Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun"

Transkript

1 Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet är att skapa förutsättningar för dessa föreningars samhällsnyttiga arbete och att samhället därvid kan tillgodogöra sig nyttan av allt detta obetalda arbete som görs i föreningarna. Föreningar som är nära knutna till kommersiell verksamhet omfattas inte av dessa regler. Även verksamhet inom föreningar som i övrigt omfattas av dessa regler men som är av i huvudsak inkomstbringande natur är icke bidragsberättigad. Stödets huvudsakliga syfte är inte att främja enbart tävlingsverksamhet, motionsverksamhet eller träning, utan att främja verksamhet som förutom tävling, träning och motion även har en ungdomsfostrande del. För att verksamhet ska vara bidragsberättigad krävs således att den ska ingå i en gängse föreningsverksamhet med utbildade ledare. Krav för stöd innebär också att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller deltagare i samband med verksamhet för barn och ungdomar - t ex under läger, tävlingar, resor eller ordinarie verksamhet. För tobak gäller att förenings- och förbundsarbete bedrivs i rökfria miljöer. För idrottsföreningar gäller att man ställer upp på Riksidrottsförbundets riktlinjer. Vid arrangemang, såsom tävlingar och turneringar, är deltagare och grupp av deltagare endast bidragsberättigad för den förening där dessa har sin övriga normala verksamhet. De stora olikheter som förekommer mellan olika föreningar och verksamheter, samt de svårigheter som finns vid konstruktion av heltäckande lättfattliga regler medför att svårtolkade fall uppkommer. Det ankommer därför på kultur- och fritidsnämnden att i sådana fall fatta beslut om en viss förening eller viss verksamhet är bidragsberättigad. 2. BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR 2.2 Bidrag kan beviljas lokalavdelning som Bedriver ungdomsfostrande verksamhet i Lunds kommun Bedriver verksamhet som i huvudsak är riktad till ungdomar tillhörande Lunds kommun Har säte och stämma i Lunds kommun Är ansluten till riksorganisation som erhåller bidrag från statens Ungdomsråd eller Riksidrottsförbundet.

2 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 (5) Har minst 20 bidragsberättigade medlemmar Har minst 200 sammankomstdeltagare under året före ansökningsåret eller om föreningen är nystartad under kalenderåret före ansökningsåret med minst 50 sammankomstdeltagare/kvartal som föreningen varit verksam. Lokal organisation som ej uppfyller under angivna krav kan erhålla bidrag efter särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden Med lokalavdelning avses: a. organisation (förening) b. sektion (enligt RF:s normer, t ex fotbollssektion) eller c. kretsorganisation (sammanslutning av flera sektioner eller föreningar inom samma riksorganisation). Med bidragsberättigad aktiv medlem avses medlem a. Som fyllt 7 men ej 21 år under verksamhetsåret som ansökan avser. b. Har deltagit i minst 10 sammankomster som föreningen erhåller sammankomstdeltagarpoäng för. c. Som är folkbokförd i Lunds kommun. d. och som är matrikelförd och har betalt fastställd personlig medlemsavgift, lägst 70 kronor till vederbörande organisation senast 31 december året före ansökningsåret. Kultur- och fritidsnämnden äger medge undantag med bestämmelsen om medlemsavgift om synnerliga skäl föreligger Bidrag enligt dessa regler utgår ej till: Organisation inom svenska kyrkan, därest dessa erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen Korporationsförbund, korporationsidrottsföreningar, farmarklubbar samt studieorganisationer Organisation med en nära anknytning till en kommersiellt driven verksamhet, vilket gör att de vanliga kriterierna för en ideell förening inte upplevs som betydelsefulla Bidrag enligt dessa regler utgår ej till: Föreningar som erhåller stöd av skolstyrelse, universitet eller där närstående organs budget för samma verksamhet Organisation som erhåller bidrag från kommunal styrelse eller nämnd än kultur- och fritidsnämnden för samma verksamhet. 2.6 Lokalavdelning är bidragsberättigad om den: Är öppen för envar Har antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer (minst 2) som undertecknar bidragsansökan Fört medlemsmatrikel innehållande namn, adress, telefon, födelsedatum och datum för medlemsavgiftens erläggande Bedriver ungdomsfostrande verksamhet. 3. ANSÖKAN 3.1 Ansökan om bidrag skall ske på sådan tid, att den kommer kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 mars. 3.2 Ansökan skall ske på av kultur- och fritidsnämnden fastställda blanketter samt vara undertecknad av behörig firmatecknare. Firmatecknares behörighet skall vid anmodan

3 Kultur- och fritidsförvaltningen 3 (5) styrkas. Uppgifter om förening skall avse förhållandena 31 december året före ansökningsåret. Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att hos bidragssökande lokalavdelning kontrollera handlingar av betydelse för prövningar av ansökan. 3.3 Försent inkommen ansökan. Organisationer som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång kan dock beviljas bidrag enligt följande: Ansökan inkommen 1-7 dagar försent avdrages 10% Ansökan inkommen 8-14 dagar försent avdrages 40% Ansökan inkommen dagar försent avdrages 70% Ansökan som inkommer 31 dagar försent och där utöver avdrages 100% av totala bidragsbeloppet. 3.4 Komplettering av ansökan. Begärda kompletteringar av bidragsansökan skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda, kompletta senast tre veckor efter begäran. Organisation som inkommer med kompletteringar efter kompletteringstidens utgång kan dock beviljas bidrag enligt följande: Kompletteringar inkommen 1-7 dagar försent avdrages 10% Kompletteringar inkommen 8-14 dagar försent avdrages 40% Kompletteringar inkommen dagar försent avdrages 70% Kompletteringar som inkommer 31 dagar försent och därutöver avdrages 100% av totala bidragsbeloppet. Anstånd kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Anstånd skall begäras inom tre veckor efter begärd komplettering. Kultur- och fritidsnämnden äger medge undantag från ovanstående regler då föreningen på grund av okunskap missat någon eller några av de krav som anges i reglerna ovan i de fall då dessa misstag ej påverkar nämndens syfte med bidraget. Förening kan avstängas från kommunalt föreningsbidrag om det uppdagas att föreningen medvetet lämnat felaktiga uppgifter i ansökan. 4. ÖVRIGA HANDLINGAR Lokalavdelning skall varje år i samband med bidragsansökan, dock senast 1 månad efter årsmöte, till kultur- och fritidsnämnden inkomma med följande handlingar: 4.1 Verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall framgå antalet medlemmar, styrelsefunktionärer och genomförd verksamhet under det gångna året. 4.2 Ekonomisk berättelse med uppgifter om medlemsavgifter, erhållna bidrag, lokalkostnader, utgifter och inkomster för verksamheten. 4.3 Revisionsberättelse undertecknad av revisorerna. 4.4 Stadgar bifogas vid första ansökningstillfället samt efter stadgeändring. Lokalavdelning skall vid eventuell kontroll genom kultur & fritidsförvaltningen ställa samtliga handlingar till deras förfogande i den mån enskild medlems åsiktsskydd icke därigenom kränkes, samt följa de anvisningar kultur- och fritidsnämnden kan komma att utfärda.

4 Kultur- och fritidsförvaltningen 4 (5) 5. BIDRAG Bidrag kan efter ansökan beviljas lokalavdelning som uppfyller i punkt 2, 3 och 4 angivna villkor med belopp per poäng, som kultur- och fritidsnämnden för varje år bestämmer inom ramen för av kommunfullmäktige anslagna medel. Beloppet regleras årligen i samband med att kommunens budget antages. Bidraget beräknas efter följande grunder 5.1 Sammankomstdeltagare För sammankomstdeltagare erhålles 1 poäng per sammankomstdeltagare. Med sammankomstdeltagare menas det antal rapporterade deltagare i sammankomster enligt Med godkänd sammankomst menas en sammankomst -med minst tre deltagare i åldern 7-20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare, -som varar minst en timme (60 minuter) -som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande, -som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Bidrag utbetalas endast en gång per dag oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster. Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomster, vilka får statsbidrag i annan ordning. - Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga. 5.2 Lokalkompensation För föreningsverksamhet i lokal som föreningen äger, årsförhyr eller tillfälligt förhyr erhålles 18 poäng/sammankomst enl under förutsättning: Att huvuddelen av sammankomsten är förlagd till lokalen. Att föreningen ej erhåller bidrag, eller subventioneras på annat sätt från kommunen för lokalen (ränte- och amorteringsfritt lån är att jämställa med bidrag för lokal, till förhyrning i kommunens idrotts- eller skollokaler där föreningen betalar en subventionerad lokalhyra utgår ej lokalkompensationsbidrag). Att det är föreningens huvudsakliga verksamhet som bedrivs i lokalen. Lokalkompensationsbidrag utgår till max 95 % av föreningens lokalkostnader som kan anses uppkomma för ungdomsverksamhetens behov av lokaler. Vid bedömning av kostnaderna ska hänsyn tas till föreningens gjorda investeringar, eget arbete i form av medlemmarnas egeninsatser, underhåll samt iordningställande av lokalerna för verksamheten. I bedömningen ska också vägas in de avtal kommunen har med föreningen i form av hyresavtal eller andra former av avtal där föreningen får ersättning från kommunen.

5 Kultur- och fritidsförvaltningen 5 (5) Lokalkompensation utgår inte för enstaka förhyrningar som lokal för extra träningar, övernattningsstugor och dylikt. Lokalkompensationsbidrag utgår bara till föreningars sammankomster som är förlagda inom Lunds kommun. Lokalkompensationsbidrag i Victoriastadion och Arenan utgå med 8 poäng per sammankomst. 6. UTBETALNING Utbetalning av beviljat bidrag sker senast 12 maj under ansökningsåret till lokalavdelningens bank- eller postgirokonto. Föreningar som önskar förskott på bidraget kan efter ansökan erhålla utbetalning med 40 % av föregående års bidrag den 15 februari och resterande bidrag utbetalt den 15 juli. Från bidraget förbehåller sig kultur- och fritidsnämnden rätten att göra avdrag för föreningens obetalda fakturor gentemot Lunds kommun

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Gällande från 2013-11-27 KS 215

BIDRAGSREGLER. Gällande från 2013-11-27 KS 215 BIDRAGSREGLER Gällande från 2013-11-27 KS 215 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Allmänna bestämmelser 4. Lokalt aktivitetsstöd 5. Ledarutbildningsbidrag 6. Lokala ledarkurser 7. Hyresfri lokalupplåtelse 8. Lokalbidrag

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Gällande från och med 2002-07-01

BIDRAGSREGLER. Gällande från och med 2002-07-01 BIDRAGSREGLER Gällande från och med 2002-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Allmänna bestämmelser 4. Lokalt aktivitetsstöd 5. Ledarutbildningsbidrag 6. Lokala ledarkurser 7. Normer för hyresfri lokalupplåtelse

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01 BIDRA IDRAGSBEST GSBESTÄMMELSER Gäller för: Ungdomsförening eningar ar, Invandr andrarför arförening eningar ar, Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund FR O M 2002-01-01 2007-01-01 2008-01-01

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer