RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Kitty Wachtmeister, m Heine Albertsson, m Carl-Eric Nilsson, c Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Tommy Andersson, kd Gisela Gyllensting, mp Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Kerstin Engström, sekreterare Utses att justera: Kitty Wachtmeister Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Kitty Wachtmeister ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 842/2001 Leråkra 3:19 Delning av fastighet Lantmäteriet, Karlshamnsvägen 2, Ronneby Till lantmäteriet har inkommit en ansökan om klyvning av fastigheten Leråkra 3:19 i två lotter. Fastighetens areal är m 2 och bebyggd med året runt hus, fritidshus och snickeriverkstad. Kommunalt VA-system finns. Lantmäteriet ansöker med stöd av 4 kap 25a fastighetsbildningslagen (FBL) byggnadsnämndens prövning enligt 3 kap 3 FBL. Rolf Bergström, lantmäteriet, föredrar ärendet vid arbetsutskottets sammanträde har länsstyrelsen meddelat att man inte har något att erinra mot klyvning av fastigheten eftersom den inte motverkar syftet med strandskyddet. En klyvning av fastigheten strider inte mot områdesbestämmelserna och lotterna blir ändamålsenliga. Byggnadsnämnden tillstyrker en klyvning av fastigheten för permanenthus på bägge tomterna. Tillfartsväg skall ordnas till båda tomterna. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Lantmäteriet

3 Byggnadsnämnden Dnr 302/2001 Ronneby 22:1 Ändring av detaljplan Gällande detaljplan medger handelsetablering i området. Genomförandetiden för planen är 15 år. Det återstår ungefär fyra år av genomförandetiden. Planändringen för Ronneby 22:1 förutsätts för etablering av ett regionalt affärscentrum för handels- och verksamhetsområde , 301 beslutade byggnadsnämnden att utföra en miljökonsekvensbeskrivning och att ställa ut planförslaget efter bearbetningar och komplettering. En rad synpunkter har inkommit under utställningstiden som sammanställts och utsänts som bilaga till nämndens ledamöter. F17 har uttryckt viss tveksamhet till planförslaget och påpekar säkerheten och bullerpåverkan för handelscentrat som ligger i banans södra förlängning Enligt länsstyrelsens mening behöver vissa kompletteringar göras till konsekvensbeskrivningen. Vidare att alla kommuner inom upptagningsområdet bör höras. Av angränsande kommuner som hörts har Karlshamns och Emmaboda kommuner framfört att etableringen påverkar deras detaljhandel. Det aktuella planförslaget innebär inte någon utökning av gällande byggrätt eller utnyttjandegrad i något avseende. Förslaget omfattar endast förändring avseende anpassning av gräns till det föreslagna natur 2000-området, som ligger väster om planområdet. Bestämmelsen som hindrar etablering av livsmedelshandel har tagits bort. Byggnadsnämnden beslutar att föra planförslaget vidare till kommunfullmäktige för antagande Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Utförd konsekvensutredning anses vara tillfyllest. Byggnadsnämnden beslutar att föra planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Exp: Kommunfullmäktige

4 Byggnadsnämnden Dnr 573/2001 Gärestad 4:7 Förhandsbesked för nybyggnad av hönshus Peter Fransson och Anders Woxblom, Gärestads Bygata 11, Ronneby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Inom område för framtida utbyggnadsområde och inom område för kulturminnesvård, fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett hönshus med kapacitet för ca hönor. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande föreligger , 400 beslutade byggnadsnämnden att remittera ärendet till planberedningen. Planberedningen har haft ärendet uppe vid sitt oktobersammanträde. Eftersom området ligger inom framtida utbyggnadsområde anser planberedningen att platsen inte är bra. Sökanden har vid kontakt framfört önskemål om att hitta ett lämpligt läge mellan Listerby och Ronneby. Kommunen skall om möjligt vara behjälplig och målet är att hitta ett annat läge. Informationen noteras till protokollet. Exp: Peter Fransson och Anders Woxblom

5 Byggnadsnämnden Dnr 708/2001 Förkärla-Arvidstorp 2:5 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Thomas Svensson, Nedre Arvidstorpsvägen 20, Johannishus PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom riksintresse och fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Miljö- och hälsoskyddsnämndens positiva yttrande föreligger. Enligt länsstyrelsen och länsmuseet möter en förtätning av den samlade bebyggelsen i Arvidstorp inget hinder. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att man anser att hänsyn skall tas till kulturmiljön vad gäller placering, utformning och färgsättning av ny bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Bilaga: Länsstyrelsens och Blekinge museums yttranden Exp: Thomas Svensson

6 Byggnadsnämnden Dnr 788/2001 Nåtlaren 2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt delning av tomt Fast.adress: Sadelmakaregatan 7 Tomas Lundberg, Bastuviksvägen 7, Bräkne-Hoby PBL 8:34. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/. På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggnader uppföras. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 120 m 2. Uthus och andra gårdsbyggnader får inte uppta större byggnadsarea än 40 m 2. Lokal förekomst av högradon. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt delning av tomt. Fastigheten uppgår till 994 m 2. Detaljplanen medger en delning av tomten och i området förekommer mindre tomter. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för att ge berörda fastighetsägare utmed Byhallavägen och i kvarteret Nåtlaren möjlighet till yttrande. Byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Exp: Tomas Lundberg

7 Byggnadsnämnden Dnr 777/2001 Häggatorp 2:148 Förhandsbesked för ombyggnad av lägenheter Fast.adress: Mandelblomsvägen 12 Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun, Ronneby PBL 8:34. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Fastigheten ligger inom flygbullerpåverkat 65 dbaområde. Ansökan avser förhandsbesked gällande ombyggnad av lägenheter i fastigheten. Fastigheten som är i kommunens ägo skall om möjligt försäljas. Bygg- och fastighetsenheten önskar kunna ge ev köpare besked om det är möjligt att bygga om lägenheterna i fastigheten. Byggnadsnämnden är beredd att medge bygglov för ombyggnad av fastigheten med villkor att byggnaden skall isoleras mot buller med hänsyn till bullerpåverkan (flygbuller) så att en acceptabel ljudnivå för bostäder erhålls. Byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

8 Byggnadsnämnden Dnr 795/2001 Makrilla 1:10, 1:11 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Heine Albertsson, Box 55, Hallabro PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom område för friluftslivet och delvis inom strandskyddsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddskontoret för yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstyrkt ärendet med hänvisning till att platsen ligger inom strandskyddsområde. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för samråd med sökanden om att placera tomtavgränsningen utanför strandskyddsområdet. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Heine Albertsson deltar inte i beslutet. Exp: Heine Albertsson

9 Byggnadsnämnden Dnr 828/2001 Svalemåla 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av stugby Åke Carlsson, Svalemålavägen 6, Bräkne-Hoby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, riksintresse för friluftslivet och inom klass 2 enligt naturvårdsplanen. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av stugby med ca 10 stugor för uthyrning. Skrivelse i ärendet har varit utsänd till nämndens ledamöter. Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddskontoret för yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt principiellt. VA-frågan skall prövas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Likaså skall anmälan enligt Miljöbalken göras av stugbyverksamheten. Byggnadsnämnden ställer sig principiellt positiv till byggnation av en stugby. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 1 krävs en detaljplaneläggning bl a för att närmare precisera bebyggelsens omfattning och utformning med hänsyn till angränsande intressen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Åke Carlsson

10 Byggnadsnämnden Dnr 829/2001 Svalemåla 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av ett antal enbostadshus Åke Carlsson, Svalemålavägen 6, Bräkne-Hoby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, delvis inom strandskyddsområde, riksintresse för friluftslivet och inom klass 2 enligt naturvårdsplanen. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett antal enbostadshus. Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddskontoret för yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är i princip positiv, men strandskyddet skall respekteras. VA-frågan skall prövas i miljö- och hälsoskyddsnämnden (C-anläggning). Höggradig rening krävs. Byggnadsnämnden ställer sig principiellt positiv till en bebyggelse av området. En planprövning krävs som bl a enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 1 avgör exploateringens omfattning och avgränsning i förhållande till strandskydd, bevarandevärd natur och övriga intressen. Framställningen diskuteras ingående. I diskussionen deltar Gisela Gyllensting, mp, Hugo Savmyr, s och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Åke Carlsson

11 Byggnadsnämnden Dnr 597/2001 Humlaryd 1:5 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Ole Valentin, Bräknegårdsvägen 30, Hallabro Byggnadsnämnden beviljade positivt förhandsbesked 363, med villkor att enbostadshuset med tomtavgränsning skulle placeras utanför strandskyddsområdet. Stadsarkitekten har tillsammans med fastighetsägaren besökt området. En lämplig placering för avgränsning av tomten hamnar innanför strandskyddsområdet, varför ärendet åter måste behandlas av byggnadsnämnden. Terrängen är svårtillgänglig och sökanden önskar placera huset 60 m från strandkanten på en kulle belägen ca 20 m över strandkanten. Placeringen påverkar inte strandskyddets syfte. Byggnadsnämnden beslutar att remittera ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Vid byggnadsnämndens sammanträde föredras ärendet av Sverker Carlgren. Strandskyddsområde råder 100 m från stranden. Allmänhetens tillgänglighet till stranden kommer inte att hindras. Platsen som sådan är lämplig för bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Ole Valentin

12 Byggnadsnämnden Dnr 586/2001 Jordö 1:8 Tillbyggnad av enbostadshus nytt tak Elizabet Nilsson, Jordö, Nättraby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom klass 1 enligt naturvårdsplanen och inom område för riksintresse för friluftslivet. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 21,1 m 2 med 12 m 2 öppenarea. Höjning av tak, tillkommande yta på överplan 83,6 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstyrkt ärendet ur VA-synpunkt , 401 beslutade byggnadsnämnden att bordlägga ärendet för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Enligt uppgift kommer miljö- och hälsoskyddskontoret att lämna positivt yttrande. Fastighetsägaren har redovisat ombyggnadsritningarna för berörd granne, som inte har något att erinra mot tillbyggnaden. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Bilaga: PM Exp: Elizabet Nilsson

13 Byggnadsnämnden Dnr 816/2001 Gjutaren 3 Tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd altan Fast.adress: Gamla Kallingevägen 3 El- & Industriservice AB, Gamla Kallingevägen 3, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II qw/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta större area än 40 m 2. Inom med q betecknat område får ej sådan ändring av bef byggnad vidtas som förvanskar dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 138,9 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd altan om 17 m 2. Grannemedgivande föreligger. Den del av ansökan som avser garageportar i bef carport behandlas som delegationsärende. Framställningen bör avslås med hänvisning till avvikelse från gällande planbestämmelser. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle till yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: El- & Industriservice AB

14 Byggnadsnämnden Dnr 838/2001 Väby 9:23 Nybyggnad av enbostadshus Eva-Lill Kjellander, Munktrappan 2, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 76,8 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande och strandskyddsdispens från Länsstyrelsen föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Eva-Lill Kjellander

15 Byggnadsnämnden Dnr 787/2001 Fridhem 1 Utrymningstrappa alternativt med balkong Fast.adress: Fridhemsvägen 2 Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /CIq 1 /. Värdefull miljö. Ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ansökan avser nybyggnad av utrymningstrappa. Alternativ ett: trappa och balkong och alternativ två: utrymningstrappa på husgavel. Ärendet har remitterats till museet för yttrande senast Arbetsutskottet föreslår att avvakta tills museets yttrande inkommer inkom Blekinge museums yttrande samt en skrivelse om utrymningssituationen, som varit utsända som bilagor till nämndens ledamöter. Sverker Carlgren föredrar ärendet. Sökanden har framfört önskemål om att få ansökan behandlad med utförande som museet förordar, d v s infällbara utrymningsstegar som i infällt läge är en list utmed fasaden. Bygglov beviljas. Stegarnas närmare placering skall redovisas före byggstart. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Räddningstjänstens yttrande Exp: Bygg- och fastighetsenheten

16 Byggnadsnämnden Dnr 843/2001 Karlstorp 2:3 Om- och tillbyggnad för SPA AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Inom klass 2 enligt naturvårdsplanen och inom område för bebyggelsemiljöer enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser om- och tillbyggnad av hotell för SPA. Nybyggnad av poolhus med förbindelsegång, tillbyggnad av motionsrum, tillbyggnad av skärmtak samt nybyggnad av kemikalieförråd, totalt 608,2 m 2. Kommunala handikapprådets yttrande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM Kommunala handikapprådets yttrande Räddningstjänstens yttrande Exp: AB Ronneby Industrifastigheter

17 Byggnadsnämnden Dnr 753/2001 Ronneby 16:143 Nybyggnad av förrådsbyggnad Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun, Ronneby PBL 8:12. För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Ansökan avser nybyggnad av en förrådsbyggnad om 28,8 m 2. Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen har efterfrågat fastighetsägarens ansökan om tillstånd till byggnation inom det byggnadsminnesförklarade området. Arbetsutskottet är positiv till utformning och placering av förrådsbyggnaden. Byggnadsnämnden tillstyrker byggnationen enligt ansökan och ger Sverker Carlgren delegation på att lämna bygglov när länsstyrelsens godkännande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

18 Byggnadsnämnden Dnr 754/2001 Sömmaren 4 Nybyggnad av miljöhus Bygg- och fastighetsenhet, Ronneby kommun, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A/. Ansökan avser nybyggnad av miljöhus om 56,2 m 2, placerat på prickmark. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov och att medge avvikelse för byggnation på prickmark. Nybyggnaden sker på prickmark, detta är en avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Miljöhuset är en nödvändig och mindre komplettering till stadshuset. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Bygg- och fastighetsenheten

19 Byggnadsnämnden Dnr 764/2001 Ronneby 25:2 Nybyggnad av teknikbod Europolitan AB, Karlskrona PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser byte av befintligt ostagat 60 m torn till ett stagat 60 m torn samt nybyggnad av teknikbod. Vid granskningen av ärendet har framkommit att bygglov inte erfordras för byte av masten. Sökanden ska samråda med Luftfartsverket, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i vanlig ordning. Nybyggnad av ytterligare en teknikbod om ca 8,8 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för teknikboden. Bygglov beviljas för teknikbod. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Europolitan AB Länsstyrelsen, för kännedom

20 Byggnadsnämnden Dnr 802/2001 Jordö 2:33 Nybyggnad av garage/förråd Bo Johannesson, Jordö, Nättraby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 74 m 2. Ansökan avser nybyggnad av garage/förråd om 66 m 2. Framställningen bör avslås med hänvisning till avvikelse från gällande planbestämmelser. Byggnadsnämnden beslutar att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Bo Johannesson

21 Byggnadsnämnden Dnr 819/2001 Järnavik 3:1 Rivning av bef byggnad och tillbyggnad av personal- och receptionsbyggnad Kultur- och fritidsenheten, Ronneby kommun, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, delvis inom strandskyddsområde, fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet, inom område för friluftsliv, riks- och kommunalt intresse. Ansökan avser rivning av befintlig byggnad samt tillbyggnad av personal- och receptionsbyggnad om 29,8 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Rivningslov beviljas, jml PBL 8 kap 16. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: Kultur- och fritidsenheten

22 Byggnadsnämnden Dnr 854/2001 Angelskog 1:5 Tillbyggnad av personalbyggnad Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser tillbyggnad av personalbyggnad med 63,7 m 2. Kommunala handikapprådets yttrande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kitty Wachtmeister och Eivor Hansson deltar inte i beslutet. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Kommunala handikapprådets yttrande Exp: Ronneby Miljö- och Teknik AB

23 Byggnadsnämnden Dnr 857/2001 Kaktusen 19 Ändrad användning från dagcentral till bostadsändamål Fast.adress: Karlstorpsgatan Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun, Ronneby PBL 8:12. För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Ansökan avser ändrad användning från dagcentral till ombyggnad för bostadsändamål. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning. Bygglov beviljas för ändrad användning till bostäder. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

24 Byggnadsnämnden Dnr Skärvgöl 1:25 och 1:26 Fastighetsreglering Carl-Göran Jerse, Pl 2323 Skärvgöl, Kallinge Förslag till omprövning av tidigare beslut gällande gränsdragning. Sverker Carlgren föredrar ärendet. Byggnadsnämnden beslutar ställer sig positiv till fastighetsbildning enligt nuvarande hävd (staket). Den hävdade gränsdragningen ger allmänheten en naturlig tillgång till strandbrinken och bibehåller hävd av åkermarken inkom Miljööverdomstolens dom, som varit utsänd till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ställa sig positiv till fastighetsbildning enligt nuvarande hävd. Exp: Carl-Göran Jerse

25 Byggnadsnämnden Dnr 234/2001 Leråkra 2:11 Nybyggnad av enbostadshus Länsrätten i Blekinge län, Box 516, Karlskrona Byggnadsnämnden beviljade 341/2001 bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 133,2 m 2 samt garage. Ärendet överklagades till länsstyrelsen. Överklagandet lämnades utan bifall enligt beslut från Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten. Byggnadsnämnden föreläggs att yttra sig i ärendet. Byggnadsnämndens arbetsutskott uppdrar åt Sverker Carlgren att skriva förslag till yttrande. Utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. I skrivelsen skall ett tillägg göras om när områdesbestämmelserna antogs. Byggnadsnämnden beslutar att anta upprättad skrivelse med ovanstående tillägg. Bilaga: yttrande Exp: Länsrätten Arne Ryd, för kännedom

26 Byggnadsnämnden Dnr 441/2000 Leråkra 2:18 Befintlig bebyggelse Länsrätten i Blekinge län, Box 516, Karlskrona Byggnadsnämnden beviljade 365/2001 bygglov i efterhand för avvikelser som utförts på gårds-/förrådsbyggnad, garage och huvudbyggnad. Vidare beslutades att inte ta ut någon byggnadsavgift då det råder oklarheter huruvida positiva besked meddelats. Bygglovsavgift för överskjutande byggnadsarea har tidigare erlagts. Ärendet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnade överklagandet om bygglov utan bifall inkom Länsrättens remiss. Skrivelse i ärendet bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämndens arbetsutskott uppdrar åt Sverker Carlgren att skriva förslag till yttrande. Utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att anta upprättad skrivelse. Bilaga: yttrande Exp: Länsrätten Carl-Henrik Frank, för kännedom

27 Byggnadsnämnden Dnr 781/2001 Påtorp 2:10 Anm om förfallen byggnad samt brunn som saknar lock Ingemar Andersson, Gärestadsvägen 2, Ronneby Kontoret har mottagit anmälan om en förfallna byggnader på fastigheten Påtorp 2:10. Dessutom finns en brunn på tomten som saknar lock. Enligt uppgift har fastigheten stått obebodd de senaste tio åren. Fastighetsägaren har meddelat att han låter ombesörja så att locket till brunnen kommer på plats. Ägaren vill skänka fastigheten till kommunen, handlingar för gåvobrev har översänts till fastighetsägaren. Kommunen avser att riva de fallfärdiga byggnaderna på fastigheten. Informationen noteras till protokollet.

28 Byggnadsnämnden Dnr 774/2001 Tjustorp 1:14 Anh om att få förvärva mark Remiss Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsen har inkommit en anhållan om att få förvärva mark i anslutning till Tjustorp 1:14. Fastighetsägaren bedriver ett företag i Johannishus med maskinreparationer och snickeriarbeten. Företaget som håller på att byggas upp går allt bättre och jag behöver bygga ut befintlig verkstad. Verksamheten bedrivs inomhus och befintlig verkstad ligger så långt från mina grannar som möjligt idag. Med ovanstående i beaktande önskar jag förvärva kommunens tomt söder om min fastighet. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. Enligt gällande detaljplan är tomten utlagd för allmänt ändamål. Byggnadsnämnden är positivt inställd till förvärvet, men att detta kräver en planändring (enkelt planförfarande) där bl a närmaste grannar ska höras. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Kommunstyrelsen

29 Byggnadsnämnden Dnr 807/2001 Ronneby 25:32 Otillåten parkering Samhällsbyggnadskontoret , 470 beslutade byggnadsnämnden att tillskriva fastighetsägaren och anmoda dem att snarast iordningställa den aktuella parkeringsytan utmed Fridhemsvägen. Heine Albertsson påpekar att han vid ärendets behandling i november 470/2001 hade yrkat om bordläggning av ärendet. Detta har fallit bort ur protokollet. Byggnadsnämnden bekräftar att ett sådant yrkande ställdes. Vid nämndens sammanträde informeras om att fastighetsägarna enligt uppgift ombesörjer att området blir iordningställt i enlighet med byggnadsnämndens anmodan. Informationen noteras till protokollet.

30 Byggnadsnämnden Dnr 790/2001 Bökevik 1:53, 1:78, 1:79, 1:102 Otillåten byggnation Ulf och Cecilia Renwert, Frejagatan 8, Malmö inkom en skrivelse om otillåten byggnation på fastigheterna Bökevik 1:53. 1:78, 1:79 och 1:102. Skrivelsen har varit utsänd till nämndens ledamöter. Enligt arkiverade bygglovshandlingar: Bökevik 1:53 Befintligt fritidshus 86,6 m 2 inkl öppenarea om 8,5 m 2. Uthus 15,3 plus altan 7,5 m 2. Bökevik 1:78 Befintligt fritidshus 72,1 m 2 varav 9 m 2 i öppenarea. Gäststuga 13,7 m 2. Bökevik 1:79 Befintligt fritidshus 79 m 2. Bökevik 1:102 Handlingar saknas Byggnadsnämnden beslutar att meddela sökanden att ärendet kommer att beaktas i samband med inventering och översyn av planbestämmelserna i Bökeviksområdet under våren Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Ulf och Cecilia Renwert

31 Byggnadsnämnden Dnr 800/2001 Musseronen 10 Anm och uterum som byggts i tomtgräns intill grannes garage Åke Folin, Gullvivevägen 6, Ronneby Till byggnadsnämnden har inkommit en anmälan att fastighetsägaren till Musseronen 10 byggt ett uterum alldeles intill garaget till Musseronen 11. Stadsarkitekten vid besiktning konstaterat att tillbyggnaden som utförts kräver bygglov. Byggnadsnämnden beslutar anmoda fastighetsägaren till Musseronen 10 att lämna in en bygglovsansökan. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bilaga: bygglovsblanketter Exp: Bengt och Britt-Marie Hallberg Åke Folin, för kännedom

32 Byggnadsnämnden Dnr 481/2001 Risatorp 7:2 Jaktarrende Håkan Edvardsson, Torneryd 4043, Ronneby Byggnadsnämnden behandlade , 323 en skrivelse om marken på Risanäs 7:2 som används i undervisnings- och utbildningssyfte för jägare. Håkan Edvardsson har fått nej från Ronneby södra Jaktvårdskrets att använda marken med motiveringen att det inte fanns någon plats för mig och mina elever. Byggnadsnämnden beslutade att återremittera ärendet till kontoret för att kontrollera varför nyttjanderättshavarna inte medgivit att ytterligare studieförbund fått tillgång till marken inkom ett yttrande från Studiefrämjandet i Blekinge. Utsänd som bilaga till nämndens ledamöter inkom yttrande från Ronneby södra Jaktvårdskrets. Utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att uppmana Håkan Edvardsson att kontakta Studiefrämjandet för att ansöka om att delta i utbildningsjakt under pågående verksamhetsår. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bilaga: Studiefrämjandet i Blekinges och Ronneby södra Jaktvårdskrets skrivelser. Exp: Håkan Edvardsson

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-02-12 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-05-23 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Hugo Savmyr, s, tjg ersättare Kitty Wachtmeister, m Heine

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-06-20 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.30 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-02-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-03-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2003-03-20 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Oscar Revoledo, s, tjg ersättare Lena Karstensson, m, tjg

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-11-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-05-14 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Göran T. Andersson, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-04-18 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 1999-04-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 - Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Pirjo Elovaara, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Ulrik Lindqvist, tjg

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-12-11 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Kitty

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-09-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s, t o m 472 Gunnar

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-03-13 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Gruppmöten Föredragande Samling kommunhuset Ånge kl 09.00, tisdagen den 30 september 2003 OBS se nedan Ärenden 1 Justering 2 Magdbyn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Gunnar Persson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68 68 Plats och tid Björnekullasalen, 2008-04-23, kl. 18.30 20.45 ande Sandberg, Ronny (s), ordf 64-72 Malm, Arne (c), vice ordf 64-72 Bresman, Lennart (m) 64-72 Wahlström Håkan (s) 64-72 Cronbring, Ulf (s)

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer