Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande"

Transkript

1 Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi medlemmar. SKTF Box 7825, Stockholm. SKTF Direkt , fax , e-post

2 För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka och utveckla din arbetssituation. Genom att prata med med din chef om ditt arbete, din lön, din arbetsplats och om målen för verksamheten påverkar du din egen framtid. För att göra detta möjligt ska du ha minst ett utvecklingssamtal och ett lönesamtal med din chef varje år. Om du själv kommer överens med chefen om ny lön, har du ibland också ett lönesättningssamtal. De här samtalen finns reglerade i ditt kollektivavtal som din arbetsgivare och SKTF har kommit överens om. Där står att arbetsgivaren ska tydliggöra krav, förväntningar och uppsatta mål, och följa upp resultaten, genom samtal med medarbetarna. Där står också att det ska finnas lönepolitiska riktlinjer och lönekriterier som är tydliga för dig som är anställd, och att mål och resultat ska kopplas till den lön du får. Ibland kallas utvecklingssamtalet även för medarbetarsamtal, personalsamtal eller planeringssamtal. Oavsett vad det kallas är syftet med samtalet detsamma. Här använder vi begreppet utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet om din utveckling på arbetsplatsen sid 3 SKTF och lön sid 8 Förbered dig inför lönesamtalet sid 10 2

3 Utvecklingssamtalet om din utveckling på arbetsplatsen Utvecklingssamtalet handlar om att du ska vara delaktig i verksamhetens mål och ha en aktiv roll i det som planeras framåt i tiden. Tillsammans med din chef diskuterar du dina arbetsuppgifter, din arbetssituation och hur ni tänker er att det ska se ut i framtiden. Du delar med dig av tankar och funderingar om verksamheten och bidrar med dina idéer och förslag till förbättringar. Samtalet bör också handla om samarbetsklimatet, relationen till kollegor och chef, och arbetsmiljön både fysiskt, psykiskt och socialt. Du ska ha möjlighet att bidra till utvecklingen av verksamheten. Din chef har i sin tur en viktig roll att stötta dig och skapa förutsättningar för att du ska kunna utvecklas. När du har ditt utvecklingssamtal kommer du och din chef överens om hur detta ska gå till. 3 Samtalet ska leda till en dokumenterad plan Utvecklingssamtalet ska leda till att du och din chef blir överens om en individuell utvecklingsplan som tydligt visar hur du och ditt arbete ska utvecklas under det närmaste året eller åren. Planen kan omfatta både stora och små åtgärder, beroende på din situation och din arbetsplats. När det gäller din egen utveckling kan det handla om utbildning eller studiebesök, eller kanske om att prova andra arbetsuppgifter under en tidsperiod. Planen kan också ta upp vad som behövs för att hantera förändringar i verksamheten eller vad som behövs för att kunna verkställa verksamhetsplan och budget.

4 Bjud upp din chef till utvecklingssamtal. Din chef har ansvar för att ta initiativ till utvecklingssamtal med dig minst en gång om året. Av olika anledningar, kan det hända att det inte blir av så ofta som det är tänkt. Ta i så fall själv initiativet till samtal! Kontakta SKTF om du vill ha tips och råd inför samtalet. På sktf.se hittar du Mötesplatsen, där kan du få kontakt med andra SKTFare runt om i landet, ställa frågor om hur de har förberett sig och få recept på framgångsrika utvecklingssamtal. Mall för utvecklingssamtalet. Följande rubriker kan vara värda att fundera över innan du sätter dig i utvecklingssamtalet. Försök hålla isär din egen utveckling och arbetsplatsens. Börja gärna samtalet med att gå igenom hur det förra samtalet var, och om ni har genomfört det ni kom överens om då. Tänk på att samtalet även är ett tillfälle för dig att ställa frågor till chefen. Du behöver inte själv ha alla svar. Det är viktigt att samtalet är på en nivå som både du och din chef tycker är givande, och att ni båda är förberedda och är på en plats där ni kan sitta i lugn och ro. Arbetsplatsens utveckling Här kommer några punkter som du kan använda för att förbereda dig. Ett utvecklingssamtal är ett planerat, från båda håll förberett, samtal mellan dig och din chef är ett tillfälle att diskutera arbetsplatsens mål och riktlinjer, hur ni ska arbeta, vilka uppgifter som ligger framför er och vad det innebär för dig. är ett tillfälle att tala om ditt behov av utveckling och din framtid förutsätter ömsesidighet, förtroende och förberedelse ersätter inte den fortlöpande dialogen eller återkopplingen ska leda till en dokumenterad plan återkommer minst en gång per år följs alltid upp diskutera alltid hur det har gått med ambitioner och planer från förra året Förberedelse är A och O Att vara väl förberedd är nödvändigt för att utvecklingssamtalet ska vara givande. Vad vill du och hur kan du framföra det på ett så bra och tydligt sätt som möjligt? Fundera över vad som hänt det senaste året eller sedan det förra utvecklingssamtalet. Skriv ner vad du vill ta upp. Vad är verksamhetens mål, och hur bidrar jag till det... Hur planerar och utvecklar vi verksamheten?... Vad ska hända framöver, och hur påverkas jag?... Arbetsfördelning och organisation... Min arbetssituation Min arbetssituation under det gångna året.... 4

5 Vilka är huvudarbetsuppgifterna?... Hur har jag utvecklats under året?... Glädjeämnen och problem i arbetet.... Vilka krav har arbetet ställt och hur har jag uppfyllt dem?... Vad vill jag ska förändras i verksamheten?... Gör jag rätt uppgifter?... Arbetsuppgifter som jag känner mig osäker på... Har jag tillräckligt med stimulerande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter... Får jag användning för mina kunskaper?... Användning av teknik... Fungerar uppföljningen av det arbete jag gör?... Min arbetsmiljö Trivsel hur är arbetsklimatet?... 5

6 Hur är den fysiska arbetsmiljön?... Förekommer mobbning?... Är alla delaktiga?... Är mötesformerna bra?... Hur är stressnivån?... Vad gör du om det blir en hög stressnivå?... Fungerar arbetstiderna?... Samarbete och ledarskap Gruppens arbetsresultat.... Relationen till och samarbetet med min chef... Vad kan förbättras i kommunikationen mellan mig och chefen?... Vilka krav och förväntningar har jag på min chef... Samarbetet med arbetskamraterna... 6

7 Har jag tillgång till den information jag behöver?.... Hur får jag veta när jag gjort något bra?... Hur är min förmåga till initiativ, samarbete, ansvarskänsla, motivation och att ge och ta kritik?... Kompetensutveckling Hur kan jag och mitt arbete utvecklas på kort och på lång sikt?... Önskemål och behov av utbildning, praktik eller andra arbetsuppgifter... Förväntningar på chef, medarbetare och organisation... Annan arbetsfördelning?.... Kan jag tänka mig att prova andra arbetsuppgifter?.... Är något annat som händer i mitt liv viktigt att berätta om?... Efter utvecklingssamtalet Tänk efter hur samtalet var. Det hjälper till att göra nästa utvecklingssamtal ännu bättre. om klimatet var öppet om det viktiga kom fram om ni båda fick sagt vad ni ville om råd och förslag var bra om kritiken var konstruktiv om stämningen var lugn, spänd eller för stressig om ni avslutade i en positiv anda 7

8 SKTF och lön Det handlar om ditt inflytande Din lön ska utgå från dina arbetsuppgifter, din utbildning och erfarenhet och ditt sätt att sköta jobbet. Du ska alltid veta varför du har den lön du har och vad du kan göra för att förbättra den. Tar du på dig fler eller svårare arbetsuppgifter, fördjupar dina yrkeskunskaper eller förbättrar dina resultat, ska det synas på lönen. Men även marknadskrafterna påverkar lönen. Skillnaderna kan vara stora mellan olika regioner och yrken. Däremot får din lön inte påverkas av vilket kön du har, din etniska tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Lönen får inte heller vara diskriminerande för visstids- eller deltidsanställda. Det är arbetsgivaren som ska se till att lönesättningen inte är diskriminerande. SKTF har som målsättning att du ska ha ett stort inflytande över hur din lön bestäms. Det betyder att du ska ha möjlighet att ha insyn i och aktivt delta i den löneprocess som finns på arbetsplatsen. Och att du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. För att göra detta möjligt krävs det att både SKTF och din arbetsgivare gör ett bra jobb. Men, det är också en förutsättning att du själv är aktiv. Kom ihåg att du alltid kan vända dig till SKTF för att få veta hur du själv kan engagera dig. Vi är involverade i hela löneprocessen. Dags för löneprocess När det är dags att bestämma nya löner inleds det som kallas för löneprocess. Det är viktigt att du känner till hur den går till på din arbetsplats så att du kan hänga med i alla turer. Både SKTF och arbetsgivaren har ett ansvar att se till att du får så tydlig och bra information som möjligt om löneprocessen. I SKTF tycker vi att löneprocessen ska se ut så här: 1. Inför löneförhandlingen fångar SKTF upp dina och dina kollegors önskemål. Vad behöver förbättras i löneprocessen jämfört med förra året och finns det särskilda lönesatsningar som ska göras? 2. SKTF-avdelningen eller klubben och arbetsgivaren har en första träff för att bestämma hur löneavtalet ska tillämpas hos er. Vem ska hålla lönesamtalen? Utbildning? Information? Lönekriterier? Lönepolitik? Utvärdering och analys görs, och inriktningarna för årets löneöversyn diskuteras. 3. Det som har diskuterats mellan SKTF och arbetsgivaren i punkt två, får du och dina kollegor information om på ert arbetsplatsmöte; vad gäller inför årets arbete med att bestämma de nya lönerna? 4. Sedan är det dags att prata med din chef, i ett så kallat lönesamtal, om varför du har den lön du har och vad du ska göra för att kunna höja den. I samtalet utgår ni från de lönekriterier som ni har på er arbetsplats. Det ska också finnas en koppling till det ni pratat om i utvecklingssamtalet. SKTFs målsättning är att du kommer överens med din chef om ny lön i samtalet. 5. Nu sker en avstämning mellan SKTF och arbetsgivaren. Har arbetsgivaren gjort som man sa? Hur har samtalen fungerat? Enskilda individers löner? HÖK 05 För dig som arbetar i en kommun eller landsting eller hos en arbetsgivare som är medlem i Pacta gäller ett löneavtal som kallas för HÖK 05 (Huvudöverenskommelse 2005). Det innebär att lönen sätts i samtal mellan chef och medarbetare. 6. SKTF och arbetsgivaren tecknar kollektivavtal om nya löner. 7. Utvärdering 8. SKTF-avdelningen eller klubben deltar i budgetförhandlingar inför nästa års löneöversyn. 8

9 Aktivera dig och dina kollegor Saker att ta reda på: Vänd dig till SKTF på din arbetsplats för information om löneprocessen och hur du och dina kollegor kan vara delaktiga. Ta reda på och diskutera: o Hur har lönekriterierna tagits fram? Är de bra? o Hur har verksamheten utvecklats vilket borde påverka era löner? o Hur är arbetet med lönesättningen upplagt på din arbetsplats? o Finns det en dokumenterad lönepolicy från arbetsgivaren? Vad innehåller den? o Vilka bestämda lönepolitiska målsättningar har din arbetsgivare? Du ska veta vilka kompetenser och arbetsinsatser som din arbetsgivare vill betala för. o Vilka lönekriterier gäller? Lönekriterierna är grunden för hur dina arbetsuppgifter och arbetsinsatser ska bedömas. o Vad driver SKTF? Finns det specifika löneåtgärder för att till exempel komma till rätta med osakliga löneskillnader eller andra saker som SKTF driver? o Finns det andra förmåner än lön som du kan ta ställning till? o Vad står det i löneavtalet som gäller på din arbetsplats? Från vilket datum ska de nya lönerna gälla? o När och hur ska lönesamtalen genomföras? Kom ihåg att: Lönesamtalet ska hållas med den chef som vet vad du gör, känner till just din verksamheten och har befogenhet att sätta lön. SKTF-avdelningen eller klubben kan hjälpa dig med förberedelser inför ditt lönesamtal. 9

10 Förbered dig inför lönesamtalet Att prata lön med chefen kan kännas nervöst. Men det underlättar en hel del om du är väl förberedd. Här finns tips och råd. Dina förberedelser För att båda parter ska hinna förbereda sig, boka tid och plats i god tid före samtalet. Tänk på att välja en lugn lokal där du känner dig bekväm. Tänk igenom på vilket sätt du påverkas av arbetsgivarens generella satsningar och prioriteringar. Gå igenom lönekriterierna och gradera dig själv enligt dem. Kartlägg din utveckling: Har dina arbetsuppgifter förändrats, utökats eller blivit svårare? Har du förkovrat dig genom kompetensutveckling? Hur har du bidragit till att ni lyckats nå de uppsatta målen? Var konkret. Det är inte alltid självklart att chefen vet eller har sett allt du gör. Hur har din lön utvecklats de senaste åren? Ta reda på lönestatistik och jämför ditt löneläge och löneutveckling med andra med liknande arbetsuppgifter. Kontakta din SKTF-avdelning eller klubb, gå in på lönestatistiken på sktf.se eller kontakta SKTF Direkt på telefon Ta fram anteckningarna från ditt senaste utvecklings- och lönesamtal. Vad kom du och din chef överens om som kan ha betydelse för din lön den här gången? Diskutera lön med arbetskamraterna. Förbered er tillsammans! Förutom lön kan du också, inom flera avtalsområden, begära andra förmåner. Till exempel kortare arbetstid, pensionsavsättningar, extra semester, fri bil. Kontakta SKTF för att ta reda på vad du bör tänka på vad gäller förmånerna. Slutligen, bestäm dig för ungefär vilket påslag du tycker verkar rimligt i årets löneöversyn och vilka dina långsiktiga lönemål är. Sammanfatta och skriv ner dina argument. Ta gärna kontakt med SKTF för ytterligare fakta och stöd! Under samtalet Tala klarspråk. Lyssna och var lyhörd för hur din motpart reagerar. För anteckningar under samtalet, och kom överens med chefen om hur samtalet ska dokumenteras. Om du ska övertyga chefen att ge dig mer lön måste du använda rätt argument. Utgå från verksamhetens behov när du argumenterar. Ställ frågor! På så sätt får du reda på hur motparten tänker och hur du kan påverka henne eller honom. Tycker chefen att din lönenivå och löneutveckling speglar dina arbetsuppgifter och arbetsprestationer? Vad ska du förändra eller åstadkomma för att du ska få den lön du tycker att du är värd? Om din chef är missnöjd med dina insatser ska du ha möjlighet att diskutera vad du ska göra för att förändra situationen. Vilka insatser behövs från din sida och vad ska chefen göra? Undvik att blanda in din privatekonomi i lönediskussionen, att ljuga och ställa ultimatum, eller att diskutera kollegornas lön istället för din egen. Förlora inte kontrollen. Ta en paus om du eller chefen blir för upprörda. Du som själv kommer överens om lönen med din chef: Begär betänketid om du känner dig osäker på lönebudet. Om du inte är nöjd, förklara varför. Men se till att du använder sakliga argument då vinner du respekt hos din chef. Om din chef säger att hon/han vill fundera på ditt förslag, se till att ni bokar en ny tid innan ni avslutar samtalet. Sammanfatta er diskussion och kontrollera att ni är överens genom att säga: Då är vi överens om.. Är du inte riktigt nöjd, avsluta samtalet med att säga jag godtar det här nu, men jag vill att vi tar en ny diskussion om tre månader. På så sätt pressar du arbetsgivaren att verkligen se över din lön kontinuerligt. Om ni inte kan komma överens, boka en ny tid och kontakta SKTF. Gå inte med på något du tycker är fel. Kom ihåg att för att kunna komma överens med chefen måste du vara beredd att kompromissa. 10

11 Du som blir företrädd av SKTF: Se till att SKTF-ombudet som ska företräda dig vet vad du och din chef har kommit överens om i ditt utvecklingssamtal och i synnerhet i lönesamtalet. Efter lönesamtalet Gå igenom de argument chefen framförde. Tyckte ni lika? Om inte, på vilka punkter skilde sig uppfattningarna? Om du inte är nöjd med din nya lön eller har haft en dålig löneutveckling under flera år, ska en långsiktig utvecklingsplan göras upp. Har du uppnått ditt lönemål? Om inte vad gick fel? Vad kan du göra bättre? Hur lägger du upp nästa lönesamtal? Är det dags att byta jobb? Praktiskt att tänka på. Det här behöver du Du behöver din egen checklista, din arbetsbeskrivning och anteckningar från tidigare samtal. Kanske även verksamhetsplan och budget. Minnesanteckningar Anteckna under mötet och stäm av innan ni avslutar, så att det ni kommit överens om verkligen blir av. Återkoppla Glöm inte att återkoppla till vad ni pratade om vid det senaste samtalet. Det mesta kanske är avklarat vid det här laget. Men det kan ju vara något som fortfarande är aktuellt och behöver tas upp på nytt. Förtroende Allt ni pratar om under samtalen sker i förtroende. Ni måste båda vara överens om vad som får tas upp utanför rummet. Båda parter ska kunna komma med välgrundad och saklig kritik. Tänk dock på hur du uttrycker dig när det gäller att värdera andra personers insatser. Se helheten Försök att lyfta blicken och se till hela verksamheten. Det är ändå till sist det ni åstadkommer tillsammans som avgör hur det går både för arbetsplatsen och dig som anställd. 11

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Syfte Denna träff är en del av Visions stöd till er medlemmar för att ni ska få tips och råd inför era lönesamtal. Så att du är förberedd inför ditt lönesamtal.

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog 2 Visions lönepolitik Du ska ha en bra lön, med god löneutveckling. Individuell lönesättning, där lönen ska spegla vad du gör och vad du kan. Du ska kunna påverka

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap. För chefer som leder samtal

Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap. För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap För chefer som leder samtal Du som är chef har ett spännande, utmanande och inte minst tufft jobb. Som chef och ledare är du strategiskt viktig för både

Läs mer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare Utvecklingssamtal under forskarutbildningen är en speciellt strukturerad form av feedback mellan doktorand, handledare och

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet Stödmaterial inför lönerevision Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet Löneprocessen gemensamt ansvar Mål-/utvecklingssamtal, bör 1. Inledande möte 1 Centrala avtalet Lönekriterier Lönestruktur Förutsättningar

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision

Stödmaterial inför lönerevision Stödmaterial inför lönerevision Revision&Konsult Almega Tjänsteföretagen - Unionen Löneprocessen gemensamt ansvar Enligt löneavtalet för tjänstemän mellan Almega Tjänsteföretagen och Unionen ska lönen

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial

Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial 1 Förord I Svenska kyrkan liksom inom de flesta avtalsområden i svenskt arbetsliv har under många år tillämpats individuell och differentierad lönesättning.

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Datum 2018-10-25 Ärendenr Medarbetarsamtal stöddokument för chef och medarbetare Ett medarbetarsamtal är ett planerat, förberett och framåtsyftande personligt samtal mellan chef

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef Utvecklingssamtal mellan chef underordnad chef Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklings- plan Februari 2014 2(5) En av chefers viktigaste uppgifter är att kontinuerligt kommunicera

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Arbetsgivarens verksamhetsår

Arbetsgivarens verksamhetsår LÖNEBILDNING ANALYS AV VERKSAMHETSBEHOV Arbetsgivarens verksamhetsår RESULTAT UTVECKLINGSSAMTAL Analys av verksamhetsår Verksamhetsanalys 1. Nuläget 1.1 Vad sker i föreningens omvärld? a. Förändringar

Läs mer

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Din LÖN INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision

Stödmaterial inför lönerevision Stödmaterial inför lönerevision Vårdföretagarna Unionen Bransch Tandvård (A) Bransch Dentallaboratorier (B) Löneprocessen gemensamt ansvar Enligt löneavtalen för bransch tandvård och bransch dentallaboratorier

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Din lön. - så går det till på Mälarenergi

Din lön. - så går det till på Mälarenergi 1 Din lön - så går det till på Mälarenergi 2015-11-18 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare I chefsrollen ingår

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,

Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40, Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen. (tjänstemän vid dagstidningar m fl)

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen. (tjänstemän vid dagstidningar m fl) Stödmaterial inför lönerevision Medieföretagen Unionen (tjänstemän vid dagstidningar m fl) Löneprocessen gemensamt ansvar Enligt löneavtalet för tjänstemän mellan Medieföretagen och Unionen (för tjänstmän

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Samtalsmodell. och din lön i Skellefteå kommun

Samtalsmodell. och din lön i Skellefteå kommun Samtalsmodell och din lön i Skellefteå kommun Samtal mellan chef och medarbetare Skellefteå kommuns värdegrund är utgångspunkten för samtalen med medarbetare kring arbete och lön. Alla samtal utförs av

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer