Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?"

Transkript

1 Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0

2 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden i Uppsala län en översikt 5 Vilka vet något om kompetensbehoven i länet? 7 Arbetsförmedlingen Prognos Arbetsmarknad 7 Avtagande arbetskraftsbrist 7 Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsbarometern 8 Brist på yrkeserfarenhet hos arbetssökande 8 Svenskt näringsliv Sökande sökes! 9 Bristen på arbetskraft leder till minskad tillväxt 9 Företagarna Småföretagsbarometern 10 Kompetensbristen inte längre det största tillväxthindret för småföretagarna 10 Organisationskommittén för yrkeshögskolan 11 Specificerade utbildningar efter arbetsmarknadens behov 11 Svenska Handelskammarförbundet 11 Rekryteringsläget Optimistiskt trots krisen 12 Manpower Arbetsmarknadsbarometern 12 Svag ökning av arbetsgivarnas rekryteringsbehov 12 Källförteckning 14 1

3 Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling Bakgrund År 2008 konstaterade Nutek i en rapport att näringslivets problem att hitta kompetent arbetskraft var det främsta hindret för tillväxt och expansion. 1 Idag, mitt under rådande lågkonjunktur, är läget ett annat. De omedelbara rekryteringsproblemen har minskat i de flesta branscher. På längre sikt får vi räkna med att problemen återkommer, med större kraft än tidigare. Vilka kompetenser behövs då? Hur kan vi bädda för en framtida effektiv kompetensförsörjning? Det är vad projektet Kompetensforum Uppsala län handlar om. Bakom Kompetensforum Uppsala län står Regionförbundet, Uppsala kommun, Östhammar kommun, Centrum för livslångt lärande och Arbetsförmedlingen. Projektet involverar även näringslivsorganisationer, ett antal branscher samt utbildnings-anorndare. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionalfonden i Östra Mellansverige. Sammanfattande slutsats När det gäller kompetensförsörjning pekas ofta regioner ut som en viktig nivå, t ex i regeringens förslag till ny gymnasieskola och i samband med etableringen av Yrkeshögskolan. För att kunna anpassa utbildningssystemet till näringslivets och arbetsmarknadens behov krävs underlag om arbetsgivarnas framtida rekryteringsbehov. Det är flera aktörer i Sverige som följer den svenska arbetsmarknadens utveckling. Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån, Företagarna och Myndigheten för yrkeshögskolan ger årligen ut rapporter, medan andra aktörer som Svenska Handelskammarförbundet och Svenskt Näringsliv presenterar analyser mer oregelbundet. Majoriteten av rapporterna har ett nationellt fokus. Slutsatserna gäller hela branscher, trots att stora regionala avvikelser från 1 Projekt - Näringslivets och arbetslivets kompetensförsörjning 2

4 riksgenomsnittet förekommer. Det saknas i stort sett heltäckande analyser av hur arbetskraftens sammansättning ser ut på lokal och regional nivå. Det bästa tillgängliga underlaget återfinns inom Arbetsförmedlingen, men även deras slutsatser grundas på ett litet regionalt urval. Företagarna bryter ner information på länsnivå, utan att ge någon vidare detaljerad bild av rekryteringsbehoven inom olika branscher. I denna rapport har tillgänglig information sammanställts kortfattat och övergripande. Genomgången av underlaget på vilket utbildningssystemet förväntas utforma behovsanpassade utbildningar från är påfallande magert, i synnerhet på regional nivå. Trots rapportens korthet rymmer den i stort sett dagens kunskapsläge. Detta är vad vi har att gå på. 2 Genomgången visar att näringslivets behov generellt sett brukar bedömas med olika tidshorisonter. Det finns beskrivningar av rekryteringsbehov inom de närmaste två åren, på medellång sikt och framåtblickande på längre sikt. Olika tidshorisonter fordrar olika mätmetoder. 1. Kort sikt (0-2 år) bygger huvudsakligen på enkäter och intervjuer med företag. Kallas ofta prognoser. 2. Medellång sikt (2-10 år) baseras på en kombination av företagsenkäter och statistiska analyser av branschutveckling, demografi och befintligt utbildningsutbud. Kallas omväxlande prognoser/scenarier. 3. Lång sikt (10-50 år) innehåller mer eller mindre kvalificerade framskrivningar av utvecklingstrender och kvantitativa uppskattningar av framtida arbetskraftsutbud. Beskrivs vanligen i scenarier. För att säkerställa en god bild av det regionala rekryteringsbehovet framöver behöver olika metoder kombineras. Den tillgängliga informationen behöver kompletteras med breda enkätundersökningar av hela näringslivet och branschvis, samtal med företrädare för branschorganisationer och företag samt med långsiktigt inriktade beskrivningar av framtidens arbetsliv och arbetsmarknad. 2 Rapporten har inspirerats av Kompetensbehovet i Sörmland. Regionförbundet levererar 2008:10. Rapporten har sammanställts av Maria Didi, med stöd av Tomas Stavbom, båda på Regionförbundet Uppsala län. 3

5 Historien har samtidigt visat oss att prognoser sällan prickar rätt. Den kompetensbrist som rådde inom många branscher under 2008 har endast några månader senare förbytts i varsel, övertalighet och uppsägningar. Genomgången speglar därför i många avseenden situationen för ett år sedan. Sedan dess har läget förändrats dramatiskt. För närvarande sker en omstrukturering av arbetslivet, med stor omflyttning av arbetskraft mellan företag i nedgång till företag i uppgång och mellan branscher. Många passar på att utveckla sin kompetens under lågkonjunkturen för att stå starkare när arbetsmarknaden vänder. Om utbildningssystemet ska kunna stödja kompetensförsörjningen gäller det att inte bara se till dagsläget. Det gäller att blicka framåt. Bortsett från konjunkturella svängningar kan några slutsatser dras inför framtiden: - Sveriges befolkning blir allt äldre och stora pensionsavgångar är att vänta. - Antalet ungdomar som ska ersätta den äldre generationen på arbetsmarknaden räcker inte till. Ökad inflyttning till länet kan mildra problemen. - Omstruktureringen av arbets- och näringsliv kommer att fortsätta. Vissa branscher kommer att minska antalet anställda, medan andra ökar. - Majoriteten av alla arbetsplatser kommer att behöva nyrekrytera inom de närmaste åren. - Regionförstoringen vidgar arbetsplatsernas rekryteringsområde. - Arbetsmarknaden bortser från kommun- och länsgränser. - Effektiv kompetensförsörjning kräver mer samverkan mellan arbetsplatser och utbildningsanordnare. - Kunskapsunderlaget om rekryteringsbehoven behöver förbättras, trots svårigheterna. 4

6 Arbetsmarknaden i Uppsala län en översikt Uppsala län har cirka invånare och består av åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Uppsala är den största med drygt invånare och Älvkarleby den minsta med cirka invånare. 3 Arbetslösheten är relativt låg i regionen. Under det första kvartalet 2009 var arbetslösheten i länet 2.6 procent vilket kan jämföras med rikets 3.7 procent. Under det senaste året har arbetslösheten ökat i alla länets kommuner. Figur 1: Arbetslöshet i länets kommuner, Arbetslösheten april 2008 i och länets april kommuner (Källa: AF) 4,0% 3,5% ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I Uppsala län sysselsätter offentlig sektor (vård & omsorg, utbildning & forskning, myndigheter & organisationer) betydligt fler än riksgenomsnittet, medan privat sektor med t ex handel & kommunikation, finans & företagstjänster respektive industri är områden som sysselsätter mycket färre personer än riksgenomsnittet

7 Arbetsmarknaden i Uppsala län uppvisar mycket stora skillnader mellan olika delar av länet. I norra länsdelen finns en generellt sett svagare arbetsmarknad, med en stor andel sysselsatta inom den exportberoende verkstadsindustrin som drabbats hårt av den globala nedgången i efterfrågan. I Uppsala stad, som befolkningsmässigt utgör ca 60 procent av länet är andelen sysselsatta inom offentlig sektor med vård, tjänster, undervisning och mycket forskningsberoende verksamhet betydligt högre än riksgenomsnittet. I den södra och västra delen av länet är särskilt transportsektorn framträdande. Figur2: Andel förvärvsarbetande i Uppsala län efter näringsgren 2007 (Källa: SCB) Okänd 1% Hälso- och sjukvård, 19% Jord- och skogsbruk, 2% Tillverkning 11% Bygg 7% Energi- och vatten 2% Utbildning och FoU 16% Myndigheter, försvar, organisationer 8% Företagstjänster 12% Personliga och kulturella tjänster 7% Handel, transport, kommunikation 15% 6

8 Vilka vet något om kompetensbehoven i länet? Arbetsförmedlingen Prognos Arbetsmarknad Två gånger per år sammanställer Arbetsförmedlingen rapporten Prognos Arbetsmarknad. Syftet är att ge en kortsiktig bild av hur de svenska länens arbetsmarknad utvecklas och vilka rekryteringsbehov som finns. I undersökningen för hösten 2009 i Uppsala län bestod urvalet av 268 slumpmässigt utvalda arbetsplatser med en svarsfrekvens på 68 procent. 4 Respondenterna fick bland annat svara på frågor om de upplevt någon arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar det senaste halvåret. Arbetsförmedlingen sammanställer även andra rapporter som berör det framtida rekryteringsbehovet hos svenska arbetsgivare. Bland dessa kan Arbetsmarknadsutsikterna och Var finns jobben? nämnas. Båda utkommer årligen och ger en god bild av arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna för olika yrkesgrupper på nationell nivå i Sverige. Avtagande arbetskraftsbrist Arbetsmarknadsprognosen för hösten 2009 i Uppsala län visade att rekryteringsproblemen inom det privata näringslivet minskat markant. Nu uppgav ca 16 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att det förelåg en arbetskraftsbrist vilket kan jämföras med tidigare undersökningar där siffran legat relativt stabilt på omkring 30 procent. Störst var bristen inom verkstadsindustrin samt personliga och kulturella tjänster där en fjärdedel angett rekryteringsproblem. Bland de offentliga arbetsgivarna ansågs bristen något högre, framför allt vad gäller läkare och lärare inom grundskolan. 5 Yrkeskategorier med störst brist på arbetskraft i Uppsala län Distriktssköterskor Läkare Geriatriksjuksköterskor Tandläkare Förskollärare Sjuksköterskor (grundutbildade) Civilingenjörer, elektronik och teleteknik Civilingenjör, maskin Gymnasielärare i yrkesämnen VVS-ingenjörer 6 4 Arbetsförmedlingen (2009), Prognos Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010, s 25 5 Arbetsförmedlingen (2009), Prognos: Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010, s Arbetsförmedlingen (2009), Yrkesbarometern Uppsala län. 7

9 Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsbarometern Varje år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en nationell enkätundersökning bland ett brett urval av arbetsgivare. Syftet med undersökningen är att ta fram information om det nuvarande arbetsmarknadsläget och de framtida utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper. Arbetsgivarna tillfrågas bland annat om hur de bedömer tillgången på sökande med en viss utbildning samt hur antalet anställda bedöms förändras på ett respektive tre års sikt. Resultaten presenteras i Arbetskraftsbarometern. SCB sammanställer även rapporten Trender och prognoser som utkommer vart tredje år. Upplagan från 2008 beskriver den senaste utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning och arbetsmarknad med utsikter fram till Brist på yrkeserfarenhet hos arbetssökande 2008 års Arbetskraftsbarometer beskrev svenska arbetsgivares kortsiktiga kompetensbehov inom följande fyra utbildningsområden: teknik, vård, utbildning och samhällsvetenskap. Inom det tekniska området rådde det stor brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna personer. Detta gällde framför allt personer med gymnasiekompetens och högskoleutbildade civilingenjörer som inriktat sina studier mot byggnadsteknik, teknisk fysik samt elektronik- och material teknik. Även inom vårdområdet bedömdes efterfrågan på kompetent personal som stor. Detta gällde framför allt yrkeserfarna samt nyutexaminerade läkare, veterinärer och specialistutbildade sjuksköterskor. Liknande tendenser återfanns inom undervisningsområdet. Undersökningen visade att det rådde brist på både yrkeserfarna och nyutexaminerade förskolelärare och fritidspedagoger. Minst efterfrågan gällde nyutexaminerade arbetssökande inom det samhällsvetenskapliga området. De tillfrågade arbetsgivarna uppgav framför allt ett anställningsbehov av erfarna systemvetare, psykologer, jurister samt personal- och beteendevetare. 7 7 Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08,7 8

10 Utbildningar där arbetsgivare angivit att det rådde brist på sökande år 2008: Nyutexaminerade Yrkeserfarna Sjuksköterskor, specialistutbildade Tandläkare Verkstadsutbildade Civilingenjör, maskin-, fordons- och farkostteknik Fritidspedagoger Byggutbildade Jord- och skogsbruksutbildade Styr- och reglerteknisktutbildade Styr- och reglerteknisktutbildade Högskoleingenjör, byggnadsteknik 8 Svenskt näringsliv Sökande sökes! Svenskt Näringslivs rapport Sökande sökes! baseras på en landsomfattande enkätundersökning där företagare beskrivit sin egen rekryteringssituation. I 2008 års undersökning deltog cirka företag vilket motsvarar omkring 55 procent av de tillfrågade. Den övervägande delen av respondenterna var medlemsföretag med över fem anställda. Enkäten innehöll 24 frågor om tidigare och kommande rekryteringsbehov samt upplevda rekryteringssvårigheter. 9 Bristen på arbetskraft leder till minskad tillväxt Resultaten från rekryteringsenkäten 2008 visade att tre av fyra företag upplevt rekryteringsproblem under de senaste åren. Detta utgjorde även ett stort tillväxthinder. Totalt bedömdes omkring svenska företag ha hindrats från att öka sin produktion på grund av arbetskraftsbrist. Den främsta orsaken bakom företagens rekryteringsproblem var, enligt undersökningen, svårigheten att hitta personal med rätt yrkeserfarenhet. Mest problematiskt var det inom byggsektorn, transport samt IT- och telekombranschen. Andra yrkesområden som hade problem att rekrytera var vården samt industri- och teknikområdet Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08, s 16 9 Svenskt Näringsliv (2008), Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008, s Ibid, s

11 Företagarna Småföretagsbarometern Företagarnas rapport Småföretagsbarometern är en konjunkturenkät som genomförs två gånger per år. Resultaten presenteras på både nationell nivå och länsnivå. Syftet är att undersöka hur de svenska småföretagen uppfattar det ekonomiska läget och hur deras förväntningar ser ut den närmaste framtiden. Enkäten innehåller även frågor kring de enskilda företagens rekryteringssituation. Den nationella undersökningen för våren 2009 omfattade4 102 företagare inom det privata näringslivet med färre än 50 anställda. 11 Antalet tillfrågade småföretag i Uppsala län uppgick till 175 stycken. Kompetensbristen inte längre det största tillväxthindret för småföretagarna Småföretagsbarometern för våren 2009 visade att det blivit enklare för företagen i Uppsala län att rekrytera kompetent personal. Under hösten 2008 uppgav cirka 21 procent av de tillfrågade företagen en brist på arbetskraft. Denna andel minskade under våren till omkring 11 procent. Den bransch där rekryteringsproblemen var som mest framträdande var byggindustrin. Därefter följde uppdragsverksamhet och övriga privata tjänster. 12 Småföretagens arbetskraftsbrist i Uppsala län våren Företagarna, Swedbank och Sparbankerna (2009), Småföretagsbarometern Uppsala län, s 1 12 Ibid, s 31 10

12 Organisationskommittén för yrkeshögskolan Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning genomför regelbundna analyser om behovet av framtida KY-utbildningar. För att få starta en KY-utbildning krävs att det finns ett tydligt behov och en efterfrågan på den kompetens som utbildningen leder till. Under våren 2009 publicerade myndighetens organisationskommitté, inför uppbyggnaden av den nya Yrkeshögskolemyndigheten, en rapport om kompetens-behovet inom olika branscher. Bedömningarna har gjorts i samråd mellan KY-myndigheten, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Som grund ligger prognoser från Arbetsförmedlingen och aktuella branschorganisationer samt de kartläggningar av olika yrkesroller som gjorts inom utbildningsformerna kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning och kompletterande utbildning. 13 Specificerade utbildningar efter arbetsmarknadens behov Rapporten visade det framtida kompetensbehovet inom tretton olika utbildningsområden. Slutsatsen visade att det framför allt fanns ett behov av fler yrkeshögskoleutbildningar inom: Samhällsbyggnad och byggteknik (ingenjörer på mellannivå inom bygg- och anläggningsbranschen, fastighetstekniker, VVS-projektörer och mätteknik/git/gis) Teknik och tillverkning (maskinteknik, verkstadsindustri, driftteknik/energiteknik och el- och teleteknik) Data/IT (systemadministratörer och programmerare) Ekonomi, administration och försäljning (företagssäljare och redovisningsekonomer) 14 Svenska Handelskammarförbundet Svenska handelskammarförbundets analys av företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning baseras på en enkätundersökning där 532 företag runt om i landet deltagit. Majoriteten (55.6 procent) av respondenterna har mellan Organisationskommittén för yrkeshögskolan (2009), Organisationskommittén för yrkeshögskolans syn på kompetensbehov, s 1 14 Ibid, s

13 och 100 anställda. Företagen representerar en rad olika branscher inom tillverknings- och tjänstesektorn. 15 Rekryteringsläget Optimistiskt trots krisen Analysen visade att företagens rekryteringssituation är relativt positiv trots nuvarande lågkonjunktur. Under de närmaste åren planerar över 40 procent av företagen att nyrekrytera personal och en fjärdedel av de tillfrågade tror att antalet anställda i företaget kommer att öka på kort sikt. Dock angav cirka 28 procent av företagen att de kommer att behöva göra sig av med delar av den kompetens som är viktig för att kunna konkurrera både lokalt och globalt. Analysen visade även att det på längre sikt finns ett rejält behov av att rekrytera och fylla på kompetensen på arbetsmarknaden. Över 66 procent av företagen uppgav att de troligen kommer att öka antalet anställda fram till Framför allt gäller det rekrytering av mer välutbildad arbetskraft som exempelvis ingenjörer, tekniker, ekonomer samt branschkunniga säljare, inköpare och marknadsförare. Vidare visade analysen behovet av att förstärka samverkan mellan skola och näringsliv för att säkerställa att utbildningar kopplas samman med företagens efterfrågan. 16 Manpower Arbetsmarknadsbarometern Manpower genomför kvartalsvisa analyser som baseras på hur arbetsgivare i 34 olika länder bedömer det kortsiktiga rekryteringsbehovet. Resultaten presenteras i Arbetsmarknadsbarometern. Den totala undersökningen baseras på intervjuer med drygt arbetsgivare inom den privata och offentliga sektorn. För Arbetsmarknadsbarometern inför det tredje kvartalet 2009 intervjuades 751 svenska arbetsgivare. 17 Svag ökning av arbetsgivarnas rekryteringsbehov Arbetskraftsbarometern inför det tredje kvartalet 2009 visade att majoriteten av de undersökta branscherna i Sverige rapporterat uppgångar i 15 Svenska Handelskammarförbundet (2009), Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning, s 5 16 Ibid,, s Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet 2009, s 2 12

14 sysselsättningstrenden. De kortsiktiga rekryteringsbehoven var som högst inom hotell- och restaurangbranschen tätt följt av energisektorn. Undersökningen visade även att det rådde stora kontraster mellan de svenska regionerna vad gäller den övergripande sysselsättningstrenden. I Uppsala län rådde viss optimism på arbetsmarknaden trots att länet uppvisat den svagaste trenden på flera år Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet 2009, s 1 13

15 Källförteckning Arbetsförmedlingen (2009), Prognos Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010. Arbetsförmedlingen (2009), Yrkesbarometern Uppsala län. Företagarna, Swedbank och Sparbankerna (2009), Småföretagsbarometern Uppsala län. Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet Organisationskommittén för yrkeshögskolan (2009), Organisationskommittén för yrkeshögskolans syn på kompetensbehov. Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08 Svenska Handelskammarförbundet (2009), Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning. Svenskt Näringsliv (2008), Sökande sökes! Rekryteringsenkäten

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 Olle Dahlberg Utredare 08-613 81 09 olle.dahlberg@sverigesingenjorer.se 2009-12-21 1 (5) PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 09 redovisas för 72 utbildningsgrupper

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Hallands län 1 prognosen Svag utveckling på den halländska arbetsmarknaden 2013 Den svenska ekonomin har under en lång period varit starkare än de flesta andra europeiska länders

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 4 Rekryteringsläge 1995 4 6 4 Samtliga Intresset för ekonomisk utbildning har under lång tid varit mycket stort och ekonomer behövs inom flera olika arbetsområden.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Starkare arbetsmarknad Dalarna, liksom en stor del av resten av världen, dras med efterverkningarna av en seg lågkonjunktur. Ekonomin i USA och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008.

Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. Uppföljning av Ky-studerandes sysselsättning ett år efter examen studerande examinerade 2008. 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-978684-0-2 Diarienummer: YH 2010/71 Stockholm 2010 Grafisk

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västra Götalands län 1 PROGNOSEN Många nya arbetstillfällen under 2014 och 2015 Den ekonomiska konjunkturen förbättras gradvis och de närmaste åren kommer att kännetecknas

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Bilaga 2 Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 *Efterfrågan på förskollärare i Skåne

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist

Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av Analysavdelningen Jan Sundqvist Arbetsmarknadsutsikter för Dalarnas län till slutet av 216 Analysavdelningen Jan Sundqvist 1 486 4842 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator Index Riket Normalt Dalarna 12 11 1 9 8 7 27 27 28 28 29 29

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012 Stark ökning av efterfrågan inom tjänstesektorn KONJUNKTUREN PEKAR UPPÅT Efter förra årets kraftiga återhämtning fortsätter Blekinges arbetsmarknad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

EFTERFRÅGAN. Svag uppgång i orderingång. Färre nyanmälda platser, men utplaning. Något högre kapacitetsutnyttjande. Avtagande arbetskraftsbrist

EFTERFRÅGAN. Svag uppgång i orderingång. Färre nyanmälda platser, men utplaning. Något högre kapacitetsutnyttjande. Avtagande arbetskraftsbrist EFTERFRÅGAN Svag uppgång i orderingång Färre nyanmälda platser, men utplaning Något högre kapacitetsutnyttjande Avtagande arbetskraftsbrist Antalet varsel minskar Cirka 1 färre sysselsatta fram till slutet

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 Dalarnas län.indd 1 2014-01-08 17:16:07 prognosen Svag tillväxt, men stor efterfrågan på arbetskraft Arbetsmarknaden i Dalarna kännetecknas av en svag tillväxt,

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Oron i omvärlden ger effekt i Östergötland. Fram till och med 2011 har utvecklingen varit bra i Östergötland men inför 2012 är oron

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen...

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

Framtida utbildning och arbetsmarknad

Framtida utbildning och arbetsmarknad 2012-01-27 FOKUS: STATISTIK Framtida utbildning och arbetsmarknad År 2030 beräknas 170 utbildade saknas inom vården Fram till 2030 kommer både tillgång och efterfrågan av efter arbetskraft öka kraftigt.

Läs mer

Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknad Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Högskolan i Borås 150218 Henrik Atterström Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutsikterna Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns

Läs mer

Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör

Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör Omsvängningen i ekonomin har gått snabbt. Under våren 2011 var tillväxten i Sverige stark och företagens framtidsförväntningar mycket

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer