Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden."

Transkript

1 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1067/18 Handläggare Lukas Jonsson Telefon: E-post: Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) om att inleda samverkan inspirerad av BID (Business Improvement District) Förslag till beslut I fastighetsnämnden Motionen av Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) om att inleda samverkan inspirerad av BID (Business Improvement District) tillstyrks. Sammanfattning I motionen av Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) föreslås att Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att se över möjligheterna att till BIDinspirerade samarbeten i lämpliga områden samt att stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna inkommande initiativ. Med utgångspunkt i stadens stora jämlikhetsutmaningar med avseende på exempelvis utbildning, inkomst och trygghet är kontoret involverat i flera samverkansprojekt, bland annat samverkan i Gamlestaden inspirerad av BID. I en utvärdering av arbetet i Gamlestaden framförs att trivseln och tryggheten har ökat samt att den polisanmälda brottsligheten har minskat. Fastighetsnämnden ansvarar för kommunens markförsörjning och är som sådan en viktig aktör i stadsutvecklingen. Minskad kriminalitet och ökad trygghet är inte bara positivt för den enskilde göteborgaren, det utgör också en del av en rationell fastighetsförvaltning som på sikt bidrar till att öka värdet på stadens fasta egendom. Mot bakgrund av detta bedömer fastighetskontoret att det finns anledning för staden att se över möjligheterna till samverkan enligt motionens förslag. Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden. Barnperspektivet Minskad kriminalitet och brottslighet i området där barn växer upp förbättrar deras livsoch uppväxtvillkor. Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 1 (3)

2 Omvärldsperspektivet I ett internationellt perspektiv finns det många exempel på BIDs. Dessa organiseras dock på olika sätt i olika länder. Det beror delvis på att lagstiftningen som sätter ramarna för BID som samverkansform skiljer sig åt såväl mellan länder som mellan länders delstater eller provinser. I Sverige finns ingen motsvarande BID-lagstiftning som i många andra länder. Det innebär att såväl förutsättningarna för bildandet av BIDs som erfarenheterna från samverkansformen varierar i stor utsträckning. I studier från Umeås Universitet (Edlund och Westin, 2009) och Institutionen för urbana studier vid Malmö Högskola (Bohman, 2015) redogörs för såväl fördelar som nackdelar förknippade med BID utifrån erfarenheter av olika former av BID-samverkan. Positiva effekter avser huvudsakligen minskad kriminalitet och ökad trygghet samt ökad avkastning och höjda fastighetsvärden för näringsidkare och fastighetsägare. Vidare kan BID-samverkan bidra till en bibehållen mångfald av fastighetsägare i området. De negativa effekter som har iakttagits berör huvudsakligen risken för eventuella utträngningseffekter samt risken för insyns- och ansvarsbrister inom samverkansorganisationen. Jämställdhetsperspektivet, Miljöperspektivet, Mångfaldsperspektivet Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv. Ärendet I en motion av Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) föreslås att Förvaltnings AB Framtiden inleder samverkan inspirerad av BID samt att stadsledningskontoret ges uppdraget att inrätta en samverkansfunktion till stöd för detta. Fastighetskontoret har fått möjlighet att yttra sig. Yttrande ska lämnas senast den 31 maj. Förvaltningens bedömning Motionens förslag riktar sig i första hand till AB Framtiden och stadsledningskontoret, men eftersom fastighetsnämnden är involverad i stadsutvecklingsprocessen och utövar markägarrollen i staden vill kontoret ändå lämna följande synpunkter. Kontoret instämmer i att Göteborg står inför stora jämlikhetsutmaningar som bland annat tar sig uttryck i stora skillnader mellan olika geografiska områden i staden med avseende på exempelvis utbildningsnivå, inkomst och trygghet. Inom ramen för Göteborgs Stads jämlikhetsarbete är trygghetshöjande, och på andra sätt värdeskapande, samverkansarbeten en viktig förutsättning för att utjämna skillnaderna i livsvillkor mellan göteborgare i olika delar av staden. Med detta som utgångspunkt är fastighetskontoret involverat i flertalet samverkansprojekt och aktiviteter som syftar till bl.a. ökad delaktighet och trygghet. Fastighetskontoret deltar från och med 2017 i föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden som är en samverkansorganisation som arbetar för ökad trygghet och trivsel i området. I en utvärdering av det långsiktiga arbetet i Gamlestaden framförs att trivseln och tryggheten i området har ökat. Även nivån på den polisanmälda brottsligheten har gått ner och fastighetsvärdena närmar sig de genomsnittliga i Göteborg. I utvärderingen hänförs mycket av denna positiva utveckling till det långsiktiga samverkansarbetet mellan Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 2 (3)

3 fastighetsägare, lokalt näringsliv och lokala föreningsverksamheter. Samverkan inspirerad av BID i fler områden skulle därför kunna bidra till stadens arbete inom Jämlikt Göteborg. Utöver BID-inspirerad samverkan i Gamlestaden är kontoret involverat i flertalet andra trygghetssamarbeten, exempelvis i Tynnered där kontoret under 2017 har deltagit i arbetet med att ta fram en handlingsplan tillsammans med polisen och flera andra aktörer, bland annat fastighetsägare. Kontoret har även deltagit i arbetet att beräkna kostnaderna för uppförandet av trygghetsfrämjande kameror samt varit delaktiga i arbetet att utforma ett åtgärdsprogram i syfte att åstadkomma en tryggare stadsmiljö inom vallgraven. Göteborgs Stad är den största markägaren i staden. Fastighetsnämnden ansvarar för kommunens markförsörjning och är som sådan en viktig aktör i stadsutvecklingen. Det strategiska markförsörjningsuppdraget innefattar bland annat en rationell och långsiktig förvaltning och utveckling av stadens fastigheter. Det innebär att nämnden har anledning att uppmuntra och vara en aktiv part i trygghetshöjande och på andra sätt värdeskapande samverkansarbeten. Minskad kriminalitet och ökad trygghet är inte bara positivt för den enskilde göteborgaren, det utgör också en del av en rationell fastighetsförvaltning som på sikt bidrar till att öka värdet på stadens fasta egendom. Mot bakgrund av ovanstående bedömer fastighetskontoret att det finns anledning för staden att se över möjligheterna till samverkan enligt motionens förslag. Kontoret vill framhålla vikten av att en aktör är drivande i arbetet och att samverkansorganisationer från Göteborgs Stad avsätter resurser för ändamålet. Kontoret anser att AB Framtiden är en lämplig aktör med hänsyn till koncernens engagemang i Gamlestaden, långsiktigheten i verksamheten och fastighetsinnehavet samt att bolagen inom koncernen har en värdefull lokal förankring och kännedom. Fastighetskontoret instämmer i motionens förslag att den samordnande funktionen hos kommunen lämpligen bör ligga hos stadsledningskontoret. Vid ett eventuellt inrättande av denna funktion är det viktigt att det utvecklas tydliga arbetssätt för att underlätta för stadens organisationer att prioritera och fördela resurser mellan olika samverkansarbeten på ett ändamålsenligt sätt, inte minst eftersom behoven är stora i flera områden. Det skulle även underlätta kontorets arbete inom det boendesociala området och utgöra ett underlag för planeringen av sociala boenden i olika delar av staden. Martin Öbo Fastighetsdirektör Stephan Cedergren Utvecklingschef Bilagor 1. Motionen Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 3 (3)

4 Handling 2018 nr 46 Motion av Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) om att inleda samverkan inspirerad av BID (Business Improvement District) Göteborg den 7 februari 2018 Stadsplanering och BID-inspirerat samarbete Stadsplanering är en viktig nyckel för att människor ska känna trygghet och trivas i sitt närområde. Genom väl byggda områden blir det fler ögon på gatan och bättre underlag för service till närboende. Stadsplanering kan dock inte ensamt vända otrygga platser till trivsamma. Inte heller kan kommun och polis göra det själva. Det handlar om att det behövs samverkan för att lyckas med sociala insatser, samverkan mellan fastighetsägare, polis och kommun. Ett exempel på formaliserat samarbete är så kallade BIDs, business improvement districts. Ett BID innebär att fastighetsägare, kommun, lokalt näringsliv, civilsamhälle och boende samverkar långsiktigt om trygghet och utveckling inom ett geografiskt område. Olika områden har olika förutsättningar, därför behövs utveckling utifrån platsens förutsättningar genom att komplettera och förbättra existerande samhällelig service. I Sverige saknas lagstiftning på området, men det går att skapa BID-inspirerad samverkan. Ett sådant exempel är i Gamlestan som gått från ett område med organiserad brottslighet, vardagskriminalitet och avflyttningar till ett mer trivsamt område. Där har bland annat Poseidon varit delaktiga och viktiga aktörer i processen. För ett BIDinspirerat samarbete behövs lokal kunskap, analys, tydliga mål och systematisk uppföljning. Initiativ i utsatta områden I sju utsatta områden i Sverige gör nu BRÅ (brottsförebyggande rådet) en särskild satsning där en form av samverkan mellan polis, kommun och fastighetsbolag testas, som tidigare haft goda resultat i bland annat Vivalla. Detta arbete har likheter med BIDinspirerat samarbete. Göteborgs stad har som bekant problem med ojämlikhet beroende på var du bor i staden, vilket senaste jämlikhetsrapporten åter visade. Några av Sveriges särskilt utsatta områden ligger i Göteborg och i flera av dessa områden är allmännyttan stora ägare. En del av dessa områden skulle kunna förbättras av BID-inspirerat samarbete. En nyckel i detta är de kommunala bostadsbolagen och stadens inställning till att bidra. Det finns ett behov av formaliserat arbete där kommunen är en viktig part. Då behövs bättre samordning inom staden och möjlighet och kompetens hos allmännyttan att vara med i BID-arbete. Vi vill därför att Framtiden AB får i uppdrag att se över möjligheten till BID-inspirerade samarbeten i lämpliga områden och att Stadsledningskontoret får i uppdrag att skapa en väg in till staden för att samordna initiativ. Framtiden AB 1(2)

5 behöver i samspel med andra fastighetsägare välja lämpliga områden eftersom olika områden har olika behov. Exempel på platser kan vara Västra Nordstan och Bergsjön där det finns olika fastighetsägare som tillsammans kan hjälpas åt för att lyfta områdena. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta: Att Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att se över möjligheten till BIDinspirerade samarbeten i lämpliga områden. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa en väg in till staden för att samordna initiativ. Helene Odenjung (L) Jonas Ransgård (M) David Lega (KD) 2(2)

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) om att prioritera bostadslösa ungdomar hos Boplats

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) om att prioritera bostadslösa ungdomar hos Boplats Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-03 Diarienummer 3312/18 Handläggare Lukas Jonsson Telefon: 031-368 12 01 E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 133 Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-26 Diarienummer 0760/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av

Läs mer

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-20 Diarienummer 0008/18 Handläggare Lena Thylén Telefon: 368 10 13 E-post: lena.thylen@fastighet.goteborg.se Framställan om kommuncentralt avsatta medel

Läs mer

Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden

Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2016-09-21 Ärende 3.3 Yttrande gällande Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltning AB Framtiden

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 87 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att förlänga klätterhindret på Älvsborgsbron för att förhindra fler självmord Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheter för småhusändamål inom Göteborgs kommun

Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheter för småhusändamål inom Göteborgs kommun Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-08 Diarienummer 1405/18 Handläggare Anders Stenlund Telefon: 031 368 12 18 E-post: anders.stenlund@fastighet.goteborg.se Begäran om uppdrag till kontoret

Läs mer

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden Bilaga N 1 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Handlingsplan ägardialog Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-25 Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15 Intern förvaltning Kunskapscenter mot organiserad brottslighet Bengt-Olof Berggren Telefon 031-368 05 51 E-post: bengt-olof.berggren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0791/17. Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon E-post:

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0791/17. Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon E-post: Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-08 Diarienummer 0791/17 Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon 031-368 03 29 E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården

Läs mer

Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag ----

Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag ---- Handling 2017 nr 236 Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-08-24 Diarienummer 0347/16 Ledningsstaben Lina Isaksson Telefon 031-368 04 09 E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över revisionsredogörelse 2017

Yttrande över revisionsredogörelse 2017 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-15 Diarienummer 1760/18 Handläggare Peter Kim Telefon: E-post: peter.kim@fastighet.goteborg.se Yttrande över revisionsredogörelse 2017 Förslag till

Läs mer

Handling 2017 nr 137. Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2017 nr 137. Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2017 nr 137 Yttrande över motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-29 Diarienummer 1047/18 Handläggare Stefan Granlund Telefon:031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Revidering av Göteborgs

Läs mer

Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond

Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018 03 21 Diarienummer 0689/18 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Utdelning i Stiftelsen Wilhelm

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ----

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ---- Handling 2017 nr 241 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Levande trygga platser

Levande trygga platser Levande trygga platser Varför BIDs egentligen? Begreppet BID. Dagsläget för BID-arbete i Göteborg, Västsverige och Sverige. Helena Holmberg, BID-samordnare, BID Gamlestaden, Östra Göteborg Eva Bamberg

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Ulf Kamne Jonas Andrén

Ulf Kamne Jonas Andrén Handling 2015 nr 210 Förslag till utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Handling 2015 nr 197. Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016

Handling 2015 nr 197. Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016 Handling 2015 nr 197 Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 49 Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Yttrande angående förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen

Yttrande angående förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-12-10 Diarienummer 6559/18 Handläggare Fredrik Wejde Telefon: 031 368 13 21 E-post: fredrik.wejde@fastighet.goteborg.se Yttrande angående förslag till

Läs mer

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 81 Strategisk näringslivsdialog Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 10 mars 2016

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för rivning uppskattas till ca 250 tkr och bekostas av exploateringen.

Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för rivning uppskattas till ca 250 tkr och bekostas av exploateringen. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-23 Diarienummer 6684/15 Handläggare Mikaela Löndén Telefon:031-368 10 72 E-post: mikaela.londen@fastighet.goteborg.se Rivning av byggnad inom Sandarna

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Avtal för förvärv och överlåtelse av mark för bussdepå inom detaljplan för Stadsutveckling vid Järnbrottsmotet inom stadsdelen Järnbrott

Avtal för förvärv och överlåtelse av mark för bussdepå inom detaljplan för Stadsutveckling vid Järnbrottsmotet inom stadsdelen Järnbrott Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-24 Diarienummer 2632/16 Handläggare Namn: Helena Pyk Telefon: 368 11 63 E-post: helena.pyk@fastighet.goteborg.se Avtal för förvärv och överlåtelse av

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Ersätter tidigare utsänd handling Handling 2015 nr 221 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen 2017-01-25 Ärende 2.1.6 Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Att följande

Läs mer

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Bilaga J Styrelsen 2016-03-21 1 Diarienummer: 58/2015 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Förslag

Läs mer

ang Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg

ang Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg Yrkande (M) (L)(KD) Kommunstyrelsen 2017-05-17 Ärende 3.4 YRKANDE ang Motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg Förslag till

Läs mer

Yttrande över motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om tilläggshandling för avtalet om Västsvenska paketet gällande Västlänken

Yttrande över motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om tilläggshandling för avtalet om Västsvenska paketet gällande Västlänken Handling 2015 nr 222 Yttrande över motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om tilläggshandling för avtalet om Västsvenska paketet gällande Västlänken Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1 Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Axel Darvik (L) om fler små bostäder (Attefallshus) i småhusområdena

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Axel Darvik (L) om fler små bostäder (Attefallshus) i småhusområdena Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2016-02-08 Diarienummer 5979/15 Analys och utredning Lars-Gunnar Krantz Telefon: 368 12 16 E-post: lars-gunnar.krantz@fastighet.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer för kollektiv/bogemenskaper med gemensamt hushåll

Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer för kollektiv/bogemenskaper med gemensamt hushåll Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-22 Diarienummer 0513/18 Handläggare Sonia Gallo Telefon: 031-368 11 28 E-post: sonia.gallo@fastighet.goteborg.se Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer

Läs mer

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund Bilaga H Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0031/15 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2016 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Övertagande av byggnader inom Göteborg Slottsskogen 719:4 från idrotts- och föreningsnämnden

Övertagande av byggnader inom Göteborg Slottsskogen 719:4 från idrotts- och föreningsnämnden Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-12-10 Diarienummer 5470/14 Handläggare Eva Vågfelt Telefon: 031-368 11 72 E-post: eva.vagfelt@fastighet.goteborg.se Övertagande av byggnader inom Göteborg

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 0955/17 Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Göteborgs stads starkaste tillgång är dess medarbetare. Staden har ett stort ansvar att

Läs mer

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2016 nr 227 Yttrande över motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden Till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 5725/14

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 5725/14 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-03-20 diarienummer 5725/14 Fastighetsavdelningen Eric Hall telefon 368 11 47 e-post: eric.hall@fastighet.goteborg.se Upplåtelse med arrende av del av fastigheterna

Läs mer

Rapport från Göteborg Energi AB - Biogasverksamheten

Rapport från Göteborg Energi AB - Biogasverksamheten Bilaga K Styrelsen 2016-05-02 1 Diarienummer: 0058/15 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Rapport från Göteborg Energi AB - Biogasverksamheten Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-15 Diarienummer 1380/16 Handläggare Magnus Borelius, Ywonne Bergkvist Telefon: 031-3680023, 031-3680362 E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Förvaltningscontroller Utfärdat: 2017-04-05 Simon Flodén Diarienummer: N136-0214/17 Telefon: 366 00 24 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00) E-post: simon.floden@afh.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Remiss säkra cykelparkeringar

Remiss säkra cykelparkeringar STYRELSEHANDLING nr 17 Remiss säkra cykelparkeringar Beslut Styrelsen föreslås besluta att: Tillstyrka motionen kring att ta fram om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar. Styrelsehandling

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-11-29 Ärende 2.1.1 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter SD har ingen representant i Stadshus AB, trots att vårt parti

Läs mer

Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående avtal mellan Göteborgs Stad och migrationsverket ----

Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående avtal mellan Göteborgs Stad och migrationsverket ---- Handling 2016 nr 65 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående avtal mellan Göteborgs Stad och migrationsverket Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Remissvar till Miljö- och energidepartementet Rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remissvar till Miljö- och energidepartementet Rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket om kommunal tillstyrkan av vindkraft Kommunstyrelsen Datum 2017-11-29 Diarienummer 1205/17 Till Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se Remissvar till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Handling 2015 nr 126 Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga F Styrelsen 1 Diarienummer: 0094/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Uppsägning av tomträtt Backa 168:1

Uppsägning av tomträtt Backa 168:1 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-21 Diarienummer 1759/18 Handläggare Jonny Wigrup Telefon: 031-368 13 16 E-post: jonny.wigrup@fastighet.goteborg.se Uppsägning av tomträtt Backa 168:1

Läs mer

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-23 Diarienummer 0106/18 Handläggare Anders Roswall Telefon: 031-3680052 E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se Tidplan för uppföljningsprocessen

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 115 Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avyttring av aktier i vilande bolag samt förvärv av lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar Till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0012/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning Dialog och samarbete Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete Kortversion socialutveckling.goteborg.se Dialog och samarbete I den här broschyren får du en

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd

Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd Handling 2012 nr 89 Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSKONFERENS MAJ I VÄSTERVIK

ÅRSKONFERENS MAJ I VÄSTERVIK ÅRSKONFERENS 29-31 MAJ I VÄSTERVIK VÅR ORGANISATION Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare. Boverket Trafikverket Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Svensk Handel

Läs mer

Förslag till beslut I fastighetsnämnden

Förslag till beslut I fastighetsnämnden Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-22 Diarienummer 5298/18 Handläggare Emely Magdalena Lundahl Telefon: 368 09 77 E-post: emely.magdalena.lundahl@fastighet.goteborg.se Medgivande att

Läs mer

Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt. Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt. Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 208 Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen avseende projektet Skeppsbron

Uppdrag till kommunstyrelsen avseende projektet Skeppsbron Handling 2018 nr 25 Uppdrag till kommunstyrelsen avseende projektet Skeppsbron Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från MP, S och V den 24 januari

Läs mer

4. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att riva byggnaderna upptagna under punkterna 1 och 2 ovan om försäljning inte visas vara möjlig

4. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att riva byggnaderna upptagna under punkterna 1 och 2 ovan om försäljning inte visas vara möjlig Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-15 Diarienummer 2525/18 Handläggare Eva Vågfelt Telefon: 031 368 11 72 E-post: eva.vagfelt@fastighet.goteborg.se Begäran om uppdrag till kontoret att

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 56 Kommunens ansvar för städning enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Ang. Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta upp en egnahemrörelse

Ang. Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta upp en egnahemrörelse Göteborg den 27 april Yrkande (M) (L) (KD) Kommunstyrelsen 2018-05-02 Ärende 3.1 Ang. Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att utreda möjligheterna att starta upp en egnahemrörelse Martin Forsell (VägV)

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 118 Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) om ett program för ungdomsbostäder Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Göteborgs Stads yttrande gällande En utvecklad översiktsplanering, Del 2 (SOU 2018:46)

Göteborgs Stads yttrande gällande En utvecklad översiktsplanering, Del 2 (SOU 2018:46) Kommunstyrelsen Datum 2018-11-07 Diarienummer 1273/18 Till Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se helene.lassi@regeringskansliet.se Regeringskansliets dnr: N2018/03415/SPN s yttrande gällande

Läs mer

Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning för Skövde Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning för Skövde Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 229 Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning för Skövde Biogas AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-01 Diarienummer 0707/17 Handläggare Karin Tidlund Telefon: 031-368 06 46 E-post: karin.tidlund@stadshuset.goteborg.se Information om upphandling

Läs mer

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag Bilaga H Styrelsen 2016-06-13 1 Diarenummer: 0059/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 200 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) om ändrad uthyrningspolicy för Göteborgs kommunala fastighetsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10: Kommunstyrelsen som nämnd

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10: Kommunstyrelsen som nämnd 1. Kommunstyrelsen som nämnd 1. Dnr 1311/17 Ändring av kommunstyrelsens delegation gällande fordringsbevakning och inkasso i Göteborgs Stad Göteborgs Stad kommunstyrelsen, föredragningslista 2017-11-07

Läs mer

Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm Utlåtande Rotel VII (Dnr 2017/000428) Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm Motion (2017:8) av Karin Ernlund (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Ulf Kamne Malin Hagenklev

Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 91 Bemyndigande till fastighetsnämnden att sälja fastigheterna Stussbäcken 1:7-9 samt 1:19 i Alingsås kommun respektive Orrevik 1:15 i Uddevalla kommun m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige

/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 1517/15 Reglemente för park- och naturnämnden Votering 12-1 2. 1200/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 3. 1521/15 Utdelning

Läs mer

134 diarienr 2481/16 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2016 Antecknas

134 diarienr 2481/16 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2016 Antecknas 130 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 131 Godkännande av dagordning efter ändring 132 Fråga om ledamots eventuella jäv RAPPORTER OCH UPPDRAG 133 diarienr 0011/16 Fastighetsdirektörens rapport 134 diarienr

Läs mer

Färdplan för ett Stockholm för alla en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Färdplan för ett Stockholm för alla en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Kungsholmens stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-10-29 Handläggare Thérèse Salomon Telefon: 076-120 80 79 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2018-11-22 Färdplan

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Motion av David Lega (KD) om att tillsätta en näringslivschef för att underlätta företagandet i Göteborg

Motion av David Lega (KD) om att tillsätta en näringslivschef för att underlätta företagandet i Göteborg Återremissyrkande (KD) 2017-05-03 Ärende 3.1 Motion av David Lega (KD) om att tillsätta en näringslivschef för att underlätta företagandet i Göteborg FÖRSLAG TILL BESLUT I KOMMUNSTYRELSEN - Ärendet återremitteras

Läs mer

Anneli Hulthén Lina Isaksson

Anneli Hulthén Lina Isaksson Handling 2013 nr 138 Yttrande över motion av Kjell Björkqvist (FP) och Birgitta Ling-Fransson (FP) om en utredning över var och hur framtida kollektivtrafik kan utformas med skilda körbanor Till Göteborgs

Läs mer

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan Yrkande S, M, MP, V, L, KD Kommunstyrelsen 2016-10-05 Ärende 2.2.12 Inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens föreslås besluta Att

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 134 Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags förvärv och avyttring av bolag inom ramen för fastighetsaffären i Biskopsgården Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Återremissyrkande angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster

Återremissyrkande angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster Yrkande S, Mp, V Kommunstyrelsen 2016-03-02 Ärende 2.1.11 Återremissyrkande angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster Higab AB med dotterbolag

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat BN Diarienummer 1449/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat BN Diarienummer 1449/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-12-28 BN 2016-01-19 Diarienummer 1449/15 Avdelningen för verksamhetsstyrning Sven Boberg Telefon 031-368 16 95, E-post: sven.boberg@sbk.goteborg.se Yttrande över motion om

Läs mer