Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem hos ungdomar efter Intensiv Kontextuell Behandling av självskada (IKB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem hos ungdomar efter Intensiv Kontextuell Behandling av självskada (IKB)"

Transkript

1 Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem hos ungdomar efter Intensiv Kontextuell Behandling av självskada (IKB) En pretest-postteststudie med 25 deltagare inom barn- och ungdomspsykiatri Therése Falkdalen och David Johansson Psykologiska Institutionen Examensarbete 15 hp Psykoterapeutprogrammet 90 hp Vårterminen 2021 Handledare: Therese Anderbro English title: Changes in internalizing- and externalizing problems among adolescents after Intensive Contextual Treatment for Self-Harm (ICT) A pretest-posttest study on 25 participants in child- and adolescent psychiatry.

2 FÖRÄNDRINGAR I INTERNALISERANDE- OCH EXTERNALISERANDE PROBLEM HOS UNGDOMAR EFTER INTENSIV KONTEXTUELL BEHANDLING AV SJÄLVSKADA (IKB) Therése Falkdalen och David Johansson Internaliserande- och externaliserande problem som självskadande- och normbrytande beteende hos barn och unga innebär lidande för de drabbade och deras anhöriga. Effekten av interventioner har ofta visats vara blygsam och varierande. IKB är en lovande behandlingsform bestående av en integrerad individ- och familjeterapeutisk modell med teoretisk grund inom KBT, DBT och FFT. Studien följde upp förändringar i problembilden efter IKB-behandling för 25 ungdomar och föräldrar inom BUP, genom en engrupps-, pretest-posttestdesign. Resultaten visade på signifikanta små- till stora effekter på internaliserande- och externaliserande problem, på funktionsnivå hos ungdomar liksom på föräldrars psykiska hälsa. Effekterna hade generellt inget samband med potentiella moderatorvariabler som ålder, behandlingstid och familjeomständigheter. Resultaten ger preliminärt stöd för att IKB kan vara en verksam intervention för ungdomar med internaliserandeeller externaliserande problem. Framtida forskning behöver emellertid replikera fynden i bättre kontrollerade studier. Hur kan vi minska självskadande- och normbrytande beteende hos barn och unga? Problembeteenden av dessa slag kan resultera i ingripanden från samhället som placeringar via socialtjänsten, vilket är ekonomiskt kostsamt och innebär en stor påverkan på både ungdomens och familjens liv. Exempelvis kan placeringar leda till bristande kontakt mellan föräldrar och barn, en känsla av misslyckande och minskad känsla av självbestämmande hos familjen (Vigren et al., 2016). Ökad kunskap om dessa problembeteenden och möjliga insatser mot dem är angeläget. Självskadebeteende är förknippat med stort lidande både för individen och anhöriga. Självmord ligger högt upp bland dödsorsaker för personer mellan 15 och 24 år (McCauley et al., 2018; Piqueras, Soto-Sanz, Rodríguez-Marín, & García-Oliva, 2019), och hela % av unga personer har någon gång skadat sig själva medvetet (Bjärehed, Wångby-Lundh, & Lundh, 2012). Beteendet är också förknippat med en hög grad av samsjuklighet med ångest, depression, personlighetsstörningar och drogmissbruk (Bråthén Wijana, Enebrink, Liljedahl, & Ghaderi, 2018). Behovet av verksamma och kostnadseffektiva behandlingar för barn och ungdomar i denna målgrupp är därför stort. Trots den höga förekomsten av suicid och självskadande beteende, och trots att forskningen har ökat för vilka interventioner som kan vara lämpliga för unga personer med självskadebeteende, finns emellertid fortfarande få evidensbaserade behandlingar för ungdomar (Asarnow, Berk, Hughes, & Anderson, 2015). Olika behandlingar har visat potential, och interventioner som har identifierats som verksamma inkluderar behandlingskomponenter riktade mot både familj och individ, med fokus på förbättrat föräldraskap och stärkande av individuella färdigheter. Mer forskning behövs emellertid för att utvärdera dessa behandlingar och för att replikera lovande fynd (Glenn, Franklin, & Nock, 2015).

3 2 Även normbrytande beteende som aggression hos barn och unga är angeläget att uppmärksamma då det innebär en påfrestning för såväl barnet som anhöriga och samhället i stort (Bartels et al., 2018). Uppförandestörning, som beskriver ett beteendemönster av antisocialitet och aggressivitet, är exempelvis en stor ekonomisk kostnad för samhället (Frick, 2001), och problematiskt beteende i barn- och ungdomsåren, som aggression och trots, har visat sig kunna predicera senare psykisk ohälsa i vuxen ålder (Reef, Diamantopoulou, van Meurs, Verhulst, & van der Ende, 2010). Den internationella prevalensen av kliniskt signifikanta beteendestörningar som trots- och uppförandestörning hos barn och unga har i en metaanalys beskrivits vara 5,7 % (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye, & Rohde, 2015). Av ovanstående skäl har mycket forskning riktats mot normbrytande beteenden som aggression hos barn och unga, men effekten av interventioner har varierat och ibland har interventioner till och med visat sig vara kontraproduktiva (Frick, 2001). En förklaring till detta har föreslagits kunna vara de heterogena orsakerna till aggression och den utbredda samförekomsten med annan psykisk ohälsa, vilket implicerar att insatser bör fokusera bredare än på enbart aggression för att kunna vara effektiva (Bartels et al., 2018). I en syntes av 72 metaanalyser och översikter på ickefarmakologiska interventioner mot aggression i barndomen, bland individer som börjat uppvisa sådant beteende, visades på små till moderata effektstorlekar, där en modererande faktor för utfallet var involvering av föräldrar i behandling (Hendriks, Bartels, Colins, & Finkenauer, 2018). Internaliserande- och Externaliserande Problem Ett sätt att beskriva anpassningssvårigheter hos unga som visat sig ha ett samband med självskadande- och normbrytande beteende, är den relativt vanliga uppdelningen i internaliserande- respektive externaliserande problem (Forns, Abad, & Kirchner, 2011; Piqueras et al., 2019). Internaliserande problem är inåtriktade i form av oro och obehag, och är förknippade med psykiatriska svårigheter som exempelvis ångest och depression. Externaliserande problem är istället utåtriktade i form av aggression och regelbrytande, där bristande respekt för sociala normer kan förekomma och friktion kan uppstå i kontakten med omgivningen. Externaliserande problem brukar anses förknippade med psykiatriska svårigheter som trotssyndrom och uppförandestörning, men även substansbruk. (Forns et al., 2011) Såväl internaliserande- som externaliserande problem har visats ha ett samband med självskada (Kranzler, Fehling, Anestis, & Selby, 2016; Meszaros, Horvath, & Balazs, 2017) och med suicidala beteenden (Piqueras et al., 2019). En kombination av både internaliserande- och externaliserande problem har i en svensk kontext till och med visat sig vara förknippat med en undergrupp av ungdomar med särskilt frekvent och varierat självskadande beteende (Bjärehed et al., 2012). Externaliserande problem under uppväxten utgör vidare en riskfaktor för senare normbrytande beteenden som brottslighet och våld (Liu, 2004). Därmed är begreppen kopplade till den forskning som finns på självskadande- och normbrytande beteende, och i studier på effekt och effektivitet vid behandling har skattningar av internaliserande- och externaliserande problem använts som utfallsmått (Battagliese et al., 2015). Det finns därmed fog för att betrakta minskningar i internaliserande- och externaliserande problem som något som kan ha ett samband med minskningar i självskadande- och normbrytande beteende. Intensiv Kontextuell Behandling av Självskada Intensiv Kontextuell Behandling av Självskada (IKB) (Vigren et al., 2016) är en svensk, förhållandevis ny, inlärningspsykologisk behandlingsmodell för självdestruktivitet och självskadebeteende. Behandlingsmetoden är riktad mot ungdomar och är en integrerad individoch familjeterapeutisk modell där ungdomen får hjälp på individnivå samtidigt som föräldrar, syskon och vid behov andra anhöriga deltar i behandlingen. Behandlingen bygger på kognitiv

4 3 beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) (Linehan, 1993) och funktionell familjeterapi (FFT) (Alexander & Parsons, 1982). Tanken med att kombinera KBT, DBT och FFT i en behandling är att terapierna har likheter i form av hög grad av struktur och utifrån sitt innehåll bedöms kunna vara verksamma för individer med stora emotionella och beteendemässiga problem. De tre terapiformerna bedöms dessutom kunna potentiera varandra genom att de olika interventionerna förstärker varandra i det kliniska behandlingsarbetet med ungdomar och familjer (Vigren et al., 2016). KBT bygger på inlärningsteori och på idén att beteenden hos en individ sker i ett sammanhang. En annan viktig utgångspunkt i KBT är att tankar (kognitioner), känslor (emotioner) och beteenden påverkar varandra, och att förändringar i exempelvis tankar kan påverka beteenden och känslor (Socialstyrelsen, 2019a). Fokus i KBT är att hjälpa människor att utveckla mer adaptiva beteenden, vilket görs genom exempelvis beteendeexperiment (Vigren et al., 2016). KBT har ett betydande empiriskt stöd för ungdomar med internaliserande problematik som depression, ångest, tvång och PTSD, vilka tillsammans utgör den vanligaste psykiatriska problematiken för barn och ungdomar (Wergeland, Riise, & Öst, 2021). KBT är också prioriterad behandling för ångest- och depressiva tillstånd enligt nationella riktlinjer i Sverige (Socialstyrelsen, 2020). Studier som utvärderat behandlingar innehållandes KBT och samtidiga familjeinterventioner har visat på effekt såväl avseende ångest- och depressionsproblematik som självskadebeteenden (Asarnow et al., 2015; Carr, 2014; Pineda & Dadds, 2013). I en metastudie angående KBT och externaliserande problem, har även noterats en moderat övergripande effekt sett över alla betingelser och utfallsmått (Battagliese et al., 2015). KBTbehandlingar vid externaliserande problem har slutligen visats ha större effekt om den ges till både barn och föräldrar samtidigt (Hendriks et al., 2018). Även DBT bygger på inlärningsteori och delar många utgångspunkter med KBT. Vad som särskiljer DBT är att terapiformen dessutom har ett tydligt fokus på emotionsreglering (Socialstyrelsen, 2021). Inom DBT betraktas självskadande beteende som ett dysfunktionellt sätt att hantera lidande som i sin tur uppkommer genom att individen inte har andra färdigheter, eller möjlighet att använda dessa färdigheter, för att hantera sin tillvaro (Vigren et al., 2016). Behandlingsinsatser vid DBT rymmer därför att utveckla nya färdigheter, bl.a. genom övningar inom områden som; medveten närvaro för ökad självmedvetenhet, krisfärdigheter för att bättre kunna motstå impulsivt beteende, känsloreglering avseende såväl positiva- som negativa känslor och relationsfärdigheter för att bibehålla och bättre kunna hantera relationer till andra. Valideringsfärdigheter för att acceptera och förstå olika perspektiv är viktiga att utveckla och bidrar till att minska starka känslosvängningar. (Rathus & Miller, 2015). I en översikt från 2013 av randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) på DBT vid självskadebeteende, var resultaten blandade med vissa studier som visade signifikant bättre effekt av DBT jämfört med sedvanlig behandling (TAU), och vissa som visade icke-signifikanta skillnader. För gruppen ungdomar hittades i översikten endast kvasiexperimentella studier, vilka inte visade på signifikanta skillnader mellan en anpassad variant av DBT och TAU. Sammanfattningsvis noterades att det därmed inte fanns evidens för en anpassad variant av DBT för självskadande beteende hos ungdomar (Lundh L-G., 2013). I en mer nylig RCT-studie noterades emellertid en signifikant större reduktion av självskadande beteende bland ungdomar efter ett DBTprogram jämfört med efter individuell- eller gruppstödterapi (McCauley et al., 2018), och i en öppen pilotstudie har en version av DBT anpassad för ungdomar (DBT-A) visat på signifikant effekt på att minska förekomsten av icke-suicidal självskada (Fleischhaker et al., 2011). En annan modifierad version av DBT har visat sig ha signifikant effekt även på brottsligt- och aggressivt beteende hos ungdomar (Nelson-Gray et al., 2006). Ytterligare forskning kring antisocialitet och DBT i en svensk kontext, har slutligen visat på en minskning av

5 4 dysfunktionella beteenden i form av såväl självskada som verbal- och fysisk aggression efter behandling (Wetterborg et al., 2020). FFT bygger bl.a. på beteendeterapeutiska principer och är utvecklad för tonårsfamiljer där ungdomen har ett normbrytande beteende (Socialstyrelsen, 2019b). Terapiformen fokuserar på det relationella samspelet mellan individ och familjekontext, och försöker åstadkomma en förbättrad kommunikation genom att minska kritiska kommentarer och fientlighet mellan familjemedlemmar. Detta åstadkoms bl.a. genom att identifiera olika relationella behov som kan finnas hos familjemedlemmarna (Vigren et al., 2016), och genom att göra positiva omformuleringar av negativa kommentarer (Socialstyrelsen, 2019b). En central del i behandlingsupplägget för såväl DBT som FFT är motivationsarbete och ansträngningar att minska bortfall ur behandlingen (Vigren et al., 2016). I barn- och ungdomspsykiatrins riktlinjer för beteendeproblem rekommenderas FFT som behandling vid måttliga beteendeproblem i hem- och andra miljöer (Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, 2019). En RCTstudie har inte funnit någon skillnad mellan FFT och TAU vad gäller antisocialt beteende (Humayun et al., 2017). Samtidigt har åtminstone en annan RCT-studie visat på signifikant reduktion av brottsligt beteende hos ungdomar efter behandling med FFT jämfört med sedvanlig frivård (Sexton & Turner, 2010). Genom att kombinera inslag från KBT, DBT och FFT i IKB är förhoppningen att förbättra patienters psykiska mående samt färdigheter i att hantera såväl emotioner som relationer (Vigren et al., 2016). Utifrån den effekt som de olika terapierna kan ha på psykisk ohälsa, självskada och aggressivt beteende, verkar det rimligt att anta att IKB kan ha effekt på samtliga dessa problem. Från en tidigare studie (Bråthén Wijana et al., 2018) finns också preliminärt stöd för att IKB kan ha en positiv effekt på såväl internaliserande- och självskadande beteende som på externaliserande beteenden som aggressivitet och regelbrytande. Vid uppföljning av 49 ungdomar med självskadande beteende som hade remitterats till behandling från antingen barnoch ungdomspsykiatrin, eller från socialtjänsten, noterades i studien av Bråthén Wijana et al. (2018) en minskad frekvens på självskadande beteenden hos ungdomarna, och en minskning av internaliserande problem hos ungdomarna skattat såväl av ungdomarna själva som av deras föräldrar. Förändringarna noterades vid en jämförelse mellan behandlingsstart och avslut, och kvarstod vid såväl sex som 12 månaders uppföljning. Effektstorleken på minskningen av internaliserande problem var medelstor enligt ungdomarna själva, och stor enligt de samtidigt skattande föräldrarna. Avseende externaliserande problem var resultaten blandade då ingen signifikant minskning, rapporterat av ungdomarna, kunde noteras vid behandlingsavslut. En minskning noterades visserligen vid senare uppföljning men effekten var liten. Föräldrar upplevde samtidigt en minskning av externaliserande problem hos ungdomen redan vid behandlingsavslut, och här var effekten liten enligt pappor, och medelstor enligt mammor. IKB i Region Jämtland Härjedalen År 2014 påbörjades en utredning för att undersöka förutsättningarna att starta ett socialpsykiatriskt behandlingsteam i Region Jämtland Härjedalen. Uppdraget kom från Regionen, Östersunds kommun samt Sveriges kommuner och landstings projekt Psykisk Hälsa Barn och Unga (PSYNK). Anledningar till utredningen var att hitta en insats till barn och ungdomar med svår sammansatt psykiatrisk- och social beteendeproblematik, att öka samverkan mellan kommun och landsting samt att minska kostnader för placeringar och vårddygn inom psykiatrisk slutenvård. Utredningen granskade bland annat IKB-teamet i Uppsala län eftersom de arbetade just med ungdomar inom ovannämnda målgrupp. Efter utredningen beslutades att ett socialpsykiatriskt behandlingsteam skulle startas i Region Jämtland Härjedalen januari 2017 och då enligt Uppsalas IKB-modell, men där målgruppen

6 5 utökades från självskadande- och självdestruktivt beteende till att inkludera även utagerande beteendeproblematik. Anledningen till utökningen av målgruppen var den samfinansiering som skulle ske mellan kommun och landsting och att ungdomar med utagerande problematik var vanligt förekommande hos Socialförvaltningen. Sammanfattningsvis förefaller IKB vara en lovande behandling. Det empiriska stödet för IKB, särskilt avseende externaliserande problem, är emellertid trots preliminära fynd fortfarande begränsat, vilket motiverar fler utvärderingar. IKB är inte heller formellt riktat mot externaliserande problem, varför en effekt på sådana problem skulle tyda på att målgruppen för behandling med IKB är bredare än vad som tidigare angetts. Utöver att IKB är en relativt ny behandlingsform i sig har inte heller någon utvärdering av IKB i Region Jämtland Härjedalen skett sedan behandlingsprogrammet startade 2017, trots att målgruppen utökats till att rymma även utagerande beteendeproblematik vilket IKB inte ursprungligen utvecklats för. Syfte Vi ville undersöka om internaliserande- och externaliserande problem i ett urval av ungdomar förändrades efter IKB. Utifrån vad tidigare utvärdering har visat (Bråthén Wijana, et al., 2018) var vår förväntan att en minskning av sådana svårigheter skulle ske efter genomgången behandling. Vi ville också undersöka om närliggande mått som ungdomars funktionsnivå och föräldrars psykiska hälsa förbättrades efter behandling. Metod Vi använde en engrupps-, pretest-posttestdesign med mätningar före respektive efter en intervention med IKB i en sedvanlig klinisk kontext. Ingen kontrollgrupp fanns tillgänglig vid studiens genomförande. Deltagare Deltagare hämtades från behandlingsverksamheten vid Barn- och ungdomspsykiatrin Region Jämtland Härjedalen (BUP), och bestod av ungdomar samt deras föräldrar/närstående. I den sedvanliga verksamheten på BUP blir med ett fåtal undantag endast barn- och ungdomar med självskadande beteende, självdestruktivitet eller utagerande beteende aktuella för IKB. Med självskadebeteende avses då direkt självskada genom avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden, medan självdestruktivitet innebär mer indirekt självskada där individen medvetet utsätter sig för olika risktaganden som exempelvis överdoser, missbruk eller destruktivt sex. Uppdelningen i direkt- och indirekt självskada ligger i linje med vad som brukar anges i forskningslitteraturen (Nationella Självskadeprojektet, 2021). Utagerande beteende rymmer såväl verbalt- som fysiskt aggressivt beteende mot andra, liksom svårigheter att anpassa sig efter regler i olika sammanhang. IKB erbjuds till barn och ungdomar mellan 12 och 18 år som har en pågående kontakt med antingen BUP eller socialtjänst, eller med båda instanserna. Andra behandlingar bör ha prövats innan IKB, och ska ha visat sig vara otillräckliga. Funktionsnivå skattas med Childrens Global Assessment Scale (CGAS) (Shaffer et al., 1983) och behandlingen vänder sig till dem med en funktionsnivå på 50 av 100 eller lägre, d.v.s. med åtminstone en måttlig störning av funktionsförmågan inom de flesta sociala områden eller allvarlig störning av funktionsförmågan inom ett område (Lundh A., 2012). Deltagare i IKB består därmed av ungdomar med hög symptombelastning där spontan förbättring i problembilden inte bedöms trolig.

7 6 Exklusionskriterier för deltagande i studien användes inte. Alla ungdomar som erbjöds IKB och som planerades ha slutfört behandlingen vid BUP under perioden januari 2019 t.o.m. december 2020 var aktuella för inkludering. För dessa ungdomar tillfrågades vårdnadshavare om informerat samtycke till att ungdomen och de själva deltog i studien. I de fall ungdomen var över 15 år tillfrågades även ungdomen om samtycke. Det informerade samtycket lämnades skriftligt (se Bilaga 1). Under den aktuella tidsperioden var det 34 ungdomar som påbörjade behandling och som kunde vara aktuella för deltagande i studien. I fem fall avbröts behandlingen innan samtycken kunde inhämtas. Således tillfrågades 29 ungdomar med närstående om deltagande och 28 av dem samtyckte till att delta i studien. Under studiens gång föll därefter två ungdomar bort p.g.a. att data inkom för sent, och ytterligare en ungdom föll slutligen bort p.g.a. att behandlingen inte fullföljdes efter att samtycke lämnats. Således baseras resultaten på 25 ungdomar. För dessa ungdomar fanns totalt 24 mammor och 22 pappor som närstående, men antalet som resultaten baseras på kan vara något lägre för enskilda utfallsmått då inte alla skattningar genomförts för alla deltagare. Antal deltagare som resultaten baseras på redovisas därför för respektive utfallsmått i resultatdelen. Av Tabell 1 framgår att det i huvudsak är flickor i mellersta tonåren och med olika former av självskadande- eller självdestruktiva beteenden som genomgick IKB i studien. Av ungdomarna hade 92 % någon form av psykiatrisk diagnos enligt International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision (ICD-10) (World Health Organization, 1992) fastställd av läkare eller i undantagsfall av annan behandlare, och ca. två tredjedelar av dem medicinerade för detta. En majoritet hade separerade biologiska föräldrar, och oftast bodde ungdomen växelvis hos respektive förälder även om det också var vanligt att bo på heltid med mamma. Den genomsnittliga behandlingstiden var 4,2 månader. För deltagare som hade sommaruppehåll i sin IKB-behandling reducerades behandlingstiden i studien med 30 dagar då ingen aktiv behandling sker under detta uppehåll. Tabell 1. Deskriptiva uppgifter för 25 ungdomar i IKB-behandling år Uppgifterna anger procentsatser om inget annat anges. Ålder M(SD) 15.0 (1.4) Flickor 92.0 Sökorsak Självskadebeteende 36 Självdestruktivt beteende 12 Utagerande beteende 8 Övrigt/blandat beteende 44 Psykiatrisk diagnos enligt ICD-10 Andra ångestsyndrom 32 Depressiv episod 28 Hyperaktivitetssyndrom 12 Annan diagnos 20 Psykofarmaka 66 Separerade föräldrar 80 Boendesituation Bor växelvis mamma och pappa 32 Bor med mamma 28 Bor med pappa 16 Bor med mamma och pappa 16 Annat boende 8 Behandlingstid IKB, dagar M(SD) (31.5) ICD-10 = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision

8 7 Intervention Intensiv Kontextuell Behandling av Självskada (IKB) (Vigren et al., 2016) är en manualbaserad psykosocial intervention som genomförs under ca. tre-fyra månaders tid, men där behandlingstiden också kan vara längre. Som namnet antyder är behandlingskontakten intensiv, och möten kan ske flera gånger per vecka, med en gradvis minskning av frekvensen mot behandlingens slut. Träffarna kan ske såväl på en behandlingsmottagning som i familjens hem eller på andra platser. Under behandlingen hålls tre parallella fokus på individ, familj och kontext. Nära samverkan med socialtjänst och skola är därför viktiga delar under insatsen. Huvudmål med behandlingen är 1) att öka frekvensen av effektiv känsloreglering, 2) att öka funktionell kommunikation inom familjen, 3) att öka närvaro i skolan eller annan planerad sysselsättning, och slutligen 4) att tillsammans med ungdom och föräldrar upprätta en vidmakthållandeplan och en plan för återfallsprevention. Därtill formuleras individuella mål relevanta för den specifika ungdomen och familjen. Behandlingen sker i tre faser; 1) kartläggning och motivation, 2) beteendeförändring, samt 3) avslut och överföring till andra vårdformer inom socialtjänst eller BUP. I Fas 1 sker en kartläggning och bedömning som ligger till grund för upplägg av behandlingsarbetet. Stor vikt läggs vid motivationsarbete och skapande av allians till föräldrar och ungdom. Mål för behandlingen formuleras. Under Fas 2 arbetar behandlarna med olika interventioner för beteendeförändringar och uppsatta mål. Dessa interventioner är kopplade till strategier från KBT, DBT och FFT och kan bestå av analyser av tankar känslor och beteenden, exponeringsövningar, beteendeaktivering, kommunikationsträning, och övningar i relationsfärdigheter. Det kontextuella arbetet är oftast kopplat till mål rörande skolan. I Fas 3 utvärderas behandlingsarbetet i förhållande till de mål som formulerades under Fas 1. En plan för vidmakthållande och återfallsprevention upprättas samt sker överföring till ny behandlare vid behov innan avslut. Figur 1 beskriver de olika faserna och deras innehåll. FAS 1 Ca. 2 veckor FAS 2 Ca. 2 månader FAS 3 Ca. 3 veckor Kartläggning, motivation och allians Analys och bedömning Beteendeförändring Vidmakthållande Planering för avslut Avslut och överföring Samverkan utifrån ett kontextuellt fokus Figur 1. IKB behandlingsfaser, adapterat från Vigren et al., (2016).

9 8 Behandlingarna i studien var en del av det sedvanliga behandlingsarbetet vid BUP. Under behandlingarna var två behandlare, en familje- och en individualbehandlare kopplade till varje behandlingsärende, och var gemensamt ansvariga för genomförandet. Dessutom fanns en samordnare kopplad till ärendet som återkommande följde upp manualefterlevnad i behandlingen utifrån en checklista, vid s.k. checklistemöten (CM-möten) som genomfördes minst en gång i varje fas av IKB, och vid behov oftare. I checklistan som var hämtad från behandlingsmanualen (Vigren et al., 2016) fanns olika punkter för familjebehandlare, individualbehandlare och samordnare beroende på behandlingsfas. Regelbunden handledning gavs av en psykoterapeuthandledare med inriktning på DBT, och en med inriktning på såväl FFT som IKB. Den senare av handledarna hade deltagit i utvecklandet av IKB. Återkommande filmades terapisessioner och delar av dessa visades under handledningstillfällena. Familjerna tillfrågades då om samtycke till detta. Behandlingarna genomfördes av personal som hade deltagit i utbildning i IKB och som hade erfarenhet av målgruppen. Individualbehandlarna utgjordes av en utbildad socionom respektive en behandlingspedagog. Familjebehandlarna utgjordes av en utbildad socionom samt en specialpedagog. Behandlare hade grundläggande psykoterapiutbildning eller var under sådan utbildning samt hade minst 10 års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar. Individualbehandlarna hade båda genomfört grundutbildning i DBT. Familjebehandlarna var i sin tur båda certifierade FFT-terapeuter. Sammantaget bedömdes att behandlarkompetens och följsamhet till IKB-manualen var adekvat i behandlingarna i studien. Utfallsmått Youth Self Report (YSR) (Achenbach, 1991a), är ett självskattningsformulär för problem under de senaste sex månaderna hos barn och unga mellan 11 och 18 år. Formuläret består av 112 påståenden och har en tregradig svarsskala med alternativen 0 = Stämmer ej, 1 = Stämmer någorlunda, eller ibland, och 2 = Stämmer mycket bra, eller ofta. Enligt resultat från faktoranalyser och bedömningar från kliniker fördelar sig frågorna på olika delskalor som bl.a. internalisering/externalisering. Internaliseringsdelskalan består i YSR av aspekter som ångest/depressivitet, tillbakadragenhet och somatiska besvär. Externaliseringsdelskalan består istället av regelbrytande- och aggressiva beteenden. YSR ger även en totalpoäng, som beskriver den totala problembilden. Den interna konsistensen har i ett urval visats vara acceptabel eller bättre, mellan för delskalorna, och.95 för totalpoängen. Test-retestreliabiliteten var i samma urval , respektive.87 (Achenbach et al., 2008). YSR är ett av de mest utbrett använda standardiserade instrumenten för att mäta självskattade problem hos barn och unga (Broberg et al., 2001), det är en del av Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) som utgörs av evidensbaserade instrument och i sig har en utbredd användning (Carlbring, 2016). Det har föreslagits att YSR ska användas tillsammans med skattningar från även föräldrar och lärare till ungdomen, vid bedömning av internaliserande- och externaliserande problem, till följd av tendenser till underrapportering (Semel, 2017). I härvarande studie skattades YSR av deltagande ungdomar. Child Behavior Checklist (CBCL) (Achenbach, 1991b) motsvarar YSR vad gäller innehåll och svarsskala, men innebär att ungdomens beteende skattas av föräldrar/vårdnadshavare eller motsvarande. CBCL har i ett urval visats ha åtminstone bra intern konsistens, mellan för delskalorna och.97 för totalpoängen. Test-retest reliabiliteten har i samma urval visats vara för delskalorna, och.94 för totalpoängen (Achenbach et al., 2008). Även CBCL är en del av ASEBA. I härvarande studie skattades CBCL av deltagande föräldrar. Såväl YSR som CBCL har använts tidigare vid utvärdering av IKB i en annan kontext (Bråthén Wijana et al., 2018). Resultat på YSR och CBCL har visat sig kunna erbjuda information om

10 9 risk för suicid bland ungdomar (Van Meter et al., 2018). Vidare har resultat på externaliseringsdelskalorna avseende 1) YSR visat sig vara en prediktor bland barn och ungdomar för kriminalitet i vuxen ålder (Aebi, Giger, Plattner, Metzke, & Steinhausen, 2014), och avseende 2) CBCL kunnat användas för att följa en antisocial utvecklingsbana från barndom till vuxen ålder (Klika, Herrenkohl, & Lee, 2013). Childrens Global Assessment Scale (CGAS) (Shaffer et al., 1983) är en klinikerskattad skala för att beskriva den lägsta funktionsnivån under senaste månaden för 4 16 åringar. Skalan sträcker sig mellan där lägre poäng betyder lägre funktionsnivå. Skalan är indelad i 10- poängsintervall med respektive kvalitativa beskrivningar av funktionen (Lundh A., 2012). För interbedömarreliabilitet har presenterats en intraklasskorrelation på.84 (Shaffer et al., 1983), vilket kan beskrivas som god (Koo & Li, 2016) till excellent (Cicchetti, 1994) reliabilitet. Poäng på CGAS har visats korrelera med bl.a. skolförmåga och sociala färdigheter (Green, Shirk, Hanze, & Wanstrath, 1994). CGAS finns i svensk översättning av Anna Lundh från 2005, och åldersspannet utökades vid översättningen till 4 20 år i samråd med originalutvecklarna (Lundh A., 2012). I härvarande studie skattades CGAS av behandlare. Symptom Checklist-90 (SCL-90) (Derogatis, Lipman, & Covi, 1973) är ett självskattningsformulär med 90 frågor som avser mäta psykiska problem och symptomgrad under de senaste 1-2 veckorna. Medelvärdet på de 90 frågorna kallas för Globalt svårighetsindex (GSI). SCL-90 har en utbredd användning bl.a. för symptomförändring och behandlingsutfall (Rytilä-Manninen et al., 2016). SCL-90 finns i svensk översättning i tre olika versioner som visat sig vara jämförbara, och där en sammanslagning av material insamlat med de tre olika versionerna visat på intern konsistens om.97 sett över hela skalan (Fridell, Cesarec, Johansson, & Malling Thorsen, 2002). I härvarande studie skattades SCL-90 av deltagande föräldrar. Procedur Deltagare som hade slutfört behandlingen innan datainsamlingen påbörjades kontaktades och informerades dels muntligt om studien och dels skriftligt i form av samtyckesblanketten som skickades med post. För att underlätta för familjerna att svara skickades ett frankerat svarskuvert tillsammans med samtyckesblanketten. Deltagare som ännu inte påbörjat behandling, eller som var i pågående behandling i samband med att datainsamlingen inleddes, tillfrågades i olika faser av sin behandling. Även dessa deltagare informerades dels muntligt om studien och dels skriftligt i form av samtyckesblanketten. Samtyckesblanketten fylldes för dessa deltagare oftast i på plats på BUP i samband med ordinarie besök. Självskattningar fylldes i vid inledning av behandlingen, innan arbete med beteendeförändring påbörjats, och i samband med avslut av behandlingen. När självskattningsformulär fylldes i fanns tillgång till den behandlingspersonal som arbetade med det aktuella ärendet, för att personalen vid behov skulle kunna svara på frågor eller göra förtydliganden. Alla självskattningar fylldes i på den digitala plattformen Journal Digital (2021) via en surfplatta. I de allra flesta fall slutfördes ifyllning av självskattningar vid ett tillfälle. Utöver självskattningar, bedömdes ungdomens funktionsnivå med CGAS. Bedömningen genomfördes inför behandling vid första CM-mötet, och efter behandling i samband med CMmöte vid behandlingens avslut. Bedömningen skedde genom en samsyn mellan behandlare och samordnare. Undantag från ovanstående var om en CGAS-bedömning inför behandling redan utförts av annan vårdpersonal inom den senaste månaden. I ett fåtal fall genomfördes CGAS-

11 10 bedömning retrospektivt i samband med datainsamlingen. Även vid dessa fall genomfördes emellertid bedömning genom konsensusförfarande mellan behandlare och samordnare. Sammanställning av data till studien bestod i att uppgifter hämtades ut från den digitala plattformen efter att samtycke lämnats. All data i studien hämtades således från uppgifter som alltid samlas in under IKB. En av författarna till studien (TF) arbetade som samordnare inom IKB på BUP, och ansvarade i denna roll för uppföljning av behandlingsarbetet på CM-möten. Statistisk Analys Behandlingseffekt utvärderades med t-test för beroende mätningar för de olika utfallsmåtten. Effektstorlek i form av Cohens d beräknades (Cohen, 1992). För ytterligare förståelse av behandlingseffekten undersöktes hur stor andel av deltagarna som utifrån normer rörde sig mellan kliniskt spann och ej kliniskt spann på utfallsmåtten under behandlingens gång. Vidare fastställdes andelen deltagare som var förbättrade respektive försämrade enligt Reliable Change Index (RCI) (Jacobson & Truax, 1991). Variabler som skulle kunna ha ett samband med behandlingseffekt undersökes genom analys av korrelationen med förändringen i de olika utfallsmåtten. För statistiska analyser i studien användes SPSS version 23. Etiska Överväganden Särskild försiktighet vid forskning bör råda när det gäller omyndiga personer (Vetenskapsrådet, 2002). En 15-årsgräns för att kunna lämna eget samtycke bedömdes som rimligt i studien eftersom det innebär en balans mellan begränsad men successivt ökande möjlighet till självbestämmande för den växande ungdomen, och då vi bedömde att frågeställningarna i studien kunde förstås av en 15-åring. En 15-årsgräns för möjlighet att lämna eget informerat samtycke ligger också i linje med vad som anges i Etikprövningslagen (SFS, 2003:460). Information inför deltagande i studien innehöll beskrivningar om möjlighet och tillvägagångssätt för att avbryta påbörjat deltagande. Utöver lämnande av samtycke krävdes ingen ytterligare insats av deltagare utöver vad som ingår i den ordinarie IKB-behandlingen. Ingen ersättning för deltagande i studien erbjöds, och ingen annan konsekvens förekom avhängigt ett lämnat eller avvisat samtycke till deltagande. Sammanställning och hantering av data i studiesyfte genomfördes av författarna och omfattades av konfidentialitet. Hantering av data i studiesyfte godkändes skriftligt av verksamhetschef samt enhetschef vid BUP. En av författarna (DJ) arbetade inte på BUP och skrev därför under en sekretessförbindelse inför hantering av data. I datamaterialet ersattes deltagares personuppgifter med koder. En kodnyckel för deltagares identitet upprättades och förvarades separat från övriga data, s.k. pseudonymisering (Vetenskapsrådet, 2017). Kodnyckeln upprättades för att möjliggöra avbrytande av deltagande om deltagare så önskade. Deltagare informerades om att avrapportering av data skulle ske på gruppnivå, i vilket sammanhang denna avrapportering skulle ske, och möjligheten att ta del av avrapporteringen genom att kontakta författarna. Data i studien användes enbart för avrapportering i uppsatsform, och inte för ickevetenskapliga syften eller för beslut som påverkade deltagarna. Studien följde upp förändringar i internaliserande- och externaliserande problem som självskadande- och normbrytande beteenden, vilka kan innebära stort lidande för såväl den målgrupp som deltagarna tillhör liksom eventuellt deras omgivning. Att finna effektiva interventioner mot dessa beteenden borde betraktas som värdefullt ur ett samhällsperspektiv, och utveckling av behandlingsmetoder borde åtminstone indirekt komma deltagarna till godo. Sammantaget bedömdes att individskyddskravet, genom uppfyllt informations-, samtyckes-,

12 11 konfidentialitets- och nyttjandekrav, var beaktat på ett adekvat sätt och balanserat mot det s.k. forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Resultat Antaganden för t-test för beroende mätningar var uppfyllda då Shapiro-Wilks tester för normalitet i data avseende förändringarna i utfallsmåtten var icke-signifikanta och då enskilda extremvärden bortom tre standardavvikelser från medelvärden saknades. Av Tabell 2 framgår att signifikanta förändringar skedde i samtliga utfallsmått mellan för- och eftermätning. Samtliga förändringar var fortsatt signifikanta efter Bonferroni-Holm korrektion för multipla signifikansprövningar (Holm, 1979). Effekterna varierade från små till stora enligt en kvalitativ tolkning av Cohens d (Cohen, 1992). Således skattade såväl ungdomar som föräldrar att ungdomarna hade lägre förekomst av internaliserande- och externaliserande problem, liksom av totalt problembeteende efter genomgången behandling. Funktionsnivån ökade samtidigt hos ungdomarna, liksom den psykiska hälsan hos föräldrarna. Tabell 2. Medelvärden på utfallsmått före- respektive efter IKB, och effektstorlekar på förändringar. Pretest (SD) Posttest (SD) Förändring YSR (n=25) Internalisering (9.40) (11.20) M =-6.08, t(24) = 3.57, p =.002, d = 0.71 Externalisering (9.10) (7.48) M =-4.92, t(24) = 5.77, p =.000, d = 1.15 Totalpoäng (19.93) (25.49) M =-16.64, t(24) = 4.58, p =.000, d = 0.92 CBCL Mödrar (n= 24) Internalisering (8.69) (8.01) M =-7.33, t(23) = 4.39, p =.000, d = 0.90 Externalisering (14.23) (14.69) M =-5.46, t(23) = 2.95, p =.007, d = 0.60 Totalpoäng (30.86) (31.95) M =-19.54, t(23) = 3.79, p =.001, d = 0.77 CBCL Fäder (n=20) Internalisering (11.25) (6.98) M =-5.45, t(19) = 2.81, p =.011, d = 0.63 Externalisering (11.45) (8.82) M =-6.95, t(19) = 4.96, p =.000, d = 1.11 Totalpoäng (24.82) (19.48) M =-18.05, t(19) = 5.02, p =.000, d = 1.12 CGAS (n=22) (6.30) (6.55) M = 9.68, t(21) =5.46, p =.000, d = 1.16 SCL-90 Mödrar (n=23).75 (.47).54 (.32) M =-.20, t(22) = 2.43, p =.024, d = 0.52 SCL-90 Fäder (n=20).47 (.36).29 (.34) M =-.18, t(19) = 2.14, p =.045, d = 0.49 YSR = Youth Self Report, CBCL = Child Behavior Checklist, CGAS = Childrens Global Assessment Scale, SCL-90 = Symptom Checklist-90. Av Tabell 3 framgår att % av deltagarna som befunnit sig i ett kliniskt spann på ett utfallsmått vid behandlingens inledning inte längre gjorde det vid behandlingens slut. Beroende på utfallsmått uppvisade % av deltagarna tillförlitliga förbättringar enligt RCI. Negativa förändringar efter behandlingen var samtidigt sällsynta.

13 12 Tabell 3. Andel deltagare inom kliniska normspann och andel förändringar efter IKB. Inom kliniskt Inom kliniskt spann inför spann efter Positiv förändring (Klinisktej kliniskt) Negativ förändring (Ej kliniskt -kliniskt) RCI förbättrad RCI försämrad YSR a, e (n=25) Internalisering 17 (68%) 11 (44%) 6 (24%) 0 (0%) 6 (24%) 0 (0%) Externalisering 12 (48%) 6 (24%) 6 (24%) 0 (0%) 5 (25%) 0 (0%) Totalpoäng 21 (84%) 11 (44%) 10 (40%) 0 (0%) 8 (32%) 0 (0%) CBCL b, e Mödrar (n= 24) Internalisering 23 (96%) 20 (83%) 4 (17%) 1 (4%) 13 (54%) 1 (4%) Externalisering 16 (67%) 13 (54%) 4 (17%) 1 (4%) 6 (25%) 1 (4%) Totalpoäng 23 (96%) 17 (71%) 6 (25%) 0 (0%) 11 (46%) 2 (8%) CBCL b, e Fäder (n=20) Internalisering 17 (85%) 15 (75%) 2 (10%) 0 (0%) 6 (30%) 1 (5%) Externalisering 13 (65%) 7 (35%) 6 (30%) 0 (0%) 7 (35%) 0 (0%) Totalpoäng 19 (95%) 14 (70%) 5 (25%) 0 (0%) 11 (55%) 0 (0%) CGAS c, f (n=22) 22 (100%) 18 (82%) 4 (18%) 0 (0%) 13 (59%) 1 (5%) SCL-90 d Mödrar (n=24) SCL-90 d Fäder (n=20) 8 (33%) 2 (8%) 6 (25%) 0 (0%) 8 (33%) 1 (4%) 3 (15%) 2 (10%) 2 (10%) 1 (5%) 8 (40%) 2 (10%) RCI = Reliable Change Index. Normdata för kliniska-ej kliniska spann hämtade från: a (Broberg et al., 2001), b (Larsson & Frisk, 1999), c (Dyrborg et al., 2000), d (Fridell et al., 2002). Reliablitetsdata till RCI-beräkningar hämtade från: d (Fridell et al., 2002), e (Achenbach & Rescorla, 2001), f (Shaffer et al., 1983). Antaganden för korrelationsanalys för förändringar i utfallsmåtten och potentiella moderatorer, i form av normalitet och frånvaro av extremvärden var generellt uppfyllda. Shapiro-Wilks test var emellertid signifikant och tydde på icke-normal fördelning avseende antal CM-möten, och uppdelat i de två betingelserna för separerade respektive ej separerade föräldrar, avseende internaliseringsdelen på CBCL enligt pappor, samt avseende SCL-90 enligt mammor. Korrelationskoefficienter för relationer innehållandes dessa variabler behöver därför tolkas med viss försiktighet. I Monte Carlo-simulationer har emellertid visats att korrelationskoefficienten främst tenderar att förstoras vid icke-normalitet i data (Bishara & Hittner, 2015), och ickesignifikans i korrelationer innehållandes dessa variabler borde trots icke-normalitet därmed vara tillförlitlig. Som framgår av Tabell 4 saknades generellt signifikanta samband mellan å ena sidan ålder på ungdomen, behandlingstid i IKB, antal CM-möten, och om ungdomens föräldrar var separerade, och å andra sidan de olika utfallsmåtten. Ett undantag var en signifikant negativ korrelation mellan behandlingstid och ungdomars självskattade externaliserande problem enligt YSR. Längre behandlingstider hade alltså ett samband med mindre reducering av externaliserande problem.

14 13 Tabell 4. Samband (Pearsons r) mellan potentiellt modererande variabler och förändringar i utfallsmått. Ålder Behandlingstid Antal CM-möten Sep. föräldrar a YSR (n=25) Internalisering Externalisering * Totalpoäng CBCL Mödrar (n= 24) Internalisering Externalisering Totalpoäng CBCL Fäder (n=20) Internalisering Externalisering Totalpoäng CGAS (n=22) SCL-90 Mödrar (n=24) SCL-90 Fäder (n=20) a Punkt-biseriell korrelation. Högre värde för separerade föräldrar. *sig p < 0.05 Förändringar i utfallsmåtten tenderade att ha ett samband med varandra bland deltagarna. Som framgår av Tabell 5 tenderade generellt förändringar i en av betingelserna för internalisering-, externalisering-, och total problembild att hänga samman med förändringar i de andra betingelserna. Även vid den icke-signifikanta korrelationen mellan förändringar i internalisering och externalisering för YSR-skattningar fanns en trend mot signifikans (p =.061). Undantaget från tendensen till samband var CBCL skattat av fäder, där förändringar i internalisering inte hade något samband med förändringar i externalisering. Det var vanligt att när RCI-förändring i en betingelse förekom så förekom ofta en RCIförändring även i andra betingelser (Antal RCI-förändringar för deltagare där någon RCIförändring förekom: YSR Md = 2, M = 1.73; CBCLmödrar Md = 2, M = 2.00; CBCLfäder Md = 2, M = 2). Tabell 5. Samband mellan förändringar i internaliserande-, externaliserande-, och total problembild. Pearsons r YSR (n=25) Internalisering*Externalisering.380 Internalisering*Totalpoäng.956** Externalisering*Totalpoäng.493* CBCL Mödrar (n= 24) Internalisering*Externalisering.568** Internalisering*Totalpoäng.797** Externalisering*Totalpoäng.926** CBCL Fäder (n=20) Internalisering*Externalisering.100 Internalisering*Totalpoäng.862** Externalisering*Totalpoäng.538* **sig p < 0.01 *sig p < 0.05

15 14 Diskussion Syftet med studien var att undersöka om internaliserande- och externaliserande problem i ett urval av ungdomar förändrades efter IKB. Vi ville också undersöka om närliggande mått som ungdomars funktionsnivå och föräldrars psykiska hälsa förbättrades efter behandling. Resultaten visar på signifikanta förändringar i positiv riktning på samtliga utfallsmått efter en period på i genomsnitt 4,2 månader av IKB. Resultaten ger därmed preliminärt stöd för att IKB har effekt på internaliserade- och externaliserande problem liksom på den totala problembilden enligt etablerade självskattningsformulär. Även funktionsnivå hos ungdomen och psykisk hälsa hos föräldrar verkar kunna förbättras. Resultaten gäller för en grupp ungdomar där självskadande- och/eller utagerande beteenden samt ofta psykiatriska svårigheter förekommer. Redovisning av effekt på medelvärdesnivå är ett sätt att utvärdera en behandling. Det kan samtidigt vara viktigt att veta hur många som upplever en tillförlitlig storlek på effekten och som når en nivå på svårigheter som inte längre anses klinisk enligt normer. Det framkommer att % av deltagare upplever en statistiskt tillförlitlig storlek på förändring i de olika utfallsmåtten, och att % av deltagare rör sig från ett kliniskt spann på problem till ett icke-kliniskt spann. Vi menar att förekomsten av så pass många deltagare som upplever förändring av denna storleksgrad ytterligare stärker bilden av att IKB är en verksam intervention. I försöken att analysera samband mellan grad av förändring och potentiella moderatorvariabler framkom generellt endast icke-signifikanta effekter. Möjligen är detta oväntat då tidigare studier på åtminstone externaliserande problem visat att behandlingseffekter påverkas negativt av ökad ålder på deltagare och positivt av ökat antal behandlingssessioner (i denna studie approximerat genom tid i behandling) (Riise, Wergeland, Njardvik, & Öst, 2021). Den signifikanta negativa korrelationen i resultaten mellan behandlingstid och externaliserande problem skattat av ungdomen själv, förstår vi som att svårare problem leder till längre behandling, snarare än tvärtom. Slutligen framkommer i denna studie indikationer på att förändringar i utfallsmått efter IKB sker ganska brett. Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem tenderar att korrelera med varandra liksom med förändringar i den totala problembilden. Således kan det i materialet finnas antydan till att vissa deltagare svarar på behandling och då upplever en bred förbättring över olika områden, medan andra tenderar att uppleva en mindre förändring oavsett utfallsmått. Det är viktigt att notera att detta endast är mycket tentativa slutsatser, och att frågan behöver undersökas ytterligare i framtiden. I jämförelse med en tidigare utvärdering av IKB (Bråthén Wijana et al., 2018), är effekterna i härvarande studie jämförliga eller större. Särskilt uttalad är skillnaden mellan studierna avseende externaliserande problem skattat av fäder och ungdomen själv, där Bråthén Wijana et al., (2018) endast fann en liten effekt för fäder enligt CBCL jämfört med en stor effekt i denna studie, och inte kunde visa på någon signifikant förändring alls enligt YSR jämfört med en stor effekt i denna studie. Fynden i härvarande studie kan tyda på att målgruppen för IKB är bredare än enbart självskadande ungdomar med internaliserande problem. Att effekt kan nås på externaliserande problem som aggressiva beteenden är glädjande då även sådana beteenden ofta kan leda till placeringar genom socialtjänsten vilket redogjorts för i inledningen. Skillnaden mellan studiernas resultat i detta avseende är svår att förklara, men att ungdomar med

16 15 utagerande beteende är en uttalad del av målgruppen vid IKB på BUP kan eventuellt bidra till ett ökat fokus på förändringsarbete avseende externaliserande problem. I tidigare utvärdering av IKB har bilden av förändring i psykisk hälsa hos föräldrar efter behandling varit tvetydig då mödrar rapporterat om minskad ångest och nedstämdhet, samtidigt som fäder rapporterat om ökad belastning på samma områden (Bråthén Wijana et al., 2018). Resultaten i härvarande studie visade emellertid på en förbättring av föräldrars psykiska mående efter genomgången behandling, såväl hos mödrar som hos fäder. Vi resonerar att föräldrar till barn som kämpar med pågående självskadebeteende, självdestruktivitet och/eller utagerande, ofta lever med stor oro som i sin tur kan påverka det egna måendet. En förbättring av barnets problembild borde därför kunna resultera i förbättrad psykisk hälsa hos föräldern. Varför tidigare utvärderingar av IKB noterat psykisk försämring hos fäder har föreslagits kunna bero på att fäderna under behandling uppmuntrades att dela ansvarsbördan i högre grad och därmed blev mer medvetna om barnets svårigheter vilket resulterade i ökad ångest (Bråthén Wijana et al., 2018). Fyndet har emellertid alltså inte kunnat replikeras i denna studie. En möjlig förklaring skulle kunna vara att föräldrar i denna studie i högre utsträckning hade separerat, och att fäderna därmed redan hade en egen insyn i barnets mående inför behandling. Vid en fortsatt jämförelse med Bråthén Wijana et al., (2018) noteras att urvalet av deltagare i de två studierna är likartat vad gäller ålder, könsfördelning och användning av psykofarmaka. Även skattning av total symptombelastning enligt YSR var mycket likartad; i denna studie jämfört med i Bråthén Wijana et al., (2018). Föräldrars skattning av sin ungdoms mående skiljer sig dock något då föräldrarna i denna studie skattade något högre symptombelastning enligt CBCL. Urvalen skiljer sig också åt vad gäller levnadsförhållanden, där en klart större andel ungdomar i härvarande studie hade separerade föräldrar och i större utsträckning bodde växelvis hos respektive förälder. Vad gäller eventuella skillnader i förekomsten av psykiatriska diagnoser är situationen mer oklar då förekomsten är mindre i Bråthén Wijana et al., (2018) utifrån vad föräldrarna rapporterade, men högre utifrån en semistrukturerad diagnostisk intervju som också genomfördes inför deltagande i deras studie. Slutligen noteras att samtidigt som de två studierna formellt fokuserat på olika målgrupper sett till problematik (självskadande- och utagerande beteende kontra enbart självskadande beteende), så förekommer utagerande beteende som enda sökanledning i bara 8 % av fallen i denna studie. Sammantaget bedömer vi att de två urvalen trots allt är ganska jämförbara. Vi saknar också anledning att tro att deltagarna i härvarande studie skiljer sig avsevärt från självskadande/utagerande unga generellt, och tror därför att resultaten kan vara rimligt generaliserbara till en vidare kontext inom behandling av barn- och unga. En variabel som inte undersökts vid tidigare utvärdering av IKB är funktionsnivå hos ungdomen. I denna studie förbättrades den bedömda funktionen signifikant på gruppnivå enligt CGAS. Förändringen ligger i linje med en tidigare studie på psykiatrisk behandling av barnoch unga, som visat att funktionsnivån enligt CGAS tenderar att öka vid behandling såväl efter självmordsförsök som vid affektiva- eller uppförandestörningar, och där familjeorienterade interventioner visats predicera ett positiv utfall avseende funktionsnivå vid just uppförandestörningar (Lundh A., 2012). Andra studier har visat positiva förändringar i funktionsnivå hos barn med ångestproblematik efter KBT-behandling, såväl om den genomförts som individual- eller gruppbehandling, (Villabø, Narayanan, Compton, Kendall, & Neumer, 2018) eller varit internetbaserad (Jolstedt et al., 2018). Vi ser den positiva förändringen i bedömd funktionsnivå som en omständighet som stärker tilltron till att förändringarna i ungdomars problembild får en praktisk effekt på funktionsnivån i den dagliga tillvaron.

INTENSIV KONTEXTUELL BEHANDLING AV SJÄLVSKADA En integrerad. Målstyrd och fasindelad. behandlingsmodell

INTENSIV KONTEXTUELL BEHANDLING AV SJÄLVSKADA En integrerad. Målstyrd och fasindelad. behandlingsmodell INTENSIV KONTEXTUELL BEHANDLING AV SJÄLVSKADA En integrerad individ- och familjeterapeutisk behandlingsmodell Barn- och ungdomspsykiatrin i samarbete med Uppsala läns kommuner Målstyrd och fasindelad behandlingsmodell

Läs mer

Lars-Gunnar Eriksson. Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län

Lars-Gunnar Eriksson. Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län Lars-Gunnar Eriksson Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län Initiativ från politiken Effektivisera vårdinsatser för ungdomar och deras familjer utifrån mänsklig och ekonomisk hänsyn BUP och socialtjänsten

Läs mer

BUS Becks ungdomsskalor

BUS Becks ungdomsskalor Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde Becks ungdomsskalor (BUS) är ett instrument för att bedöma emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Instrumentet består av fem delskalor

Läs mer

Socialpsykiatriska behandlingsteamet. Samverkan mellan kommuner och landstinget Uppsala län 50% + 50%

Socialpsykiatriska behandlingsteamet. Samverkan mellan kommuner och landstinget Uppsala län 50% + 50% Socialpsykiatriska behandlingsteamet Samverkan mellan kommuner och landstinget Uppsala län 50% + 50% Stegen finner stigen En principstyrd, pragmatisk behandlingsmodell för att möta ungdomar med självskadande

Läs mer

Unga droganvändares psykiska ohälsa vad vet vi och hur kan vi minska utsattheten?

Unga droganvändares psykiska ohälsa vad vet vi och hur kan vi minska utsattheten? Unga droganvändares psykiska ohälsa vad vet vi och hur kan vi minska utsattheten? Psykiatrins dag, Katrineholm 2018 Torkel Richert, Lektor Malmö universitet Torkel.richert@mau.se En pågående studie Syfte:

Läs mer

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA)

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA) EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA), leg psykolog, doktorand Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för klinisk

Läs mer

GHQ-12 General Health Questionnaire-12

GHQ-12 General Health Questionnaire-12 Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde Den ursprungliga versionen av GHQ (General Health Questionnaire) utvecklades som ett instrument för screening av psykiatriska störningar. Den har

Läs mer

Nya behandlingsmetoderna ERGT & ERITA

Nya behandlingsmetoderna ERGT & ERITA Nya behandlingsmetoderna ERGT & ERITA Clara Hellner, Professor, verksamhetschef Centrum för Psykiatriforskning Projektägare Stockholmsnoden, NSP Johan Bjureberg & Hanna Sahlin Leg psykologer, doktorander

Läs mer

Unga droganvändare en tydlig riskgrupp för psykiskohälsa

Unga droganvändare en tydlig riskgrupp för psykiskohälsa Unga droganvändare en tydlig riskgrupp för psykiskohälsa Psykisk O-hälsa Samhällets barn & unga Stockholm, 31 januari 2019 Torkel Richert, Docent, Malmö universitet Torkel.richert@mau.se En pågående studie

Läs mer

FFT-cannabis. FFT accommodation. Om bakgrunden till FFT cannabis. Nationell kongress. Knivsta 22 september 2017.

FFT-cannabis. FFT accommodation. Om bakgrunden till FFT cannabis. Nationell kongress. Knivsta 22 september 2017. FFT-cannabis Nationell kongress Knivsta 22 september 2017 Pirkko Uusitalo Gunilla Anderson www.stiftelsenfftsverige.se FFT accommodation I samarbete med FFTllc. USA, Jim Alexander och Mike Robbins, har

Läs mer

KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER

KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER EGEHEM UTBILDAR KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER KONFERENSER & WORKSHOPS KURSER ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR EGEHEM ERBJUDER ETT UTBUD AV UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. DU FÅR TA DEL AV DET SENASTE INOM FORSKNING OCH

Läs mer

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala BAKGRUND Vid psykiatrisk mottagning 2, (tidigare mottagningen

Läs mer

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Insatser vid problemskapande beteenden omfattar habiliterande

Läs mer

FFT Funktionell familjeterapi

FFT Funktionell familjeterapi Texten nedan är hämtade från riktlinjerna för missbruk- och beroendevård som uppdaterats med en preliminär version 2014-03-31. FFT Funktionell familjeterapi Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende

Läs mer

Maria Ungdom - Stockholm Maria Ungdom - Stockholm

Maria Ungdom - Stockholm Maria Ungdom - Stockholm Disposition Forskningscentrum för ungdomars psykosociala hälsa Anders Tengström Med.Dr, Leg psykolog Ungdomar med missbruksproblem hur ser de ut och hur går det för dem? Hur går det? Samsjuklighet Psykiatriska/

Läs mer

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM Vi är specialister inom DBT och vårt mål är att ge individen en inre emotionell balans och en meningsfull tillvaro. OM OSS På Kullabygdens DBT hem hjälper vi ungdomar i åldern

Läs mer

Jag tycker jag är -2. Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde. Översikt. Vilka grupper är instrumentet gjort för?

Jag tycker jag är -2. Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde. Översikt. Vilka grupper är instrumentet gjort för? Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde Jag tycker jag är-2 är ett självskattningsinstrument som syftar till att bedöma barns och ungas självkänsla [1,2]. Formuläret är anpassat för att

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion SFBUBs riktlinjer för depression Psykosocial behandling remissversion multimodal behandling i familjekontext med inriktning på depression fasindelad ges under minst 4-8 veckor före annan specifik behandling

Läs mer

Frida Harrysson Leg. Psykolog Familjeforum Lund

Frida Harrysson Leg. Psykolog Familjeforum Lund Workshop Att tolka testresultat utifrån risk och skydd Frida Harrysson Leg. Psykolog Familjeforum Lund www.inom.com Disposition Varför använda skattningsformulär? Vad menas med risk och skydd? Hur begreppet

Läs mer

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar Spridningskonferens missbruk 2016 10 11 Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Ungdomar Med ungdomar avses i riktlinjerna personer i åldern 12 18 år.

Läs mer

Behandling och ideologi

Behandling och ideologi Verksamhetsidé CurmitisGruppen är ett relativt nystartat men etablerat HVB-hem som erbjuder en hel vårdkedja med utredning, behandling och utslussning. Vi riktar oss mot flickor i åldern 13 17 år med samsjuklighetsproblematik

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem?

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Anders Tengström Leg psykolog, Docent i psykologi Verkligheten Hur går det för ungdomar med psykosociala svårigheter?

Läs mer

Emotionsregleringsterapi vid självskadebeteende. Johan Bjureberg Leg. psykolog och doktorand Centrum för psykiatriforskning

Emotionsregleringsterapi vid självskadebeteende. Johan Bjureberg Leg. psykolog och doktorand Centrum för psykiatriforskning Emotionsregleringsterapi vid självskadebeteende Johan Bjureberg Leg. psykolog och doktorand Centrum för psykiatriforskning 2 Nationella självskadeprojektet pågår sedan 2012 Syfte: Öka kunskapen och utveckla

Läs mer

Registrering utifrån formulär Vuxna med autism

Registrering utifrån formulär Vuxna med autism Registrering utifrån formulär Vuxna med autism Marie Matérne Tina Granat Vad ska vi registrera i HabQ? Kvalitetsindikatorerna har omformulerats som variabler Variablerna har listats i några formulär som

Läs mer

Familjebehandling på goda grunder. Marianne Cederblad, professor em. barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet

Familjebehandling på goda grunder. Marianne Cederblad, professor em. barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet Familjebehandling på goda grunder Marianne Cederblad, professor em. barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet Kort historik S. Freud Psykoanalys, vuxna padenter c:a 1900 J. Bowlby mor barn terapi,

Läs mer

Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping)

Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Medverkande: Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Moderator Gunnel Löndahl öl BUP Malmö; konsultläk Första

Läs mer

Evidensbaserade metoder, psykosociala: fokus barn & unga

Evidensbaserade metoder, psykosociala: fokus barn & unga Evidensbaserade metoder, psykosociala: fokus barn & unga Carolina Björkman, utvecklare, Nyköpings kommun Christer Åkerlund, teamledare, Eskilstuna kommun Vad vet vi om ungdomar med missbruk eller beroende?

Läs mer

Behandling av självskadebeteende. En preliminär kunskapssammanställning

Behandling av självskadebeteende. En preliminär kunskapssammanställning Behandling av självskadebeteende. En preliminär kunskapssammanställning Lars-Gunnar Lundh, Therese Sterner, Thérèse Eriksson, Sofia Åkerman, Sophie Liljedahl och Jonas Bjärehed i Sammanfattning med slutsatser

Läs mer

SMD 1,21 (1,59 till 0,83) PTSD symtomatologi (självskattad) Fördel TF-KBT. Direkt efter insats. PTSD symtomatologi (självskattad)

SMD 1,21 (1,59 till 0,83) PTSD symtomatologi (självskattad) Fördel TF-KBT. Direkt efter insats. PTSD symtomatologi (självskattad) Bilaga 1 Tabell 1 Sammanställning av resultaten som avser -relaterade mått. Här presenteras endast jämförelser som bygger på mer än en studie. Samtliga insatser gavs mer än tre månader efter den traumatiska

Läs mer

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv Norrköping 23 okt 2014 Lotta Höjman leg psykolog & leg psykoterapeut Handledare i psykoterapi Agenda Sammanhang och evidens för metoden Teoretisk

Läs mer

Risk för framtida kriminalitet

Risk för framtida kriminalitet Presentation vid Barnpsykiatriska föreningens möte i Göteborg 21-22/9 2000 Evidensbaserad behandling av Trotssyndrom Uppförandestörning Niklas Långström, med dr, leg läk Sektionen för Rättspsykiatri Karolinska

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Barns utsatthet att förstå och förändra. Johanna Thulin Socionom och doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet

Barns utsatthet att förstå och förändra. Johanna Thulin Socionom och doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet Barns utsatthet att förstå och förändra Johanna Thulin Socionom och doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet Antal anmälda misshandelsbrott mot barn 2007 2016 (BRÅ 2015) År 2016 anmäldes sammantaget

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

BUP VISBY. Maria Notlind, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri Emilie Lindkvist, leg psykolog

BUP VISBY. Maria Notlind, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri Emilie Lindkvist, leg psykolog BUP VISBY Maria Notlind, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri Emilie Lindkvist, leg psykolog INNEHÅLL BUP Visby Självskador; definition och behandling hos oss Emotionell instabilitet och

Läs mer

Uppmärksamma den andra föräldern

Uppmärksamma den andra föräldern Uppmärksamma den andra föräldern Depression hos nyblivna pappor förekomst, samvarierande faktorer, upptäckt och stöd Pamela Massoudi, fil dr, leg psykolog FoU Kronoberg & BUP Småbarnsteam, Region Kronoberg

Läs mer

Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende

Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende Märta Wallinius Leg. psykolog & med.dr. Lite olika begrepp Antisocialt beteende = norm- och regelbrytande beteende,

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

TRESTADSSTUDIEN. Vad är Trestadsstudien?

TRESTADSSTUDIEN. Vad är Trestadsstudien? TRESTADSSTUDIEN Trestadsstudien är ett femårigt forskningsprojekt som bedrivs av forskare vid enheten för psykologi vid Örebro universitet. Studien pågår mellan år 2014 och år 2018 och sker inom de kommunala

Läs mer

Emotion regulation individual. Johan Bjureberg Leg. Psykolog Doktorand Centrum för psykiatriforskning

Emotion regulation individual. Johan Bjureberg Leg. Psykolog Doktorand Centrum för psykiatriforskning Emotion regulation individual therapy for adolescents (ERITA) Johan Bjureberg Leg. Psykolog Doktorand Centrum för psykiatriforskning 1 Vårdsökande Många söker inte hjälp för självskadebeteendet (Nixon

Läs mer

Första linjen i Angered Sammanställning av verksamhetsstatistik från mars till september 2014

Första linjen i Angered Sammanställning av verksamhetsstatistik från mars till september 2014 Första linjen i Angered Sammanställning av verksamhetsstatistik från mars till september 2014 Innehåll Inledning... 5 Projektet Psynk psykisk hälsa, barn och unga... 5 Första linjen... 5 Utvärdering av

Läs mer

Utvärdering av Lindgården.

Utvärdering av Lindgården. 1 av 5 2009 09 17 20:52 Utvärdering av Lindgården. Under årsmötesdagarna i Helsingborg i oktober presenterade doktorand Bengt Svensson en del resultat från Lindgårdenstudien. Lindgården är ett behandlingshem

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGA

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGA ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGA Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad period på Terapikolonier ut till deltagare, vårdnadshavare och remitterande behandlare. Enkätsammanställningen används i verksamhetens

Läs mer

Kriterier och riktlinjer för evidensbaserad bedömning av mätinstrument

Kriterier och riktlinjer för evidensbaserad bedömning av mätinstrument Kriterier och riktlinjer för evidensbaserad bedömning av mätinstrument Evidens för instrument kan mätas med liknande kriterier som vid mätning av evidens för interventioner 1. Nedan finns en sammanfattning

Läs mer

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Resultat och diskussion. Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Resultat och diskussion Bruno Hägglöf Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sammanvägt bevisvärde per studie BASAL KVALITET RELEVANS BEVISVÄRDE BRÅ Begränsat Begränsat Begränsat Dalarna Begränsat

Läs mer

Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) har utsetts som ledningsgrupp för projektet.

Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) har utsetts som ledningsgrupp för projektet. Uppsala * "KOMMUN f^öi Landstinget i Uppsala län Thomas Folkesson, närvårdskoordinator 018-7272366 thomas.folkesson@uppsala.se Lägesrapport Katamaran 2014-04-03 Ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, socialnämnden

Läs mer

Effektiva insatser för barn med autism

Effektiva insatser för barn med autism Effektiva insatser för barn med autism -en fråga om kunskap, inställning och handledning? Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut Medicine doktor Certifierad beteendeanalytiker ulrika.langh@sll.se 2 Early Intensive

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services SBU:s sammanfattning och

Läs mer

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist,

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depressionssjukdom och ångestsyndrom Praxis studie Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depression och ångest i Stockholms län?

Läs mer

Metodguiden en webbaserad tjänst med information om olika insatser och bedömningsinstrument.

Metodguiden en webbaserad tjänst med information om olika insatser och bedömningsinstrument. Metodguiden en webbaserad tjänst med information om olika insatser och bedömningsinstrument. Vilka metoder granskas? Hur granskas de? Finns det effektiva och evidensbaserade metoder? Jenny Rehnman jenny.rehnman@socialstyrelsen.se

Läs mer

Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet

Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet Francesca Östberg francesca.ostberg@fou-sodertorn.se francesca.ostberg@socarb.su.se September 2015 Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra?

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende av alkohol/droger

Läs mer

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Psykiska problem hos

Läs mer

Bogruppen Öppenvård Skräddarsydd behandling utifrån klientens behov

Bogruppen Öppenvård Skräddarsydd behandling utifrån klientens behov Bogruppen Öppenvård Skräddarsydd behandling utifrån klientens behov Bogruppen Öppenvård Bogruppen Öppenvård erbjuder psykiatrisk bedömning, behandling och stöd till klienter inom Bogruppen samt mot andra

Läs mer

2013-09-03. Utveckling av kriminalitet bland unga personer. Ungdomsåren. Fokus för föreläsningen. Ungdomsåren & kriminalitet

2013-09-03. Utveckling av kriminalitet bland unga personer. Ungdomsåren. Fokus för föreläsningen. Ungdomsåren & kriminalitet Utveckling av kriminalitet bland unga personer Märta Wallinius Leg. psykolog, med.dr. Ungdomsåren Omvälvande period Barn vuxen? Förändrade krav ( maturity gap ) Biologiska förändringar (t.ex. hormoner)

Läs mer

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2014

Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2014 Kurser på BUP Informationsbroschyr om kurser, gruppträffar och gruppbehandlingar på BUP våren 2014 Denna broschyr informerar om kurser, gruppverksamhet samt de gruppbehandlingar som finns för er som har

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Professionellt bemötande av OLIKA klienter med självskadebeteende

Professionellt bemötande av OLIKA klienter med självskadebeteende Professionellt bemötande av OLIKA klienter med självskadebeteende Jonas Bjärehed Leg. psykolog, doktorand InsCtuConen för psykologi, Lunds universitet www.bjarehed.se Självskadebeteende Självskadebeteende

Läs mer

Implementering rekommendation. Behandling. nationellasjalvskadeprojektet.se

Implementering rekommendation. Behandling. nationellasjalvskadeprojektet.se Implementering rekommendation 6 Behandling nationellasjalvskadeprojektet.se Behandlingsinsatser självskadebeteende SJÄLVSKADEBETEENDE Bemötande Bemötande Behandling för självskadebeteende har utvecklats

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

CRAFT - ett KBT-baserat program för anhöriga till personer med alkoholproblem

CRAFT - ett KBT-baserat program för anhöriga till personer med alkoholproblem CRAFT - ett KBT-baserat program för anhöriga till personer med alkoholproblem Anders Hammarberg, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning

Läs mer

PREVENTIVA INSATSER OCH UTVÄRDERING AV STÖDGRUPPER

PREVENTIVA INSATSER OCH UTVÄRDERING AV STÖDGRUPPER PREVENTIVA INSATSER OCH UTVÄRDERING AV STÖDGRUPPER Annemi Skerfving FORUM Forskningscentrum för psykosocial hälsa/karolinska Institutet annemi.skerfving@ki.se Beardslees familjeintervention 5-6 samtal

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGDOMAR

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGDOMAR ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGDOMAR Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad behandlingsinsats på Terapikolonier ut till barn, vårdnadshavare och remitterande behandlare. Samtliga synpunkter som

Läs mer

Illness Management and Recovery Ett psykosocialt program för att främja återhämtning vid svår psykisk sjukdom

Illness Management and Recovery Ett psykosocialt program för att främja återhämtning vid svår psykisk sjukdom Illness Management and Recovery Ett psykosocialt program för att främja återhämtning vid svår psykisk sjukdom CEPI 17-18 oktober 2012 Rickard Färdig, PhD rickard.fardig@neuro.uu.se Institutionen för Neurovetenskap,

Läs mer

Självmordsförsök i Sverige

Självmordsförsök i Sverige Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) Självmordsförsök i Sverige Data: 1987-2016 GUO-XIN JIANG GERGÖ HADLACZKY DANUTA WASSERMAN 1 Självmordsförsök i Sverige Innehåll Statistik över

Läs mer

From the Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

From the Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden From the Department of Clinical Neuroscience, Stockholm, Sweden ACT TREATMENT FOR YOUTH A CONTEXTUAL BEHAVIORAL APPROACH Fredrik Livheim Stockholm 2019 2 Till Lo, Leon, & Alve, och resten av mänskligheten.

Läs mer

SCL Symptoms Checklist

SCL Symptoms Checklist Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde Symptoms Checklist (SCL) [1] är ett instrument för symptomskattning som avser mäta hur en person ansett sig må psykiskt och fysiskt den senaste veckan.

Läs mer

Metoder för stöd till barn som anhöriga

Metoder för stöd till barn som anhöriga Metoder för stöd till barn som anhöriga Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Pågående arbeten Arbetet pågår nu med två kunskapsöversikter: Metoder för stöd till barn och unga med föräldrar som har

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Besök oss på www.sbu.se Följ oss på Twitter @SBU_se Två viktiga uppdrag för socialtjänsten: 1 utreda behov (stöd och skydd) 2 erbjuda lämpliga insatser

Läs mer

Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop?

Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop? Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop? Resultat från Anna-Karin Andershed Docent i psykologi Henrik Andershed Professor i psykologi, docent i kriminologi Åsa Cater Fil.dr. i socialt arbete Vad

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: REMITTENTER

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: REMITTENTER ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: REMITTENTER Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad period på Terapikolonier ut till deltagare, vårdnadshavare och remitterande behandlare. Enkätsammanställningen används i verksamhetens

Läs mer

DISA Din Inre Styrka Aktiveras

DISA Din Inre Styrka Aktiveras Din Inre Styrka Aktiveras En metod att förebygga nedstämdhet bland tonårsflickor Varför? Hur? Resultat Varför Disa? Internationella studier visar att yngre individer löper större risk att utveckla depressiva

Läs mer

FFT FÖR YNGRE BARN Grundutbildning i FFT. Certifierade terapeuter. Tilläggsutbildning VI SOM ARBETAR MED FFT YNGRE BARN

FFT FÖR YNGRE BARN Grundutbildning i FFT. Certifierade terapeuter. Tilläggsutbildning VI SOM ARBETAR MED FFT YNGRE BARN FÖR YNGRE BARN SVERIGE VI SOM ARBETAR MED YNGRE BARN Magdalena Uthberg Firouzeh Badiee VAD KRÄVS FÖR ATT ARBETA MED FÖR YNGRE BARN Grundutbildning i Certifierade terapeuter Tilläggsutbildning 1 HUR KOM

Läs mer

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Effektstudie av SkolFam SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Inledning Socialstyrelsen har uppdragit åt Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) att utvärdera effekterna av SkolFam, en tvärprofessionell

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Psykologisk

Läs mer

Bilaga till rapport 1 (10)

Bilaga till rapport 1 (10) Bilaga till rapport 1 (10) Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård, rapport 252 (2016) Bilaga 4 GRADE A-CRA + ACC Återfall i marijuana: 9, 12 mån. A-CRA (ACC) vs Standardvård:

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Kommunstyrelsen i mellanstor kommun Det finns många förslag Men hur vet kommunen?

Läs mer

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem Parcer AB Förstärkt familjehemsvård Behandling i förstärkt familjehem Vad kan Parcer AB erbjuda? Traditionellt förstärkt familjehemsvård Dvs placering i familjehem med stärkt stöd och handledning till

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: FÖRÄLDRAR MED BARN

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: FÖRÄLDRAR MED BARN ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: FÖRÄLDRAR MED BARN Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad period på Terapikolonier ut till deltagare, vårdnadshavare och remitterande behandlare. Enkätsammanställningen används

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem- tillämpning av LVU

Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem- tillämpning av LVU Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-05-02 Handläggare Anna Forsström Telefon: 08-50825085 Carolina Morales Telefon: 08-50825146 Till Socialnämnden

Läs mer

Om självskadebeteende och bemötande

Om självskadebeteende och bemötande Om självskadebeteende och bemötande Marie Svensson, leg psykolog Maria Sandström, leg psykolog Team självskadebeteende Vuxenpsykiatrimottagning Emotionell instabilitet, Agneslundsvägen 14A, Malmö Agenda

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Effektstudie av SkolFam SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Inledning Socialstyrelsen har uppdragit åt Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) att utvärdera effekterna av SkolFam, en tvärprofessionell

Läs mer

IPS-Arbetscoacher. GHQ12 - Självskattad psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet Uppföljning av projektdeltagare. Inna Feldman Hälsoekonom, PhD

IPS-Arbetscoacher. GHQ12 - Självskattad psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet Uppföljning av projektdeltagare. Inna Feldman Hälsoekonom, PhD IPS-Arbetscoacher GHQ12 - Självskattad psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet Uppföljning av projektdeltagare Inna Feldman Hälsoekonom, PhD November 2016 1 Sammanfattning General Health Questionnaire

Läs mer

Familj som skyddande faktor - NAVIGATOR ACT gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning med egen psykisk ohälsa

Familj som skyddande faktor - NAVIGATOR ACT gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning med egen psykisk ohälsa Familj som skyddande faktor - NAVIGATOR ACT gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning med egen psykisk ohälsa Tiina Holmberg Bergman STP-psykolog, inriktning funktionshindrets psykologi,

Läs mer

Lev med din kropp en ACT-baserad gruppbehandling för patienter med ätstörning

Lev med din kropp en ACT-baserad gruppbehandling för patienter med ätstörning Lev med din kropp en ACT-baserad gruppbehandling för patienter med ätstörning Maria Fogelkvist, leg psykolog och doktorand, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro Sanna Aila Gustafsson, socionom och forskare,

Läs mer

Remitterande behandlares syn på terapikoloniverksamheten 2009 Utvärderingen genomfördes under hösten 2009

Remitterande behandlares syn på terapikoloniverksamheten 2009 Utvärderingen genomfördes under hösten 2009 Remitterande behandlares syn på terapikoloniverksamheten 2009 Utvärderingen genomfördes under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning I den kontinuerliga utvärderingen av Terapikolonier

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Syfte, upplägg och genomförande Linnéa Almqvist Projektkoordinator Linnea.Almqvist@psy.gu.se Regeringsuppdrag Hösten

Läs mer

Vad predicerar psykoterapier som inte påbörjas eller avbryts i offentlig vård?

Vad predicerar psykoterapier som inte påbörjas eller avbryts i offentlig vård? Vad predicerar psykoterapier som inte påbörjas eller avbryts i offentlig vård? Andrzej Werbart & Mo Wang Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och Stockholms läns landsting Vad behöver vi

Läs mer

Yttrande över motion från Carina Lindberg (v) m fl HS 2006/0015, motion

Yttrande över motion från Carina Lindberg (v) m fl HS 2006/0015, motion YTTRANDE 1(4) Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över motion från Carina Lindberg (v) m fl HS 2006/0015, motion Carina Lindberg (v) m fl har i motion till kommunfullmäktige i Gotlands kommun föreslagit

Läs mer

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem.

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem. Parcer AB www.parcer.se Förstärkt familjehemsvård Behandling i förstärkt familjehem Vad kan Parcer AB erbjuda? Traditionellt förstärkt familjehemsvård Dvs placering i familjehem med stärkt stöd och handledning

Läs mer