Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte"

Transkript

1 Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Förbundsmöte 2017 Förbundsmöte 2017

2 Budgetprognos med verksamhetsmål för år 2018 Förbundsstyrelsens förslag Förbundsmöte 2017

3 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla samman hela Kommunals verksamhet och ge förutsättningar för fackligt arbete där alla organisatoriska nivåer drar åt samma håll. Verksamhetsplanen innehåller Kommunals mål för kommande år samt budgetprognos för tre år framåt. Planen utgör den gemensamma utgångspunkten för alla avdelningar, sektioner och enheter samt grupper i planering och genomförande av verksamhet. Kommunals verksamhetsplanerings- och budgetprocess Verksamhets- och budgetprocessen består av sex delar: 1) En övergripande plan tas fram för hela Kommunal med nulägesanalys med mera. 2) Planen följs upp efter kongress/förbundsmöte. 3) Förbundsledning och chefer (lokalt och centralt) tar fram prioriteringar inför förbundskontorets och avdelningarnas planeringar. 4) Inom förbundskontoret gör sedan varje enhet en basbudget, utifrån en gemensam plattform och riktlinjer, med verksamhet som ska genomföras för att vi ska nå fastställda mål. 5) Utöver linjeverksamhet som planeras och budgeteras i basbudget, tas särskilda projektplaner inklusive budget fram för verksamhet som ska genomföras i särskilt projekt för att vi ska nå fastställda mål. 6) Förbundskontorets budgetpool. Ur budgetpoolen finansieras nya aktiviteter för att stödja aktion utifrån behov som uppkommer under löpande år eller aktiviteter där vi i budgetarbetet är osäkra på om vi ska genomföra aktiviteten eller hur den ska genomföras. Varje avdelning arbetar fram verksamhetsplan och budget under samma period. Vi använder planeringsverktyget Lots för att genom ett processinriktat arbete strukturera vår verksamhet på ett enhetligt sätt. En särskild mall för verksamhetsplaneringen på sektionsnivå med en tillhörande handledning finns på Kom in. 4

4 Tidplan 2017 Januari-mars Utvärdering av föregående års verksamhet. Uppföljning av resultatet från förbundsmötet/kongressen, utkast till plan tas fram. April Preliminär övergripande plan för hela Kommunal tas fram för kommande år. Mål och budgetprognos fastställs av förbundsstyrelsen. Maj/juni Avdelningarnas ledningar och förbundsledningen samt enhetschefer har gemensamma strategidagar. Kongress/förbundsmötet fastställer mål och budgetprognos. Uppdatering, analys och förslag till förändringar av verksamhetsplan. Augusti/september Förbundsledningen ger inspel till chefsgruppen för fortsatt arbete med prioriteringar inför kommande år. September Budgetdirektiv till förbundskontoret. Augusti-oktober Förbundsledningen medverkar eventuellt vid avdelningarnas Utvecklingsarenor. Augusti-november Verksamhetsplanerings- och budgetarbete i hela Kommunal. November/december Beslut i förbundsstyrelse om förbundskontorets verksamhetsplan och budget. Parallell process i avdelningarna med beslut i representantskapen. 5

5 Mål Vi är fler medlemmar än vid föregående årsskifte. Kommunal förbättrar löner och arbetsvillkor samt är ett bra stöd i jobbet och i yrkesutvecklingen genom ett arbetsplatsnära fackligt arbete med aktiva medlemmar. Kommunal är en proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening som ger bra service. Kommunal uppfattas som en organisation med ett stort förtroende. 6

6 Budgetprognos Förbundets uppgift anges i stadgarna. Mål beslutas av kongressen/förbundsmötet. Med detta som utgångspunkt fastställer förbundsstyrelsen årligen en verksamhetsplan och budget samt kommande års medlemsavgift. Fackliga verksamheten Intäkter Utfall (tkr) Prognos (tkr) Prognos (tkr) Prognos (tkr) Prognos (tkr) Avgifter Kostnader LO-avgifter Medlemsförsäkringar (inkl. inkomstbortfallsförsäkring) Övriga verksamhets kostnader (1) Totala kostnader per år Projekt utöver ordinarie budget Verksamhetens resultat (1) Avser verksamhetskostnader netto efter diverse verksamhetsintäkter Verksamhetens intäkter Möjligheterna att bedriva en bra verksamhet och att nå målen är starkt beroende av de intäkter som kommer från medlemsavgifterna. Utvecklingen av intäkterna beror till stor del på den procentuella höjning av avgiften som bedöms kunna ske till följd av resultatet av löneförhandlingarna, men också av medlemsutvecklingen. Prognosen för medlemsintäkterna år bygger på en avgiftshöjning av förbunds- och avdelningsavgiften med 2 procent per år. Prognosen bygger också på ett antagande om en medlemsökning med medlemmar årligen under åren De medlemsintäkter som redovisas avser förbundets andel av medlemsavgiften (inklusive försäkringsavgiften). Verksamhetskostnader För år 2017 har förbundsstyrelsen beslutat om en budget på drygt 655 Mkr i verksamhetskostnader, och den fastställda budgeten visar ett underskott på drygt 60 Mkr. Räknas även planerade projekt in, beräknas underskottet till närmare 155 Mkr. Under kommande år måste ett aktivt arbete ske för att få bättre balans mellan intäkter och kostnader. Vid fastställande av 2017 års budget beslöt förbundsstyrelsen att tillåta en verksamhetsbudget på 655 Mkr, vilket var 38 Mkr mer än vad som beräknades i förra årets budgetprognos, där verksamhetsramen för 2017 uppgick till 617 Mkr. För att minska underskottet föreslås att verksamhetsramen för 2018 minskas med 1 procent jämfört med fastställd budget för 2017 och därefter blir oförändrad åren Det innebär en kostnadsram, exklusive projekt, på drygt 648 Mkr årligen för

7 För att få en mer rättvisande bild av de totala verksamhetskostnaderna har även en ram för projektkostnader tagits med i budgetprognosen eftersom dessa belastar årsresultat. Ska den ekonomiska obalansen förändras i positiv riktning, måste kommande års projektkostnader kraftigt minskas. Vid eventuellt överskott, ska överskottet i första hand användas till konfliktfonden. Beslut om disponering av resultatet fattas årligen av förbundsstyrelsen. Avgift till LO LOs roll i opinionsbildningen och som pådrivande i samhällsdebatten är en viktig del av de gemensamma verksamhetsfrågorna för medlemmarna inom LO-familjen. Avgiften till LO bestäms av LO-kongressen, och för 2017 uppgår den till 16,64 kr per medlem och månad. För perioden bedöms LO avgiften vara oförändrad. Avgiften till arbetslöshetskassan De medlemmar som är anslutna till A-kassan betalar utöver medlems- och försäkringsavgift även a-kasseavgift. Då den intäkten tillhör A-kassan redovisas den inte ovan. Medlemsförsäkringar Folksam har aviserat att premien för LO-paketet (inkluderande bland annat medlemsolycksfallsförsäkringen och hemförsäkringen) kommer att behöva höjas åren Försäkringarna är budgeterade till 90 kronor per medlem och månad år Vid en preliminär beräkning av premien för åren måste månadspremien höjas med 1 kronor för respektive år, vilket innebär en antagen premie för år 2018 på 91 kronor per medlem och månad. Inkomstförsäkringen är en obligatorisk försäkring och kostnaden för inkomstförsäkringen inryms i avgiften. Kapitalavkastning Förbundets överskott/underskott av kapitalförvaltning budgeteras inte då resultatet kan variera kraftigt mellan åren beroende på de finansiella marknadernas utveckling. Placeringar sker enligt fastställda placeringsregler. Grundläggande för Kommunals kapitalförvaltning är att tillgångarna ska förvaltas så att de ger avkastning med ett begränsat risktagande. Placeringar sker i tillgångar som, i viss utsträckning, ska kunna realiseras på kort tid. Målet är att tillgångarna över tid ska ha en real avkastning på minst 2 procent årligen. Placeringsreglementet innehåller etiska regler för placeringarna. Avsättning till konfliktfond Målet är att kapitalavkastningen ska bidra till att konfliktfonden årligen tillförs medel minst motsvarande 2 procent av sina tillgångar plus kompensation för inflation. Medlemsavgiften Medlemsavgiften består av tre delar, avdelningarnas andel, förbundets andel samt försäkringsavgift. Avgiften delas in i sex avgiftsnivåer, där lägsta avgiftsnivå är lägsta avgift och högsta avgiftsnivå utgör maxavgift. Förändring av avgiftsnivåerna och lönespannen 8

8 kan endast ske av kongressen. Av stadgarna under rubriken Beslut av avgift framgår att kongressen/förbundsmötet årligen ska ta ställning till avdelningsdel och förbundsdel, och att förbundsstyrelsen årligen ska fastställa indexering av avgiftsnivå (det vill säga nivån på medlemsavgiften). När det nuvarande avgiftssystemet fastsälldes på kongressen 2013 beslutades också att löneindex ska vara grunden för den årliga förändringen av avgiften, det vill säga att utgångspunkten är att avgiften höjs med medlemmarnas genomsnittliga löneutveckling. Förbundsstyrelsen fastställer också årligen försäkringsavgiften. Försäkringsavgiften går i sin helhet till att täcka kostnaderna för de obligatoriska försäkringarna. Av medlemsavgiften utgör enligt nuvarande beslut förbundets del 61 procent och avdelningarnas del 39 procent. Inga skäl talar i dagsläget för att ändra fördelningen mellan förbund och avdelningar. I budgetprognosens beräkningar har medlemsavgiften räknats upp med 2 procent för respektive år under åren perioden Slutligen fastställs avgiften och försäkringsavgiften av förbundsstyrelsen i samband med beslut om verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Avgiftsnivå Månadsinkomst Avgift 2017 Avgift 2018 (nuvarande) (prognos)

9 Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsmötet besluta att att fastställa mål för år 2018 och budgetprognos för åren samt fastställa oförändrad fördelning av avgiftens förbundsdel respektive avdelningsdel, vilket innebär att förbundets del utgör 61 procent och avdelningarnas del utgör 39 procent. 10

10 ART.NR: BUDGETPROGNOS MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG FÖRBUNDSMÖTE 2017 PRODUKTION KOMMUNAL 2017.

Budgetprognos FM_2018_omslag.indd :12

Budgetprognos FM_2018_omslag.indd :12 Budgetprognos Budgetprognos 2019-2021 Med verksamhetsmål för år 2019 Förbundsstyrelsens förslag Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg

Läs mer

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos

Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014. Budgetprognos Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos Budgetprognos 2015-2017 Förbundsstyrelsens förslag 1 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt

Läs mer

Kommunals övergripande verksamhetsplan 2020 med budgetprognos

Kommunals övergripande verksamhetsplan 2020 med budgetprognos Kommunals övergripande verksamhetsplan 2020 med budgetprognos Kommunals övergripande verksamhetsplan 2020 med budgetprognos, kongress 2019 Kommunals övergripande verksamhetsplan 2020 med budgetprognos

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013.

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013. Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla

Läs mer

BUDGETBEREDNINGEN FÖR PERIODEN SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

BUDGETBEREDNINGEN FÖR PERIODEN SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 FÖR PERIODEN 2015-2018 SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Inledning och bakgrund Någon formell budgetberedning har inte utsetts till kongressen 2014 utan det är förbundsstyrelsen

Läs mer

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015

BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG. Budgetberedningens förslag för perioden samt förslag till medlemsavgifter för 2015 FÖR PERIODEN 2015-2018 SAMT FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 Budgetberedningens förslag för perioden 2015-2018 samt förslag till medlemsavgifter för 2015 2 Inledning och bakgrund Någon formell budgetberedning

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsmöte 2018 juni 2018 Rapport Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 2019 2020 1 Medlemsavgifter och konfliktfond Förslag till beslut för åren 2019-2020 Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Förslag. Ekonomi och avgifter

Förslag. Ekonomi och avgifter Förslag Ekonomi och avgifter Förbundsstyrelsens förslag angående ekonomi och avgifter Förbundets ekonomi Kongressen 2008 beslutade förbundet ska verka för en ekonomi i balans. Förbundets verksamhetskostnader

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2016 Förbundsmöte 2016 Rapport förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 2017-2018 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter

Läs mer

Rapport från avgiftsutredningen

Rapport från avgiftsutredningen Rapport från avgiftsutredningen Innehåll Inledning... 1 Nuvarande avgiftsmodell...2 Insamlande av medlemsavgifter... 4 Medlemsavgiftens användning... 6 Medlemsutvecklingen... 7 Översyn av de ekonomiska

Läs mer

Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommitténs rapport Avgiftskommitténs rapport LOs 26:e kongress 2008 Landsorganisationen i Sverige 2008 Grafisk Form: LO Omslag: Hemma Annonsbyrå AB Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Rapport från avgiftsutredningen

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Rapport från avgiftsutredningen Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Rapport från avgiftsutredningen Rapport från avgiftsutredningen Författare: Hanna Stenholm Kommunal 2013 Innehåll 1.Bakgrund... 4 2. Utredningen

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. att avslå första att-satsen. att bifalla andra att-satsen. att bifalla tredje att-satsen

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. att avslå första att-satsen. att bifalla andra att-satsen. att bifalla tredje att-satsen Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 2 Sekreterare: Torbjörn Angelbrant Sida 1 Motion med förslag Motion nr 12. Auktoriserade revisorer Motionär: Christina Brodin Johansson, Vision landstinget Dalarna att

Läs mer

Avgiftskommitténs rapport. Beslutsunderlag till LOs 27e ordinarie kongress 2012

Avgiftskommitténs rapport. Beslutsunderlag till LOs 27e ordinarie kongress 2012 Avgiftskommitténs rapport Beslutsunderlag till LOs 27e ordinarie kongress 2012 Landsorganisationen i Sverige 2012 Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas

Läs mer

RAMBUDGET KONGRESS 2017

RAMBUDGET KONGRESS 2017 RAMBUDGET 2018-2020 KONGRESS 2017 Förbundsstyrelsens förslag Rambudget 2018-2020 I Mål och riktning beslutar kongressen om de övergripande verksamhetsmässiga aktiviteterna. Rambudgeten beskriver i ekonomiska

Läs mer

PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren samt medlemsavgifter

PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren samt medlemsavgifter PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2018-2021 samt medlemsavgifter Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta att fastställa medlemsavgifterna för 2018-2021 enligt bilaga

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Styrelsens proposition om budget, medlemsavgifter och konfliktfondering för 2016-2018

Styrelsens proposition om budget, medlemsavgifter och konfliktfondering för 2016-2018 Proposition Bilaga 16 Styrelsens proposition om budget, medlemsavgifter och konfliktfondering för 2016-2018 Inledning Förbundets ekonomi står på fast grund. När det gäller själva förbundsverksamheten är

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Proposition 4: Ekonomi och avgifter

Proposition 4: Ekonomi och avgifter Proposition 4: Ekonomi och avgifter Tillsammans är vi Saco 1/8 Proposition 4: Ekonomi och avgifter Förslag till beslut Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att att bemyndiga styrelsen att under åren

Läs mer

Dagordningens punkt 18

Dagordningens punkt 18 Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag Den 17 december 2015 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2017 års kongress. Det uppdrag som gavs

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder

Läs mer

Protokoll från 2017 års förbundsmöte

Protokoll från 2017 års förbundsmöte Protokoll från 2017 års förbundsmöte Förbundsmöte 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 1 2. Upprop 1 3. om förbundsmötets offentlighet 6 4. Fastställande av dagordning 6 5. Fastställande

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2017

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2017 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2017 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Kommunal Västs övergripande verksamhetsplan 2017

Kommunal Västs övergripande verksamhetsplan 2017 Kommunal Västs övergripande verksamhetsplan 2017 Viktiga jobb värda att älska - dygnets alla timmar 1 Kommunals vision Innehåll Kommunals värdegrund och varumärke... 3 Visionen... 3 Meningen med föreningen

Läs mer

Proposition om medlemsavgifter och inkomstförsäkring för

Proposition om medlemsavgifter och inkomstförsäkring för Proposition om medlemsavgifter och inkomstförsäkring för 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 0 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att anta förslaget till fördelning av medlemsavgifter

Läs mer

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter UNIONEN SKA HA EN VÄLSKÖTT EKONOMI. DET ÄR EN FÖRUT- SÄTTNING FÖR FACKLIG STYRKA. MED EN VÄLSKÖTT EKONOMI, AVSES EN EKONOMI SOM ÄR UNDER KONTROLL OCH ATT FÖRBUNDET MED FINANSIELL STYRKA HAR KRAFT ATT SÄTTA

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi. Rapport 2017:13

Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi. Rapport 2017:13 Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi Rapport 2017:13 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi

Läs mer

EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR

EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR POLICY FÖR EKONOMISTYRNING Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-11 58 Detta dokument ersätter tidigare ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2011-05-16. Dokumentansvarig: Ekonomichef INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av årsredovisning 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Cert. kommunal revisor Mars 2018 Granskning av årsredovisning 2017 Kommunalförbundet Sydarkivera Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Syfte

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation

Dagordningens punkt 18 Vår organisation Medlemsavgift och medlemsförsäkringar Motionerna B115 B134 med utlåtanden Motion B115 Medlem Juha Kupari avdelning 6 Mellersta Norrland Fackanslutning På grund av otrygga anställningar (visstid, deltid,

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Ekonomi. Förbundsmötet 2018 Lena Arvidsson

Ekonomi. Förbundsmötet 2018 Lena Arvidsson Ekonomi Förbundsmötet 2018 Lena Arvidsson Ekonomi på FM 2018 Innehåll Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Disposition av årets resultat Fondförvaltning Budget 2018 Årsavgifter, förslag 2019 års

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Propositioner från förbundsstyrelsen

Propositioner från förbundsstyrelsen Propositioner från förbundsstyrelsen 2 11. Förslag till medlemsavgift för 2016, 2017 och 2018 År 2006 standardiserades medlemsavgifterna inom Svenska FN-förbundet. Mellan åren 2006-2012 var medlemsavgiften

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Röster om facket och jobbet 2011

Röster om facket och jobbet 2011 Röster om facket och jobbet 2011 Fackets uppgifter, fackets inflytande och facklig-politisk samverkan Röster om fack om facket och jobbet 2011 Det fackliga uppdraget Om undersökningen - 1988, 1993, 1998,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sociala investeringar

Sociala investeringar Sociala investeringar Redovisning och budgetering 1 Uppdrag Psykisk Hälsa och Avdelningen för ekonomi och styrning, SKL 2018 Kontaktpersoner: Tomas Bokström Robert Heed Fredrik Holmström tomas.bokstrom@skl.se

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag I december 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2014 års kongress. Det uppdrag som gavs var

Läs mer

PROPOSITION MEDLEMSAVGIFT SAMT DEFINITION AV MEDLEM

PROPOSITION MEDLEMSAVGIFT SAMT DEFINITION AV MEDLEM PROPOSITION MEDLEMSAVGIFT SAMT DEFINITION AV MEDLEM Bakgrund Medlemsavgiften behandlas vid varje förbundsmöte. Historiken pekar på avgiften lämnats oförändrad vart annat år till justeras vid näst kommande

Läs mer

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Ragunda Kommun 27 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Dagordning till Svenska Elektrikerförbundets Förbundsmöte den maj 2018

Dagordning till Svenska Elektrikerförbundets Förbundsmöte den maj 2018 Dagordning till Svenska Elektrikerförbundets Förbundsmöte den 27-29 maj 2018 1. Öppnande av Sekreterare 3. Val av Protokollsjusterare 4. Val av extra mötesordförande för mötet 5. Fastställande av dag-

Läs mer

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018 Inledning SÄRF:s vision Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla ska genomsyra allt vårt arbete. Under handlingsprogramperioden 2016-2019 ska SÄRF fortsätta

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

INNEHÅLL. Ekonomihandlingar

INNEHÅLL. Ekonomihandlingar 2011 EKONOMI 1 INNEHÅLL Ekonomihandlingar Årsredovisning 2009 2 Räkenskaps- och sakrevisionsberättelser 2009 8 Årsredovisning 2010 9 Räkenskaps- och sakrevisionsberättelser 2010 15 Kommentarer 2009 och

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Sydarkivera Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019 Februari 2019 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Väsentliga händelser... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Resultat... 3 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans... 4 3 Personal och kompetensförsörjning...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Inkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter

Inkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter Sveriges Arkitekters stämma 2018 Föredragningspunkt 8 Inkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter Stämman ska enligt stadgan ta beslut om inkomst- och utgiftsstat, d.v.s. övergripande ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Cert. kommunal revisor 15 mars 2017 Granskning av årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Östra Södertörn Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet Uppsala län a 2018-11-19 1 (10) Dnr 2018:28 AU 181114 Bilaga 5.1 FS 181127 Samordningsförbundet Uppsala län Verksamhetsplan och budget 2019 Inledning... 3 Bakgrund och uppdrag... 3 Finsam... 3 Samordningsförbundet

Läs mer

Rapport från stadgeutredningen

Rapport från stadgeutredningen Rapport från stadgeutredningen Stadgeutredningens rapport Utredningens uppdrag Förbundsstyrelsen beslutade den 23 november 2016 att tillsätta en stadgeutredning inför 2019 års kongress. Stadgeutredningen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV DEL- ÅRSBOKSLUT OCH PROGNOS Landstinget Halland Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV DEL- ÅRSBOKSLUT OCH PROGNOS Landstinget Halland Leif Johansson REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV DEL- ÅRSBOKSLUT 2003-03-31 OCH PROGNOS 2003 Landstinget Halland 2003-05-26 Leif Johansson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se 1. INLEDNING 3 2. SYFTE OCH METOD 3 3. DELÅRSBOKSLUT

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer