Verksamhetsplan 2018 Akademin för teknik och miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2018 Akademin för teknik och miljö"

Transkript

1 1 Verksamhetsplan 2018 Akademin för teknik och miljö 1

2 1. Verksamhetsutveckling Verksamheten vid Akademin för teknik och miljö kännetecknas av utbildning, forskning och samverkan som bidrar till en hållbar samhällsutveckling (ekologiskt, ekonomiskt och socialt). Akademin har sedan 2016 haft två områden som särskilt fokuserats för verksamhetsutveckling. Fokusområdena som presenteras nedan är 1) en ökad andel externa anslag och 2) en ökad kvarvaro och genomströmning. a. Extern finansiering Nulägesbeskrivning: Under 2016 startade akademins systematiska arbete för att öka andelen externa forskningsmedel. Högbo-överläggningarna blev arbetsnamnet för ett forskningsinternat där akademiledning, vicerektor för forskning, forskningsledare och några forskare per avdelning samt ekonom och innovationsspecialist deltog. Vid internatet identifierades styrkor, svagheter och goda exempel delades. En handlingsplan för 2017 påbörjades och fastställdes efter uppföljande överläggning i december. Halvårsuppföljning i juni 2017 visar att handlingsplanen följs. Vidare att det systematiska arbetet haft avsedd effekt då akademins externa forskningsanslag i juni 2017 redan uppnår helåret MÅL för fokusområde 1: Akademins målsättning 1 är att på fyra års sikt ( ) öka volymen av externa forskningsanslag till ett Sverigegenomsnitt där kvoten mellan interna och externa medel är strax över 1,0. Årligt forskningsinternat med akademiövergripande strategi för externa forskningsansökningar. Sätta mål för respektive forskargrupp, upprätta handlingsplan och årligen följa upp akademins externa forskningsansökningar. Planera tydliga interna processer för ansökningar till regionala, nationella och internationella finansiärer. Strategiska rekryteringar av gästprofessorer/forskare med kortare eller längre kontrakt. b. Pedagogisk utveckling Nulägesbeskrivning: Nationella siffror visar att färre än 50 procent av studenter som påbörjar en högskoleingenjörsutbildning fullföljer sina studier och tar examen. Ett resursslöseri och samhällsproblem. I ett nationellt perspektiv ska också nämnas att högskoleingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Gävle hör till dem med lägst avhopp i landet. Akademin arbetar aktivt för ökad kvarvaro. Ett pedagogiskt utvecklingsarbete för ökad genomströmning pågår. Under 2017 har genomströmningen analyserats. Ett verktyg har tagits fram där data hämtas från LADOK. Data åskådliggörs på kurs/moment- samt på individnivå. Verktyget används av utbildningsledare för att tidigt identifiera kurser och moment med låg prestationsgrad (röd-, gul- grön- markeras) så att kursutveckling kan prioriteras. På individnivå ger verktyget överskådlig information för vägledande 1 Givet nuvarande forskningspolitiska fördelning av FO-anslag med direkta statsanslag till lärosäten samt till statliga forskningsfonder (för att sökas i konkurrens). 2

3 samtal med studenter vars prestation är låg. Vidare har i projektet fokuserats på ledarskap, utbildningsledarnas roll för kontinuerlig och systematisk uppföljning och planering i programmen. En ledarskapsutbildning för utbildningsledare är upphandlad och genomförd. Ett delresultat i projektet är ett identifierat behov av interna utbildningsråd. Interna utbildningsråd som ska säkra studentinflytande och vara kvalitetsutvecklande, studenter ska ges möjlighet att utveckla den utbildning de är antagna till och göra det i dialog med programmens lärare. Studentstödjare, en form av peer learning som innebär att studenter från senare årskullar stödjer första- och andraårsstudenter pågår. Vid halvårsskiftet 2017 saknas ännu data som visar effekter av de påbörjade aktiviteterna. MÅL för fokusområde 2 är: Ökad genomströmning och kvarvaro, andelen som avslutar sina studier med godkända resultat och tar ut examen ska öka. Målet är en signifikant procentuell ökning år 2020 i jämförelse med Det pedagogiska utvecklingsprojektet för ökad genomströmning (med medel från myndighetskapital) kommer att fortsätta vilket bland annat innefattar utbildningsledarnas ledande roll för utbildningskvalitet samt för uppföljning och stöd till studenter på individuell nivå. I projektet kommer vidare förväntningar för såväl studenter som lärare till lärande tydliggöras och en gemensam pedagogisk grundsyn utvecklas. Inslag av formativ feedback i kurserna vidareutvecklas. Laborativa inslag utökas för att möta studenters olika lärstilar och CDIO modellens (Conceiving - Designing - Implementing -Operating) standards beaktas. Interna utbildningsråd/kvalitetsråd pilot-testas. För att öka andelen studenter som tar ut examen (många lämnar Högskolan med godkända resultat utan att ansöka om examen) kommer vi internt arbeta med att förenkla processen. En kort programgemensam PP-presentation tas fram som kan användas av alla utbildningsledare i informationssyfte. I utbildningsråd och i andra kontakter med våra avnämare understryka betydelsen av att studenterna fullföljer studierna och tar ut examen även om de är attraktiva och anställningsbara ändå. c. Forskningsanknytning Nulägesbeskrivning: Våren 2017 genomfördes en granskning av forskningsanknytning i ett urval av akademins grundutbildningsprogram. Programmens ingående kurser skattades enligt den danska modellen. 1. Undervisningen är grundad i aktuella forskningsresultat. 2. Undervisningen bedrivs på en institution där det också bedrivs forskning. 3. Disputerade lärare lärare med forskningserfarenhet ansvarar för undervisningen i en övergripande mening men undervisar inte själva. 4. Disputerade lärare genomför undervisningen. 5. Disputerade lärare genomför undervisningen och denna undervisning utgår ifrån lärarens aktuella forskning. Resultatet visade att majoriteten av kurserna uppnår nivå 3, med viss variation inom programmen. Granskningen ger ingen kvalitativ eller uttömmande bild av utbildningens forskningsanknytning men visar mönster och ger akademiledning stöd vid tjänstefördelning samt för strategiska prioriteringar och rekryteringar. För att påbörja arbetet och i kvalitativ mening få en gemensam förståelse gavs en 3

4 inspirationsföreläsning vid akademikonferensen 2017 på temat: Vad är vetenskap och vad är utbildningens/ämnets vetenskapliga grund? MÅL: Forskningsanknytning ska säkras i akademins utbildningar. Alla kurser som ges ska lägst uppnå nivå 3 enligt den danska modellen och undervisande lärare vara väl förtrogna med vad som i kvalitativ mening kan beskrivas som forskningsanknuten utbildning. Årlig skattning av forskningsanknytning enligt danska modellen (ansvarig avdelningschef vid tjänsteplanering inför ny termin). Via tjänsteplaneringsverktyg? Workshops ska anordnas för att ämnesvis diskutera vad som är ämnets vetenskapliga grund och hur de kurser som ges i ämnet är forskningsanknutna. d. Avancerad nivå Nulägesbeskrivning: Data från läsåret 16/17 visar att akademins andel HÅS/HÅP på avancerad nivå är ca 7 procent. I dessa siffror är inte betalande studenter medräknade. Det är önskvärt att andelen utbildning på avancerad nivå är högre. Höstterminen 2017 startade två nya program på avancerad nivå som kan komma att höja andelen något, å andra sidan är antalet platser i magisterprogrammet BRP minskade. MÅL: Akademins strävan är att andelen utbildning på avancerad nivå (finansierat med GU-anslag) ska öka till minst 10 % Utveckla fler fristående kurser på avancerad nivå. Se över vår portfölj av fristående kurs till förmån för programplatser på avancerad nivå. Se över om omfördelning av programplatser kan göras mellan grund- och avancerad nivå för att säkerställa progression. e. Infrastruktur Nulägesbeskrivning: Akademin har välrustade och funktionella laboratorier med kompetens och teknisk utrustning i yttersta framkant. Forskningens infrastruktur var fokus på en framtidsdag i mars Vid akademikonferensen 2017 diskuterades i workshops var forskningsfronten är i ett tidsperspektiv på fem till tio år framåt. Kommer andra kunskaper och färdigheter krävas av våra studenter? Vilken infrastruktur i form av kompetens, utrustning och lokaler ser vi behov av? För att fortsatt ha unika laborativa möjligheter, vilka prioriteringar behöver göras. Sammanfattningsvis kommer digitaliseringen innebära att nya kompetenser krävs, simuleringar och visualiseringar som både kräver ny teknisk utrustning och tekniskt kunnande. På sikt kommer allt mer av ingenjörsarbete att göras med assistans av Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) där verkligheten ersätts av respektive överlagras av digital information, laserskanning, 3D, strömmande sensordata m.m. Våra utbildningar kräver, om vi vill följa med, att vi uppdaterar datorparker och eventuellt sättet att använda programvaror, mer av extremt kompetenta servrar, snabba och väl bestyckade med minne för att kunna processa dessa AR/VR program. MÅL: Akademins forsknings- och utbildningsinfrastruktur ska fortsatt ligga i framkant för att möta 4

5 framtidens forskningsfrågor och samhällsutmaningar. Ett VR-labb utrustas och invigs. Utreda möjligheten att IT-tekniker placeras lokalt för att kunna få det stöd som krävs för de komplexa programvaror som akademiens forskare och utbildningsprogram använder. Den kompetens som finns och kommer att behövas inom laborativ verksamhet ska säkras och för att underlätta det dagliga arbetet ska den struktur som finns beskriven i riktlinjer för laborativ verksamhet följas. En sammanställning av all den infrastruktur, i form av teknik och mätinstrument, som finns vid akademin tas fram. Kontaktpersoner utses. 2. Utbildningsverksamhet a. Prioriteringar och dimensionering Nulägesbeskrivning: Högskolan har de senaste åren haft en överproduktion av utbildning. En överproduktion vi inte får ersättning för från statsmakterna. I juni 2017 fick akademierna i uppdrag att bromsa överproduktionen på program. Inbromsningen genomfördes med osthyvelprincipen. För Akademin för teknik och miljö innebar det en minskning av utbildningsplatser på flera program. Under hösten 2017 kommer ett högskoleövergripande och strategiskt arbete påbörjas för att se över högskolans utbildningsportfölj. Resultat från arbetet i kunskapsmiljöer kommer att beaktas. Med utgångspunkt från den strategiska översynen av högskolans utbildningsportfölj kommer akademins utbildningsutbud dimensioneras. b. Programutbud Nulägesbeskrivning: Att arbetsmarknadens behov är större än antalet studenter akademins lyckats attrahera kan ses som en paradox i diskussionen om överproduktion. För 2017 ser vi en positiv utveckling i andelen förstahandssökande per utbildningsplats. Andelen förstahandssökande ökade med 32 procent för högskoleingenjörsprogrammen och för akademins totala programutbud på grundnivå med 14 procent. Vi har också lyckats rekrytera fler kvinnor till våra högskoleingenjörsutbildningar, från 25 procent 2016 till 33 procent Akademin har arbetat på bred front för att öka intresset, genom tekniskt basår och en mängd aktiviteter inom projektet Teknikerjakten (marknadsföringsinsatser, ingenjörskvällar, informationsmöten, företagsluncher och inte minst vårruset). Inför läsåret 2018/2019 har vi att anpassa oss till den nedbromsning av överproduktion som genomförts på hela högskolan. Men en ökad konkurrens om platserna, med fler än en förstahandssökande per plats, kommer sannolikt att gynna både kvalitet och genomströmning. Arbetsmarknadens behov är identifierat som särskilt stort inom samhällsbyggnadssektorn (lantmäteri, samhällsplanering och byggnadsteknik). I budgetpropositionen 2017 ges riktade medel till lärosätena för att möta behovet. Under 2017 har akademin i partnerskap med Lantmäteriet planerat en Civilingenjörsutbildning inom lantmäteriteknik. Ansökan som är under färdigställande kommer att lämnas in i början av 2018 och om positivt utfall kunna starta ht-19. MÅL: Programutbudet läsåret 2018/2019 är oförändrat i väntan på en högskoleövergripande strategi 5

6 Aktiviteter 2018: Ansökan om civilingenjörsexamen lämnas i in till Universitetskanslersämbetet. I översynen av utbildningsportföljen utreda möjligheten att ge en ny tvåämnesutbildning för ämneslärare (7-9), med ämneskombinationer som MA+ SV alternativt MA+TE. c. Prioriteringar inom det fristående kursutbudet MÅL: Kurser som erbjuds bör ha en tydlig koppling till kompetensutveckling för yrkesverksamma och ett livslångt lärande Aktiviteter 2018: Kartlägga utbudet av fristående kurser. Öka andelen fristående kurser på avancerad nivå. d. Forskarutbildning Nulägesbeskrivning: Akademin har forskarexamensrätt inom det tematiska området Byggd miljö och ämnena Energisystem, Inomhusmiljö, Geospatial Informationsvetenskap och Miljöpsykologi är inrättade. Ämnesinriktningarna Industriell ekonomi och Elektroteknik inlämnade 2016 in ansökningar om att inrättas som forskarutbildningsämnen, ansökningar som tillstyrktes av akademichef. Dessa ansökningar har inte prövats utan inväntat arbetet med att utveckla kunskapsmiljöer och revideringar av styrdokument. Under våren 2018 bör de kunna behandlas. MÅL: Akademin ska verka för en god genomströmning i forskarutbildningen, studier för doktorander antagna inom ramen för akademins forskarutbildningsrätter ska efter fyra års heltidsstudier leda fram till disputation. Handledarkollegium sammanträder med möten 1-2 gånger per termin. Doktorandkollegium sammanträder med möten 1-2 gånger per termin. Årligt avstämningsmöte (handledare och doktorand) med avdelningschef som behandlar progressionen för doktoranderna. Seminarieverksamhet inom forskarutbildningsämnen och forskningsmiljöer ses över och säkras. Ansvariga är forskningsledare. MÅL: Akademin erhåller rätt att utbilda på forskarutbildningsnivå i Industriell ekonomi och Elektroteknik. Akademins särskilda forskningsmedel 2018 finansierar (boostrar) anställning av fyra doktorander (2+2) inom dessa båda ämnesinriktningar. Doktorandprojekten har digitalisering som gemensamt fokus, som studeras från olika perspektiv. e. Uppdragsutbildning Nulägesbeskrivning: Andelen uppdragsutbildning behöver öka för att möta begränsade GU-anslag. Akademin har under 2017 fått uppdrag av Skolverket att ge kompetensutvecklande utbildning till lärare i programmering. Akademin har fått förfrågningar från Lantmäteriet att ge kompletterande utbildning till lantmätare med utländsk examen. Akademin har idag ingen strategi för hur möjliga 6

7 uppdragsutbildningar når våra intressenter. MÅL: Akademin har ett välpaketerat utbud av uppdragsutbildningar som är lätta för våra intressenter att finna. En högskoleövergripande strategi för hur uppdragsutbildning ska marknadsföras tas fram. f. Systematiskt kvalitetsarbete Nulägesbeskrivning: Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under En kvalitetsdag är införd (i början av varje termin). Fokus är kvalitetsutveckling; Röd tråd mellan examensmållärandemål-läraktiviteter och examination, forskningsanknytning, formerna för examination inom ett program samt genomgång av de kursvärderingar och programutvärderingar som genomförts under läsåret. Ett pilotprojekt för säkring av examensmål har genomförts under året och ett verktyg tagits fram. Ett verktyg som kan spridas inom högskolan. MÅL: Utbildningarna håller hög kvalitet och vi säkerställer att studenters faktiska läranderesultat motsvarar de förväntade. Säkring av examensmål (se kvalitetssystem HIG-STYR 2017/79). Interna utbildningsråd pilot-testas och implementeras (se 1.b pedagogisk utveckling). Kvalitetsdag i början av varje termin vars fokus är kvalitetsutveckling (akademichef tillsammans med lokal kvalitetssamordnare och studierektor ansvarar). MÅL: Samtliga program ska svara mot arbetsmarknadens behov och vi ska säkerställa att det finns aktiva utbildningsråd kopplat till varje utbildningsprogram. Utbildningsledarna ansvararar för att utbildningsråden är aktiva och att möten/sammanträden hålls minst en gång per år. MÅL: Akademin ska säkerställa ett starkt studentinflytande och därmed arbeta för en väl utbyggd studentrepresentation i Högskolans organ. I samarbete med Gefle studentkår säkra studentinflytande i akademiråd (med fortsatt minst tre ledamöter). I dialog med studentföreningen Gefleteknologerna arbeta för att säkerställa studentinflytande i utbildningsråd. I enlighet med samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle och Gefle studentkår samråda med studentrepresentanter i alla beslut av betydelse för studenters utbildning och situation. 7

8 3. Forskningsverksamhet a. Regionalt och nationellt behov Nulägesbeskrivning: Regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft aviserar att statsmakterna kommer att satsa på 10-åriga nationella forskningsprogram. Ett av dessa är Hållbart samhällsbyggande som ligger i linje med akademins forskning. Detsamma gäller andra samhällsutmaningar som digitalisering och klimathot. Regionens behov har vi att förhålla oss till inom Smart specialisering. Samarbetet med FPX inom Geo-Health behöver utvecklas. Högskolan har vidare utvecklat två viktiga partnerskap, med Gävle Energi AB (GEAB) och Lantmäteriet. Forskningsverksamheten 2018 kommer utgå från frågan; hur akademins samlade forskningsresurser (inklusive upparbetade samarbeten) kan maximeras i tvärvetenskapliga projekt för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar? MÅL: Akademin är ett erkänt nav för en regional hållbar samhällsutveckling. Forskningsverksamheten inom hållbart samhällsbyggande, digitalisering och klimathot utvecklas genom att fler tvärvetenskapliga projekt i samverkan med regionen och regionens näringsliv. Projekt som beaktar hållbarhet utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Fullfölja de gemensamma åtaganden som tecknats i de båda partnerskapen. En nationell testbädd utvecklas för avancerad kylning av metaller. Forskningssamarbeten med det regionala näringslivet samt lärosäten nationellt och internationellt uppmuntras. b. Externfinansiering MÅL: Akademins målsättning 2 är att på fyra års sikt ( ) volymen av externa forskningsanslag till ett Sverigegenomsnitt där kvoten mellan externa och externa medel är strax över 1,0. Se fokusområde 1. c. Systematiskt kvalitetsarbete MÅL: Säkra kvaliteten i den forskning som produceras. Utökad seminarieverksamhet där forskningsresultat diskuteras inom forskargrupperna. Förstahandsvalet vid vetenskaplig publiceringen ska vara i journaler/konferenser med för ämnet hög impact samt som är indexerade i WoS och Scopus. d. Spridning av forskningsresultat Nulägesbeskrivning: Antalet vetenskapliga publikationer indexerade i WoS och Scopus ökar, för 2016 redovisar akademin 109 publikationer. Om vi analyserar vetenskapliga artiklar specifikt i WoS finner vi 63 artiklar, varav 26 (41 %) är internationellt samförfattade, 25 (40 %) är nationellt samförfattade och 12 (19 %) lokala. 2 Givet nuvarande forskningspolitiska fördelning av FO-anslag med direkta statsanslag till lärosäten samt till statliga forskningsfonder (för att sökas i konkurrens). 8

9 Mål: Akademins målsättning är en 100 procentig ökning (jmf 77 vetenskapliga publikationer år 2015) av antalet publikationer 2020 samt att öka andelen publikationer i internationella samarbeten. Forskningsledare i dialog med avdelningschef målsätter årligen respektive forskargrupps vetenskapliga produktion. Den individuella och kollektiva produktionen av vetenskapliga publikationer ska följas upp av forskningsledarna under året. Samproduktion inom och utom högskolan ska aktivt uppmuntras. MÅL: Forskningsresultat ska komma det omgivande samhället till nytta. Öppna seminarier (se även kommunikation och samverkan). Spridning av forskningsresultat populärvetenskapligt via högskolans kommunikationsavdelning. Populärvetenskapliga artiklar och spridning av resultat på nätet (tex Wikipedia) uppmuntras. 4. En högskola för alla a. Flexibelt lärande Nulägesbeskrivning: Hösten 2017 startade ett nytt magisterprogram - Elektro online. Programmet som är helt nätbaserat har utvecklats med stöd av det högskoleövergripande projektet Nätbaserat lärande. Tekniskt Basår i Samverkan (TBiS) startade hösten 2017 med studenter antagna på fyra av länets lärcentra. Lärosalar för matematik, kemi och fysik har utrustats med modern teknik för att möjliggöra ett nätbaserat lärande. MÅL: Akademin ska under 2018 arbeta för att utveckla förutsättningarna för det nätbaserade lärandet i både campus- och distansutbildning. Tekniskt basår i samverkan (TBiS) fortsatt utvecklas med stöd av IKT-pedagoger Spridning av kunskap från projektmedarbetarna (inom nätbaserat lärande) genom bland annat workshops för tillämpning både inom campus- och nätbaserade utbildningar. b. Breddad rekrytering och tillgänglighet Nulägesbeskrivning: Akademins strävan är att möta studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov i utbildningsprogram och kursutbud. Akademin samverkar med näringslivet i regionen för att utbildningarna ska möta dagens och morgondagens behov av kompetens. Då endast 20 procent av eleverna som går ut gymnasieskolan med godkända betyg är behöriga till högskoleingenjörsutbildningar arbetar vi aktivt för breddad rekrytering och breddat deltagande. För det första, att göra möjligt för de som i unga år valt en gymnasieutbildning som begränsar att göra nya val genom tekniskt basår och bastermin, för det andra att göra möjligt för medborgare i hela vårt 9

10 län att få en behörighetsgivande utbildning med flexibla lösningar. MÅL: Att öka andelen studenter till utbildningsprogrammen som är a) förstagenerationen som studerar på högskolenivå, b) är kvinnor och c) ej är födda i Sverige. Marknadsföringsinsatserna är viktiga för att nå de presumtiva studenterna. Akademin fortsätter med ingenjörskvällar. Vi fortsätter samarbetet med Ljungbergsfonden som finansierar Teknikerjakten, ett projekt för att öka elevers (grundskola och gymnasieskola) intresse för utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Vi arrangerar sommarjobb för gymnasieskolans andraårselever inom ramen för projektet. Akademins samverkansansvariga samordnar arbetet. Utreda möjligheten att tekniskt basår i samverkan (TBiS) utvecklas med nya studieorter. Utreda möjligheten till fler nätbaserade kurser/utbildningsprogram för att möjliggöra studier oberoende av tid och plats. Teknikmässa vid HiG våren 2018 (finansierad av Teknikerjakten) där alla grundskoleelever i årskurs åtta, samt alla gymnasielever årskurs två (natur/teknik) kommer att bjudas in (sammanlagt 2000 elever). c. Jämställdhet och inkludering MÅL: Akademin ska arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor. Akademin ska verka för att 50 procent av de doktorander, adjunkter, lektorer och professorer som anställs under 2018 är kvinnor. Vidare att främja lika rättigheter, för personal såväl som studenter, oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. I anställningsprocesser ska detta särskilt uppmärksammas både på kort- och lång sikt. Vid tillsättning av sakkunniga är det önskvärt att säkerställa en jämn könsfördelning. Att ta fram riktlinjer för hur jämställdhetsaspekter bör inbegripas i val av kurslitteratur. Ta fram riktlinjer för hur jämställdhetsaspekter ska hanteras vid utseende av kursansvariga, examinatorer, särskilda uppdrag, gästföreläsare, studentambassadörer och studentstödjare, mm. 5. Högskolan i världen och världen i högskolan a. Internationellt utbyte Nulägesbeskrivning: Akademin ska verka för en internationell studiemiljö. Under 2017 har utbildningsledare haft ett uppdrag att öka antalet utresande studenter i utbytesprogram. Internationella sekretariatet har bjudits in till träffar med utbildningsledare. Utbildningsledarna har bjudit in internationella sekretariatet till möten med programstudenter. Tidigare utresande studenter har bjudits in att delta. Information om möjliga utbyten har lagts ut på programmens Blackboardsidor. Under läsåret 16/17 läste endast 3 studenter delar av sitt utbildningsprogram på lärosäten utanför Sverige. 10

11 MÅL: Akademin ska verka för en internationell studiemiljö. I synnerhet ska tonvikt läggas vid att öka antalet utresande studenter i utbytesprogram. Inom alla program identifiera lämpliga terminer för utbyten och informationen görs känd för programmens studenter. Nytt Linneus-Palme partnerskap med Zhuhai i Kina (Ming Zhao). I samarbete med FPX undersöka möjligheterna att påbörja ett utbildningssamarbete med Nya Zeeland inom Geo-Health. b. Utbildning med annat undervisningsspråk än svenska Nulägesbeskrivning: Akademin har nio utbildningsprogram på avancerad nivå där undervisningsspråket är engelska. Under läsåret 16/17 var 64 internationella studenter registrerade i dessa program. I kursutbudet finns 107 kurser (grund och avancerad nivå) där undervisningsspråket är engelska. Kurserna hade läsåret 16/17 totalt 952 registrerade studenter (Erasmusstudenter inkluderade). Sammanfattningsvis är möjligheten för inresande studenter att läsa delar eller hela program vid akademin god. c. Uppdragsutbildning Nulägesbeskrivning: En förfrågan har kommit att genomföra kompletterande utbildning för lantmätare med utländsk examen, en offert har inlämnats till Arbetsförmedlingen via Lantmäteriet. En offert för att genomföra kompletterande utbildning för lantmätare med utländsk examen är lämnad till Arbetsförmedlingen via Lantmäteriet. Om positiv respons kommer utbildningen att starta 2018 och ges som distansutbildning. 6. Kommunikation och samverkan a. Dialog, kunskapsutbyte och informationsspridning Nulägesbeskrivning: Akademin för en kontinuerlig dialog med det omgivande samhället för att fånga upp önskemål om utbildning, innovationer och svar på forskningsfrågor. Exempel på detta är temadagar och samverkansluncher på såväl Högskolan som i omgivande region. Inom utbildningsprogrammen finns även utbildningsråd med externa representanter. Genom samarbete med Ljungbergsfonden driver högskolan projektet Teknikerjakten. Syftet är att öka intresset för teknik, naturvetenskap samt entreprenörskap. Samarbete med inkubatorn Movexum bör utvecklas för att underlätta för entreprenöriella studenter med innovativa idéer att bilda företag och nå marknad. MÅL: Akademin är ett erkänt nav för en regional hållbar samhällsutveckling. 11

12 Samtliga 27 utbildningsråd på grund- och avancerad nivå ska ha regelbundna möten (1-2 gånger/ år) där representanter från näringslivet ingår för att säkra omvärldsbevakning inom ämne och bransch. Genomföra minst fyra temadagar. Genomföra minst sex samverkansluncher på Högskolan och i regionen. Genomföra minst fem ingenjörsaktiviteter på Högskolan och i regionen genom Teknikerjakten. Ämnen för temadagar/ luncher utgår från aktuella utbildningsinsatser eller för att skapa näringslivskontakter för kommande forskningsansökningar. b. Samverkan med andra lärosäten Nulägesbeskrivning: Akademin har i dag samarbeten med andra lärosäten, främst forskningssamarbeten men även inom grundutbildning. Företagsforskarskolan REESBE drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Inom grundutbildningen finns Samverkansgruppen för Högskoleingenjörsutbildning som är ett av de äldsta nätverken mellan Sveriges lärosäten idag och som har varit verksamt i 30 år Vidare har akademin doktorander inskrivna, forskningssamarbeten och handledning i samarbete med KTH, Linköpings universitet och Uppsala universitet. MÅL: Utökat samarbete med andra lärosäten i företagsforskarskolor och grundutbildning Att fortsätta att utveckla Högskoleingenjörsutbildningarna i Sverige tillsammans med övriga lärosäten. Högskolan i Gävle kommer under 2018 (3-4 oktober) att arrangera och vara värd för det 61:a samverkansmötet. c. Samverkan med det omgivande samhället Nulägesbeskrivning: För att möta dagens och morgondagens behov av kompetens har akademin ett nära samarbete med det regionala näringslivet/arbetslivet inom såväl forskning som utbildning. Det finns i dag samverkan med omgivande samhälle inom samtliga akademins utbildningar. I Co-op utbildningarna (Cooperative Education), där studier varvas med arbetsperioder är det särskilt utvecklat. Under 2016 har 85 företag haft studenter från akademins utbildningar anställda. Det finns idag 23 projektkurser inom grundutbildningarna som kan genomföras i samarbete med näringslivet. En presentation på hur näringslivet kan samverka presenteras under paraplyet Tekniksamverkan på Högskolans webb. MÅL: Samtliga projektkurser inom grundutbildningarna som samarbetar med näringslivet genomförs med externa projekt eller med case från näringslivet. MÅL: Akademin ska fortsatt utveckla och öka arbetet med arbetsintegrerade utbildningar, forskningssamverkan och kompetensutveckling samt uppdragsutbildning med omgivande samhälle. MÅL: Akademins laboratorier och utrustning är en tillgång för utbildning och forskning men även för näringslivet som kan beställa uppdrag. Nyttjandegraden ska öka genom informationsinsatser mot akademin och näringslivet. 12

13 Införa studieformen Co-op på Elektroingenjörsprogrammet. Kartlägga, kontakta samt informera företag inom elektronikbranschen för att hitta möjliga Co-op-platser till elektronikingenjörsstudenter. Att samtliga program på grundläggande nivå genomför karriärluncher där studenterna tidigt får information om möjligheter efter sina studier. Detta kan även vara ett medel för att öka genomströmningen. Erbjuda Examensveckor där studenter redovisar sina examensarbeten och näringslivet bjuds in för att ta del av redovisningarna. Fortsätta arbeta med kontakter (även LinkedIN) samt samverkansluncher för att informera om aktuella projektkurser och examensarbeten. En företagsdag i laboratorierna ska årligen arrangeras. En utredning genomförs som undersöker hur akademins laboratorier och utrustning kan bli mer tillgängliga för, och marknadsföras mot, forskning, utbildning och externa aktörer såsom näringsliv och organisationer. 7. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling a. Behovsanalys Nulägesbeskrivning: Årligen genomförs en granskning med mål att skapa en kunskapsbas för strategisk- och långsiktig kompetensförsörjning. Alla ämnesgrupper studerades individuellt utifrån kompetens och åldersstruktur, matchat mot ämnets volym och kommande behov inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Granskningen genomförs av akademins ledningsgrupp bestående av akademichef och avdelningschefer. Långsiktiga kompetensförsörjningsplaner upprättas. b. Kompetensförsörjningsplan Nulägesbeskrivning: Kompetensförsörjningsplaner har årligen upprättats vid akademins avdelningar och övrig verksamhet. Att HR-avdelningen tar fram verktyg för långsiktiga kompetensförsörjningsplaner som görs transparenta. Strategisk kort- och långsiktig kompetensförsörjning (med medel från myndighetskapital). c. Kompetensutvecklingsplan Nulägesbeskrivning: I medarbetarsamtal identifieras medarbetares kompetensutvecklingsbehov. Att alla medarbetare deltar i ett årligt medarbetarsamtal. Att individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas. Att individuella kompetensutvecklingsplaner analyseras och sammanställs till en akademigemensam kompetensutvecklingsplan. Högskolepedagogisk utbildning prioriteras och följs upp. 13

14 8. Hållbar utveckling Nulägesbeskrivning: Verksamheten vid Akademin för teknik och miljö kännetecknas av utbildning, forskning och samverkan som sätter människan i centrum och utvecklar kunskaper om en hållbar livsmiljö; utbildning och forskning som håller hög kvalitet och bidrar till en hållbar samhällsutveckling (ekologiskt, ekonomiskt och socialt). Vid akademin finns en mängd utbildningsprogram på grundavancerad- och forskarnivå med tydlig koppling till miljö- och hållbarhetsfrågor. Akademin har goda möjligheter att uppfylla Högskolans hållbarhetsmål att studenters och lärares kompetens inom området hållbar utveckling ska öka samt att hållbar utveckling ska integreras i utbildning och forskning. Under 2017 påbörjades arbetet med att än tydligare integrera hållbarhetsaspekter i studenters självständiga examensarbeten. I ett första steg uttrycktes ett behov från handledare och examinatorer att själva kompetensutvecklas; hur hållbar utveckling kan definieras i en vidare mening diskuterades vid akademimöten och två workshops har genomförts på temat. Ämnesansvariga har reviderat studiehandledningar för självständiga examensarbeten så att kopplingen till hållbarhetsaspekter blir tydliga för studenterna. a. Systematiskt miljöarbete MÅL: Akademin ska i enlighet med vision och verksamhetsidé verka för en hållbar livsmiljö för människan. I detta ska vägas in både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Akademins hållbarhetsmål för är kort sammanfattade nedan. Mål två och tre ska vara uppfyllda under I examensarbeten ska studenterna diskutera och reflektera över inslag av miljö och hållbar utveckling. - Information till examinatorer och handledare om kraven att studenter ska diskutera och reflektera över hållbar utveckling i självständiga examensarbeten. - Information finnas i alla ämnens skriftliga instruktioner (studiehandledningar, betygsmallar och andra relevanta dokument). - I förberedande kurser (Vetenskaplig teori och skrivande och likvärdiga kurser) ska studenterna informeras om kraven på att diskutera och reflektera kring M/HU i sina examensarbeten. I de ämnen det är möjligt att genomföra rekommenderas även tillämpning av detta, i kursen som är förberedande för examensarbetet. Uppfylla akademins hållbarhetsmål genom fortsatta workshops i ämnet. Fortsatt kompetensutveckla kursansvariga/lärare/handledare och examinatorer i ovanstående och diskutera hållbar utveckling inom ämnesgruppen om hur det kan integreras i studenternas självständiga examensarbete. 14

15 9. Systematiskt arbetsmiljöarbete Nulägesbeskrivning. Akademin ska prioritera arbetet med att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Metaforen, vi går med lätta steg till jobbet! Vi har identifierat vad som är en god arbetsmiljö för oss. Vad gör att vi trivs på arbetet? Hur får vi en hanterbar arbetsbelastning? En enklare kartläggning vid akademimötet september 2017 visar att 1) frihet, gemenskap och arbetsuppgifter är vad en god arbetsmiljö innebär 2) att kollegor, arbetsuppgifter och gemenskap gör att man trivs på arbetet 3) att planering är mest betydelsefullt för en hanterbar arbetsbelastning och 4) att positiv återkoppling innebär beröm, uppskattning, uppmuntran, dialog och konstruktiv kritik. MÅL: Akademin har en arbetsmiljö som bidrar till trivsel och god studiemiljö. Sammantaget skapar vår arbetsmiljö en grund för känslan av att gå med lätta steg till jobbet. MÅL: Akademin ska i det systematiska arbetsmiljöarbetet följa Högskolans arbetsmiljöplan (HIG-STYR 2017/76). I verksamheten och i det dagliga arbetet finns arbetsmiljön. Akademin ska verka för delaktighet och inflytande, att alla ska ha möjligheter att utvecklas och få utnyttja sin fulla kompetens. Det systematiska arbetsmiljöarbetets tar sin utgångspunkt i de aktiviteter som genomförts , starka sidor ska stärkas och områden som behöver förbättras prioriteras. Kända förbättringsområden är: Återkoppling och feedback: Doktorandmiljön: Risker samt långsiktiga hälsoeffekter vid arbete i verkstäder. Handlingsplaner kommer att tas fram. 15

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Akademin för teknik och miljö

Verksamhetsplan 2019 Akademin för teknik och miljö Verksamhetsplan 2019 Akademin för teknik och miljö 1 Uppdrag från styrelse och rektor 1.1 Forskningens omfattning Högskoleövergripande långsiktig målbild: Andelen bidrag ska uppgå till lägst 40 procent

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2019 2021 OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2018-10-23 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se FORSKNING

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM:

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM: HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM: 2019-01-21 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se Innehållsförteckning SAMTLIGA LÄRARE OCH

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar och mål 2017

Läs mer

Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen HANDLINGSPLAN 2019 2020, VERKSAMHETSPLAN 2019 Dnr V 2018/703 Psykologiska institutionen DATUM: 2018-10-30 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren, prefekt KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper HANDLINGSPLAN 2016 2018 V 2015/902 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: utkast 2015-11-10 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: Mats Björkin FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål för perioden

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: Fredrik Engström, prefekt. FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2018 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2017-10-20 BESLUTAD AV: Prefekt Claes Annerstedt KONTAKTPERSON: Claes Annerstedt claes.annerstedt@ped.gu.se

Läs mer

Institutionen för språk och litteraturer

Institutionen för språk och litteraturer HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Institutionen för språk och litteraturer DATUM: 2015-12-01 BESLUTAD AV: Prefekten vid institutionen för språk och litteraturer KONTAKTPERSON: Gunnar Bergh FORSKNING

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Psykologiska institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren, prefekt KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier

Läs mer

Institutionen för språk och litteraturer

Institutionen för språk och litteraturer HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Institutionen för språk och litteraturer DATUM: 2017-12-05 BESLUTAD AV: Prefekten vid institutionen för språk och litteraturer KONTAKTPERSON: Gunnar Bergh FORSKNING

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Handlingsplan 2018 för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplan 2018 för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (7) Bilaga 2 Dnr 631-17 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplan 2018 för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås målbild är att utvecklas till universitet. Att bli ett

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Psykologiska institutionen DATUM: 2014-11-27 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren, prefekt KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 631-17 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2018-2020 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 1 Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 2 Innehåll Ett universitet som gör det möjligt... 3 Långsiktighet möjliggör högt risktagande... 3 Delmål 1.1.3.3 TN. Fakultetens utlysningar innehåller

Läs mer

Följande dokument utgör institutionens kommande forsknings- och utbildningsstrategiska plan för perioden 1 juli juni 2014.

Följande dokument utgör institutionens kommande forsknings- och utbildningsstrategiska plan för perioden 1 juli juni 2014. Jan Lif Prefekt FUS 1 / 7 2012-05-21 Institutionsstyrelsen Följande dokument utgör institutionens kommande forsknings- och utbildningsstrategiska plan för perioden 1 juli 2012 30 juni 2014. Allmänt En

Läs mer

Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle

Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson Rektor Högskolan i Gävle Etablerad 1977 Cirka 17 000 studenter Cirka 50 program Cirka 500 kurser 700 medarbetare Två forskarutbildningsrätter

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Institutionen för språk och litteraturer

Institutionen för språk och litteraturer HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för språk och litteraturer DATUM: 2016-12-06 BESLUTAD AV: Prefekten vid institutionen för språk och litteraturer KONTAKTPERSON: Gunnar Bergh FORSKNING

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: 2017-02-15 BESLUTAD AV: Mats Björkin KONTAKTPERSON: Mats Björkin FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål är att Göteborgs universitet

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 20-02-02 Reviderad 203-02-3 Reviderad 205-2-02 Reviderad 206-09-07 Dnr 20/76 Riktlinjer för antagning som oavlönad

Läs mer

Psykologiska Institutionen

Psykologiska Institutionen HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Psykologiska Institutionen DATUM: 2017-12-05 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Kompetensförsörjning sker i syfte

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Uppföljning Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Uppföljning Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 5 Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Uppföljning Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås arbetar strategiskt

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Verksamhetsplan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Verksamhetsplan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Verksamhetsplan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Innehåll Inledning... 2 Figur 1: Strategiska mål... 2 1. Attraktiv arbetsplats... 3 Strategiskt mål: Attraherar och utvecklar våra medarbetare....

Läs mer

Verksamhetsplan för MND 2010

Verksamhetsplan för MND 2010 Dnr SU 408 11-0067-10 1(9) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND Verksamhetsplan för MND 2010 Denna verksamhetsplan är beslutad av institutionsstyrelsen 10-02-11. Inledning

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Programrapport XXXXXXX

Programrapport XXXXXXX Läsåret 20XX/YY UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSKANSLIET Programrapport XXXXXXX Syftet med programrapporten är att följa upp programutbildningar inom Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsens utbildningsuppdrag.

Läs mer

DOKUMENTNAMN ATM:s detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering

DOKUMENTNAMN ATM:s detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/roelof GODKÄND AV gls AKADEMI/ENHET ATM DIARIENR SIDA 1(12) DOKUMENTNAMN ATM:s detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för 2017-2018, inklusive inrapportering DATUM 2017-01-16

Läs mer

Handlingsplan 2017 för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplan 2017 för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (8) Bilaga 2 Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplan 2017 för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås målbild är att utvecklas till universitet. Att bli ett

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Kvalitetsplan Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) DSV

Kvalitetsplan Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) DSV Kvalitetsplan Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) DSV Denna kvalitetsplan är fastställd av DSV:s styrelse den 2017-03-16. De olika roller som finns inom utbildningen på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2015 Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: 2016-02-15 BESLUTAD AV: Mats Björkin, prefekt KONTAKTPERSON: Mats Björkin FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål är att Göteborgs

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Verksamhetsplan för konstnärliga fakultetskansliet 2014

Verksamhetsplan för konstnärliga fakultetskansliet 2014 Diarienr: V 2014/195 Verksamhetsplan för konstnärliga fakultetskansliet 2014 Konstnärliga fakultetskansliets verksamhetsidé fastställdes av fakultetsstyrelsen 18 september 2013, där fastställs de grundläggande

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN DATUM: 2013-11- 06 Fastställt av Fakultetsstyrelsen 6 november. KONTAKTPERSON: Ingrid Elam Ingrid.Elam@konst.gu.se FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionen HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Företagsekonomiska institutionen DATUM: 170222 BESLUTAD AV: Patrik Ström, prefekt KONTAKTPERSON: Linda Vidén Ljungars, administrativ chef FORSKNING SOM

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten

Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten Styrdokument Dnr A 2 5587/8 Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten 29-213 Publicerad Beslutsfattare http://www.science.gu.se/fakulteten/namnden/policies Naturvetenskapliga

Läs mer

Information Avdelningsmöte maj 2012

Information Avdelningsmöte maj 2012 Information Avdelningsmöte maj 2012 Programutbudsprocessen läsåret 2013/2014. Reviderad Arbetsordning för inrättande, revidering och avveckling av utbildningsprogram Beslutsprocessen för kursplaner 2013/2014

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering av Mälardalens högskola

Plan för jämställdhetsintegrering av Mälardalens högskola 2017-05-12 2017/1308 1 (1) Beslutande Rektor Handläggare Marika Hämeenniemi Plan för jämställdhetsintegrering av Mälardalens högskola 2017-2018 Beslut Rektor beslutar att fastställa plan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Vägledning för utbildningsutvärderingar

Vägledning för utbildningsutvärderingar UPPSALA UNIVERSITET utbildningsutvärderingar på forskarnivå Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2018-11-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Aspekter

Läs mer

BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR

BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR Generationsskifte i forskningsverksamheten samt ökande obalans mellan verksamhetsgrenarna (rekrytering för att täcka behov i utbildningsuppdraget har under

Läs mer

Rapport Högskoleutbildning inom regional utveckling

Rapport Högskoleutbildning inom regional utveckling Rapport Högskoleutbildning inom regional utveckling Elin Nirjens 160815 1 INNEHÅLL UPPDRAGET 3 ARBETETS UPPLÄGG 4 HÖGSKOLEUTBILDNINGAR PÅ AVANCERAD NIVÅ 4 DEFINITIONER 4 UTBILDNINGSFORMER 5 MOOC 5 ORDINARIE

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016-2018 & VERKSAMHETSPLAN 2016 INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI DATUM: 2016-03-01 AV: Prefekt Annika Ekestubbe och proprefekt Agneta Robertson i samarbete med professor Mats Jontell tillika

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2018 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2017-11-30 BESLUTAD AV: Fredrik Engström, prefekt. KONTAKTPERSON: Fredrik Engström, prefekt.

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamheten i förhållande till högskolans övergripande mål och fokusområden

Verksamhetsplan Verksamheten i förhållande till högskolans övergripande mål och fokusområden HÖGSKOLAN BORÅS Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT/Bibliotekshögskolan Fastställd av akademichef 2015-12-17 Ann-Sofie Axelsson, akademichef Dnr 811-15 Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten

Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten Verksamhetsberättelse Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten 2012-03-29 Dnr 212-788-12 Medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 1 Inledning Syftet med medicinska

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad 2015

Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad 2015 2015-04-28 1 (6) Sektionens aktiviteter för att bidra till ökat studentinflytande i verksamheten. Åtgärd/aktivitet Akademin för textil, teknik och ekonomi Sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid Sam Larsson

Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid Sam Larsson Högskolan i Gävle Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid 2016-11-22 Sam Larsson Verksamhetsidé: Högskolan i Gävle sätter människan i centrum

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Humanistiska fakulteten DATUM: Förslag 2015-10-13 BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Margareta Hallberg FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen DIARIE NR V 2017/68 HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Statsvetenskapliga institutionen DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: Mikael Gilljam, prefekt KONTAKTPERSON: Anna-Karin Ingelström, administrativ

Läs mer

Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga. vetenskapsområdet UPPSALA UNIVERSITET

Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga. vetenskapsområdet UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Dessa riktlinjer tillämpas vid befordran

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad:

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad: Lokalt kvalitetssystem 2013-2015 Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2013-09-25 Reviderad: 2014-09-24 Sida 2(7) Inledning Detta dokument beskriver institutionens kvalitetssystem för året 2013-2015.

Läs mer

HISTFILFAK 2016/108. Mål och strategier. Historisk-filosofiska fakulteten. Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden

HISTFILFAK 2016/108. Mål och strategier. Historisk-filosofiska fakulteten. Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden HISTFILFAK 2016/108 Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2016-12-20 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Mål 3 Strategier 3 Forskning 4 Mål 4 Strategier 5 Arbetsmiljö och samverkan

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Varför Vad Hur När Vem

Varför Vad Hur När Vem Varför Vad Hur När Vem Nya utbildningsplaner och kursplaner trädde i kraft 2015. Dessa måste utvärderas. Att utvärdera måluppfyllelse, progression och genomströmning på kurs och programnivå. Granskning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Skolutveckling och ledarskap

Verksamhetsplan 2012 Skolutveckling och ledarskap Institutionen för Skolutveckling och ledarskap 2012-02-20 Verksamhetsplan 2012 Skolutveckling och ledarskap Utgångspunkter Förslaget följer föreslagen verksamhetsplan för Mah 2012,och LS 2012 där behovet

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2017-2019 NLU 2017-02-09 Dnr: ST 2016/4704-1.1 Verksamhetsplan NLU 2017-2019 A. Kompetensförsörjning I. Vetenskaplig kompetens Målsättning: NLU ska genom

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Kommittédirektiv. Pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen. Dir. 2000:24. Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2000.

Kommittédirektiv. Pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen. Dir. 2000:24. Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2000. Kommittédirektiv Pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen Dir. 2000:24 Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2000. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att

Läs mer

Årlig uppföljning av utbildningsprogram (1 bilaga)

Årlig uppföljning av utbildningsprogram (1 bilaga) Rektor ANVISNINGAR 2018-02-13 Dnr HS 2017/790 Årlig uppföljning av utbildningsprogram (1 bilaga) 1 Allmänt Varje utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde (Högskolan) ska årligen följas upp. Programuppföljningen

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Statsvetenskapliga institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Mikael Gilljam KONTAKTPERSON: Anna Engkvist FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier enligt

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU 2016-02-04 Dnr: ST 2015/210-1.1 A. Kompetensförsörjning I. Rekryteringsstöd vetenskapligt kompetenta lärare i undervisningen Målsättning: NLU ska

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: Dnr: V 2016/892 2016-11-29 BESLUTAD AV: Mats Björkin KONTAKTPERSON: Ingrid Jarlsmark FORSKNING SOM PÅVERKAR Institutionen

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012-2013 Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus Wikström, ansvarig

Läs mer

SAMFAK 2014/114. Mål och strategier. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

SAMFAK 2014/114. Mål och strategier. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden SAMFAK 2014/114 och strategier Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-01-25 Innehållsförteckning Detta är samhällsvetenskapliga fakulteten 3 En fakultet för framstående forskning 4 4

Läs mer