Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn"

Transkript

1 Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År (37)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Sammanfattning Verksamhetsövergripande tematillsyn Sammanfattning Reflektioner och slutsatser Arbetsgrupp 1, Automatspel Värdeautomatspel, VLT Förströelsespel Arbetsgrupp 2, Casino Cosmopol, Restaurangkasino, Poker Casino Cosmopol Restaurangkasino Poker på internet Arbetsgrupp 3, Illegalt spel Sammanfattning Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar Information och utbildning under Reflektioner och slutsatser Arbetsgrupp 4, Rikslotterier, Bingo, Svenska spels lotterier Rikslotterier Bingo Svenska Spels lotterier Tillsyn över typgodkännanden Arbetsgrupp 5, Vadhållning hästar, Sportspel, Hundar, Riksgälden AB Trav och Galopp (ATG) Bygde- och ponnytrav Sportspel (AB Svenska Spel) Riksgälden (37)

3 1. Inledning Långsiktig och väl planerad tillsyn är ett av Lotteriinspektionens viktigaste verktyg när det gäller att säkerställa att lotterier, kasinospel och annan speloch lotteriverksamhet med tillstånd i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Tillsyn är ett begrepp som omfattar samtliga de aktiviteter som utförs av myndigheten för att bl.a. säkerställa att förutsättningarna för ett meddelat tillstånd kvarstår och att tillståndshavarna följer de lagar, föreskrifter, villkor m.m. som gäller för det aktuella tillståndet. För Lotteriinspektionens del omfattar begreppet tillsyn även den centrala tillsyn som utförs i syfte att upptäcka och ingripa mot sådan spel- och lotteriverksamhet som bedrivs utan tillstånd i Sverige. Lotteriinspektionen utför tillsynsarbetet effektivt, transparant och med hög kvalitet. Som ett led i att ständigt utveckla och effektivisera tillsynsarbetet, pågår kontinuerligt arbete med att utvärdera tillsynsarbetet för att hitta nya infallsvinklar och tillvägagångssätt. Lotteriinspektionens tillsynsaktiviteter planeras och utförs som bastillsyn eller som tematillsyn. Bastillsyn är sådan tillsyn som alltid måste utföras för att säkerställa att tillståndsgiven spel- och lotteriverksamhet följer de krav som finns uppställda i lag, förskrifter och villkor. Bastillsynen är också ofta återkommande från år till år. Men enbart det förhållandet att en viss aktivitet normalt sett utförs årligen, innebär inte att den med automatik planeras och utförs som bastillsyn. De kan finnas även tematillsynsaktiviter som utförs varje år men kanske med något skilda infallsvinklar. Den tematillsyn som utförs är mer ingående och djuplodande än bastillsynen. Ofta utförs den inom ett visst förutbestämt tillsynsområde eller hos en eller flera utvalda aktörer. De tematillsynsaktiviteter som planeras utgår i första hand från de fokusområden som har tagits fram för myndigheten och som beslutats av styrelsen. Det är därför naturligt att olika tematillsynsaktiviteterna kan se olika ut från ett år till ett annat. Fokusområdena för 2014 var: 1) skyddet av spelaren, 2) regelefterlevnad, 3) påverkan genom publicering, och 4) medarbetaren. 3(37)

4 Denna rapport beskriver sammanfattningsvis de tillsynsaktiviteter och kontroller som har genomförts inom den operativa avdelningens olika verksamhetsområden. Rapporten innehåller också handläggarnas slutsatser och reflektioner av tillsynsresultaten. Ägare av rapporten, dvs. den som har ansvaret för att uppgifterna i dokumentet är fullständiga, aktuella och riktiga är chefen för den operativa avdelningen. 2. Sammanfattning Under året har totalt kontroller utförts inom ramen för samtliga planerade tillsynsaktiviteter. I 9 % (628 stycken) konstaterades anmärkningar av olika slag, t.ex. att den kontrollerade aktören i någon del inte har följ de regler som är satta som krav för aktuellt lotteritillstånd. Detta är en lägre andel än jämfört med förra året då anmärkningarna uppgick till 10 % av det totala antalet utförda kontroller. Detta är en positiv utveckling. I samtliga fall har aktörerna vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de noterade anmärkningarna. En aktivitet avseende Svenska Spels nätpoker som förtjänar att nämnas här är en kartläggning av hur pokerspelare sätter sina maxgränser för spel och kontroll av hur Svenska Spel säkerställer att maxgränserna inte överskrids. Resultatet av aktiviten tyder på att de gränser som sätts i många fall inte kan anses vara rimliga. Som exempel kan nämnas en gräns på en miljard kronor per dag, dvs. spelaren har satt en gräns om att kunna spela för en miljard kronor under 24 timmar. En fördjupad tillsynsaktivitet kring resultatet kommer att utföras under Två tillsynsaktiviteter gällande Svenska Spels värdeautomatspel har uppvisat ett nedslående resultat. Aktiviteterna avsåg kontroll och tillsyn av de uppgifter om restaurangomsättning som Svenska Spel lämnar i samband med ansökan om att anordna värdeautomatspel. Omsättningen är avgörande för hur många automater respektive restaurang kan ha. Resultatet var nedslående på så sätt att det visade att Svenska Spel har stora brister när det gäller att kontrollera de uppgifter om omsättning som restaurangägarna lämnar till Svenska Spel i samband med ansökan om tillstånd. Svenska Spel har uppgett att arbete pågår med att förbättra rutinerna kring inhämtandet av aktuella uppgifter. Lotteriinspektionen kommer att följa upp dessa åtgärder och kommer även att utföra annan form av uppföljande tillsyn under (37)

5 Liksom tidigare år är penningtvättsfrågor ett viktigt inslag i tillsynen när det gäller Casino Cosmopol. Under 2014 har arbete pågått med att bl.a. se över reglerna i det fjärde penningtvättsdirektivet som sannolikt kommer att införas under Det nya direktivet innebär att också andra aktörer och spelformer än Casino Cosmopol kommer att omfattas av regelverket. Penningtvättsfrågorna kommer således att bli alltmer centrala för Lotteriinspektionen och inspektionen kommer därför att på olika sätt arbeta vidare med att utveckla tillsynen inom detta område under kommande år. I övrigt när det gäller tillsynen av Casino Cosmopol har tillsynen under år 2104 i första hand tagit sikte på kasinonas egenkontroll. Detta har under året gett kvalitativa resultat gällande exempelvis penningtvättsfrågor och hanteringen av spelutrustning i den mening att Casino Cosmopol justerat och uppdaterat styrande manualer med tydligare och säkrare arbetsprocesser som följd. När det gäller tillsynen över ATG kan nämnas en händelse eller incident som inträffade i september Ett fel i valutakonverteringen hos en av ATG:s internationella partner resulterade i kraftiga avvikelser från normalt spelmönster. Tre platsspel om totalt 19 miljoner kronor kom in från den internationella partnern. Det visade sig dock att insatsen i själva verket varit motsvarande cirka 250 kr (30 $). Händelsen ledde till att Lotteriinspektionen meddelade ATG ett föreläggande om att vidta åtgärder för att förhindra att händelsen upprepades. ATG har därefter genomfört förändringar av rutiner och vidtagit ett antal ytterligare åtgärder. Parallellt med föreläggandet startade Lotteriinspektionen en utredning av det internationella spelet med hjälp av en extern konsult. Resultatet av utredningen visade inte på några större brister i den tekniska hanteringen av det internationella spelet. Däremot rekommenderade utredaren vissa andra förändringar och tydliggöranden. Arbete med att åtgärda de påpekade bristerna pågår hos ATG och Lotteriinspektionen kommer att följa upp arbetet i den vidare tillsynen över bolaget. När det gäller Lotteriinspektionens uppdrag att bidra till ett minskat utbud av illegal spelverksamhet kan nämnas att Lotteriinspektionens arbete med att samverka med polis- och åklagarmyndigheterna har utökats allt mer från år till år. Under året har flera samverkansinsatser med polis ekobrottsmyndigheten och åklagare genomförts, främst gällande anordnande av spel på spelautomater som saknar tillstånd. I samband med dessa insatser har ett stort antal spelautomater tagits i beslag och flera åtal har väckts 5(37)

6 gällande brott mot lotterilagen. Myndighetsgemensamma insatser har genomförts även med andra myndigheter. Som exempel kan nämnas Skatteverket, Tullverket, länsstyrelser och kommuner. Samverkansinsatserna har medfört bl.a. att alla polisanmälningar som Lotteriinspektionen gör, vidarebefordras till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för kännedom. Lotteriinspektionen kommer även fortsättningsvis arbeta för utveckling av samarbetsmöjligheter med tidigare och nya samverkanspartners. För spelformerna restaurangkasinospel, varuspel och förstörelsespel kan konstateras, liksom tidigare år, att anmärkningar som påträffas i tillsynen ofta beror på bristande kunskap och förståelse för regelverket hos anordnande. Den vanligaste anmärkningen är att det saknas skyltning om tillståndshavare och tillsynsmyndighet. Anmärkningarna bedöms däremot inte vara av allvarlig karaktär, dvs. att de innebär särskilda risker för spelare, och att anordnaren därför skulle anses olämplig att inneha tillstånd. Däremot finns det skäl för Lotteriinspektionen att se över villkoren för denna typ av verksamhet. Detta är dock en fråga som får behandlas i myndighetens framtida arbete inom ramen för regelstyrning och tillsyn. Under 2014 har även stickprov genomförts gällande ATG:s och Svenska Spels marknadsföring. Granskningen har syftat till att kontrollera att bolagen följder de villkor för området som utfärdats av regeringen och Lotteriinspektionen. De huvudsakliga anmärkningar som noterats under året avsåg avsaknad av information om telefonnumret till Stödlinjen och att jackpottar marknadsförts på ett sätt som inte var i enlighet med gällande villkor. Av regeringens villkor framgår att telefonnumret till Stödlinjen ska anges i samtlig marknadsföring förutom i radio. Vidare framgår att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Lotteriinspektionens villkor gällande jackpottar säger att jackpottens storlek inte får utgöra huvudbudskapet i marknadsföringen. Påpekanden om tillsynsresultaten har delgetts båda bolagen. Lotteriinspektionens arbete med att kontrollera ATG:s och Svenska Spels marknadsföring kommer att intensifieras under Avslutningsvis kan nämnas att problematiken med manipulerade matcher och tävlingar (matchfixning) alltjämt är en aktuell fråga. Lotteriinspektionen har däremot inget utpekat uppdrag att utöva tillsyn eller på annat sätt använda resurser för att aktivt arbeta mot denna företeelse. En manipulerad match eller tävling påverkar naturligtvis konsumenterna i stor utsträckning, varför Lotteriinspektionens uppgift i detta sammanhang får anses vara att kontrollera att spelbolagens övervakningssystem är effektiva och att de snabbt kan identifiera misstänkta spelmönster och stänga spelet. 6(37)

7 Lotteriinspektionen har och kommer även fortsättningsvis att, inom ramen för omvärldsbevakning av spelmarknaden, följa utvecklingen av företeelsen och av det arbete som pågår hos andra myndigheter och organ kring uppgjorda matcher och tävlingar. 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn Den s.k. verksamhetsövergripande tillsynen omfattar tillsynsaktiviteter som utförs samtidigt och på samma sätt inom två eller flera verksamhetsområden. Sådana gemensamma aktiviteter planeras inom vissa områden för att få en resurseffektiv tillsyn av flera aktörer samtidigt och i ett sammanhang. Den verksamhetsövergripande tematillsynen har under året genomförts i fyra aktiviteter. De områden som har kontrollerats inom ramen för dessa aktiviteter är: Transaktionskontroll omfattande utvalda anordnare av rikslotterier, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel inklusive Casino Cosmopol AB och AB Svenska Spels värdeautomater (VLT). Säkerhetsgranskningar omfattande AB Svenska Spel, Folkspel och Postkodföreningen. Jackpottuppföljning omfattande AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp. Marknadsföring AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp. 3.1 Sammanfattning Under det andra kvartalet 2014 genomfördes en verksamhetsövergripande tematillsyn gällande transaktionskontroller. Syftet med aktiviteten var att se om det är tillräckligt lätt att följa transaktioner från insats till utfall. Granskningarna omfattade både online- och offlinespel, dvs. spel lagda hos ombud för AB Svenska Spel (Svenska Spel) och AB Trav och Galopp (ATG). Därutöver granskades transaktionerna i Svenska Spels värdeautomater Vegas och spelautomaterna på Casino Cosmopol AB. Övriga aktörer som omfattades av granskningen var Folkspel, Kombispel, Postkodföreningen och Miljonlotteriet. Resultatet av aktiviteten visade att samtliga granskade aktörer har bra kontroll på transaktionerna och att det är lätt att i efterhand spåra ett lagt vad eller spel. En annan verksamhetsövergripande aktivitet som genomförts under året var Säkerhetgranskningar. Aktiviteten omfattade aktörerna Svenska Spel, Folkspel och Postkodföreningen. Syftet med aktiviteten var att få en bättre inblick i hur de utvalda aktörerna arbetar med säkerhetsfrågor i allmänhet 7(37)

8 men i även hur de arbetar med externa säkerhetsgranskningar. Aktiviteten genomfördes utan att några anmärkningar noterades. Däremot har aktiviteten har öppnat nya informationsvägar för Lotteriinspektionen, bl.a. till aktörernas ekonomiska revisorer och till säkerhetsorganisationerna. Utöver de granskningar som utförs utifrån gällande lagar, föreskrifter och villkor, kommer Lotteriinspektionen därför att i allt större utsträckning utöva tillsyn av aktörernas egenkontroll och granskning av spelsäkerheten. Tillsynsaktiviteten Jackpottuppföljning genomfördes utan att några anmärkningar noterades. Syftet med aktiviteten var att följa upp jackpottar, fonderingar och uttag ur jackpottfonder. I aktiviteten ingick även granskning av regelverken för jackpottar och hur aktörerna säkerställer att jackpotten har rätt storlek och faller ut i rätt tid. Ett antal stickprovsmässigt utvalda jackpottar, för respektive aktör som omfattades av aktiviteten, granskades särskilt. De följdes från det att de uppkom till dess de föll ut. Kontroll genomfördes även av uträkningarna av jackpottarna för att se att de var korrekta. Resultatet var, som ovan nämnts, utan anmärkning. Alla granskade belopp var korrekta. Stickprov har genomförts av ATG:s och Svenska Spels marknadsföring. Granskningen har syftat till att kontrollera att bolagen följder de villkor för området som utfärdats av regeringen och Lotteriinspektionen. De huvudsakliga anmärkningar som noterats under året avser, för båda bolagen, avsaknad av information om telefonnummer till Stödlinjen och att jackpottar marknadsförts på ett sätt som inte är i enlighet med gällande villkor. Av regeringens villkor framgår att telefonnumret till Stödlinjen ska anges i samtlig marknadsföring förutom i radio. Vidare framgår att särskild försiktighet ska beaktas i samband med marknadsföring av jackpottar. Lotteriinspektionens villkor gällande jackpottar säger att jackpottens storlek inte får utgöra huvudbudskapet i marknadsföringen. För ATG har 87 kontroller av marknadsföring genomförts, varav 55 resulterade i anmärkning. Majoriteten av anmärkningarna (51 stycken) kunde hänföras till avvikelser i förhållande till villkoren om marknadsföring av jackpottar. I en stor del av de marknadsföringsaktiviteter som granskats under året har information om olika jackpottars storlek varit framträdande på ett sätt som har inneburit brott mot gällande villkor. I två annonser har telefonnummer till Stödlinjen saknats. I två andra fall har både telefonnummer till Stödlinjen saknats och marknadsföringen av jackpottar varit i strid med gällande villkor. 8(37)

9 Även marknadsföring som publicerats av Svenska Spel under 2014 har kontrollerats. Totalt 87 kontroller har genomförts. I 32 av dessa har brott mot gällande villkor kunnat konstateras. Telefonnumret till Stödlinjen saknades i 22 fall. I två fall marknadsfördes jackpottarna på ett sätt som utgjorde brott mot villkoren. I 12 av de kontrollerade annonserna har jackpottar marknadsförts på ett alltför framträdande sätt. 3.2 Reflektioner och slutsatser Tre av de utförda aktiviteterna inom området för verksamhetsövergripande tillsyn gav ett gott tillsynsresultat. Den aktivitet som avviker något är den avseende tillsynen av Svenska Spels och ATG:s marknadsföring. Tillsynen kommer att intensifieras under 2015 och även inriktas på andra och nya områden och infallsvinklar. Aktiviteten transaktionskontroll är också en aktivitet som med fördel kan upprepas för att säkerställa spelarnas transaktioner. Eftersom aktiviteten detta år inte uppvisade någon anmärkning behöver den däremot inte upprepas varje år. Naturligtvis ska tillsynsinsatser inledas om något oförutsett eller annat inträffar som medför att kontroll bör ske omgående. Vad det gäller säkerhetsgranskningar hos utvalda aktörer bör aktiviteten genomföras även hos de onlineaktörer som inte omfattades av årets tillsynsaktivitet. En ökad inblick i aktörerna och deras externa granskares arbete effektiviserar Lotteriinspektionens tillsynsarbete. Detta kan nämligen, i vart fall till viss del, innebära att inspektionen inte regelbundet måste planera och genomföra vissa säkerhetsgranskningar hos aktörerna. Detta kan bli aktuellt i de fall den avsedda kontrollen har genomförts av en extern part och där resultatet har delgetts inspektionen. Aktörernas fokus på säkerheten och hur de arbetar med den ser nämligen väldigt olika ut beroende på hur verksamheten ser ut. När det gäller säkerhetsfrågor i övrigt är det viktigt att tänka på att aktörerna är olika organiserade och har olika stora delar av den svenska spelmarknaden. En liten aktör har ofta ganska små resurser och har därmed svårare att arbeta med säkerhetsfrågor på samma sätt som de större aktörerna. Aktörernas fokus på säkerheten och hur de arbetar med den, skiljer sig alltså åt mellan aktörerna. Noteras bör dock att detta inte behöver innebära att säkerheten är sämre hos de mindre aktörerna. De nu genomförda aktiviteterna kan med fördel upprepas med jämna mellanrum för att se hur aktörerna fortsätter att arbeta med säkerhetsfrågor. Hur, när och på vilket sätt detta ska ske beskrivs dock av tillsynsskäl inte 9(37)

10 närmare här. I detta sammanhang bör även nämnas att den tillsyn som Lotteriinspektionen utövar planeras och utförs på likartat sätt hos alla aktörer som omfattas av den planerade aktiviteten, stora som små. I den delen görs således ingen skillnad mellan stor eller liten aktör. 4. Arbetsgrupp 1, Automatspel 4.1 Värdeautomatspel, VLT Tillsynen av värdeautomater för år 2014 bestod av 13 bastillsynsaktiviteter och sex aktiviteter under kategorin tematillsyn Sammanfattning Under året har två av de sex genomförda tematillsynsaktiviteterna tagit sikte på att kontrollera hur Svenska Spel säkerställer korrektheten i de uppgifter om restaurangomsättning (mat, dryck och entré) som bolaget lämnar till Lotteriinspektionen i samband med ansökan om tillstånd att anordna värdeautomater. Uppgifterna fylls i av Svenska Spel på en för ändamålet avsedd blankett som har tagits fram av Lotteriinspektionen. Inspektionen har därmed gett Svenska Spel förtroendet att se till att de uppgifter som lämnas är korrekta. I den ena av aktiviteterna gällande restaurangomsättning begärdes det ekonomiska underlaget in för de spelplatser där den redovisade omsättningen låg nära gränsen för att klara insteget för det sökta antalet automater 1. Underlagen granskades för att se om intäkterna överensstämde med de uppgifter som angavs på blanketten. Aktiviteten omfattade 126 spelplatser och resulterade i 14 anmärkningar. Anmärkningarna bestod i att det vid Lotteriinspektionens kontrollberäkning visade sig att den redovisade omsättningen på blanketten inte överensstämde med de av bolaget inskickade underlaget. 1 Värdeautomatspel på restaurang får förekomma om omsättningen av restaurangverksamheten i övrigt uppgår till minst kronor. Om omsättningen i övrigt uppgår till minst detta belopp, får spel på en (1) värdeautomat förekomma (Särskilda villkor punkten 2.1). Spel på fler än en (1) värdeautomat får förekomma om omsättningen av restaurangverksamheten i övrigt överstiger kronor och därefter med kronor för varje ytterligare värdeautomat (Särskilda villkor punkten 2.2). 10(37)

11 På fyra spelplatser hade Svenska Spel summerat fel eller räknat in omsättning som inte kunde härledas till mat, dryck eller entré. Lotteriinspektionens underlag för beslut om tillstånd var således i dessa fall felaktigt. På en spelplats återkallades tillståndet. På resterande tre spelplatser anmälde Svenska Spel på eget initiativ att antalet automater skulle minskas. Resterande anmärkningar avsåg att Svenska Spel summerat fel. I dessa fall påverkades dock inte det antal automater som beviljats i samband med tillståndsprövningen. Någon ytterligare åtgärd, utöver information till bolaget, har därför inte vidtagits i dessa fall. I den andra tematillsynsaktiviteten begärdes samma underlag som ovan. Denna gång omfattade begäran totalt spelplatser. Syftet i denna aktivitet var att närmare granska den redovisning Svenska Spel kräver att deras affärspartners ska presentera, eller rättare sagt den redovisning som Svenska Spel anser vara godtagbar som underlag för ansökan. Av de inskickade underlagen bestod 94 % av resultatrapporter. Resterande 6 % av underlagen bestod av sammanställningar i Word eller Excel. I 42 % av de inkomna resultatrapporterna gick de inte att säkerställa vilken rörelse rapporten avsåg, dvs. bolagsnamnet på resultatrapporten överensstämde inte med det på tillståndet angivna namnet på spelplatsen. I dessa fall kunde således inte säkerställas att det redovisade ekonomiska underlaget verkligen avsåg spelplatsen för ansökan eller om det avsåg annan restaurang eller till och med flera restauranger. Det är nämligen fullt möjligt för ett bolag att samredovisa flera verksamheter inom ett och samma bolag. I ett fall visade det sig att den av Svenska Spel angivna omsättningen avsåg en annan restaurang. Resultatet från aktiviteterna meddelades bolaget med krav om att införa bättre och säkrare rutiner för att säkerställa att uppgifterna som restaurangen lämnar, är korrekta och hänförliga till den restaurangverksamhet och plats där tillståndet söks. Bolaget har därefter vidtagit åtgärder och rutiner gällande detta. Särskilda kontroller i samband med ansökan och ytterligare tillsynsaktiviteter kommer att genomföras för att följa upp bolagets åtgärder. Enligt Lotteriinspektionens mening skulle utdrag från affärspartnernas kassaregister kunna säkerställa uppgiften om omsättning. En annan tematillsynsaktivitet inom verksamhetsområdet värdeautomater, gick ut på att kontrollera att värdeautomaternas schema för speltider överensstämde med serveringstillståndets tider. Kontrollerna utfördes internt 11(37)

12 på plats i Lotteriinspektionens lokaler via uppkoppling mot Svenska Spels system där dessa uppgifter kan avläsas. Resultatet visade att på två av de 50 kontrollerade spelplatserna hade automaterna andra speltider än vad serveringstillståndet medgav (aktuellt serveringstillstånd ska bifogas ansökan). Avvikelserna påpekades för Svenska Spel med begäran om yttrande. Enligt yttrande från Svenska Spel berodde det hela på den mänskliga faktorn. Det fanns aktuella serveringstillstånd i samband med ansökan men att man missat att uppdatera tiderna i systemet. Kontrollresultatet innebär i praktiken att Svenska Spel har sökt tillstånd på till synes inaktuella serveringstillstånd. Även om underlaget till ansökan har varit korrekt har det, till följd av den felaktiga informationen i systemet, funnits risk för att spel har förekommit på värdeautomater utanför serveringstiderna. Detta strider mot gällande villkor. En av de sex planerade tematillsynsaktiviteterna har varit att kontrollera att Svenska Spel säkerställer att villkoret gällande tillåtet spelnetto i förhållande till restaurangomsättning. Enlig villkoret får spelnettot inte överstiga restaurangomsättningen. Inom ramen för tillsynsaktiviteten ombads Svenska Spel att komma in med en redogörelse om hur de bevakar och säkerställer att detta inte sker. Bolaget meddelade i sitt svar att utveckling av systemstödet pågår för att säkerställa uppföljning av villkoret och att de även skulle genomföra intern tillsyn för att ytterligare öka kvalitetssäkringen och den interna kontrollen. Uppföljning kommer att ske inom ramen för tillsynsarbetet Tematillsyn om hur värdeautomaterna kan styras från den kontrollenhet som finns på plats i restaurangerna har genomförts på totalt 14 spelplatser i Norrköping och Norsborg. Ett syfte med aktiviteten var att få svar på om automaterna kan göras spelbara utanför den tillåtna tiden, dvs. den tid som i serveringstillståndet samt när restaurangen annars inte är öppen för allmänheten. Kontroll utfördes på plats av Lotteriinspektionens personal. Restauratörerna fick demonstrera hur de använder sig av kontrollenheten och vad de kan göra, t.ex. funktionen för på- och avstängning. Resultatet av aktiviteten visade att funktionerna används olika av olika restauratörer. Några använde dem inte alls, någon använde på och av men inte tidig stängning, andra använde sig av alla funktioner. Viktigt att notera är att funktionerna i kontrollenheten endast kan användas inom de schemalagda tider som Svenska Spel lagt in i sitt system. I övrigt sätts automater på och stängs av centralt från Svenska Spel. 12(37)

13 Lotteriinspektionen har under året även genomfört en tematillsyn med syftet att få svar på frågan om hur mycket uppgifter i Svenska Spels system som Lotteriinspektionen kan ta del av genom att koppla upp mot systemet från inspektionens lokaler. Kontrollen utfördes genom samtidig uppkoppling i Lotteriinspektionens lokaler som på Svenska Spels kontor. Kontakt upprättades mellan inspektionens medarbetare för att stämma av. Kontrollen visade att Lotteriinspektionen inte hade tillgång till vissa genvägar i systemet. Denna genväg har därefter blivit tillgänglig för inspektionen. Det uppstod även ett antal frågor gällande inspektionens sökmöjligheter i systemet som kommer att åtgärdas för att bli tillgängliga under Av den bastillsyn som genomfördes under året kan nämnas bl.a. följande aktiviteter; Ombyggnad av spelplats och Återbetalningsprocent. När det gäller Ombyggnad av spelplats kontrollerades totalt 86 ärenden. Enligt Lotteriinspektionens villkor punkten 7.2 ska Svenska Spel i god tid anmäla till inspektionen om att en ombyggnad av en spelplats är på gång. Skälet är att Lotteriinspektionen ska kunna kontrollera om förändringen medför att automaternas placering inte längre är i enlighet med gällande regler. Aktiviteten resulterade i fyra anmärkningar. Den ombyggnation som skett på spelplatsen påverkade automaternas placering antingen ur spelansvarssynpunkt eller ur integreringsperspektivet. Vid påpekande till Svenska Spel ansökte bolaget om förändrad placering av automaterna. Den föreslagna förändringen kunde godtas varför någon ytterligare åtgärd inte vidtogs i ärendena Reflektioner och slutsatser Resultaten av de två aktiviteter där uppgifterna om den restaurangomsättning som ingetts vid ansökan kontrollerats har visat på ett mycket nedslående resultat. Enligt Lotteriinspektionens mening är det anmärkningsvärt att uppgifterna är så bristfälliga som resultatet visar. Detta tyder på att det finns stora brister när det gäller Svenska Spels egenkontroll av de uppgifter som lämnas av restaurangägarna. Svenska Spel har uppgett att de arbetar med att förbättra sina rutiner kring inhämtandet av uppgifter gällande omsättningen. Lotteriinspektionen kommer att följa upp dessa åtgärder och även utföra viss uppföljande tillsyn under (37)

14 De reflektioner som kan göras när det gäller aktiviteten kontroll av speltider på värdeautomaterna jämfört med serveringstillståndets tider, är att Svenska Spel även i dessa fall inte har tillräckligt säkra rutiner för att säkerställa att rätt underlag bifogas ansökan. Det kan förvisso tyckas att antalet anmärkningar i de båda aktiviteterna är förhållandevis få, särskild om de sätts i relation till det antal tillstånd Svenska Spel har när det gäller anordnande av automatspel. Anmärkningarna är dock av så pass allvarlig karaktär och kan medföra olyckliga följder för framför allt spelarna, att Lotteriinspektionen ser allvarligt på det inträffade. Uppföljning och särskilda kontrollinsatser kommer att genomföra under 2015 för att se till att Svenska Spel har vidtagit nödvändiga åtgärder och rutinändringar som krävs för att säkerställa att korrekt underlag bifogas ansökan. 4.2 Förströelsespel Det krävs tillstånd att anordna spel på s.k. förströelsespelsautomater för allmänheten. Detta framgår av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (automatspelslagen). Det är Lotteriinspektionen som meddelar dessa tillstånd och utövar därför också tillsyn över de spelplatser som har fått tillstånd Sammanfattning Under året har genomförts en tematillsynsaktivitet gällande kontroll av spelplatser som har tillstånd att anordna både förströelsespel och värdeautomatspel. I dessa fall villkoras tillståndet för förströelsespelen med åldersgräns eller att de olika typerna av automater ska vara tydligt åtskiljda i lokalen, t.ex. på olika plan. Resultatet visade att det förekom brister gällande kravet på skyltning om åldersgräns och anslag om tillståndshavare och tillståndsmyndighet. Sådan information ska, enligt villkoren, finnas i direkt anslutning till förströelsespelen. På nio av de 21 kontrollerade spelplatserna saknades informationen helt. Kontrollen av de fall där åldersgräns inte krävdes visade sig dock vara helt utan anmärkning, dvs. det fanns inget att anmärka på förstörelsespelens placering i förhållande till värdeautomaterna. Samtliga tillståndshavare som fick en anmärkning har fått en skrivelse från myndigheten med en uppmaning att åtgärda felen. 14(37)

15 4.2.2 Reflektioner och slutsatser Spel på förströelsespelsautomater anses i dagsläget inte vara ett av de spel som i första hand riskerar medföra att spelaren hamnar i spelproblematik. Det finns andra spelformer som anses vara betydligt värre. Mot den bakgrunden kommer Lotteriinspektionen för närvarande inte att genomföra uppföljande kontroller på de i aktiviteten aktuella spelplatserna. Däremot kommer stickprovskontroller att genomföras inom ramen för framtida tillsynsplanering. En slutsats som kan dras av tillsynsresultatet är att de villkor som medföljer beslutet om tillstånd att anordna spel på förströelsespelsautomater, sannolikt inte är tillräckliga eller för svåra för tillståndshavaren att förstå och ta till sig. En tydlig information om vad som gäller bör därför tas fram och bifogas beslutet. Arbete med att ta fram en sådan information kommer att påbörjas under Arbetsgrupp 2, Casino Cosmopol, Restaurangkasino, Poker 5.1 Casino Cosmopol Lotteriinspektionen ansvarar för tillsyn och kontroll av Casino Cosmopols verksamhet. Under 2014 genomfördes bastillsyn i form av åtta aktiviteter. Därutöver genomfördes sju aktiviteter som tematillsyn. Tillsynsaktiviteterna syftar till att kontrollera att Casino Cosmopol uppfyller kraven enligt kasinolagen (1999:355), villkoren enligt regeringstillståndet, Lotteriinspektionens villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för anordnande av kasinospel, gällande manualer för Casino Cosmopol och lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Lotteriinspektionens föreskrifter inom detta område Sammanfattning Tillsynsaktiviteterna under 2014 resulterade i totalt 267 kontrollrapporter, varav 11 stycken registrerades med anmärkning. Vart och ett av de fyra kasinona skickar varje månad in en rapport till Lotteriinspektionen. I tre fall registrerades dessa med anmärkning på grund av utebliven eller otillräcklig redovisning av överdrivet spelande och gjorda anmälningar om misstänkt penningtvätt. 15(37)

16 Anonyma kontroller genomförs årligen på alla kasinon. Kontrollerna genomförs av Lotteriinspektionens arvoderade kontrollanter som observerar att kasinolagen och villkor efterlevs. Kontrollerna har under året inte utmynnat i några anmärkningar. Under året har även årsmöten genomförts med ledningen för respektive kasino och halvårsmöten med ledningen för Casino Cosmopol. Vid några av Lotteriinspektionens tillsynsbesök på respektive kasino kontrollerades Casino Cosmopols arbete mot penningtvätt utifrån bolagets manualer för området. Aktiviteten visade att Casino Cosmopol arbetar med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på ett betryggande sätt. Kasinonas arbetssätt tar hänsyn till de olika aspekterna i regelverket och regelbundna och konsekventa åtgärder genomförs för att möta de krav som finns i lag och föreskrifter. Skäl finns dock för Casino Cosmopol att ytterligare förstärka egenkontrollen av åtgärder mot penningtvätt. Som resultat av tillsynsaktiviteten ålades Casino Cosmopol att ta fram en uppdaterad riskbedömning för området och en intern kontrollplan för att hitta former för att ytterligare förstärka egenkontrollen. Av regeringens tillstånd att enligt kasinolagen anordna kasinospel (Fi2013/2703) framgår att Lotteriinspektionen ska godkänna spelreglementen och den spelutrustning som får användas på Casino Cosmopol. För att utveckla kontrollen av spelutrustning granskades under året Casino Cosmopols hantering av främst spelkort, tärningar, roulettkulor och rouletthjul. I samband med tillsynsbesök på respektive kasino granskades om hanteringen av spelutrustningen var i linje med Casino Cosmopols manualer för detta. Aktiviteten visade att på vilket sätt internkontrollen ska utföras tolkades av kasinona på olika sätt. Lotteriinspektionen gjorde därför bedömningen att manualerna för spelutrustning behövde revideras och förtydligas. Resultatet av tillsynsaktiviteten gav inga indikationer på att spelen inte var trygga och säkra. Det är dock viktigt att Casino Cosmopols internkontroll av spelutrustningen görs på samma sätt, eftersom detta bidrar till att gästerna känner förtroende för att de erbjuds säkra och trygga spel. Vid tillsynsbesöken på kasinona har även diskuterats vilka kontroller som görs i samband med nyanställningar. Den egna personalen är nämligen alltid en riskfaktor för ett kasino. Aktiviteten syftade till att kontrollera vilka typer av bakgrundskontroller Casino Cosmopol gör i samband med anställningsförfarandet. Resultatet visade att Casino Cosmopol genomför bra 16(37)

17 personkontroller. En annan fråga som diskuterades vid tillsynsbesöken var förekomsten av eventuell VIP-behandling av gäster. Skälet till aktiviteten var att det är känt att sådant förekommer på andra håll i Europa. Syftet var att alltså att undersöka om detta förekommer även i Sverige. Frågan var om storspelare, stamgäster, kändisar m.fl. får särskilda erbjudanden av kasinona. Enligt Casino Cosmopol erbjuds aldrig kunderna särskild behandling. Någon VIP-behandling förekommer således inte. Under året genomfördes även ett par interna aktiviteter. En av dessa var att testa de spel som erbjuds på Casino Cosmopol i spelansvarsverktyget GAM- GaRD. 2 Detta verktyg graderar olika spel utifrån ett spelansvarsperspektiv. Inte helt oväntat fick spelautomaterna sämst resultat, dvs. dessa spel bekräftades vara mer riskfyllda för spelarna än övriga kasinospel såsom olika spelbord. Enligt Lotteriinspektionens villkor för anordnande av kasinospel finns det antalsbegränsningar för spelbord och spelautomater på respektive kasino. En aktivitet genomfördes som syftade till att räkna spelbord och spelautomater på vart och ett av de fyra kasinona. Syftet var att kontrollera att begränsningarna i villkoren inte överskreds. Resultatet av tillsynsaktiviteten visade att antalet spelbord och spelautomater väl understeg de tillåtna antalsgränserna på tre av kasinona. Kasinot i Stockholm översteg det tillåtna antalet spelbord. Detta visade sig bero på en missuppfattning angående den automatiserade rouletten då kasinot felaktigt antagit att denna inte omfattades av reglerna för antal spelbord. Efter påpekande från Lotteriinspektionen åtgärdades detta Reflektioner och slutsatser De tillsynsaktiviteter som har genomförts under året har utförts i linje med Lotteriinspektionens uppdrag när det gäller tillsyn och kontroll av Casino Cosmopols verksamhet. Tillsynens inriktning är att kontrollera tillsynsobjektets egenkontroll. Detta har under året gett kvalitativa resultat gällande exempelvis penningtvättsfrågor och hanteringen av spelutrustning. Med detta avses att Casino Cosmopol justerat och uppdaterat styrande manualer med tydligare och säkrare arbetsprocesser som följd. Enligt regeringens tillstånd ska Lotteriinspektionen godkänna den spelutrustning som används på kasinona. Någon mer utförlig tillsyn av spelutrustning har dock inte genomförts tidigare. Årets aktivitet var således 2 Verktyget är utvecklat av professor Mark Griffiths, Nottigham Trent University, dr Richard Wood, GAMRES och Jonathan Parke, University of Salford. 17(37)

18 ett steg för att utveckla former för detta. Precis som för spelautomater kan delar av denna tillsyn beröra många tekniska frågor men detta ska utredas genom fortsatt kontroll av spelutrustning under Restaurangkasino Tillsynen av restaurangkasinospelet för år 2014 har bestått av fem basaktiviteter och tre aktiviter inom kategorin tematillsyn. Syftet med aktiviteterna har varit att kontrollera om anordnarna av restaurangkasinospel uppfyller de krav som anges i lag samt i Lotteriinspektionens villkor för tillstånd och i spelreglerna för spelet. Kontrollerna på spelplatserna har i första hand utförts av inspektionens arvoderade kontrollanter. I en av tillsynsaktiviteterna har tillsynen på spelplatser utförts av Lotteriinspektionens handläggare Sammanfattning I en av tematillsynsaktiviteterna kontrollerades vissa av kasinoanordnarna för att se om förändringar av bolagsmän skett i anordnarnas styrelser. I ett fall kunde det konstateras att en förändring skett vilket resulterade i att anordnaren fick komma in med uppdaterade handlingar, varefter ärendet kunde avslutas utan vidare åtgärd. En annan tematillsynsaktivitet handlade om att kartlägga kasinoanordnarnas internkontroll. Aktiviteten utfördes med hjälp av en enkät. Svarsfrekvensen var hög; 37 svar på 44 utskickade enkäter kom in. Resultatet visar att förekomsten och omfattningen av rutiner och instruktioner gällande internkontroll skiljer sig åt mellan anordnarna. Som ett led i Lotteriinspektionens arbete gällande sociala skyddshänsyn har restaurangkasinoanordnarnas årsredovisningar granskats i syfte att undersöka möjligheten att fastställa riktlinjer eller nyckeltal för restaurangkasinomarknaden. Nyckeltalen skulle kunna omfatta t.ex. omsättning per spelbord och år. Andra mer traditionella, ekonomiska faktorer som också studerades var nettoomsättning, rörelseresultat, eget kapital, soliditet och kassalikviditet. Resultatet av granskningen visade dock att det är svårt att sätta upp riktlinjer för omsättning per spelbord, främst på grund av stora skillnader i omsättning mellan olika anordnare. Utöver spelplatsens popularitet visade det sig att även faktorer som skicklighet och yrkeskunnande bland croupierer kan påverka omsättningen. 18(37)

19 Utöver nämnda tillsynsaktiviteter genomfördes även tillsynsbesök på 63 slumpvis, utvalda spelplatser. Aktiviteten utgjordes av allmän spelplatskontroll, dvs. kontroll av spelet i enlighet med tillsynspunkter i en för ändamålet fastställd checklista. Syftet är att kontrollera att tillståndshavaren följer de villkor som gäller för tillståndet, bl.a. att god ordning ska råda på spelplatsen och att erforderlig skyltning finns om t.ex. åldersgräns och min/max-insatser. Elva av de kontrollerade spelplatserna saknade anslag med information enligt villkoren samt tillgång till kopia av tillståndet. I samtliga fall där brister påträffades skickades informationsskrivelse om gällande regler samt uppmaning om rättelse till vederbörande tillståndshavare. Uppföljning av tillsynsresultatet kommer att ske inom ramen för framtida tillsynsplanering Reflektioner och slutsatser Tillsynen av restaurangkasinospel är omfattande men detta är nödvändigt för att kunna fånga upp olika typer av händelser som kan inträffa och brister som kan finnas. Fokus under 2014 har dock varit spelplatskontroller. Antalet anmärkningar som påträffades under året tyder dessutom på att tillsyn på spelplatserna är nödvändiga även fortsättningsvis. Resultatet av aktivititen gällande anordnarnas internkontroll var nedslående. Lotteriinspektionen överväger därför att ta fram allmänna råd som ska kunna fungera som stöd för anordnarna i dessa frågor. 5.3 Poker på internet Syftet med tillsynsaktiviteterna för poker var att kontrollera att Svenska Spel uppfyller de villkor som framgår av regeringens tillstånd men även att bolaget uppfyller Lotteriinspektionens villkor för spelet. Under året genomfördes tre stycken tematillsynsaktiviteter. Dessa var aktiviteterna Spelövervakning och utredning, Kartläggning spelansvarsverktyg och Säkerhetsgranskning. Tematillsynerna utfördes till största delen externt, dvs. på plats hos aktören. Bastillsynen för året bestod av aktiviteterna månadsrapportering, kvartalsmöten, incidentrapportering samt kontroll av webbplats. Dessa aktiviteter är återkommande varje år och sker i första hand genom intern tillsyn. Möten genomförs vanligtvis via videolänk men de kan även ske på plats hos aktören eller i Lotteriinspektionens lokaler. 19(37)

20 5.3.1 Sammanfattning Under året genomfördes en tematillsyn som avsåg granskning av de åtgärder som Svenska Spel vidtar för att förhindra missbruk av pokerkonton samt granskning av förekomst av otillåten programvara och den utredning bolaget gör av spelare som använder sig av otillåten programvara. En annan tematillsyn som genomfördes under 2014 var en kartläggning av de spelansvarsverktyg som Svenska Spel erbjuder för pokern. Aktiviteten innefattade en kartläggning av hur pokerspelarna sätter maxgränser samt kontroll av hur bolaget säkerställer att maxgränserna upprätthålls och att bolaget informerar spelaren om den individuella ackumulerade vinst- och förlustställningen. Den tredje och sista tematillsyn som gjordes var säkerhetsgranskning gällande pokerklienten. Aktiviteten fokuserade på att undersöka hur Svenska Spel säkerställer spelsystemets integritet och att spelarnas uppgifter samt annan känslig information skyddas. Inom ramen för genomförd bastillsyn kan nämnas att incidentrapporteringen innehöll ett fall som var av större och allvarligare karaktär. Under perioden den 29 oktober 2 november och den november blev Svenska Spel utsatt för s.k. DDoS-attacker, där pokern var särskilt utsatt. Detta resulterade i att allt turneringsspel, däribland Poker-SM, fick stängas ner helt. Återbetalning till spelarna har skett i enlighet med bolagets regelverk. Händelsen är polisanmäld och utredning pågår Reflektioner och slutsatser När det gäller tematillsynsaktiviteterna gällande granskning av Svenska Spels åtgärder för att förhindra missbruk av pokerkonton och granskningen av förekomst av otillåten programvara samt den utredning bolaget gör av spelare som använder sig av otillåten programvara, kan sägas att resultatet tyder på att Svenska Spel har bra kontroll och noggrann övervakning inom samtliga tillsynade områden. Bolaget arbetar ständigt med att analysera risker både för att försöka förutse dem och för att kunna hantera händelser som inträffar. En brist som myndigheten har noterat gäller bolagets rutiner gällande utloggning från pokerklienten. En automatisk utloggning efter en viss tids inaktivitet skulle sannolikt ge en högre säkerhet då obehöriga inte kan använda någon annans klient om denne skulle ha glömt att logga ut. En sådan funktion skulle även underlätta arbetet med att hitta botar. Det saknas också systemstöd i form av statistikstöd. Även rutiner för god kontroll av eventuella 20(37)

21 felanrop saknas. Sådana åtgärder skulle, enligt Lotteriinspektionens mening, sannolikt underlätta Svenska Spels arbete med att upptäcka botar. Lotterinspektionen kan inte med säkerhet säga att fler botar skulle hittas om det fanns ett automatiserat program, men med ett bättre systemstöd skulle arbete säkerligen bli effektivare. Aktiviteten som sådan gav dock en bra helhetsbild och leder för närvarande inte till uppföljande aktiviteter, i vart fall inte i den form som har skett under året. Naturligtvis inleds tillsynsarbete omgående om något särskilt skulle inträffa. För tematillsynen gällande kartläggning av de spelansvarsverktyg som Svenska Spel erbjuder för pokern kunde konstateras att de gränser som spelarna satt gällande budget till viss del inte ser ut att vara rimliga. Som exempel kan nämnas en maximal summa att spela för under ett dygn på en miljard kronor. Det säger sig självt att denna summa inte är en seriöst satt budget. Inte heller de gränser som satts gällande speltid ser ut att vara rimliga. Enligt Lotteriinspektionens mening kan effektiviteten ifrågasättas när det gäller den här typen av spelansvarsverktyg. Vad som däremot kan konstateras är att spelarna inte använder sig av verktyget i särskilt stor utsträckning. Av det totala antalet kunder, stycken, har 500 stycken valt att utesluta sig från spel. Mot bakgrund av aktivitetens resultat kommer den att följas upp och fördjupas under I resultatet av tematillsynen för säkerhetsgranskning gällande pokerklienten identifierades ett antal sårbarheter internt i produktionssystemet. De flesta kunde snabbt elimineras då det i stort handlade om ett antal uppdateringar som behövde genomföras. Systemet bedömdes i dagsläget trots allt vara väl skyddat från externa intrång. En uppföljande tillsynsaktivitet kommer att genomföras Arbetsgrupp 3, Illegalt spel 6.1 Sammanfattning Lotteriinspektionen har till uppgift att bidra till ett minskat utbud av illegal spelverksamhet. Arbetet mot det illegala spelet fokuseras på de spelformer som anses medföra störst risk för sociala och ekonomiska skadeverkningar för den enskilde och för samhället. Ett område som har identifierats som särskilt problematiskt är förekomsten av spelautomater som saknar tillstånd. Ett annat sådant område är pokerspel. Lotteriinspektionen har inga befogenheter att utreda brott men har däremot skyldighet att informera polisoch åklagarmyndigheter om misstänkt brottslighet. Som en följd av detta har 21(37)

22 flertalet myndighetsgemensamma insatser tillsammans med Polisen och Ekobrottsmyndigheten genomförts mot illegal spelverksamhet. Myndighetsgemensamma insatser genomfördes även tillsammans med andra myndigheter, såsom exempelvis Skatteverket, Tullverket, länsstyrelser och kommuner Tips om spelautomater utan tillstånd Under 2014 upprättades 103 ärenden gällande tips om spel på spelautomater utan tillstånd. Under 2013 noterades tendenser till förändringar i utformningen av automater som förekommer på marknaden. I samband med handläggningen av de tips som kom in till Lotteriinspektionen under 2013 kunde externa kontroller på spelplatserna konstatera att man hade ställt upp datorskärmar istället för traditionellt utformade spelkabinett med mynt och sedelinkast. Under 2014 hade flertalet platser där det tidigare anträffats datorskärmar, återgått till spelautomater av mer traditionell typ. Det är dock fortsatt så att spelsidor och krediter i hög grad aktiveras efter insatsbetalning till personal på spelplatsen. Polisanmälningar gjordes i samtliga fall där Lotteriinspektionens kontroller visade att terminalerna var iordningsställda för spel och att det huvudsakliga syftet var att erbjuda allmänheten spel Samverkan Sedan maj 2013 samverkar Lotteriinspektionen med Skatteverket och under 2014 har inspektionen inlett samverkan med Ekobrottsmyndigheten. Detta innebär att samtliga polisanmälningar, vidarebefordras till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för kännedom. Lotteriinspektionen kommer även fortsättningsvis arbeta för utveckling av samarbetsmöjligheter med tidigare och nya samverkanspartners. Under året har flera samverkansinsatser med polis, Ekobrottsmyndigheten och åklagare genomförts gällande spel på spelautomater som saknar tillstånd. I samband med dessa insatser har totalt sett ett stort antal spelautomater tagits i beslag och flera åtal har väckts Främjande En annan del av det arbete Lotteriinspektionen bedriver inom ramen för den centrala tillsynen gäller den s.k. främjandebestämmelsen i lotterilagen (38 lotterilagen). Enligt bestämmelsen är det förbjudet att främja svenskt deltagande i utländska lotterier. De utländska spelbolagens annonser och annan marknadsföring i Sverige bevakades alltså. I de fall överträdelser kan konstateras, meddelas överväganden om förbudsföreläggande förenat med vite. Övervägandet riktas till vederbörande ansvarig för främjandet. Under 22(37)

23 året utgjordes överträdelserna i första hand av främjanden via storbildstavlor och via s.k. klickbara länkar på internet. I vissa fall upphörde främjandet i och med övervägandet. I andra fall ledde det till förelägganden som därefter överklagades. Prövning av dessa fall pågår i förvaltningsdomstol Lotterier utan tillstånd Efter inkomna tips och ad-hoc 3 utövar Lotteriinspektionen tillsyn över lotterier som bedrivs utan tillstånd, både live och via webben. Under 2014 upprättades 32 ärenden med anledning av inkomna tips och ad-hoc gällande misstänkt otillåtna lotterier som arrangeras live. 22 ärenden upprättades med anledning av inkomna tips och ad-hoc gällande misstänkt otillåtna lotterier som arrangeras på webben. Utöver dessa ärenden har Lotteriinspektionen haft s.k. samlingsärenden gällande tips om misstänkt otillåtna lotterier på sociala medier såsom Facebook, Instagram och bloggar. Med samlingsärenden avses ärenden där Lotteriinspektionen samlar alla tips som kommer in gällande en viss form av lotteri eller kanal där lotteriet anordnas. Under 2014 har 489 tips kommit in till Lotteriinspektionen gällande lotterier på sociala medier utöver de tips som genererat enskilda ärenden. Ärenden upprättas i de fall det finns särskilda skäl, t.ex. vid förekomst av höga vinstbelopp eller stor spridning till allmänheten kan misstänkas. I dessa fall kommuniceras i första hand lotterilagens regler om tillstånd till anordnaren. Eventuellt görs polisanmälan om inte anordnaren rättar sig. När det gäller misstänkt otillåtna lotterier av karaktären kedjebrevspel har sju ärenden upprättats under I fyra ärenden gjordes en polisanmälan för misstänkt brott mot lotterilagen genom anordnande av kedjebrevspel. Tre av dessa ärenden skrevs av utan vidare åtgärd. Man kan konstatera att tillsynen över misstänkta kedjebrevspel har ökat under 2014 jämfört med tidigare år. Ett ärende gällande ett misstänkt otillåtet lotteri medförde att arrangören åtalades för brott mot lotterilagen. Det aktuella ärendet rör ett lotteri i Borgholm där deltagarna hade möjlighet att vinna en bil. Arrangören i ärendet fick information från Lotteriinspektionen om lotterilagens bestämmelser om tillståndsplikt, men valde att fullfölja lotteriet utan tillstånd. Enlig sedvanliga rutiner för handläggning av denna typ av ärenden gjorde Lotteriinspektionen därför en polisanmälan. Någon dom i fallet har ännu inte meddelats. 3 Med ad hoc avses här att ärenden upprättas efter hand när det finns skäl till det. Enligt Svenska Akademins ordlista betyder ad hoc för detta särskilda önskemål. 23(37)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9)

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Slutrapport Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Nettoomsättning... 4 3.2 Rörelseresultat... 4 3.3 Eget

Läs mer

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING 2009-08-28 Diarienummer: 09LI3580 Cherry Casino AB Södra Långgatan 23 16959 SOLNA Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING BESLUT Cherry Casino AB, 556225-3806, beviljas tillstånd att

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Omfattningsundersökning år 2007

Omfattningsundersökning år 2007 Omfattningsundersökning år 2007 En kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som anordnas utan erforderligt tillstånd 1(22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. SYFTE

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Information om förströelsespel

Information om förströelsespel Information om förströelsespel Allmänt om grunderna för tillståndsgivning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Verksamhetsåret 2012

Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Generaldirektörens förord Spelkonsumenten

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50)

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50) Årsredovisning 2014 1(50) Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 1. Året i korthet... 5 2. Spelmarknaden... 8 3. Resultatredovisning... 11 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 11 3.1.1 AB

Läs mer

Diarienummer 16Li2888 Årsredovisning Årsredovisning (49)

Diarienummer 16Li2888 Årsredovisning Årsredovisning (49) 1(49) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 6 2 Spelmarknaden... 8 3 Resultatredovisning... 10 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 10 3.1.1 Övergripande mål & prioriterade insatser... 10 3.1.2 Årets

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel AB Svenska Spel 1(7) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Omsättning och avkastning av värdeautomatspel...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV Inom Västerås kommun är det Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som informerar om lotterifrågor

Läs mer

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Beslutad 2017-06-14 Sida 1 (7) Handläggare Björn Andersson Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att motverka

Läs mer

Innehåll. Generaldirektörens förord 5

Innehåll. Generaldirektörens förord 5 2006 Årsredovisning 2006 Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby 53221 2007 Innehåll Generaldirektörens förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter Beslut Diarienr 1 (19) 2015-10-15 1382-2014 AB Svenska Spel 621 80 Visby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) lagligt stöd för behandling av kunders personuppgifter Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska MMA Förbundet Organisationsnummer: 802436-5093 Adress: Ölandsgatan

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(4) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Daido juku karateklubb Organisationsnummer: 802456-4653 Adress: Strandliden

Läs mer

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport 1 Rapporten är sammanställd av: Linnea Tegernäs, enheten för tillstånd vid Länsstyrelsen i Stockholms län Omslagsfoto: Hans Engbers, Mostphotos

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

2014-07-08 Diarienummer: 13Li7581. Rapport. Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar 2010-2012 1(50)

2014-07-08 Diarienummer: 13Li7581. Rapport. Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar 2010-2012 1(50) Rapport Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar 2010-2012 1(50) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Inledning... 5 1.1 Tidigare undersökning gällande antalet fällande domar... 5 1.2

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen Regeringsbeslut III 2-04-21 Fi/01562/UR Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende Lotteriinspektionen Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Beslut om anmärkning och straffavgift

Beslut om anmärkning och straffavgift 2010-05-24 BESLUT ABG Sundal Collier AB FI Dnr 10-4311 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 1 Box 7269 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm 103 89 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområdet finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403 Spelskatt, Avsnitt 8 403 8 Spelskatt 8.1 Författningar m.m. Lag (1972:820) om skatt på spel, prop. 1972:128, SkU 1972:66 Lagändringar SFS 1973:319 ändr. 1 SkU 1973:37 SFS 1975:145 ändr. författningsrubr,

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 346-2013 Gårdstensbostäder AB Box 4 424 21 ANGERED Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Gårdstensbostäder

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-19 Ink. 2014-12-29 DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 344-2013 Familjebostäder i Göteborg AB Box 5151 402 26 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

egeringsbes 1 Jut DD 1 Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband me d hästtävlingar 1 bilaga

egeringsbes 1 Jut DD 1 Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband me d hästtävlingar 1 bilaga egeringsbes 1 Jut DD 1 REGERINGEN 2013-01-17 Fi2013/118 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Villkor i tillrtånd för ÅB Trav och Galopp att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Tillämpliga regler... 3 1.2 Begrepp och definitioner... 3 1.3 Kontaktinformation... 4 1.4 Villkorens giltighet och ändring av

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Läs mer

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82)

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Innehållsförteckning Förord... 5 Uppdrag... 7 Sammanfattning... 8 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 10 Preliminär sammanställning

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Ansökningsblankett Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på: http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter Du kan även beställa

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 november 2010 KLAGANDE AA MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 23 februari 2009 i mål nr

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska Boxningsförbundet genom dess Proffsboxningskommission c/o Advokatfirman

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer