Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010"

Transkript

1 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt (56)

2 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen... 9 Marknadsandelar av brutto- och nettoomsättning för den reglerade marknaden De statskontrollerade bolagen Svenska Spel Casino Cosmopol Lotterier och vadhållning Internetpoker Värdeautomater ATG Folkrörelsernas lotterier Privata aktörer Restaurangkasinon Förströelsespel Spelansvar och spelberoendefrågor Arbete med spelansvar Statens folkhälsoinstitut Spelberoendes föreningar Forskning Utvecklingen av olagligt spel Spelautomater, terminaler, utrustningar Utbildning och information Vita Kusten Teknik Säkerhet Trender och förändringar i omvärlden Världen Europa Norden Redovisning av länder Danmark Finland Norge Storbritannien Tyskland Frankrike Belgien (56)

3 Österrike Nederländerna Schweiz Estland Spanien Irland Övriga världen USA Kanada Macao Singapore Sydafrika Sri Lanka Vietnam Offshore-bolagens utveckling Fördjupning Hästsporten och dess utveckling Bakgrund Hästnäringens Nationella Stiftelse med mera Sponsring Utvecklingen Bingomarknaden och dess utveckling Restaurangkasino Källor Bilaga Preliminär omsättning av spel i Sverige Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor De omsättningsmässigt största spelformerna Bilaga Kostnaden per fällande dom Statistik polisanmälningar (56)

4 Förord Behovet av kunskap om hur omvärlden förändras har fått en allt växande betydelse för myndigheters förmåga att blicka framåt och fatta bra beslut. För att ge omvärldsanalysen stadga har inspektionen prioriterat kontinuitet och kunskapsuppbyggnad. Detta arbete fortsätter med stor kraft. Lotteriinspektionens årliga rapport om utveckling på spelmarknaden i Sverige och världen försöker ge en lägesbild av trender på marknaden och ge perspektiv på de utmaningar och framtidsutsikter som kan förväntas för olika spelsegment. För oss i Sverige är det naturligtvis extra intressant att följa det pågående förändringsarbetet i Danmark. Kommer ett framgångsrikt genomförande att påverka utvecklingen i Sverige? Till följd av framför allt utvecklingen på online-spelsmarknaden ser nu regeringarna i EU och på andra håll i världen över sina regleringar för att anpassa dem till det förändrade landskapet. Liberaliseringar och moderniseringar, men också förslag till mer begränsat marknadstillträde är resultatet. Det är inte fel att kalla det nuvarande läget för omvälvningarnas tid. Framtiden på denna dynamiska marknad kommer att bli spännande och vi ska följa den noga och med stort intresse! Rapporten har sammanställts av Jonas Söderlund, chef för funktionen Marknad och omvärld, och senior adviser Maria Wennerberg Sedigh. Docenten Per Binde vid Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs Universitet, tillika vice ordförande i Lotteriinspektionens styrelse, är författare till avsnittet om Spelansvar. Håkan Hallstedt Generaldirektör 4(56)

5 Uppdrag I regleringsbrevet för budgetåret 2010 fick vi i uppdrag av regeringen att redovisa hur spelmarknaden har utvecklats i Sverige och världen. Den här rapporten är resultatet av det uppdraget. Liknande rapporter har lämnats för åren 2007, 2008 och Redovisningen är en sammanfattning av de viktigaste trenderna som vi har noterat inom spelområdet. Den ska inte ses som någon heltäckande genomgång av spelmarknaden i världen. Underlag till rapporten har inhämtats från deltagande i diverse konferenser och seminarier, rapporter och tidskrifter om spel samt från nyhetsbrev. En fullständig källförteckning finns längst bak i rapporten. Noter finns där vi anser att det fyller en funktion. Sammanfattning Utvecklingen under 2010 kännetecknas av aktörernas strävan att öka tillgängligheten på spel i olika miljöer. Poker och bingo på nätet är fortsatt populära. Pokerns utveckling har dock stannat av. Många experter hävdar att Internetkasino är det mest populära just nu och den spelformen har också en stark tillväxt. Konsumtionen av spel är relativt okänslig för konjunkturläget. Den reglerade svenska spelmarknaden omsatte 41 miljarder kronor 2010 (40,7 miljarder kronor 2009). Den omfattande marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag i svenska medier har fortsatt även under Regeringsrätten har i tre domar och ett beslut från november 2010 konstaterat att oddsjämförelser skyddas av tryckfrihetsförordningen. Det konstateras också att vårt vitesföreläggande för annonsering av utländska spelbolag är för generellt utformat för att stämma överens med tryckfrihetsförordningen 2. Regeringsrättens beslut innebär minskad intensitet från Lotteriinspektionens sida då det gäller att ingripa när utländska spelbolag bedöms bryta mot främjandeförbudet genom annonser i svensk press. 1 LI dnr 762/2007, 08LI2820 och 09LI Regeringsrättens mål nr , , och (56)

6 Det finns fortsatta problem med spelautomater och liknande anordningar som är olagliga eller som saknar tillstånd. Nya aktörer och automater dyker ständigt upp på marknaden. Allt fler automater är numera även uppkopplade mot Internet och särskilda spelservrar. Betalning av spel sker vanligtvis genom att sedlar matas in i automaten och vinsterna betalas oftast ut av personalen på spelställena. Aktörerna menar att svensk lag inte gäller eftersom de aktuella spelservrarna är placerade utanför Sverige. Aktörerna utnyttjar det oklara rättsläget och vi har därför sett en ökning av den här typen av automater på marknaden. Det är dock viktigt att notera att Högsta domstolen i juni 2010 har meddelat prövningstillstånd i två mål som förhoppningsvis ger den vägledning som behövs för att veta hur den här typen av verksamhet ska bedömas. Högsta domstolens bedömning av hur begreppet anordnande ska tolkas blir avgörande för om lotterilagen i sin nuvarande utformning kan tillämpas på spelautomater. Vi har under 2010 skickat in en rapport som diskuterar denna fråga mer ingående till Finansdepartementet 3. Vi konstaterar att allt fler länder i Europa inför nya lagar på spelområdet. Detta görs bland annat för att möta EU-rättens krav och för att återta initiativet på den egna spelmarknaden. Flera medlemsländer inför blockeringar av IP-adresser och betalningar till spelbolag som saknar tillstånd i det aktuella landet. En samordnad europeisk spelmarknad verkar dock fortfarande vara långt borta. De senaste domarna på spelområdet från EU-domstolen ändrar inte tidigare praxis från domstolen. Den visar att medlemsländerna har ett betydande utrymme att själva reglera spelverksamheten inom ramen för fördraget 4. Trenden i Europa är att spelbolagen nu blivit övertygade om att det är nödvändigt att söka tillstånd i varje land där de vill erbjuda spel. Svea hovrätt har begärt förhandsbesked i EU-domstolen i de brottmål där Expressens och Aftonbladets chefredaktörer dömts för brott mot lotterilagen av Stockholms tingsrätt. EU-domstolen meddelade dom den 8 juli (se närmare under avsnittet Utvecklingen på den svenska spelmarknaden). Svensk dom väntas under våren EU-domstolen har också under året meddelat domar som rör de tyska och österrikiska spelmarknaderna (se närmare under Redovisning av länder). 3 Lotteriinspektionens dnr 10LI EU-domstolens domar i mål C-203/08 och C 258/08 den 3 juni (56)

7 Internationellt rapporterar flera länder om en tillbakagång för fysiska (landbaserade) kasinon. Detta är särskilt tydligt i Las Vegas, som värre än någon annan plats i USA drabbats av den finansiella krisen. Undantagen är Macau och Singapore vars spelmarknader ökar i omsättning. Utvecklingen på den svenska spelmarknaden Konsumtionen av spel är relativt okänslig för konjunkturläget. Vissa spelformer har minskat i omsättning, som Svenska Spels nätpoker. Andra har ökat, till exempel Postkodlotteriet. De aktörer som saknar tillstånd i Sverige och som riktar sitt spel mot den svenska marknaden via Internet, har minskat sin omsättning på till exempel Internetpoker. Å andra sidan har dessa aktörer tagit nya marknadsandelar på området Internetkasino. Det finns ingen aktör med svenskt tillstånd för denna spelform. Den traditionella bingomarknaden minskar medan det bingoliknande spel som sker på nätet ökar. Det är den spelform som ökar mest när det gäller kvinnliga spelare. Lagar och regler måste uppfattas på ett liknande sätt av aktörer och de myndigheter som ska se till att lagarna följs. Det gäller inte minst för att vi ska kunna bedriva tillsyn som effektivt bidrar till att uppfylla spelpolitikens mål om en sund och säker spelmarknad. Rättsutvecklingen pekar nu åt ett annat håll. Pågående rättsprocesser gör att åklagarna inte vill ingripa mot oönskade företeelser med stöd av det så kallade främjandeförbudet. I domar och beslut från november 2010 har Regeringsrätten slagit fast att oddsjämförelser ska anses utgöra redaktionellt material. Därför skyddas de också av tryckfrihetsförordningen (TF) 5. Bakgrunden till domarna är våra vitesförelägganden för oddsjämförelser och annonsering av utländska spelbolag i Aftonbladet och Expressen. Rätten har också funnit att vårt föreläggande för annonsering av utländska spelbolag är så generellt utformat att föreläggandet i sig strider mot TF. Detta trots att Regeringsrätten konstaterar att de aktuella annonserna som orsakat föreläggandet inte skyddas av TF. Den svenska lagstiftningen förbjuder främjande av deltagande i hasardspel som anordnas på Internet i vinstsyfte av privata aktörer som är etablerade i 5 Regeringsrättens mål nr , , och (56)

8 andra medlemsländer. Enligt EU-domstolens avgörande från den 8 juli 2010 går denna lagstiftning också att förena med gemenskapsrätten. Gemenskapsrätten hindrar dock en nationell lagstiftning som innebär olika straff för främjande av hasardspel som anordnas i Sverige utan tillstånd och för främjande av hasardspel som anordnas i en annan medlemsstat. Det senare blir nu en fråga för Svea hovrätt att bedöma. Dom väntas under våren De oreglerade automater eller liknande spel som i dag finns på den svenska marknaden kan vara av äldre typ, liknande enarmade banditer. Men de kan även vara nyare och mer tekniskt avancerade och då ofta uppkopplade mot Internet och särskilda spelservrar. Det är svårt att uppskatta hur många automater av den här typen som finns. Aktörerna menar att svensk lag inte gäller eftersom de aktuella spelservrarna är placerade utanför Sverige. Vi har därför sett en ökning av antalet automater av den här typen på marknaden. Serverbaserade spel är en ganska ny företeelse, som ökar aktörernas chanser att maximera sin vinst. Insatserna och utbetalningarna kan i varje fall i teorin på ett enklare sätt justeras efter aktuell efterfrågan (till exempel vid helger och löneutbetalningar). Högsta domstolen har under 2010 meddelat prövningstillstånd i två mål som förhoppningsvis ger vägledning om hur denna typ av verksamhet ska bedömas. Enligt vår uppfattning är det mycket allvarligt om en utveckling som liknar den som råder kring främjandeförbudet också uppstår på automatspelsmarknaden. En viktig aspekt på spelmarknaden i ett större perspektiv är spelberoendefrågorna. Den 25 november 2010 anordnade vi ett seminarium med titeln Spelmarknadsansvaret - Vilka är de bästa sätten att reglera för att uppfylla spelansvaret och därmed säkerställa en sund och säker spelmarknad? Seminariet var bland annat ett led i att göra vår roll i att motverka sociala skadeverkningar av spel tydligare. En ny intressegrupp med Unibets tidigare vd och Aftonbladets förre chefredaktör i spetsen har bildats med målet att få Sverige att omreglera sin spelmarknad. Denna grupp kommer att presentera en rapport med slutsatser under våren (56)

9 Preliminär sammanställning av omsättningen I redovisningen för de reglerade bolagens omsättning redovisas oftast nettoomsättningen. Nettoredovisning visar hur mycket pengar som är kvar efter utbetalda vinster till spelarna. Den visar med andra ord vinsten för bolaget innan kostnaderna belastar resultatet. Med bruttoredovisning menas hur mycket pengar som spelarna faktiskt satsar. Denna redovisning blir avsevärt mycket högre än nettoredovisningen. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är nettoredovisningen den mest intressanta variabeln. Bruttoredovisningen är mer intressant för att följa utvecklingen kring det totala spelandet. För att få en allsidig överblick presenteras i denna rapport såväl bruttosom nettoomsättning. För poker via Internet redovisas den så kallade pokerraken, som är den avgift på 2,5 procent som bolaget tar ut av spelarna. För Casino Cosmopol redovisas nettoomsättningen, det vill säga omsättningen efter utbetalda vinster beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha en bruttoomsättning på 41 miljarder kronor. Det är en ökning med 413 miljoner kronor (en procent) jämfört med året innan. Sammanställningen innehåller preliminära omsättningssiffror för AB Trav och galopp (ATG), AB Svenska Spel (Svenska Spel) samt de omsättningsmässigt största anordnarna av rikslotterier. Av dessa 41 miljarder kronor är on-line spel knappt 7 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 16 procent. Omsättningen för övrigt spel är en uppskattning gjord utifrån 2009 års statistik över spelmarknaden, uppgifter från vår tillståndsgivning samt kontakter med de aktörer som verkar inom branschen. I summan ingår bruttoomsättningen för samtliga spelformer utom för Svenska Spels poker via Internet och Casino Cosmopol. Utöver den reglerade marknaden förekommer ett omfattande spel på sajter som ägs av bolag som inte har tillstånd i Sverige. Deras marknadsandel är cirka 10 procent av den totala kända spelmarknaden enligt Svenska Spel, som baserar sina uppgifter på omfattande undersökningar av spelvanor och omvärldsanalys. Svenska Spels bruttoomsättning, exklusive Casino Cosmopol, har minskat med 1,7 procent jämfört med Uppgifter om bruttoomsättningen för poker via Internet finns inte tillgängliga. Den så kallade pokerraken uppgick 2010 till 231 miljoner kronor. 9(56)

10 Inte heller för Casino Cosmopol finns det uppgifter om bruttoomsättningen. En uppskattning är svår att göra eftersom olika spelformer betalar tillbaka olika mycket till spelarna. Casino Cosmopols nettoomsättning minskade med en procent jämfört med året innan. Svenska Spels bruttoomsättning av spel via Internet, inklusive pokerraken, uppgick till 2,3 miljarder kronor eller 11 procent av bolagets totala bruttoomsättning. ATG:s bruttoomsättning har ökat med en procent jämfört med Spelformen V75 är fortfarande bolagets största produkt med en bruttoomsättning på 4,7 miljarder kronor. Det traditionella banspelet minskar. Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till 15 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelandet fortsätter att minska sin omsättning medan flera större aktörer, som Postkodlotteriet och IOGT-NTO har ökat det senaste året. Den största ökningen står Postkodlotteriet för som under 2010 hade en bruttoomsättning på drygt 2,6 miljarder kronor. De privata företag som bedriver restaurangkasinon har de senaste åren haft en trend med minskad omsättning. 10(56)

11 Marknadsandelar av brutto- och nettoomsättning för den reglerade marknaden Diagram 1. Bingo 2,9% Restaurangkasino 1,2% Regionala och lokala lotterier 0,2% Rikslotterier inkl. Bingolotto 11,8% ATG 31,1% Casino Cosmopol 2,9% Marknadsandelar av bruttoomsättningen år 2010 Svenska Spel inkl. Poker 49,9% Diagram 2 Rikslotterier inkl. Bingolotto 16,7% ATG 22,6% Marknadsandelar av nettoomsättningen 2010 Bingo 2,1% Restaurangkasino Regionala och lokala lotterier 1,3% 0,2% Svenska Spel inkl. Poker 50% Casino Cosmopol 7,1% I genomsnitt använder de svenska hushållen 2,4 procent av sin disponibla inkomst årligen till spel och lotterier räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Det motsvarar drygt kronor per person över 18 år. Om man istället räknar på omsättningen efter utbetalda vinster så blir andelen en procent av den disponibla inkomsten som läggs på spel. Andelen av inkomsterna som används till spel har varit i stort sett oförändrat under flera år. Dessa siffror visar att svenskarnas spelande är konstant sett i förhållande till den disponibla inkomsten. Detta trots att omsättningen på spelmarknaden ökar årligen i absoluta tal. Tabellen över brutto- och nettoomsättning samt för de omsättningsmässigt största spelformerna återfinns i bilaga 1. 11(56)

12 De statskontrollerade bolagen Svenska Spel Svenska Spels marknadsandel på den svenska spelmarknaden har på ett antal år sjunkit från 58 procent till 53 procent baserat på bruttoomsättningen. Enligt Svenska Spel är det en följd av konkurrensen. Men också till en del konsekvensen av de spelansvarsåtgärder som genomförts och som påverkar spelintäkterna. Den 1 september 2010 införde Svenska Spel en ny organisation med tre affärsområden, två verksamhetsområden och fyra staber. Dessa förändringar har lett till att de tidigare verksamhetsområdena Försäljning och Marknad bildat affärsområdet Spel och lotterier. Den nya organisationen består av de tre affärsområdena Spel och lotterier, Vegas samt Casino Cosmopol och verksamhetsområdena Produktion samt Utveckling. Inga förändringar rörande staberna har skett. Från och med den 1 oktober 2010 införde Svenska Spel en åldersgräns på 18 år även för skraplotter som säljs i butik eller via andra typer av ombud. Åldersgränsen är ett led i bolagets spelansvarsarbete. Svenska Spel hänvisar bland annat till forskning som visar att ju tidigare man gör sin speldebut, desto högre är risken för att utveckla spelproblem. Svenska Spel har sedan 2007 använt spelansvarsverktyget Spelkoll (på engelska Playscan) på sin webbplats Spelkoll använder artificiell intelligens för att analysera individuella kunders spelvanor. Riskfyllt och problematiskt spelande upptäcks och kan i viss mån förutses. Kunderna kan på olika sätt få information om höjd risknivå i sitt spelande, vilket ger dem en tankeställare och motiverar dem att spela mer ansvarsfullt. Under året bildade Svenska Spel det helägda dotterbolaget Playscan som ska vidareutveckla och sälja spelansvarsverktyget. Bland de spelbolag som köpt Playscan-verktyget finns Miljonlotteriet, finska penningautomatföreningen RAY och det statliga franska bolaget La Française des Jeux. Svenska Spel ska inrätta ett forskningsråd. Syftet är att stödja forskning som ger kunskaper om förebyggande arbete mot spelproblem och effektiviteten i olika spelansvarsåtgärder. Rådet ska årligen bidra med fem miljoner kronor till universitetsvärldens forskning inom området. Från och med våren 2011 kan forskare ansöka om pengar. Rådet bedömer inkomna ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället. I 12(56)

13 första hand prioriteras ansökningar från doktorander, i andra hand disputerade forskare. I februari 2010 beslutade Regeringsrätten att inte meddela Svenska Spel prövningstillstånd i ett överprövningsmål om offentlig upphandling. Beslutet innebär att bolaget måste anpassa sin verksamhet till de offentliga upphandlingsreglerna. Svenska Spel håller nu på att se över hur lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska användas i bolagets verksamhet. Casino Cosmopol Svenska Spel har genomfört en analys av Casino Cosmopol för att se hur verksamheten bättre kan integreras med bolaget i övrigt. Analysen visar att Casino Cosmopol till stor del redan är integrerat med Svenska Spel genom en tät samverkan mellan ett antal funktioner. Dock skiljer sig kasinoverksamheten åt på ett antal punkter. Det gäller bland annat bolagsstruktur, kollektivavtal, fysisk verksamhet, lokala marknader och restaurangverksamhet. Företagsledningen har beslutat att Casino Cosmopol blir kvar som ett eget verksamhetsområde. Alla kasinon har under juni månad arrangerat spelansvarsveckor. Veckorna har innehållit repetitionsutbildning för all personal, information till gästerna och seminarium där bland annat politiker och representanter för spelberoendeföreningar deltagit. Antalet besökare på kasinona har minskat något under året vilket till stor del förklaras med det ekonomiska läget föregående år. För att locka nya gästgrupper försöker kasinona därför satsa mer på kringverksamhet som underhållning, föredrag och temakvällar. Antalet personer som stängt av sig själva från besök på Casino Cosmopol har under årets första tio månader ökat med sju procent jämfört med förra året. Enligt statistik från Casino Cosmopol har drygt personer stängt av sig från fortsatt spel sedan det första statliga kasinot öppnade Kasinot i Göteborg har byggt ut lokalerna med ett nytt pokerrum och även utökat antalet spelautomater. Ett nytt sidospel till Black Jack, Super Sevens, ska prövas på kasinot i Malmö under sommaren. Penningtvätt är ett problem i samhället i stort och problemet förekommer också på Casino Cosmopol, om än i begränsad omfattning. Penningtvätt är ett av Casino Cosmopols stora fokusområden och ett kontinuerligt arbete 13(56)

14 pågår för att förbättra rutiner och system för att komma åt problemet. Bland annat anordnar man utbildningar, förbättrar systemstödet och har tätare samverkan med finanspolisen. Antalet anmälningar om misstänkt penningtvätt fördubblades 2009 jämfört med Våra föreskrifter om penningtvätt trädde i kraft i mars Även under 2011 kommer stort fokus att läggas på dessa frågor från såväl Casino Cosmopols som vår sida. Casino Cosmopols kasinon har i dag bättre förutsättningar för kontroll och övervakning. Kvaliteten på och lagringsmöjligheterna av det inspelade materialet har förbättrats i och med att nya kamerasystem har installerats på samtliga kasinon. Det finns i dag bättre möjligheter att granska händelser och misstänkt fusk vid enskilda spelbord samt övriga incidenter och tvister som uppstår på kasinogolvet. Under 2010 har Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare anmält till Konkurrensverket att Casino Cosmopol bedriver verksamhet som snedvrider konkurrensen. Konkurrensverket har därför ställt ett antal frågor som Casino Cosmopol besvarat. Konkurrensverket har därefter beslutat att inte gå vidare i ärendet. Casino Cosmopol kommer från och med den 1 januari 2011 att ha ett samtal om spelansvar med alla frekventa besökare i åldrarna år. Gästerna informeras bland annat om de frivilliga avtalen om besöksförbud eller besöksbegränsning. Handlingsprogrammet har kommit till eftersom Folkhälsoinstitutet i sin senaste studie om spelberoende menar att män i den åldern utgör en riskgrupp. Lotterier och vadhållning Svenska Spel införde den 1 oktober 2010 på eget initiativ 18-årsgräns även på lotter. I och med det har de åldersgräns på allt spel som de erbjuder. Inte mindre än tre gånger under våren har någon vunnit Drömvinsten, det vill säga Lotto med Joker. I mars fick en vinnare 214 miljoner kronor, Sveriges och Svenska Spels största enskilda spelvinst genom tiderna. I april fick en vinnare en Drömvinst på 82 miljoner kronor och i juni fick två vinnare dela på 94,5 miljoner kronor. Det är första gången någonsin som det kommer tre så stora vinster så tätt in på varandra. Svenska Spel har flyttat tryckningen av lotter till Indien. Upphandlingen har präglats av omfattande villkor och regelverk från oss, Svenska Spel och Statens kriminaltekniska laboratorium när det gäller säkerhet, kvalitet och teknik. 14(56)

15 Den nya Lottodragningen har integrerats i bland annat programmet Körslaget. Att ett underhållningsprogram vävs ihop med en spelform är något som blir allt vanligare. Internetpoker Svenska Spels Internetpoker visar upp lägre nettospelintäkter än föregående år. Antalet nya pokerspelare har också minskat under året eftersom det stora pokerintresse som fanns för några år sedan har minskat. Uppfattningen är att marknaden när det gäller poker har mognat och att det är färre som börjar spela än vad det är som slutar. En anledning kan vara att vissa av dessa spelare övergått till offshore-bolagens pokerspel. En annan kan vara att vissa spelare helt slutat spela poker på nätet och ersatt Internetpokern med spel som Internetkasino. I november genomförde Svenska Spel poker-sm på sin webbplats. Turneringen bestod av ett antal mindre turneringar och spelades i olika varianter av poker. Tävlingen lockade fler deltagare än något annat år. Förstapriset i huvudturneringen var drygt en miljon kronor. Värdeautomater En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinster i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande. Möjligheten att vinna beror till största del på slumpen. Antalet värdeautomater i bingohallar fortsätter att minska. Det kan förklaras med en minskad omsättning på bingospelet i bingohallarna, då omsättningen från värdeautomater inte får överstiga omsättningen från bingon. Vi har under 2010 gjort ett antal kontroller på restauranger med tillstånd till värdeautomater för att få en uppfattning om hur placeringen av värdeautomater ser ut, bland annat ur ett spelberoendeperspektiv. Av de spelplatser som kontrollerats behövde en placering förändras ur spelberoendesynpunkt. I två fall krävdes förändring av placeringen eftersom automaterna inte var placerade så som det står i tillståndet att de ska vara. 15(56)

16 ATG Trenden mot ökad internationalisering gäller för hela spelmarknaden och så också för ATG. ATG arbetar för att locka fler internationella spelare till svenskt spel och breddar därför sitt utbud så att det blir mer anpassat för denna målgrupp. Under 2010 har ATG satsat och haft mer fokus på hästsporten istället för på spelet. Bolaget har uppmuntrat lokalt arbete på banorna. För att skapa en större upplevelse och folkfest har till exempel danskvällar, jazzkvällar eller liknande festligheter anordnats i samband med travtävlingar. Satsningen har gett resultat och spelet går bättre än förväntat. Under året har ATG genomfört en förändring som innebär att den information som finns i det spelprogram som presenteras på Internet gäller framför den information som finns i det förtryckta programmet. Detta gäller om informationen i de två kanalerna är olika. ATG har även ökat fokus på betalkortsäkerheten och spelarnas bankkonton. Bland annat går bolaget igenom alla spelares bankkonton för att kontrollera att de tillhör rätt person. Under 2010 har vi genomfört 27 tillsynsbesök på trav- och galoppbanor. Vid tillsynsbesöken har det ordinarie standardprotokollet använts. Dessutom har en mer subjektiv kartläggning gjorts. Syftet med kartläggningen är att få en bild av hur tillsynsområdet ser ut samt hur hästsporten påverkar penningspel på hästar. Besöken ger värdefulla insikter om betalningssystem, förutsättningarna för ålderskontroll samt hästsporten som bas för vadhållning. Dessa kunskaper ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av vår tillsyn på området. Folkrörelsernas lotterier Vi upplever att det generellt sett finns ett ökat intresse för att anordna lotterier. Det kommer många förfrågningar från nya möjliga aktörer. Vi ser också tendenser till en ökad användning av telefonförsäljning för att nå nya prenumeranter. Fler aktörer upptäcker nyttan med olika forum som bloggar, Facebook och andra sociala medier. Dessa medier används av aktörerna både för att 16(56)

17 sprida information och för att hitta information om exempelvis försök till fusk. Fler och fler aktörer använder sig av bloggare för att sprida information och väcka intresse för sin verksamhet. När det gäller administration och genomförande av lotterier så fortsätter trenden med att konsult- och serviceföretag får en mer framträdande roll i förhållande till de som har tillståndet. Även under 2010 har vi arbetat med att noggrant följa denna utveckling, såväl vid tillståndsgivningen som i tillsynen av de enskilda lotterierna. Detta för att säkra att inte ansvarsfördelningen i lotteriet rubbas för mycket på bekostnad av de som har tillstånd, det vill säga de ideella organisationerna. Även under 2010 fortsatte lotterier via Internet att öka bland folkrörelserna. IOGT har fått tillstånd till ett nytt lotterikoncept, Miljonlotteriet Lyckohjulet. Tillståndet omfattar en skraplott där man på sin nitlott har möjlighet att vinna ett deltagande i TV-programmet Miljonlotteriet Lyckohjulet. Spelet lanserades även på Internet. Miljonlotteriet har infört 18-årsgräns på alla sina lotter. Spelbranschen har enats om att all butiks- och ombudsförsäljning av spel ska omfattas av en 18-årsgräns. Sedan tidigare har man åldersgräns på lotter som säljs via prenumeration och på Internet. Miljonlotteriets nya 18-årsgräns gäller från och med den 1 januari 2011och rör ett par tusen ombud samt ett hundratal föreningar. Av de stora folkrörelseägda lotterierna har Postkodlotteriet, Miljonlotteriet och Bingolotto fortsatt att öka under Kombilotteriet visar en liten minskning med två procent. Under året har Svenska Postkodstiftelsen delats i två delar. Den nya stiftelsen är Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, som också ska få pengar från Postkodlotteriet. Det fortsätter att komma nya projekt i Svenska Postkodstiftelsen. Postkodlotteriet har delat ut sin hitintills största vinst, 158 miljoner kronor. Under året har Postkodföreningen fått flera nya prenumeranter. Antalet sålda lotter under 2009 var cirka 14 miljoner stycken och under 2010 cirka 18 miljoner stycken. Folkspel har startat försäljningen av Sverigelotteriet. Lotteriet består dels av ett födelsedagslotteri där man kan delta med sitt födelsedatum, dels av 17(56)

18 en vanlig lott. Folkspel har under sommaren 2010 även anordnat Sommarbingo på Liseberg, vilket också sänts i TV. Vi har under året förändrat tillsynen av rikslotterier. Det innebär att tillsynen utförs av vår egen personal medan de externa kontrollanterna i huvudsak förrättar dragningar. Under 2010 har vi även förändrat den löpande tillsynen av Bingolotto. Den stora skillnaden är att tillsynen mer och mer inriktas på efterhandskontroll. När det gäller kritiska moment som dragningar, skapande av lottsatser med mera är vi fortfarande närvarande. Däremot har den regelmässiga närvaron i studion förändrats till slumpmässig närvaro. Vad gäller övrig form av löpande tillsyn sker den genom rapporteringar varje månad, avstämningsmöten med mera. Utöver detta fokuserar vi mer på så kallade temarevisioner, vilket innebär fokus på specifika områden inom tillsynen. Dragningarna samordnas även mer än vad som tidigare har gjorts. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund hade mellan åren 2006 och 2009 tillstånd av oss att anordna vadhållning på hundar. Deras tillstånd löpte ut den 31 december Förbundet valde att inte ansöka igen för 2010, med hänvisning till svårigheter att få lönsamhet i verksamheten. Detta eftersom vinstutdelningen enligt lotterilagen endast får ligga på mellan 35 och 50 procent av insatserna i lotteriet. Under 2010 har vi bland annat beviljat följande nya tillstånd: Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) har fått tillstånd att bedriva ett lotteri som har köpts av Ica. Lotterna ska delas ut av Ica till de kundkortskunder som handlar vissa varor. Utdelningen av lotterna startade i september IOGT har fått tillstånd till försäljning av en ny skraplott, Miljonlotteriet guld. Vinsten är bland annat ett kilo guld. 18(56)

19 Privata aktörer Restaurangkasinon Till restaurangkasino räknas spelformerna roulett-, tärnings- och kortspel. Åldersgränsen för att få spela är 18 år. I dag är det ett sextiotal företag och privatpersoner som har tillstånd att driva restaurangkasinon. Totalt har de omkring 700 bord på cirka 550 platser. Antalet ansökningar som kommit in under året är i stort sett samma som tidigare år. Det mest populära spelet är fortfarande Black Jack och avser spel på ett bord. Det finns för närvarande cirka 505 spelplatser som har ett spelbord och cirka 120 spelplatser som har två bord. Sexton spelplatser har tre spelbord och två spelplatser har fyra bord. Inga spelplatser har fem eller fler spelbord. Kommunerna är remissinstanser när det gäller utfärdande av tillstånd till restaurangkasinon. Majoriteten av kommunerna har inget att anmärka i samband med tillståndsgivningen. I de fall kommunerna har någon synpunkt beror det ofta på att restaurangen inte har något aktuellt serveringstillstånd eller att en tillsynsutredning pågår. Förströelsespel Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten. Exempel på förströelsespel är flipperspel, målspel, TV-spel och så kallade skjutare. Inom området förströelsespel har de flesta tillståndshavare ansökt om förnyade tillstånd. I stor utsträckning är det samma spel som förekommer i de olika ansökningarna. Tillstånden gäller i två år. Antalet ansökningar var under år stycken, under år stycken och under år stycken. Spelansvar och spelberoendefrågor Arbete med spelansvar Så gott som alla de stora spelbolagen fortsätter att utveckla sina spelansvarsåtgärder. Det kan till exempel vara utbildning om spelberoende för de anställda, arbete med policyfrågor eller utveckling av tekniska lösningar som gör det möjligt för kunder att begränsa sitt spelande. 19(56)

20 Det verkar finnas flera drivkrafter bakom utvecklingen av spelansvar. Kunskapen fördjupas om att spel kan vara beroendeframkallande och insikten ökar om att spelproblem inte är ovanliga bland de kunder som spelar mycket på riskfyllda spelformer. Arbete med spelansvar motiveras då av en genuin omsorg om kunden. Spelansvar är numera också en viktig del i bolagens imageskapande. När massmedia så gott som dagligen rapporterar om spelberoende och andra avigsidor av spel, så vill spelbolagen framstå som ansvarstagande, seriösa och måna om kundernas bästa. Spelansvar har också en spelpolitisk dimension. En önskan att begränsa spelandets skadeverkningar är enligt EU-domstolen ett godtagbart skäl för ett medlemsland att välja en annan modell för spelmarknaden än fri konkurrens. Om det är så att statligt styrda spelbolag tar större spelansvar är privata spelbolag, som drivs av rent kommersiella intressen, så är följaktligen det förhållandet ett skäl för att reservera delar av marknaden för de statligt styrda bolagen. Frågan om det är någon skillnad i ansvarstagande mellan statliga och kommersiella spelbolag är således spelpolitiskt viktig och kommer ofta upp när den svenska spelpolitiken debatteras. Spelbranschens etiska råd (SPER) är en branschorganisation med inriktning på spelansvarsfrågor. Organisationen är öppen för de bolag som har regeringens eller vårt tillstånd att anordna spel i Sverige. Medlemmar är ATG, A-lotterierna, Folkspel, Ideella Spel, Lottericentralen, Miljonlotteriet, SVEBICO och Svenska Spel. SPER har under året anställt en projektledare för att stärka arbetet med att underlätta samverkan med branschens intressenter (myndigheter, politiker och stödgrupper), sprida kunskap om etiska frågor, öka lärandet mellan spelföretagen och arrangera seminarier kring etiska frågor. Det åländska spelbolaget PAF blev först i världen med att erbjuda sina kunder en försäkring mot spelproblem. Försäkringen gäller dem som spelat för minst 120 euro under det senaste året och har intyg från psykolog eller läkare på att de har spelproblem. Försäkringen ger tio sessioner psykologisk terapi till en kostnad av högst euro. 20(56)

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: 1653-0802 ISBN PRINT: 978-91-7257-795-4 ISBN PDF: 978-91-7257-796-1 TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011 Å R S R A

Läs mer

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE Nr 2 2012 Utgiven av Lotteriinspektionens skriftserie 2-2012 Har du synpunkter på ämnesområdena eller innehållet i artiklarna? Vill du kanske bidra med en egen artikel?

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT. Omslag FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT Omslag separatårsredovisning 2007 levande både idag och imorgon ATGs passion och breda förankring i hästnäringen garanterar en levande hästsport, vilket är en förutsättning för

Läs mer

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE

LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE LOTTERI INSPEKTIONENS SKRIFT SERIE Nr 1 2012 Utgiven av Lotteriinspektionens skriftserie 1-2012 Redaktör: My Hamrén 0152-650 174, my.hamren@lotteriinspektionen.se Formgivning: Edita Västra Aros AB Tryck:

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Andra spelmarknader Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund

Läs mer

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism

Riskbedömning, slutlig. Penningtvätt och finansiering av terrorism Riskbedömning, slutlig Penningtvätt och finansiering av terrorism Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte... 4 3. Avgränsning... 4 4. Metod och upplägg... 5 5. Om penningtvätt

Läs mer

bet net Sherry Affärsidé Mål och Vision

bet net Sherry Affärsidé Mål och Vision bet net Affärsidé Bet.net skall erbjuda en spännande kombination av Internetbaserade spel där människor från hela världen kan mötas för att spela om pengar. Mål och Vision Vi ska sträva efter att vara

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN

UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN 2003-08-12 372/2003 1 (12) Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN UPPDRAG Regeringen har i regleringsbrev för Lotteriinspektionen för budgetåret 2003 bl.a. uppdragit

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

6SHORFKVSHOEHURHQGHL6YHULJH,QQHKnOO 7,//%/,9(/6(1$9(77)256.1,1*6352-(.7 1.1 Forskargruppens organisation...14 1.2 En pilotundersökning...15 1.3 Detaljplanering av huvudundersökningen...16 %$.*581' 2.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer

högvinst eller nitlott?

högvinst eller nitlott? Idrottsrörelsen och spelpengarna högvinst eller nitlott? Sedan början av 1990-talet har idrottsrörelsen blivit allt mer beroende av intäkter från den svenska spelmarknaden. De faktiska beloppen är minst

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Innehållsförteckning Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB.....................................................

Läs mer