ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden (31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)"

Transkript

1 Miljö-, bygg och räddningsnämnden (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman (S) ledamot Anders Burman (S) ledamot Sten-Åke Nilsson (C) ledamot 41-49,51-68 Åse Sundström (S) tjg ersättare Övriga deltagare Christer Andersson, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen Hans-Eric Jonsson, räddningschef Martin Stenlund, bygg- och hälsoskyddsinspektör Barbro Edin, miljöinspektör Siv Lestander, sekreterare Utses att justera Sten-Åke Nilsson Justeringens tid och plats Fredagen den 25 mars 2011,klockan 13.00, enheten för nämndservice Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Siv Lestander Ordförande John Sundström Justerande Sten-Åke Nilsson 41-49, Nenne Åman 50 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö-, bygg och räddningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Siv Lestander

2 Miljö-, bygg och räddningsnämnden Innehållsförteckning 41Godkännande av dagordning 42 Budgetuppföljning 43 Bokslut och verksamhetsberättelse för år Arjeplogs Allmänning S:1, Nybyggnad av fritidshus 45 Sundnäs 1:19, Nybyggnad av fritidshus 46 Tjärnberg 1:2, Nybyggnad av fritidshus 47 Laisvall 7:9, Nybyggnad av garage/förråd 48 Bredviken 1:33, Nybyggnad av fritidshus 49 Bredviken 1:32, Nybyggnad av fritidshus 50 Yttrande till Lantmäteriet angående en fastighetsreglering berörande Storkolmis 1:1 och Sväggejaur 1:1 51 Bredviken 1:29, Nybyggnad av fritidshus 52 Yttrande över placering av klockstapel Laisvall 53 Adolfsström 1:7, del av, Nybyggnad av fritidshus 54 Jäckvik 1:180, Yttrande i ärende Sammanhållen bebyggelse inom Arjeplogs kommun 56 Lippi 1:6, Nybyggnad av fritidshus 57 Kyrkostaden 1:2, Förslag till detaljplan för del av, Hildas holme 58 Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun 59 Yttrande över reguleringsplan för kvartsförekomst Nasa 60 Begäran om ändring av detaljplan 61 Begäran om ändring av detaljplan 62 Byggande i strid med gällande plan 63 Byggande i strid med gällande plan 64 Byggande i strid med gällande plan 65 Delgivningar bygg och hälsoskyddsinspektör 66 Delgivningar förvaltningschef 67 Delgivning Ordförande 68 Delegeringsbeslut 69 Naturskyddsföreningen konferens i Arjeplog _

3 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 41 Godkännande av dagordning Ordföranden föreslår tillägg av ärendet - Naturskyddsföreningen, konferens i Arjeplog Godkänna dagordningen med tillägg av ärendet - Naturskyddsföreningen, konferens i Arjeplog _

4 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 42 Budgetuppföljning Ekonomikontoret har tagit fram budgetuppföljning för perioden 1 januari till och med 15 mars Budgetuppföljning till och med 15 mars MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDESN BESLUT Godkänna budgetuppföljningen. Förvaltningschefen ges i uppdrag att kontrollera siffermaterialet. SU förvaltningschef

5 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 43 MBR 2011/ Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 Bokslut och verksamhetsberättelse 2010 har upprättats för Miljö- bygg- och Räddningsnämnden. Föreslå kommunfullmäktige fastställa bokslutet för år 2010 för Miljö- bygg- och räddningsnämnden med ett negativt resultat om kronor. Kommunfullmäktige

6 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 44 MBR 2011/ Arjeplogs Allmänning S:1 Nybyggnad av fritidshus Sökanden avser att bygga ett fritidshus om cirka 30 m 2 samt ett uthus om cirka 24 m 2 på sin arrendetomt belägen utanför planlagt område. Tomtplatsen är belägen vid den allmänna vägen 629 mot Norra Bergnäs. Ritningar, bygganmälan, teknisk beskrivning och situationsplan är inlämnade. Ansökan, ritning, karta. Innan beslut tas ska platsbesök görs samt kompletterande handlingar och kartmaterial infordras. Sökanden Arjeplogs Allmänning Box Arjeplog

7 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 45 Sundnäs 1:19 MBR 2011/ Nybyggnad av fritidshus Sammanfattning: Sökanden avser att bygga ett nytt timrat fritidshus om cirka 63 m 2.På fastigheten finns ett mindre fritidshus som är placerat nära stranden. Den nya byggnaden placeras i bakre delen av tomten cirka 50 meter från stranslinjen. Ritningar och situationsplan är inlämnade. Byggnaden kommer delvis att värmas med vedkamin. Fastigheten är belägen utanför planlagt område. Ansökan, karta, ritning Förslag till beslut: Bygglov beviljas. MBR-nämnden bedömer att strandskyddet är utsläckt genom befintlig bebyggelse på fastigheten och att den nya byggnaden placeras längre från stranden än befintlig byggnad. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk. Teknisk beskrivning och bygganmälan ska inlämnas senast i samband med byggstart. Bygglov beviljas. MBR-nämnden bedömer att strandskyddet är utsläckt genom befintlig bebyggelse på fastigheten och att den nya byggnaden placeras längre från stranden än befintlig byggnad. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk. Teknisk beskrivning och bygganmälan ska inlämnas senast i samband med byggstart. Kostnad: kronor. Sökanden Skorstensfejarmästare Dan Marklund Silvervägen Arjeplog

8 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 46 MBR 2011/ Tjärnberg 1:2 Nybyggnad av fritidshus Sammanfattning: Sökanden avser att bygga ett fritidshus om cirka 35 m 2 på en fastighet belägen utanför planlagt område. Ritningar, teknisk beskrivning, bygganmälan och situationsplan är inlämnade. På fastigheten finns sedan tidigare ett fritidshus och två bodar. Den nya byggnaden placeras i närhet av befintligt fritidshus, för vilket bygglov lämnades 1971, och på samma avstånd från strandlinjen. I byggnaden kommer en vedspis att installeras. Ansökan, karta,ritning Förslag till beslut: Bygglov beviljas. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk. Bygglov beviljas. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk. Kostnad: kronor. Sökanden Skorstensfejarmästare Dan Marklund Silvervägen Arjeplog

9 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 47 MBR 2011/ Laisvall 7:9 Nybyggnad av garage/förråd Sökanden avser att bygga ett kombinerat garage och förråd på en fastighet belägen inom planlagt område. På den aktuella fastigheten har det stått två flerfamiljshus som revs för ett tiotal år sedan. I dagsläget finns ingen registrerad ägare till fastigheten. Ritningar och situationsplan är inlämnade. Ansökan, ritning Ansökan avslås då den är i strid mot gällande detaljplan. Nämnden bemyndigar bygg- och hälsoskyddsinspektören att informera sökanden om vilka möjligheter som finns för bygglov. Bygg- och hälsoskyddsinspektören Sökanden

10 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 48 MBR 2011/ Bredviken 1:33 Nybyggnad av fritidshus Sökanden avser att bygga ett fritidshus om cirka 95 m 2 och ett förråd om cirka 22 m 2 på sin fastighet belägen inom planlagt område. Ritningar, teknisk beskrivning och situationsplan är inlämnade. Huvudbyggnaden planeras i ett plan med övervåning innehållande alkov om 18 m. I byggnaden installeras en vedkamin. För området gällande plan medger byggande i ett plan och maximalt 150 m 2, fördelat på 100m 2 huvudbyggnad och två komplementbyggnader om 50 m 2 tillsammans. Ansökan, karta, Bygglov beviljas. Nämnden ser inredandet av vindsalkov som en mindre avvikelse från gällande plan. Kostnad: kronor. Sökanden Skorstensfejarmästare Dan Marklund Silvervägen Arjeplog

11 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 49 MBR 2011/ Bredviken 1:32 Nybyggnad av fritidshus Sökanden avser att bygga ett fritidshus om cirka 95 m 2 och ett förråd om cirka 22 m 2 på sin fastighet belägen inom planlagt område. Ritningar, teknisk beskrivning och situationsplan är inlämnade. Braskamin installeras i byggnaden och situationsplan är inlämnade. Huvudbyggnaden planeras i ett plan med övervåning innehållande alkov om 18 m 2. För området gällande plan medger byggande i ett plan och maximalt 150 m 2, fördelat på 100m 2 huvudbyggnad och två komplementbyggnader om 50 m 2 tillsammans. Ansökan, ritning, karta. Förslag till beslut: Bygglov beviljas. Nämnden ser det som en mindre avvikelse från gällande plan. Bygglov beviljas. Nämnden ser inredandet av vindsalkov som en mindre avvikelse från gällande plan. Kostnad: kronor. Sökanden Skorstensfejarmästare Dan Marklund Silvervägen Arjeplog

12 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 50 MBR 2011/ Yttrande till Lantmäteriet angående en fastighetsreglering berörande Storkolmis 1:1 och Sväggejaur 1:1 Sammanfattning Lantmäteriet har begärt samråd med nämnden om rubricerad åtgärd med avseende på fastighetsbildningslagen. Ansökan, karta Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden har inget att erinra mot att aktuell fastighetsbildning görs. Jäv Sten-Åke Nilsson (C) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. Lantmäteriet Box Arvidsjaur

13 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 51 MBR 2011/ Bredviken 1:29 Nybyggnad av fritidshus Sammanfattning Sökandena avser att bygga ett fritidshus om 85 m 2 samt ett garage om 36 m 2. Fastigheten är belägen inom planlagt område. Ritningar, situationsplan och teknisk beskrivning för huvudbyggnaden är inlämnade. I huvudbyggnaden kommer en vedkamin att installeras. Ansökan, karta, ritning. Bygglov beviljas. Bygganmälan med anmälan av kvalitetsansvarig samt teknisk beskrivning för garage och redovisning av utförande av de kantförstyvade plattorna ska inlämnas senast tre veckor före byggstart. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk. Kostnad: kronor. Sökanden Skorstensfejarmästare Dan Marklund Silvervägen Arjeplog

14 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 52 MBR 2010/ Yttrande över placering av klockstapel Laisvall En till den planerade placeringen av klockstapeln närboende har inkommit med ett brev till nämnden där han anser att klockstapeln bör stå kvar på sin nuvarande plats. Den nya ägaren till den fastighet där klockstapeln står har krävt att klockstapeln flyttas. Skrivelse, MBR-nämnden kan konstatera att den fastighet som klockstapeln är uppställd på har sålts. Den nya ägaren vill ha bort klockstapeln från fastigheten och placeringen är en fråga för Arjeplogs församling. Närboende Svenska Kyrkan Kyrkvägen Arjeplog

15 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 53 MBR 2011/ Adolfsström 1:7, del av Nybyggnad av fritidshus Sökanden avser att bygga ett bostadshus i ett plan om cirka 100 m 2 och ett garage/förråd om 50 m 2 på sin fastighet belägen inom planlagt område. Förslaget till byggnad avviker från gällande plan genom att huvudbyggnad och förråd byggs samman för att få en energieffektiv framtidslösning.i byggnaden installeras två fastbränsleanläggningar. Ansökan, karta Förslag till beslut: Bygglov beviljas. Nämnden bedömer MBR-nämnden kallar till byggsamråd. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk. Bygglov beviljas. Nämnden bedömer det som en mindre avvikelse från gällande plan. MBR-nämnden kallar till byggsamråd. Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna fastbränsleanläggningen innan den får tas i bruk. Kostnad: kronor Sökanden Skorstensfejarmästare Marklund Dan Silvervägen Arjeplog

16 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 54 MBR 2007/421 Jäckvik 1:180 Yttrande i ärende Nämnden har avslagit en ansökan om bygglov som strider mot gällande plan. Fastighetsägaren har begärt att nämnden ska ta tillbaka yttrandet från förvaltningsrätten och begärt att nämnden ska bevilja bygglov. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten och nämnden har överlämnat ärendet. Av den anledningen det vill säga att ärendet ligger för prövning i högre instans som gör att nämnden är förhindrad att pröva ärendet igen. Därför bör nämnden överlämna skrivelsen till förvaltningsrätten med vidhållande av det överklagade beslutet. Skrivelse, , Maria Sirwiö. MBR-nämnden beslutar överlämna skrivelsen till förvaltningsrätten med vidhållande av det överklagade beslutet. Fastighetsägaren Förvaltningsrätten Box Luleå

17 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 55 MBR 2011/ Sammanhållen bebyggelse inom Arjeplogs kommun I samband med att nya Plan- och bygglagen börjar gälla den 2 maj 2011 försvinner gamla bedömningar och beslut om vad som är samlad bebyggelse och ett nytt begrepp, sammanhållen bebyggelse börjar gälla. MBR-nämnden har att besluta om vilka områden som ska vara sammanhållen bebyggelse. I lagen och förarbetena föreslås att områden med 2 till 3 fastigheter i närhet av varandra ska anses som sammanhållen bebyggelse. Ett förslag innehållande 47 områden har tagits fram. Förslag på olika platser. Innan beslut om sammanhållen bebyggelse inom Arjeplogs kommun tas ska förslaget kompletteras. SU förvaltningschef

18 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 56 MBR 2011/2 234 Lippi 1:6 Nybyggnad av fritidshus Sökanden avser att bygga ett mindre hus om cirka 40 m2 på en fastighet belägen utanför planlagt område. Det aktuella markområdet har under ett antal år varit nyttjat i fastighetens jord-, skogsbruk och turistverksamhet. Marken består i dag av gammal vall med begränsad växtlighet.området mot väg 95 där de befintliga stugorna är placerade är mer eller mindre fullbebyggt och denna stuga är den första på det område som fastighetsägaren avser att i framtiden exploatera i sin verksamhet. Byggnaden ska användas i den turistverksamhet som i dag bedrivs på fastigheten.huset placeras cirka 90 meter från strandlinjen. Tomtplatsen avskiljs från stranden av kraftledning och allmän skoterled. Avståndet till stranden gör det möjligt att anlägga avloppsanläggning som inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Ritningar, situationsplan och teknisk beskrivning är inlämnade. Ansökan, karta, ritning. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNNGSNÄMNDENS BESLUT Bygglov beviljas. Byggnaden ska placeras minst 90 meter från strandlinjen. Till tomtplats får nyttjas den plats som byggnaden upptar på marken. MBR-nämnden lämnar med stöd av Miljöbalken 7 kap 18c 1p. dispens från strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken 7 kap 15.Skäl för dispens är att området redan är påverkat av tidigare verksamhet och tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensen vann laga kraft (7 kap 18 h, MB). Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor räknat från den dag då beslutet inkommer till Länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder börjas. Bygglovskostnad: kronor. Strandskyddsdispens: kronor. Sökanden

19 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 57 MBR 2011/ Kyrkostaden 1:2 Förslag till detaljplan för del av, Hildas holme Sammanfattning Förslaget syftar till att möjliggöra byggande av exempelvis ett flerbostadshus i två våningar. Området är centralt beläget i Arjeplogs tätort och ligger inom strandskyddsområde. Arjeplogs kommun är markägare och planbeställare. Samrådshandlingar, karta. Nämnden beslutar att godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Kommunstyrelsen

20 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 58 MBR2011/ Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Ett förslag till riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun har tagits fram. Nämnden beslutar att Bygg- och hälsoskyddsinspektören kompletterar förslaget till nämndens sammanträde Bygg- och hälsoskyddsinspektör

21 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 59 MBR 2011/ Yttrande över reguleringsplan för kvartsförekomst Nasa Elkem AS, Salten Verk, förhandsvarslar om start av planarbete med en privat reguleringsplan för utvinning av kvartsförekomster på Nasafjället, södra sidan Saltfjället i Rana kommun. Nuvarande kända förekomst uppgår till cirka 10 milj ton kvarts. På uppdrag av Elkem har Sweco norge utarbetat ett förslag till planprogram som nu är på utställning. Yttranden ska vara inlämnade senast Skrivelse , Sweco Norge AS. Miljö- bygg och räddningsnämnden har tagit del av förslaget till reguleringsplan och har inget att erinra mot den planerade verksamheten. Sweco Norge Fornebueien 11 Postboks Lysaker

22 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 60 MBR 2011/ Slagnäs Begäran om ändring av detaljplan Inlandsbanan AB har inkommit med en begäran om att Arjeplogs kommun ändrar gällande detaljplan för att möjliggöra slopande av en obevakad plankorsning i Slagnäs by. I samband med denna åtgärd utförs förbättringar vid korsningen mellan järnväg och vägen till Norra Slagnäs. Avsikten med åtgärderna är att höja trafiksäkerheten i området. Ansökan, karta. Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden är positiv till en ändring av detaljplan för Slagnäs för att möjliggöra slopande av en obevakad plankorsning i Slagnäs by. Inlandsbanan Stationsplan Box Östersund

23 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 61 MBR 2011/ Arjeplogs kronoöverloppsmark, Aleb Istjakk Yttrande över ansökan om markupplåtelse för jaktkoja dnr Länsstyrelsens fjällförvaltning har begärt ett yttrande över en ansökan om markupplåtelse för en jaktkoja om cirka 9 m 2 för nyttjande i samband med älgjakt i området. Remiss, Länsstyrelsen MBR-nämnden har inget att erinra mot att en markupplåtelse lämnas. Länsstyrelsens fjällförvaltning Box Jokkmokk

24 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 62 MBR 2011/ Laisvall 7:5 Byggande i strid med gällande plan Sökanden avser att bygga ett garage på ett markområde intill den fastighet som de äger. I gällande plan är området avsatt som grönområde. Sökanden avser även att köpa det aktuella markområdet. Ansökan, karta. Ansökan avslås med motivering att den strider mot gällande plan. Sökanden

25 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 63 MBR 2011/ Lövnäs 1:26 Nybyggnad av fritidshus Sökanden avser att bygga ett fritidshus om cirka 57m2 i direkt anslutning till befintliga byggnader på fastigheten. Situationsplan, ritningar, teknisk beskrivning och bygganmälan är inlämnade fastigheten är belägen utanför planlagt område. Ansökan, karta, ritning. Bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus Lövnäs 1:26. Kostnad: kronor. Sökanden

26 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 64 Delgivningar Miljöinspektör 1 MBR20100/ Länsstyrelsen i Norrbottens län, angående kompletterande uppgifter till anmälan enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig och hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd inom del av Boliden Mineral AB:s gruvindustriområde. 2. MBR2011/ Livsmedelsverket, myndighetsrapportering för MBR2011/ Vattenmyndigheterna, kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet. 4. MBR2011/ Colmis Proving Ground, avvikelserapport. Olycka & brand 5. MBR2011/ Arjeplogs kommun Socialnämnden, revisions- och inspektionsrapport. Besök vid livsmedelsverksamhet Vaukagården, den 21 februari2011. Lugnet 1: MBR2011/ Shell Arjeplog, inspektionsrapport. Besök vid livsmedelsverksamhet Shell Arjeplog den 21 och 23 februari Björnen MBR2011/ Shell Arjeplog, inspektionsrapport. Tobakstillsyn, Shell Arjeplog den 21 och 23 februari Björnen MBR2011/ Rapport angående brand på Porsches Testbana på Östra Uddjaur den 19 februari MBR2011/ Luleå kommun, miljönämnden, remissvar, Hyttsten för anläggningsändamål. 10. MBR2011/ Inventering av föroreningssituationen i Arjeplogs kommun. 12. MBR2011/ Knorr Bremse, Prästbordet 2:1, anmälan om ny verksamhetsutövare/ägarbyte avseende miljöfarlig verksamhet. _

27 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 65 Delgivningar bygg och hälsoskyddsinspektör 1 MBR2010/ Händelserapport, renpåkörningar/ trafikolyckor. 2. MBR2011/ Energimyndigheten, bokslut för Energi- och klimatrådgivningen i Arjeplogs kommun MBR2011/ Energimyndigheten, beslut för att genomföra projekt Energi- och klimatrådgivning Arjeplogskommun. 4. MBR2009/ Länsstyrelsen i Norrbottens län, beslut enligt 12 kap. 2, plan-bygglagen om prövning enligt 1 samma kapitel skall ske eller ej. 5. MBR2009/ Länsstyrelsen i Norrbottens län, länsstyrelsen prövning av miljö-, bygg och räddningsnämndens i Arjeplogs kommun beslut den 16 december 2010 ( 199) att lämna strandskyddsdispens på fastigheten Båtsjaur 3:2.

28 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 66 Delgivningar förvaltningschef 1. MBR2010/ Kommunfullmäktige, verksamhetsplan och budget , revidering.

29 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 67 Delgivning Ordförande 1 MBR2010/ Revisorerna, angående revisorernas skrivelse avseende miljö-, bygg och räddningsnämndens ansvarsutövande 2010.

30 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 68 Delegeringsbeslut Se bilaga Miljöinspektör 6 8 Bygg och hälsoskyddsinspektör 8-23 Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats enligt bilaga.

31 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 69 Naturskyddsföreningens konferens i Arjeplog Förfrågan har kommit från Naturskyddsföreningen om Arjeplogs kommun har möjlighet att delta vid en konferens som anordnas i Arjeplog mars Föreningen ser gärna att kommunen redovisar eventuell strategi för klimatförändringen. Tacka nej till deltagande på Naturskyddsföreningens konferens i Arjeplog på grund av kort varsel. _

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-05-24 1 (30)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-05-24 1 (30) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-05-24 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidjakk Tingsbacka torsdagen den 24 maj 2012, kl 09.00 14.20 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 augusti 2011, kl.09.00 12.00 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26) Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk, torsdagen den 16 februari 2012, kl 09.00 12.30 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 april 2013, kl 9.00 14.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden

Karin Wennberg. Erik Rapp. Göran Jonsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, måndagen den 26 januari 2009, kl. 12.45 15.30 Erik Rapp, (s), ordförande Anette Lövgren, (s) Ulla Arvidson, (s) Robert

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Datum BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 2009-12-17

Datum BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 2009-12-17 PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, kl. 08.30-12.00 Christina Embretsen (s) ordförande Lennart Sjödin (c) 1:e vice ordförande Ulla-Britt Gidemalm (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer Mb 155-170 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 15.00 16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och Pensionärsrådet 2012-05-30 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och Pensionärsrådet 2012-05-30 1 (16) Handikapp- och Pensionärsrådet 2012-05-30 1 (16) Plats och tid Grupprummet Vaukagården, onsdagen den 30 maj 2012, Kl 09.00 11.45 Beslutande Bo Åberg, ordförande Pernilla Lestander, kommunstyrelsens representant

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

DOM 2015-02-25 Stockholm

DOM 2015-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr M 8665-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-02 i mål nr M 1231-14, se bilaga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 14 december 2010, kl. 13 30 14 50

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 14 december 2010, kl. 13 30 14 50 Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 14 december 2010, kl. 13 30 14 50 Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Övriga folkvalda Ks 2003-01-08

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 1 september 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-09-01 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer Mb 66-82 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.45 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (c

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30

Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 14.00-16.30 Beslutande Sören Carlsson Catharina Fredriksson Martti Hyvönen Anders Löfstedt Birgit Fredriksson Ivan Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, onsdagen den 19 september 2012, kl 9.00 12.00 Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:10 Paragrafer 89-95 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-13 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 15:45-17:20 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-12-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-12-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-12-16 Innehåll 80 Godkännande av ärendelista... 117 81 Anmälan av delegationsbeslut... 118 82 Delgivningar... 119 83 Handlingsprogram för trygghet och säkerhet för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

1ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden (19)

1ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden (19) 1ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-09-22 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidjakk, Tingsbacka kl.9.00 11.40 Beslutande John Sundström (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa 2014-11-11 kl 13.30-16 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Rune Larsson (c) Marie Egerborn

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer