Innehåll. Generaldirektörens förord 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Generaldirektörens förord 5"

Transkript

1 2006

2 Årsredovisning 2006

3 Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby

4 Innehåll Generaldirektörens förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen på spelmarknaden 8 Lotterilagstiftningen 9 Organisation 9 Personal 10 Mål 10 Personal- och kompetensförsörjningens måluppfyllelse 10 Sjukfrånvaro 11 Internt arbete under året 11 Ekonomisk översikt 11 Ekonomisk utveckling 11 Verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn 15 Verksamhetsöversikt 15 Mål 15 Resultat 15 Rikslotterier och EMV-lotterier 15 Restaurangkasino- och automatspel 16 AB Trav och Galopp 17 AB Svenska Spel 18 Casino Cosmopol 18 Riksgäldskontoret 19 Central tillsyn 19 Nedlagd tid 21 Avgifter och kostnader 21 Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning 23 Verksamhetsöversikt 23 Mål 23 Resultat 23 Rikslotterier 23 Restaurangkasino 24 Förströelsespel 25 Värdeautomater 25 Övriga tillstånd 26 Typgodkännande 26 Handläggningstider 26 Avgifter och kostnader 27 Verksamhetsgrenen Information 29 Verksamhetsöversikt 29 Mål 29 Resultat 29 Finansiell redovisning 31 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Anslagsredovisning 33 Sammanställning över västentliga uppgifter 34 Noter 35 Ordlista 39

5

6 Förord Den svenska lotterilagstiftningen har tillkommit för att säkerställa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och medborgarnas berättigade efterfrågan på spel och lotterier tillgodoses under kontrollerande former. Spelmarknaden skall härvid ges en sådan utformning att spelberoende och kriminalitet undviks. Lotteriinspektionens uppgift är att genom sin tillstånds- och tillsynsverksamhet och genom kontroll av och åtgärder mot den illegala spelmarknaden se till att dessa av regering och riksdag utpekade mål uppnås. Omfattningen av och inriktningen på det dagliga arbetet med dessa frågor redovisas i det följande. Den tilltagande globaliseringen, IT-tekniska utvecklingen och det europeiska samarbetet är exempel på faktorer som på ett mer övergripande sätt påverkar myndighetens dagliga arbete. Det ställs allt högre krav på omvärldsanalys, teknisk kompetens och överblick samt på juridiska kunskaper. I detta sammanhang är myndighetens kontakter med sina motsvarigheter i de övriga nordiska länderna av stort värde. Detsamma gäller kontakterna mellan myndigheten och dess motsvarigheter på europeisk och internationell nivå som sker inom ramen för organisationerna GREF 1 och IAGR 2. finns anledning att anta att illegalt spel är en av finasieringskällorna för annan och grövre kriminalitet. I båda dessa hänseenden har inspektionen kontakter med polismyndigheterna och med kommunala tillståndsmyndigheter. Avslutningsvis kan nämnas att myndigheten under året genomgått en omorganisation. Ett av syftena har varit att åstadkomma en mer slagkraftig organisation genom att renodla ansvar och uppgifter inom myndighetens verksamhets- och ansvarsområden. Antalet anställda har utökats och den personal som slutat har ersatts med ny personal. Lotteriinspektionens verksamhet under året har varit omfattande med en stor bredd i arbetsuppgifterna. Intensiteten i all verksamhet med anknytning till spel och lotterier har påtagligt ökat i samhället. Detta har i hög grad påverkat myndigheten, dess personal och det dagliga arbetet. Inspektionens personal har emellertid utfört sitt arbete med entusiasm och verksamheten har präglats av hög kompetens och hög integritet samt lett till ett mycket gott resultat. Strängnäs den 13 februari 2007 En annan faktor av betydelse för myndighetens verksamhet är sambandet mellan ökat spelande, som också går nedåt i åldrarna, och ett ökat antal spelberoende. Kunskap om dessa frågor och insikter om hur myndigheten i sin tillstånds- och tillsynsverksamhet skall bidra till att sociala skadeverkningar på grund av spel skall minimeras är en central fråga. I sammanhanget är myndighetens kontakter med Folkhälsoinstitutet av vikt. 1 Gaming Regulators European Forum 2 International Association of Gaming Regulators Kriminalitet i samband med spel handlar inte bara om brott mot lotterilagstiftningen genom till exempel spelautomater utan tillstånd och olagliga pokerklubbar. Penningtvätt förekommer och det Hases Per Sjöblom Generaldirektör 5

7

8 Översikt över myndigheten Politikområde Finansiella system och tillsyn Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt. Tillsyn av spelmarknaden Målet för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, det vill säga föreningslivet, hästsporten och staten. Organisationsstyrning Lotteriinspektionen skall arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst. Måluppfyllelse Under året har Lotteriinspektionen genom sitt arbete på olika sätt verkat för en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Det har exempelvis skett genom att myndigheten fokuserat på frågor som rör åldersgränser, spelansvar samt vidtagit omfattande åtgärder för att motverka illegalt spel. Under året har myndigheten vidtagit åtgärder inom de sektorer på marknaden där hög risk för olagligt spel kan förekomma. Detta har skett genom att olagliga lotterier motverkats. Insatser har gjorts på flera områden, bland annat när det gäller illegala automater och olovligt pokerspel. Ett annat område som varit föremål för inspektionens uppmärksamhet gäller frågor om förbudet att främja lotterier som anordnats utom landet. Myndighetens kontrollanter har under året deltagit i ett antal tillsynsärenden inom ramen för den så kallade krogsaneringsgruppens arbete. Kontrollanterna har också haft kontakter med polisen i ärenden som misstänkt olagligt spel på automater och spel på pokerklubbar. Myndigheten har under året fortsatt vidareutvecklingen av en generell tillsynsmodell för verksamheten. Sammantaget har kontroller inom tillsynsområdet genomförts under året. 7

9 Totalt har beslut fattats i ärenden om tillstånd under året, inklusive tillstånd till värdeautomatspel. Den genomsnittliga handläggningstiden för lotterier har varit 37 dagar. Inspektionen anser att myndigheten uppnått de mål som riksdag och regering lagt fast för verksamheten. Uppdrag Lotteriinspektionen har genomfört den kontroll och tillsyn av Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet som man har fått i uppdrag av regeringen att utöva. Utvecklingen på spelmarknaden Regleringen av spelmarknaden genomgår förändringar i ett flertal länder. Förändringarna avser tillstånds- och tillsynsprocesser, befogenheter för övervakningsmyndigheter, fördelning av ansvar mellan myndigheter med uppgifter hänförliga till lotterier och spel (spelövervakning, brottsbekämpning och skatteuppbörd), men också materiell lagstiftning. De lagändringar som genomförs är ofta större förändringar, såsom totalförbud mot att förmedla pengar, plikt för de som tillhandahåller infrastruktur att blockera viss information eller införanden av licenssystem öppna för alla. De snabba och stora förändringarna av spelmarknader världen över till följd av on-linespel väcker frågor om hur och varför regleringarna ser ut som de gör. De senaste åren har antalet klagomål till EU-kommissionen rörande nationella regleringar på spelområdet ökat kraftigt. Det ifrågasätts ofta om dessa regleringar stämmer överens med EG-rättens regler om etableringsfrihet, friheten att tillhandahålla tjänster och förbud mot importrestriktioner. EU-kommissionen har låtit utföra en studie av förhållandena i medlemsländerna och skickat ett flertal formella underrättelser till medlemsländerna för att få förklarat på vad sätt de nationella regleringarna stämmer överens med EG-rätten. Även nationella domstolar får i större utsträckning mål rörande spelregleringens förenlighet med EG-rätten. Den kritik som framförs gör gällande att de nationella reglerna är diskriminerande, alltför långtgående i sina marknadsbegränsningar, inkonsekventa och inte tjänar syftet att begränsa spelandet. Flera länder ändrar helt eller delvis sina regler om spel efterhand som kritiken växer och granskningarna fortsätter. Under året fortsatte spelmarknadens aktörer att befästa sin ställning, särskilt på den marknad som marknadsför sina produkter över nätet. De mindre nätbolagen får allt svårare att hävda sig då de stora blir allt starkare genom att aktörer med direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i spelverksamhet ingår samarbetsavtal eller köps upp. Tendensen att alltfler produkter som erbjuds över disk också finns att tillgå elektroniskt fortsätter, liksom att tiden mellan spel och resultat blir allt kortare. Pokerspelet via Internet har intagit en unik ställning på spelmarknaden och det finns inga tecken på att spelformen skulle minska i popularitet. Intresset för bingo på nätet har visat en markant ökning under året och kan vara den spelform som kommer att utvecklas mest positivt den närmaste tiden. Allt fler arrangörer erbjuder den här spelformen. Spelberoendeföreningar varnar nu för att bingo på nätet kommer att öka antalet personer med spelproblem, främst bland kvinnor och ungdomar. Några större nyheter har inte dykt upp vad gäller onlinespel. De etablerade spelen fortsätter att utvecklas i takt med att ny teknik introduceras och 8

10 att spelaren får tillgång till allt bättre bandbredd och snabbare datorutrustning. Även om vi inte har sett särskilt många spelnyheter så är det uppenbart att det utbud av spel som en spelsajt erbjuder stadigt växer, exempelvis så kompletteras ofta poker med onlinekasino, bingo, vadslagning och ibland även skicklighetsspel. Kasinoindustrin har av tradition varit återhållsam med användning av tekniska lösningar. Den kostsamma hanteringen av kontanter har nu i allt större utsträckning börjat ersättas av kontantlösa system. Samtidigt utvecklas system för att analysera spelmönster hos användarna i syfte att kunna skräddarsy erbjudanden. I kasinona används nu i allt större utsträckning automatiserade spelbord och datatekniska lösningar såsom trådlösa nätverk. Lotteriutredningen överlämnade sitt slutbetänkande Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11) i januari Utredningens uppdrag har varit att se över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet mot bakgrund av den fastställda spelpolitiken och lämna de förslag som kan behövas för att anpassa regleringen till den marknadsmässiga och tekniska utvecklingen på spel- och lotteriområdet samt till utvecklingen av EGrätten. Utredningen beskrev en modell med ett licensförfarande som ett alternativ till den nuvarande regleringen. Betänkandet, som för närvarande bereds inom Regeringskansliet, har ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder. Organisation Spelansvar är en fråga som diskuteras alltmer bland aktörerna på spelmarknaden. Spelansvarsprogram har fått en större roll vid marknadsföring av spelprodukter och är ett viktigt försäljningsargument. För en mer fullständig bild av spelmarknadens utveckling och de förändringar på marknaden som observerats hänvisas till rapporten om spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt Lotterilagstiftningen Bild 1. Organisation Lotteriinspektionens dagliga arbete leds av generaldirektör Hases Per Sjöblom. Styrelsen, där generaldirektören ingår, har fullt ansvar. Styrelsen har haft tolv sammanträden under året. Arbetet i styrelsen har främst omfattat uppföljning av myndighetens arbete 4, remissvar, rapporter, föreskrifter, riktlinjebeslut gällande villkorsgivning enligt lotterilagen och principiellt viktiga beslut om nya lotterier och spel. Myndigheten är stationerad i Strängnäs. Myndigheten är organiserad i fyra enheter och en stab. 3 LI dnr 31/ avser såväl ekonomi, tillstånd, tillsyn som rättsutvecklingen inom inspektionens verksamhetsområde 9

11 Personal Lotteriinspektionen hade 39 personer anställda samt en person inhyrd från bemanningsföretag vid 2006 års utgång. Av de 39 anställda är 23 kvinnor (59%) och 16 män (41%). Dessutom finns cirka 70 behovsanställda kontrollanter runt om i landet. Medellönen för de anställda, generaldirektörens lön ej medräknad, var vid årets utgång kronor per månad. Den genomsnittliga åldern för samtliga anställda är 42 år. Mål Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Personal- och kompetensförsörjningens måluppfyllelse Lotteriinspektionen har uppnått målet med god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Personalrörlighet På grund av bland annat föräldra- och tjänstledigheter har personalrörligheten vid Lotteriinspektionen varit relativt hög. Lotteriinspektionen har inte haft några problem vid rekrytering av den kompetens som myndigheten haft behov av. Under året har nio personer slutat vid myndigheten. Tre av dessa nio personer var tillsvidareanställda och sex personer var visstidsanställda. Tolv personer har varit föräldralediga, helt eller delvis under året och tre personer har varit tjänstlediga för arbete vid annan myndighet. En person har beviljats delpension. Lotteriinspektionen har under året rekryterat 13 nya medarbetare. Rekryteringarna är tillsvidareanställningar för att ersätta personer som slutat vid myndigheten och visstidsanställningar för att ersätta medarbetare som är eller har varit tjänstlediga. Härutöver har myndigheten rekryterat medarbetare för att säkerställa den personalförsörjning som behövs för myndighetens verksamhet. En person har varit visstidsanställd under sommaren som assistent. Under året har en person anlitats från bemanningsföretag som tillfällig resurs. Av de rekryterade medarbetarna har alla utom två akademisk utbildning. I det senare fallet har inte krav på högskoleutbildning ställts. Ett antal nya kontrollanter har rekryterats för att bibehålla en god säkerhet i kontrollarbetet. Som ett led i kompetensöverföringen och för att kvalitetssäkra verksamheten har under året interna rutiner dokumenterats. Arbetet kommer att fortsätta under år Vid rekrytering har myndigheten eftersträvat mångfald ur alla aspekter. Kompetensutveckling På myndigheten skall kvinnor och män ges lika möjligheter till utveckling i arbetet. Detta gäller både det egna arbetsområdet och när det gäller vidareutveckling till andra områden. Detta har skett genom att samtliga medarbetare getts stor möjlighet att, utifrån verksamhetens behov och egna önskemål, delta i utbildning. Ett led i kompetensförsörjningsarbetet är att erbjuda anställda relevanta utbildningar. En kartläggning över personalens kompetens har genomförts under året. 10

12 Sjukfrånvaro Lotteriinspektionen har under året arbetat aktivt för att behålla en låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro Könsfördelning Kvinnor 2,1 % 1,4 % 3,0 % Män 0,6 % 0,9 % 0,6 % Åldersfördelning år 1,2 % 1,2 % 1,8 % Tabell 1. Lotteriinspektionens sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Andelen sjukfrånvaro i procent av den ordinarie arbetstiden var 1,4 procent under året och föregående år var motsvarande siffra 1,2 procent. Av medarbetarna vid inspektionen har 54 procent inte haft någon sjukfrånvaro under året. Internt arbete under året Myndighetens långsiktiga kvalitetsarbete har fortsatt under året. Exempelvis har arbetet med långsiktiga strategier inom utvalda områden och en långsiktig verksamhetsplanering fortsatt. Myndigheten har fortsatt att vidareutveckla en generell tillsynsmodell för myndighetens verksamhet som skall vara applicerbar på samtliga aktörer på spelmarknaden. Rikslotteriprojektet, som startades under hösten 2004, med uppgift att genomföra en helhetsöversyn av tillståndsgivning och kontroll av rikslotterier, skulle ha slutförts under året. Med anledning av omorganisation har arbetet med att slutföra projektet försenats. Projektet kommer att avslutas under våren Under året har arbetet med att ta fram ett nytt diarie- och ärendehandläggningssystem fortsatt och detta planeras att tas i bruk under år 2007 som en del av den planerade IT-strategin. Denna omfattar även utbyte av telefonväxel vilket gjordes under hösten. I uppföljningen av miljömålen för år 2006 konstateras att myndigheten uppfyllt de uppsatta målen för pappersförbrukning, tjänsteresor och elförbrukning. Ekonomisk översikt Lotteriinspektionens verksamhet finansieras genom anslag. Myndigheten tar ut avgifter av marknadens aktörer för ansökningar om tillstånd samt för kontroll och tillsyn. Avgifterna redovisas mot inkomsttitel, 9455 lotteriavgifter. Avgifter för utbildning får myndigheten nyttja i verksamheten. Anslaget för år 2006 fastställdes till 42,8 miljoner kronor. Under året har myndigheten levererat in 32,0 miljoner kronor i avgifter till statsbudgeten. Myndigheten hämtar antalsuppgifter, såsom antal ansökningar, bifall, avslag och aktuella tillstånd från myndighetens diarieföringssystem. Återrapporteringskraven under verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning avser antal inkomna ansökningar, antal bifall och avslag. Ansökningar som återtagits av sökanden eller avskrivits av myndigheten finns inte redovisade. Mellan åren finns vanligen också balanser med ärenden som ännu inte avgjorts. Uppbördsintäkterna redovisas som intäkter i resultatredovisningen. Samtliga belopp är angivna i kronor i resultatredovisningen om inget annat anges. Ekonomisk utveckling Verksamheten ger totalt ett ekonomiskt underskott som beror på att intäkterna inte täcker kontrollen av den illegala spelmarknaden eller information. De budgeterade siffrorna är hämtade 11

13 Verksamhetsgren, tkr 2006 Budget Totalt för myndigheten Intäkter Kostnader Resultat Kontroll och tillsyn Intäkter Kostnader Resultat Tillstånd och normgivning Intäkter Kostnader Resultat Information Intäkter Kostnader Resultat Tabell 2. Resultat per verksamhetsgren. Intäkter avser både uppbördsintäkter och intäkter som redovisas under anslaget (4 avgiftsförordningen och finansiella intäkter). 5 Verksamheten får ge ett ekonomiskt underskott eller vara i balans men den får inte ge ett ekonomiskt överskott. från regleringsbrevet och avser endast den planerade fördelningen av användningen av årets tilldelade anslag. Användningen av anslagssparandet ingår inte i de budgeterade siffrorna. Kostnaderna för året var något lägre än föregående år vilket beror på att personalkostnaderna varit lägre. Intäkterna var högre än föregående år, vilket beror på att AB Svenska Spel under året sökte tillstånd för värdeautomater, vilket ger en ökning på cirka 4,5 miljoner kronor. Intäkterna var dock lägre än vad som budgeterats för i regleringsbrevet. Av arbetstiden läggs 50 procent ned inom verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn medan 38 procent avser verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning. Resterande 12 procent läggs på verksamhetsgrenen Information. Kontroll och tillsyn är myndighetens största verksamhetsgren även när det gäller intäkter och kostnader. Verksamheten gav ett positivt resultat under året. Det beror på, som tidigare nämnts, att konsultkostnaderna för utveckling av kontrollprogram har minskat och att personalkostnaderna har varit låga under året. Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning gav ett ekonomiskt överskott på 581 tkr. Detta beror på att arbetet med värdeautomater utfördes i stor omfattning under året då alla nyansökningar hanterades för kommande tillståndsperiod. Inom verksamhetsgrenen Information får Lotteriinspektionen inom ramen för full kostnadstäckning 5 besluta om grunderna för avgiftssättningen. Verksamheten ger totalt ett ekonomiskt underskott eftersom myndighetens främsta syfte inom detta område är att öka kunskapen och nå ut med information. Utbildningsverksamhet, för vilken myndigheten kan ta ut avgifter, har förekommit i mindre omfattning under året. 12

14 Ytterligare kommentarer till utvecklingen inom verksamhetsgrenarna återfinns under respektive verksamhetsgren. Fördelningen av myndighetens kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lotterilagen, kasinolagen och automatspelslagen är följande. Myndigheten lägger 85 procent av kostnaderna på verksamhet som hör till lotterilagen, 5 procent på verksamhet som hör till automatspelslagen och resterande 10 procent på verksamhet som hör till kasinolagen. Kostnader, tkr Lotterilagen Kasinolagen Automatspelslagen Totalt för myndigheten Tabell 3. Fördelning av kostnader av bedriven verksamhet med stöd av kasinolagen, automatspelslagen respektive lotterilagen. Automatspelslagen trädde i kraft den 1 januari De minskade kostnaderna för verksamhet inom lotterilagens område jämfört med tidigare år beror främst på minskade kostnader för personal som arbetar med ärenden avseende lotterilagen. Kostnaden för den administrativa ledningen uppgår till 6,0 miljoner kronor 6. År 2005 var kostnaden 3,6 miljoner kronor och år 2004 var kostnaden 3,5 miljoner kronor. Ökningen är helt beroende på omorganiseringen som genomfördes under året. Till den administrativa enheten överfördes personal som tidigare var placerad på andra enheter. 6 Avser lön och sociala avgifter för styrelsen, generaldirektören samt administrativa enheten. Rättsenheten är ej inräknad. Totalt ingår 6 styrelseledamöter, 2 chefer och 9 medarbetare. 13

15

16 Verksamhetsgrenen Kontroll och tillsyn Verksamhetsöversikt All kontroll- och tillsynsverksamhet som bedrivs syftar till en sund och säker spelmarknad. Myndighetens uppgift är att se till att anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett korrekt sätt baserat på villkoren i tilldelat tillstånd eller lämnad koncession. Detta innebär kontroll av att anordnaren följer lagar, koncessioner, föreskrifter, villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser och anordnarens egna interna rutiner. De tillsynsparametrar myndigheten aktivt arbetar med är hämtade från inspektionens generella uppdrag vad gäller sociala skyddshänsyn, konsumentskydd och att motverka kriminalitet. Eftersom spelmarknaden har utvecklats kraftigt de senaste åren har verksamhetsgrenen ställts inför nya uppgifter och problemområden. Detta har lett till krav på nya tillsynsmetoder och verktyg. För att leva upp till de nya kraven pågår en ständig utveckling för att strukturera, dokumentera och planera tillsynen på ett effektivare sätt. Lotteriinspektionens tillsynsarbete bedrivs såväl preventivt, löpande och i uppföljningssyfte. Det kan ske öppet eller anonymt genom myndighetens egen personal eller genom dess kontrollanter. Tillsyn sker också genom att granska och följa upp anordnarens arbete när det gäller interna rutiner och spelsystem. Inspektionen har en eller flera kontrollanter på plats vid varje enskilt dragningstillfälle såväl när det gäller rikslotterier som den koncessionsstyrda verksamheten. Tillsynsverksamheten grundar sig på såväl egna iakttagelser som anmälningar från allmänheten och andra myndigheter. Mål Den kontroll och tillsyn som bedrivs skall leda till att hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet skall föreligga och att gällande regelverk efterlevs. På sikt skall verksamheten medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras. Lotteriinspektionen skall fortsätta det påbörjade samarbetet i kontroll- och tillsynsverksamheten med berörda myndigheter för att effektivisera kontroll- och tillsynsverksamheten och motverka den ekonomiska brottsligheten. Resultat Rikslotterier och EMV-lotterier 7 Rikslotterier Antal kontroller Antal anmärkningar Tabell 4. Kontroll av rikslotterier Lotterier som förmedlas via elektromagnetiska vågor såsom via Internet och telefoni.

17 Kontrollen utförs av myndighetens egen personal eller av anställda kontrollanter. För varje lotteri förordnas en eller flera kontrollanter som är närvarande vid varje enskild dragning. Kontrollanten har även till uppgift att kontrollera att de föreskrifter och villkor som gäller för lotteriet efterlevs. Detta innefattar kontroll av ekonomi, marknadsföring, vinster och eventuell teknisk utrustning. Kontrollanten går igenom upplägget av lotteriet, marknadsföring, lottryck, vinster med mera innan lotteriet startar. Därefter sker löpande kontroll under tillståndstiden. Totalt har 523 kontroller genomförts. Under året har sju avvikelser uppmärksammats, bland annat brister i interna rutiner och fel i reklamutskick. Efter lotteriets slut görs en slutgranskning och en lotteriberättelse lämnas till Lotteriinspektionen. Restaurangkasino- och automatspel Under året har 239 kontroller av restaurangkasinospel med kortspel, tärning och roulett genomförts med 43 anmärkningar som följd. Det har bland annat avsett bristande skyltning av min/max-insats, tillståndskopian har inte funnits synligt anslaget och att spelreglerna inte har funnits tillgängliga. Dessutom har 32 spelplatser som saknar tillstånd kontrollerats. På fyra av dem bedrevs spel. Under året har den öppna tillsynen, det vill säga där kontrollanten kontaktar spelansvarig på plats, ökat som ett led i den förebyggande verksamheten och uppgår till 30 procent av den total tillsynen av restaurangkasino. Spelplatser med värdeautomater, Jack Vegas och Miss Vegas, har kontrollerats vid 747 tillfällen med 75 anmärkningar som följd. Anmärkningarna har rört misstänkt olagliga spelautomater, tveksamma placeringar och brister i uppsikten över automaterna. Av de nämnda kontrollerna har 110 gjorts öppet. Tillstånd har återkallats då det vid upprepade tillfällen konstaterats annat spel utan tillstånd på spelplatsen. En varning har meddelats AB Svenska Spel angående att spel bedrivits på fler automater än vad tillståndet medgav Restaurangkasino Antal kontroller Antal anmärkningar Restaurangkasino ej tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar Värdeautomater Antal kontroller Antal anmärkningar Förströelsespel, LI:s tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar Förströelsespel, kommunala tillstånd Antal kontroller Antal anmärkningar Varuspel Antal kontroller Antal anmärkningar Tabell 5. Kontroll av restaurangkasino- och automatspel. Under år 2005 gjordes inga kontroller av givna tillstånd för varuspel. Antal anmärkningar avser antal ifrågasättanden i samband med kontroll som föranlett åtgärd från myndigheten. Förströelsespel var ett nytt område från den 1 januari 2005 därav inga jämförelsesiffror för 2004 och likaså tillsynen av restaurangkasino utan tillstånd. Under året har fyra kontroller genomförts på spelplatser med varuspel med elva anmärkningar som följd. Anmärkningarna avsåg bland annat spel på för många automater i förhållande till meddelat tillstånd, spel med för höga insatser och minderårigt spel. En varning har meddelats med anledning av att tillståndshavaren inte följt lotterilagen trots meddelande om råd och rekommendationer. 16

18 AB Trav och Galopp 8 ATG Antal kontrollkörningar Antal myndighetsbesök Antal checksumme- och efterkontroller Ombudskontroller Antal anmärkningar Tabell 6. Kontroll av ATG. Förändringar av tillsynsmetodiken ligger till grund för att kontrollkörningar samt checksumme- och efterkontroller inte längre genomförs. När det gäller förströelsespelen har 337 kontroller genomförts med 109 anmärkningar som följd. Den vanligaste orsaken till anmärkning har varit att fel typ av spelautomat funnits på spelplatsen och att tillståndkopian ej funnits uppsatt. Lotteriinspektionen har under året genomfört fem tillsynsbesök på trav- och galoppbanor. Vid tillsynsbesöken har bland annat åldersgränsskyltning och tillgång till vadhållningsbestämmelser kontrollerats. Tillsynsbesöken visar generellt goda resultat och banorna uppfyller i allt väsentligt de krav som kan ställas på skyltning, tillhandahållande av vadhållningsbestämmelser och motverkande av underårigt spel. Andra tillsynsaktiviteter under året har berört ATG:s internationella verksamhet samt bolagets tekniska system. Inspektionen har fortsatt att prioritera sociala skyddshänsyn varför omfattande tillsyn av ATG:s ombudskanaler genomförts. Myndigheten gjorde 312 kontroller hos ATG:s ombud. Kontrollerna har i första hand varit inriktade på åldersbegränsningar, kreditförbud och vadhållningsbestämmelser samt förekomsten av illegala spelautomater. Tillsynen har genomförts i både öppen och anonym form. Resultaten har delgivits bolaget i rapportform och inspektionen har bedrivit uppföljningsverksamhet. Ombudstillsynen visar på varierande resultat. Åldersskyltning och spelberoendeinformation fanns oftast enligt krav. Vadhållningsbestämmelser saknades vid ett stort antal kontroller. 8 Fortsättningsvis benämnt ATG. 17

19 AB Svenska Spel Inspektionen har yttrat sig till regeringen angående bolagets koncessionsansökningar. Regeringen lämnade i beslut den 24 november 2005 AB Svenska Spel tillstånd att förmedla pokerspel via Internet. Tillståndet avser tiden fram till den 31 december Inspektionen har utfärdat villkor för pokerspelet samt särskilda kontroll- och ordningsbestämmelser. Spelet lanserades den 30 mars Inspektionen har gjort 428 kontroller hos bolagets ombud. Kontrollerna har även för AB Svenska Spel främst varit inriktade på åldersbegränsningar, spelberoendeinformation samt förekomsten av illegala spelautomater. Tillsynsbesöken har skett i både anonym och öppen form. Resultaten har sammanställts i rapportform och skickats till bolaget. Liksom resultatet av kontrollerna hos ATG:s ombud visar tillsynen på varierande utfall. Efter bolagets lansering av sin nya ombudsterminal är kravet på åldersskyltning alltid uppfyllt, däremot saknades spelberoendeinformation vid ett stort antal kontroller. AB Svenska spel Antal kontroller med kontrollant Antal kontrollkörningar Antal checksummekontroller Antal myndighetsbesök Ombudskontroller Antal anmärkningar Tabell 7. Kontroll av AB Svenska Spel. Kontrollanter från Lotteriinspektionen har närvarit vid dragningar, där sju anmärkningar har framkommit. Månadsmöten med AB Svenska Spel har hållits för att diskutera säkerhet, driftincidenter, avstängningar, spelgränser, genomförda och framtida uppdateringar. Casino Cosmopol Casino Cosmopol Antal kontroller Antal anmärkningar Tabell 8. Kontroll av Casino Cosmopol. Under året har inga nyetableringar ägt rum, vilket inneburit att inspektionens verksamhet främst har fokuserats på tillsyn. Vissa förändringar av villkoren har genomförts. Myndigheten har prioriterat tillsyn av regler respektive förhållanden av social karaktär såsom åtgärdsprogram för att motverka spelberoende och frågor om penningtvätt på kasinona. Den statliga kasinoutredningen (SOU 2006:64) publicerad sommaren 2006 har bland annat medfört att inspektionen har följt upp kasinonas hantering av ärenden om penningtvätt. Inspektionen har även besökt Finanspolisen och diskuterat deras erfarenhet av penningtvätt. Finanspolisen har uttryckt intresse för att hålla en utbildning för de berörda personalkategorierna på kasinona varför ett samarbete mellan kasinona och polisen har inletts. Inspektionen har fortsatt att utveckla arbetet med kontroll av de marknadsföringsåtgärder som Casi- 18

20 no Cosmopol vidtar samt andra åtgärder för att underlätta och förbättra inspektionens tillsyn. Den tekniska utvecklingen inom kasinobranschen har lett till att inspektionen har inlett en översyn av de tekniska systemen hos Casino Cosmopol. Syftet är dels att utveckla och förbättra den tekniska tillsynen, dels att tillmötesgå Casino Cosmopols behov av utvecklade spelformer och hantering av ny teknik. Som exempel kan nämnas ny teknik avseende automatspel såsom coinless och cashless. Sammanlagt har 237 tillsynsbesök och kontroller genomförts med en anmärkning. Anmärkningen avser brister i funktionaliteten av kameraövervakning. Riksgäldskontoret Riksgäldskontoret Antal kontroller Antal anmärkningar Tabell 9. Kontroll av statens premieobligationsutlottningar. Lotteriinspektionen har haft en kontrollant närvarande vid samtliga dragningar av vinster på premieobligationer. Ökningen av antalet kontroller jämfört med tidigare år beror i första hand på att samtliga kontrolltillfällen under året redovisats. Tidigare har mätningen istället baserats på antalet dragningsdagar då en kontrollant varit närvarande. Under året registrerades en incident i samband med dragningsarbetet, gällande distributionen av dragningsresultatet. Central tillsyn Lotteriinspektionen använder begreppet Central tillsyn som beteckning på den verksamhet inspektionen utövar för att kontrollera och vidta åtgärder mot förekomsten av illegalt spel. Den direkta brottsbekämpningen åligger andra myndigheter. Genom sin verksamhet skall dock inspektionen minska risken för bedrägerier och andra ohederliga förfaranden. Inspektionens åtgärder begränsas av de befogenheter myndigheten har. Inspektionen har det övergripande ansvaret för tillsynen över samtliga spel i landet och befogenhet att meddela förbud och förelägganden vid vite. Polis- och åklagarmyndigheter har ett ansvar när brott misstänks. Lotteriinspektionen har således inte ensamt ansvar för kontroll och tillsyn av all verksamhet på spel- och lotteriområdet, men har ett ansvar för att andra berörda myndigheter får information om eventuella missförhållanden på spelmarknaden så att de kan ingripa. I 2006 års regleringsbrev framgår bland annat att verksamheten skall medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet och att risken för sociala skadeverkningar minimeras. Löpande kartläggning av spelautomater som saknar tillstånd har genomförts. Kartläggningen av dessa illegala spelautomater har rapporterats till rättsvårdande myndigheter genom polisanmälan. Arbetet har lett till ett mindre antal fällande domar. Från 2002 har myndighetens jurister härutöver arbetat främst med frågan om otillåtet främjande av lotterier som anordnas i utlandet och där 19

21 anordnaren saknar tillstånd att verka i Sverige. Arbetet har även här lett till ett fåtal fällande domar. Vid omorganisationen har Rättsenheten övertagit ansvar för den Centrala tillsynen. Den 1 april 2006 upphörde alla tillstånd, som givits av landets kommuner, till automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel (Automatspelslagen). Av nära tidigare tillståndshavare har endast 620 sökt och beviljats nya tillstånd av Lotteriinspektionen. En omfattande insats gjordes för att kontrollera om tidigare tillståndshavare fortsatt med sin verksamhet utan tillstånd. Hittillsvarande arbete på området har inte haft någon märkbar påverkan på förekomsten av brott mot spellagstiftningen. Detta trots att inspektionen sedan år 1995 gjort ett stort antal kontroller och många polisanmälningar om pågående brott. Låga utdömda straff och en spellagstiftning som i beslut och domar presenteras på ett för allmänheten inte alltid lättförståeligt vis, har bidragit till den fortsatta brottsligheten. Arbetet med Central tillsyn har därför under hösten år 2006 inriktats på att finna former för samverkan med andra myndigheter. Syftet med arbetet är att anpassa arbetssättet till de behov som måste tillgodoses för att inspektionens verksamhet bättre skall påverka olaglig verksamhet. Lotterilagstiftningen syftar bland annat till att minska risken för bedrägeri och annan brottslighet och att minska risken för att enskilda spelar i en omfattning som överstiger deras ekonomiska förmåga (spelmissbruk). Arbetet med Central tillsyn har därför, i enlighet med regleringsbrevet, inriktats främst på de områden som erfarenhetsmässigt medför störst risk för spelberoende eller kriminalitet, det vill säga spelautomater och poker. Hösten 2006 har inspektionen kartlagt olaglig pokerverksamhet, lämnat tydligare underlag till polis i samband med anmälan, sammanträtt med lokala företrädare för rättsvårdande myndigheter och deltagit i del av deras operativa verksamhet. Effekten av arbetet är att polis har ingripit mot ett antal större pokerklubbar och att företrädare för dessa har blivit åtalade eller kommer att åtalas för dobbleri. Sammantaget har kontroller och ärenden om misstänkta olagliga lotterier eller misstänkt främjande av deltagande i utom landet anordnat lotteri handlagts under året. Det har lett till 493 interna rapporter och 292 polisanmälningar. De rör ärenden om lotterier på Internet, poker och rapporter efter nedan genomförda kontroller. Nedan ges en närmare beskrivning av de viktigaste områdena. Central tillsyn Antal kontroller, varav: Kartläggningskontroller som underlag för analyser Misstänkt olagligt automatspel Kontroll av misstänkt olagligt främjande Besiktning av spelautomater för polisens förundersökningar Misstänkt booking/vadslagning Pokerspel Misstänkt pyramidspel Antal rapporter eller polisanmälningar Tabell 10. Central tillsyn. 20

22 Nedlagd tid Under året lades den största delen av den tillgängliga tiden för tillsynsarbetet ned på AB Svenska Spel, 30%. Andelen har ökat något då AB Svenska Spel introducerade poker på Internet. En stor förändring har även gjorts för den centrala tillsynen som ökat från 12% till 25%, där tillsynen koncentrerats på illegalt automatspel och poker. Verksamhet, % Lotterier 5,5 12,1 8,3 Restaurangkasino 2,0 2,7 2,0 Värdeautomater 4,3 2,3 2,0 Förströelsespel 2,9 1,9 0,0 ATG 9,4 9,7 15,5 AB Svenska Spel 30,0 29,6 29,3 Casino Cosmopol 19,6 21,9 18,2 Riksgäldskontoret 0,8 0,2 1,1 Central tillsyn 24,7 11,9 21,6 Övrig kontroll 0,8 7,7 2,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 Tabell 11. Andel nedlagd tid för varje område inom verksamhetsgrenen kontroll och tillsyn. Avgifter och kostnader Avgifter och kostnader Antal kontroller Avgift per kontroll Kostnad per kontroll Resultat per kontroll Tabell 12. Ekonomisk redovisning för verksamhetsgren kontroll och tillsyn. Totalt har kontroller genomförts under året vilket är en minskning med 24 procent jämfört med år Detta beror på att tillsynen över AB Svenska Spel har ändrat inriktning. Där man tidigare gjorde över checksummekontroller och kontrollkörningar har man ändrat arbetet och gör numera en planerad tillsyn. Kontroll och tillsyn visar ett ekonomiskt överskott på 333 kronor per kontroll, vilket är en förbättring från föregående år. Det beror på att kostnaderna för utveckling av kontrollprogram har minskat och personalkostnaderna har varit låga. 21

23

24 Verksamhetsgrenen Tillstånd och normgivning Verksamhetsöversikt Normgivningen avser de föreskrifter, allmänna råd samt villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för respektive tillstånd som myndigheten utfärdar. Tillstånd avser alla former av lotterier, till exempel tillstånd till restaurangkasinospel, rikslotterier, EMV-lotterier och olika typer av automatspel. En annan form av tillstånd är de typgodkännanden som ges för förhandsdragna lottsedlar och bingobrickor samt teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning och kontroll av så kallade egentliga lotterier och bingospel. Till verksamhetsgrenen hör också att vidta åtgärder när anordnare inte följt föreskrifter, villkor, kontroll- eller ordningsbestämmelser. Åtgärderna kan avse anvisningar, förelägganden, varningar eller återkallelser av tillstånd. Yttranden till domstolar och remissvar hör till verksamhetsområdet. Lotteriinspektionen förenar varje enskilt tillstånd med specifika villkor. Villkoren utformas så att lotterierna skall bedrivas ur ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. De utformas så att den tekniska säkerheten uppnås genom funktionella krav och de sociala aspekterna tillgodoses exempelvis genom krav på möjligheter för spelaren att kunna begränsa sitt spelande. Mål Arbetet med tillståndsgivningen skall leda till hög säkerhet i tillståndsgivna spel och lotterier samt att gällande regelverk efterlevs. Resultat Myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd har varit av mindre omfattning under året. Föreskrifter utformas mot bakgrund av att lotterilagens krav skall kunna uppnås och för att säkerställa den tekniska säkerheten. Myndigheten har haft 26 ärenden i förvaltningsdomstol och lämnat 45 yttranden till domstol. De flesta av dem har avsett överklagande av villkor till förströelsespel samt misstänkta överträdelser av främjandeförbudet 9. Rikslotterier Under året har 77 tillstånd beviljats varav 24 avsåg EMV-lotterier. Under året har 73 lotterier haft sin huvudsakliga försäljningstid med en beviljad omslutning på 6 miljarder kronor, varav Bingolotto 2,3 miljarder kronor. Anledningen till att antalet EMV-tillstånd har ökat är att ansökningar som inkom under slutet av år 2005 beviljades i början av år lotterilagen 23

25 Utvecklingen på lotterimarknaden går allt snabbare. Dels vad gäller koncepten dels att de blir alltmer tekniskt avancerade. Samtliga större lotterier innehåller komplexa frågeställningar av juridisk, ekonomisk och teknisk natur, vilket gör att skillnaden i handläggningen mellan EMV-lotteri och rikslotteri blir allt mindre. Folkspel har under året fått tillstånd att anordna lotterier via Internet. Sedan tidigare har Föreningen Spero tillstånd att bedriva lotterier via Internet. De största produkterna utgörs av bingospel. Dessa är de enda ideella organisationer som har tillstånd att bedriva lotteri via Internet. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund har under året fått tillstånd att anordna tre olika typer av vadhållning på hundar. Tidigare fanns vadhållning på hundar bland AB Svenska Spels produkter. Rikslotterier Antal ansökningar varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal bifall varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal avslag/delvis avslag varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Antal tillstånd under året varav traditionella lotterier varav EMV-lotterier Tabell 13. Tillståndsgivning till rikslotterier, avser lotterier som haft sin huvudsakliga försäljningstid under året. En ansökan avseende ett traditionellt lotteri har avslagits. Lotteriinspektionen ansåg att den sökande organisationen inte i någon större omfattning bedrivit någon egen verksamhet utan var en stödförening. En ansökan gällande EMV-lotterier har avslagits eftersom lotterikonceptet inte ansågs förenligt med en bestämmelse i lotterilagen. Beslutet har överklagats till länsrätt. Inspektionen gör en omfattande bedömning av ansökningarna med tonvikt på teknik både vad gäller uppbyggnad av lotteriet och kontrollmöjligheter. Ett annat väsentligt område är avtalen mellan servicebolag och de sökande organisationerna. Lotteriinspektionen kontrollerar att EMV-lotterierna uppfyller Lotteriinspektionens föreskrifter innan tillstånd ges. Innan lotteriet får starta försäljningen skall inspektionen ha fungerande kontrollrutiner. En sammanfattande bedömning av arbetet med ansökningar om rikslotterier visar att allt fler lotterier har inslag av tekniska lösningar som måste kontrolleras ur ett säkerhetsperspektiv. Detta gäller oavsett om lotteriet enligt lotterilagen klassificeras som ett EMV-lotteri eller ej. Investeringskostnaderna för att starta ett nytt lotteri är höga vilket kan medföra svårigheter för organisationerna att uppnå lönsamhet. Restaurangkasino Restaurangkasino Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal anordnare Antal spelställen Antal spelbord Tabell 14. Tillståndsgivning till restaurangkasinospel. Bland avslagen finns avslag på begäran om upphörande av tillstånd. De räknas inte som ansökan. Totalt har 536 tillstånd beviljats under året och fyra ansökningar har avslagits. Ett skäl till avslag var 24

26 till exempel att någon har bedrivit spel utan tillstånd på spelplatsen Inspektionen har återkallat ett tillstånd under året på grund av att restaurangen har bytt spelanordnare. Förströelsespel Förströelsespel Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal spelställen Antal automater Tabell 15. Tillståndsgivning till förströelsespelspel De kommunala tillstånden upphörde att gälla från och med den första april i år varför antalet ansökningar har varit något högre än under år Under året har 396 ansökningar inkommit, 17 av dessa har avslagits. Skäl till avslag har bland annat varit att ansökan gällt spel som ej ges tillstånd till såsom poker och frukthjul samt att det på spelplatsen fanns spel utan tillstånd. Under året har 68 tillstånd återkallats. Återkallelse har i de flesta fall skett på begäran av tillståndshavaren. I sju fall förekom olagliga lotterier på spelplatsen. Det har inkommit färre ansökningar än förväntat. Detta har troligen sin förklaring i att kostnader för inköp av spel, reparationer av desamma samt att ansöknings- och kontrollavgifter för förströelsespelen är så höga att det medfört svårigheter för företagen att uppnå någon lönsamhet. Många har även begärt återkallelse av sitt tillstånd under året på grund av detta. Värdeautomater Värdeautomater Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag (helt eller delvis) Antal spelställen Antal automater Tabell 16. Tillståndsgivning till värdeautomatspel.89 tillstånd avser bingohallar (91 tillstånd under år 2005 och 94 under år 2004). Under året har villkoret för värdeautomatspelet förändrats så att Lotteriinspektionen från och med 1 juni 2006 tillämpar en regel att AB Svenska Spel vid ansökan och därefter årligen skall ge in handlingar som utvisar att omsättningen efter utbetalda vinster på värdeautomatspelet inte överstiger övrig omsättning på spelplatsen. Dessutom skall bolaget vid ansökan som avser fler än två spelautomater ge in handlingar som utvisar att omsättningen på hämtmat inte överstiger 50 procent av övrig omsättning (värdeautomatspelet exkluderat). Denna regel skall säkerställa att värdeautomaterna utgör ett komplement av förströelsekaraktär på spelställena och inte är allt för dominerande. En prövning av samtliga tillstånd har gjorts under hösten och ansökningar har bifallits varav tillstånd gäller från och med 1 januari Helt eller delvis har 67 ansökningar har avslagits varav 35 avser tillstånd från och med år Grunden för avslag har bland annat varit att verksamheten tidigare bedrivits i strid med inspektionens villkor, att omsättningen på värdeautomaterna varit högre än restaurangens övriga omsättning samt i vissa fall på grund av olämplig placering av automaterna. Berörd kommun har beretts tillfälle att yttra sig i varje ärende innan beslut har fattats. Att serveringstillstånd dragits in, upphört eller avtal med restaurangägaren sagts upp har lett till att 156 tillstånd har återkallats. 25

27 Övriga tillstånd Under året har två bingotillstånd beviljats där högsta vinstens värde överstiger ett basbelopp, 12 bingotillstånd har beviljats för sammankoppling av spel mellan bingohallar i flera län, fyra tillstånd för bygdetrav och ett tillstånd har beviljats för riksbingospel. En ansökan har inkommit om innehavstillstånd för utbetalningsautomater och två ansökningar har inkommit om tillstånd till automatspel ombord på fartyg i internationell trafik. Samtliga ansökningar har bifallits. Övriga tillstånd Ansökningar Bifall Avslag/avskrivning Tabell 17. Tillståndsgivning av övriga lotteriformer. Tre ansökningar om tillstånd till varuspel har inkommit till inspektionen. Fyra ansökningar har bifallits varav en inkom under år Typgodkännande Typgodkännande Antal ansökningar Antal bifall Antal avslag Antal typgodkända lotter Antal typgodkända bingoutrustningar Ett flertal av de typgodkända lotterna har under året förnyats vilket har resulterat i ökat antal ansökningar. Myndigheten har avslagit en ansökan eftersom lotten inte uppfyllde inspektionens säkerhetskrav för lotter. Tryckeribesök har genomförts i regi av Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) som möjliggjort typgodkännande i de högre vinstklasserna. Under året har ett regelverk för typgodkännande av terminaler som reglerar insatser tagits fram och börjat användas. Ett förslag till regelverk för banspelsutrustning för Greyhound racing har tagits fram. Även en teknisk utrustning som används för kontroll i egentligt lotteri efter tillstånd av kommun har godkänts. Handläggningstider Den genomsnittliga handläggningstiden för tillståndsgivningen var under året 37 dagar. Den har ökat med 11 dagar vilket beror på att prövning av samtliga tillstånd för värdeautomater har gjorts under hösten. Handläggningstiden för EMV-lotterier har varit 49 dagar, vilket är en minskning av handläggningstiden med 75 dagar jämfört med föregående år. Minskningen beror på att de flesta ansökningar under året gällt ansökningar där organisationerna tidigare haft tillstånd. Även handläggningstiden för typgodkännande har minskat under året till 72 dagar jämfört med 124 dagar året innan vilket beror på att flertalet ansökningar är för lotter som söker tillstånd för typgodkännande på nytt. Tabell 18. Typgodkännande. 26

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområdet finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lotteriinspektionen Regeringsbeslut III 2-04-21 Fi/01562/UR Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende Lotteriinspektionen Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 FÖRORD... 4 ORDLISTA... 5 INLEDNING... 7 SAMLAD ÖVERSIKT... 10 UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN... 10 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 10 Spelmarknaden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Ansökningsblankett Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på: http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter Du kan även beställa

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 3 Ordlista... 4 Inledning... 6 Utvecklingen på spelmarknaden... 8 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 8 Spelmarknaden i Sverige... 9 Lotteriinspektionen...

Läs mer

Omfattningsundersökning år 2007

Omfattningsundersökning år 2007 Omfattningsundersökning år 2007 En kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som anordnas utan erforderligt tillstånd 1(22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. SYFTE

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50)

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50) Årsredovisning 2014 1(50) Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 1. Året i korthet... 5 2. Spelmarknaden... 8 3. Resultatredovisning... 11 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 11 3.1.1 AB

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Information om förströelsespel

Information om förströelsespel Information om förströelsespel Allmänt om grunderna för tillståndsgivning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År 2014 1(37) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn... 7 3.1 Sammanfattning... 7 3.2 Reflektioner

Läs mer

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22)

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2006... 4 Preliminär statistik

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

Verksamhetsåret 2012

Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Generaldirektörens förord Spelkonsumenten

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV Inom Västerås kommun är det Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som informerar om lotterifrågor

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

REGLER FÖR REGISTRERING OCH

REGLER FÖR REGISTRERING OCH BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN REGLER FÖR REGISTRERING OCH LOTTERITILLSTÅND November 2008 LOTTERILAGEN Bestämmelser för anordnande av bl a lotterier finns i lotterilagen (SFS 1994:1000). Med lotteri

Läs mer

Information för lotterihandläggare och kontrollanter

Information för lotterihandläggare och kontrollanter Information för lotterihandläggare och kontrollanter 2 Innehåll Vårt uppdrag... 6 Våra uppgifter... 7 Vår vision... 9 Vårt mål... 9 Vår värdegrund... 9 Ledning... 10 Styrelsen... 11 Organisation... 11

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING 2009-08-28 Diarienummer: 09LI3580 Cherry Casino AB Södra Långgatan 23 16959 SOLNA Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING BESLUT Cherry Casino AB, 556225-3806, beviljas tillstånd att

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Diarienummer 16Li2888 Årsredovisning Årsredovisning (49)

Diarienummer 16Li2888 Årsredovisning Årsredovisning (49) 1(49) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 6 2 Spelmarknaden... 8 3 Resultatredovisning... 10 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 10 3.1.1 Övergripande mål & prioriterade insatser... 10 3.1.2 Årets

Läs mer

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5)

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anvisningar för revisorer... 4 2.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna... 4 2.2 Rapportering

Läs mer

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403 Spelskatt, Avsnitt 8 403 8 Spelskatt 8.1 Författningar m.m. Lag (1972:820) om skatt på spel, prop. 1972:128, SkU 1972:66 Lagändringar SFS 1973:319 ändr. 1 SkU 1973:37 SFS 1975:145 ändr. författningsrubr,

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI?

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? ATT TÄNKA PÅ INNAN NI STARTAR ETT LOTTERI VIKTIG INFORMATION FÖR IDEELLA FÖRENINGAR LATHUND FÖR DIG SOM TÄNKER STARTA ETT LOTTERI Lotterier har varit en av föreningslivets

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Har ni tillstånd för ert lotteri?

Har ni tillstånd för ert lotteri? Har ni tillstånd för ert lotteri? Viktig information för ideella föreningar om vad som gäller innan ni startar ett lotteri Lathund för dig som tänker starta ett lotteri Lotterier har varit en av föreningslivets

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport 1 Rapporten är sammanställd av: Linnea Tegernäs, enheten för tillstånd vid Länsstyrelsen i Stockholms län Omslagsfoto: Hans Engbers, Mostphotos

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Datum Ärende 2015-09-14 LF 16/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om lotterier I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2013-12-12 Ju2013/8571/DOM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Revisorsnämnden Box 24014 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Revisorsnämnden Riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Kommittédirektiv Omreglering av spelmarknaden Dir. 2015:95 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering,

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om redovisningscentraler för taxitrafik; SFS 2014:1020 Utkom från trycket den 22 juli 2014 utfärdad den 10 juli 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rättsenheten Tel: 031-60 50 00

För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rättsenheten Tel: 031-60 50 00 Tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande gym och solarier år 2011 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rättsenheten Tel: 031-60 50 00 Rapporten

Läs mer

Lotteriinspektionen 2016

Lotteriinspektionen 2016 Lotteriinspektionen 2016 Innehåll Lotteriinspektionen i sammanfattning...4 Generaldirektörens förord...5 Nyckeltal år 2016...6 Den svenska spelmarknaden Aktörer med svenskt tillstånd...7 Marknadsandelar

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo Allmänna råd Bingo Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari 2009 1(15) Innehållsförteckning

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt Spelmarknadens utveckling 2016 i Sverige och internationellt Innehållsförteckning Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättning... 10 De statskontrollerade bolagen...

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Lotteriinspektionen 2015

Lotteriinspektionen 2015 Lotteriinspektionen 2015 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2015...5 Den svenska spelmarknaden...8 Styrelsen...9 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning... 11 Antal

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet SOU 2000:50 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Genom beslut den 9 oktober 1997 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lotterilagen (1994:1000). Utredningen

Läs mer

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1)

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2016 1(1) Innehållsförteckning 1 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 4 2 Preliminär sammanställning av omsättning... 7 3 De statskontrollerade

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer