Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon."

Transkript

1 Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. 1.1 Riksdagens intentioner vid antagandet av kasinolagen Frågan om att införa internationella kasinon i Sverige har utretts flera gånger under 1990-talet och under år 1999 beslutade riksdagen att anta en kasinolag (1999:355) som tillåter att sådant spel skall få anordnas i Sverige. Som skäl för att införa internationella kasinon i Sverige anfördes i förarbetena' till lagen bl.a. att Kasinospel finns i nästan alla länder inom Europeiska Unionen (EU). Endast i Sverige och Irland är kasinon förbjudna. Totalt finns uppemot 350 kasinon inom EU. Icke obetydliga belopp omsätts inom olika former av illegalt spel om pengar och genom en introduktion av internationella kasinon skulle detta okontrollerade illegala spel kunna kanaliseras till ett kontrollerat och legalt alternativ. Kasinospel kan ge betydande inkomster till staten. (Lotteriutredningen uppskattade att svensk kasinospelsverksamhet av internationellt slag kan generera ett årligt överskott uppgående till ca miljoner kronor t.) Kasinoverksamhet är mycket personalintensiv. En fullt utbyggd kasinoverksamhet - fem eller sex kasinon - bör totalt kunna skapa arbetstillfällen i Sverige. Helhetsbilden av Sverige som ett turistland med ett brett utbud av aktiviteter borde förbättras på längre sikt med internationella kasinon. Svenskarnas önskan att spela på kasinon kan också uppfyllas inom landet, vilket marginellt kan förbättra turistnettot. ' Proposition 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. sid 25 f Kasinospelsverksamhet i folkrörelsernas tjänst? sid 81 AB SVENSKA SPEL Heacof ce: Telegnone telefax registered number S Visby *

2 RECEIVED: 23/10/03 10:52; -> +; #572; PAGE /23 10:01 FAX FINANSDEPARTEMENTET 2(7) I förarbetena anges även att införandet av kasinospel har den nackdelen att sociala skadeverkningar kan uppkomma. Främst kan risken för överdrivet spelande komma att öka men även risken för ökad brottslighet i form av penningtvätt kan komma att öka. När man i förarbetena till kasinolagen talar om internationella kasinon talar man om kasinon som inte förekommer i Sverige, där insatserna och värdet av vinsterna är höga. Spelet sker oftast sammanhållet i en lokal som övervakas av kameror och anställd personal. Vanligtvis måste man betala inträde och även registreras för att få tillträde till lokalen. Detta skiljer sig från de s.k. svenska restaurangkasinona, som kan drivas i samband med offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anläggning och i samband med restaurang- och hotellverksamhet. Tillstånd lämnas enligt lotterilagen (1994:1000). Värdet av insatser och vinster är lägre i restaurangkasinospel än i internationellt kasinospel. Riksdagens intentioner vid antagandet av kasinolagen var således att införa internationella kasinon i Sverige och att dessa skall tillämpa gängse internationella spelregler, vilka innebär att insatser och vinster är höga. Personligen så kan jag så här i efterhand konstatera att kasinoverksamheten idag sysselsätter drygt personer och att resultatet utvecklas i enlighet med plan. Det är svårt att mäta turistnettot, men Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol) har erfarit att många personer, som tidigare åkte till Danmark för att spela på kasinot i Köpenhamn, idag väljer att besöka kasinot i Malmö. Enligt Casino Cosmopols uppgifter saknar drygt 5 % av kasinobesökarna hemvist i Sverige. Såväl sociala myndigheter som polismyndigheter på de fyra kasinoorterna har hittills inte kunnat konstatera någon ökning av spelmissbruk eller brottslighet i samband med kasinoverksamheten. Tvärtom har myndigheterna uttalat sig i positiva ordalag om kasinoverksamheten och det synes som att många av de farhågor som fanns vid introduktionen av verksamheten har kommit på skam. 1.2 Införande av spelbegränsningar - möjligt i praktiken? Kort om Casino Cosmopol AB:s handlingsprogram mot problemspelande Av regeringens beslut den 6 april 2000 angående "Tillstånd att anordna kasinospel (Fi 2000/1413) framgår under punkten 3 och 5 följande: "AB Svenska Spel skall i sin marknadsföring av kasinoverksamheten ha en inriktning som är socialt ansvarstagande så att den inte uppfattas som alltför påträngande. "

3 RECEIVED: 23/10/03 10:52; -? +; #572; PAGE /23 10:01 FAX +46 FINANSDEPARTEMENTET 3(7) "AB Svenska Spel skall beakta och aktivt arbeta för att motverka problem med överdrivet spelande. AB Svenska Spel skall vidare införa ett åtgärdsprogram med bl. a. information om problemet och utbildning av personal " För att fullgöra sina skyldigheter har Casino Cosmopol medvetet hållit en mycket låg profil vad gäller marknadsföringen av kasinoverksamheten. Vidare har bolaget infört ett handlingsprogram mot problemspelande, som har sin förebild i Holland Casinos motsvarande åtgärdsprogram. Skälet till att Holland Casino valdes som konsult vid introduktionen av kasinoverksamheten var främst att detta bolag hade det mest avancerade och utvecklade åtgärdsprogrammet mot spelberoende i världen. Programmet har anpassats till svenska förhållanden och tagit i beaktande senaste forskarrön. I programmet erbjuder Casino Cosmopol bl.a. möjlighet för besökare, som upplever sig ha problem med att kontrollera sitt spelande, att teckna ett avtal om frivilligt besöksförbud, alternativt begränsning av besöksfrekvensen till maximalt 8 ggr/månad på samtliga Casino Cosmopols kasinon. Tidsperioden för avstängning eller besöksbegränsning är lägst 6 månader. Hittills har drygt personer valt att frivilligt stänga av sig enligt programmet Tekniska möjligheter att införa spelbegräsningar? Den spelutrustning som idag finns på Casino Cosmopols fyra kasinon och som för övrigt motsvarar den utrustning som förekommer utomlands på internationella kasinon, har inga tekniska möjligheter att kontrollera för hur stora belopp en viss spelare spelar. För att möjliggöra denna kontroll krävs att såväl spelbord, spelautomater och övriga spelsystem byts ut. Det är dock tveksamt om en sådan integrerad teknisk lösning existerar på marknaden. Den exakta kostnaden för detta går därför i dagsläget inte att överblicka, men den antas vara mycket hög Risk för "svart handel" med spelmarker m.m. Om man skulle införa spelbegränsningar, skall man vara medveten om att det finns uppenbara risker för att det kan uppstå en "svart handel" med spelmarker, tokens, chips och plaques såväl inom som utanför kasinona. Om t.ex. en kasinobesökare spelat upp sin "kvot" kan man tänka sig att denna besökare försöker köpa spelmarker av en annan kasinobesökare. Även risker för bulvanverksamhet kan uppkomma Juridiska möjligheter att införa spelbegränsningar? För att praktiskt kunna kontrollera hur mycket kasinobesökarna spelar för på kasinona krävs att personuppgifter om kasinobesökare registreras med stöd av automatisk databehandling. Det finns idag inga legala möjligheter inom ramen för kasinolagen eller lagen om personuppgifter (1998:204) att genomföra en

4 RECEIVED: 23/10/03 10:52; -> +; #572; PAGE /23 10:01 FAX FINANSDEPARTEMENTET 4(7) sådan personuppgiftsbehandling. För att möjliggöra denna form av kontroll med nödvändig personuppgiftsbehandling krävs således ett uttryckligt lagstöd Inverkan på övriga spelprodukter Frågan är vilka konsekvenser ett införande av spelbegränsningar på de internationella kasinona skulle komma att få på övriga spelformer, såsom t.ex. vadhållning på hästkapplöpningar och spel på värdeautomater. Risken är stor att spelet överflyttas från de internationella kasinona till andra spelformer som saknar denna begränsning. I värsta fall överflyttas spelet till illegala spelformer, vilket skulle motverka de intentioner som riksdagen hade vid antagandet av kasinolagen_ Spelbegränsningar ur ett spelberoendeperspektiv Att finna en lämplig beloppsgräns för spelbegränsningar synes vara en komplex uppgift. Det finns nämligen inga generella beloppsgränser som indikerar när en person riskerar att hamna i ett spelberoende. Frågan är istället högst individuell, då det kan vara mycket kännbart för en person att spela bort exempelvis kronor och helt likgiltigt för en annan person. Detta innebär att det är en högst delikat uppgift att sätta en lämplig beloppsbegränsning för hur mycket en spelare får spela för under en viss angiven tidsperiod Tillåtna maximiinsatser Av regeringens beslut den 6 april 2000 angående "Tillstånd att anordna kasinospel" (Fi 2000/1413) framgår under punkten 7 följande: "Den högsta tillåtna insatsen i kasinospel är två prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring på varje särskild vinstmöjlighet. 1 penningautomatspel och andra automatspel är den högsta tillåtna insatsen 150 kronor på varje särskild vinstmöjlighet." Idag tillämpar Casino Cosmopol på flertalet bordsspel maximiinsatser som ligger väsentligt under den i tillståndet högsta tillåtna insatsen. På det typiska roulettspelet ligger exempelvis den högsta insatsen på enskilt nummer på 500 kronor och på s.k. enkla chanser (rött/svart) på kronor. Om Regeringen önskar stävja problemet med spelberoende finns det möjlighet för Regeringen att sänka de maximiinsatser som Regeringen tidigare beslutat om i ovan angett tillstånd. En sådan åtgärd skulle å ena sidan få effekten att det tar längre tid för spelaren att spela upp en viss summa pengar och å andra sidan att 3 Upplysningsvis kan nämnas att kasinolagen idag uttömmande reglerar vilka uppgifter som får registreras om besökare på kasinona. Casino Cosmopol AB har begärt att en lagändring skall ske för att möjliggöra registreringar av incidenter inom kasinona. Frågan synes vara komplex då regleringen har till syfte att skydda den personliga integriteten mot kränkningar.

5 RECEIVED: 23/10/03 10:52; -> +; #572; PAGE /23 10:02 FAX +46 FINANSDEPARTEMENTET 5(7) Casino Cosmopols lönsamhet skulle sjunka. För att bibehålla en viss lönsamhet torde krävas att bolaget justerar återbetalningsprocenten för att kompensera den reducerade omsättningen. Detta skulle få som konsekvens att det inte längre är gängse internationella spelregler som tillämpas Sammanfattning spelbegränsningar Sammanfattningsvis kan jag säga att Svenska Spel i dagsläget är tveksamt till iden att införa spelbegränsningar på de internationella kasinona. Grunden härför är bl.a. att det inte är kommersiellt möjligt eller integritetsmässigt rimligt att genomföra de tekniska förändringar som skulle krävas för att kontrollera att spelbegränsningen efterlevs. Vidare föreligger idag juridiska hinder mot att behandla de personuppgifter som krävs för att genomföra nödvändiga kontroller. Frågan är dock mycket komplex och om regeringen överväger att införa spelbegränsningar krävs en mycket noggrann analys av effekterna av en sådan åtgärd. Frågor som bör ställas är exempelvis vilka effekter ett införande av spelbegränsningar kan få på övriga spelformer, däribland de illegala spelformerna. 2. Frågan om anordnandet av restaurangkasinon 2.1 Allmänt om restaurangkasinon Efter ett drygt hundraårigt förbud blev roulettspel åter tillåtet i Sverige år Bakgrunden till detta var att restaurangernas omsättning sjunkit efter att den s.k. motboken slopades år 1955 och att restaurangbranschen därför tvingades att hitta på en ersättningsattraktion. Resultatet blev att spel på roulette godkändes i samband med "offentlig nöjestillställning" och fem år senare gav man även tillstånd till black jack och tärningsspel 4. I samband med offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande anläggning och i samband med restaurang- och hotellverksamhet kan det i Sverige idag ges tillstånd enligt lotterilagen till bordsspelen roulettspel, tärningsspel och kortspel. När sådant spel bedrivs i samband med hotell- och restaurangverksamhet brukar det nämnas restaurangkasino. Restaurangkasinon är en av de få spelverksamheter i Sverige där kommersiella intressen är tillåtna. Per den 31 december år 2002 fanns det 126 anordnare av restaurangkasinospel i Sverige, varav Cherryföretagen AB, Knutssonbolagen AB och EcMan Casino AB utgör de tre största anordnarna. Antalet spelplatser uppgick till 902 och antalet spelbord på dessa platser uppgick till Totalt omsatte restaurangkasinospelen drygt 1 miljard kronor (ca 3 % av den totala omsättningen på den svenska spelmarknaden). År 2001 sysselsattes Dan Glimne Kasinoboken - Allt om kasinospel och hur du blir en vinnare sid 11,

6 RECEIVED: 23/10/03 10:53; -> +; #572; PAGE /23 10:02 FAX +46 FINANSDEPARTEMENTET 6(7) personer inom restaurangkasinoverksamheten (omräknat till heltidstjänster) 5. Generellt kan sägas att restaurangkasinomarknaden präglas av låg lönsamhet och låga vinstmarginaler. 2.2 Debatt kring "spelmonopolet" Frågan har ställts huruvida Svenska Spel skulle kunna anordna spel på restaurangkasinon. Rent lagtekniskt kan naturligtvis riksdagen i lotterilagen förordna att tillstånd att anordna "restaurangkasinospel" endast får lämnas till ett spelföretag som ägs av staten (jmf. 27 lotterilagen ang. värdeautomater). Regeringen kan vidare besluta att Svenska Spel skall anordna restaurangkasinospel. Jag är dock övertygad om att ett sådant beslut skulle väcka en ny och intensifierad debatt om det svenska "spelmonopolet". Svenska Spel är redan idag hårt ansatt av media och konkurrenter vad gäller frågan om rätten att anordna spel med penningvinster i Sverige och ett förslag om att Svenska Spel även skulle anordna restaurangkasinospel skulle med all säkerhet ge ny grogrund för denna kritik. 2.3 Skadeståndskrav och konfiskeringsdebatt För det fall att riksdag och regeringen skulle besluta att endast Svenska Spel skall få tillstånd att anordna spel på restaurangkasinon finns det uppenbara risker för att de privata bolag som idag har tillstånd att anordna dessa spel väcker skadeståndskrav mot staten för förlorade inkomster. Vidare finns det risker för att dessa aktörer även skulle komma att väcka en s.k. konfiskeringsdebatt i media med grund i att aktörerna har fråntagits sina legala möjligheter att driva sin verksamhet vidare. 2.4 Kombination internationella kasinon - restaurangkasinon Jag vill även belysa de fundamentala skillnader som föreligger mellan internationella kasinon och restaurangkasinon. Internationella kasinon drivs i en särskild lokal som utsetts för just det ändamålet. Lokalen är strikt bevakad av övervakningskameror och samtliga besökare registreras i ett besöksregister. Endast personer som kan uppvisa legitimation eller är känd av anordnaren får ges tillträde till kasinot. Entre avgift skall betalas av samtliga besökare. På internationella kasinon är det gängse internationella spelregler som tillämpas med höga insatser och vinster. Restaurangkasinon kan bedrivas samlat eller utspritt i lokaler som huvudsakligen används för annat ändamål än spelverksamhet såsom t.ex. 5 Statistik från Lotteriinspektionen

7 RECEIVED: 23/10/03 10:53; --.r; #572; PAGE 8 FINANSDEPARTEMENTET /23 10:02 FAX +46 7(8) restaurang- och hotellverksamhet. Restaurangkasinon står sällan under någon särskild bevakning förutom att personalen naturligtvis håller uppsikt över spelet. Värdet av insatser och vinster är lägre i restaurangspel än i internationellt kasinospel. Mot bakgrund av att verksamheterna skiljer sig åt så markant dels vad gäller kontroll- och övervakningsmöjligheter, dels vad gäller spelregler, kan Svenska Spel inte se några väsentliga samordningsfördelar med att en och samma aktör på spelmarknaden skall anordna dessa två spelverksamheter. 2.5 Krav på dagens anordnare vad gäller åtgärder mot spelberoendeproblem För det fall att regeringen önskar genomföra förändringar vad gäller restaurangkasinon, skulle en möjlighet vara att öka kraven på nuvarande anordnare inte minst vad gäller åtgärder för att motverka problem med spelberoende. 2.6 Sammanfattning restarangkasinon Sammanfattningsvis ställer sig Svenska Spel även tveksamt till att anordna spel på restaurangkasinon. Skälen till vår inställning är att bolaget ser stora risker med den debatt som detta skulle medföra i media vad gäller "spelmonopolet" och "konfiskeringsfrågor". Vidare finns risk för att staten kan bli indragen i rättsprocesser med vida skadeståndsanspråk från nuvarande tillståndshavare. Verksamheten med restaurangkasinon skiljer sig vidare så fundamentalt åt från Svenska Spels nuvarande verksamhet med internationella kasinon. Frågan bör istället utredas huruvida det finns förutsättningar att öka kraven på nuvarande anordnare inte minst vad gäller åtgärder för att motverka problem med spelberoende. Jag hoppas att jag härmed lyckats belysa Svenska Spels syn på ovanstående två frågeställningar och ser fram emot att få höra från Dig om något skulle vara ok] art. Med vänliga hälsningar

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden 2003:028 SHU EXAMENSARBETE Den svenska spelmarknaden En fallstudie av AB Svenska Spel HENRIK GÅVERUD Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

högvinst eller nitlott?

högvinst eller nitlott? Idrottsrörelsen och spelpengarna högvinst eller nitlott? Sedan början av 1990-talet har idrottsrörelsen blivit allt mer beroende av intäkter från den svenska spelmarknaden. De faktiska beloppen är minst

Läs mer

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32 Sammanfattning I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2014-05-06 Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015; Dnr. Fi2014/1430 Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Beskattning av pokervinster

Beskattning av pokervinster JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Daniel Andersson Beskattning av pokervinster Examensarbete 20 poäng Handledare Mats Tjernberg Skatterätt HT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE Nr 1 2012 Utgiven av Lotteriinspektionens skriftserie 1-2012 Redaktör: My Hamrén 0152-650 174, my.hamren@lotteriinspektionen.se Formgivning: Edita Västra Aros AB Tryck:

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Andra spelmarknader Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN 2003-08-12 372/2003 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer