RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Gisela Gyllensting, mp, t o m 52 Lars Nilsson, tjg ersättare, s Christer Falk, tjg ersättare, m, fr o m 53 Gunnar Ferm, s Kitty Wachtmeister, m Heine Albertsson, m Carl-Eric Nilsson, c Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Christer Falk, obs ersättare, m, t o m 52 Kerstin Engström, sekreterare Mikael Jardbrink, planarkitekt, t o m 48 Utses att justera: Kitty Wachtmeister Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Kitty Wachtmeister ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 38/2001 Spjälkö 2:75 Begäran om yttrande över avstyckning Lantmäteriet Lantmäterimyndigheten begär yttrande från byggnadsnämnden rörande avstyckning från Spjälkö 2:75. Avsikten är att genom avstyckningen tillskapa två byggbara tomter för bostadsändamål. Bengt Stoltz, Lantmäteriet föredrar ärendet vid arbetsutskottets sammanträde. Området ligger intill planlagt området. Varje tomt uppgår till ca m 2. En tomt kommer att nås via planområdets nya väg och en via befintlig väg i öster. Arbetsutskottet föreslår att den redovisade avstyckningen tillstyrkes. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Lantmäteriet

3 Byggnadsnämnden Dnr 642/2000 Pionen 2 Ändring av detaljplan Ändring av detaljplanen syftar till att åstadkomma en anpassning till befintliga förhållanden. Fastigheten Pionen 2 är belägen utmed Trastvägen och marken inom detaljplaneområdet är privatägd. Områdets areal är ca 0,2 ha. Planförslaget har varit utsänt på samråd till berörda sakägare och myndigheter enligt reglerna för enkelt planförfarande. Några erinringar mot planförslaget har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden antar planförslaget. Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 131/1987, att anta planförslaget. Exp: Lars Thorén och Linda Ring-Thorén

4 Byggnadsnämnden Dnr 686/2000 Kalleberga 4:50 Detaljplan Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av en förskola. Området utgör ca m 2. Försvarsmaktens yttrande över bullerfrågorna förväntas komma inom kort och bedömningen är att man inte ställer sig negativ till byggnationen. Arbetsutskottet föreslår att planförslaget godkännes för samråd. Mikael Jardbrink föredrar planförslaget vid byggnadsnämndens sammanträde. ar att godkänna planförslaget för samråd med berörda myndigheter och sakägare, jml PBL 5 kap 20.

5 Byggnadsnämnden Dnr 74/2001 Spjälkö 1:39 m fl Ändring av planbestämmelser Byggnadsnämnden beslutade 459, att ställa sig positiv till ändring av planbestämmelserna. Planprocessen ska utföras och bekostas av markägarna. Bestämmelserna föreslås ändras till att huvudbyggnad får uppföras till max 130 m 2 byggnadsarea och 70 m 2 i uthus/förråd. Taklutning 38 o. Arbetsutskottet föreslår att ändring av planbestämmelserna godkännes för samråd. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna ändring av planbestämmelserna för samråd, jml PBL 5 kap 20 och behandlas enligt reglerna för enkelt planförfarande, jml PBL 5 kap 28.

6 Byggnadsnämnden Dnr 75/2001 Djupadal 1:67 Detaljplan Sverker Carlgren redovisar området som nu är i kommunal ägo och som ska ingå i ny detaljplan för verksamheter. Området ligger inom flygbullerpåverkat området och är inte lämpligt för bostäder. I kommunens översiktsplan finns inte stöd för att området skall användas för verksamheter. Arbetsutskottet föreslår att planarbetet påbörjas med ett planprogram som tar upp förutsättningarna för planen bl a behov av primärkarta, grundundersökningar, järnvägsreservat och bullerpåverkan. Metrias kostnad för att upprätta en primärkarta för området beräknas uppgå till kronor. Byggnadsnämnden beslutar att kontoret förbereder en detaljplan genom att ta fram ett planprogram och att primärkarta över området beställs av Metria.

7 Byggnadsnämnden Dnr 76/2001 Påtorp 3:1 Detaljplan Planläggning för ny ridskola. Kontoret förväntas få uppdraget att fortsätta arbetet med lokalisering av en ridskola till Påtorp. I kommunens översiktsplan finns inte stöd för sådan verksamhet. Arbetsutskottet föreslår att planarbetet påbörjas med ett planprogram som tar upp förutsättningarna för planarbetet. Byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

8 Byggnadsnämnden Dnr Järnavik 1:30 m fl Framtida markanvändning Detaljplanen för området upphävdes enligt regeringsbeslut Byggnadsnämnden beslutade 461, , att uppdra åt kontoret att utreda markanvändningen för att få en helhetslösning av området. Motivet för upphävande av detaljplanen var att bevara natur- och kulturvärdena på platsen. För att säkerställa att området bibehålls föreslås att det fogas till angränsande naturreservatet. Kontakter bör tas med länsstyrelsen. Kontorets skrivelse om markanvändning framgår av bilaga. Arbetsutskottet föreslår byggnadsnämnden föra ärendet till kommunstyrelsen för yttrande över om kommunens fortsatta arbeta med genomförande av förslaget. Byggnadsnämnden beslutar att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut om vidare åtgärd. Bilaga: skrivelse Exp: Kommunstyrelsen

9 Byggnadsnämnden Dnr 598/2000 Vambåsa 20:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus Sune Fyrner AB, Norra Vallgatan 43, Helsingborg PBL 8:34. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom område för kulturminnesvård. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker ärendet med hänvisning till att de föreslagna tomterna hamnar i konflikt med VA-tätbebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade 507/2000 att bordlägga ärendet för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen om förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avstyrkan på grund av VA-tätbebyggelse i området. Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. Exp: Sune Fyrner AB

10 Byggnadsnämnden Dnr 433/2000 Makrilla 2:1 Nybyggnad av förråd (strandskyddsdispens) Gunnel och Henning Jonasson, Makrilla 2, Eringsboda PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom område för friluftsliv och inom strandskyddsområde. Ansökan avser: nybyggnad och strandskyddsdispens för förråd om 20 m 2 (uppfört 1999 enligt sökande). Ritningar har inlämnats för övriga byggnaderna som en redovisning. Fritidshus - tillbyggt 25 m 2 (tillbyggt enligt sökande) Fritidshus - om- och tillbyggnad 32 m 2 och vindsvåning (tillbyggt 1985 enligt sökande) Förråd - om- och tillbyggnad (bastu). Idag 20 m 2 (utfört 1985 enligt sökande). Fastighetsägaren är av uppfattningen att åtgärderna inte kräver bygglov eftersom byggnaderna ligger utanför samlad bebyggelse. Byggnationen anges också vara äldre än 10 år Ärendet redovisas av Ingvar Pettersson. Arbetsutskottet föreslår att förråd (f d kontorsmodul) om 20 m 2 som ligger tre meter från strandkanten skall rivas alternativt flyttas och placeras i anslutning till huvudbyggnad. Förrådet ligger på mark som är tillgänglig för allmänheten och det föreligger inte särskilda skäl att medge strandskyddsdispens för förrådets nuvarande placering. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att förrådet skall rivas alternativt flyttas senast Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. Exp: Gunnel och Henning Jonasson

11 Byggnadsnämnden Dnr 439/2000 Sporren 1 Ombyggnad av flerbostadshus Fast.adress: Södra Rönningevägen 7 Tomas Lundberg, Järnavik 3376, Bräkne-Hoby Sverker Carlgren informerar om att den kvalitetsansvarige för ombyggnaden har varit i kontakt med kontoret. Ombyggnaden avser fyra lägenheter och bygglovsansökan kommer inom kort. Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.

12 Byggnadsnämnden Dnr 441/2000 Leråkra 2:18 Fastigheten som ligger inom plan för områdesbestämmelser är klassat som permanenthus och omfattas inte av några begränsningar vad beträffar byggnadsyta m m. Byggnadsnämnden beslutade 523/2000 att uppmana fastighetsägaren att senast söka bygglov för det som uppförts utan bygglov. Ärendet på fastigheten är inte avslutat för byggnadsnämndens del eftersom slutbesiktning ännu inte har utförts inkom en begäran om uppskov med tiden för att muntligen gå igenom ärendet med stadsarkitekten. Skrivelsen har varit utsänd till nämndens ledamöter och ersättare inkom en skrivelse från Ove Erliksson i ärendet. Skrivelsen har varit utsänd till nämndens ledamöter och ersättare. Fastighetsägaren till Leråkra 2:18 lämnade in bygglovsansökan och reviderade ritningar med anledning av byggnadsinspektörens besiktning. Fastighetsägaren söker nu lov för avvikelser som utförts utan bygglov. Grannemedgivande föreligger från Bo Frank, ägare till fastigheten Leråkra 2:35 för tiden (1993) när bygglov beviljades för om-/tillbyggnad av bostadshuset. Grannemedgivanden föreligger från fastighetsägarna till Leråkra 2:49 och 2:21. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas i efterhand enligt reviderade ritningar på enbostadshuset. Avvikelser från beviljat bygglov innebär mindre tillbyggnader som utförts och dessa är placerade så att granne inte kan anses påverkas. Arbetsutskottet föreslår vidare att bygglov beviljas i efterhand enligt reviderade ritningar för gårds-/förrådsbyggnad med skärmtak och garage. Vid byggnadsnämndens sammanträde ajourneras mötet och i samband med det gavs fastighetsägaren till Leråkra 2:35 tillfälle att utveckla sin skrivelse. Efter att mötesförhandlingarna återupptagits diskuteras ärendet ingående. forts

13 Byggnadsnämnden forts 52 Dnr 441/2000 Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov i efterhand för avvikelser som utförts på gårds-/förrådsbyggnad och garage. Grannemedgivanden föreligger från fastighetsägarna till Leråkra 2:49 och Leråkra 2:21. Byggnadsnämnden beslutar vidare att bevilja bygglov i efterhand för avvikelser som utförts på huvudbyggnaden. Avvikelserna från beviljat bygglov är av mindre omfattning och fastighetsägaren till Leråkra 2:35 anses inte berörd. Bygglovsavgift skall erläggas för överskjutande byggnadsarea. Exp: Carl-Henrik Frank Beslutet delges för kännedom till fastighetsägarna till: Leråkra 2:35 Leråkra 2:49 Leråkra 2:21

14 Byggnadsnämnden Dnr 48/2001 Droppemåla 1:99 Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd (rivn av bef) Fast.adress: Lomvägen 2 Arne Berg, Godemansvägen 5, Kallinge PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På med BF I betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större area än 160 m 2 och 60 m 2 i uthus. Taklutning max 38 o. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och 168 m 2, garage/förråd om 60,1 m 2 samt rivning av befintligt hus. Grannemedgivande för byggande närmare tomtgräns än 4,5 m föreligger. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas Rivningslov beviljas, jml PBL 8 kap 16. Byggnadsarean för enbostadshuset är större än planbestämmelserna och byggnation sker delvis på prickmark. Detta är mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Arne Berg

15 Byggnadsnämnden Dnr 49/2001 Droppemåla 1:173 Nybyggnad av enbostadshus och förråd Renovering av bef gårdshus Renovering av trä- och stenbryggor Fast.adress: Strandhemsvägen Sven Nöjdh, Kungsgatan 16, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BIe q fril/. 1/8 av 1320 m 2. Huvudbyggnad max 165 m 2 och uthus 50 m 2. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 199 m 2 och förråd 10,8 m 2. Befintligt gårdshus renoveras (tak och väggar). Rivning av bef trä- och stenbryggor, mindre kajutfyllning infästn och 6 m flytbrygga inkom reviderade bygglovshandlingar. Det reviderade förslaget innehåller ansökan om rivning av befintligt gårdshus som ersätts med ett garage om 56 m 2. Enbostadshus uppgår till 163 m 2. Rivning av trä- och stenbrygga. Rivningslov beviljas för förråd och för trä- och stenbryggor, jml PBL 8 kap 16. Byggnadsarean för garaget är större än planbestämmelserna. Detta är mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas för reviderade ritningar daterade Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Sven Nöjdh

16 Byggnadsnämnden Dnr 59/2001 Tranbäret 9 Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd Filip Robertsson och Åsa Rönnstad, Blåbärsvägen 2 D, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BII e3/. Total byggnadsarea 250 m 2. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 142,6 m 2 och garage/förråd om 62,5 m 2. Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Byggnation sker på prickmark. Detta är en mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Filip Robertsson Åsa Rönnstad

17 Byggnadsnämnden Dnr 285/2000 Torkö 1:2 Nybyggnad av vindkraftverk Eolus Vind AB, Bengt Simmingsköld, Blåbärsvägen 2, Osby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde, naturvårdsklass 1 (ekologiskt känsligt område med hänsyn till fågelliv och fiske), inom riksintresse för friluftsliv, miljöbalken 7 kap. Ansökan avser nybyggnad av ett vindkraftverk, navhöjd max 71 m, max 58 meters rotordiameter, märkeffekt på max kw, samt nybyggnad av transformatorstation om 6 m 2. Två informationsmöten har hållits i Kuggebodaskolan. Ett flertal skrivelser har inkommit i ärendet med både positiva och negativa erinringar till vindkraftsetablering , 522 beslutade byggnadsnämnden att bordlägga ärendet i avvaktan på att ledamöterna ska få ta del av Naturvårdsverkets rapport. Ett officiellt ställningstagande synes inte föreligga från Naturvårdsverket. Sökanden har meddelat att kompletterande information skall redovisas. Denna har inte inkommit. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås. En etablering av vindkraftverk på detta område skulle komma i konflikt med intresset för det rörliga friluftslivet. I kommande översiktsplan bör kommunen redovisa lämpliga områden för vindkraftsetablering. Vidare områden där vindkraftverk och master bör undvikas. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Carl-Eric Nilsson och Olov Mattson anmäler en avvikande mening. Exp: Eolus Vind AB

18 Byggnadsnämnden Dnr 708/2000 Xenofon 15 Ombyggnad av affärslokaler Fast.adress: Karlskronagatan 21 Nygatan 5 Charalambos Ketikidis, Nygatan 5, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser ombyggnad av affärslokaler och utökning av restaurang. Vid byggnadsnämndens sammanträde , 596 saknades tillräckligt med ritningsmaterial för att kunna bedöma om det finns möjligheter att anordna utrymningsvägar inkom brandskyddsdokumentation och ritningar. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas för ändrad användning. Ytterligare ritningar skall redovisas under byggprocessen. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Bilaga: PM Exp: Charalambos Ketikidis

19 Byggnadsnämnden Dnr 25/2001 Järnavik 1:55 Nybyggnad av annex till vandrarhem Järnaviks vandrarhem AB, Monika Kronlund, Box 19, Bräkne-Hoby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /KI/. Plats för gårdsbyggnad i en våning utan vind. Byggnaden skall ha sadeltak och ca 30 % taklutning. Byggnadshöjd max 3,5 m. Ansökan avser nybyggnad av annex om 112 m 2 delvis placerat på prickmark. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Byggnation sker på prickmark. Detta är en mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenligt med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Anmälan skall ske till miljö- och hälsoskyddskontoret när det gäller uthyrningsrum enligt Miljöbalken. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig; behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Järnaviks vandrarhem

20 Byggnadsnämnden Dnr 31/2001 Norra Eringsboda 1:241 Tillbyggnad av industribyggnad Göran och Ronnie Nilsson, Ronnebyvägen, Eringsboda PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser tillbyggnad av industribyggnad om 315 m 2. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Sökanden skall kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för att redovisa sin verksamhet och huruvida denna är prövningspliktig enligt Miljöbalken. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Göran och Ronnie Nilsson

21 Byggnadsnämnden Dnr 42/2001 Humlamåla 1:11 Nybyggnad av fritidshus Kerstin Söderlund, Egnahemsvägen 37, Huddinge PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 79,2 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande föreligger. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Bilaga: PM Exp: Kerstin Söderlund

22 Byggnadsnämnden Dnr Svenstorp 21:1 Tillfälligt bygglov för plasttält Allbox i Bräkne-Hoby AB, Box 58, Bräkne-Hoby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /J/. Byggnadsnämnden beviljade 583/1998 tidsbegränsat bygglov för ett plasttält om 12 x 20 meter inkom en ansökan om förnyelse av det tidsbegränsade lovet till Arbetsutskottet föreslår att tidsbegränsat bygglov beviljas. Tidsbegränsat bygglov beviljas. Bygglov upphör att gälla Exp: Allbox i Bräkne-Hoby AB

23 Byggnadsnämnden Dnr 758/2000 Bökevik 1:105 Nybyggnad av carport med förråd Rune Fagerström, Runvägen 10, 3 tr, Huddinge PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd byggnadsyta än 90 m 2. Uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större yta än 20 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till ca 90,3 m 2 inkl öppenarea om 9 m 2 och gäststuga om 22,7 m 2. Ansökan avser nybyggnad av carport/förråd, alternativ A 25 m 2 och alternativ B 24,5 m 2. Ansökan strider mot gällande planbestämmelser , 574 beslutade byggnadsnämnden att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut inkom sökandens skrivelse, som varit utsänd till nämndens ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen. Nybyggnad av carport/förråd om ca 25 m 2 kan inte anses som en mindre avvikelse från gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. Den sammanlagda byggnadsytan får inte uppta mer än 90 m 2. Byggnadsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att se över planbestämmelserna i Bökeviksområdet. Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. Exp: Rune Fagerström

24 Byggnadsnämnden Dnr 14/2001 Ulvsmåla 1:22 Nybyggnad av två teknikbodar och stagad mast Europolitan AB, Nät & Tjänster, Karlskrona PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av två teknikbodar om ca 10 m 2 vardera och uppförande av en stagad mast 78 m. Luftfartsverkets godkännande föreligger. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Berörda myndigheters godkännande skall föreligga innan byggstart. Bifogade PM skall följas. Eventuella ljusanordningar får ej verka störande på närliggande bebyggelse. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behöringshetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM Exp: Europolitan AB

25 Byggnadsnämnden Dnr 37/2001 Väby 5:27 Ombyggnad av bef garage-/förrådsbyggnad Kjell och Agneta Olsson, Väbynäsvägen 42, Bräkne-Hoby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 125 m 2. Ansökan avser nybyggnad av garage-/förrådsbyggnad om 39 m 2 med garage under förrådet. Bef byggnad om 55,2 m 2 (varav 35,7 m 2 carport) rivs. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras för utredning och besiktning på plats. Ordförande, vice ordförande och stadsarkitekten har varit på besök i området. Mark- och höjdnivåer redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde. Efter ombyggnaden får garage-/förrådsbyggnaden minskad byggnadsarea och utseendemässigt blir det en förbättring. Rivningslov beviljas, jml PBL 8 kap 16. Byggnadsarean för garaget är större än planbestämmelserna. Detta är mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Kjell och Agneta Olsson

26 Byggnadsnämnden Dnr 26/2001 Värperyd 1:11 Anm om byggnadsåtgärder inom skyddsrumsområde Ann-Catrine Holm, Värperydsvägen 154, Kallinge PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom flygbullernivå 60 dba, inom naturvårdsklass 3 enligt naturvårdsplanen. Fastigheten ligger inte inom skyddsrumsområde. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås. Byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Exp: Ann-Catrine Holm

27 Byggnadsnämnden Dnr 652/2000 Balder 6 Klagomål om uppfyllnad/utökning av tomt Fast.adress: Vierydsvägen 66 Siv och Roy Nilsson, Vierydsvägen 68, Ronneby Till byggnadsnämnden inkom en besvärsskrivelse över utökning av tomtgräns, att marknivån höjts och att en mur uppförts som förorsakat skada på häck. Byggnadsnämnden behandlade ärendet 579/2000 och beslutade att ärendet skulle behandlas i samband med ev intrång på fastigheter vid arbetet med breddning av Vierydsvägen inkom skrivelser från fastighetsägaren till Balder 6, som varit utsända till nämndens ledamöter och ersättare. Sverker Carlgren lämnar en redovisning i ärendet. Kommunen förhandlar med fastighetsägare utmed Vierydsvägen avseende arbeten som ska utföras i samband med intrång för anläggande av cykelbana. Fastighetsägarna till Balder 6 och 11 kommer också att kontaktas för att försöka lösa problemen. Vi förutsätter bl a att en carport skall kunna byggas (delvis på prickmark mot grönområde) samt ny tillfart ordnas för fastigheten Balder 11. Informationen noteras till protokollet. Exp: Siv och Roy Nilsson Alf Olsson

28 Byggnadsnämnden Dnr 43/2001 Bökenäs 1:8 Anonym anmälan om att väg anlagts Samhällsbyggnadskontoret Kontoret har mottagit en anonym anmälan om att en väg anlagts inom fastigheten Bökenäs 1:8. Byggnadsinspektören konstaterar vid besök att en väg anlagts inom område som i plan är klassat som naturpark. Enligt gällande detaljplan är området utlagt som skyddszon mellan campingen och bef bebyggelse. Fastighetsägaren uppmanas att omgående avbryta pågående arbeten. Ett planförslag som syftar till att möjliggöra utveckling av camping- och fritidsanläggningen har varit utsänt på samråd. Byggnadsnämnden beslutade 404, att återremittera planförslaget till planförfattaren för en omfattande bearbetning. Det bearbetade planförslaget efterlyses. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till kontoret för vidare utredning. Ordföranden och stadsarkitekten kontaktar markägaren. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Fastighetsägaren till Bökenäs 1:8

29 Byggnadsnämnden Dnr 78/2001 Försäljning av kommunala fastigheter Bygg- och fastighetsenheten Bygg- och fastighetsenheten anhåller om byggnadsnämndens utlåtande över försäljning av fastigheterna: Hasselstad 5:4 Hasselstadsskolan Rustorp 1:13 lada Rustorps gård Släggan 1 Släggan fritidslokal Stora Kulleryd 2:13 Kulleryds skola Örseryd 1:28 Örseryds skola Hoby 1:25 PRO Bräkne-Hoby Kalleberga 5:56 PRO Kallinge Gäddegöl 2:11 Gäddegöls skola Kaktusen 19 Ronja Ettebro 3:7 Ettebro skola Hoby 2:64 bostadshus Sagavägen Hans 10 Möllebacksgatan 6 Kullen 3 Vierydsvägen 8 Kullen 2 Vierydsvägen 6 Södra Eringsboda 1:9 fritidsgården Eringsboda Byggnadsnämnden framhåller att försäljning av Hasselstadsskolan, som ligger inom bullerpåverkat område, inte är lämpligt för skoländamål. Vid försäljning av Ronja bör det upplysas om att fastigheten ligger inom område med områdesbestämmelser. Fastigheten Kullen 2 ligger inom grönområde och förutsätter planändring. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

30 Byggnadsnämnden Dnr 8/2001 Tillvägagångssätt för fördelning av tomter på Risatorp 1:10 (Bustorp) Samhällsbyggnadskontoret Byggnadsnämnden har att ta ställning till tillvägagångssättet vid försäljning av tomter på Risatorp 1:10. Tomtpriserna har fastställts av kommunfullmäktige. Vid byggnadsnämndens sammanträde , 28 beslutades att kontoret ska skicka ut brev till nio tomtsökande (rester av tomtkön) med förfrågan om intresse kvarstår. Uppgift ska lämnas om tomtpriser och att någon form av lottning kommer att ske. Sverker Carlgren informerar om att skrivelse med intresseanmälan har utsänts till nio sökande. Information lämnades om förfaringssättet vid fördelning av tomterna. Intressenterna kommer att kallas till ett möte där turordningen till tomt lottas mellan de som är intresserade/närvarande (personligen eller genom ombud). Valet av tomt enligt den lottade turordningen kommer att ske vid samma tillfälle. Ett möte kommer att arrangeras inom några veckor. Byggnadsnämnden beslutar godkänna det redovisade tillvägagångssättet för försäljning av tomterna på Risatorp 1:10.

31 Byggnadsnämnden Dnr 44/2001 Remiss Förvärv alt omförhandla gällande arrendeavtal för Angelskog 1:2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har till byggnadsnämnden remitterat en framställning från Ronneby Segelsällskap om att få förvärva Angelskog 1:2 alternativt omförhandla gällande arrendeavtal. Remissen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter och ersättare. Med hänsyn till det pågående planarbetet med fördjupad översiktsplan för Ronneby strand, Risanäs Angelskog, bör en ändring av avtalet inte föregripa den pågående utredningen. Arbetsutskottet föreslår byggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att marken på Angelskog 1:2 fortsättningsvis arrenderas ut ett år i taget tills översiktsplanen är klar. En förändring/försäljning kan bli aktuell efter det. Sverker Carlgrens förslag till yttrande har varit utsänt som bilaga. Byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och att anta Sverker Carlgrens skrivelse i ärendet. Bilaga: yttrande Exp: Kommunstyrelsen

32 Byggnadsnämnden Dnr 53/2001 Remiss Skrivelse avseende svartbygge på fastigheten Leråkra 2:18 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har remitterat en skrivelse från Ove Erliksson gällande svartbygge på fastigheten Leråkra 2:18. Remissen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter och ersättare. Sverker Carlgrens remissvar i ärendet har varit utsänt som bilaga. Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden ställer sig bakom Sverker Carlgrens yttrande. Erliksson har begärt en förklaring till varför byggnadsnämnden inte behandlade ärendet vid sitt januarimöte. Carl-Henrik Frank, ägare till Leråkra 2:18, hade begärt att få lämna en första muntlig redovisning i december men vi hade av tidsskäl ej kunna ta emot denna. Ingen byggnation pågår inom fastigheten och p g a tidsbristen behandlas ärendet istället vid februarisammanträdet. Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom Sverker Carlgrens skrivelse och med det tillägg som fattats under 52 som behandlar bygglovsärendet. Bilaga: Sverker Carlgrens yttrande och 52 Exp: Kommunstyrelsen

33 Byggnadsnämnden Dnr 580/2000 Översiktsplan 2000 Kommunstyrelsen Underlag för mål och programarbete har översänts till byggnadsnämnden. Respektive verksamhet skall diskutera strategiska framtidsfrågor för verksamheten bl a med stöd av bifogat underlag. Byggnadsnämndens arbetsgrupp bestående av: Heine Albertsson, Carl-Eric Nilsson, Olov Mattson, Gunnar Ferm och Gisela Gyllensting, har arbetat med remissvaret till översiktsplanen. Arbetsgruppens synpunkter har varit utsända till nämndens ledamöter och ersättare. Sverker Carlgren föredrar yttrandet vi byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar att översända synpunkterna som ett remissvar till kommunstyrelsen. Bilaga: Yttrande Exp: Kommunstyrelsen

34 Byggnadsnämnden Dnr 72/2001 Miljöbokslut Miljö- och hälsoskyddskontoret Byggnadsnämndens miljöbokslut för 2000 har varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter och ersättare. Sverker Carlgren redovisar de åtgärdspunkter som berör nämndens ansvarsområde. Byggnadsnämnden arbetar med översiktsplanearbete som aktivt kan medverka till uppfyllande av åtgärdsmål. Pågående arbete är delöversikter för Droppemåla, Risanäs Angelskog, Bräkne-Hoby och Kilen-Fornanäs. Byggnadsnämnden beslutar att översända miljöbokslutet till miljö- och hälsoskyddskontoret. Exp: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

35 Byggnadsnämnden Dnr 89/2001 Trafikkonsult, Karlshamnsvägen Sverker Carlgren informerar om att 4 anbud har inkommit. Jacobsson & Widmark, Vägverket, Scandiaconsult och Bjerkemo Konsult. Alla anbuden uppfyller kommunens uppställda krav avseende omfattning, kvalitet, kompetens etc. Byggnadsnämnden beslutar att anta anbudet från Scandiaconsult som lämnat det lägsta anbudet. Exp: Jacobsson & Widmark Vägverket Scandiaconsult Bjerkemo Konsult

36 Byggnadsnämnden Dnr 88/2001 Energirådgivning konsult Annonsering efter energirådgivare har skett via inköpsenheten. Kommunen har fått kr i statsbidrag till konsulttjänsten. Ytterligare kronor erfordras, som kommer att äskas i kompletteringsbudgeten. Tre anbud har inkommit. SEH Energiprojekt AB har lämnat det lägsta anbudet. Torbjörn Karle föreslås som ansvarig för kommunens energirådgivning (även ansvarig i Karlskrona kommun). Byggnadsnämnden beslutar att anta anbudet från SEH Energiprojekt AB. Exp: SEH Energiprojekt AB

37 Byggnadsnämnden Dnr 69/2001 Bokslutskommentarer 2000 Ekonomienheten Till nämndens ledamöter har bokslutssiffrorna från 2000 varit utsända. Siffrorna föredras av Sverker Carlgren vid byggnadsnämndens sammanträde. Resultatet är tkr mot budget tkr. Överskottet enligt budget beror i huvudsak på följande: Banverket har erlagt kronor för intrångsersättning, kostnaden för bostadsanpassningsärenden har blivit 1 milj kronor lägre än budgeterat, vidare är personalkostnaderna lägre p g a att planarkitekttjänsten tillsatts först 1 januari Bokslutskommentarerna kommer att redovisas vid marssammanträdet. Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.

38 Byggnadsnämnden Dnr 47/2001 Ärendestatistik 2000 Samhällsbyggnadskontoret Under år 2000 har 549 ärenden diarieförts med fördelning enligt följande: 23 förhandsbesked, 17 nybyggnad av en/tvåbostadshus, 5 nybyggnad av fritidshus, 104 om/tillbyggnad av bostadshus, 47 om/tillbyggnad av fritidshus, 130 ny/om/tillbyggnad av övriga byggnader, 81 övriga bygglov och 142 övriga ärenden. Under år 2000 har 216 ärenden erhållit bostadsanpassningsbidrag fördelade enligt följande: under kronor 147 st, st, st ärenden. Under år 2000 har 6 planer antagits/upphävts. Planer som påbörjats eller pågår uppgår till 12 st. OVK-tillsyn av ventilationskontroll godkända anläggningar och 273 icke godkända. Ovanstående siffror används som nyckeltal i kommunens bokslut. Byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet.

39 Byggnadsnämnden Dnr 86/2001 Beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering ( 33/2001) Fastighet Bidrag Hjorten ,- Bollspelaren ,- Norra Eringsboda 1: ,- Hoby 19: ,- Lars ,- Snickaren 1 613,- Älgen 6 738,- Edestad 4: ,- Särimer ,- Tokaryd 1: ,- Norra Eringsboda 1: ,- Gertrud ,- Mörtjuk 6: ,- Odalmannen ,- Gunhild 8 863,- Elsa ,- Edestad 4: ,- Kalleberga 6: ,- Delegationsbesluten noteras till protokollet.

40 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglementen Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från föredras och läggs till handlingarna.

41 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Länsstyrelsens beslut från Strandskyddsdispens för vinterförvaring av tomma fiskodlingskassar i Byrumaviken. Blekinge museum skrivelse från ang befästningsanläggningar aktuella för avveckling Lokala samverkansgruppens protokoll från Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

42 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för ventilationsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 304 Dnr Ronneby 26:5 ASG AB Fastigheter Kontorshus, kontor plan 1, omklädnad kv ej godkänt. Ny besiktning senast Dnr Kalleberga 8:204 Ronneby kommun Daghem Näckrosen 2 system godkänt t o m Dnr Kuggeboda 2:18 Ronneby kommun Kuggebodaskolan, Allaktivitetshus godkänt t o m Dnr Kalleberga 3:4 Ronneby kommun Kallebergaskolan, Förskola/fritids godkänt t o m Dnr Listerby 16:53 Ronneby kommun Listerbyskolan, gymnastiksal godkänt t o m , Listerbyskolan, skola 0-6 godkänt t o m Dnr Hjorten 1 Ronneby kommun Daghem Blåsippan godkänt t o m forts

43 Byggnadsnämnden forts 81 Dnr Avanti Sömmaren 4 Ronneby kommun Polisens konferensrum godkänt t o m , Polisens lunchrum godkänt t o m , Polisens garage godkänt t o m , Spolhall, toaletter godkänt t o m , Kylmaskinrum, motionshall godkänt t o m Dnr Höken 6 Ronneby kommun Snäckebacksskolan, kök, personalrum, WC omklädn godkänt t o m , Snäckebacksskolan, samlingssal godkänt t o m Dnr Ernst 2 AB Ronnebyhus Försäkringskassan bp godkänt t o m , Kontor (TA1/FA1) godkänt t o m , Kontor (TA2/FA2) godkänt t o m , Kontor (Metall avd 70) godkänt t o m

44 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 304 Dnr 17/2001 Hantverkaren 2 AB Ronneby Industrifastigheter Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av entré och ombyggnad av industribyggnad , 10. Dnr 28/2001 Påskliljan 8 Tony Berg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 11. Dnr 27/2001 Häggatorp 2:134 Ronny Sandén Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inbyggt uterum) , 12. Dnr 15/2001 Droppemåla 1:173 Sven Nöjdh Sverker Carlgren har beviljat rivningslov för rivning av enbostadshus , 13. Dnr 7/2001 Leråkra 2:21 Torsten Sellgren Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus och gäststuga , 14. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 39/2001 Xenofon 15 K Anders Olsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av skylt , 15. Dnr 22/2001 Kuggeboda 15:1 Johan Hollström Sverker Carlgren har beviljat bygglov för ombyggnad av fritidshus , 16. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-06-20 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.30 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-02-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 1999-04-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 - Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Pirjo Elovaara, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Ulrik Lindqvist, tjg

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-01-12 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Margareta Yngveson, s Judith

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 13 30 15 40. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Kenneth Axelsson, m Johan Merving, m Anna-Thuresson, c

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29) Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29) Plats och tid Sammanträdesrum Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg måndagen den 24 april, kl 10:00-16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-15 1(29) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30, Smedjan, Nämndhuset Bertil Persson (C), ordförande Gisela Lindh (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Gertowe Thörnros (V) Leif

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Kjell Nilsson (fp) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 2006-02-03, kl 15.

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Kjell Nilsson (fp) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 2006-02-03, kl 15. 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.15-11 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Kjell Nilsson (fp) Assar Nilsson (s), ersättare

Läs mer

Torbjörn Holmström (M) 47. 2010-10-20 Stadsarkitektkontoret, Köping. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Torbjörn Holmström (M) 47. 2010-10-20 Stadsarkitektkontoret, Köping. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Sveavägen 21, Köping, kl 16.00 16.55 Beslutande Rolf Gustafsson (S) ordförande Per Carlesson (S) vice ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Asta Lundgren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Tore Lindkvist, s

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum i 2012-06-14 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Vrigstad Värdshus Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Bo Nilvall (m) Bengt Mattsson (kd), 63-72, 74-80

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) 2008-02-12 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (c),

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (29) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:40 ande Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Övriga närvarande Anders Skoog, sekreterare Göran Lönnqvist, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(30) 2008-11-13 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare Lena Karstensson (m) Åke Ågren

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 12 maj 2010, kl. 08.30-12.10 Beslutare Björn Swedborg (m), ordf. Lars-Inge Green (s), vice ordf. Bernt Kristoffersson

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-12-18 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2539-2567 Sekreterare

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-12-12 1(29) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) tjänstgör för Matts Karlsson (m) Anders Åkerberg (s) ordförande Per Mårtensson (c) kl. 15.00-16.20 t.o.m.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2001-01-25 1 (19) Plats och tid Rum 407, Kommunhuset kl. 10.00-18.35, besiktningsresa + sammanträde Beslutande Sven-Gunnar Larsson (fv) Ragnar Sandberg (m) Göran Hallsten (c) Kate Giaever

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer