-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)"

Transkript

1 Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel Stockholm Dnr. Il L l sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) 1 bilaga Regeringens beslut Med de villkor som framgår av bilagan till detta beslut lämnar regeringen AB Svenska Spel eller helägt dotterbolag (bolaget) tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över internet från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december Regeringen uppdrar åt Lotteriinspektionen att utfärda närmare villkor för pokerspel över internet i enlighet med regeringens beslut. Lotteriinspektionen ska fastställa de särskilda kontroll- och ordningsbestämmelser som kan behövas samt för att spelverksamheten ska bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Bolaget får inte erbjuda allmänheten pokerspel över internet innan villkor och kontrolloch ordningsbestämmelser har meddelats. Lotteriinspektionen ansvarar för tillsyn och kontroll av bolagets verksamhet enligt 48 lotterilagen (1994:1000). Inspektionen ska genomföra den granskning och de kontroller som anses påkallade. Bolaget ska vid anordnande och förmedling av pokerspel över internet följa de föreskrifter och villkor som Lotteriinspektionen meddelar. Bolaget ska betala kostnaderna för kontrollen. Ärendet Regeringen lämnade i beslut den 9 december 2010 bolaget tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över internet från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december Bolaget har i en skrivelse till regeringen den 4 juli 2011 ansökt om förlängt tillstånd att anordna och förmedla poker över internet till och Postadress Stockholm Besöksadress Drottninggatan 21 Telefonväxel Telefax E-post: Telex FINANS S

2 2 med den 31 december Bolaget har därutöver ansökt om att få möjlighet att anordna turneringar som kombinerar pokerspel över internet m.m. med pokerspel på Svenska Spels kasinon. Som skäl för ansökan anges tilltagande konkurrens på en marknad som kännetecknas av konsolidering. Utan denna kombinationsmöjlighet riskerar bolagets nätpoker att marginaliseras och det blir allt svårare för bolaget att uppfylla sitt kanaliseringsuppdrag. Lotteriinspektionen och Statens folkhälsoinstitut har yttrat sig i ärendet. Lotteriinspektionen har inget att erinra mot den sökta tillståndstiden, särskilt som regeringen utan hinder kan ändra eller återkalla tillståndet när som helst under tillståndstiden. Kombinerade turneringar kan komma att bidra till kanalisering av spelare till ett legalt alternativ och myndigheten ser inte några praktiska svårigheter med att utöva fullgod tillsyn över sådana turneringar. Lotteriinspektionen påtalar dock att poker över internet och poker på Svenska Spels kasinon lyder under skilda regelverk, inte minst rörande åldersgränser. Statens folkhälsoinstitut tillstyrker att bolaget får förlängt tillstånd till den 31 december 2012, då bolagets spelansvarsåtgärder verkar ha viss avhållande effekt på förekomsten av spelproblem. Myndighet anför dock att det är tveksamt om ett statligt ägt bolag ska få anordna en spelform med så hög andel problemspelare som nätpoker. Det kan inte påvisas någon vetenskapligt belagd kanaliseringseffekt, varför bolagets ansökan att få anordna kombinerade turneringar avstyrks. Bolaget har i yttrande över myndigheternas yttranden anfört att rådande situation med betydande konkurrens, vilket även Lotteriinspektionen lyft fram, gör det nödvändigt att kanalisera det behov som finns för denna typ av turneringspoker. Bolaget stöder att åldersgränsen för turneringar som anordnas på Svenska Spels kasinon ska vara 20 år. Skälen för regeringens beslut Regeringen finner i likhet med remissinstanserna att fortsatt tillstånd bör beviljas. Regeringen finns vidare att det inte framkommit sådana skäl som motiverar att bevilja en kortare tillståndstid än ansökan avser. Tillståndstiden bör därför bestämmas till två år, dvs. från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december Både bolaget och Lotteriinspektionen har påtalat bolagets sämre konkurrensläge och allt svårare förutsättningar att fullgöra uppdraget att kanalisera spelare.

3 Regeringen finner dock att det i nuläget inte är lämpligt att bifalla bolagets yrkande om att kombinera pokerturneringar över internet med pokerspel på kasinon. På regeringens vägnar \ t/v \ ^ ix, L \!\ r-. h Peter Norman Kopia till Statsrådsberedningen/SAM, EU-kansliet Utrikesdepartementet/RS, FIM Socialdepartementet/FH Finans departementet/b A Utbildningsdepartementet/UC Kulturdepartementet/MFI Lotteriinspektionen Rikspolisstyrelsen Statens folkhälsoinstitut

4 4 Villkor Bilaga till regeringens beslut Fi2011/ Bolaget får inte låta någon som är under 18 år delta i pokerspel över internet. 2. Bolaget får inte låta någon delta i pokerspel som inte själv har satt en gräns för hur mycket han eller hon kan förlora: - per dag, som kan ändras uppåt tidigast nästföljande dag, men nedåt när som helst, - per kalendervecka, som kan ändras uppåt tidigast nästföljande kalendervecka, men nedåt när som helst, - per kalendermånad, som kan ändras uppåt nästföljande kalendermånad, men nedåt när som helst. Gränsen per dag får aldrig överstiga gränsen per vecka, och gränsen per vecka får aldrig överstiga gränsen per månad. 3. Bolaget får inte låta någon delta i pokerspel som inte själv har satt en gräns för hur länge han eller hon kan spela - per dag, som kan förlängas tidigast nästföljande dag, men förkortas när som helst, - per kalendervecka, som kan förlängas tidigast nästföljande kalendervecka, men förkortas när som helst, - per kalendermånad som kan förlängas tidigast nästföljande kalendermånad, men förkortas när som helst. Gränsen per dag får aldrig överstiga gränsen per vecka, och gränsen per vecka får aldrig överstiga gränsen per månad. 4. Marknadsföring får endast ske i tidningar och på internet. Marknadsföring på internet får dock inte ske med länk till bolagets webbplats eller den webbplats på vilken pokerspelet anordnas. - Bolaget ska i sin marknadsföring ha en inriktning som är socialt ansvarstagande så att den inte uppfattas som alltför påträngande. Bolaget ska i samband med marknadsföringen och på spelplatsen ange telefonnumret till stödlinjen.

5 5 5. Bolaget ska beakta och aktivt arbeta för att motverka problem med överdrivet spelande. Bland annat följande ska ingå i detta arbete: - bolaget ska erbjuda möjlighet för spelare att själv stänga av sig från spel, - bolaget ska till regeringen minst en gång per kalenderkvartal redovisa de konkreta åtgärder som bolaget vidtagit i syfte att säkra de sociala sky ddsintres s ena, - bolaget ska till regeringen minst en gång per kalenderhalvår redovisa i vilken utsträckning som de konkreta åtgärder som bolaget vidtagit i syfte att säkra de sociala skyddsintressena har använts av spelarna samt, såvitt möjligt, göra en bedömning av effekterna av dessa åtgärder. 6. Bolaget ska erbjuda spelarna ett instrument som ger spelaren information om den individuella ackumulerade vinst- och förlustställningen i kronor räknat. 7. Bolaget ska erbjuda spelarna ett instrument som ger spelaren information om den individuella ackumulerade speltiden i minuter räknat. 8.1 samband med att en spelare första gången loggar in på bolagets spelklienter för pokerspel ska bolaget se till att spelaren - innan denne kan delta i pokerspel - tar del av ett informationsprogram om pokerspelets särskilda karaktär. Bland annat ska där framgå att poker är ett spel med väsentliga inslag av slump. Vidare bör bolaget i informationsprogrammet tydligt påpeka att det inte är tillåtet att låna ut inloggningsuppgifter till minderåriga och att spel om pengar, särskilt nätspel, kan innebära speciella risker för ungdomar och unga vuxna. 9. Bolaget ska minst en gång per kalendermånad erbjuda spelarna att få en överblick av bolagets spelansvarsverktyg för pokerspel över internet. Erbjudandet ska lämnas när en registrerad spelare loggat in på bolagets webbplats för pokerspel. Om spelaren inte önskar ta del av informationen, ska spelaren aktivt avstå från detta för att kunna delta i pokerspel. 10. Bolaget får tillstånd att göra de anpassningar av spelreglerna som behövs på grund av att spelet anordnas och förmedlas över internet. Anpassningen av spelreglerna får inte leda till att spelet av kunden uppfattas som en ny eller annan spelform. De anpassningar bolaget föreslår får inte lanseras innan Lotteriinspektionen har meddelat villkor samt kontroll- och ordningsbestämmelser om så är nödvändigt.

6 6 11. Den högsta tillåtna insatsen är två prisbasbelopp, enligt socialförsäkringsbalken, på varje särskild vinstmöjlighet. 12. Regeringen kan komma att meddela ytterligare föreskrifter för bolagets verksamhet, villkor för spelverksamheten och för tillsynen av spelverksamheten. Regeringen kan, om förhållandena så påkallar, omedelbart återkalla eller ändra detta tillstånd.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-19 Ink. 2014-12-29 DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo Allmänna råd Bingo Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari 2009 1(15) Innehållsförteckning

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:91

Regeringens proposition 2009/10:91 Regeringens proposition 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd Prop. 2009/10:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPART Dun & Bradstreet Sverige AB, 556022-4692 Ombud: AA Soliditet AB Box 1529 172

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer