Lotteriinspektionen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lotteriinspektionen 2014"

Transkript

1 Lotteriinspektionen 2014

2

3 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar Året i korthet...13

4 Generaldirektörens förord Spelreglering under press EU-kommissionen har bestämt sig för att stämma Sverige när det gäller hur vadhållningstjänster på sport och nätpoker hanteras. Härtill kommer att kommissionen i ytterligare ett ärende ifrågasatt tillämpningen av den svenska lagstiftningen angående landbaserade kasinon och erbjudande av onlinekasinotjänster i Sverige. Samtidigt har tydliga politiska signaler framförts rörande införandet av ett licenssystem. På vilket sätt dessa kan komma att konkretiseras är ännu oklart. Ingen spelregleringsmodell i vår omvärld är sådan att den oförändrad bör kopieras av Sverige. Spelregleringar måste utformas med beaktande av de förutsättningar som gäller i det enskilda landet. Balans bör råda mellan sociala skyddsändamål och aktörernas möjligheter att i konkurrens på lika villkor få en rimlig avkastning samtidigt som statens överskott värnas. En lösning som fungerar i ett land, fungerar då inte med nödvändighet i ett annat. Under alla förhållanden är behovet av en kompetent och slagkraftig spelmyndighet en förutsättning för en väl fungerande spelreglering. Lotteriinspektionen är och vill fortsatt vara denna proaktiva och anvarsfulla myndighet. Valmöjligheterna när det gäller regleringsmodell eller moderniseringsåtgärder är otaliga. De innebär samtidigt att svåra avvägningar måste göras. Fokus hamnar bland annat på teknik, skyddet av spelaren och åtgärder för att förhindra kriminella aktiviteter. Jag är stolt över det arbete som Lotteriinspektionen utfört och fortsätter att utföra när det gäller dessa viktiga frågor. Liksom tidigare är spelarnas fortsatta förtroende för sin spelmyndighet av avgörande betydelse för att vi ska vidmakthålla en långsiktigt hållbar spelmarknad. Att behålla detta förtroende är därför självfallet en angelägen och prioriterad uppgift. Lotteriinspektions vision att Med oss blir alla vinnare! är alltjämt vår ledstjärna. År 2015 är det 20 år sedan Lotteriinspektionen bildades i syfte att säkerställa att den svenska spelmarknaden skulle vara sund och säker. Vi är still going strong. Vårt utvecklings- och förbättringsarbete fortsätter med oförminskad styrka. Dagens spellagstiftning är i många avseenden omodern. Verktygslådan för effektiva ingripanden mot överträdelser av regleringen behöver kompletteras. Trots detta kämpar Lotteriinspektionens kompetenta medarbetare oförtrutet vidare med entusiasm och engagemang. För detta vill jag framföra ett innerligt tack. Håkan Hallstedt Generaldirektör 4

5 Lotteriinspektions vision att Med oss blir alla vinnare! är alltjämt vår ledstjärna. Nyckeltal år 2014 Den reglerade marknaden Bruttoomsättning Nettoomsättning Per invånare totalt (1 691) Per invånare över 18 år (2 118) Procent av disponibel inkomst 2,43 % (1,14 %) Genomsnittlig tillväxt -0,42% (-0,57%) (Inom parentes redovisas beräkning på nettoomsättning) Utländska aktörer Nettoomsättning Per invånare totalt 456 Per invånare över 18 år 571 Procent av disponibel inkomst 0,25% Genomsnittlig tillväxt 13,72% Konsumtionen av spel är ganska okänslig för konjunkturer. Omsättningen för år 2014 är preliminära då alla anordnare, vid tryck av denna broschyr, ännu inte rapporterat in sina siffror till Lotteriinspektionen. 5

6 Den svenska reglerade spelmarknaden 2014 netto (efter utbetalda vinster) 21% Rikslotterier 7% Casino Cosmopol 2% Bingo 47% Svenska Spel Mindre än 1% Lokala och regionala lotterier 22% ATG 1% Restaurangkasino Mest omsatta produkter år 2014, nettoomsättning i miljoner kr (efter utbetalda vinster) Postkodlotteriet Triss V75 Lotto Vegas Casino Cosmopol Oddset Keno Joker Bingolotto 6

7 Nettoomsättning år miljoner kr (efter utbetalda vinster) Bruttoomsättning år miljoner kr (före utbetalda vinster)

8 Överskottet från lotterier går främst till folkrörelserna, hästsporten och staten och kommer på så vis allmänheten tillgodo. Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden är reglerad därför att lotterier, det vill säga spel om pengar, kan medföra problem för den enskilde och samhället. Vad är ett lotteri? Ett lotteri är en företeelse där utgången avgörs av slumpen. Det finns många olika typer av lotterier. Traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel, vadhållning på exempelvis sportspel och hästar. Det krävs tillstånd att anordna lotterier Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn av lokala lotterier. Länsstyrelserna ansvarar för tillstånd och tillsyn av bingo och regionala lotterier. Regeringen beviljar tillstånd till ATG och Svenska Spel. Lotteriinspektionen ansvarar för övrig tillståndsgivning och tillsyn. Vem kan få tillstånd? Tillstånd till traditionella lotterier och bingospel ges i huvudsak ideella föreningar med allmännyttig verksamhet. Tillstånd för restaurangkasino och automatspel kan ges till privata aktörer. Regeringen ger ATG och Svenska Spel tillstånd till olika former av lotterier. Vart tar pengarna vägen? Den svenska spel- och lotterimarknaden omsätter mycket pengar. De senaste åren har omsättningen varit cirka 40 miljarder per år. Överskottet från lotterier går främst till folkrörelserna, hästsporten och staten och kommer på så vis allmänheten tillgodo. Pengarna går bland annat till ideella föreningar och då främst till barn- och ungdomsidrott. 8

9 Om oss Lotteriinspektionen är en expertmyndighet inom spel- och lotterimarknadsfrågor. Generaldirektör Håkan Hallstedt leder verksamheten tillsammans med en styrelse. På vårt kontor i Strängnäs arbetade vid årets utgång 46 personer varav 31 kvinnor och 15 män. Dessutom fanns det cirka 50 behovsanställda kontrollanter som arbetar över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer. Medellönen för de anställda var vid årets utgång kronor per månad. Den genomsnittliga åldern var 42 år. (Uppgifter för generaldirektören och kontrollanterna är inte medräknade). Vårt uppdrag Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även se till att minska riskerna för de sociala skadeverkningarna som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Våra uppgifter Vi ger tillstånd till rikslotterier, automatspel och restaurangkasinospel. Vi typgodkänner lottsedlar samt kontroll- och dragningsutrustningar. Vi har det övergripande ansvaret för kontroll och tillsyn av speloch lotteriverksamheten. Vi utbildar och informerar om spel- och lotterilagstiftningen. Vi informerar regeringen om utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och övriga världen. Styrelsen Organisation Styrelsen Skyddshänsyn & riskminimering Chefsjurist Metod & Utveckling Generaldirektör Kommunikationsavdelning Tillstånd & tillsyn Operativ avdelning Avdelning för verksamhetsstöd Ordförande Per Håkansson, Karin Starrin, Håkan Hallstedt, Carina Tolke, Henrik Berggren, Håkan Wall och Britta Ahnmé. 9

10 Fokusområdena för 2014 var: skyddet av spelaren, regelefterlevnad, påverkan genom publicering, och medarbetaren. Resultaträkning Tkr Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall 0 0 Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo 1 6 Årets kapitalförändring

11 Balansräkning TILLGÅNGAR, tkr Not Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga kortfristiga fordringar Summa Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Övriga upplupna intäkter Summa Avräkning med Statsverket Avräkning med Statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Summa SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa 7-99 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Kortfristiga skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader SUMMA KAPITAL OCH SKULDER För ytterligare information se vår Årsredovisning på lotteriinspektionen.se 11

12 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar Tillstånd Rikslotterier Tillstånd Restaurangkasino Tillstånd Förströelsespel Tillstånd Värdeautomater Tillstånd Övriga tillstånd Tillstånd Typgodkännande Tillstånd Totalt Tillstånd Kontroller och anmärkningar Kontroll Anm. Kontroll Anm. Kontroll Anm. Lotterier Restaurangkasino Värdeautomater Förströelsespel Övriga tillstånd ATG Varav ombudskontroller (ATG) Svenska Spel Varav ombudskontroller (Svenska Spel) Casino Cosmopol AB Riksgälden Totalt Kontroller och anmärkningar illegalt spel Kontroll Anm. Kontroll Anm. Kontroll Anm. Misstänkt illegalt automatspel Misstänkt otillåtet främjande Misstänkt illegalt pokerspel Förströelsespel utan tillstånd Kasinospel utan tillstånd Övrigt lotteri utan tillstånd Kontroll ej genomförbar Totalt

13 Året i korthet Allmänt Lotteriinspektionen genomförde kontroller av tillståndsgivet spel under året och kontroller avseende misstänkt illegalt spel, tillstånd till olika former av spel utfärdades. Januari En delegation från spelmyndigheten i Litauen besökte Lotteriinspektionen för att få information om den svenska spelmarknaden och dess reglering. Februari Regering tillsatte en utredning rörande det s.k. främjandeförbudet. Utredningen beräknas vara klar i mars Lotteriinspektionens chefsjurist Johan Röhr är expert i utredningen. Mars Riksidrottsförbundet tog fram en policy som vägledning för idrotten i arbetet mot matchfixning. Lotteriinspektionen deltog med föredrag och i en paneldebatt vid European lotteries (EL) seminarium om Sports betting and Corruption i Paris. En slutrapport om finansiering av terrorism lämnades till regeringen. Lotteriinspektionen var 1 av 16 myndigheter som tillsammans tog fram en rapport om risker relaterade till finansiering av terrorism. April Håkan Wall utsågs till ny styrelseledamot i Lotteriinspektionens styrelse och efterträdde vice ordföranden Per Binde, som varit ledamot sedan Rapport om spelkritiska moment som hanteras manuellt hos ATG färdigställdes. Maj Lotteriinspektionen anordnade en konferens om penningtvätt i Strängnäs. Deltagande myndigheter var Finansinspektionen, Finanspolisen, Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, Advokatsamfundet, Revisorsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen och Bolagsverket. Lotteriinspektionen deltog i Gaming Regulators European Forum:s (GREF) årsmöte i Dublin. Maria Wennerberg-Sedigh från Lotteriinspektionen valdes in i styrelsen. En tillsynsrapport om spelarnas möjlighet att sätta egna gränser på Svenska Spels nätpoker färdigställdes. En granskning av hur Svenska Postkodföreningen och Folkspel hanterar fördelningen av lotteriöverskott avslutades. En fördjupad studie om spelregleringen i fem olika länder och regleringseffekter genomfördes, (Danmark, Finland, Frankrike, Italien och Storbritannien). Studien överlämnades till Finansdepartementet. Juni En tillsynsrapport om spårbarhet i spelsystem hos rikslotterier, Svenska Spel, Casino Cosmopol och ATG färdigställdes. Juli Lotteriinspektionen deltog vid en paneldebatt anordnad av Spelbranschens Etiska Råd (SPER) i Almedalen. En uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar färdigställdes. Augusti Lotteriinspektionens generaldirektör deltog vid nordiskt möte mellan spelmyndigheter i Norden i Reykjavik, Island. September En kartläggning gällande betalningslösningar som anordnare av spel på internet erbjuder genomfördes. En granskning av hur Svenska Spel hanterar VIP-kunder redovisades. Oktober Informationssatsningen Prata om spel testades i skolor, presenterades på mässor och inom nätverk så som Skolforum, Skolkuratorers riksförbund samt Drogforum. Prata om spel riktar sig mot högstadie- och gymnasieskolan. Sveriges lotterilagstiftning ställdes inför EU-domstolen. I november 2013 uppmanade Europeiska kommissionen Sverige att vidta åtgärder för att säkerställa att den nationella lagstiftningen stämmer överens med EU:s lagstiftning om vadhållningstjänster på nätet och nätpokertjänster. Kommissionen ansåg att de svenska reaktionerna på denna uppmaning inte var tillfredsställande. Första rättegången angående matchfixning i Sverige genomfördes. Den åtalade friades av tingsrätten då det inte ansågs visat att den tilltalade erbjudit fotbollsspelare pengar. Domen är överklagad. Lotteriinspektionen deltog på International Association of Gaming Regulators:s (IAGR) årsmöte i Philadelphia. Generaldirektör Håkan Hallstedt blev invald i styrelsen. En delegation från spelmyndigheten i Finland besökte Lotteriinspektionen för att få information om hur tillsynen på Casino Cosmopol går till. En granskning av Casino Cosmopols interna kontroll av spelutrustning genomfördes. En granskning av restaurangkasinoanordnarnas ekonomiska ställning genomfördes. November Lotteriinspektionen genomförde för tredje året i rad en undersökning om svenskarnas spelvanor. En utredning om vad som krävs för att svensk rätt ska följa nya föreslagna EU-direktiv mot penningtvätt och finansiering av terrorism påbörjades. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 30 juni Värdeautomatspelens omsättningsunderlag granskades. En säkerhetsgranskning av Svenska Spels pokerklient genomfördes. Rapport om ATG:s utlandsspel färdigställdes av extern granskare. December Lotteriinspektionen var värd vid gruppen Oberoende Spelsamverkans(OSS) möte. 13

14 Vi är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

15 Tryck: Arkitektkopia AB Layout: Sinnebild Reklambyrå AB Illustration: Sinnebild Reklambyrå AB Foto: André Karjel och Per Sandberg

16 Besöksadress: Finningevägen 54 B Postadress: Box 199, Strängnäs Telefon: Telefax:

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism Riskbedömning, slutlig Penningtvätt och finansiering av terrorism Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte... 4 3. Avgränsning... 4 4. Metod och upplägg... 5 5. Om penningtvätt

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 2 1999-02-19 4/99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013 april 2013 Dnr 13-2864 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer