Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010"

Transkript

1 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (56)

2 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen... 9 Marknadsandelar av brutto- och nettoomsättning för den reglerade marknaden De statskontrollerade bolagen Svenska Spel Casino Cosmopol Lotterier och vadhållning Internetpoker Värdeautomater ATG Folkrörelsernas lotterier Privata aktörer Restaurangkasinon Förströelsespel Spelansvar och spelberoendefrågor Arbete med spelansvar Statens folkhälsoinstitut Spelberoendes föreningar Forskning Utvecklingen av olagligt spel Spelautomater, terminaler, utrustningar Utbildning och information Vita Kusten Teknik Säkerhet Trender och förändringar i omvärlden Världen Europa Norden Redovisning av länder Danmark Finland Norge Storbritannien Tyskland Frankrike Belgien (56)

3 Österrike Nederländerna Schweiz Estland Spanien Irland Övriga världen USA Kanada Macao Singapore Sydafrika Sri Lanka Vietnam Offshore-bolagens utveckling Fördjupning Hästsporten och dess utveckling Bakgrund Hästnäringens Nationella Stiftelse med mera Sponsring Utvecklingen Bingomarknaden och dess utveckling Restaurangkasino Källor Bilaga Preliminär omsättning av spel i Sverige Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor De omsättningsmässigt största spelformerna Bilaga Kostnaden per fällande dom Statistik polisanmälningar (56)

4 Förord Behovet av kunskap om hur omvärlden förändras har fått en allt växande betydelse för myndigheters förmåga att blicka framåt och fatta bra beslut. För att ge omvärldsanalysen stadga har inspektionen prioriterat kontinuitet och kunskapsuppbyggnad. Detta arbete fortsätter med stor kraft. Lotteriinspektionens årliga rapport om utveckling på spelmarknaden i Sverige och världen försöker ge en lägesbild av trender på marknaden och ge perspektiv på de utmaningar och framtidsutsikter som kan förväntas för olika spelsegment. För oss i Sverige är det naturligtvis extra intressant att följa det pågående förändringsarbetet i Danmark. Kommer ett framgångsrikt genomförande att påverka utvecklingen i Sverige? Till följd av framför allt utvecklingen på online-spelsmarknaden ser nu regeringarna i EU och på andra håll i världen över sina regleringar för att anpassa dem till det förändrade landskapet. Liberaliseringar och moderniseringar, men också förslag till mer begränsat marknadstillträde är resultatet. Det är inte fel att kalla det nuvarande läget för omvälvningarnas tid. Framtiden på denna dynamiska marknad kommer att bli spännande och vi ska följa den noga och med stort intresse! Rapporten har sammanställts av Jonas Söderlund, chef för funktionen Marknad och omvärld, och senior adviser Maria Wennerberg Sedigh. Docenten Per Binde vid Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs Universitet, tillika vice ordförande i Lotteriinspektionens styrelse, är författare till avsnittet om Spelansvar. Håkan Hallstedt Generaldirektör 4(56)

5 Uppdrag I regleringsbrevet för budgetåret 2010 fick vi i uppdrag av regeringen att redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och världen. Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. Liknande rapporter har lämnats för åren 2007, 2008 och Redovisningen är en sammanfattning av de viktigaste trenderna som vi har noterat inom spelområdet. Den ska inte ses som någon heltäckande genomgång av spelmarknaden i världen. Underlag till rapporten har inhämtats från deltagande i diverse konferenser och seminarier, rapporter och tidskrifter om spel samt från nyhetsbrev. En fullständig källförteckning finns längst bak i rapporten. Noter finns där vi anser att det fyller en funktion. Sammanfattning Utvecklingen under 2010 kännetecknas av aktörernas strävan att öka tillgängligheten på spel i olika miljöer. Poker och bingo på nätet är fortsatt populära. Pokerns utveckling har dock stannat av. Många experter hävdar att Internetkasino är det mest populära just nu och den spelformen har också en stark tillväxt. Konsumtionen av spel är relativt okänslig för konjunkturläget. Den reglerade svenska spelmarknaden omsatte 41 miljarder kronor 2010 (40,7 miljarder kronor 2009). Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag i svenska medier har fortsatt även under Regeringsrätten har i tre domar och ett beslut från november 2010 konstaterat att oddsjämförelser skyddas av tryckfrihetsförordningen. Det konstateras också att vårt vitesföreläggande för annonsering av utländska spelbolag är för generellt utformat för att stämma överens med tryckfrihetsförordningen 2. Regeringsrättens beslut innebär minskad intensitet från Lotteriinspektionens sida då det gäller att ingripa när utländska spelbolag bedöms bryta mot främjandeförbudet genom annonser i svensk press. 1 LI dnr 762/2007, 08LI2820 och 09LI Regeringsrättens mål nr , , och (56)

6 Det finns fortsatta problem med spelautomater och liknande anordningar som är olagliga eller som saknar tillstånd. Nya aktörer och automater dyker ständigt upp på marknaden. Allt fler automater är numera även uppkopplade mot Internet och särskilda spelservrar. Betalning av spel sker vanligtvis genom att sedlar matas in i automaten och vinsterna betalas oftast ut av personalen på spelställena. Aktörerna menar att svensk lag inte gäller eftersom de aktuella spelservrarna är placerade utanför Sverige. Aktörerna utnyttjar det oklara rättsläget och vi har därför sett en ökning av den här typen av automater på marknaden. Det är dock viktigt att notera att Högsta domstolen i juni 2010 har meddelat prövningstillstånd i två mål som förhoppningsvis ger den vägledning som behövs för att veta hur den här typen av verksamhet ska bedömas. Högsta domstolens bedömning av hur begreppet anordnande ska tolkas blir avgörande för om lotterilagen i sin nuvarande utformning kan tillämpas på spelautomater. Vi har under 2010 skickat in en rapport som diskuterar denna fråga mer ingående till Finansdepartementet 3. Vi konstaterar att allt fler länder i Europa inför nya lagar på spelområdet. Detta görs bland annat för att möta EU-rättens krav och för att återta initiativet på den egna spelmarknaden. Flera medlemsländer inför blockeringar av IP-adresser och betalningar till spelbolag som saknar tillstånd i det aktuella landet. En samordnad europeisk spelmarknad verkar dock fortfarande vara långt borta. De senaste domarna på spelområdet från EU-domstolen ändrar inte tidigare praxis från domstolen. Den visar att medlemsländerna har ett betydande utrymme att själva reglera spelverksamheten inom ramen för fördraget 4. Trenden i Europa är att spelbolagen nu blivit övertygade om att det är nödvändigt att söka tillstånd i varje land där de vill erbjuda spel. Svea hovrätt har begärt förhandsbesked i EU-domstolen i de brottmål där Expressens och Aftonbladets chefredaktörer dömts för brott mot lotterilagen av Stockholms tingsrätt. EU-domstolen meddelade dom den 8 juli (se närmare under avsnittet Utvecklingen på den svenska spelmarknaden). Svensk dom väntas under våren EU-domstolen har också under året meddelat domar som rör de tyska och österrikiska spelmarknaderna (se närmare under Redovisning av länder). 3 Lotteriinspektionens dnr 10LI EU-domstolens domar i mål C-203/08 och C 258/08 den 3 juni (56)

7 Internationellt rapporterar flera länder om en tillbakagång för fysiska (landbaserade) kasinon. Detta är särskilt tydligt i Las Vegas, som värre än någon annan plats i USA drabbats av den finansiella krisen. Undantagen är Macau och Singapore vars spelmarknader ökar i omsättning. Utvecklingen på den svenska spelmarknaden Konsumtionen av spel är relativt okänslig för konjunkturläget. Vissa spelformer har minskat i omsättning, som Svenska Spels nätpoker. Andra har ökat, till exempel Postkodlotteriet. De aktörer som saknar tillstånd i Sverige och som riktar sitt spel mot den svenska marknaden via Internet, har minskat sin omsättning på till exempel Internetpoker. Å andra sidan har dessa aktörer tagit nya marknadsandelar på området Internetkasino. Det finns ingen aktör med svenskt tillstånd för denna spelform. Den traditionella bingomarknaden minskar medan det bingoliknande spel som sker på nätet ökar. Det är den spelform som ökar mest när det gäller kvinnliga spelare. Lagar och regler måste uppfattas på ett liknande sätt av aktörer och de myndigheter som ska se till att lagarna följs. Det gäller inte minst för att vi ska kunna bedriva tillsyn som effektivt bidrar till att uppfylla spelpolitikens mål om en sund och säker spelmarknad. Rättsutvecklingen pekar nu åt ett annat håll. Pågående rättsprocesser gör att åklagarna inte vill ingripa mot oönskade företeelser med stöd av det så kallade främjandeförbudet. I domar och beslut från november 2010 har Regeringsrätten slagit fast att oddsjämförelser ska anses utgöra redaktionellt material. Därför skyddas de också av tryckfrihetsförordningen (TF) 5. Bakgrunden till domarna är våra vitesförelägganden för oddsjämförelser och annonsering av utländska spelbolag i Aftonbladet och Expressen. Rätten har också funnit att vårt föreläggande för annonsering av utländska spelbolag är så generellt utformat att föreläggandet i sig strider mot TF. Detta trots att Regeringsrätten konstaterar att de aktuella annonserna som orsakat föreläggandet inte skyddas av TF. Den svenska lagstiftningen förbjuder främjande av deltagande i hasardspel som anordnas på Internet i vinstsyfte av privata aktörer som är etablerade i 5 Regeringsrättens mål nr , , och (56)

8 andra medlemsländer. Enligt EU-domstolens avgörande från den 8 juli 2010 går denna lagstiftning också att förena med gemenskapsrätten. Gemenskapsrätten hindrar dock en nationell lagstiftning som innebär olika straff för främjande av hasardspel som anordnas i Sverige utan tillstånd och för främjande av hasardspel som anordnas i en annan medlemsstat. Det senare blir nu en fråga för Svea hovrätt att bedöma. Dom väntas under våren De oreglerade automater eller liknande spel som i dag finns på den svenska marknaden kan vara av äldre typ, liknande enarmade banditer. Men de kan även vara nyare och mer tekniskt avancerade och då ofta uppkopplade mot Internet och särskilda spelservrar. Det är svårt att uppskatta hur många automater av den här typen som finns. Aktörerna menar att svensk lag inte gäller eftersom de aktuella spelservrarna är placerade utanför Sverige. Vi har därför sett en ökning av antalet automater av den här typen på marknaden. Serverbaserade spel är en ganska ny företeelse, som ökar aktörernas chanser att maximera sin vinst. Insatserna och utbetalningarna kan i varje fall i teorin på ett enklare sätt justeras efter aktuell efterfrågan (till exempel vid helger och löneutbetalningar). Högsta domstolen har under 2010 meddelat prövningstillstånd i två mål som förhoppningsvis ger vägledning om hur denna typ av verksamhet ska bedömas. Enligt vår uppfattning är det mycket allvarligt om en utveckling som liknar den som råder kring främjandeförbudet också uppstår på automatspelsmarknaden. En viktig aspekt på spelmarknaden i ett större perspektiv är spelberoendefrågorna. Den 25 november 2010 anordnade vi ett seminarium med titeln Spelmarknadsansvaret - Vilka är de bästa sätten att reglera för att uppfylla spelansvaret och därmed säkerställa en sund och säker spelmarknad? Seminariet var bland annat ett led i att göra vår roll i att motverka sociala skadeverkningar av spel tydligare. En ny intressegrupp med Unibets tidigare vd och Aftonbladets förre chefredaktör i spetsen har bildats med målet att få Sverige att omreglera sin spelmarknad. Denna grupp kommer att presentera en rapport med slutsatser under våren (56)

9 Preliminär sammanställning av omsättningen I redovisningen för de reglerade bolagens omsättning redovisas oftast nettoomsättningen. Nettoredovisning visar hur mycket pengar som är kvar efter utbetalda vinster till spelarna. Den visar med andra ord vinsten för bolaget innan kostnaderna belastar resultatet. Med bruttoredovisning menas hur mycket pengar som spelarna faktiskt satsar. Denna redovisning blir avsevärt mycket högre än nettoredovisningen. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är nettoredovisningen den mest intressanta variabeln. Bruttoredovisningen är mer intressant för att följa utvecklingen kring det totala spelandet. För att få en allsidig överblick presenteras i denna rapport såväl bruttosom nettoomsättning. För poker via Internet redovisas den så kallade pokerraken, som är den avgift på 2,5 procent som bolaget tar ut av spelarna. För Casino Cosmopol redovisas nettoomsättningen, det vill säga omsättningen efter utbetalda vinster beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha en bruttoomsättning på 41 miljarder kronor. Det är en ökning med 413 miljoner kronor (en procent) jämfört med året innan. Sammanställningen innehåller preliminära omsättningssiffror för AB Trav och galopp (ATG), AB Svenska Spel (Svenska Spel) samt de omsättningsmässigt största anordnarna av rikslotterier. Av dessa 41 miljarder kronor är on-line spel knappt 7 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 16 procent. Omsättningen för övrigt spel är en uppskattning gjord utifrån 2009 års statistik över spelmarknaden, uppgifter från vår tillståndsgivning samt kontakter med de aktörer som verkar inom branschen. I summan ingår bruttoomsättningen för samtliga spelformer utom för Svenska Spels poker via Internet och Casino Cosmopol. Utöver den reglerade marknaden förekommer ett omfattande spel på sajter som ägs av bolag som inte har tillstånd i Sverige. Deras marknadsandel är cirka 10 procent av den totala kända spelmarknaden enligt Svenska Spel, som baserar sina uppgifter på omfattande undersökningar av spelvanor och omvärldsanalys. Svenska Spels bruttoomsättning, exklusive Casino Cosmopol, har minskat med 1,7 procent jämfört med Uppgifter om bruttoomsättningen för poker via Internet finns inte tillgängliga. Den så kallade pokerraken uppgick 2010 till 231 miljoner kronor. 9(56)

10 Inte heller för Casino Cosmopol finns det uppgifter om bruttoomsättningen. En uppskattning är svår att göra eftersom olika spelformer betalar tillbaka olika mycket till spelarna. Casino Cosmopols nettoomsättning minskade med en procent jämfört med året innan. Svenska Spels bruttoomsättning av spel via Internet, inklusive pokerraken, uppgick till 2,3 miljarder kronor eller 11 procent av bolagets totala bruttoomsättning. ATG:s bruttoomsättning har ökat med en procent jämfört med Spelformen V75 är fortfarande bolagets största produkt med en bruttoomsättning på 4,7 miljarder kronor. Det traditionella banspelet minskar. Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till 15 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelandet fortsätter att minska sin omsättning medan flera större aktörer, som Postkodlotteriet och IOGT-NTO har ökat det senaste året. Den största ökningen står Postkodlotteriet för som under 2010 hade en bruttoomsättning på drygt 2,6 miljarder kronor. De privata företag som bedriver restaurangkasinon har de senaste åren haft en trend med minskad omsättning. 10(56)

11 Marknadsandelar av brutto- och nettoomsättning för den reglerade marknaden Diagram 1. Bingo 2,9% Restaurangkasino 1,2% Regionala och lokala lotterier 0,2% Rikslotterier inkl. Bingolotto 11,8% ATG 31,1% Casino Cosmopol 2,9% Marknadsandelar av bruttoomsättningen år 2010 Svenska Spel inkl. Poker 49,9% Diagram 2 Rikslotterier inkl. Bingolotto 16,7% ATG 22,6% Marknadsandelar av nettoomsättningen 2010 Bingo 2,1% Restaurangkasino Regionala och lokala lotterier 1,3% 0,2% Svenska Spel inkl. Poker 50% Casino Cosmopol 7,1% I genomsnitt använder de svenska hushållen 2,4 procent av sin disponibla inkomst årligen till spel och lotterier räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Det motsvarar drygt kronor per person över 18 år. Om man istället räknar på omsättningen efter utbetalda vinster så blir andelen en procent av den disponibla inkomsten som läggs på spel. Andelen av inkomsterna som används till spel har varit i stort sett oförändrat under flera år. Dessa siffror visar att svenskarnas spelande är konstant sett i förhållande till den disponibla inkomsten. Detta trots att omsättningen på spelmarknaden ökar årligen i absoluta tal. Tabellen över brutto- och nettoomsättning samt för de omsättningsmässigt största spelformerna återfinns i bilaga 1. 11(56)

12 De statskontrollerade bolagen Svenska Spel Svenska Spels marknadsandel på den svenska spelmarknaden har på ett antal år sjunkit från 58 procent till 53 procent baserat på bruttoomsättningen. Enligt Svenska Spel är det en följd av konkurrensen. Men också till en del konsekvensen av de spelansvarsåtgärder som genomförts och som påverkar spelintäkterna. Den 1 september 2010 införde Svenska Spel en ny organisation med tre affärsområden, två verksamhetsområden och fyra staber. Dessa förändringar har lett till att de tidigare verksamhetsområdena Försäljning och Marknad bildat affärsområdet Spel och lotterier. Den nya organisationen består av de tre affärsområdena Spel och lotterier, Vegas samt Casino Cosmopol och verksamhetsområdena Produktion samt Utveckling. Inga förändringar rörande staberna har skett. Från och med den 1 oktober 2010 införde Svenska Spel en åldersgräns på 18 år även för skraplotter som säljs i butik eller via andra typer av ombud. Åldersgränsen är ett led i bolagets spelansvarsarbete. Svenska Spel hänvisar bland annat till forskning som visar att ju tidigare man gör sin speldebut, desto högre är risken för att utveckla spelproblem. Svenska Spel har sedan 2007 använt spelansvarsverktyget Spelkoll (på engelska Playscan) på sin webbplats Spelkoll använder artificiell intelligens för att analysera individuella kunders spelvanor. Riskfyllt och problematiskt spelande upptäcks och kan i viss mån förutses. Kunderna kan på olika sätt få information om höjd risknivå i sitt spelande, vilket ger dem en tankeställare och motiverar dem att spela mer ansvarsfullt. Under året bildade Svenska Spel det helägda dotterbolaget Playscan som ska vidareutveckla och sälja spelansvarsverktyget. Bland de spelbolag som köpt Playscan-verktyget finns Miljonlotteriet, finska penningautomatföreningen RAY och det statliga franska bolaget La Française des Jeux. Svenska Spel ska inrätta ett forskningsråd. Syftet är att stödja forskning som ger kunskaper om förebyggande arbete mot spelproblem och effektiviteten i olika spelansvarsåtgärder. Rådet ska årligen bidra med fem miljoner kronor till universitetsvärldens forskning inom området. Från och med våren 2011 kan forskare ansöka om pengar. Rådet bedömer inkomna ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället. I 12(56)

13 första hand prioriteras ansökningar från doktorander, i andra hand disputerade forskare. I februari 2010 beslutade Regeringsrätten att inte meddela Svenska Spel prövningstillstånd i ett överprövningsmål om offentlig upphandling. Beslutet innebär att bolaget måste anpassa sin verksamhet till de offentliga upphandlingsreglerna. Svenska Spel håller nu på att se över hur lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska användas i bolagets verksamhet. Casino Cosmopol Svenska Spel har genomfört en analys av Casino Cosmopol för att se hur verksamheten bättre kan integreras med bolaget i övrigt. Analysen visar att Casino Cosmopol till stor del redan är integrerat med Svenska Spel genom en tät samverkan mellan ett antal funktioner. Dock skiljer sig kasinoverksamheten åt på ett antal punkter. Det gäller bland annat bolagsstruktur, kollektivavtal, fysisk verksamhet, lokala marknader och restaurangverksamhet. Företagsledningen har beslutat att Casino Cosmopol blir kvar som ett eget verksamhetsområde. Alla kasinon har under juni månad arrangerat spelansvarsveckor. Veckorna har innehållit repetitionsutbildning för all personal, information till gästerna och seminarium där bland annat politiker och representanter för spelberoendeföreningar deltagit. Antalet besökare på kasinona har minskat något under året vilket till stor del förklaras med det ekonomiska läget föregående år. För att locka nya gästgrupper försöker kasinona därför satsa mer på kringverksamhet som underhållning, föredrag och temakvällar. Antalet personer som stängt av sig själva från besök på Casino Cosmopol har under årets första tio månader ökat med sju procent jämfört med förra året. Enligt statistik från Casino Cosmopol har drygt personer stängt av sig från fortsatt spel sedan det första statliga kasinot öppnade Kasinot i Göteborg har byggt ut lokalerna med ett nytt pokerrum och även utökat antalet spelautomater. Ett nytt sidospel till Black Jack, Super Sevens, ska prövas på kasinot i Malmö under sommaren. Penningtvätt är ett problem i samhället i stort och problemet förekommer också på Casino Cosmopol, om än i begränsad omfattning. Penningtvätt är ett av Casino Cosmopols stora fokusområden och ett kontinuerligt arbete 13(56)

14 pågår för att förbättra rutiner och system för att komma åt problemet. Bland annat anordnar man utbildningar, förbättrar systemstödet och har tätare samverkan med finanspolisen. Antalet anmälningar om misstänkt penningtvätt fördubblades 2009 jämfört med Våra föreskrifter om penningtvätt trädde i kraft i mars Även under 2011 kommer stort fokus att läggas på dessa frågor från såväl Casino Cosmopols som vår sida. Casino Cosmopols kasinon har i dag bättre förutsättningar för kontroll och övervakning. Kvaliteten på och lagringsmöjligheterna av det inspelade materialet har förbättrats i och med att nya kamerasystem har installerats på samtliga kasinon. Det finns i dag bättre möjligheter att granska händelser och misstänkt fusk vid enskilda spelbord samt övriga incidenter och tvister som uppstår på kasinogolvet. Under 2010 har Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare anmält till Konkurrensverket att Casino Cosmopol bedriver verksamhet som snedvrider konkurrensen. Konkurrensverket har därför ställt ett antal frågor som Casino Cosmopol besvarat. Konkurrensverket har därefter beslutat att inte gå vidare i ärendet. Casino Cosmopol kommer från och med den 1 januari 2011 att ha ett samtal om spelansvar med alla frekventa besökare i åldrarna år. Gästerna informeras bland annat om de frivilliga avtalen om besöksförbud eller besöksbegränsning. Handlingsprogrammet har kommit till eftersom Folkhälsoinstitutet i sin senaste studie om spelberoende menar att män i den åldern utgör en riskgrupp. Lotterier och vadhållning Svenska Spel införde den 1 oktober 2010 på eget initiativ 18-årsgräns även på lotter. I och med det har de åldersgräns på allt spel som de erbjuder. Inte mindre än tre gånger under våren har någon vunnit Drömvinsten, det vill säga Lotto med Joker. I mars fick en vinnare 214 miljoner kronor, Sveriges och Svenska Spels största enskilda spelvinst genom tiderna. I april fick en vinnare en Drömvinst på 82 miljoner kronor och i juni fick två vinnare dela på 94,5 miljoner kronor. Det är första gången någonsin som det kommer tre så stora vinster så tätt in på varandra. Svenska Spel har flyttat tryckningen av lotter till Indien. Upphandlingen har präglats av omfattande villkor och regelverk från oss, Svenska Spel och Statens kriminaltekniska laboratorium när det gäller säkerhet, kvalitet och teknik. 14(56)

15 Den nya Lottodragningen har integrerats i bland annat programmet Körslaget. Att ett underhållningsprogram vävs ihop med en spelform är något som blir allt vanligare. Internetpoker Svenska Spels Internetpoker visar upp lägre nettospelintäkter än föregående år. Antalet nya pokerspelare har också minskat under året eftersom det stora pokerintresse som fanns för några år sedan har minskat. Uppfattningen är att marknaden när det gäller poker har mognat och att det är färre som börjar spela än vad det är som slutar. En anledning kan vara att vissa av dessa spelare övergått till offshore-bolagens pokerspel. En annan kan vara att vissa spelare helt slutat spela poker på nätet och ersatt Internetpokern med spel som Internetkasino. I november genomförde Svenska Spel poker-sm på sin webbplats. Turneringen bestod av ett antal mindre turneringar och spelades i olika varianter av poker. Tävlingen lockade fler deltagare än något annat år. Förstapriset i huvudturneringen var drygt en miljon kronor. Värdeautomater En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinster i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande. Möjligheten att vinna beror till största del på slumpen. Antalet värdeautomater i bingohallar fortsätter att minska. Det kan förklaras med en minskad omsättning på bingospelet i bingohallarna, då omsättningen från värdeautomater inte får överstiga omsättningen från bingon. Vi har under 2010 gjort ett antal kontroller på restauranger med tillstånd till värdeautomater för att få en uppfattning om hur placeringen av värdeautomater ser ut, bland annat ur ett spelberoendeperspektiv. Av de spelplatser som kontrollerats behövde en placering förändras ur spelberoendesynpunkt. I två fall krävdes förändring av placeringen eftersom automaterna inte var placerade så som det står i tillståndet att de ska vara. 15(56)

16 ATG Trenden mot ökad internationalisering gäller för hela spelmarknaden och så också för ATG. ATG arbetar för att locka fler internationella spelare till svenskt spel och breddar därför sitt utbud så att det blir mer anpassat för denna målgrupp. Under 2010 har ATG satsat och haft mer fokus på hästsporten istället för på spelet. Bolaget har uppmuntrat lokalt arbete på banorna. För att skapa en större upplevelse och folkfest har till exempel danskvällar, jazzkvällar eller liknande festligheter anordnats i samband med travtävlingar. Satsningen har gett resultat och spelet går bättre än förväntat. Under året har ATG genomfört en förändring som innebär att den information som finns i det spelprogram som presenteras på Internet gäller framför den information som finns i det förtryckta programmet. Detta gäller om informationen i de två kanalerna är olika. ATG har även ökat fokus på betalkortsäkerheten och spelarnas bankkonton. Bland annat går bolaget igenom alla spelares bankkonton för att kontrollera att de tillhör rätt person. Under 2010 har vi genomfört 27 tillsynsbesök på trav- och galoppbanor. Vid tillsynsbesöken har det ordinarie standardprotokollet använts. Dessutom har en mer subjektiv kartläggning gjorts. Syftet med kartläggningen är att få en bild av hur tillsynsområdet ser ut samt hur hästsporten påverkar penningspel på hästar. Besöken ger värdefulla insikter om betalningssystem, förutsättningarna för ålderskontroll samt hästsporten som bas för vadhållning. Dessa kunskaper ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av vår tillsyn på området. Folkrörelsernas lotterier Vi upplever att det generellt sett finns ett ökat intresse för att anordna lotterier. Det kommer många förfrågningar från nya möjliga aktörer. Vi ser också tendenser till en ökad användning av telefonförsäljning för att nå nya prenumeranter. Fler aktörer upptäcker nyttan med olika forum som bloggar, Facebook och andra sociala medier. Dessa medier används av aktörerna både för att 16(56)

17 sprida information och för att hitta information om exempelvis försök till fusk. Fler och fler aktörer använder sig av bloggare för att sprida information och väcka intresse för sin verksamhet. När det gäller administration och genomförande av lotterier så fortsätter trenden med att konsult- och serviceföretag får en mer framträdande roll i förhållande till de som har tillståndet. Även under 2010 har vi arbetat med att noggrant följa denna utveckling, såväl vid tillståndsgivningen som i tillsynen av de enskilda lotterierna. Detta för att säkra att inte ansvarsfördelningen i lotteriet rubbas för mycket på bekostnad av de som har tillstånd, det vill säga de ideella organisationerna. Även under 2010 fortsatte lotterier via Internet att öka bland folkrörelserna. IOGT har fått tillstånd till ett nytt lotterikoncept, Miljonlotteriet Lyckohjulet. Tillståndet omfattar en skraplott där man på sin nitlott har möjlighet att vinna ett deltagande i TV-programmet Miljonlotteriet Lyckohjulet. Spelet lanserades även på Internet. Miljonlotteriet har infört 18-årsgräns på alla sina lotter. Spelbranschen har enats om att all butiks- och ombudsförsäljning av spel ska omfattas av en 18-årsgräns. Sedan tidigare har man åldersgräns på lotter som säljs via prenumeration och på Internet. Miljonlotteriets nya 18-årsgräns gäller från och med den 1 januari 2011och rör ett par tusen ombud samt ett hundratal föreningar. Av de stora folkrörelseägda lotterierna har Postkodlotteriet, Miljonlotteriet och Bingolotto fortsatt att öka under Kombilotteriet visar en liten minskning med två procent. Under året har Svenska Postkodstiftelsen delats i två delar. Den nya stiftelsen är Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, som också ska få pengar från Postkodlotteriet. Det fortsätter att komma nya projekt i Svenska Postkodstiftelsen. Postkodlotteriet har delat ut sin hitintills största vinst, 158 miljoner kronor. Under året har Postkodföreningen fått flera nya prenumeranter. Antalet sålda lotter under 2009 var cirka 14 miljoner stycken och under 2010 cirka 18 miljoner stycken. Folkspel har startat försäljningen av Sverigelotteriet. Lotteriet består dels av ett födelsedagslotteri där man kan delta med sitt födelsedatum, dels av 17(56)

18 en vanlig lott. Folkspel har under sommaren 2010 även anordnat Sommarbingo på Liseberg, vilket också sänts i TV. Vi har under året förändrat tillsynen av rikslotterier. Det innebär att tillsynen utförs av vår egen personal medan de externa kontrollanterna i huvudsak förrättar dragningar. Under 2010 har vi även förändrat den löpande tillsynen av Bingolotto. Den stora skillnaden är att tillsynen mer och mer inriktas på efterhandskontroll. När det gäller kritiska moment som dragningar, skapande av lottsatser med mera är vi fortfarande närvarande. Däremot har den regelmässiga närvaron i studion förändrats till slumpmässig närvaro. Vad gäller övrig form av löpande tillsyn sker den genom rapporteringar varje månad, avstämningsmöten med mera. Utöver detta fokuserar vi mer på så kallade temarevisioner, vilket innebär fokus på specifika områden inom tillsynen. Dragningarna samordnas även mer än vad som tidigare har gjorts. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund hade mellan åren 2006 och 2009 tillstånd av oss att anordna vadhållning på hundar. Deras tillstånd löpte ut den 31 december Förbundet valde att inte ansöka igen för 2010, med hänvisning till svårigheter att få lönsamhet i verksamheten. Detta eftersom vinstutdelningen enligt lotterilagen endast får ligga på mellan 35 och 50 procent av insatserna i lotteriet. Under 2010 har vi bland annat beviljat följande nya tillstånd: Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) har fått tillstånd att bedriva ett lotteri som har köpts av Ica. Lotterna ska delas ut av Ica till de kundkortskunder som handlar vissa varor. Utdelningen av lotterna startade i september IOGT har fått tillstånd till försäljning av en ny skraplott, Miljonlotteriet guld. Vinsten är bland annat ett kilo guld. 18(56)

19 Privata aktörer Restaurangkasinon Till restaurangkasino räknas spelformerna roulett-, tärnings- och kortspel. Åldersgränsen för att få spela är 18 år. I dag är det ett sextiotal företag och privatpersoner som har tillstånd att driva restaurangkasinon. Totalt har de omkring 700 bord på cirka 550 platser. Antalet ansökningar som kommit in under året är i stort sett samma som tidigare år. Det mest populära spelet är fortfarande Black Jack och avser spel på ett bord. Det finns för närvarande cirka 505 spelplatser som har ett spelbord och cirka 120 spelplatser som har två bord. Sexton spelplatser har tre spelbord och två spelplatser har fyra bord. Inga spelplatser har fem eller fler spelbord. Kommunerna är remissinstanser när det gäller utfärdande av tillstånd till restaurangkasinon. Majoriteten av kommunerna har inget att anmärka i samband med tillståndsgivningen. I de fall kommunerna har någon synpunkt beror det ofta på att restaurangen inte har något aktuellt serveringstillstånd eller att en tillsynsutredning pågår. Förströelsespel Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten. Exempel på förströelsespel är flipperspel, målspel, TV-spel och så kallade skjutare. Inom området förströelsespel har de flesta tillståndshavare ansökt om förnyade tillstånd. I stor utsträckning är det samma spel som förekommer i de olika ansökningarna. Tillstånden gäller i två år. Antalet ansökningar var under år stycken, under år stycken och under år stycken. Spelansvar och spelberoendefrågor Arbete med spelansvar Så gott som alla de stora spelbolagen fortsätter att utveckla sina spelansvarsåtgärder. Det kan till exempel vara utbildning om spelberoende för de anställda, arbete med policyfrågor eller utveckling av tekniska lösningar som gör det möjligt för kunder att begränsa sitt spelande. 19(56)

20 Det verkar finnas flera drivkrafter bakom utvecklingen av spelansvar. Kunskapen fördjupas om att spel kan vara beroendeframkallande och insikten ökar om att spelproblem inte är ovanliga bland de kunder som spelar mycket på riskfyllda spelformer. Arbete med spelansvar motiveras då av en genuin omsorg om kunden. Spelansvar är numera också en viktig del i bolagens imageskapande. När massmedia så gott som dagligen rapporterar om spelberoende och andra avigsidor av spel, så vill spelbolagen framstå som ansvarstagande, seriösa och måna om kundernas bästa. Spelansvar har också en spelpolitisk dimension. En önskan att begränsa spelandets skadeverkningar är enligt EU-domstolen ett godtagbart skäl för ett medlemsland att välja en annan modell för spelmarknaden än fri konkurrens. Om det är så att statligt styrda spelbolag tar större spelansvar är privata spelbolag, som drivs av rent kommersiella intressen, så är följaktligen det förhållandet ett skäl för att reservera delar av marknaden för de statligt styrda bolagen. Frågan om det är någon skillnad i ansvarstagande mellan statliga och kommersiella spelbolag är således spelpolitiskt viktig och kommer ofta upp när den svenska spelpolitiken debatteras. Spelbranschens etiska råd (SPER) är en branschorganisation med inriktning på spelansvarsfrågor. Organisationen är öppen för de bolag som har regeringens eller vårt tillstånd att anordna spel i Sverige. Medlemmar är ATG, A-lotterierna, Folkspel, Ideella Spel, Lottericentralen, Miljonlotteriet, SVEBICO och Svenska Spel. SPER har under året anställt en projektledare för att stärka arbetet med att underlätta samverkan med branschens intressenter (myndigheter, politiker och stödgrupper), sprida kunskap om etiska frågor, öka lärandet mellan spelföretagen och arrangera seminarier kring etiska frågor. Det åländska spelbolaget PAF blev först i världen med att erbjuda sina kunder en försäkring mot spelproblem. Försäkringen gäller dem som spelat för minst 120 euro under det senaste året och har intyg från psykolog eller läkare på att de har spelproblem. Försäkringen ger tio sessioner psykologisk terapi till en kostnad av högst euro. 20(56)

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 1(32) Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen... 5 Folkrörelsernas

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82)

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Innehållsförteckning Förord... 5 Uppdrag... 7 Sammanfattning... 8 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 10 Preliminär sammanställning

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Omfattningsundersökning år 2007

Omfattningsundersökning år 2007 Omfattningsundersökning år 2007 En kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som anordnas utan erforderligt tillstånd 1(22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. SYFTE

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsåret 2008 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområdet finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22)

2007-02-13 Diarienummer 31/2007. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2006 1(22) Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Inledning... 3 Redovisningsprinciper... 3 Spelmarknadens utveckling under år 2006... 4 Preliminär statistik

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

Innehåll. Generaldirektörens förord 5

Innehåll. Generaldirektörens förord 5 2006 Årsredovisning 2006 Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby 53221 2007 Innehåll Generaldirektörens förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Information om förströelsespel

Information om förströelsespel Information om förströelsespel Allmänt om grunderna för tillståndsgivning Lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel reglerar spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50)

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50) Årsredovisning 2014 1(50) Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 1. Året i korthet... 5 2. Spelmarknaden... 8 3. Resultatredovisning... 11 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 11 3.1.1 AB

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt Spelmarknadens utveckling 2016 i Sverige och internationellt Innehållsförteckning Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättning... 10 De statskontrollerade bolagen...

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1)

Diarienummer: 16Li2731. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (1) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2016 1(1) Innehållsförteckning 1 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 4 2 Preliminär sammanställning av omsättning... 7 3 De statskontrollerade

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:47

Regeringens proposition 2001/02:47 Regeringens proposition 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000) Prop. 2001/02:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 FÖRORD... 4 ORDLISTA... 5 INLEDNING... 7 SAMLAD ÖVERSIKT... 10 UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN... 10 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 10 Spelmarknaden

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2007

Delårsrapport Januari juni 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari juni Januari juni Januari-juni Bruttospelintäkterna ökade med 7 % till 10 350 MSEK (9 691). Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

DOM 2009-11-18 Jönköping

DOM 2009-11-18 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 22 Jönköping Mål nr B 3460-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lidköpings tingsrätts dom den 20 november 2008 i mål nr B 1094-08, se bilaga A PARTER (antal 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

Spel ska vara till glädje för alla!

Spel ska vara till glädje för alla! Spel ska vara till glädje för alla! Svenska Spels vision SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2015 i korthet 1 Vad? Om Svenska

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel

Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Hur du ansöker om tillstånd till förströelsespel Ansökningsblankett Särskild ansökningsblankett ska användas och finns tillgänglig på: http://www.lotteriinspektionen.se/blanketter Du kan även beställa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2009 B 32-08 KLAGANDE DA Ombud: Advokat TT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Brott mot automatspelslagen ÖVERKLAGADE

Läs mer

Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter

Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter LO"!il-vR NSPEKTIONEN Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag: Tillsyn av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp samt förutsättningarna för samarbete med udändska tillsynsmyndigheter

Läs mer

Strategisk inriktning och mål

Strategisk inriktning och mål FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / STRATEGI OCH MÅL Strategisk inriktning och mål Svenska Spel har fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, Affärsmässighet och Medarbetare. Liksom visionen och värdegrunden utgår

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År 2014 1(37) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn... 7 3.1 Sammanfattning... 7 3.2 Reflektioner

Läs mer

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Kommittédirektiv Omreglering av spelmarknaden Dir. 2015:95 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering,

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 2 2015-06-04 14:39 SPÄNNING. UNDERHÅLLNING. GLÄDJE. Lusten att spela är stor hos svenska folket. En stor del av den vuxna befolkningen

Läs mer

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING

Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING 2009-08-28 Diarienummer: 09LI3580 Cherry Casino AB Södra Långgatan 23 16959 SOLNA Tillstånd till restaurangkasinospel på Pub McEwans, NYKÖPING BESLUT Cherry Casino AB, 556225-3806, beviljas tillstånd att

Läs mer