Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo"

Transkript

1 Allmänna råd Bingo Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari (15)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning m.m Övriga definitioner Ikraftträdande Tillstånd Krav på tillstånd Tillståndsbeslut Tillståndets storlek, insatsbelopp Fördelningsmodell Fördelningsmodell, exempel Förändringar under tillståndstiden eller mellan tillstånd Överföring av verksamhet Sammanslagning av bingospel Spel- och vinstplan Spelregler Bingospelets förvaltning Bokföring och redovisning Intäkter Utgifter Medelsförvaltning Slutredovisning Särskilt om serviceföretag Tillsyn Allmänt Tillsyn/kontrollant Kontrollantinstruktion Kontrollutrustning Spel vid sammankoppling av bingohallar Övrigt Information till speldeltagarna Förbud mot deltagande i spel Kreditförbud Sidolotterier m.m (15)

3 1. Inledning Med bingospel menas enligt lotterilagen ett lotteri som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en lott (bingobricka). Lotterier får i princip endast anordnas efter tillstånd. Det åvilar tillståndsoch tillsynsmyndigheten att tillse att lotterier endast anordnas ur ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Bingo spelas med tillstånd och bedrivs i Sverige i tre former: variantbingo, automatbingo och storbingo. Gemensamt för dessa former är att dragna nummer gäller för alla deltagare. Nämnda tre former definieras enligt Lotteriinspektionen på följande sätt: Variantbingo bedrivs kontinuerligt i bingohallar med möjlighet för spelaren att delta i varje dragning för sig. Automatbingo är en form av variantbingo med fasta eller elektroniska brickor i stället för pappersbrickor. Storbingo bedrivs så att spelaren deltar i samtliga dragningar i en omgång med brickor köpta i ett block eller med en och samma bricka för samtliga dragningar Övriga definitioner I dessa allmänna råd menas med Aktiv medlem Affärsverksamhet Basbelopp Lotteri Insatsbelopp Medlem som betalat medlemsavgift, är matrikelförd och kontinuerligt varit verksam i föreningen under verksamhetsåret. Sådan verksamhet som bedrivs i syfte att ge föreningen ett ekonomiskt överskott. Basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vad som utgör lotteri enligt 3 lotterilagen (1994:1000). Omsättning i kronor avseende varje sökande förenings del av bingospelet. I stället för omsättning i kronor kan insatsbeloppet bestämmas som andel av nettobehållningen. 3(15)

4 Till dessa allmänna råd bifogas fyra bilagor. Bilaga 1. Förslag till fördelningsmodell, räkneexempel. Bilaga 2. Förslag till spelregler. Bilaga 3. Förslag till kontrollantinstruktion. Bilaga 4. Förslag till blankett för bingoredovisning. 1.2 Ikraftträdande Dessa allmänna råd träder ikraft den 9 september Avsikten är att dessa allmänna råd ska tillämpas för tillståndsgivningen till bingospel från och med år Tillstånd 2.1. Krav på tillstånd Innan bingospel får anordnas, måste tillstånd ha erhållits. Tillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där bingospelet ska bedrivas eller om bingospelet ska bedrivas i flera län av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen beviljar också tillstånd till högre vinstvärde än ett basbelopp (42 lotterilagen). Länsstyrelsen bör noga bedöma bingospelets förväntade lönsamhet och konkurrenssituation på marknaden innan nya bingohallar öppnas Tillståndsbeslut Av tillståndsbeslutet framgår vad som gäller för det tillståndsgivna bingospelet. Av lotterilagen framgår att följande i princip måste framgå av beslutet. Tid för vilken tillståndet gäller (11 lotterilagen). Tillståndstiden omfattar normalt ett kalenderår. I bingospel där verksamheten är stabil och lönsamheten god kan tiden för tillståndet uppgå till högst tre år. I sådant tillstånd bör anges att länsstyrelsen kan komma att ändra fördelningen vid varje årsskifte. En översiktlig granskning av föreningarnas ekonomi bör därvid göras årligen och bör huvudsakligen avse kontroll av att det relevanta medlemsantalet respektive att det redovisade statliga lokala aktivitetsstödet inte förändrats i större omfattning. 4(15)

5 Plats/område för lotteriverksamheten (11 lotterilagen). Om det inte finns särskilda skäl till annat, ska området utgöras av det område där den sammanslutning som söker tillstånd huvudsakligen är verksam. Tillstånd till bingo kan förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser (12 lotterilagen). Tillståndsbeslutet bör innehålla följande: 1. Tillståndshavare och form av spel. 2. Tillståndstid. 3. Spelplats. 4. Varje tillståndshavares insatsbelopp. Om spelet ska bedrivas i allians ska även alliansens sammanlagda insatsbelopp anges. 5. Pris per bingobricka. 6. Spel- och vinstplan (se vidare kap. 3). 7. Spelregler (se vidare kap. 3.1 samt bilaga 2). 8. Villkor om kontrollant samt instruktion och arvode till denne (se vidare kap. 5 samt bilaga 3). 9. Förbehåll om att tillståndet och villkoren vid behov kan komma att ändras under tillståndstiden. 10. Villkor om typgodkänd kontrollutrustning om sådan ska finnas (se vidare kap. 5). 11. Villkor rörande bingospelets förvaltning (se vidare kap. 4). 12. Villkor avseende marknadsföring av bingospelet. All marknadsföring av bingospelet ska vara socialt ansvarstagande och får inte vara aggressiv eller påträngande samt vara förenlig med marknadsföringslagen. 13. Övriga villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser. Länsstyrelsen bör vid tillståndsprövningen överväga om särskilda villkor ska meddelas utifrån sociala skyddshänsyn, t.ex. kunskap om spelberoende, möjlighet till avstängning och begränsning av spelsummor. Beslut om lotteriföreståndare (13 lotterilagen). Tillståndsmyndigheten bör som huvudregel endast godkänna en person som lotteriföreståndare som har god kännedom om sökande förening/föreningars verksamhet, saknar anknytning till eventuellt serviceföretag och i övrigt kan anses ha en vilja och förmåga att följa gällande lagar och förordningar. I fråga om arvode bör detta bestämmas med hänsyn till bingospelets omfattning. 5(15)

6 2.3. Tillståndets storlek, insatsbelopp Tillstånd bör endast ges till sökande förening som har utgifter p.g.a. sin verksamhet som innebär att föreningen har behov av minst ett halvt basbelopp i nettobehållning från bingospelet. Högst hälften av den sökande föreningens utgifter bör täckas med intäkter från lotteri. Utgifter för affärsverksamhet bör inte medräknas vid bedömningen. Tillståndets storlek bör inte överstiga vad föreningens verksamhet skäligen motiverar (24 lotterilagen). Om utrymmet för bingospel på marknaden är begränsat ska länsstyrelsen utifrån en bedömning av storleken på spelmarknaden på orten fördela denna som insatsbelopp mellan sökande föreningar i förhållande till deras verksamhets respektive ungdomsverksamhets omfattning och föreningarnas enskilda behov (24 lotterilagen). Vid tillståndsgivning till bingospel har länsstyrelsen att samtidigt pröva ett flertal föreningars rätt till bingospel. För att alla sökande föreningar ska kunna bedömas och behandlas lika är det viktigt att alla föreningar bedöms utifrån lika och korrekt underlag. Att prövning av behov ska göras mot bakgrund av senast fastställd årsredovisning grundad på reviderat räkenskapsmaterial, är därför en sedan länge gällande praxis, liksom vid prövning av tillstånd till annan lotteriverksamhet. Enligt Lotteriinspektionen bör senare upptäckta brister i en förenings redovisning eller likviditetsproblem inte tillmätas avgörande betydelse vid tillståndprövningen. Planerade utgifter som ännu inte uppstått eller bokslutsdispositioner bör inte läggas till grund för bedömningen av tillståndets storlek. Länsstyrelsen bör beakta andra aktiviteter som underlag i fråga om ansökningar från nykterhetsrörelsens föreningar eller handikapporganisationer eller andra organisationer som bedriver verksamhet för ungdomar som inte kvalificerar till statligt lokalt aktivitetsstöd. Med aktivitet menas i detta sammanhang information i form av föredrag, utställningar, utskick av informationsmaterial, sammankomster, utflykter, läger och dylikt. För att aktiviteter för ungdom som trots att de inte kvalificerar till lokalt aktivitetsstöd ska kunna beaktas bör dessa aktiviteter redovisas nöjaktigt av sökanden Fördelningsmodell Sökande förening bör tilldelas ett insatsbelopp om två basbelopp. Om den sökande föreningen är en handikappförening bör föreningen tilldelas ett insatsbelopp om fyra basbelopp. Återstående del av den beräknade 6(15)

7 spelmarknaden bör fördelas i förhållande till det antal poäng som framräknas enligt nedan. Varje aktivitet som berättigar till lokalt statligt aktivitetsstöd under året före ansökan ger ett poäng. Som underlag i fråga om ansökningar från nykterhetsrörelsens föreningar eller handikapporganisationer eller andra organisationer som bedriver verksamhet för ungdomar som inte kvalificerar till statligt lokalt aktivitetsstöd får länsstyrelsen beakta andra aktiviteter vilka ger motsvarande antal poäng. Varje aktiv medlem mellan 7 och 20 år senaste avslutade verksamhetsåret ger ett poäng Fördelningsmodell, exempel Räkneexempel, se bilaga Förändringar under tillståndstiden eller mellan tillstånd Lotteriinspektionens rekommendation i dessa allmänna råd - att underlag för bedömningen ska hämtas i verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det senast avslutade verksamhetsåret överensstämmer med den praxis som utvecklats mot bakgrund av kraven i 15 lotterilagen. Denna praxis innebär bl.a. att en förening som bedriver verksamhet som tillgodoser allmännyttigt ändamål och för sin verksamhet har behov av inkomster måste kunna visa att sådan verksamhet och sådant behov funnits i praktiken två år före ansökan. Även nybildade föreningar bör emellertid kunna få tillstånd bl.a. om det visar sig att verksamheten i sig har bedrivits under en inte alltför kort tid. Tidigare praxis anger att så kan vara fallet då en nystartad förening tar över verksamhet som tidigare bedrivits i en annan förening. Regeringen föreslog i prop. 1987/88:141 ändringar i lotterilagen i syfte att ge folkrörelserna ökade möjligheter att skaffa sig inkomster av lotterier. I propositionen berördes frågan om hur förändringar av ett begränsat utrymme på bingospelsmarknaden bör ske. Departementschefen anförde Att en förening tidigare år meddelats visst tillstånd ska inte medföra att föreningen automatiskt meddelas tillstånd med samma insatsbelopp. En del föreningar kan få sina tillstånd kraftigt reducerade medan andra föreningar kan få ökade insatsbelopp eller helt nya tillstånd. Denna omprioritering vid tillståndsgivningen bör dock ske stegvis under de närmaste två till tre åren, så att inte föreningarna drabbas av alltför stora inkomstbortfall som kan äventyra deras möjligheter att i rimlig omfattning bedriva sin verksamhet. (a. prop. s 25). 7(15)

8 Ett givet tillstånd kan under tillståndstiden ändras om förutsättningar väsentligt förändras. En förvaltningsrättslig förutsättning är att tillståndet villkorats av att så kan komma att ske. Insatsbeloppet bör följa den verksamhet som inkomster av bingospel avser stödja. Förändringar av insatsbeloppens storlek som innebär att utrymmet på bingospelsmarknaden för övriga föreningar påverkas bör genomföras stegvis under upp till tre år Överföring av verksamhet Verksamhet som överförs från en förening till en annan och som tidigare utgjort underlag för beslutat insatsbelopp i bingospel bör i den nya föreningen ingå som underlag vid beräkning av insatsbelopp i bingoalliansen. Det måste krävas att sökanden redovisar den övertagna verksamheten på samma sätt som den egna, dvs. att verksamhetsberättelse och ekonomiskt underlag presenteras även för den förening vars verksamhet man övertagit så att underlaget för behovsbedömningen är fullständigt. Vidare måste säkerställas att sökanden inte startat en likadan och konkurrerande verksamhet som den förening vars verksamhet man påstår sig övertagit bedriver, utan att tidigare bedriven verksamhet faktiskt överförts. Om den sammanslagna verksamheten inte motiverar högre insatsbelopp än vad de båda föreningarna tidigare hade tillsammans och inte andra förändringar inträffat som påverkar utrymmet på bingospelsmarknaden eller fördelningen mellan i alliansen ingående föreningar, behövs enligt Lotteriinspektionens mening inte någon stegvis förändring av insatsbeloppet utan förändringen kan genomföras omedelbart. Den nya föreningen bör presentera beslut av båda föreningarna som påvisar verksamhetsöverföringen eller andra handlingar som utgör grund för verksamhetsöverföringen Sammanslagning av bingospel Om en bingohall går så dåligt att tillstånd inte längre kan ges bör de föreningar som haft tillståndet beredas tillfälle att delta i annan på orten verksam bingohall. Denna hall bör ges ett ökat tillstånd i förhållande till den nedlagda bingohallens verksamhet. Härvid bör samma förfarande vidtas som i avsnitt 2.4., dvs. man tillämpar en övergångstid där förändringen fördelas på högst tre år. Sammanslagningen får således full effekt efter förslagsvis tre år. 8(15)

9 3. Spel- och vinstplan Enligt lotterilagen ska minst 35 % av insatserna utlottas i form av vinster under tillståndsperioden. Värdet av högsta vinsten får inte överstiga ett basbelopp. I övrigt regleras inte närmare förutsättningarna för spel- och vinstplan i lotterilagen (22 stycke 1 punkterna 1 och 2 lotterilagen). En spel- och vinstplan bör beslutas av länsstyrelsen. Beslut om typgodkännande av teknisk utrustning kan innehålla villkor om begränsningar av jackpot vilket ska tas i beaktande när länsstyrelsen godkänner vinstplaner. På framställning av tillståndshavare kan länsstyrelsen ändra spel- och vinstplanen under tillståndsperioden. Mindre ändring i plan kan godkännas av kontrollanten, som därefter underrättar länsstyrelsen. Bingobricka får endast säljas till det pris som anges på brickan. Gratisspel bör av kontroll- och konkurrensskäl inte tillåtas i bingospel utom vid enskilda tillfällen som ett led i samordnad reklamkampanj mellan alla bingohallar på en ort som vill delta, för att öka intresset för bingospel. Även om endast en hall finns på orten bör denna få anordna liknande gratisspel. S.k. finalspel som har införts i vinstplanen kan godkännas. Jackpotvinst ska vara så konstruerad att den utfaller med vinst inom ett visst antal drag, att detta antal är realistiskt och kontrollerbart. Jackpotvinsten kan vara förknippad med ytterligare villkor under förutsättning att typgodkänd utrustning används Spelregler Frågor om vilka regler som gäller för det tillståndsgivna spelet är inte ovanliga. Ofta saknas skriftliga regler som spelaren kunnat ta del av före spel. Lotteriinspektionen anser att tillståndsgivaren bör villkora tillstånden med att vissa spelregler ska gälla för spelet. Detta ger en förutsebarhet för spelarna. För variantbingo och automatbingo bifogas förslag till spelregler och dessa kan i princip gälla fullt ut (se bilaga 2). I fråga om storbingo kan anpassningar i vissa fall behöva göras till det enskilda spelet. 9(15)

10 4. Bingospelets förvaltning Lotterilagen är en förbudslagstiftning som under de förutsättningar som anges i lagen emellertid tillåter visst spel. Syftet med lagen är dels att skydda det allmänna från bl.a. brottslighet, dels att skydda den enskilde från ekonomiska och sociala problem. Till lagens syften hör även att tillvarata konsumentskyddsintressen samt att styra överskottet från lotterier. Mot bakgrund härav bör villkoren i fråga om bingospelets förvaltning innehålla följande punkter Bokföring och redovisning För bingospel med en omsättning som överstiger 20 prisbasbelopp för ett räkenskapsår eller två prisbasbelopp vid ett tillfälle bör tillståndshavaren bokföra bingospelet. Tillståndet bör villkoras av att bokföringen ska hållas tillgänglig för kontrollanten. I övrigt bör tillståndet villkoras av följande krav rörande bingospelets förvaltning Intäkter För varje dag speltillfälle för storbingo då bingospel bedrivs bör dagskassan räknas och dagrapport upprättas. Dagrapporten ska bifogas bokföringen som ett underlag för bokföringen. Dagrapporten avseende traditionell automatbingo bör innehålla: - dagskassans storlek - räkneverkets in- och utgående ställning - förklaring till eventuell differens mellan insatsbelopp enligt dagskassan och enligt räkneverket - sammanlagda värdet av utfallna vinster. Dagrapporten avseende annan bingo bör innehålla: - dagskassans storlek - antal, styckpris och nummer på bingobrickor som försålts - bingobrickor som med särskilt tillstånd delats ut gratis - antal, styckpris och nummer på bingobrickor som makulerats - sammanlagda värdet av utfallna vinster - i storbingo uppgift om utfallna vinster i de olika spelomgångarna. Makulerade bingobrickor bör bifogas dagrapporten. 10(15)

11 Vid bingospel med godkänd kontrollutrustning bör bifogas ett av utrustningen framställt sammandrag med dagrapporten och arkiveras med denna. Dagskassan räknas och stäms av mot sammandraget och dagrapporten varefter dagrapporten undertecknas. Vid bingospel som saknar godkänd kontrollutrustning och vid traditionellt automatbingospel bör dagskassan räknas av två samtidigt närvarande ansvariga personer. Vid traditionellt automatbingospel bör detta även ske varje gång automatens kassalåda öppnas. Dagrapporten undertecknas av dessa personer. Upprättad dagrapport utgör bokföringsunderlag och sparas tillsammans med räkenskaperna/verifikationerna. Av kontrollutrustningen framställd löpande spelrapport bör sparas i minst ett år efter tillståndstidens/spelårets slut Utgifter Alla utgifter som är hänförliga till bingospelet redovisas oberoende av spelets resultat och ska kunna verifieras. Erhållna rabatter tillgodoräknas bingospelet som en intäkt. Vid sammankoppling mellan bingohallar enligt kap. 6 bör utgifter för vinster och övriga gemensamma utgifter belasta bingohallarna i förhållande till gjorda insatser i respektive hall. Om denna fördelning inte ska gälla bör skriftligt avtal upprättas mellan de sammankopplade parterna som reglerar detta. Till gemensamma utgifter bör hänföras bl.a. kostnader för spelledare i huvudhallen, ersättning till huvudkontrollant och kostnader för gemensam teknik Medelsförvaltning Innan bingospelet börjar bör ett särskilt bank- eller plusgirokonto öppnas som disponeras av föreningen/föreningarna. Medel som inflyter i bingospelet sätts in på detta konto efter varje speldag. Kontrollanten får medge att endast viss schablondel av intäkterna sätts in efter varje speldag. De närmare formerna för medelsförvaltningen bör regleras i ett avtal mellan serviceföretaget och föreningen/föreningarna. 11(15)

12 4.3. Slutredovisning Tillståndshavaren ska ge kontrollanten tillfälle att granska bingospelets bokföring snarast efter tillståndstidens utgång, eller om tillståndstiden omfattar mer än ett år, snarast efter varje årsskifte (se bilagorna 3 och 4). Osålda bingobrickor bör överlämnas omedelbart efter sista speldagen till kontrollanten Särskilt om serviceföretag I de fall bingospelet bedrivs av ett serviceföretag bör förhållandet mellan serviceföretaget och föreningarna regleras i ett skriftligt avtal. Föreligger inget skriftligt avtal bör länsstyrelsen överväga om tillstånd kan ges mot bakgrund av regleringen i 11 lotterilagen. Länsstyrelsen bör kontrollera att det skriftliga avtalet inte innebär att de sökande föreningarna frånhänt sig ansvaret för bingospelet. Innebär avtalet att föreningarna frånhänt sig ansvaret för bingospelet till serviceföretaget bör länsstyrelsen överväga om tillstånd kan ges mot bakgrund av regleringen i 10 lotterilagen. Enligt 22 lotterilagen ska bingospel inklusive eventuellt värdeautomatspel som bedrivs i bingohallen sammantaget, om det inte finns särskilda skäl för annat, ge skälig avkastning. Vid denna bedömning bör bl.a. den ersättning som utgår till serviceföretag beaktas. Serviceföretags del av vinsten bör beräknas som ett rörligt belopp per månad baserat på uppnådd nettobehållning. Följande rekommenderade belopp kan utgöra riktvärden. Uppnådd sammanlagd nettobehållning i procent av omsättningen Belopp i procent av nettobehållning 0,0-09,9 9 (4) 10,0-12,4 10 (5) 12,5-14,9 11 (6) 15,0-17,4 12 (7) 17,5-19,9 13 (8) 20,0-22,4 14 (9) 22,5-15 (10) Saknas värdeautomatspel bör serviceföretagets andel utgöra värdet inom parentes ovan. Avvikelser från ovan angivna procentsatser, som är ersättning till serviceföretagen, kan innebära att kravet på skälig avkastning inte kan uppfyllas. 12(15)

13 5. Tillsyn 5.1. Allmänt Lotterilagen är en förbudslagstiftning som under de förutsättningar som anges i lagen emellertid tillåter visst spel. Syftet med lagen är dels att skydda det allmänna från bl.a. brottslighet, dels att skydda den enskilde från ekonomiska och sociala problem. Till lagens syften hör även att tillvarata konsumentskyddsintressen samt att styra överskottet från lotterier. Tillsyn över bingospel syftar till att ovan nämnda intressen tillvaratas. Tillsynen bör utformas efter spelets art och omfattning. Utgifter för tillsynen belastar bingospelet Tillsyn/kontrollant Av 48 lotterilagen framgår att länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen över de tillstånd länsstyrelsen meddelat. Avgifter som tas ut för tillsynen ska bestämmas enligt 8 lotteriförordningen (1994:1451). Innan avgiften bestäms ska samråd ske med Ekonomistyrningsverket och Lotteriinspektionen. Tillståndsbeslutet bör innehålla de villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser som behövs för att länsstyrelsen ska kunna utföra nämnda tillsyn. Med anledning av ovanstående bör länsstyrelsen i bingotillståndet ange en person som är kontrollant för spelet. Till kontrollant för bingospel bör redovisningskunnig och ojävig person utses. Kontrollanten har som uppgift att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt givna tillstånd från länsstyrelsen och Lotteriinspektionen. Kontrollanten bör ges tillfälle att delta i utbildningar relaterade till uppdraget Kontrollantinstruktion Då länsstyrelsen har det närmare ansvaret bör länsstyrelsen bestämma vilken tillsyn man vill ha. Lotteriinspektionen rekommenderar att denna utgår från ovan nämnda skyddsintressen. Hur tillsynen i övrigt ska utföras bör framgå av en kontrollantinstruktion, se förslag till kontrollantinstruktion (se bilaga 3). 13(15)

14 5.3. Kontrollutrustning Enligt 14 lotterilagen ska bl.a. teknisk utrustning som används för bl.a. kontroll av bingospel vara typgodkänd. Förteckning över typgodkända kontrollutrustningar finns på Lotteriinspektionens hemsida, Tillståndet bör villkoras av att typgodkänd kontrollutrustning ska användas om vinstens storlek är beroende på antalet insatser i spelomgången och/eller jackpotvinst är förknippad med villkor utöver antal drag, eller om spelet per tillstånd överstiger 20 basbelopp eller om omsättningen vid varje enskilt speltillfälle överstiger två basbelopp. Godkänd kontrollutrustning ska kunna identifieras av länsstyrelsens kontrollant. 6. Spel vid sammankoppling av bingohallar Spel vid sammankoppling av bingohallar innebär att två eller flera bingohallar vid vissa eller alla spel spelar med gemensam vinstplan och att samtliga spelare är med vid samma dragning. Länsstyrelsen meddelar tillstånd till sammankoppling då bingohallarna är belägna inom samma län och Lotteriinspektionen vid sammankoppling mellan bingohallar belägna inom flera län. Länsstyrelsen bör noga bedöma bingospelets lönsamhet och konkurrenssituation på marknaden innan nya bingohallar öppnas till följd av sammankoppling. Vid sammankoppling mellan hallar inom ett län bör länsstyrelsen utse en huvudkontrollant. Huvudkontrollantens ersättning bör anpassas till omfattningen av det spel som bedrivs till följd av sammankopplingen. Kontrollanterna för det ordinarie bingospelet bör informeras om vem som är huvudkontrollant. Innan tillstånd meddelas bör sökanden uppvisa av Lotteriinspektionen utfärdat typgodkännande av den tekniska utrustning som används vid sammankoppling av bingohallarna. Förteckning över typgodkänd teknisk utrustning för sammankoppling av bingohallar finns på Lotteriinspektionens hemsida, 14(15)

15 7. Övrigt 7.1. Information till speldeltagarna Av villkoren som bifogas tillståndet bör meddelas att följande ska anslås i spellokalen; - tillståndsbevis - typgodkännandebevis - spel- och vinstplan - ordnings- och spelregler - uppgift om namnet på de organisationer till förmån för vars verksamhet bingospelet anordnas - information om riskerna vid spel och hänvisning till stöd- och hjälpresurser. Alternativt kan denna information ges skriftligt vid varje spelplats Förbud mot deltagande i spel Av 36 lotterilagen framgår att anställda eller funktionärer hos den som anordnar bingospel inte får delta i bingospelet Kreditförbud Det är inte tillåtet för den som anordnar bingospel att lämna kredit för insatser i bingospelet (37 lotterilagen) Sidolotterier m.m. Sidolotteri enligt 19 och 20 lotterilagen får anordnas i samband med bingospel. Sidolotteri enligt 19 och 20 lotterilagen får anordnas utan tillstånd under förutsättning att man uppfyller lagens krav i nämnda paragrafer. Lotteriinspektionen erinrar om att länsstyrelsen inte kan meddela villkor avseende dessa lotterier. Spel på värdeautomater enligt 27 lotterilagen får anordnas i samband med bingospel. Tillstånd till värdeautomatspel meddelas av Lotteriinspektionen. Enligt 22 lotterilagen ska överskottet från värdeautomatspel medräknas vid bedömningen om bingospelet ger skälig avkastning. 15(15)