Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo"

Transkript

1 Allmänna råd Bingo Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari (15)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning m.m Övriga definitioner Ikraftträdande Tillstånd Krav på tillstånd Tillståndsbeslut Tillståndets storlek, insatsbelopp Fördelningsmodell Fördelningsmodell, exempel Förändringar under tillståndstiden eller mellan tillstånd Överföring av verksamhet Sammanslagning av bingospel Spel- och vinstplan Spelregler Bingospelets förvaltning Bokföring och redovisning Intäkter Utgifter Medelsförvaltning Slutredovisning Särskilt om serviceföretag Tillsyn Allmänt Tillsyn/kontrollant Kontrollantinstruktion Kontrollutrustning Spel vid sammankoppling av bingohallar Övrigt Information till speldeltagarna Förbud mot deltagande i spel Kreditförbud Sidolotterier m.m (15)

3 1. Inledning Med bingospel menas enligt lotterilagen ett lotteri som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en lott (bingobricka). Lotterier får i princip endast anordnas efter tillstånd. Det åvilar tillståndsoch tillsynsmyndigheten att tillse att lotterier endast anordnas ur ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Bingo spelas med tillstånd och bedrivs i Sverige i tre former: variantbingo, automatbingo och storbingo. Gemensamt för dessa former är att dragna nummer gäller för alla deltagare. Nämnda tre former definieras enligt Lotteriinspektionen på följande sätt: Variantbingo bedrivs kontinuerligt i bingohallar med möjlighet för spelaren att delta i varje dragning för sig. Automatbingo är en form av variantbingo med fasta eller elektroniska brickor i stället för pappersbrickor. Storbingo bedrivs så att spelaren deltar i samtliga dragningar i en omgång med brickor köpta i ett block eller med en och samma bricka för samtliga dragningar Övriga definitioner I dessa allmänna råd menas med Aktiv medlem Affärsverksamhet Basbelopp Lotteri Insatsbelopp Medlem som betalat medlemsavgift, är matrikelförd och kontinuerligt varit verksam i föreningen under verksamhetsåret. Sådan verksamhet som bedrivs i syfte att ge föreningen ett ekonomiskt överskott. Basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vad som utgör lotteri enligt 3 lotterilagen (1994:1000). Omsättning i kronor avseende varje sökande förenings del av bingospelet. I stället för omsättning i kronor kan insatsbeloppet bestämmas som andel av nettobehållningen. 3(15)

4 Till dessa allmänna råd bifogas fyra bilagor. Bilaga 1. Förslag till fördelningsmodell, räkneexempel. Bilaga 2. Förslag till spelregler. Bilaga 3. Förslag till kontrollantinstruktion. Bilaga 4. Förslag till blankett för bingoredovisning. 1.2 Ikraftträdande Dessa allmänna råd träder ikraft den 9 september Avsikten är att dessa allmänna råd ska tillämpas för tillståndsgivningen till bingospel från och med år Tillstånd 2.1. Krav på tillstånd Innan bingospel får anordnas, måste tillstånd ha erhållits. Tillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där bingospelet ska bedrivas eller om bingospelet ska bedrivas i flera län av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen beviljar också tillstånd till högre vinstvärde än ett basbelopp (42 lotterilagen). Länsstyrelsen bör noga bedöma bingospelets förväntade lönsamhet och konkurrenssituation på marknaden innan nya bingohallar öppnas Tillståndsbeslut Av tillståndsbeslutet framgår vad som gäller för det tillståndsgivna bingospelet. Av lotterilagen framgår att följande i princip måste framgå av beslutet. Tid för vilken tillståndet gäller (11 lotterilagen). Tillståndstiden omfattar normalt ett kalenderår. I bingospel där verksamheten är stabil och lönsamheten god kan tiden för tillståndet uppgå till högst tre år. I sådant tillstånd bör anges att länsstyrelsen kan komma att ändra fördelningen vid varje årsskifte. En översiktlig granskning av föreningarnas ekonomi bör därvid göras årligen och bör huvudsakligen avse kontroll av att det relevanta medlemsantalet respektive att det redovisade statliga lokala aktivitetsstödet inte förändrats i större omfattning. 4(15)

5 Plats/område för lotteriverksamheten (11 lotterilagen). Om det inte finns särskilda skäl till annat, ska området utgöras av det område där den sammanslutning som söker tillstånd huvudsakligen är verksam. Tillstånd till bingo kan förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser (12 lotterilagen). Tillståndsbeslutet bör innehålla följande: 1. Tillståndshavare och form av spel. 2. Tillståndstid. 3. Spelplats. 4. Varje tillståndshavares insatsbelopp. Om spelet ska bedrivas i allians ska även alliansens sammanlagda insatsbelopp anges. 5. Pris per bingobricka. 6. Spel- och vinstplan (se vidare kap. 3). 7. Spelregler (se vidare kap. 3.1 samt bilaga 2). 8. Villkor om kontrollant samt instruktion och arvode till denne (se vidare kap. 5 samt bilaga 3). 9. Förbehåll om att tillståndet och villkoren vid behov kan komma att ändras under tillståndstiden. 10. Villkor om typgodkänd kontrollutrustning om sådan ska finnas (se vidare kap. 5). 11. Villkor rörande bingospelets förvaltning (se vidare kap. 4). 12. Villkor avseende marknadsföring av bingospelet. All marknadsföring av bingospelet ska vara socialt ansvarstagande och får inte vara aggressiv eller påträngande samt vara förenlig med marknadsföringslagen. 13. Övriga villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser. Länsstyrelsen bör vid tillståndsprövningen överväga om särskilda villkor ska meddelas utifrån sociala skyddshänsyn, t.ex. kunskap om spelberoende, möjlighet till avstängning och begränsning av spelsummor. Beslut om lotteriföreståndare (13 lotterilagen). Tillståndsmyndigheten bör som huvudregel endast godkänna en person som lotteriföreståndare som har god kännedom om sökande förening/föreningars verksamhet, saknar anknytning till eventuellt serviceföretag och i övrigt kan anses ha en vilja och förmåga att följa gällande lagar och förordningar. I fråga om arvode bör detta bestämmas med hänsyn till bingospelets omfattning. 5(15)

6 2.3. Tillståndets storlek, insatsbelopp Tillstånd bör endast ges till sökande förening som har utgifter p.g.a. sin verksamhet som innebär att föreningen har behov av minst ett halvt basbelopp i nettobehållning från bingospelet. Högst hälften av den sökande föreningens utgifter bör täckas med intäkter från lotteri. Utgifter för affärsverksamhet bör inte medräknas vid bedömningen. Tillståndets storlek bör inte överstiga vad föreningens verksamhet skäligen motiverar (24 lotterilagen). Om utrymmet för bingospel på marknaden är begränsat ska länsstyrelsen utifrån en bedömning av storleken på spelmarknaden på orten fördela denna som insatsbelopp mellan sökande föreningar i förhållande till deras verksamhets respektive ungdomsverksamhets omfattning och föreningarnas enskilda behov (24 lotterilagen). Vid tillståndsgivning till bingospel har länsstyrelsen att samtidigt pröva ett flertal föreningars rätt till bingospel. För att alla sökande föreningar ska kunna bedömas och behandlas lika är det viktigt att alla föreningar bedöms utifrån lika och korrekt underlag. Att prövning av behov ska göras mot bakgrund av senast fastställd årsredovisning grundad på reviderat räkenskapsmaterial, är därför en sedan länge gällande praxis, liksom vid prövning av tillstånd till annan lotteriverksamhet. Enligt Lotteriinspektionen bör senare upptäckta brister i en förenings redovisning eller likviditetsproblem inte tillmätas avgörande betydelse vid tillståndprövningen. Planerade utgifter som ännu inte uppstått eller bokslutsdispositioner bör inte läggas till grund för bedömningen av tillståndets storlek. Länsstyrelsen bör beakta andra aktiviteter som underlag i fråga om ansökningar från nykterhetsrörelsens föreningar eller handikapporganisationer eller andra organisationer som bedriver verksamhet för ungdomar som inte kvalificerar till statligt lokalt aktivitetsstöd. Med aktivitet menas i detta sammanhang information i form av föredrag, utställningar, utskick av informationsmaterial, sammankomster, utflykter, läger och dylikt. För att aktiviteter för ungdom som trots att de inte kvalificerar till lokalt aktivitetsstöd ska kunna beaktas bör dessa aktiviteter redovisas nöjaktigt av sökanden Fördelningsmodell Sökande förening bör tilldelas ett insatsbelopp om två basbelopp. Om den sökande föreningen är en handikappförening bör föreningen tilldelas ett insatsbelopp om fyra basbelopp. Återstående del av den beräknade 6(15)

7 spelmarknaden bör fördelas i förhållande till det antal poäng som framräknas enligt nedan. Varje aktivitet som berättigar till lokalt statligt aktivitetsstöd under året före ansökan ger ett poäng. Som underlag i fråga om ansökningar från nykterhetsrörelsens föreningar eller handikapporganisationer eller andra organisationer som bedriver verksamhet för ungdomar som inte kvalificerar till statligt lokalt aktivitetsstöd får länsstyrelsen beakta andra aktiviteter vilka ger motsvarande antal poäng. Varje aktiv medlem mellan 7 och 20 år senaste avslutade verksamhetsåret ger ett poäng Fördelningsmodell, exempel Räkneexempel, se bilaga Förändringar under tillståndstiden eller mellan tillstånd Lotteriinspektionens rekommendation i dessa allmänna råd - att underlag för bedömningen ska hämtas i verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det senast avslutade verksamhetsåret överensstämmer med den praxis som utvecklats mot bakgrund av kraven i 15 lotterilagen. Denna praxis innebär bl.a. att en förening som bedriver verksamhet som tillgodoser allmännyttigt ändamål och för sin verksamhet har behov av inkomster måste kunna visa att sådan verksamhet och sådant behov funnits i praktiken två år före ansökan. Även nybildade föreningar bör emellertid kunna få tillstånd bl.a. om det visar sig att verksamheten i sig har bedrivits under en inte alltför kort tid. Tidigare praxis anger att så kan vara fallet då en nystartad förening tar över verksamhet som tidigare bedrivits i en annan förening. Regeringen föreslog i prop. 1987/88:141 ändringar i lotterilagen i syfte att ge folkrörelserna ökade möjligheter att skaffa sig inkomster av lotterier. I propositionen berördes frågan om hur förändringar av ett begränsat utrymme på bingospelsmarknaden bör ske. Departementschefen anförde Att en förening tidigare år meddelats visst tillstånd ska inte medföra att föreningen automatiskt meddelas tillstånd med samma insatsbelopp. En del föreningar kan få sina tillstånd kraftigt reducerade medan andra föreningar kan få ökade insatsbelopp eller helt nya tillstånd. Denna omprioritering vid tillståndsgivningen bör dock ske stegvis under de närmaste två till tre åren, så att inte föreningarna drabbas av alltför stora inkomstbortfall som kan äventyra deras möjligheter att i rimlig omfattning bedriva sin verksamhet. (a. prop. s 25). 7(15)

8 Ett givet tillstånd kan under tillståndstiden ändras om förutsättningar väsentligt förändras. En förvaltningsrättslig förutsättning är att tillståndet villkorats av att så kan komma att ske. Insatsbeloppet bör följa den verksamhet som inkomster av bingospel avser stödja. Förändringar av insatsbeloppens storlek som innebär att utrymmet på bingospelsmarknaden för övriga föreningar påverkas bör genomföras stegvis under upp till tre år Överföring av verksamhet Verksamhet som överförs från en förening till en annan och som tidigare utgjort underlag för beslutat insatsbelopp i bingospel bör i den nya föreningen ingå som underlag vid beräkning av insatsbelopp i bingoalliansen. Det måste krävas att sökanden redovisar den övertagna verksamheten på samma sätt som den egna, dvs. att verksamhetsberättelse och ekonomiskt underlag presenteras även för den förening vars verksamhet man övertagit så att underlaget för behovsbedömningen är fullständigt. Vidare måste säkerställas att sökanden inte startat en likadan och konkurrerande verksamhet som den förening vars verksamhet man påstår sig övertagit bedriver, utan att tidigare bedriven verksamhet faktiskt överförts. Om den sammanslagna verksamheten inte motiverar högre insatsbelopp än vad de båda föreningarna tidigare hade tillsammans och inte andra förändringar inträffat som påverkar utrymmet på bingospelsmarknaden eller fördelningen mellan i alliansen ingående föreningar, behövs enligt Lotteriinspektionens mening inte någon stegvis förändring av insatsbeloppet utan förändringen kan genomföras omedelbart. Den nya föreningen bör presentera beslut av båda föreningarna som påvisar verksamhetsöverföringen eller andra handlingar som utgör grund för verksamhetsöverföringen Sammanslagning av bingospel Om en bingohall går så dåligt att tillstånd inte längre kan ges bör de föreningar som haft tillståndet beredas tillfälle att delta i annan på orten verksam bingohall. Denna hall bör ges ett ökat tillstånd i förhållande till den nedlagda bingohallens verksamhet. Härvid bör samma förfarande vidtas som i avsnitt 2.4., dvs. man tillämpar en övergångstid där förändringen fördelas på högst tre år. Sammanslagningen får således full effekt efter förslagsvis tre år. 8(15)

9 3. Spel- och vinstplan Enligt lotterilagen ska minst 35 % av insatserna utlottas i form av vinster under tillståndsperioden. Värdet av högsta vinsten får inte överstiga ett basbelopp. I övrigt regleras inte närmare förutsättningarna för spel- och vinstplan i lotterilagen (22 stycke 1 punkterna 1 och 2 lotterilagen). En spel- och vinstplan bör beslutas av länsstyrelsen. Beslut om typgodkännande av teknisk utrustning kan innehålla villkor om begränsningar av jackpot vilket ska tas i beaktande när länsstyrelsen godkänner vinstplaner. På framställning av tillståndshavare kan länsstyrelsen ändra spel- och vinstplanen under tillståndsperioden. Mindre ändring i plan kan godkännas av kontrollanten, som därefter underrättar länsstyrelsen. Bingobricka får endast säljas till det pris som anges på brickan. Gratisspel bör av kontroll- och konkurrensskäl inte tillåtas i bingospel utom vid enskilda tillfällen som ett led i samordnad reklamkampanj mellan alla bingohallar på en ort som vill delta, för att öka intresset för bingospel. Även om endast en hall finns på orten bör denna få anordna liknande gratisspel. S.k. finalspel som har införts i vinstplanen kan godkännas. Jackpotvinst ska vara så konstruerad att den utfaller med vinst inom ett visst antal drag, att detta antal är realistiskt och kontrollerbart. Jackpotvinsten kan vara förknippad med ytterligare villkor under förutsättning att typgodkänd utrustning används Spelregler Frågor om vilka regler som gäller för det tillståndsgivna spelet är inte ovanliga. Ofta saknas skriftliga regler som spelaren kunnat ta del av före spel. Lotteriinspektionen anser att tillståndsgivaren bör villkora tillstånden med att vissa spelregler ska gälla för spelet. Detta ger en förutsebarhet för spelarna. För variantbingo och automatbingo bifogas förslag till spelregler och dessa kan i princip gälla fullt ut (se bilaga 2). I fråga om storbingo kan anpassningar i vissa fall behöva göras till det enskilda spelet. 9(15)

10 4. Bingospelets förvaltning Lotterilagen är en förbudslagstiftning som under de förutsättningar som anges i lagen emellertid tillåter visst spel. Syftet med lagen är dels att skydda det allmänna från bl.a. brottslighet, dels att skydda den enskilde från ekonomiska och sociala problem. Till lagens syften hör även att tillvarata konsumentskyddsintressen samt att styra överskottet från lotterier. Mot bakgrund härav bör villkoren i fråga om bingospelets förvaltning innehålla följande punkter Bokföring och redovisning För bingospel med en omsättning som överstiger 20 prisbasbelopp för ett räkenskapsår eller två prisbasbelopp vid ett tillfälle bör tillståndshavaren bokföra bingospelet. Tillståndet bör villkoras av att bokföringen ska hållas tillgänglig för kontrollanten. I övrigt bör tillståndet villkoras av följande krav rörande bingospelets förvaltning Intäkter För varje dag speltillfälle för storbingo då bingospel bedrivs bör dagskassan räknas och dagrapport upprättas. Dagrapporten ska bifogas bokföringen som ett underlag för bokföringen. Dagrapporten avseende traditionell automatbingo bör innehålla: - dagskassans storlek - räkneverkets in- och utgående ställning - förklaring till eventuell differens mellan insatsbelopp enligt dagskassan och enligt räkneverket - sammanlagda värdet av utfallna vinster. Dagrapporten avseende annan bingo bör innehålla: - dagskassans storlek - antal, styckpris och nummer på bingobrickor som försålts - bingobrickor som med särskilt tillstånd delats ut gratis - antal, styckpris och nummer på bingobrickor som makulerats - sammanlagda värdet av utfallna vinster - i storbingo uppgift om utfallna vinster i de olika spelomgångarna. Makulerade bingobrickor bör bifogas dagrapporten. 10(15)

11 Vid bingospel med godkänd kontrollutrustning bör bifogas ett av utrustningen framställt sammandrag med dagrapporten och arkiveras med denna. Dagskassan räknas och stäms av mot sammandraget och dagrapporten varefter dagrapporten undertecknas. Vid bingospel som saknar godkänd kontrollutrustning och vid traditionellt automatbingospel bör dagskassan räknas av två samtidigt närvarande ansvariga personer. Vid traditionellt automatbingospel bör detta även ske varje gång automatens kassalåda öppnas. Dagrapporten undertecknas av dessa personer. Upprättad dagrapport utgör bokföringsunderlag och sparas tillsammans med räkenskaperna/verifikationerna. Av kontrollutrustningen framställd löpande spelrapport bör sparas i minst ett år efter tillståndstidens/spelårets slut Utgifter Alla utgifter som är hänförliga till bingospelet redovisas oberoende av spelets resultat och ska kunna verifieras. Erhållna rabatter tillgodoräknas bingospelet som en intäkt. Vid sammankoppling mellan bingohallar enligt kap. 6 bör utgifter för vinster och övriga gemensamma utgifter belasta bingohallarna i förhållande till gjorda insatser i respektive hall. Om denna fördelning inte ska gälla bör skriftligt avtal upprättas mellan de sammankopplade parterna som reglerar detta. Till gemensamma utgifter bör hänföras bl.a. kostnader för spelledare i huvudhallen, ersättning till huvudkontrollant och kostnader för gemensam teknik Medelsförvaltning Innan bingospelet börjar bör ett särskilt bank- eller plusgirokonto öppnas som disponeras av föreningen/föreningarna. Medel som inflyter i bingospelet sätts in på detta konto efter varje speldag. Kontrollanten får medge att endast viss schablondel av intäkterna sätts in efter varje speldag. De närmare formerna för medelsförvaltningen bör regleras i ett avtal mellan serviceföretaget och föreningen/föreningarna. 11(15)

12 4.3. Slutredovisning Tillståndshavaren ska ge kontrollanten tillfälle att granska bingospelets bokföring snarast efter tillståndstidens utgång, eller om tillståndstiden omfattar mer än ett år, snarast efter varje årsskifte (se bilagorna 3 och 4). Osålda bingobrickor bör överlämnas omedelbart efter sista speldagen till kontrollanten Särskilt om serviceföretag I de fall bingospelet bedrivs av ett serviceföretag bör förhållandet mellan serviceföretaget och föreningarna regleras i ett skriftligt avtal. Föreligger inget skriftligt avtal bör länsstyrelsen överväga om tillstånd kan ges mot bakgrund av regleringen i 11 lotterilagen. Länsstyrelsen bör kontrollera att det skriftliga avtalet inte innebär att de sökande föreningarna frånhänt sig ansvaret för bingospelet. Innebär avtalet att föreningarna frånhänt sig ansvaret för bingospelet till serviceföretaget bör länsstyrelsen överväga om tillstånd kan ges mot bakgrund av regleringen i 10 lotterilagen. Enligt 22 lotterilagen ska bingospel inklusive eventuellt värdeautomatspel som bedrivs i bingohallen sammantaget, om det inte finns särskilda skäl för annat, ge skälig avkastning. Vid denna bedömning bör bl.a. den ersättning som utgår till serviceföretag beaktas. Serviceföretags del av vinsten bör beräknas som ett rörligt belopp per månad baserat på uppnådd nettobehållning. Följande rekommenderade belopp kan utgöra riktvärden. Uppnådd sammanlagd nettobehållning i procent av omsättningen Belopp i procent av nettobehållning 0,0-09,9 9 (4) 10,0-12,4 10 (5) 12,5-14,9 11 (6) 15,0-17,4 12 (7) 17,5-19,9 13 (8) 20,0-22,4 14 (9) 22,5-15 (10) Saknas värdeautomatspel bör serviceföretagets andel utgöra värdet inom parentes ovan. Avvikelser från ovan angivna procentsatser, som är ersättning till serviceföretagen, kan innebära att kravet på skälig avkastning inte kan uppfyllas. 12(15)

13 5. Tillsyn 5.1. Allmänt Lotterilagen är en förbudslagstiftning som under de förutsättningar som anges i lagen emellertid tillåter visst spel. Syftet med lagen är dels att skydda det allmänna från bl.a. brottslighet, dels att skydda den enskilde från ekonomiska och sociala problem. Till lagens syften hör även att tillvarata konsumentskyddsintressen samt att styra överskottet från lotterier. Tillsyn över bingospel syftar till att ovan nämnda intressen tillvaratas. Tillsynen bör utformas efter spelets art och omfattning. Utgifter för tillsynen belastar bingospelet Tillsyn/kontrollant Av 48 lotterilagen framgår att länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen över de tillstånd länsstyrelsen meddelat. Avgifter som tas ut för tillsynen ska bestämmas enligt 8 lotteriförordningen (1994:1451). Innan avgiften bestäms ska samråd ske med Ekonomistyrningsverket och Lotteriinspektionen. Tillståndsbeslutet bör innehålla de villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser som behövs för att länsstyrelsen ska kunna utföra nämnda tillsyn. Med anledning av ovanstående bör länsstyrelsen i bingotillståndet ange en person som är kontrollant för spelet. Till kontrollant för bingospel bör redovisningskunnig och ojävig person utses. Kontrollanten har som uppgift att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt givna tillstånd från länsstyrelsen och Lotteriinspektionen. Kontrollanten bör ges tillfälle att delta i utbildningar relaterade till uppdraget Kontrollantinstruktion Då länsstyrelsen har det närmare ansvaret bör länsstyrelsen bestämma vilken tillsyn man vill ha. Lotteriinspektionen rekommenderar att denna utgår från ovan nämnda skyddsintressen. Hur tillsynen i övrigt ska utföras bör framgå av en kontrollantinstruktion, se förslag till kontrollantinstruktion (se bilaga 3). 13(15)

14 5.3. Kontrollutrustning Enligt 14 lotterilagen ska bl.a. teknisk utrustning som används för bl.a. kontroll av bingospel vara typgodkänd. Förteckning över typgodkända kontrollutrustningar finns på Lotteriinspektionens hemsida, Tillståndet bör villkoras av att typgodkänd kontrollutrustning ska användas om vinstens storlek är beroende på antalet insatser i spelomgången och/eller jackpotvinst är förknippad med villkor utöver antal drag, eller om spelet per tillstånd överstiger 20 basbelopp eller om omsättningen vid varje enskilt speltillfälle överstiger två basbelopp. Godkänd kontrollutrustning ska kunna identifieras av länsstyrelsens kontrollant. 6. Spel vid sammankoppling av bingohallar Spel vid sammankoppling av bingohallar innebär att två eller flera bingohallar vid vissa eller alla spel spelar med gemensam vinstplan och att samtliga spelare är med vid samma dragning. Länsstyrelsen meddelar tillstånd till sammankoppling då bingohallarna är belägna inom samma län och Lotteriinspektionen vid sammankoppling mellan bingohallar belägna inom flera län. Länsstyrelsen bör noga bedöma bingospelets lönsamhet och konkurrenssituation på marknaden innan nya bingohallar öppnas till följd av sammankoppling. Vid sammankoppling mellan hallar inom ett län bör länsstyrelsen utse en huvudkontrollant. Huvudkontrollantens ersättning bör anpassas till omfattningen av det spel som bedrivs till följd av sammankopplingen. Kontrollanterna för det ordinarie bingospelet bör informeras om vem som är huvudkontrollant. Innan tillstånd meddelas bör sökanden uppvisa av Lotteriinspektionen utfärdat typgodkännande av den tekniska utrustning som används vid sammankoppling av bingohallarna. Förteckning över typgodkänd teknisk utrustning för sammankoppling av bingohallar finns på Lotteriinspektionens hemsida, 14(15)

15 7. Övrigt 7.1. Information till speldeltagarna Av villkoren som bifogas tillståndet bör meddelas att följande ska anslås i spellokalen; - tillståndsbevis - typgodkännandebevis - spel- och vinstplan - ordnings- och spelregler - uppgift om namnet på de organisationer till förmån för vars verksamhet bingospelet anordnas - information om riskerna vid spel och hänvisning till stöd- och hjälpresurser. Alternativt kan denna information ges skriftligt vid varje spelplats Förbud mot deltagande i spel Av 36 lotterilagen framgår att anställda eller funktionärer hos den som anordnar bingospel inte får delta i bingospelet Kreditförbud Det är inte tillåtet för den som anordnar bingospel att lämna kredit för insatser i bingospelet (37 lotterilagen) Sidolotterier m.m. Sidolotteri enligt 19 och 20 lotterilagen får anordnas i samband med bingospel. Sidolotteri enligt 19 och 20 lotterilagen får anordnas utan tillstånd under förutsättning att man uppfyller lagens krav i nämnda paragrafer. Lotteriinspektionen erinrar om att länsstyrelsen inte kan meddela villkor avseende dessa lotterier. Spel på värdeautomater enligt 27 lotterilagen får anordnas i samband med bingospel. Tillstånd till värdeautomatspel meddelas av Lotteriinspektionen. Enligt 22 lotterilagen ska överskottet från värdeautomatspel medräknas vid bedömningen om bingospelet ger skälig avkastning. 15(15)

Förslag till instruktion för bingokontrollanter

Förslag till instruktion för bingokontrollanter Förslag till instruktion för bingokontrollanter Detta förslag gäller under förutsättning att tillståndet förenats med erforderliga villkor. 1. Allmänna instruktioner 1. utöva noggrann tillsyn över bingospelet,

Läs mer

REGLER FÖR REGISTRERING OCH

REGLER FÖR REGISTRERING OCH BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN REGLER FÖR REGISTRERING OCH LOTTERITILLSTÅND November 2008 LOTTERILAGEN Bestämmelser för anordnande av bl a lotterier finns i lotterilagen (SFS 1994:1000). Med lotteri

Läs mer

Förslag på. Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier

Förslag på. Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier Förslag på Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier Uppdraget Att vara kontrollant innebär att man för tillståndsmyndighetens räkning utför ett uppdrag som ställer stora krav på ordning, noggrannhet

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV

BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV BESTÄMMELSER FÖR LOTTERIREGISTRERING 17 LOTTERITILLSTÅND 15, 16 NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV Inom Västerås kommun är det Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som informerar om lotterifrågor

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Har ni tillstånd för ert lotteri?

Har ni tillstånd för ert lotteri? Har ni tillstånd för ert lotteri? Viktig information för ideella föreningar om vad som gäller innan ni startar ett lotteri Lathund för dig som tänker starta ett lotteri Lotterier har varit en av föreningslivets

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE! Den 9 juni 2014 är sista ansökningsdag för bingospel under år Samtliga bilagor ska då bifogas ansökan.

VIKTIGT MEDDELANDE! Den 9 juni 2014 är sista ansökningsdag för bingospel under år Samtliga bilagor ska då bifogas ansökan. VIKTIGT MEDDELANDE! Den 9 juni 2014 är sista ansökningsdag för bingospel under år 2015. Samtliga bilagor ska då bifogas ansökan. Handlingarna ska skickas in till: Idrottens Bingo i Göteborg AB Metallvägen

Läs mer

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel AB Svenska Spel 1(7) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Omsättning och avkastning av värdeautomatspel...

Läs mer

Enligt beslut av Lotteriinspektionens styrelse den 7 juni 2005.

Enligt beslut av Lotteriinspektionens styrelse den 7 juni 2005. Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier som anordnas med stöd av 16 lotterilagen (1994:1000) registrering enligt 17 samt tillståndsfria lotterier enligt 19 och 20 lotterilagen. Enligt beslut av

Läs mer

ANVISNING FÖR TILLSTÅNDS- LOTTERIER OCH REGISTRERINGS- LOTTERIER

ANVISNING FÖR TILLSTÅNDS- LOTTERIER OCH REGISTRERINGS- LOTTERIER FÖR TILLSTÅNDS- LOTTERIER OCH REGISTRERINGS- LOTTERIER Innehållsförteckning Nykvarns kommun... 1 Behörig sökande... 1 Verksamhetens varaktighet... 2 Huvudsaklig verksamhet... 2 Ansökan om registrering

Läs mer

Allmänna råd för lotterier

Allmänna råd för lotterier Allmänna råd för lotterier Innehåll 1. Definitioner...3 1.1. Egentliga lotterier...3 2. Tillstånd...3 2.1. Ansökan...3 3. Registrering...3 3.1. Ansökan...3 Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI?

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? ATT TÄNKA PÅ INNAN NI STARTAR ETT LOTTERI VIKTIG INFORMATION FÖR IDEELLA FÖRENINGAR LATHUND FÖR DIG SOM TÄNKER STARTA ETT LOTTERI Lotterier har varit en av föreningslivets

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1

Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1 Riktlinjer för villkor för lottlösa lotterier 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri samt lotteriets upplägg. Villkoren riktar

Läs mer

Förslag på. Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier

Förslag på. Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier Förslag på Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier Uppdraget Att vara kontrollant innebär att man för tillståndsmyndighetens räkning utför ett uppdrag som ställer stora krav på ordning, noggrannhet

Läs mer

Allmänna råd för lotterier

Allmänna råd för lotterier Allmänna råd för lotterier Innehåll 1. Definitioner...3 1.1. Egentliga lotterier...3 2. Tillstånd...3 2.1. Ansökan...3 3. Registrering...3 3.1. Ansökan...3 4. Insatser, vinster med mera...4 4.1. Insatser...4

Läs mer

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING 2009-08-28 Diarienummer: 09LI3580 Cherry Casino AB Södra Långgatan 23 16959 SOLNA Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING BESLUT Cherry Casino AB, 556225-3806, beviljas tillstånd att

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

Diarienummer: 99/2007. Riktlinjevillkor för insatshantering och kontroll av Bingospel 1(9)

Diarienummer: 99/2007. Riktlinjevillkor för insatshantering och kontroll av Bingospel 1(9) Riktlinjevillkor för insatshantering och kontroll av Bingospel 1(9) Inledning Nedanstående villkor är utformade med stöd av lotterilagen (1994:1000). Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5)

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anvisningar för revisorer... 4 2.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna... 4 2.2 Rapportering

Läs mer

Information om förströelsespel

Information om förströelsespel Information om förströelsespel Allmänt om grunderna för tillståndsgivning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Har er förening tillstånd för lotterier?

Har er förening tillstånd för lotterier? Har er förening tillstånd för lotterier? Viktig information för ideella föreningar om vad som gäller innan ni startar ett lotteri Lathund för er som tänker starta ett lotteri Lotterier har varit en av

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Information för lotterihandläggare och kontrollanter

Information för lotterihandläggare och kontrollanter Information för lotterihandläggare och kontrollanter 2 Innehåll Vårt uppdrag... 6 Våra uppgifter... 7 Vår vision... 9 Vårt mål... 9 Vår värdegrund... 9 Ledning... 10 Styrelsen... 11 Organisation... 11

Läs mer

Tekniska villkor för värdeautomater styrda från värdsystem

Tekniska villkor för värdeautomater styrda från värdsystem Tekniska villkor för värdeautomater styrda från värdsystem AB Svenska Spel 1(10) Innehållsförteckning Inledning... 3 Definitioner... 3 Allmänt... 4 Värdsystem... 4 Kommunikation... 6 Värdeautomaten...

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Ansökningsblankett Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på: http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter Du kan även beställa

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Har ni tillstånd för ert lotteri?

Har ni tillstånd för ert lotteri? Har ni tillstånd för ert lotteri? Viktig information för ideella föreningar om vad som gäller innan ni startar ett lotteri 1 Lathund för dig som tänker starta ett lotteri Lotterier har varit en av föreningslivets

Läs mer

Regler för onlinespel Lotter

Regler för onlinespel Lotter Regler för onlinespel Lotter 2012-11-05 SENAST ÄNDRADE 2015-12-17 1 Inledning Regler för onlinespel Lotter omfattar de av Svenska PostkodFöreningen, org. nr 802416-1146 ( SPF ) tillhandahållna Spelformaten

Läs mer

Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 lotterilagen

Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 lotterilagen Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Om ni

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december 2015. Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 2015-09-22 1 (5) Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till föräldraorganisationer för bidragsåret 2016.

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Trivselregler. SPELREGLER (utdrag)

Trivselregler. SPELREGLER (utdrag) www.vinn-pengar.nu SPELREGLER...... Sidan 2..... Sidan 3 KRYSSBINGO... Sidan 3 LINKBINGO.. Sidan 3 GULDRUSHEN.... Sidan 4 SIFFERJAKTEN.Sidan 4 NOLLAN.. Sidan 5 5-1:an.... Sidan 5 FEMLINGEN. Sidan 5 PYRAMIDEN....

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening Förskolan Framtiden Stadgar 1(5) Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningen är en ekonomisk förening. Dess firma är Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ 1 Firma Föreningens firma är Tengene Föräldrakooperativ ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer