RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Kitty Wachtmeister, m Heine Albertsson, m Carl-Eric Nilsson, c Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Tommy Andersson, kd Gisela Gyllensting, mp Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Kerstin Engström, sekreterare Christer Falk, obs ersättare, m Hugo Savmyr, ersättare, s Utses att justera: Heine Albertsson Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Heine Albertsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 43/2002 Risanäs 7:2 Förslag till detaljplan Villa Arkitektur AB, Box 97, Sölvesborg Föreligger en planskiss och utformningsförslag för byggnation på Risanäs 7:2. Ligger inom område B8 enligt antagen delöversikt. Planskissen har bifogats som bilaga till nämndens ledamöter. Kommunen har upprättat exploateringsavtal med LB-hus som har för avsikt att bebygga området med 14 st enbostadshus. Byggnadsnämnden beslutar godkänna planförslaget för samråd. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd med berörda myndigheter och sakägare, jml PBL 5 kap 20.

3 Byggnadsnämnden Dnr 59/2002 Svalemåla 1:1 Förslag till detaljplan Åke Carlsson, Svalemålavägen 6, Bräkne-Hoby Föreligger förslag till programskiss för byggnation av fritidshus inom Svalemåla 1:1. Programskiss och planbeskrivning har varit utsänt till nämndens ledamöter. Området omfattar en yta om ca 1,5 ha. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom riksintresse för friluftslivet och inom klass 2 enligt naturvårdsplanen. Miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas om så erfordras eftersom mark tas i anspråk, avloppsreningsanläggning anläggas samt att anläggningen medför ökad biltrafik. Programskissen innehåller 10 stugor för uthyrning och reception. En fortsatt utbyggnad med ca 5 stugor föreslås i skede två. En preliminär landskapsutredning har utförts. Områdets karaktär som hagmark och särart skall i möjligaste mån bevaras. Samtliga stenmurar och stenrösen skall lämnas intakta. Enligt länsmuseet finns inga kulturhistoriska hinder mot den planerade stugbyn. Inför det fortsatta planarbetet bör dock en arkeologisk utredning göras. Djupborrad brunn skall anläggas. Avlopp ska utföras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens rekommendationer. Byggnadsnämnden beslutar godkänna underlaget för programsamråd. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat underlag för programsamråd med länsstyrelsen och berörda av programmet, jml plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 20. Byggnadsnämnden beslutar vidare att en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL skall utföras. Exp: Åke Carlsson

4 Byggnadsnämnden Dnr 597/2001 Humlaryd 1:5 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Ole Valentin, Bräknegårdsvägen 30, Hallabro Byggnadsnämnden beviljade positivt förhandsbesked 363/2001 med villkor att enbostadshuset med tomtavgränsning skulle placeras utanför strandskyddsområdet. Stadsarkitekten har tillsammans med fastighetsägaren besökt området. En lämplig placering för avgränsning av tomten hamnar innanför strandskyddsområdet, varför ärendet åter måste behandlas av byggnadsnämnden. Terrängen är svårtillgänglig och sökanden önskar placera huset 60 m från strandkanten på en kulle belägen ca 20 m över strandkanten. Placeringen påverkar inte strandskyddets syfte. Strandskyddsområde råder 100 m från stranden. Allmänhetens tillgänglighet till stranden kommer inte att förhindras. Byggnadsnämnden beslutade 488/2001 att remittera ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Stadsarkitekten och miljöinspektör Thomas Gummesson har besökt området. Den placering som föreslås utgör inget hinder för det rörliga friluftslivet och ur strandskyddssynpunkt. Allmänheten har tillgänglighet till strandremsan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till byggnation under förutsättning att tomten begränsas så att passage kan ske mellan tomt och ån. VA-frågan skall prövas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden Positivt förhandsbesked beviljas. Tomtavgränsning skall redovisas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Ole Valentin Länsstyrelsen Statens naturvårdsverk Vägverket region sydöst

5 Byggnadsnämnden Dnr 816/2001 Gjutaren 3 Tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd altan Fast.adress: Gamla Kallingevägen 3 El- & Industriservice AB, Gamla Kallingevägen 3, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II qw/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta större area än 40 m 2. Inom med q betecknat område får ej sådan ändring av bef byggnad vidtas som förvanskar dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 138,9 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd altan om 17 m 2. Grannemedgivande föreligger. Den del av ansökan som avser garageportar i bef carport behandlas som delegationsärende. Framställningen om tillbyggnad av enbostadshus bör avslås med hänvisning till avvikelse från gällande planbestämmelser. Byggnadsnämnden beslutade 490/2001 att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. Byggnadsnämnden beslutar avslå framställningen. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till planbestämmelserna, jml plan och bygglagen (PBL) 8 kap 11. Huvudbyggnad får inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Exp: El- & Industriservice AB

6 Byggnadsnämnden Dnr 673/2001 Saxemara 16:3 Förhandsbesked för ändrad användning från f d livsmedelsaffär till garage Peter Goos, Sjöberga, Ringstorp, Linköping PBL 8:34. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning från f d livsmedelsaffär till garage för veteranbilar , 439 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till kontoret för hörande av grannar och samhällsförening samt för remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande inkom Grannars och samhällsföreningens yttranden har varit utsända som bilagor till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutade 7/2002 att återremittera ärendet till kontoret för kommunikation med sökanden om villkoren i miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande och för kontakt med fastighetsägaren. Ärendet behandlas vid byggnadsnämndens sammanträde efter att stadsarkitekten varit i kontakt med sökanden och fastighetsägaren inkom en skrivelse från sökanden, vilken föredras vid byggnadsnämndens sammanträde. I efterföljande diskussion deltar Gunnar Ferm, s, Margareta Yngvesson, s, ordföranden, Heine Albertsson, m och Kitty Wachtmeister m. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret. Skrivelsen från sökanden utsänds till berörda grannar och samhällsföreningen som upplysning. Sökanden har möjlighet att ta kontakt med berörda för en dialog om den tänkta verksamheten. Bilaga: Yttrande Exp: Peter Goos Berörda grannar och samhällsföreningen

7 Byggnadsnämnden Dnr 788/2001 Nåtlaren 2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt delning av tomt Fast.adress: Sadelmakaregatan 7 Tomas Lundberg, Bastuviksvägen 7, Bräkne-Hoby PBL 8:34. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/. På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggnader uppföras. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 120 m 2. Uthus och andra gårdsbyggnader får inte uppta större byggnadsarea än 40 m 2. Lokal förekomst av högradon. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt delning av tomt. Fastigheten uppgår till 994 m 2. Detaljplanen medger en delning av tomten och i området förekommer mindre tomter. Byggnadsnämnden beslutade 483/2001 att återremittera ärendet till kontoret för att ge berörda fastighetsägarna utmed Byhallavägen och i kvarteret Nåtlaren möjlighet till yttrande inkom ett yttrande som bifogats som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar bevilja positivt förhandsbesked för delning av tomten. Positivt förhandsbesked beviljas för delning av tomten med villkor att nybyggnationen anpassas miljömässigt till den befintliga bebyggelsen. Denna fråga prövas i samband med bygglovprövning. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Tomas Lundberg berörda grannar, för kännedom

8 Byggnadsnämnden Dnr 18/2002 Musseronen 10 Tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum (redan uppfört) Britt-Marie och Bengt Hallberg, Gullvivevägen 4, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /Bk I/. Inom k betecknat område får byggnadsytan ej överskrida 180 m 2. Byggnadsnämnden mottog en anmälan om att uterum uppförts intill garage vid Musseronen /2001 beslutade byggnadsnämnden att uppmana fastighetsägaren att lämna in en bygglovsansökan. Bygglovsansökan inkom för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum om 18 m 2 (redan är uppfört). Berörd granne har givits tillfälle till yttrande inkom yttrande, vilket varit utsänt till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar uppmana fastighetsägaren till Musseronen 10 inkomma med redovisning om hur man tekniskt kan avhjälpa de brister som fastighetsägaren till Musseronen 11 uppger. Efter redovisningen behandlas bygglovsansökan. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Britt-Marie och Bengt Hallberg Gunnel och Åke Fohlin

9 Byggnadsnämnden Dnr 41/2002 Bussemåla 1:34 (avst fr) Nybyggnad av enbostadshus Stefan Nilsson, Gamla Karlshamnsvägen 21, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om ca 225 m 2 varav 35 m 2 i öppenarea. Positivt förhandsbesked beviljades 361/2001. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Anslutning till det kommunala VA-nätet förutsättes. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Stefan Nilsson

10 Byggnadsnämnden Dnr 44/2002 Risatorp 1:37 Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd Fast.adress: Knipevägen 12 Lotta och Stefan Johansson, Solbergsvägen 10, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /e3/. Minsta tomtstorlek är 1200 m 2. Största bruttoarea 250 m 2. Befintliga idegranar skall sparas. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd. Huvudbyggnads bruttoarea uppgår till 208 m 2 och carport/förråd till 65 m 2, inkl öppenarea. Garage/förråd är placerat 2 m till tomtgräns. Berörd granne har tillskrivits för ev yttrande. Någon erinran har inte inkommit. Byggnadsnämnden beslutar medge mindre avvikelse från detaljplanen för större bruttoarea och beviljar bygglov. Avvikelse medges från planbestämmelserna för större bruttoarea än vad planen medger, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Lotta och Stefan Johansson

11 Byggnadsnämnden Dnr 46/2002 Risatorp 1:38 Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd Fast.adress: Knipevägen Ulrika och Kristian Olsér, Sandsjövägen 10, Kallinge PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /e3/. Minsta tomtstorlek är 1200 m2. Största bruttoarea 250 m 2. Befintliga idegranar skall sparas. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd. Huvudbyggnads bruttoarea uppgår till 210 m 2 och carport/förråd 52 m 2. Garage/förråd är placerat 2 m till tomtgräns. Berörd granne har tillskrivits för ev yttrande. Någon erinran har inte inkommit. Byggnadsnämnden beslutar medge mindre avvikelse från detaljplanen för större bruttoarea och beviljar bygglov. Avvikelse medges från planbestämmelserna för större bruttoarea än vad planen medger, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Ulrika och Kristian Olsér

12 Byggnadsnämnden Dnr 16/2002 Norra Eringsboda 1:146 Tillbyggnad av förskola, tillbyggnad av förråd med tak Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /AII/. Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål. Ansökan avser tillbyggnad av förskola och tillbyggnad av förråd med tak. Kommunala handikapprådets yttrande föreligger. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Ärendet skall anmälas till miljökontoret enligt miljöbalken innan verksamheten tas i bruk. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM KHR:s yttrande Exp: Bygg- och fastighetsenheten

13 Byggnadsnämnden Dnr 17/2002 Ronneby 4:208 och 25:29 Nybyggnad av förskola, ändrad användning från f d Folkets Park till förskola Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BC q 1 q 2 /. Ansökan avser nybyggnad av förskola samt ändrad användning från f d Folkets Park till förskola. Kommunala handikapprådets yttrande föreligger. Skissritningarna är otillräckliga för att göra ett fullständigt yttrande i nuläget. Byggnadsnämnden beviljar rivningslov och positivt förhandsbesked för om- och nybyggnaden. Byggandsnämndens beslut Rivningslov beviljas, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 16. Positivt förhandsbesked beviljas för om- och nybyggnad av förskola. Nämnden tar slutlig ställning i ärendet när detaljerade ritningar inlämnats. Parkeringssituationen och angöringen för förskolans personal/besökare och den allmänna parkeringen bör ses över. Ärendet skall anmälas till miljökontoret enligt miljöbalken innan verksamheten tas i bruk. Ansökan om godkännande av livsmedelslokal skall inlämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

14 Byggnadsnämnden Dnr 45/2002 Boken 29 Tillbyggnad av flerbostadshus med veranda samt byte av fönster Fast.adress: Nedre Brunnsvägen 24 Hans Jeppsson, Nedre Brunnsvägen 24, Ronneby För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Ansökan avser tillbyggnad av flerbostadshus med en veranda samt byte av fönster. Ärendet har remitterats till museet för yttrande. Museets synpunkter inkom , dessa redovisas vid arbetsutskottets sammanträde. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Hans Jeppsson

15 Byggnadsnämnden Dnr 762/2000 Karön 1:1, Yttre Stekön, tomt nr 9 Nybyggnad av fritidshus Jenny Gavuzzi-Roos, Långgatan 15, Ronneby För fastigheten gäller bebyggelseriktlinjer. På varje tomtplats får uppföras en huvudbyggnad med en byggnadsarea på högst 50 m 2. Till huvudbyggnad får fogas en byggnadsarea på högst 12 m 2, som samtidigt skall utgöra en öppenarea för altantak o d. På varje tomtplats får uppföras högst två uthus med en sammanlagd byggnadsarea på 10 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 50,4 m 2, tak över altan 12,2 m 2 och gårdshus 10 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande föreligger. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Jenny Gavuzzi-Roos

16 Byggnadsnämnden Dnr 19/2002 Leråkra 2:21 Nybyggnad av fritidshus, flyttning av bef stuga Christina och Jan-Åke Nilsson, Oregatan 4, Vinslöv För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Område A: huvudbyggnadens byggnadsarea får inte överstiga 60 m 2 och uthusens sammanlagda byggnadsarea får inte överstiga 25 m 2. Befintliga byggnader uppgår till 48,9 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus 101 m 2, inkl öppenarea 17,4 m 2. Totalt 198,8 m 2. Inom område A bör områdets karaktär med mindre fritidshus bibehållas. Framställningen överskrider gällande områdesbestämmelsernas sammanlagda byggnadsarea för fritidshus och bör avslås. Byggnadsnämnden beslutar ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Den sammanlagda byggnadsarena är inte att betrakta som en mindre avvikelse från områdesbestämmelserna. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Christina och Jan-Åke Nilsson

17 Byggnadsnämnden Dnr 22/2002 Trolleboda 1:72 Nybyggnad av fritidshus och gäststuga Fast.adress: Näckstigen 2 Christer Ekström, Fläderbärsgatan 1, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus 94,8 m 2 och gäststuga 20,1 m 2. Gäststugan är placerad 3 m från tomtgräns mot samfällighet. Samfällighetsföreningen har lämnat skriftligt godkännande. Framställningen överskrider gällande detaljplan och bör avslås. Arbetsutskottets beslut Byggnadsnämnden beslutar ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Framställningen överskrider gällande planbestämmelser och kan inte betraktas som en mindre avvikelse (80 m 2 i bostadshus). Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Christer Ekström

18 Byggnadsnämnden Dnr 40/2002 Ronneby 22:1 Tillbyggnad av fjärrvärmeverk Fast.adress: Ställverksvägen 38 Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /E 1 /. Största tillåtna byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean. Ansökan avser tillbyggnad av fjärrvärmeverket med ny pannhall, ca 580 m 2. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM Exp: Ronneby Miljö och Teknik AB

19 Byggnadsnämnden Dnr 884/2001 Ronneby 27:1 Nybyggnad av lagertält (tidsbegr lov) Fast.adress: Östra kajen AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /Th/. Med Th betecknat område får användas endast för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Ansökan avser ett tidsbegränsat lov för ett lagertält om 448 m 2. Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för en tid av ett år. Tidsbegränsat bygglov beviljas, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14. Bygglov upphör att gälla Exp: AB Ronneby Industrifastigheter

20 Byggnadsnämnden Dnr 56/2002 Svalemåla 1:7 Nybyggnad av sjöbod Mette Barkentin, Höjbjerggårdsvej 41, Holte, Danmark PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom område av riksintresse för friluftsliv. Ansökan avser nybyggnad av sjöbod om 11,8 m 2 inom väl hävdad tomt. Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens och bygglov. Strandskyddsdispens beviljas. Nybyggnation sker inom väl hävdad och bebyggd tomt. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Mette Barkentin Länsstyrelsen Statens naturvårdsverk Vägverket region sydöst

21 Byggnadsnämnden Dnr 903/2001 Xenofon 17 Ändrad användning från affär till restaurang Fast.adress: Nygatan 7 Henrik Gummesson, Nygatan 7, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser ändrad användning från affär till restaurang (caférörelse), 124,6 m 2. Räddningstjänstens yttrande föreligger. Brandteknisk klass på byggnaden framgår inte av ritningsunderlaget. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägg ärendet i avvaktan på kompletterande ritningsunderlag som redovisar att lokalen är brandtekniskt avskild från övriga byggnaden (väggar, dörrar och ventilation). Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bilaga: Räddningstjänstens yttrande Exp: Henrik Gummesson

22 Byggnadsnämnden Dnr 13/2002 Hans 2 Ändrad användning från affär till bostad Fast.adress. Kyrkogatan 9 Stig Simander, Kyrkogatan 9, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser ändrad användning från affär till bostad. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för ändrad användning till bostad. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Stig Simander

23 Byggnadsnämnden Dnr 454/2001 Hulta 2:115, del av Förfrågan om köp av kommunal mark Bengt-Åke Claesson, Kyrkogatan 10 C, Ronneby inkom en skrivelse med begäran om att få förvärva en allmänning på Halladalsvägen. Avsikten är att bygga ett enbostadshus. Marken ligger inom parkmark enligt detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade 318/2001 att utreda möjligheterna till en planändring. Den kommunala marken som är utlagd som parkmark enligt detaljplanen kan komma att behövas på annat sätt i framtiden. Byggnadsnämnden anser att en aktuella marken skall bibehållas som parkmark varför försäljning inte är aktuell. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Bengt-Åke Claesson

24 Byggnadsnämnden Dnr 58/2002 Remiss Uppdrag att undersöka lokalisering för arrangemang för Monsterrace och Country & Western Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till, en annan lokalisering för anläggande av tävlingsbana för Monsterrace. Byggnadsnämnden beslutade 461/2001 att avslå framställan om att få disponera mark inom Hasselstad 3:8 med hänvisning till att området ligger inom Bredåkradeltat. Intressenterna har framfört önskemål till att lokalisera arrangemangen intill Eldorado, (brandkårens övningsområde). Innan byggnadsnämndens sammanträde ska redovisas vad arrangemangen innebär och hur stora yta som erfordras. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Tävlingsbanan kräver ett 160 m långt och 14 m brett område. Man beräknar att ca besökare kommer till tävlingarna och att 1000 p-platser erfordras. Markområdet vid Eldorado som föreslagits är för litet enligt intressenterna. Önskemål har framförts att få disponera ett markområde väster om Eldorado inom det framtida industriområdet som nyligen inköpts av kommunen. Området är utarrenderat som jordbruksarrende. Byggnadsnämnden beslutar meddela att industrimarken inom fastigheten Ronneby 22:1 inte är tillgänglig för ändamålet. För närvarande finns inte någon kommunal mark som är lämplig för dessa arrangemang. Exp: Kommunstyrelsen

25 Byggnadsnämnden Dnr 784/2001 Axvägen Problem med trafik och parkering utmed gatan Kontaktperson: Lotta Jerse, Axvägen 13, Ronneby inkom en skrivelse från boende utmed Axvägen om problemen med trafik och parkering som råder utmed gatan. Skrivelsen bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Ärendet remitterades till trafikenheten för yttrande. Gatan är allmän och byggd som en återvändsgata och bostadsgata inkom trafikenhetens yttrande. Trafikräkningen visar normal trafik för det antal bostäder som finns utefter gatan. Parkeringsvakten har vid sina besök på gatan konstaterat att all parkering har följt gällande föreskrifter. Utredningen har varit utsänd till nämndens ledamöter. Trafikmängden i sig bör inte vålla några problem. Byggnadsnämnden beslutar upplysa kontaktman Lotta Jerse att eventuella synpunkter och förslag till förändring av trafikreglerna för gatan behandlas av tekniska nämnden. Enligt byggnadsnämndens bedömning bör inte trafikrörelserna vålla några problem för de boende. Tekniska nämnden behandlar synpunkter på de lokala trafikreglerna för gatan. _ Bilaga: Trafikräkning Exp: Lotta Jerse

26 Byggnadsnämnden Dnr 732/2001 Namnförslag till plats och torg Till kommunen har inkommit en skrivelse med förslag till namn för platsen vid Heliga Kors kyrka, i skärningen mellan Bergslagsgatan och Lilla Kyrkogatan. Byggnadsnämnden beslutade 460/2001 att bjuda in allmänheten att komma med namnförslag på parken vid Norrebro och platsen vid Lilla Kyrkogatan och Bergslagsgatans sammanstrålning. Kultur- och fritidsnämnden har avgivit sitt yttrande över förslagen. Utsänd till nämndens ledamöter Namnberedningens förslag till namn föreligger, bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Flera namnförslag har inkommit efter att tiden har gått ut. Förslaget Astrid Einarssons torg bör också finnas med. Byggnadsnämnden avslog det förslaget vid sitt sammanträde 162/2001 med motiveringen att det var omotiverat att tillföra ytterligare ett namn på platsen. Kultur- och fritidsnämnden bör ges möjlighet till nytt yttrande efter att samtliga namnförslag med motiveringar redovisats. Kyrkan och Blekinge läns museum bör också ges möjlighet till yttrande om man önskar. Namnförslag och motiveringar bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Ytterligare ett namnförslag har lämnats till stadsarkitekten: Astrids torg. Byggnadsnämnden beslutar att översända det samlade materialet till remissinstanserna för eventuellt nytt yttrande. Exp: Kultur- och fritidsnämnden Blekinge läns museum Svenska kyrkan

27 Byggnadsnämnden Dnr 377/2000 Väby 5:36 Skärmtak Lena Karstensson, Pl 3740, Bräkne-Hoby ade 262/2001 att uppmana Lena Karstensson att riva skärmtaket senast Besiktning av fastigheten har skett. Fastighetsägaren har tagit bort ca 8 m 2 av plasttaket. Skärmtakets takkonstruktion är kvar. Foton redovisas vid sammanträdet. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för utredning och sammanträffande med fastighetsägaren. Kontoret återkommer därefter med underlag och förslag till beslut. Exp: Lena Karstensson

28 Byggnadsnämnden Dnr 815/2001 Mölleskog 1:73 Anm om otillåten byggnation samt nedskräpning av tomt inkom fotografier över otillåten byggnation på fastigheten Mölleskog 1:73 samt nedskräpning av tomt. Sverker Carlgren har besiktigat området. Foton redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde. På flera ställen i området finns vedupplag och båtar upplagda på parkmark enligt detaljplan. Fastigheten Mölleskog 1:73: mindre del av uthuset ligger i grönområde. Byggnadsnämnden behandlade ett ärende 1997 avseende rastgård till hönshus för fastigheten Mölleskog 1:73. Rastgården är borttagen. Byggnadsnämnden meddelar att framställningen är utredd och besiktning har skett av fastigheten. Den del av uthus som står på kommunal mark föranleder ingen åtgärd för byggnadsnämndens del. Tore Lindkvist deltar inte i beslutet. Exp: Lennart och Britt-Marie Karlsson, för kännedom

29 Byggnadsnämnden Dnr 61/2002 Bokslut 2001 Bokslut med kommentarer har varit utsända som bilaga till nämndens ledamöter. En utförlig redovisning lämnas vid sammanträdet. Intäkter för främst bygglovavgifter är högre än budget. Personalkostnaden är något lägre på grund av långtidsfrånvaro. Bostadsanpassningens kostnader har ökat med kronor. Kostnadsminskning främst på grund av att energiprojekt och viss grundutbildning GIS endast delvis genomförts. Redovisningen godkännes och noteras som information till protokollet.

30 Byggnadsnämnden Dnr 39/2002 Kuggeboda 3:43 Nybyggnad av fritidshus och carport/förråd (rivn av bef) Fast.adress: Ångbåtsvägen 21 Fredrik Höglund, Malms Backe 8, Bräkne-Hoby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom område för riksintresse för friluftsliv. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus ca 95 m 2 och carport/förråd 36 m 2. Befintlig byggnad rives. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat positivt yttrande. Grannemedgivande inkom Rivningslov beviljas, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 16. Strandskyddsdispens beviljas. Byggnation sker inom väl hävdad tomt och avser ersättningsbyggnation. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Fredrik Höglund Länsstyrelsen Statens naturvårdsverk Vägverket region sydöst

31 Byggnadsnämnden Dnr 802/2001 Jordö 2:33 Nybyggnad av garage/förråd Bo Johannesson, Jordö, Nättraby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 74 m 2. Ansökan avser nybyggnad av garage/förråd om 66 m 2. Framställningen bör avslås med hänvisning till avvikelse från gällande planbestämmelser. Byggnadsnämnden beslutade 497/2001 att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut inkom yttrande. Bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11. Nybyggnationen är inte att betrakta som en mindre avvikelse. Byggnadsnämndens inriktning är att se över planbestämmelserna för att anpassa dem till nuvarande förhållanden. Planen för Jordö skall läggas till listan för planer som ska ses över av kontoret. Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. Exp: Bo Johannesson

32 Byggnadsnämnden Dnr 413/2001 Idrotten Nybyggnad av miljöhus AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av miljöhus, 25,9 m 2, förlagt på prickmark. Byggnadsnämnden återremitterade ärendet 267/2001 i avvaktan på att fastighetsägaren informerat hyresgästerna om byggnationen inlämnades godkännande från hyresgästföreningen. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för miljöhuset samt medge avsteg från detaljplanen för byggnation på prickmark. Avvikelse medges från planbestämmelserna för byggnation på prickmark, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

33 Byggnadsnämnden Dnr 389/2001 Odalmannen Nybyggnad av fyra miljöhus AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. 266/2001 beviljade byggnadsnämnden bygglov för fyra miljöhus inom Odalmannen inkom reviderat förslag för miljöhusens placering. Hyresgästföreningen har godkänt de ändrade placeringarna. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för miljöhusens ändrade placeringar. Bygglov beviljas för miljöhusens ändrade placeringar. Tidigare utsänt PM gäller. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Exp: AB Ronnebyhus

34 Byggnadsnämnden Dnr 142/2001 Leråkra 2:35 Befintliga byggnader Länsrätten i Blekinge län, Box 516, Karlskrona inkom en remiss från Länsrätten med anhållan om yttrande i målet. Byggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet vid sitt överklagande av länsstyrelsens beslut och en remiss daterad från länsrätten. Byggnadsnämnden beslutar avstå från yttrande. Nämnden inte har något ytterligare att tillföra ärendet utöver vad som tidigare angivits. Exp: Länsrätten

35 Byggnadsnämnden Information 2002 Ronneby Hembygdsförening har översänt diskussionsmaterial ang den fysiska miljön i Ronneby innerstad. Materialet är framtaget av en studiecirkel. Resultatet innehåller värdefull information och synpunkter att användas vid framtida planering. Materialet har varit utsänt till nämndens ledamöter Orange Sverige. Byggnation av 3G-mobilnät i kommunen. Orange är en av aktörerna som skall installera det nya mobilnätet. Sändarna är relativt små och avses placeras på hustak, skorstenar och befintliga antenner. Endast antenner som kräver egen pelare eller mast kommer att kräva bygglov Bergslagen Brandskydd Claes Nicklasson och stadsarkitekten har haft ett sammanträffande ang brandskydd med boende i Bergslagsområdet. Det första som ska ske är att räddningstjänsten kommer att göra en brandsyn tillsammans med fastighetsägarna Digitalisering av planavgränsningar. Arbetet med digitalisering av planavgränsningar har påbörjats av Lantmäteriet i samarbete med samhällsbyggnadskontoret. I första skedet ska de mindre orterna läggas in.

36 Byggnadsnämnden Dnr 47/2002 Beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering ( 33 och 465/2001) Fastighet Bidrag Kalleberga 4: ,- Domarringen ,- Kalleberga 9: ,- Svenstorp 2: ,- Bollspelaren ,- Kalleberga 3:89 987,50 Oxbäret ,- Kalleberga 6: ,- Norra Eringsboda 1: ,- Tromtesunda 1: ,50 Balder ,- Hjälmsa 1: ,- Bredåkra 2: ,- Häggatorp 1: ,- Djupadal 1: ,- Kalleberga 4: ,- Släggan ,- Delegationsbesluten noteras till protokollet.

37 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Miljödepartementets beslut från Överklagande i fråga om bygglov på Fällö 1:20. Regeringen tar inte upp överklagandet till prövning. Länsstyrelsens beslut från Dispens från föreskrift för Grindstugans naturreservat. Protokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden från Kommunstyrelsen från och Kommunfullmäktige från Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

38 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering 289/2001 Dnr 865/2001 Ronneby 27:2 Tarkett Sommer AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara, , 1. Dnr 863/2001 Fornanäs 1:21 Tarkett Sommer AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara, , 2. Dnr 862/2001 Fornanäs 1:22 Tarkett Sommer AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara, , 3. Dnr 864/2001 Fornanäs 1:23 Tarkett Sommer AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara, , 4. Dnr 679/2001 Häggatorp 15:1 Cascades Djupafors Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara, , 5. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

39 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygganmälansärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr 896/2001 Sömmaren 3 ICA Fastighets AB Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för ombyggnad av butik, byte av ventilationsoch konfortkylanläggning, ny toalett samt förbättringsåtgärder brand , BA 1. Dnr 867/2001 Bredåkra 11:5 Södra Förvaltningsavdelningen Ingvar Pettersson har noterat rivningsanmälan för rivning av byggnader , BA 2. Roger Svantesson, Näsumsvägen 164, Villans Vånga godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 28/2002 Kallinge Bruk 2:8 AB Ronneby Industrifastigheter Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för ombyggnad av industribyggnad , BA 3. Ulf Hagman, Regeringsgatan 20, Karlshamn godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 24/2002 Häggatorp 1:119 AB Ronneby Industrifastigheter Ingvar Pettersson har noterat rivningsanmälan för rivning av pumpcentral , BA 4. Finn Månsson, Spikahult, Eringsboda godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 10/2002 Sonekulla 3:34 Arne Karlsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 5. Hoby Mur och Puts, Gärdesvägen 14, Bräkne-Hoby godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 14/2002 Inägan 8 Eva Ericsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 6. forts

40 Byggnadsnämnden forts 67 Dnr 6/2002 Mölleskog 1:56 Martin Karlsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för byte av värmepanna och ombyggnad av bef skorsten , BA 7. Dnr 35/2002 Hjortsberga 7:30 Robert Eng Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 8. Janne Holst, Bredagårdsvägen, Johannishus godkännes som kvalitetsansvarig. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

41 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr 885/2001 Bredåkra 11:5 Fortifikationsverket Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation , 1. Lars Jönsson, Sycon Teknikkonsult AB, Box 273, Kristianstad godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 804/2001 Sjöhaga 1:20 Sture Ternström Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 2. Dnr 882/2001 Chimpansen 4 Niclas Andersson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 3. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 904/2001 Millegarne 1:11 John-Erik Hägg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 4. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

42 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för ventilationsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr Avanti Påtorp 1:271 Riksbyggens Brf Ronnebyhus nr 15 Radhus, 15 lgh godkända t o m Dnr Motorn 4 Vedeby Bil AB Fastighetsförm godkänt t o m , Godisbutiken godkänt t o m Dnr Hoby 6:69 Bygg- och fastighetsenheten Daghem Fjärilen/Staren, 2 system, godkänt t o m Dnr Norra Eringsboda 1:237 Samhall AB Fastigheter Vävaregården godkänt t o m Dnr Backaryd 1:82 AB Ronnebyhus Daghem Mosippan godkänt t o m Dnr Apan 1 Åkröken AB Affärshus, Hindrikssons godkänt t o m , ABB omklädningsrum godkänt t o m , Bilverkstadens personalutr godkänt t o m , ABB personalutr, kontor godkänt t o m forts

43 Byggnadsnämnden forts 69 Dnr Listerby 15:11 Björn Lundmark fastighetsförvaltning Flerbostadshus, 3 lgh, godkända t o m , 17 lgh godkända t o m Dnr Hantverkaren 2 AB Ronneby Industrifastigheter Affärshus, Postsortering godkänt t o m Dnr Sjöarp 2:4 Landstingsfastigheter Blekinge Skola, lektion, övernattning 36:01 godkänt t o m , Kök, matsal 36:01 godkänt t o m , Övernattning, uppehållsrum 36:02 godkänt t o m , Lektionssalar 36:07 godkänt t o m , Lektionssalar 36:13 godkänt t o m Terapi, exp, omkl 36:18 godkänt t o m , Övernattningar, uppehållsrum 36:03 godkänt t o m Dnr Avanti 2420 Björnen 6 Landstingsfastigheter Blekinge Vårdlokal godkänt t o m Dnr Hoby 2:62 Landstingsfastigheter Blekinge Thornska skolan, matsal/samlingsrum 15:02 godkänt t o m Dnr Hoby 3:28 Landstingsfastigheter Blekinge Lanthushållsskolan, kök m m 15:1 godkänt t o m , Väv/matsal 15:1 godkänt t o m , Kontor, elevhem 15:1 godkänt t o m forts

44 Byggnadsnämnden forts 69 Dnr Hoby 7:3 Landstingsfastigheter Blekinge Lantbruksskolan 14:02, elevhem godkänt t o m , Omklädning, kontor, svinstall 14:12 godkänt t o m , Maskinhall 130, undervisning 14:04 godkänt t o m , Akutverkstad m m 14:04 godkänt t o m , Omklädning 14:04 godkänt t o m , Studieplats 1 14:04 godkänt t o m Delegationsbesluten noteras till protokollet.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-02-12 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-06-20 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.30 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 1999-04-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 - Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Pirjo Elovaara, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Ulrik Lindqvist, tjg

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-01-12 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Margareta Yngveson, s Judith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(30) 2008-11-13 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare Lena Karstensson (m) Åke Ågren

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Tore Lindkvist, s

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-09-15 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Ulrik Lindqvist, s, tjg ersättare Eivor Hansson, s Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid.

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid. 1(16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2015-02-10, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Rolf Stenward, (M) Håkan Johansson, (C) Övriga

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2001-01-25 1 (19) Plats och tid Rum 407, Kommunhuset kl. 10.00-18.35, besiktningsresa + sammanträde Beslutande Sven-Gunnar Larsson (fv) Ragnar Sandberg (m) Göran Hallsten (c) Kate Giaever

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD)

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-26

Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-26 Plats och tid Stadshuset, Kumla, den 26 maj 2009 klockan 17.30-18:10 Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Marguerite Landin (c) Ulla Engqvist Gullberg (s) Christer Fallén (kd) tjg. ers Sten Persson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-16 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 77 56 Anmälan av delegationsbeslut... 78 57 Delgivningar... 79 58 Delårsbokslut

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

Torbjörn Holmström (M) 47. 2010-10-20 Stadsarkitektkontoret, Köping. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Torbjörn Holmström (M) 47. 2010-10-20 Stadsarkitektkontoret, Köping. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Sveavägen 21, Köping, kl 16.00 16.55 Beslutande Rolf Gustafsson (S) ordförande Per Carlesson (S) vice ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Asta Lundgren (S)

Läs mer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-12-18 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2539-2567 Sekreterare

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer