Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun"

Transkript

1 asdf YTTRANDE 1(11) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Göran Skoog 040/ Båstads kommun Planavdelningen Båstad Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun Länsstyrelsen befarar att planförslaget kan komma att innebära påtaglig skada för riksintresset för naturvård och riksintresset för kustzon, varför länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen. Allmänt Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för Uppförande av en ny entrédel till stilträdgårdarna, restaurant/orangeri, utbildningslokaler, en konsthall m.m. åt öster längs parkeringen och anläggningens huvudaxel Uppförande av bostäder, och hotellanläggning m m i anslutning till trädgårdarna Detaljplanen syftar även till att stärka skyddet för de delar inom planområdet som utgörs av den egentliga trädgårdsanläggningen samt omgivande skogsområden i Hallandsåsens sluttningspartier Detaljplanen skall också pröva uppförande av idrottshall öster om trädgårdarna och anläggande av badplats norr om Kattviksvägen samt hur anslutningar till planområdet i bil och gång- och cykelvägar skall anordnas Gällande översiktsplan antogs i kommunfullmäktige år I översiktsplanen medges pågående markanvändning och föreskrivs att natur- och kulturmiljövärdena inom området skyddas. Sedan flera år tillbaka pågår arbetet med en ny översiktplan som för närvarande är under utställning. Fördjupad översiktsplan Arbetet med en fördjupad översiktsplan inleddes år 2001 och syftar till att studera Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 YTTRANDE 2(11) vilken omfattning och form av exploatering som skulle kunna vara möjlig i landskapet. Den fördjupade översiktsplanen Norrviken-Kattvik var föremål för samråd under år 2003 och har varit utställd år Kommunens intention är att planen slutbehandlas under innevarande år. Länsstyrelsen har den 3 september 2007 avgivit granskningsyttrande över den fördjupade översiktsplanen Norrviken- Kattvik. Detaljplan m m Den östra delen av planområdet omfattas av detaljplan för området, vann laga kraft den 5 oktober Detaljplanen medger idag byggrätt för såväl konferenshotell med högst 240 rum som för lägenhetshotell med högst m2 bruttoarea. I områdets södra del anger detaljplanen att scen med läktare och tillhörande byggnader får uppföras. Genomförandetiden för planen har gått ut. Den västra delen av planområdet omfattas av Generalplan för Norrvikenområdet från år Generalplanen gäller idag som områdesbestämmelser för området. Förslag till detaljplan Sammanfattningsvis befarar länsstyrelsen att den föreslagna exploateringen på den i planen benämnda lågplatån skulle leda till betydande påverkan på riksintresset för naturvård och riksintresset för kustzon. Länsstyrelsen vill peka på omgivningarnas stora betydelse för anläggningen Norrvikens Trädgårdar. Här åsyftas inte endast anläggningens uppbyggnad genom axlar, siktlinjer och utsiktsförhållande utan även det lokala klimat som omgivningarna medverkar till och som bedöms vara en viktig förutsättning för anläggningens värden och därmed attraktionskraft. Med det ovan nämnda som bakgrund och med beaktande av berörda riksintressen finner länsstyrelsen att exploateringen av de båda områdena föreslagna för hotellvillor är olämplig och ser inte heller att det finns stöd för markanvändningen bostadsändamål. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till en exploatering av den i planbeskrivningen benämnda f d fruktodlingen och efterlyser en närmare redovisning av ytornas och de närmsta omgivningarnas underliggande strukturer innan ett slutligt ställningstagande kan avges. När det gäller den föreslagna placeringen av en friluftsteater är det länsstyrelsens uppfattning att ett ställningstagande får avvakta en närmare redovisning av dess inplacering och

3 YTTRANDE 3(11) utformning. Riksintressen Detaljplaneområdet ingår i område av riksintresse för naturvården, turismen och det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 MB, riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1, 4 MB dvs skydd för områdenas natur- och kulturvärden och att viss komplettering av bebyggelse kan ske under vissa förutsättningar. För området gäller även riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 MB. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:17) kan påtaglig skada uppstå om en åtgärd mer än obetydligt skadar några av de natur- eller kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset. Riksintresse för naturvården, turismen och det rörliga friluftslivet Riksvärdet för riksintresset naturvård (delområde N1b Kusten Torekov - Båstad) utgörs bland annat av våtmarkskomplex, sumpskogar, flora och fauna. För våtmarkskomplex pekas särskilt flora och fauna ut som värden. Som förutsättningar för bevarandet av värdena anges bland annat att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering mm. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena. Som säkerställande åtgärder för att bevara naturvärdena anges bland annat landskapsbildsskyddet. Naturvärdesinventeringen som kommunen har tagit fram visar att området där hotellvillor och till viss del bostadsbebyggelse planeras är områden med unika naturvärden (fuktig lövskog med grova askar). Här finns flera rödlistade arter och förlust av ädellövskog i och i anslutning till området skulle missgynna många av arterna enligt inventeringen. Även området där en friluftsteater är föreslagen (bokskogsbrant) anges ha unika naturvärden med bland annat flera rödlistade arter varav två är extremt sällsynta i Sverige. Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att planerade åtgärder på lågplatån (markanvändningen för hotellvillor och till viss del bostadsbebyggelse) medför påtaglig skada på riksintresset naturvård.

4 YTTRANDE 4(11) Riksintresse för kustzonen Under rubriken Riksintresse för kustzon, riksintresse för friluftslivet och riksintresse för det rörliga friluftslivet i planhandlingen (sidan 16) redogörs endast för de båda riksintressena för friluftsliv och planens påverkan på dessa. En redogörelse för syftet och värdet med riksintresse kustzon saknas helt. I miljökonsekvensbeskrivningen anges att riksintresset kustzon inte bedöms påverkas av detaljplanen då detta riksintresse enligt bestämmelserna (här avses troligen lagtexten i 4 kap 1 andra stycket MB) inte skall utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller totalförsvaret (sidan 20). Att riksintresset inte ska hindra nämnda utvecklingsområden är inte någon motivering till bedömningen av möjlig påverkan. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte är en utveckling av befintlig tätort. Anläggningar såsom parkering, ny entré, konsthall, restaurang och hotellverksamhet kan anses som utveckling av det lokala näringslivet. Bostadsbebyggelse faller dock inte under utveckling av lokalt näringsliv enligt länsstyrelsens uppfattning. För en bedömning av syftet och värdet samt olika åtgärders påverkan på riksintresset kustzon hänvisas till rapporten Skånes kustområden (2001:35) som länsstyrelsen och Region Skåne tagit fram. I stora drag anger rapporten att bebyggelseutveckling av kustsamhällen inåt land kan vara förenligt med riksintresset kustzon. Däremot är bebyggelseutveckling av kustsamhällen längs kusten inte det. Länsstyrelsen efterfrågar särskilt i denna fråga en redogörelse av hur kommunen avser att säkerställa de kulturhistoriska värdena inom riksintresse kustzon. Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att planerad bebyggelse på lågplatån innebär påtaglig skada på riksintresset kustzon. Bebyggelsen planeras inte som en utvidgning av befintligt bebyggelse inåt land utan som en helt ny bebyggelsegrupp vid kusten inom ett tidigare oexploaterat område. Detta är särskilt tydligt när det gäller de två områden föreslagna för markanvändningen hotellvillor. Sluttningen nedanför Norrvikens Trädgårdar och denna del av lågplatån är här som smalast samtidigt som trädgårdsanläggningen övergått från parkeringsytor till de egentliga trädgårdarna. För den f d fruktodlingen efterlyser

5 YTTRANDE 5(11) länsstyrelsen en närmare redovisning av ytornas och de närmsta omgivningarnas underliggande strukturer innan ett slutligt ställningstagande kan förväntas. Riksintressen för turismen och det rörliga friluftslivet Länsstyrelsen bedömer att anläggningar som planeras för själva trädgårdsanläggningen samt hotellverksamhet är anläggningar som kan gynna riksintressena för friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att varje form av markanvändning för bostadsändamål på lågplatån inte gynnar friluftslivet eftersom den tar mark i anspråk som därefter inte längre är allemansrättslig tillgänglig. Påverkan på riksintressena för friluftsliv bedöms dock inte vara påtaglig eftersom endast en mindre del inom ett större område berörs. Hälsa och säkerhet Planförslaget bör belysa om pågående klimatförändringar påverkar planområdet t ex i form av översvämnings-, ras- och skredrisker. Detaljplanen nämner att en geoteknisk undersökning skall genomföras innan antagande. Det är länsstyrelsens uppfattning att kommande utställningshandling bör innehålla nämnda undersökning och kommunens ställningstagande i frågan. Planområdets radonförhållanden bör redovisas inför utställningsskedet. Om marken befinns vara normal- eller högriskmark införs lämpligen en upplysningsruta om områdets radonförhållanden på plankartan. Upplysningsrutan kan även informera om att grundkonstruktionen ska utföras radonskyddande vid normalrisk respektive radonsäker vid högrisk. Räddningstjänstens tillgänglighet till området ska framgå av planhandlingarna. Vatten Planhandlingen saknar redovisning av områdets små vattendrag, dess naturvärden och betydelse för lekande fisk. Länsstyrelsen vill också framhålla att byggande i vatten, till exempel vägtrummor, kulverteringar m m är vattenverksamhet som ska prövas enligt 11 kap MB även inom redan detaljplanerat område, men vid mindre arbeten i vatten föreligger endast anmälningsplikt.

6 YTTRANDE 6(11) Övriga frågor Naturmiljö Strandskydd Planområdet berörs av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap MB inom tre olika områden. I öster där en idrottshall planeras. Delvis berörs även området för planerade studentbostäder eftersom gränsen för strandskyddet inte följer vägen Norr om Kattviksvägen där badbryggan och andra anläggningar planeras I västra delen av planområdet ungefär från och med blomstergången/ Abelins väg och västerut. Här sammanfaller ett utvidgat strandskydd för kusten med strandskydd för ett mindre vattendrag som rinner i syd-nordlig riktning Kommunen avser att ansöka om hävande av strandskyddet inom den del av planområdet som berörs av den föreslagna idrottshallen. Länsstyrelsen vill påpeka att strandskyddsbestämmelserna inte endast anger att det inom strandskyddsområde inte får uppföras helt ny byggnad, utan förbudet gäller även anordningar och annan anläggning varigenom mark tas i anspråk som tomt eller allmänheten på annat sätt hindras från att beträda området. Detta innebär att även anläggande av t ex badbrygga, fasta eldstäder, rabatter mm kan falla under bestämmelserna. Av betydelse är i dessa fall hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde till området. Dispens från strandskyddsbestämmelserna eller upphävande av dessa kan medges om det föreligger särskilda skäl. På naturvårdsverkets hemsida finns en lista på godtagbara särskilda skäl, se och sök vidare under arbete med naturvård/skydd och skötsel av värdefull natur/sjöar och vattendrag/ strandskydd/särskilda skäl vid strandskyddsdispens. Länsstyrelsen anser att området norr om Kattviksvägen helt bör utgå ur planområdet. De åtgärder som planeras här kräver dispens från strandskyddet oavsett om detaljplan finns eller ej. Det är inte aktuellt att häva strandskyddet inom denna del av föreslaget planområde, eftersom det skulle motverka strandskyddets långsiktiga syften. Kommunen, markägaren eller annan part kan även utanför detaljplan ansöka om dispens från strandskyddet för att anlägga en

7 YTTRANDE 7(11) badbrygga mm. Om anläggningarna som uppförs är till för allmänheten kan detta vara ett särskilt skäl för dispens. I den västra delen kan en del av marken bedömas som ianspråktagen. För en klar avgränsning krävs dock besök på plats. Generellt gäller strandskyddsbestämmelserna och prövning krävs för åtgärder inom området. En planbestämmelse med strandskyddsbestämmelserna eller en bestämmelse med hänvisning till dessa måste införas. Planhandlingarna anger att strandskyddet är utfärdat av Länsstyrelsen (sidan 17). Detta är inte korrekt. Strandskyddet är utfärdat av riksdag och regering via lagstiftning, dvs miljöbalken. Gränserna för strandskyddet revideras dock med några års mellanrum av Länsstyrelsen. Landskapsbildsskydd Planhandlingarna anger att endast en mindre del av planområdet, öster om Kattviksvägen, omfattas av landskapsbildsskydd (sidan 16). Miljökonsekvensbeskrivningen anger att landskapsbildsskydd gäller för hela området (sidan 15). Handlingar som gäller samma område bör stämma överens vad gäller utgångsläget för vidare bedömningar. Som nämnts inledningsvis finns för planområdet en antagen generalplan från år 1985 samt en detaljplan från år I Länsstyrelsens arkiv finns inga handlingar som visar att ett upphävande av landskapsbildsskydd har ansökts om eller medgetts i samband med dessa planer. Enligt länsstyrelsens bedömning gäller därför fortfarande landskapsbildsskydd för hela planområdet och tillstånd från länsstyrelsen krävs för nya byggnader och tillbyggnader. Miljökonsekvensbeskrivningen anger vidare att landskapsbildsskyddets syfte inom planområdet främst syftar till att bibehålla de ännu ej exploaterade sammanhängande naturområdena längs med kusten. Föreslagen bebyggelse på lågplatån motverkar detta syfte. Planerade nya byggnader i anslutning till befintliga byggnader eller som ersättning för dessa kan vara förenliga med landskapsbildsskyddets syften, beroende på volymer och utformning. Värdefulla skogar Planområdet ingår i sin helhet i ett område som i länsstyrelsen rapport Skånes skogar historia, mångfald och skydd (2005:12) har bedömts som en trakt med

8 YTTRANDE 8(11) särskilt värdefulla skogar och andra trädbärande marker. Planförslaget, som innebär avverkning av skog för nya byggnader samt någon form av friluftsteater, kan inte anses vara förenligt med detta utpekande. Nyckelbiotop (skogsstyrelsen) Nyckelbiotopen betecknas i planhandlingen som rasbrant. Med det underlag i planhandlingen kan länsstyrelsen inte bedöma hur stor den negativa påverkan på nyckelbiotopen blir. Handlingarna anger endast att någon form av friluftsteater delvis planeras inom nyckelbiotopen. Det anges inte hur stor del av biotopen som omfattas eller på vilket sätt teatern ska anläggas. Kulturmiljö Regionalt kulturmiljöprogram Länsstyrelsen vill hänvisa till det regionala kulturmiljöprogrammet som antogs år 2006 och finns tillgängligt på Även boken Från Bjäre till Österlen utgiven av länsstyrelsen i Kristianstads län kan vara till hjälp och används idag som referenslitteratur. Området för detaljplanen är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet och i motiv för bevarande anges att Norrvikens trädgårdar åskådliggör några av det tidiga 1900-talets ideal vad beträffar villaarkitektur och trädgårdskonst. Anläggningen är en av landets främsta exempel från denna tid. Området ligger även inom kulturmiljöstråket Per Albin- linjen. Hos Riksantikvarieämbetet har frågan initierats om Norrvikens trädgårdar kan komma att utgöra riksintresse för kulturmiljö då anläggningen är intressant ur ett nationellt perspektiv. Riksantikvarieämbetet kommer att utreda frågan. I den kulturhistoriska värdering som togs fram i samband med att området var under utredning för kulturreservat konstaterades att Norrvikens trädgårdar har ett högt kulturhistoriskt värde och betraktas som en unik anläggning även ur ett nationellt perspektiv. Anläggningens värden är fleromfattande. God representant för den tidsanda som rådde under förra sekelskiftet och har därmed ett högt socialhistoriskt värde

9 YTTRANDE 9(11) Personhistoriskt värde då trädgården är direkt kopplad till Rudolf Abelin upplevelsevärdena är höga då den arkitektoniska och konstnärliga planläggningen är bevarad Miljöskapande värde där Norrvikens trädgårdar ingår i ett större sammanhang kopplat till Båstad som bad- och rekreationsort Bebyggelse inom trädgårdsområdet Syftet med detaljplanen är att stärka skyddet för de delar inom planområdet som utgörs av den egentliga trädgårdsanläggningen. De planbestämmelser som anges i plankartan är alltför övergripande för att fungera som ett säkerställande och bör preciseras. Skötselplanen, som dock inte är färdigställd, bör kopplas till planhandlingen. En stor del av trädgården får bestämmelsen Q på plankartan. Här måste anges på vilket sätt man avser att säkerställa de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen och anläggningen i övrigt. Abelins villa får skyddsbestämmelsen q och här anges att bebyggelsens och gårdens ursprungsmiljö bör återskapas. Länsstyrelsen ställer sig mycket tveksam till om ett återskapande är förenligt med bestämmelsen. Kommunen bör därför klargöra på vilket sätt man avser att ta till vara de kulturhistoriska värdena. Avser man att införa rivningsförbud ska även detta framgå. I de fall man använder sig av q- bestämmelser bör det framgå vilka värden i bebyggelsen man avser att skydda. Inom trädgårdsanläggningen planeras omfattande ny bebyggelse, framför allt inom den sydöstra delen av trädgården. Miljön är känslig och ett så stort ingrepp riskerar att urholka de ursprungliga intentionerna med trädgården. Trädgårdens längdaxel bryts med den nya bebyggelsen vid den tänkta entrén och trädgården riskerar att delas upp i två delar. Vid den ursprungliga entrén till området planeras en idrottshall. Länsstyrelsen efterlyser här en redovisning av hur byggnaden är förenlig med trädgårdsanläggningens entré. Placeringen av studentbostäderna är okänslig i förhållande till Minnenas dal och Abelins gravplats och bör studeras vidare. Planhandlingen anges inte varför denna plats anses som lämplig. Allmänt framgår det inte av planhandlingen på vilket sätt kommunen utgått från Abelins intentioner med Norrvikens Trädgårdar. De tidigare strukturerna i området framgår inte av detaljplanen och bör tydligt visas för att en bedömning av konsekvenserna av genomförandet ska vara möjlig. Länsstyrelsen ser det som positivt om de gamla gångstigarna röjs för att tillgängliggöra området och vill framhålla att en restaurering av områdets äldre odlingar skulle tydliggöra anläggningens äldsta historia. Fornlämningar och arkeologi Tre lämningar återfinns i fornminnesregistret inom och invid planområdet, nr 345,

10 YTTRANDE 10(11) nr 542 samt nr 549 i Västra Karups socken. Lämning nr 345 utgörs av en förhistorisk boplats, nr 542 utgörs av en gravplats och nr 549 av en by/gårdstomt. Nr 345 är en fast fornlämning där tillstånd krävs inför markingrepp inom eller invid fornlämningen. Om område Y, Idrottshall, på plankarta, kommer att bebyggas/exploateras är det sannolikt att Länsstyrelsen kommer att ställa krav på att en arkeologisk utredning genomförs inför åtgärderna. Nr 542 är inte en fast fornlämning och skyddas därmed inte av kulturminneslagen vilket det tvärtemot framgår av planhandlingarna. Nr 549 är även denna en fast fornlämning där tillstånd krävs inför markingrepp inom eller invid fornlämningen. Fornlämningen bör på plankartan markeras med FORN = fornlämningsområde, för området gäller bestämmelserna i kulturminneslagen, 2 kapitlet. Samtliga markingrepp eller markförändrande åtgärder kräver länsstyrelsens tillstånd. För de områden i den nordvästra delen av planområdet där kommunen föreslagit ny bebyggelse medges (BK, K), kan länsstyrelsen komma att ställa krav på att en arkeologisk utredning genomförs för att säkerställa att det här inte finns under mark dolda, ej kända fornlämningar. Trafikmiljö Den allmänna vägens geometriska standard omöjliggör att en trafiksäker anslutning kan anordnas från området avsett för idrottshall. Området får istället trafikförsörjas via den befintliga parkeringen öster om Y-området. Y-områdets gräns mot den allmänna vägen ska därför i sin helhet förses med en bestämmelse som innebär förbud mot körbar anslutning. Området avsett för bebyggelse på lågplatån ska i sin helhet kunna kopplas till den allmänna vägen via markvägen till den västliga anslutningen. Följaktligen ska den östliga anslutningen utgå ur förslaget. Miljökonsekvensbeskrivning Betydande miljöpåverkan Varken planhandling eller miljökonsekvensbeskrivningen anger motiven till kommunens bedömning. Handlingarna bör kompletteras med detta. Bostäder i parkmiljö På s. 25 i miljökonsekvensbeskrivningen anges att för att anläggningens värde ska bibehållas är det viktigt att se till att de extensivt skötta delarna av parken och det omkringliggande landskapet bildar en del av anläggningen. Det är kontrasten

11 YTTRANDE 11(11) mellan den vilda naturen, pelarsalarna av bok, och de intensivt skötta delarna av trädgårdarna som utgör det viktigaste i Albelins trädgårdskonst. Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa hur detta är förenligt med föreslagen markanvändning. Planhandlingarnas tydlighet Länsstyrelsen gör bedömningen att plankarta och illustration har felaktig skalangivelse vilket leder till stora svårigheter att bedöma planhandlingarna och omfattningen av de föreslagna exploateringarna. I handläggningen av detta ärende har deltagit Kerstin Nilermark, länsarkitekt, beslutande, Åsa Björn, plan- och bostadssektionen, Anna Bokenstrand, sektionen för miljöskydd-industri, Ann-Margreth Brick, beredskapssektionen, Anna Hagerberg, vattensektionen, Lena Hector, kulturmiljösektionen, Markus Johansson, kulturmiljösektionen, samt Göran Skoog, plan- och bostadssektionen, föredragande. Kerstin Nilermark Länsarkitekt Göran Skoog Kopia till: Kerstin Nilermark Länsarkitekt e-post Deltagande Vägverket, Gert-Inge Schödin e-post

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun GRANSKNINGSYTTRANDE 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsenheten Hanne Haas 040-252248 Stadsarkitektkontoret Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); SFS 1998:839 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan bp 40 Grönklitt stugby Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län

Upphävande av del av detaljplan bp 40 Grönklitt stugby Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län Granskningshandling Dnr: OK BN 2016/00083 Upphävande av del av detaljplan bp 40 Grönklitt stugby Grönklitt, Orsa kommun, Dalarnas län P L A N B E S K R I V N I N G juni 2016 Handlingar Planbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND 2014-12-05 Dnr 511-9757-2012, 1284 511-9749-2012, 1278 511-9771-2012, 1290 511-9747-2012, 1272 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Länsstyrelsen Skåne län 2:3 2010-02-25. Strandskydd

Länsstyrelsen Skåne län 2:3 2010-02-25. Strandskydd Länsstyrelsen Skåne län 2:3 2010-02-25 Strandskydd Titel: PlanPM Strandskydd 2:3 Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Författare: Louise Andersson och Karin Emanuelsson Beställningsadress: Länsstyreslen

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 av (5) MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV SVINABERGA 14:4 OCH SVINABERGA 14:13 I KIVIK, SIMRISHAMNS KOMMUN VARFÖR MILJÖBEDÖMNING & MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Enligt 6 kap. miljöbalken och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM God hushållning med mark och vattenresurser är ett nyckelbegrepp i den lagstiftning som reglerar markanvändningen. Den fysiska

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplanen för Ystads kommun, "Staden Ystad 2030"

Granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplanen för Ystads kommun, Staden Ystad 2030 YTTRANDE 1(9) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Elisabet Weber 010-224 16 89 elisabet.weber@lansstyrelsen.se Samhällsbyggnad Stadsbyggnadsavdelningen 271 80 Ystad Granskningsyttrande över fördjupning

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun BESLUT 1(10) Vår referens Förvaltningsavdelningen Rättsenheten Bengt Månsson 040/044-25 22 01 Rudolf Abelin Kattviksvägen 353 269 91 BÅSTAD Norrviken-Boarp-Karups vägsamfällighetsförening nr 210 Mantalsbacken

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Strandskydd och detaljplanearbete

Strandskydd och detaljplanearbete Strandskydd och detaljplanearbete 5 kap. 7 a PBL I detaljplanen får det bestämmas att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-9754-2012, 1293 511-9789-2012, 1257 511-9745-2012, 1256 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående förslag till beslut avseende

Läs mer