RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Oscar Revoledo, s, tjg ersättare Lena Karstensson, m, tjg ersättare Margareta Yngveson, s Sven B. Johansson, v Christer Falk, m Heine Albertsson, m Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Per Ericsson, fp Linus Gustavsson, fp Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Kerstin Engström, sekreterare Utses att justera: Margareta Yngveson Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Margareta Yngveson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 2003/56 Viadukt Kilen - Detaljplan Sverker Carlgren redovisar en planskiss över Viadukt Kilen. Bangården vid stationen byggas om i samband med elektrifieringen av järnvägen. Stationsområdet får tre spår och en ny plattform. Resande från Karlskrona får utgång direkt mot resecentrum. Resecentrum förändras inte. Bussgarage och bussuppställningsplatser försvinner. Förslaget innehåller planskilda korsningar för gång- och cykeltrafikanter vid Angelskogsvägen och Fridhemsvägen. Rondell redovisas vid korsningen Järnvägsgatan Prästlyckevägen Karlskronavägen och bro över järnvägen. Placering av bron grundar sig på Banverkets förprojektering av broar inför elektrifieringen av kustbanan. En ny bro över ån redovisas för gång-/cykeltrafik. Kilen föreslås bebyggas med 2- och 3-våningshus för bostäder blandat med verksamheter. Informationen noteras till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Dnr 2003/107 Kalleberga 8:13 Detaljplan Finn Månsson Arkitekt SAR, Spikahult, Eringsboda Planförslag har upprättats för fastigheten Kalleberga 8:13. Syftet med planen är att ge Kallinge Ångbageri möjlighet till utökning av sin verksamhet. Planförslaget innebär legalisering av verksamheten i detaljplanen genom ändring från bostadsändamål till småindustri med handel och bostad. Utökning av byggrätten. Ändring vad gäller mark som inte får bebyggas (prickmark). Planområdets areal uppgår till ca m 2. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar behandla planförslaget enligt reglerna för enkelt planförfarande. Byggnadsnämnden beslutar behandla planförslaget enligt reglerna för enkelt planförfarande, jml plan- och bygglagen 5 kap 28.

4 Byggnadsnämnden Dnr 2003/133 Ronneby 16:156 Planändring Föreligger förslag om tillbyggnad av Ronneby Sporthall som kräver en planändring. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att påbörja planarbetet och att planändringen föreslås behandlas enligt reglerna för enkelt planförfarande. Byggnadsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att påbörja planarbetet och att planändringen föreslås behandlas enligt reglerna för enkelt planförfarande, jml plan- och bygglagen 5 kap 28.

5 Byggnadsnämnden Dnr 2003/136 Kullen Detaljplan Sverker Carlgren redovisar en planskiss över förändring av detaljplanen för Kullen. Skissförslaget innehåller en utökning av byggrätten med ett mindre bostadshus. Huskroppen bör harmoniera med de övriga äldre bostadshusen i kvarteret. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar godkänna planskissen för samråd med berörda fastighetsägare och sakägare. Byggnadsnämnden beslutar godkänna planskissen för samråd med berörda fastighetsägare och sakägare, jml plan- och bygglagen 5 kap 20.

6 Byggnadsnämnden Dnr 2002/964 Häjan 1:20, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och carport/ pannrum Marcus Sabel, Box 37, Backaryd PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och carport/pannrum. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt ärendet, men vill att tomtens bredd minimeras 20 meter (så att avståndet till vattendrag - tomtgräns blir större). Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret för kommunicering med sökanden om justering av tomtens placering utanför strandskyddsområdet inkom en reviderad situationsplan. Tomtavgränsningen har justerats och bostadshuset kommer 100 m från vattendrag. Strandskyddsdispens beviljas. Dispensen bedöms inte påverka det rörliga friluftslivets intressen eller livsvillkoren för djur och växter inom strandskyddsområdet. Positivt förhandsbesked beviljas för situationsplan daterad Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Marcus Sabel Länsstyrelsen Statens naturvårdsverk

7 Byggnadsnämnden Dnr 2003/75 Dragsnäs 1:4 1:7 Byggplaner Marianne Örnerheim och Birgit Andersson Ägare av fastigheterna Dragsnäs 1:4 1:7 har planer och idéer om byggnation söder om Vierydsvägen i Dragsnäs. Man har för avsikt att sälja område för byggnation av 5-7 fritidshus alternativt året runt boende. Ett mindre markområde intill Dragsnäsviken avsett för brygga/båtplatser skulle ingå vid en ev försäljning. Ytterligare två områden önskas bebyggas med fem tomter avsedda för fritidshus alternativt året runt boende. Ägarna önskar ett utlåtande över förslaget. Ärendet föredras av Sverker Carlgren. Område A2 och B ligger inom strandskyddat område, enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 13. Nybyggnation av fritidsbebyggelse strider mot miljöbalkens 4 kap 4. Byggnation inom område A måste prövas genom detaljplaneläggning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt byggnation utanför strandskyddsområde med villkor att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att byggnation inom område A måste prövas genom detaljplaneläggning för permanentbostäder som också kan innefatta område C. Område A2 handläggs av länsstyrelsen. Område B, som ligger inom strandskyddsområde, bör lämnas obebyggt för att bevara strandområdet. Området bör bevaras för det rörliga friluftslivets behov. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Marianne Örnerheim och Birgit Andersson

8 Byggnadsnämnden Dnr 2002/792 Häggatorp 23:17 Tillbyggnad av enbostadshus med altan Fast.adress: Norrekullsvägen 7 Milan Obrovac, Norrekullsvägen 7, Kallinge PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iqw/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 150 m 2. Uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta större area än 60 m 2. Fastigheten ligger inom flygbullerpåverkat område. Flygbullernivå 60 dba och maxbullernivå 80 dba. Befintligt enbostadshus uppgår till 157 m 2 samt öppenarea 10 m 2. Ansökan avser tillbyggnad med en altan om 19,2 m 2. Byggnadsnämnden beslutade 520/2002 att meddela att bygglov inte kan beviljas då den totala byggnadsytan överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Byggnadsnämnden beslutade att ge sökanden möjlighet till yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml plan- och bygglagen 8 kap 11. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 150 m 2. Byggnadsarean blir för stor och kan inte betraktas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Exp: Milan Obrovac

9 Byggnadsnämnden Dnr 2003/112 Trolleboda 1:92 Tillbyggnad av enbostadshus Christer Bergström, Skogsråstigen 9, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 80,4 m 2 och gäststuga 21 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 18 m 2. Totalt 119,4 m 2. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att bygglov inte kan beviljas då huvudbyggnads byggnadsarea överskrider detaljplanens tillåtna area. Bostadshus får inte uppta större areal än 80 m 2. Byggnadsarean blir för stor och kan inte betraktas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Christer Bergström

10 Byggnadsnämnden Dnr 2002/831 Gäddegöl 2:10 (avst fr) Nybyggnad av enbostadshus Lennart Johansson, Gäddegöl, Eringsboda PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom område för kulturminnesvård (fornlämningar enligt kulturminnesvårdsprogrammet). Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 136,8 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande föreligger. Länsantikvariens yttrande i ärendet föreligger. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Länsantikvariens yttrande Exp: Lennart Johansson

11 Byggnadsnämnden Dnr 2003/124 Kalleberga 4:27 Tillbyggnad av garage med inbyggt uterum Fast.adress: Niordsdalsvägen 41 Lisbeth och Stig Lindström, Niordsdalsvägen 41, Kallinge PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större areal än 130 m 2 samt uthus eller annan gårdsbyggnad inte större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 91 m 2 och skyddsrumsgarage 53 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av garage med uterum om 15 m 2. Grannemedgivande föreligger. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att gårdsbyggnadens byggnadsyta överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Uthus/gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 50 m 2. Byggnadsarean blir för stor och kan inte betraktas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Lisbeth och Stig Lindström

12 Byggnadsnämnden Dnr 2003/92 Hjorten 1 Nybyggnad av gruppbostad, ombyggnad av bibliotek m m Fast.adress: Lindblomsvägen 123, 124, 125 AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av gruppbostad om 364 m 2, ombyggnad av lägenheter till bibliotek 552 m 2 samt fasadändring. Nybyggnad av tvättstuga, ca 76 m 2. Nybyggnationen sker på prickmark varför detaljplanen måste ändras. Planarbetet bekostas av sökanden. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja tillfälligt bygglov för en tid av fem år år i avvaktan på planändring. Bygglov för tillfällig åtgärd beviljas för en tid av fem år, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

13 Byggnadsnämnden Dnr 2003/82 Ronneby 27:2 Tillbyggnad av industribyggnad med tak över lager Tarkett Sommer AB, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /J/, industriändamål. Ansökan avser tillbyggnad av industribyggnad med tak över lager om 150 m 2, förlagt på prickmark. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja tillfälligt bygglov för en tid av fem år. Bygglov för tillfällig åtgärd beviljas för en tid av fem år, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

14 Byggnadsnämnden Dnr Trolleboda 1:80 Nybyggnad av fritidshus och garage (förlängning) Magnus Karlsson, Näckstigen 3, Ronneby Byggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage 426/1986. Bygglovet har därefter förlängts 56/1993 och 131/ upplystes sökanden om att ytterligare förnyelse av lovet inte kunde påräknas inkom en skrivelse med anhållan om ytterligare förlängning av lovet. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att avslå anhållan om ytterligare förlängning av bygglovet. Sökanden uppmanas att söka nytt bygglov. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Magnus Karlsson

15 Byggnadsnämnden Dnr 2002/869 Millegarne 2:25 Tillbyggnad av fritidshus Fast.adress: Fyrvägen 5 Bertil Johannesson, Fyrvägen 5, Listerby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF/. På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta större sammanlagd byggnadsarea än 30 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till ca 97,3 m 2. Uthus ca 42 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av huvudbyggnaden med 15 m 2. Totalt 112,3 m 2. Byggnadsnämnden beslutade 578/2002 att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Den sammanlagda byggnadsarean blir för stor och kan inte betraktas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Exp: Bertil Johannesson

16 Byggnadsnämnden Dnr 2002/878 Jordö 2:41 Tillbyggnad av fritidshus Per I. Andersson, Norra Jordövägen 53, Nättraby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 58,4 m 2, uthus 36,4 m 2 plus öppenarea 6,8 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med 11,5 m 2. Totalt 69,9 m 2 i fritidshus. Byggnadsnämnden beslutade 579/2002 att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11. På tomt som omfattar med F betecknat område får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 60 m 2. Den sammanlagda byggnadsarean blir för stor och kan inte betraktas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Exp: Per I. Andersson

17 Byggnadsnämnden Dnr 2003/87 Svalemåla 1:1 Nybyggnad av uthyrningsstugor Åke Carlsson, Svalemålavägen 6, Bräkne-Hoby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. (Detaljplanearbete för området pågår.) Ansökan avser nybyggnad av sex uthyrningsstugor om 41,8 m 2 och fyra uthyrningsstugor om 29,2 m 2 samt en receptionsbyggnad om 24 m 2. Avloppslösningen är behandlad och godkänd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med villkor att planen vinner laga kraft. Bygglov beviljas med villkor att planen vinner laga kraft. Sökanden har ej rätt att påbörja åtgärder innan planen vunnit laga kraft jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 18a. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: Åke Carlsson

18 Byggnadsnämnden Dnr 2003/97 Svanevik 1:27 Tillbyggnad av fritidshus Fast.adress: Svaneviksvägen 36 Peter Goos, Sjöberga, Ringstorp, Linköping PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B I/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus/fritidsstugor må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintligt fritidshus uppgår till 82 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med 9,9 m 2 samt fasadändring. Inbyggnad av verandor under befintligt tak. Avloppslösningen är behandlad och godkänd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att bygglov inte kan beviljas då fritidshus byggnadsyta överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Bostadshus/fritidshus får inte uppta större areal än 50 m 2. Byggnadsarean blir för stor och kan inte betraktas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Peter Goos

19 Byggnadsnämnden Dnr 2002/959 Garnanäs 1:44 Tillbyggnad av friggebod med förråd Fast.adress: Mölleviksvägen 7 Margareta Nilsson, Blåbärsstigen 7, Hässleholm PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte erforderlig gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd areal än 90 m 2. Fristående gårdsbyggnad får ej uppta större areal än 20 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av friggebod med förråd om 10 m 2. Totalt 23,3 m 2. Huvudbyggnadens areal uppgår till 88,9 m 2. Byggnadsnämnden beslutade 20/2003 meddela att bygglov inte kan beviljas då den totala byggnadsytan överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Byggnadsnämnden beslutade bordlägga ärendet för att ge sökanden tillfälle till yttrande inkom sökandens yttrande som varit utsänd till nämndens ledamöter. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar avslå framställningen, uppgifterna i skrivelsen från föranleder inget nytt ställningstagande. Byggnadsarean överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea och byggnadsnämnden medger ej bygglov för tillfällig byggnad, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8 kap 27. Exp: Margareta Nilsson

20 Byggnadsnämnden Dnr 2003/91 Hjorten 1 Bef garage flyttas samt kompletteras med ytterligare platser Fast.adress: Lindblomsvägen AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser flyttning av bef garage (12 x 2 platser) och komplettering med 16 platser inkom reviderade ritningar. Bygglov beviljas för ritningar daterade Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

21 Byggnadsnämnden Dnr 2003/119 Häggatorp 18:1 Nybyggnad av miljöhus Fast.adress: Skolvägen 4 Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av miljöstation om 24,7 m 2 förlagd på prickmark. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov och avvikelse från planbestämmelserna för byggnation på prickmark. Byggnation sker på prickmark. Detta är en mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte samt anses inte ha någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Bygg- och fastighetsenheten

22 Byggnadsnämnden Dnr 2002/917 Millegarne 2:86 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus Rigmor och Johnny Svensson, Gövägen 139, Listerby PBL 8:34. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde, inom område för friluftsliv och inom ekologiskt känsligt område enligt naturvåden. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger. Nämnden tillstyrker ärendet om anslutning sker till det kommunala VA-nätet. Berörda grannar har givits möjlighet till yttrande. Några erinringar har inte inkommit. Strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av bostadshus. Den enskilda vägen vid stranden mellan tomt och strand gör att tomtavgränsningen och placering av bostadshuset inte anses inverka negativt på tillgängligheten till den aktuella stranden eller livsvillkoren för djur och växter inom strandskyddsområdet. Positivt förhandsbesked beviljas. Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Bilaga: Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande Exp: Rigmor och Johnny Svensson Länsstyrelsen Statens naturvårdsverk

23 Byggnadsnämnden Dnr 2003/218 Järnavik 1:55 Inredning av konferensrum på annex vind Järnaviks vandrarhem, Monika Kronlund, Box 19, Bräkne-Hoby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /KI/. Plats för gårdsbyggnad i en våning utan vind. Byggnaden skall ha sadeltak och ca 30 % taklutning. Ansökan avser inredning av vind med ett konferensrum för personer. Övervåningen görs tillgänglig via utvändiga trappor på gavlarna. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov och medge avvikelse från planbestämmelserna för inredning av vinden Avvikelse medges från planbestämmelserna för inredning av vinden. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Järnaviks vandrarhem

24 Byggnadsnämnden Dnr 2001/699 Kalleberga 6:175 Anmälan om kioskbyggnad Kioskbyggnaden är förfallen och har sådana brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den. 231/2002 beslutade byggnadsnämnden att uppmana arrendatorn Gert Andersson, Älgvägen 17, Kallinge, att riva kioskbyggnaden och iordningställa området senast två månader efter delgivning av beslutet. Vid besiktning har konstaterats att kioskbyggnaden inte har rivits. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar ansöka om handräckning med rivning och iordningställande hos Kronofogdemyndigheten. Byggnadsnämnden beslutar ansöka om handräckning med rivning och iordningställande hos Kronofogdemyndigheten. Byggnaden ska rivas och borttransporteras (selektiv rivning), ev grundmur borttages till 0,7 m under mark och ev ledningar omhändertas. Området iordningställes med matjord och marken besås med gräs. Exp: Gert Andersson Kronofogdemyndigheten

25 Byggnadsnämnden Dnr 2002/271 Balder 12 Anm om båt intill tomtgräns Roy Nilsson Byggnadsnämnden har mottagit en anmälan om en båt som skymmer sikt vid utfart och skräp som samlas under och ikring båten. Vid arbetsutskottets sammanträde redovisas foton från fastigheten. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Roy Nilsson

26 Byggnadsnämnden Balder 11 och 12 Sverker Carlgren informerar om att en fastighetsreglering erfordras för fastigheterna Balder 11 och 12. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att beställa en fastighetsreglering för plangenomförande. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

27 Byggnadsnämnden Dnr 2002/687 Ronneby 25:3 Anmälan om inredd lägenhet i industrifastighet En anonym anmälan har mottagits om att en permanent bostad har inretts inne i industrifastigheten Ronneby 25:3. 501/2002 beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt kontoret att utreda ärendet och återkomma med redovisning tillsammans med fotografier. Vid arbetsutskottets sammanträde redovisas foton från fastigheten. De utrymmen som redovisas ger möjlighet till övernattning m m men är ej att betrakta som bostad. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

28 Byggnadsnämnden Dnr 2003/120 Remiss Rivning av Kallinge Bruk 3:1, Matildeberg Bygg- och fastighetsenheten Bygg- och fastighetsenheten har för avsikt att riva fastigheten Kallinge Bruk 3:1 p g a gällande detaljplan och utbyggnad av trafikrondell. Eventuella synpunkter skall framföras senast 21 mars Nybyggnad av rondell kräver en planändring. Byggnadsnämnden har inget att invända mot en eventuell rivning av Kallinge Bruk 3:1. Rivningslov erfordras. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

29 Byggnadsnämnden Dnr 2003/122 Remiss Skrivelse ang förvärv av skulptur samt permanentutställning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har mottagit en skrivelse från Carin Nilsson, Mor Oliviagården, angående förvärv av skulptur samt permanentutställning med Astrid Rietz skulpturer. Av kommunstyrelsen har Biblioteks- och kulturnämnden fått i uppdrag att tillsammans med Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden lämna förslag betr eventuellt inköp och ev placering av skulpturen Amerika Amanda. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden beslutar meddela att man inte har något att erinra mot att en skulptur av aktuell form placeras i anslutning till de centrala delarna av Ronneby. Exp: Kommunstyrelsen

30 Byggnadsnämnden Dnr 2003/32 Budget 2004 Direktiv/anvisningar ang budgetäskande Direktiv/anvisningar angående nämndernas budgetäskande 2004 har varit utsänt till nämndens ledamöter. Kostnaden för bostadsanpassning förutses öka med anledning av Regeringsrättens dom om bidrag för installation av trapphissar i bostads- och hyresrättshus. Personalbesättningen på kontoret diskuteras. Förutom stadsarkitekten behövs två planerartjänster med anledning av det ökade arbetet med detaljplaner. 0,5 planerartjänst bör kunna finansieras med ökade intäkter. Möjligheten att höja grundavgiften diskuteras. För närvarande är den 27 kronor (den höjdes senast ). Underlag och förslag för budgetäskande 2004 redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde. Informationen noteras till protokollet.

31 Byggnadsnämnden Dnr 2000/676 Saxemara 1:134 Nybyggnad av fritidshus och carport/förråd Länsrättens mål nr Byggnadsnämnden beslutade 524/2002 att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport. (Huvudritningar daterade och situationsplan daterad ) Ärendet överklagades till Länsstyrelsen. Beslut föreligger från Länsstyrelsens beslut har överklagats till Länsrätten som förelägger byggnadsnämnden att yttra sig i ärendet. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att man inte har något ytterligare att tillföra ärendet utan hänvisar till tidigare beslut. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Länsrätten

32 Byggnadsnämnden Dnr 2000/433 Makrilla 2:1 - Förrådsbyggnad inkom en skrivelse från fastighetsägarna till Makrill 2:1 att den förrådsbyggnad som uppställts på markområde intill Stensjön numera upplåtits för foderförvaring en skrivelse. Området vid sjön där boden placerats, har inte använts som betesmark tidigare..bodens placering inskränker på allemansrätten. Stranden har tidigare i årtionden utnyttjats av allmänheten, för rekreation och bad. Som fritidshusägare i området anser vi att boden måste flyttas från stranden. 69/2003 beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt kontoret att undersöka om länsrättens beslut är överklagat. Länsrättens dom från om föreläggande att vidta rättelse enligt 10 kap 14 plan- och bygglagen (1987:10). PBL. Domen överklagades till Kammarrätten Informationen noteras till protokollet. _

33 Byggnadsnämnden Dnr 2003/207 Delegation för köpeavtal Byggnadsnämnden beslutar ge ordföranden delegation att godkänna förslag till köpeavtal för småhus inom planlagda områden.

34 Byggnadsnämnden Information Anders Nilsson, LIP-samordnare har sammanställt en verksamhetsrapport för år 2002 för genomförande av lokalt investeringsprogram för hållbar utveckling i Ronneby Kommun. * Bortledning av spillvatten från Slättanäsviken och behandling av allt dagvatten från Listerby och Johannishus. * Vassbäddar vid Rustorps avloppsreningsverk. * Lokal dagvattenhantering på Hjorthöjden. * Vassbäddar Eringsboda och Hallabro avloppsreningsverk. * Separering av dagvatten i Risatorp. * Våtmark Risanäsbäcken. * Administration av lokalt investeringsprogram. Sverker Carlgren redogör för rapporten. Information noteras till protokollet.

35 Byggnadsnämnden Dnr 2002/19 Leråkra 2:21 Nybyggnad av fritidshus, flyttning av bef stuga Christina och Jan-Åke Nilsson, Oregatan 4, Vinslöv För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Område A: huvudbyggnadens byggnadsarea får inte överstiga 60 m 2 och uthusens sammanlagda byggnadsarea får inte överstiga 25 m 2. Befintliga byggnader uppgår till: A ca 25 m 2 (förråd), B ca 9,9 m 2 (friggebod) och C ca 5 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus Byggnadsnämnden avslog 525/2002 ansökan om nybyggnad av fritidshus då huvudbyggnadsarea överskred områdesbestämmelsernas area och att avvikelsen inte kunde anses som en mindre avvikelse från bestämmelserna inkom en förtydligande ritning med fritidshusets takslut över uteplats. I alternativ 1 uppgår byggnadsarean till 70,5 m 2 och alternativ 2 till 65,1 m 2. Avvikelse medges från planbestämmelserna för större byggnadsyta än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus om 65,1 m 2 (alternativ 2) enligt ritning daterad Byggnad C om 5 m 2 rives. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Christina och Jan-Åke Nilsson

36 Byggnadsnämnden Dnr 2002/823 Sömmaren Detaljplan Planförslaget har upprättats för att möjliggöra en etablering av dagligvarubutik inom Sömmaren 2. Automatstationen för bensin bibehålles men med förändrat läge av skärmtak och pumpar. Planförslaget har behandlats enligt reglerna för enkelt planförfarande. Samrådsredogörelse redovisas. Planen förutsätter ett avtal mellan kommunen och Lidl. Byggnadsnämnden beslutar ge ordföranden delegation att anta detaljplanen efter att kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet mellan kommunen och Lidl.

37 Byggnadsnämnden Dnr 2002/714 Sömmaren 2 Nybyggnad av livsmedelsbutik Fast.adress: Karlshamnsvägen Lidl Sverige KB, Derbyvägen 6 C, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan (planarbete pågår). Ansökan avser nybyggnad av livsmedelsbutik, uppsättande av skyltar samt nybyggnad av parkering. Reviderade ritningar inkom Byggnadsnämnden beslutar ge ordföranden delegation på att bevilja bygglov efter att kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet mellan kommunen och Lidl. Exp: Lidl Sverige KB

38 Byggnadsnämnden Dnr 2002/715 Sömmaren 2 Ombyggnad av automatstation Fast.adress: Karlshamnsvägen Bilisten i Sverige AB, Bengt Ahlberg, Maskingatan 5, Göteborg PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan (planarbete pågår). Ansökan avser rivning av bef skärmtak, databyggnad, refuger och skyltar. Nybyggnad av skärmtak, refuger, förändring av skyltar samt installation av oljeavskiljare. Byggnadsnämnden beslutar ge ordföranden delegation på att bevilja bygglov efter att kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet mellan kommunen och Lidl. Exp: Bilisten i Sverige AB

39 Byggnadsnämnden Dnr 2002/795 Kalleberga 8:85 Överklagat bygglovsärende 46/2003 beslutade byggnadsnämnden att avslå en framställning om tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum om 15,8 m 2. Befintligt enbostadshus uppgår till ca 216,2 m 2 och uthus 36 m 2. Enligt planbestämmelserna får huvudbyggnad jämte uthus/gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd areal än 200 m inkom en överklagan av byggnadsnämndens beslut. Ärendet redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar att inte ompröva sitt tidigare beslut. Vidare beslutas att översända ärendet till länsstyrelsen. Exp: Länsstyrelsen Rune Pettersson, för kännedom

40 Byggnadsnämnden Dnr 2003/15 Kuggeboda 1:8 Överklagat bygglovsärende 10/2003 beviljade Sverker Carlgren bygglov på delegation för en pumpstation om 9 m inkom en skrivelse med yrkande om att bygglovet ska rivas upp. Sverker Carlgren redogör för ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar notera informationen till protokollet och översända ärendet till länsstyrelsen. Exp: Länsstyrelsen

41 Byggnadsnämnden Utbildningsdagar för byggnadsnämndens ledamöter och ersättare Sverker Carlgren redovisar förslag till utbildningsdagar för byggnadsnämndens ledamöter och ersättare. Måndagarna den 31 mars, 14 april, 28 april och 5 maj som reservdag på eftermiddagarna mellan kl Utbildningen omfattar: Samhällsbyggnadskontoret; Plan- och bygglagen; Bygglov och tillsyn; Planering och Miljöbalken. En särskild inbjudan kommer att skickas ut.

42 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglemente Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från föredras och läggs till handlingarna.

43 Byggnadsnämnden Läggs tillhandlingarna Länsstyrelsens beslut från , Exteriör förändring av ekonomibyggnad vid Johannishus slott, Johannishus 1:2. Länsstyrelsens skrivelse från , samråd enlig 12 kap 6 miljöbalken ang uppförande av nytt trädäck på fastigheten Stenaby 1:19. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 11/2003. Förslag till IT-policy för Ronneby kommun. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 12/2003. Förslag om inrättande av Krisledningsnämnd. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll Information om Sveriges fastigheter från Lantmäteriet. Mjuka värden hårda beslut. Om samverkan kring hälsosam samhällsplanering. Slutrapport från Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Svenska kommunförbundets cirkulär: Nr 108 Kurs; kommunal vardagsjuridik för nyvalda förtroendevalda Nr 109 Räddningskostnadsnämnden Nr 112 Geografiska namn i toppdomänen.se Nr 128 Ändringar i kommunallagen från den 1 juli Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

44 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering 289/2001 Dnr 2002/968 Binga 4:9 Göran Garnborn Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara , BV 3. Delegationsbeslutet noteras till protokollet.

45 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygganmälansärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr 2003/52 Slånbäret 3 Anna och Marcus Callenbring Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 4. Dnr 2003/51 Hjortsberga 4:112 Jane och Fredrik Westrup Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , BA 5. Dnr 960/2002 Liatorp 3:17 Gert Wallentinsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , BA 6. Dnr 970/2002 Hjortsberga 4:71 Patrik Becker Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , BA 7. Dnr 955/2002 Rubinen 4 Per-Anders Truedsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , BA 8. Dnr 2003/111 Karlstorp 2:3 AB Ronneby Industrifastigheter Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för ändring av restaurang , BA 9. forts

46 Byggnadsnämnden forts 131 Dnr 2003/127 Listerby 16:49 Karin Enhagen Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 10. Dnr 2003/113 Stensötan 3 Georg Johansson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , BA 11. Dnr 2003/89 Mölleskog 1:6 Magnus Holmberg Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 12. Dnr 2003/94 Vildvinet 6 Erling Andersson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , BA 13. Dnr 2003/132 Bredåkra 9:117 Lars Sunnergård Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 14. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

47 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr 2003/15 Kuggeboda 1:8 Benny Karlsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av pumpstation , 10. Dnr 2003/8 Apan 2 Systembolaget Sverker Carlgren har beviljat bygglov för ombyggnad av butik för självbetjäning, flyttning av entré samt skylt , 12. Dnr 921/2002 Vieryd 1:22 Anders Wahlberg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 13. Dnr 2003/13 Droppemåla 1:72 Gert Ottosson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för påbyggnad av enbostadshus Dnr 2003/21 Hoby 19:125 Christer Persson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för fasadändring av enbostadshus samt installation av eldstad , 15. Dnr 2003/37 Björstorp 2:9 Per Holmberg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av garage/förråd (rivn av bef garage) , 16. forts

48 Byggnadsnämnden forts 132 Dnr 2003/30 Skivlingen 4 Magnus och Lena Olofsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med vindskupa , 17. Dnr 2003/28 Inge 1 Elli och Roland Andersson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med balkong , 18. Dnr 2003/20 Droppemåla 1:78 Jill Pettersson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 19. Dnr 2003/66 Bulten 1 Patrik Håkansson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 20. Dnr 2003/50 Knut 19 ELIT Blekinge AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av kallförråd under bef skärmtak, trappa, skylt och skärmtak. Dnr 2003/64 Svenstorp 1:36 Dan Lindström Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 22. Dnr 2003/65 Clownen 2 Johan Svensson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 23. forts

49 Byggnadsnämnden forts 132 Dnr 2003/123 Kartorp 5:4 Hans Johnsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 24. Dnr 2003/110 Förmannen 1 Anders Johnsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum och grillplats/skorsten , 25. Dnr 2003/129 Telefonen 2 Systembolaget Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av skyltanordning , 26. Dnr 2003/114 Skärmen 11 Bo och Elisabeth Thelin Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd , 27. Dnr 2003/115 Vambåsa 19:1 och 27:1 Hans Magner Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 28. Dnr 2003/96 Viktor 26 Posten Sverige AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av skyltar , 29. Dnr 2003/98 Spolen 7 Lars-Olof Wilhelmsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 30. forts

50 Byggnadsnämnden forts 132 Dnr 2003/102 Svenstorp 5:12 Magnus Karlsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 31. Dnr 2003/2 Hoby 6:76 Joachim Wahlberg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för fasadändring (byte av fönster, nya fönster och dörr) samt installation av eldstad , 32. Dnr 2003/101 Hjortsberga 4:5 Ola Åhlfeldt Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 33. Dnr 2003/81 Loke 2 Börje Rosenquist Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 34. Dnr 2003/79 Stensötan 10 Werner Josefsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum , 35. Dnr 825/2002 Solvändan 10 Peter Roslund Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad , 36. Dnr 2003/69 Hjortsberga 4:38 Mikael Sfatos och Camilla Johansson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av garage/förråd , 37. forts

51 Byggnadsnämnden forts 132 Dnr 2003/118 Kalleberga 3:86 Åke Ålebring Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum och tillbyggnad av garage med vedbod , 38. Dnr 2003/70 Motorn 1 NVS, Leif Zagerholm Sverker Carlgren har beviljat bygglov för utvändig ändring av kontorslokal , 39. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-05-23 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Hugo Savmyr, s, tjg ersättare Kitty Wachtmeister, m Heine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.55 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Christer Falk, tjg ersättare,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-02-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-06-20 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.30 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-02-12 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-11-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 1999-04-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 - Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Pirjo Elovaara, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Ulrik Lindqvist, tjg

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-03-13 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-03-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-05-14 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Göran T. Andersson, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Gunnar Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(30) 2008-11-13 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare Lena Karstensson (m) Åke Ågren

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer