlig värld. Jag tycker att min kompetens används på rätt sätt och trivs i en mer utåtriktad och kunskapsspridande roll. Kontroll av illegal spelmarknad Verksamhetsöversikt Lotteriinspektionen använder begreppet central tillsyn som beteckning på den verksamhet där vi kontrollerar och vidtar åtgärder mot illegalt spel. Den direkta brottsbekämp ningen ansvarar andra myndigheter för, men genom vår verksamhet ska vi bidra till att minska risken för bedrägerier och andra ohederliga förfaranden. Våra åtgärder begränsas av våra befogenheter. Myndigheten har det övergripande ansvaret för tillsynen av samtliga spel i landet och har befogenhet att meddela förbud och förelägganden vid vite. När vi misstänker brott är det polisen och åklagarmyndigheten som har ansvaret. Det är alltså inte bara Lotteriinspektionen som ansvarar för kontroll och tillsyn av all verksamhet på spel- och lotteriområdet, men vi har ett ansvar att informera andra berörda myndigheter om eventuella missförhållan den så att de kan ingripa. Mål 2009 års regleringsbrev anger att verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Resultat Lotterilagstiftningen syftar bland annat till att minska risken för bedrägerier och annan brottslighet samt att minska risken för negativa sociala konsekvenser av spel. Arbetet med central tillsyn har därför, i enlighet med regleringsbrevet, inriktats främst på de områden som medför störst risk för spelberoende eller kriminalitet, det vill säga spelautomater, pokerspel och andra illegala lotterier. Under 2009 gjorde vi färre kontroller än föregående år, 644 kontroller jämfört med Detta beror bland annat på att kontrollanterna har arbetat med tillsyn över tillståndsgivet spel i större utsträckning än tidigare år. Vi har under året fortsatt vår löpande tillsyn av spelautomater och annan spelutrustning utställd för allmänheten som används för att anordna lotteri och som saknar tillstånd. Dessa illegala lotterier har vi i vanlig ordning polisanmält. Under 2009 har vi observerat att de äldre spelautomaterna blivit färre till förmån för modernare spelautomater. Dessa innehåller ofta en mikroprocessor som kan vara kompletterad med annan teknisk utrustning. Allt fler automater är uppkopplade mot Internet eller särskilda spelservrar. Den tekniska utvecklingen har medfört att automaterna är mycket flexibla och att förutsättningarna för spelet därmed snabbt kan ändras. Spelarna betalar vanligtvis för spelen genom att mata in sedlar i automaten och det är oftast personalen på spelställena som delar ut vinsten. Högsta domstolen har under året meddelat en dom om spelautomater och liknande anordningar som väntas kunna leda till att praxis på området klarnar. Tyvärr kan konstateras att det vakuum som uppstår på marknaden när en illegal anordnare stoppas snabbt fylls av andra anordnare och koncept. Lotteriinspektionens arbete för att bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet har under senare år inriktats på att finna nya former för samverkan med andra myndigheter, bland annat genom att erbjuda information och utbildning i lotterilagstiftningen till berörda myndigheter. Syftet är att 24 25

15 Central tillsyn Antal kontroller, varav: Kartläggningskontroller som underlag för analyser Misstänkt olagligt automatspel Förströelsespel utan tillstånd Kasinospel utan tillstånd Kontroll av misstänkt olagligt främjande Besiktning av spelautomater för polisens förundersökningar Pokerspel Antal rapporter eller polisanmälningar Tabell 7. Antal kontroller och anmälningar/rapporter vi ska bli bättre på att motverka olaglig spelverksamhet i landet. Den samverkansform som vi framarbetat har hittills mottagits positivt av polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten. i något län eller någon kommun som önskar få hjälp i samband med tillslag mot misstänkt olagligt spel eller lotteri. Detta arbete kommer att fortsätta under av skicklighet än tur och därför inte kan falla under dobbleribestämmelserna i 16 kap. 14 brottsbalken. Noteras bör att Hovrätten för Nedre Norrland slog fast att pokerspelet i den aktuella formen anses som ett lotteri i den mening som avses i lotterilagen och dömde de tilltalade för brott mot lotterilagen. Ett av målen är överklagat av Riksåklagaren till Högsta domstolen som har meddelat prövningstillstånd. Sedan 2002 har våra jurister främst arbetat med frågan om otillåtet främjande av lotterier som anordnas i utlandet där anordnaren saknar tillstånd att verka i Sverige. Detta arbete har under året prioriterats ned efter att åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö i februari 2008 rekommenderat åklagarna att inte längre inleda förundersökning eller väcka åtal i sådana ärenden. Anledningen är att man väntar på ett vägledande besked från EU-domstolen om det så kallade främjandeförbudet överensstämmer med EU-rätten. sin fråga till EU-domstolen om främjandeförbudet överensstämmer med EU-rätten. Bakgrunden är att Svea hovrätt fått två mål återförvisade från Högsta domstolen den 5 februari 2008 som rörde annonsering av utländska lotterier i kvällspressen. Däremot fortsätter vi att inleda förvaltningsrättsliga förfaranden mot de som överträder främjandeförbudet. Detta leder ofta till långa och komplicerade domstolsprocesser. De flesta av de processer vi inledde under 2005 är ännu inte avgjorda, vilket de utländska operatörerna och de svenska medierna utnyttjar. Lotteriinspektionen använder sig av en mediebyrå för att varje månad gå igenom de utländska operatörernas marknadsföring i svenska medier. Första halvåret 2009 visade dessa undersökningar en klart ökande trend. Under det senaste halvåret har annonseringen fortsatt, om än i mindre omfattning. Under året har vi deltagit i olika tillfälliga samverkansprojekt, främst med polisen, mot illegal spelverksamhet. Ofta handlar det om att vi kontaktas av polisen Rättsläget för att anordna pokerspel (Texas Hold em) i turneringsform ansågs ha blivit osäkert under året efter att Hovrätten för Västra Sverige och Hovrätten för Nedre Norrland kommit till slutsatsen att pokerspel i form av Texas Hold em har större inslag Lotteriinspektionen har därför inte, i likhet med förra året, anmält överträdelser mot främjandeförbudet under året i samma utsträckning som under Vi räknar med att få ett vägledande besked vid årsskiftet 2010/2011. Då får förmodligen Svea hovrätt svar på 26 27

16 Åse Didriksson, systemvetare Handläggare för Svenska Spel Det är viktigt och underlättar mycket att ha IT-kunskapen i arbetet för att följa och förstå Svenska Spels utveckling inom spelområdet. Mitt jobb förutsätter goda relationer med aktörer och arbetsuppgifterna är varierande. Att vara ute i verkligheten är en positiv del av mitt jobb spelmarknaden är ett spännande område. Jag uppmuntras också till att hela tiden vidareutveckla mig. Tillstånd och normgivning Verksamhetsöversikt Tillstånd gäller för alla former av lotterier, till exempel tillstånd till restaurangkasinospel, rikslotterier och olika typer av automatspel. Vissa undantag gäller för de tillstånd att bedriva lotteri med mera som ges till Svenska Spel och ATG av regeringen. En annan form av tillstånd är de typgodkännanden vi ger för förhandsdragna lottsedlar och bingobrickor samt teknisk utrustning för insatser, vinstdragning och kontroll av så kallade egentliga lotterier och bingospel. Normgivning gäller de föreskrifter, allmänna råd samt villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för respektive tillstånd som Lotteriinspektionen utfärdar. Vi vidtar också åtgärder när anordnare inte följt föreskrifter, villkor och kontroll- eller ordningsbestämmelser, till exempel genom anvisningar, förelägganden, varningar eller återkallelser av tillstånd. Svenska Spel beviljades tillstånd av regeringen den 12 november 2009 att anordna spel på värdeautomater ytterligare ett år, fram till 31 december Med stöd av detta har Lotteriinspektionen granskat och beviljat tillstånd för restauranger och bingohallar att anordna spel på värdeautomater. Lotteriinspektionen förenar varje enskilt tillstånd med specifika villkor. Villkoren utformas så att lotterierna ska bedrivas på ett lämpligt sätt och ta hänsyn till både den tekniska säkerheten och de sociala aspekterna. Yttranden till domstolar och remissvar hör till verksamhetsområdet. Mål Myndighetens föreskrifter ska vara enkla, tydliga och bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad. Resultat Under året har inkommit sju nya ärenden som varit föremål för prövning i förvaltningsdomstol och de har i huvudsak avsett tillståndsgivningen. Vi har lämnat fem yttranden till domstol. Rikslotterier Under året har 52 ansökningar om rikslotterier kommit in, samma antal som föregående år. Bingo och lotterier via Internet fortsätter att öka bland folkrörelserna. Under året har IOGT-NTO fått tillstånd att anordna både bingo och lotterier via Internet. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund har sedan 2006 tillstånd av Lotteriinspektionen att anordna vadhållning på hundar. Tillståndet löpte ut den 31 december 2009 och förbundet har valt att inte komma in med någon ny ansökan för kommande år. Detta beror på svårigheten att uppnå lönsamhet, eftersom vinstutdelningen enligt lotterilagen måste ligga på mellan 35 och 50 procent av insatserna i lotteriet. De större folkrörelsedrivna lotterierna (Bingolotto, Miljonlotteriet, Kombilotteriet och Postkodlotteriet) har under 2009 ökat sina omsättningar. Vinstplanerna i folkrörelsernas lotterier går från att ha varit fasta till att vara sannolikhetsberäknade och omsättningsbaserade

17 Tillstånd Rikslotterier Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Restaurangkasino Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Förströelsespel Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Värdeautomater Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Övriga tillstånd Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Typgodkännande Ansökningar Bifall Avslag Typgodkända lotter Typgodkända bingoutrustningar Totalt Ansökningar Bifall Avslag Tillstånd Tabell 8. Sammanfattning av tillståndsgivningens resultat Antal tillstånd är gällande tillstånd för den sista december aktuellt år. När det gäller administration och genomförande av lotterier har konsultföretag och serviceföretag fått en starkare och mer framträdande roll. Vi följer utvecklingen noggrant, för att säkerställa att bestämmanderätten i lotteriet ligger kvar hos de ideella organisationerna. Lotterianordnarna får lägga mer tid och resurser på att få väl fungerande kundtjänster. Tendensen är att anordnarna utöver sin ordinarie kundtjänst anlitar externa företag för att täcka upp vid särskilt höga belastningar. Det kommer många förfrågningar om nya lotterikoncept. Under året har Folkspel fått tillstånd till ett nytt lotterikoncept där lottnumret är lottköparens födelsedatum. Svenska Bröstcancerföreningarnas riksorganisation och Prostatacancerförbundet har fått tillstånd till ett lotteri där lottnumret utgörs av ett valfritt datum. Prenumerationslotterier har förekommit sedan länge. Antalet lotterier där lottköparen ges möjlighet att prenumerera på lotter har ökat under året. Folkrörelseaktörerna använder i ökad utsträckning teknisk utrustning vid vinstvalidering och lottdistribution. En sammanfattande bedömning av arbetet med ansökningar om rikslotterier är att allt fler lotterier har inslag av tekniska lösningar som måste kontrolleras ur ett säkerhetsperspektiv. Restaurangkasino Totalt har 516 ansökningar kommit in om restaurangkasino, varav fyra har avslagits. Skälet till avslagen var att sökanden hade bedrivit spel innan ansökan var beviljad. Förströelsespel Under året har 85 ansökningar om tillstånd till förströelsespel kommit in, varav en har avslagits. Skälet till avslaget var att sökanden ansökt för ett spel som inte var ett förströelsespel. Antalet ansökningar var färre än under föregående år, främst beroende på att tillstånden inte löpt ut under året. Värdeautomater Under året har 498 ansökningar om värdeautomater kommit in, varav 29 helt eller delvis avslagits. Skälet till avslagen har bland annat varit att verksamheten tidigare bedrivits i strid med lotterilagen eller inte uppfyllt våra villkor om att omsättningen på värdeautomaterna inte får vara högre än restaurangens övriga omsättning. I några fall hade ansökningarna avslagits på grund av att kommunen har en pågående utredning om eventuell återkallelse av restaurangens serveringstillstånd. I några fall hade värdeautomaterna placerats olämpligt och i ett fall har spelplatsen bedömts vara olämplig. Vi genomförde under hösten en ny prövning av tillstånd inför 2010 års tillståndsperiod, varav 23 ansökningar helt eller delvis avslogs. Skälen till avslag har varit desamma som ovan. Svenska Spels omställning till så kallade serverbaserade system har försenats till följd av tekniska hinder under utvecklingen av systemet. Enligt planeringen ska det serverbaserade systemet tas i bruk under det andra kvartalet 2010, förutsatt att nödvändiga tester utfaller till bolagets belåtenhet. Lotteriinspektionen följer utvecklingen noga för att kunna finnas på plats och genomföra nödvändiga kontroller inför att systemet ska tas i bruk. Övriga tillstånd Under året har ett bingotillstånd beviljats där högsta vinstens värde överstiger ett basbelopp. Dessutom har 17 tillstånd beviljats till bingospel sammankopplade mellan bingohallar i flera län varav ett tillstånd även innehöll ett högsta vinstvärde över ett basbelopp. Vi har även beviljat fyra tillstånd till innehav av utbetalningsautomater och fem tillstånd till automatspel ombord på fartyg i internationell trafik. Det har kommit in sju ansökningar om tillstånd för varuspel, varav tre har avslagits eftersom spelplatsen inte uppfyller kraven enligt 25 lotterilagen (1994:1000). Vi har även beviljat tillstånd till 14 bygdetrav och två ponnytrav

18 Typgodkännande Antalet ansökningar om typgodkännande var under året 65, vilket ligger i nivå med året innan. Vi hade vid årets slut gjort 194 typgodkännanden, för lotter, bingobrickor samt teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll. Antalet typgodkända bingokontrollutrustningar var sju. Detta är en ökning från föregående år, främst för att det under årsskiftet 2008/2009 var ett glapp mellan olika tillståndsperioder. Fyra tryckerier har under året granskats av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för att möjliggöra typgodkännande av lotter i de högre vinstklasserna. Två av dessa tryckerier är placerade i Indien där Svenska Spel planerar att trycka skraplotter från och med våren Inom den tekniska tillsynen hanteras även typgodkännande, och det gäller för tekniska dragningsutrustningar, terminaler och lotter. Inom detta område kan nämnas uppdateringar för Svenska Spels Internetpoker, Svenska Spels snabbspelsplattform, Folkspels Internetplattform, IOGT:s Internetplattform samt dragningsutrustning för Postkodlotteriet, Datumlotteriet och IOGT:s nitlottsdragningsutrustning. De tekniska utrustningarna ändras normalt ett antal gånger per år, vilket kan vara en omfattande process för Lotteriinspektionen. Under året har vi gjort tillsyn på bingokontrollutrustningar och dragningsutrustningar. Tillsynen har lett till förbättringar i tillståndsprocessen. Ärendebalansen är antalet öppna ärenden den sista december och antalet dagar sedan ärendet har registrerats. Av 94 öppna ärenden hade de flesta, 52 stycken eller 55 procent, kommit in inom 30 dagar före årsskiftet. Av dessa handlade 19 om värdeautomater, 17 om restaurangkasinon, sju om förströelsespel och nio om övriga typer av ärenden. Ärendebalans Avgifter och kostnader Handläggningen av tillståndsbeslut gav ett resultat på minus 299 kronor per beslut. Förändringen från föregående år beror till stor del på att antalet ansökningar har minskat för förströelsespel. Nedlagd tid Verksamhet % Timmar % Timmar % Timmar Lotterier 20, , , Restaurangkasino 16, , , Värdeautomater 41, , , Förströelsespel 6, , , Bingo 0,3 20 0,3 20 0,6 40 Varuspel 1, ,4 30 0,5 34 Typgodkännande 7, , ,6 622 Övriga tillstånd 0,6 46 1,2 64 0,9 63 Yttrande i domstol 1, ,0 78 3,5 257 Varning 0,0 0 0,0 0 0,1 8 Föreskrifter 3, , ,0 292 Totalt 100, , , Ärendebalans Tabell 9. Nedlagd tid, procent och antalet timmar Nedlagd tid Den största andelen av nedlagd tid för tillstånd och normgivning är tillståndsgivning för värdeautomaterna. Detta beror på handläggning av cirka nya ansökningar under hösten. Totalt sett har antalet timmar för tillståndsgivningen minskat med cirka 400 timmar. Antalet ansökningar för förströelsespel har minskat sedan 2008 vilket påverkar nedlagd tid under året. För övriga områden är förändringen liten. Ärendebalans Upp till dagar dagar Mer än 90 dagar Totalt Tabell 10. Ärendebalansen Avgifter och kostnader Antal beslut Avgift per beslut Kostnad per beslut Resultat per beslut Tabell 11. Avgifter och kostnader per beslut i kronor 32 33

19 Christina Hagen, handläggare för statistik och omvärldsbevakning Informationsenheten Under mina mer än 25 år i myndigheten med genom alla år varierande arbetsuppgifter, har jag fått en mycket god helhetsbild av spelmarknaden. I arbetet med statistik och omvärldsanalys ser jag sammanhang på ett mycket bra sätt och det är intressant att jämföra Sverige med andra länder. Alla har olika profil. Omvärldskunskapen som finns tillgänglig kan vi dock bli mycket bättre på att utnyttja. Information Verksamhetsöversikt Inom verksamheten information arbetar vi med planerad och integrerad kommunikation externt och internt. Verksamheten omfattar informationsmaterial i såväl digital som tryckt form, utbildningar och informationsmöten. Myndighetens omvärldsanalys, internationella kontakter och statistik ingår också som en del av informationsverksamheten. Mål Verksamheten ska främja allmän kännedom om speloch lotterilagstiftning genom spridning av information och genomförande av informationsåtgärder. Verksamheten ska vidare följa och analysera utvecklingen på spel och lotterimarknaden nationellt och internationellt och vid behov informera regeringen om sådan utveckling som påverkar den svenska spelmarknaden. Resultat Under året har Lotteriinspektionen utbildat kommunala handläggare och kontrollanter i lotteriregleringen (tillståndsgivning och kontroll) vid två tillfällen. Nyheter och förtydligande information i olika aktuella frågor förmedlas kontinuerligt via pressmeddelanden och på vår externa webbplats Arbetet med att samla in och publicera statistik över spelmarknaden har genomförts enligt plan. I enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2009 har vi lämnat en rapport till regeringen om den nationella respektive internationella utvecklingen på spelmarknaden. Utbytet med våra motsvarigheter i de nordiska länderna har fortsatt. Inom ramen för det nordiska samarbetet finns två särskilda arbetsgrupper: en för teknisk-juridiska frågor och en för statistik över spelmarknaden i Norden. Under året har arbetet utvecklats vidare. Arbetsgruppen för statistik har sammanställt och presenterat jämförande statistik för de nordiska länderna vid det nordiska mötet i Göteborg i maj 2009 där samtliga nordiska länder utom Island deltog. Från den teknisk-juridiska gruppens möte i Finland den 5 6 november 2009 rapporteras att en hel del lagstiftningsarbete pågår i Finland, Norge och Danmark. Samtliga länder står även inför större eller min

20 dre organisationsförändringar. Lotteriinspektionen har deltagit i möten med det europeiska samarbetsorganet Gaming Regulators European Forum (GREF) och det internationella samarbetsorganet International Association of Gaming Regulators (IAGR). Samarbetet i GREF har utvecklats vidare under året. Det finns fyra arbetsgrupper inom GREF: en grupp som fokuserar på den tekniska utvecklingen på spelområdet, en grupp som arbetar med information och statistik, en grupp som arbetar med spelansvarsoch spelberoendefrågor samt en grupp som arbetar med interaktivt spel. Sverige har, tillsammans med Schweiz, ett samordningsansvar för gruppen som arbetar med information och statistik. Samarbetet med de nordiska kontrollmyndigheterna samt inom organisationerna GREF och IAGR har varit betydelsefullt för vår verksamhet. Kunskapsutbyte med omvärlden Under året har Lotteriinspektionen tagit emot delegationer från systermyndigheter i bland annat Bulgarien, Kina och Österrike. Syftet och önskemålen från dessa delegationer har varit att dels få kunskap om den svenska spelregleringen, dels få svar på mer specifika och detaljerade frågor. Ett exempel är intresset för den tillståndsgivna onlinepokern och hur vi arbetat fram villkor för den löpande tillsynen och de tekniska kraven på utrustningen. Under 2009 genomförde Lotteriinspektionen ett antal besök i andra länder för att fördjupa kunskapen om kasinoverksamheten i första hand. Vi besökte kasinon och regulatorer i Macau och Las Vegas, USA. Syftet var att lära oss mer om vissa specifika regulatoriska frågor om säkerhet, efterlevnad av gällande reglering och hur lagstiftningen i praktiken fungerar. Det vi lärt oss har varit till stor nytta när vi tagit fram nya villkor för interna rutiner och övervakning för Casino Cosmopol. Vi fick viktiga kunskaper om ansvarsfördelningen mellan olika befattningar vid kasinona (separation of duties). Detta kommer att vara till stor nytta när vi under 2010 i ännu större omfattning kommer att arbeta med den här frågan i samråd med Casino Cosmopol. Myndighetens styrelse genomförde en studieresa till den italienska spelmyndigheten samt besökte kasinot i Monaco. Till höger: Vår systermyndighet i Bulgarien på besök. Nedan: GREF:s årsmöte i Tallinn

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområdet finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Innehåll. Generaldirektörens förord 5

Innehåll. Generaldirektörens förord 5 2006 Årsredovisning 2006 Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby 53221 2007 Innehåll Generaldirektörens förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen Regeringsbeslut III 2-04-21 Fi/01562/UR Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende Lotteriinspektionen Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Ansökningsblankett Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på: http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter Du kan även beställa

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År 2014 1(37) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn... 7 3.1 Sammanfattning... 7 3.2 Reflektioner

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Information om förströelsespel

Information om förströelsespel Information om förströelsespel Allmänt om grunderna för tillståndsgivning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 FÖRORD... 4 ORDLISTA... 5 INLEDNING... 7 SAMLAD ÖVERSIKT... 10 UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN... 10 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 10 Spelmarknaden

Läs mer

Verksamhetsåret 2012

Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Generaldirektörens förord Spelkonsumenten

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50)

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50) Årsredovisning 2014 1(50) Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 1. Året i korthet... 5 2. Spelmarknaden... 8 3. Resultatredovisning... 11 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 11 3.1.1 AB

Läs mer

Information för lotterihandläggare och kontrollanter

Information för lotterihandläggare och kontrollanter Information för lotterihandläggare och kontrollanter 2 Innehåll Vårt uppdrag... 6 Våra uppgifter... 7 Vår vision... 9 Vårt mål... 9 Vår värdegrund... 9 Ledning... 10 Styrelsen... 11 Organisation... 11

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Omfattningsundersökning år 2007

Omfattningsundersökning år 2007 Omfattningsundersökning år 2007 En kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som anordnas utan erforderligt tillstånd 1(22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. SYFTE

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

Diarienummer 16Li2888 Årsredovisning Årsredovisning (49)

Diarienummer 16Li2888 Årsredovisning Årsredovisning (49) 1(49) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 6 2 Spelmarknaden... 8 3 Resultatredovisning... 10 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 10 3.1.1 Övergripande mål & prioriterade insatser... 10 3.1.2 Årets

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 1(32) Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen... 5 Folkrörelsernas

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5)

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anvisningar för revisorer... 4 2.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna... 4 2.2 Rapportering

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING 2009-08-28 Diarienummer: 09LI3580 Cherry Casino AB Södra Långgatan 23 16959 SOLNA Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING BESLUT Cherry Casino AB, 556225-3806, beviljas tillstånd att

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3 Ordlista... 4 Inledning... 6 Utvecklingen på spelmarknaden... 8 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 8 Spelmarknaden i Sverige... 9 Lotteriinspektionen...

Läs mer

Lotteriinspektionen 2016

Lotteriinspektionen 2016 Lotteriinspektionen 2016 Innehåll Lotteriinspektionen i sammanfattning...4 Generaldirektörens förord...5 Nyckeltal år 2016...6 Den svenska spelmarknaden Aktörer med svenskt tillstånd...7 Marknadsandelar

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV Inom Västerås kommun är det Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som informerar om lotterifrågor

Läs mer

Spel- och lotterifrågor

Spel- och lotterifrågor Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU4 Spel- och lotterifrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar kulturutskottet 23 motionsyrkanden om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2008. Utskottet

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Lotteriinspektionen 2015

Lotteriinspektionen 2015 Lotteriinspektionen 2015 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2015...5 Den svenska spelmarknaden...8 Styrelsen...9 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning... 11 Antal

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82)

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Innehållsförteckning Förord... 5 Uppdrag... 7 Sammanfattning... 8 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 10 Preliminär sammanställning

Läs mer

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget Sammanfattning ;! ' Bilaga Uppdraget Spelutredningen har haft i uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. I uppdraget har ingått att föreslå en uppstramning och modernisering av

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1

Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1 Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri samt lotteriets upplägg. Villkoren riktar

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt Spelmarknadens utveckling 2016 i Sverige och internationellt Innehållsförteckning Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättning... 10 De statskontrollerade bolagen...

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Datum Ärende 2015-09-14 LF 16/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om lotterier I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rättsenheten Tel: 031-60 50 00

För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rättsenheten Tel: 031-60 50 00 Tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande gym och solarier år 2011 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rättsenheten Tel: 031-60 50 00 Rapporten

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1)

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2016 1(1) Innehållsförteckning 1 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 4 2 Preliminär sammanställning av omsättning... 7 3 De statskontrollerade

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

2014-07-08 Diarienummer: 13Li7581. Rapport. Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar 2010-2012 1(50)

2014-07-08 Diarienummer: 13Li7581. Rapport. Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar 2010-2012 1(50) Rapport Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar 2010-2012 1(50) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Inledning... 5 1.1 Tidigare undersökning gällande antalet fällande domar... 5 1.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter

Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter LO"!il-vR NSPEKTIONEN Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer