Rv 11 Sjöbo (Anklam) - Tomelilla, VSK014a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rv 11 Sjöbo (Anklam) - Tomelilla, VSK014a"

Transkript

1 Samlad effektbedömning v 1.17 Rv 11 Sjöbo (Anklam) Tomelilla, VSK014a 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg 11 är olycksdrabbad och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bristfällig. Hastigheten riskerar att sänkas om inte trafiksäkerheten förbättras. Väglängd: Vägstandard: Vägtrafik: 11 km Vanlig väg, 10 m, 90 km/h 4660 f/d, 2017, 13% tunga fordon Åtgärdens syfte: Åtgärdens syfte är att öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i korsningar för samtliga trafikanter. Åtgärden syftar också till att värna den regionala tillgänglighten längs väg 11 genom ökad framkomlighet och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafiken. Förslag till åtgärd: Kostnaden är 182,5 mnkr i prisnivå Vägen breddas och mötessepareras. Flertalet korsningar och anslutningar till rv 11 stängs och nya lokalvägar anläggs för att lösa tillgänglighet för samtliga fastigheter. Två busshållplatser byggs om till superbusshållplatser med tillhörande pendlarparkeringar. Från Ramsåsa till Svampakorset anläggs parallell gång och cykelväg som ansluter till befintlig sådan vidare in mot Tomelilla. Väglängd: Vägstandard: Vägtrafik: 11 km Gles mötesfri landsväg 2+1, 13 m, 100 km/h 4660 f/d, 2017, 13% tunga fordon TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 1 av 5 SEB version 1.17 (Grundmall)

2 Tabell 2 Samhällsekonomisk analys sammanfattning Beräknade effekter Nuvärde (mnkr) Bedömning Ej beräknade effekter Kortfattad beskrivning och bedömning Resenärer Godstransporter Persontransp.ftg Effekterna är marginella 2. Samhällsekonomisk analys Trafiksäkerhet Klimat Hälsa Övrigt Samhällsekonomisk investeringskostnad Nettonuvärde Positivt Negativt Drift och underhåll 28 Negativt Bulleråtgärder förutsätts då åtgärden bedöms innebära väsentlig ombyggnad. Breddning och mitträcke medför ökat intrång i landskapet och en kraftigare barriär för djurlivet. Ingen identifierad effekt Sammanvägning av ej värderbara effekter Huvudanalys KA högre invkostnad KA CO2 3,50 kr/kg Nettonuvärdeskvot 1,21 1,03 1,15 Nettonuvärde Kvalitetsbedömning Indata och kalkylverktyg bedöms väl anpassade till det aktuella kalkylfallet. Kalkylen fångar på ett tillfredställande sätt de effekter åtgärden genererar. KA Trafiktillväxt 0% 0, Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet KA Trafiktillväxt +50% 1,61 KA Trafiktillväxt 12% Klimatscenario 0,34 Sammanvägd Samhällsekonomisk lönsamhet Icke monetära effekter i form av intrång i landskap och ökad barriäreffekt har identifierats. Den samhällsekonomiska analysen visar dock på stora positva effekter för framförallt trafiksäkerhet och restid vilket gör att den sammanvägda bedömningen visar på att åtgärden är lönsam. Lönsam Tabell 3 Fördelningsanalys sammanfattning 3. Fördelningsanalys Störst nytta/ fördel (störst) negativ nytta/ nackdel Kön Regionalt Län Skåne Kommun Sjöbo, Tomelilla Näringsgren Kunskap saknas Jordbruk Trafikslag Bil och buss Lokalt/ Regionalt/ Nationellt/I nternationellt Fördelningsaspekt Åldersgrupp Vuxna: år Åtgärdsspecifik så som t ex inkomstgrupp Kommentar till fördelningstabellen Åtgärden gynnar i första hand bil och busstrafik i regional pendling. TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 2 av 5 SEB version 1.17 (Grundmall)

3 Tabell 4 Transportpolitisk målanalys sammanfattning Medborgarnas resor Tillförlitlighet Tryggt & bekvämt Näringslivets transporter Tillförlitlighet Nöjdhet & kvalitet Pendling Bidrag till FUNKTIONSMÅLET Tillgänglighet regionalt/ länder Jämställdhet Tillgänglighet storstad Interregionalt Jämställdhet transport Lika möjlighet Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Barn och unga Skolväg Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Kollektivtrafik, andel Mängd person och lastbilstrafik 4. Transportpolitisk målanalys Bidrag till HÄNSYNSMÅLET Klimat Hälsa Energi per fordonskilometer Energi bygg, drift, underhåll Människors hälsa Befolkning Luft Vatten Mark Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Forn och Kulturlämningar, Annat kulturarv, Bebyggelse Positivt&Negativt Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter Åtgärden ger stora positva effekter för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Detta ställs dock mot negativa effekter för landskapet, ökade barriäreffekter samt ökad klimatpåverkan. Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning Icke monetära effekter i form av intrång i landskap och ökad barriäreffekt har identifierats. Den samhällsekonomiska analysen visar dock på stora positva effekter för framförallt trafiksäkerhet och restid vilket gör att den sammanvägda bedömningen visar på att åtgärden är lönsam. Åtgärdens intrång i landskapet och barriäreffekt samt ökade utsläpp bidrar negativt till den ekologiska hållbarheten. Åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet tillsammans med bidrag till ökad regional tillgänglighet bidrar positivt till samhällsekonomisk hållbarhet. Den förbättrade trafiksäkerheten och ökad tillgänglighet för cyklister bidrar positivt till social hållbarhet. TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 3 av 5 SEB version 1.17 (Grundmall)

4 Samlad effektbedömning v Process, Bilagor & Referenser Process för denna Samlade effektbedömning: 1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av: , Johanna Sandström, Kreera, 2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar: , Filip Wangefjord, Kreera 3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar: Inga slutliga bedömningar gjorda 4.1 Skickad till kvalitetsgranskning: Kontaktperson SEB: Emanuel Andersson, Trafikverket, SEBansvarig: Niklas Alvaeus, Trafikverket, Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och trafikprognoser: , Jon Frank, Samhällsekonom, Trafikverket 5.2 Godkänd av: ; Peo Nordlöf, Enhetschef Samhällsekonomi, Trafikverket 6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering: ; Abel Tefera Strategisk planerare, Trafikverket AKKdelar avslutas med kvarstående brist 6.2 Godkänd av: ; Håkan Persson, Enhetschef Strategisk planering, Trafikverket 7. Status: Granskad och godkänd av Trafikverket med kvarstående brist TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 4 av 5 SEB version 1.17 (Grundmall)

5 Bilagor och referenser Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning Trafikverket, Inledande information om Samlad effektbedömning Bilaga 2: Kostnadsunderlag två delar a) Emanuel Andersson och Murisa Catak, , Trafikverket, VSK014a_FKS b) Filip Wangefjord, Kreera, , VSK014a_indexomr_invkost c) Filip Wangefjord, Kreera, , VSK014a_indexomr_invkost_hög Bilaga 3: Klimatkalkyl Filip Wangefjord, Kreera, , VSK014a_Klilmatkalkyl Bilaga 4: ArbetsPM EVA Johanna Sandström, Kreera, , VSK014a_ArbetsPM EVA Bilaga 5: EVAkalkyl Johanna Sandström, Kreera, , VSK014a_EVAkalkyl_resultat Bilaga 6: Justering Johanna Sandström, Kreera, , VSK014a_ATKjustering Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning Ej upprättad Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede: Namn, datum Notering TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 5 av 5 SEB version 1.17 (Grundmall)

E22 Förbi Bergkvara, YSY004

E22 Förbi Bergkvara, YSY004 E22 Förbi Bergkvara, YSY004 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E22 sträcker sig från Malmö och Öresundsregionen via Blekinge och Kalmar län till Norrköping. Befintlig väg saknar på aktuell

Läs mer

Umeåprojektet Västra länken Söderslätt Norra länken, alt. öster Prästsjön., YN003

Umeåprojektet Västra länken Söderslätt Norra länken, alt. öster Prästsjön., YN003 Umeåprojektet Västra länken Söderslätt Norra länken, alt. öster Prästsjön., YN003 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Två tungt trafikerade vägar (väg 503

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST003

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST003 Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST3 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Cykeltrafiken i Stockholms innerstad har ökat markant på senare år,

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/göta Älv, fördjupad utredning, XVA300

Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/göta Älv, fördjupad utredning, XVA300 Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/göta Älv, fördjupad utredning, XVA300 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Sjöfart i Göta älv Vänerstråket är av strategisk betydelse för näringslivet i främst

Läs mer

Utbyggnad av befintliga stambanor (Västra- och Södra stambanan), JTR1802

Utbyggnad av befintliga stambanor (Västra- och Södra stambanan), JTR1802 Utbyggnad av befintliga stambanor (Västra- och Södra stambanan), JTR1802 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra och Västra stambanan är mycket hårt belastade. I kombination med att anläggningen

Läs mer

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 2: Södermälarstrand-Torsplan, YST003

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 2: Södermälarstrand-Torsplan, YST003 Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 2: Södermälarstrand-Torsplan, YST3 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Cykeltrafiken i Stockholms innerstad har ökat markant på senare år, inte

Läs mer

Höghastighetsbanor (Järna-Göteborg, Jönköping- Lund), JTR1801

Höghastighetsbanor (Järna-Göteborg, Jönköping- Lund), JTR1801 Höghastighetsbanor (Järna-Göteborg, Jönköping- Lund), JTR1801 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra och Västra stambanan är mycket hårt belastade. I kombination med att anläggningen är sliten

Läs mer

Södertälje hamn - Landsort, XST301

Södertälje hamn - Landsort, XST301 Södertälje hamn - Landsort, XST301 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister:farleden mellan Landsort och Södertälje hamn är idag olycksdrabbad. Det beror på att

Läs mer

BILAGA 3-8 TILLHÖRANDE REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR VÄRMLANDS LÄN

BILAGA 3-8 TILLHÖRANDE REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR VÄRMLANDS LÄN BILAGA 3-8 TILLHÖRANDE REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR VÄRMLANDS LÄN 2018-2029 Bilaga 3. Inriktning för cykelåtgärder Bilaga 4. Samlad måluppfyllelse Bilaga 5. Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska

Läs mer

Tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70,

Tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70, Samlad effektbedömning v 1.17 Objektnummer: ÅVS TRV 2015/892 99, Ärendenummer: KOS 2017/314 Tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70, 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Idag saknas

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl

Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl STÖDDOKUMENT 1 (29) Dokumentdatum Stöddokument 216-4-1 2. Fastställt av Ersätter Chef VO Planering 1. Skapat av Agnes von Koch, PLnpp Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl 1. Syfte I Riktlinje Samlad

Läs mer

Utbyggd farled Klintehamn, TRV008

Utbyggd farled Klintehamn, TRV008 Utbyggd farled Klintehamn, TRV008 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Den nuvarande hamnen i Klintehamn och farleden dit tillåter bara relativt små fartyg

Läs mer

SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING Vägplan, samrådshandling Väg 919, Vadstena Motala Gång- och cykelväg Ärendenummer: TRV 2016/104544

SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING Vägplan, samrådshandling Väg 919, Vadstena Motala Gång- och cykelväg Ärendenummer: TRV 2016/104544 -14 Vägplan, samrådshandling Väg 919, Vadstena Motala Gång- och cykelväg Ärendenummer: TRV 2016/104544 Upprättad av: Martina Olgemar, Sweco Kontaktperson: Malin Skyman, Trafikverket Effektbedömning Väg

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Rv 25 Boasjön - Annerstad, VSY1813

Rv 25 Boasjön - Annerstad, VSY1813 Rv 25 Boasjön - Annerstad, VSY1813 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Rv 25 är av riksintresse för kommunikationer och har en viktig funktion för långväga resor och transporter. Vägen utgör

Läs mer

Rv 23 Ö Höör / Höör - Hörby, VSK047

Rv 23 Ö Höör / Höör - Hörby, VSK047 Rv 23 Ö Höör / Höör - Hörby, VSK047 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Rv 23 och 13 är mycket viktiga regionala vägar. Rv 23 söder om Höör går genom det känsliga Ringsjösundet och bidrar till

Läs mer

Rv 56 Sala - Heby 2 + 1, VO1802

Rv 56 Sala - Heby 2 + 1, VO1802 Rv 56 Sala - Heby 2 + 1, VO1802 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg 56 mellan Västerås och Gävle ingår i det nationella stamvägnätet och är en viktig transportled tillhörande den så kallade

Läs mer

Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl trafikplats), VSO019

Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl trafikplats), VSO019 1. Beskrivning av åtgärden Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO019 Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl trafikplats), VSO019 Nuläge och brister: Riksväg 25 är en nationell stamväg som har en viktig

Läs mer

Rv 70 Simtuna Kumla Sala, VMN111

Rv 70 Simtuna Kumla Sala, VMN111 1. Beskrivning av åtgärden Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VMN111 Rv 70 Simtuna Kumla Sala, VMN111 Nuläge och brister: Riksväg 70 ingår i det nationella stamvägnätet och vägen har en övergripande

Läs mer

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved, YSY006

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved, YSY006 Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved, YSY006 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg 26 är en nationell stamväg som sträcker sig mellan Halmstad via Jönköping och Kristinehamn till Mora. Den berörda

Läs mer

Väg 26 Halmstad Oskarström, VVA1808

Väg 26 Halmstad Oskarström, VVA1808 Väg 26 Halmstad Oskarström, VVA1808 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg 26 är en viktig förbindelseväg som sträcker sig från Halmstad via Jönköping och

Läs mer

Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekt Befolkning Miljöaspekt Befolkning - Reviderat förslag av miljöbedömningsgrund för Nationell plan 20170116 Definition Miljöaspekten Befolkning kan vara mycket bred. I denna miljöbedömningsgrund är aspekten reducerad

Läs mer

E4 Genom Jönköping, additionskörfält, VSY1810

E4 Genom Jönköping, additionskörfält, VSY1810 1. Beskrivning av åtgärden Ärendenummer; Objektnummer: TRV 216/59617, VSY181 E4 Genom Jönköping, additionskörfält, VSY181 Nuläge och brister: E4 och rv 4 är mycket viktiga nationella vägar som förbinder

Läs mer

Rv 26 Mullsjö - Slättäng, YSY007

Rv 26 Mullsjö - Slättäng, YSY007 Rv 26 Mullsjö - Slättäng, YSY007 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg 26/47 är en viktig förbindelseväg som sträcker sig mellan Halmstad via Jönköping och Kristinehamn till Mora. Väg 47 är

Läs mer

LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, åtgärder för långa godståg, JTR1803

LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, åtgärder för långa godståg, JTR1803 LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, åtgärder för långa godståg, JTR183 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Den normala godkända längden på godståg i Sverige är

Läs mer

E22 Förbi Bergkvara, YSY004

E22 Förbi Bergkvara, YSY004 1. Beskrivning av åtgärden Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, YSY004 E22 Förbi Bergkvara, YSY004 Nuläge och brister: E22 sträcker sig från Malmö och Öresundsregionen via Blekinge och Kalmar län

Läs mer

E45 Säffle-Valnäs, YVA003

E45 Säffle-Valnäs, YVA003 E45 Säffle-Valnäs, YVA003 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E 45 har varierande standard och på sträckan mellan Säffle och Valnäsmotet finns brister i

Läs mer

Rv 25 Österleden i Växjö, VSO020

Rv 25 Österleden i Växjö, VSO020 Rv 25 Österleden i Växjö, VSO020 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg 25 har idag brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Korsningen med väg 27 söderut är idag utformad som en

Läs mer

Lv 136 Glömminge - Rälla, VSO092

Lv 136 Glömminge - Rälla, VSO092 Lv 136 Glömminge - Rälla, VSO092 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Sträckan är 7 km lång och är en del i ett viktigt pendlingsstråk som har stora årsvariationer. Det råder framkomlighetsproblem,

Läs mer

Rv 56, Katrineholm- Bie, VO1803

Rv 56, Katrineholm- Bie, VO1803 Rv 56, Katrineholm- Bie, VO1803 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 1 av 30 SEB version 1.16 (Eva-mall) Nuläge och brister: Väg

Läs mer

Rv 56 Bie Alberg; Räta linjen, VMN142

Rv 56 Bie Alberg; Räta linjen, VMN142 Rv 56 Bie Alberg; Räta linjen, VMN142 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 1 av 31 SEB version 1.16 (Eva-mall) Nuläge och brister:

Läs mer

E16 Borlänge-Djurås, VM066

E16 Borlänge-Djurås, VM066 E16 Borlänge-Djurås, VM066 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E16/väg 70 är en nationell stamväg sedan 2012 och är sedan 2012 uppklassad Europaväg. Vägen är tänkt att bli ett starkt transportstråk

Läs mer

RV 66 U länsgräns_smedjebacken mötesfri väg alt 2, VM004

RV 66 U länsgräns_smedjebacken mötesfri väg alt 2, VM004 RV 66 U länsgräns_smedjebacken mötesfri väg alt 2, VM004 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg 66 sträcker sig mellan Västerås och Sälenfjällen via bl a Fagersta och Ludvika. Åtgärdsvalsstudien

Läs mer

SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING

SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING EFFEKTBEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE Effektbedömningen är utförd på planförslaget för både namngivna objekt och åtgärdsområden, under hela planperioden 2018-2029. Den samlade bedömningen

Läs mer

E22 Ronneby Ö - Nättraby, VSO008

E22 Ronneby Ö - Nättraby, VSO008 E22 Ronneby Ö - Nättraby, VSO008 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E22 är en viktig nationell väg som sammanbinder att stort antal orter längs kusten i sydöstra Sverige. Förutom stor betydelse

Läs mer

Borlänge-Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder, JM1812

Borlänge-Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder, JM1812 Borlänge-Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder, JM1812 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Sträckan ingår i Bergslagsbanan som är ett viktigt

Läs mer

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1 S Version 2018-04-01 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1 Kapitel 18 Samhällsekonomisk analys redovisad i Samlad effektbedömning (SEB) G L 6(1+0,1) 6 12 120 80

Läs mer

E18 Valnäs - Riksgränsen, VVA1807

E18 Valnäs - Riksgränsen, VVA1807 E18 Valnäs - Riksgränsen, VVA1807 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E18 är ett internationellt och nationellt viktigt transportstråk och är en viktig länk mellan huvudstäderna Oslo, Stockholm

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Samhällsekonomisk analys förklarat på ett enklare sätt

Samhällsekonomisk analys förklarat på ett enklare sätt Samhällsekonomisk analys förklarat på ett enklare sätt 2 Enligt Riksdagens Förordning (2010:185) ska Trafikverket, med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv, ansvara för den långsiktiga

Läs mer

E4/E18 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST001c

E4/E18 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST001c E4/E18 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST1c Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Kapacitetsbrister för bron

Läs mer

Gravaleden, Samlad effektbedömning

Gravaleden, Samlad effektbedömning Ärendenummer; Objektnummer:, Samlad effektbedömning Gravaleden, Samlad effektbedömning 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Karlstads kommun utreder behov av utbyggnad av den sista etappen av

Läs mer

Minimikrav "Enkel SEB med beräknad NNK"

Minimikrav Enkel SEB med beräknad NNK Bilaga X till SEB instruktion version Y Minimikrav "Enkel SEB med beräknad NNK" Enkel SEB ska tas fram då flera alternativ för att uppfylla samma syfte utreds. En sådan SEB tas fram för varje alternativ.

Läs mer

E4/E18 Trafikplatser Glädjen och Arlanda, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST001e

E4/E18 Trafikplatser Glädjen och Arlanda, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST001e E4/E18 Trafikplatser Glädjen och Arlanda, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST001e 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E4:an mellan Trafikplats Häggvik och Arlanda

Läs mer

Rv 56 Lgr U - Hedesunda, XSM301

Rv 56 Lgr U - Hedesunda, XSM301 1. Beskrivning av åtgärden Rv 56 Lgr U - Hedesunda, XSM301 Infoga diagram, figur eller bild här Nuläge och brister: Befintlig väg är smal, saknar mittseparering och det är tätt mellan korsningspunkter

Läs mer

E10 Mertainen-Kauppinen mötesseparering, VN1807

E10 Mertainen-Kauppinen mötesseparering, VN1807 E10 Mertainen-Kauppinen mötesseparering, VN1807 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E10 är en viktig öst-västlig transportled genom Norrbotten inom Barentsområdet

Läs mer

Rv 83 Bollnäs-Vallsta, Säkerhetsåtg, VSM608

Rv 83 Bollnäs-Vallsta, Säkerhetsåtg, VSM608 Rv 83 Bollnäs-Vallsta, Säkerhetsåtg, VSM68 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Riksväg 83 mellan Bollnäs och Vallsta har säkerhets- och framkomlighetsbrister på stora delar av sträckan. Problematik

Läs mer

E22 Fjälkinge - Gualöv, VSY202

E22 Fjälkinge - Gualöv, VSY202 E22 Fjälkinge - Gualöv, VSY202 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E22 mellan Trelleborg och Norrköping ingår i det nationella stamvägnätet och utgör en viktig förbindelse mellan Skåne, Blekinge

Läs mer

E22 Trafikplats Lund S, VSK038

E22 Trafikplats Lund S, VSK038 E22 Trafikplats Lund S, VSK038 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E22 förbi Lund är en viktig länk för trafiken till och från Lund, men även för genomfartstrafik i nord-sydlig riktning. Under

Läs mer

Väg 51 Förbi Finspång, VSO049

Väg 51 Förbi Finspång, VSO049 Väg 51 Förbi Finspång, VSO049 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Idagsläget skär rv 51 rakt igenom Finspångs tätort.den används både av genomfartstrafik och lokal trafik inklusive kollektivtivtrafik

Läs mer

Handledning. Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät

Handledning. Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät Handledning Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Dokumenttitel:

Läs mer

226 Pålamalmsvägen Högskolan, VST057

226 Pålamalmsvägen Högskolan, VST057 226 Pålamalmsvägen Högskolan, VST057 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg 226 söder om Flemingsberg övergår från fyra till två körfält med låg geometrisk standard. Detta skapar problem med

Läs mer

Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana, JST1802

Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana, JST1802 Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana, JST182 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister : Barkarby station är belägen i Järfälla kommun och ligger längs Mälarbanan på linjen mellan Karlberg

Läs mer

E20 Vårgårda-Vara, vva_014

E20 Vårgårda-Vara, vva_014 E20 Vårgårda-Vara, vva_014 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Väg E20 är en viktig kommunikationsled som ingår i det nationella stamvägnätet. Sträckan Vårgårda-Vara

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Lv 1053 Flygplats Sälen, Alternativ 3, RW22

Lv 1053 Flygplats Sälen, Alternativ 3, RW22 Ärendenummer; Objektnummer:, VVÄ_023 Skede: Status: Ej granskad av Trafikverket Lv 1053 Flygplats Sälen, Alternativ 3, RW22 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister:scandinavian

Läs mer

E10, Morjärv-Svartbyn, VSN206

E10, Morjärv-Svartbyn, VSN206 E10, Morjärv-Svartbyn, VSN206 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E10 är en viktig kommunikationslänk både lokalt, regionalt och nationellt. Vägen är en viktig transportled för arbetskraftförsörjning

Läs mer

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser

Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Version 2015-04-01 Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser Kapitel 3 Beslutsunderlag och samlad effektbedömning (SEB) Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

E22 Förbi Söderköping, VSO004

E22 Förbi Söderköping, VSO004 E22 Förbi Söderköping, VSO004 1. Beskrivning av åtgärd Nuläge och brister: E22 har viktig funktion i det nationella vägnätet. Det är mycket arbetspdling på E22 och avstånd är långa mellan orterna vid kust.

Läs mer

Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Norra Latin

Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Norra Latin Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen Norra Latin 2018-11-20 ÖVERGRIPANDE MÅL: Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 19 Fördelningseffekter

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

Sundsvall, E14 Sundsvall-Blåberget, VSM201

Sundsvall, E14 Sundsvall-Blåberget, VSM201 Sundsvall, E14 Sundsvall-Blåberget, VSM201 1. Beskrivning av åtgärd Nuläge och brister: E14 förbinder Sundsvallsregion med Östersund och Trondheim. Väg har stor betydelse för näringslivets transporter,

Läs mer

Västra Stambanan Sävenäs Planskildhet, JVA1811

Västra Stambanan Sävenäs Planskildhet, JVA1811 Västra Stambanan Sävenäs Planskildhet, JVA1811 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Det råder idag kapacitetsbrist i anslutningen mellan Västra stambanan och Sävenäs bangård. Stora störningar

Läs mer

E10, Avvakko-Lappeasuando, VSN209

E10, Avvakko-Lappeasuando, VSN209 E10, Avvakko-Lappeasuando, VSN209 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Vägen är smal, har dålig plan- och profilstandard och sikten är bristfällig på stora

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Rv 84 genomfart Ljusdal, VSM610

Rv 84 genomfart Ljusdal, VSM610 Rv 84 genomfart Ljusdal, VSM61 Ortofoto över väg 84 och Kyrksjönäsvägen genom Ljusdal. Källa: Ljusdals kommun. 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: V84 går genom tätsortsmiljö medan Kyrksjönäsvägen

Läs mer

Västra stambanan Laxå-Alingsås högre kapacitet, JVA1810

Västra stambanan Laxå-Alingsås högre kapacitet, JVA1810 Västra stambanan Laxå-Alingsås högre kapacitet, JVA1810 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Det finns ett stort behov av ökad kapacitet på järnvägarna i

Läs mer

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder - inkl säkerhetshöjande åtg, jm1807

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder - inkl säkerhetshöjande åtg, jm1807 Sundsvall-Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder - inkl säkerhetshöjande åtg, jm187 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Mittbanan är en elektrifierad

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Nationell rapport

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Nationell rapport Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Nationell rapport 2016-03-01 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

E45 delen Rengsjön-Älvros, VM051

E45 delen Rengsjön-Älvros, VM051 E45 delen Rengsjön-Älvros, VM051 1. Beskrivning av åtgärden Lantmäteriet Geodatasamverkan Nuläge och brister: E45 sträcker sig genom Sveriges inland i nord-sydlig riktning. Vid Rengsjön svänger den dock

Läs mer

E4 Salmis - Haparanda, VSN207

E4 Salmis - Haparanda, VSN207 E4 Salmis - Haparanda, VSN207 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Vägen är 8-9 meter bred med ett antal allmänna och enskilda väganslutningar vilket gör

Läs mer

E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST001D

E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST001D E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, Kapacitetsförstärkning infartsleder till följd av Förbifarten, VST001D 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Området kring stadsdelarna Hjulsta-Barkarby i nordvästra

Läs mer

Göteborg-Borås, inkl delen Mölnlycke-Bollebygd, JVA200c

Göteborg-Borås, inkl delen Mölnlycke-Bollebygd, JVA200c Göteborg-Borås, inkl delen Mölnlycke-Bollebygd, JVA200c Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Dagens järnväg mellan Göteborg och Borås utgörs av Kust till

Läs mer

Rv 27 Förbi Bor, VSO055

Rv 27 Förbi Bor, VSO055 Övrigt Miljö 2. Samhällsekonomisk analys 1. Beskrivning av åtgärden Ärendenummer: TRV 2012/29166 Framtagen av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-29 Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas

Läs mer

E45 Vattnäs-Trunna, VM001

E45 Vattnäs-Trunna, VM001 E45 Vattnäs-Trunna, VM001 1. Beskrivning av åtgärd Nuläge och brister: Nuvarande vägstandard är bristfällig ur såväl trafiksäkerhets- som framkomlighetssynpunkt. Vägs sidoområde och säkerhetszon har undermålig

Läs mer

E4 Tpl Ljungarum, genomgående körfält, VSY1803

E4 Tpl Ljungarum, genomgående körfält, VSY1803 E4 Tpl Ljungarum, genomgående körfält, VSY1803 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Idag finns kapacitetsproblem med delvis långa köer som följd. E4 genomgående har dessutom en låg standard genom

Läs mer

Väg 222, Kvarnholmen och Skvaltan, trafikplatser och kapacitetsförstärkning, VST1871

Väg 222, Kvarnholmen och Skvaltan, trafikplatser och kapacitetsförstärkning, VST1871 1. Beskrivning av åtgärden Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VST1871 Väg 222, Kvarnholmen och Skvaltan, trafikplatser och kapacitetsförstärkning, VST1871 Infoga diagram, figur eller bild här

Läs mer

Mötesspår Heby, JO1802

Mötesspår Heby, JO1802 Mötesspår Heby, JO182 1. Beskrivning av åtgärden Figur Nytt spår markerat inritat (grönt), befintlig plattform rivs/byggs om till mittplattform (orange), plattformsövergång i form av gångbro (blå). Källa:

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, vvä_094

Väg 44, Förbifart Lidköping, vvä_094 Övrigt Miljö 2. Samhällsekonomisk analys 1. Beskrivning av åtgärden Ärendenummer: TRV 2012/29166 Framtagen av: Sweco/ Roland Petersson/2013-05-07, justerad av Trafikverket, F Boke 130512 Skickad till kvalitetssäkring

Läs mer

E4 Kongberget-Gnarp, VM034

E4 Kongberget-Gnarp, VM034 E4 Kongberget-Gnarp, VM034 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Befintlig E4 saknar mitträcke och har varierande bredd, och hastighet. Vägen har inte samanhängande

Läs mer

Stråk 2 Workshop 1. Funktion, potential och brister

Stråk 2 Workshop 1. Funktion, potential och brister Stråk 2 Workshop 1 Funktion, potential och brister 1 Transportpolitiskt mål Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar

Läs mer

E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS reinvestering, VST1840

E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS reinvestering, VST1840 E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS reinvestering, VST1840 Infoga diagram, figur eller bild här Nuläge och brister: Vägsträckan Trafikplats Tomteboda - Trafikplats Bredäng på E4:an i Stockholms län är den mest

Läs mer

Hässleholm - Lund, höghastighetsbana alt 2, JSY1825

Hässleholm - Lund, höghastighetsbana alt 2, JSY1825 Hässleholm - Lund, höghastighetsbana alt 2, JSY1825 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan är mycket hårt belastad. I kombination med att anläggningen är sliten och att banorna

Läs mer

Tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70

Tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70 1 (14) RAPPORT FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70 Leksands kommun, Dalarnas län Diarienummer: TRV 2015/892 99 Version: 2017-03-27 004 Rapport generell v 1.0

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Karlstad godshantering, etapp 4, JVA1802

Karlstad godshantering, etapp 4, JVA1802 Karlstad godshantering, etapp 4, JVA182 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärd Nuläge och brister: Värmlandsbanan består idag av ett hårt belastat kelspår där små störningar kan

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(5) Samlad effektbedömning OBJEKT: BROMMAPLAN DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-22 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Brommaplan är en av Stockholms större trafikknutpunkter

Läs mer

Ni kan stötta innehållet i detta dokument genom att skicka ett e-brev till: bengt-goran.ha

Ni kan stötta innehållet i detta dokument genom att skicka ett e-brev till: bengt-goran.ha Trafikverket har startat ett projekt med målet att göra om riksväg 11 mellan Tomelilla och Anklam till en mötesfri väg. Detta kommer att ha en påverkan för alla som bor på sträckan. Information om projektet

Läs mer

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord Till n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Remissvar från avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 N2017/05430/TIF Region Nord SMC har gått

Läs mer

Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny järnväg, YSN001b

Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny järnväg, YSN001b Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny järnväg, YSN1b 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Norr om Umeå godsbangård ligger Dåva industriområde, med bla kraftvärmeverket (Umeå Energi) och en deponi- och

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

E4/E20 Essingeleden - Södra Länken, VST031

E4/E20 Essingeleden - Södra Länken, VST031 1. Beskrivning av åtgärden Ärendenummer; Objektnummer: TRV2015/72249, VST031 E4/E20 Essingeleden - Södra Länken, VST031 Infoga diagram, figur eller bild här Nuläge och brister: Årstalänken utgör en del

Läs mer