Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John Carlsson (c) Petra Lindqvist (s) Närvarande ersättare: Kristina Gilberg (m), Michael Swedberg (m), Bengt Larsson (m) samt John Carlsson (c) Övriga närvarande: Linda Axelsson, Björn Wieslander, Filip Henley, Peter Berggren från Samhällsbyggnadskontoret Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Bristam Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Bristam

2 Innehållsförteckning Dnr 53 Byggenheten informerar sbn13/4 54 Bostadsanpassning sbn13/ Lotsbåten 4 sbn13/ Trosaskogen 1:1 sbn12/ Ny detaljplan för Södra Husby 5:34 mfl, Vagnhärad sbn12/28 58 Ny detaljplan för Trosalundsberget 1 m.fl, Trosa sbn12/24 59 Ny detaljplan Vikingaskeppet 1 sbn13/22 60 Ny detaljplan för Hammaren 10 sbn13/10 61 Detaljplan för del av Tureholm 2:274, Lagnö Gård sbn12/33 62 Detaljplan för del av Överåda 3:1 mfl, Västra Hökeberga sbn11/56 63 Övriga anmälningsärenden sbn13/4 64 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn13/1 65 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn13/2 2

3 53 Dnr sbn2013/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Samlad information från byggenheten. 3

4 54 Dnr sbn2013/5-23 Bostadsanpassning beslutar att avslå ansökan. På grund av sekretess dukas handlingarna vid nämnden. Beredning Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 4

5 55 Dnr sbn2013/122 Lotsbåten 4 beslutar att avslå ansökan där åtgärden strider mot detaljplanen med byggnation på prickad mark enligt PBL 9 kap. 30. Tillbyggnad till lägenhet. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Kopia till Sökanden Akten 5

6 56 Dnr sbn2012/149 Trosaskogen 1:1 beslutar att bevilja bygglov för vindkraftverk. Uppförande av vindkraftverk. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Kopia till Sökanden Akten 6

7 57 Dnr sbn2012/28 Ny detaljplan för Södra Husby 5:34 m.fl., Vagnhärad beslutar att efter revidering uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan på granskning Fastigheten Södra Husby 5:34, belägen på Åvägen i Vagnhärad är i gällande detaljplan reglerad som industrifastighet. Ägaren till fastigheten vill långsiktigt förändra användningen av fastigheten genom att möjliggöra lägenheter i befintlig byggnad samt pröva möjligheten till ytterligare exploatering på fastigheten. Ett förslag till detaljplan har varit ute för samråd och efter ytterligare undersökningar föreslås förslag till detaljplan på granskning. Beredning Brev från ägaren till Södra Husby 5:34 daterat s protokoll , 92 s protokoll , 30 Kopia till Akten 7

8 58 Dnr sbn2012/24 Ny detaljplan för Trosalundsberget 1 m.fl, Trosa beslutar att godkänna förslag till utställningsutlåtande att efter revidering godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka planen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande HSB förvärvade under 2011 ett antal fastigheter från det kommunala bostadsbolaget Trosabygdens Bostäder AB. Företaget har nu studerat Trosalundsberget 1 och har för avsikt att förtäta området med ytterligare bostäder i flerfamiljs-hus. Ett förslag till detaljplan har arbetats fram och detta förslag har samråtts och granskats av berörda sakägare, myndigheter m fl. Ett slutligt förslag till detaljplan föreslås nu antas. Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande. Beredning Brev från ägaren till Trosalundsberget 1 daterat s protokoll , 74 s protokoll , 12 s protokoll , 26 Kopia till Akten 8

9 59 Dnr sbn2013/22 Ny detaljplan Vikingaskeppet 1 beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till detaljplan för Vikingaskeppet 1 Bostadshuset på Vikingaskeppet 1 totalförstördes vid en brand och beviljade bygglov för att återuppbygga detta. Eftersom den ursprungliga husmodellen inte längre finns på marknaden valde fastighetsägaren en annan typ av hus vilket inte till fullo stämde överens med gällande detaljplan men bygglov beviljades med en mindre avvikelse vad gäller byggnadshöjden. Bygglovet överklagades därefter av en intillboende och Länsstyrelsen som upphävde beslutet. Detta beslut överklagades i sin tur av fastighetsägaren till Mark- och miljödomstolen som ändrade Länsstyrelsens beslut och gav bygglov. Ett beslut som därefter överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som slutligen upphävde beslutet om bygglov i sin helhet med avseende på att avvikelsen från detaljplanens byggnadshöjd inte kunde ses som mindre. Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen har beräknat byggnadshöjden på olika sätt vilket gör att de kommer till olika beslut. Kommunen vill därför pröva frågan i en ny detaljplan för Vikingaskeppet 1. Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Beredning Mail från fastighetsägaren, Kopia till Akten 9

10 60 Dnr sbn2013/10 Ny detaljplan Hammaren 10 beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till detaljplan för Hammaren 10 Fastighetsägaren till Hammaren 10, dvs handelshuset invid Trosaporten, har framfört önskemål till kommunen att utveckla sin fastighet. Idag hyrs lokaler ut till bl a Trosa klädhus, Kjellbergs radio, Sports Club m fl och det finns även kontorslokaler. I och med att en omvandling av området har påbörjats vill fastighetsägaren på sikt kunna utveckla sin fastighet och utöka verksamheten. Det finns idag inte stöd för en sådan utveckling. Samhällsbyggnadskontoret har tidigare i en handelsområdesutredning för området runt Trosaporten definierat det område som bedömts som lämpligt för utveckling av handel och annan verksamhet. Aktuell fastighet är belägen inom detta område. Utifrån ett områdesperspektiv bedöms en utveckling av Hammaren 10 som lämplig, dock finns frågor som särskilt behöver belysas. Det handlar bl a om gestaltning, tillfarter och parkeringslösningar. Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Beredning Brev från fastighetsägaren, Brev från fastighetsägaren, Diskussion Arbetsutskottet betonar vikten av att fastighetsägaren löser parkeringsfrågan så att inte omkringliggande fastigheter störs. Kopia till Akten 10

11 61 Dnr SBN 2012/33 Detaljplan för del av Tureholm 2:274, Lagnö gård beslutar att bordlägga ärendet. Bostadsrättsföreningen Lagnögård har sett ett behov att komplettera bebyggelsen invid Lagnö gård med nya bostäder och i framtiden även möjliggöra etablering av verksamheter i mindre skala. Planområdet är beläget sydost om befintliga hus ca sex kilometer från centrala Trosa. De nya husen ska anslutas till det kommunala VA-nätet och parkering löses inom planområdet. Tillfart sker via befintligt vägnät inom Lagnövikens bostadsområde. I samband med arbetet med detaljplanen har en behovsbedömning gjorts. Den konstaterar att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. detta har samråtts med Länsstyrelsen vilka delar kommunens uppfattning. Planen handläggs med normalt planförfarande. Beredning Brev från Brf Lagnögård, s protokoll , 119 Kopia till Akten 11

12 62 Dnr SBN 2011/56 Detaljplan för del av Överåda 3:1 m fl, Västra Hökeberga beslutar att utöka planområdet för detaljplanen för Västra Hökeberga har tidigare givit Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för Västra Hökeberga. I samband med utredningsarbetet för detaljplanen har närheten till ett framtida reningsverk vid Trosa våtmark studerats. Enligt den rapport som tagits fram bedöms risken för påverkan som liten. Dock kan det vara positivt att planlägga bostadsområdet samtidigt med området för det kommande reningsverket samtidigt. Inför samrådet av detaljplanen föreslås därför att planområdet utökas så att även Trosa våtmark samt det område invid som pekats ut i översiktsplanen som framtida lokalisering av reningsverket inkluderas. Planen handläggs med normalt planförfarande. Beredning s protokoll , 34 s protokoll, , 28 Kopia till Akten 12

13 63 Dnr sbn 2013/4 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena från bostadsrättsföreningen Marknaden 4 och KUJ Fastighets AB. Med ändring av det överklagade beslutet fastställer mark- och miljödomstolen kommunfullmäktige i s beslut den 19 september 2012, 65 att anta detaljplan för fastigheten Trosa Marknaden 4. Mål nr P , Dnr KS:2012/90 13

14 64 Dnr sbn 2013/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Rommarö 1:14, Bygglov nybyggnad enbostadshus, carport, gäststuga och maskinhall Dnr:2013/20 - Mejseln 3, Industrigatan 2C. Bygglov ändring av tidigare lov. (2012/45) 106 Dnr: Lotsbåten 4, Skärlagsgatan 38 L. Bygglov inglasning av balkong. 127 Dnr:2013/73 - Berga 6:1, Trosaland. Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med ett uterum Dnr:2013/123 - Trosa 10:64, Skolgatan 10. Rivningslov för rivning av del av gymnastikbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av gymnastikbyggnad. 128 Dnr:2013/130 - Körsbärskällan 12, Västra Ågatan 49. Bygglov nybyggnad av uterum. 129 Dnr:2013/83 - Lånesta 4:4, Nya Industrivägen 3. Bygglov till- och ombyggnad av affärslokal. 82 Dnr:2012/362 - Tureholm 2:369, Käftudden. Rivningslov för fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus. 123 Dnr:2012/289 - Långnäs 3:8, Skogsstigen 28. Bygglov för nybyggnad enbostadshus och garage. 133 Dnr:2013/100 - Bostället 50, Boställsgatan 9. Bygglov för tillbyggnad av Skärlagsskolan, fritidspaviljongen. 125, Dnr:2013/137 - Lånesta 4:4, Nya Industrivägen 3. Bygglov till- och ombyggnad av affärslokal. 82 Dnr:2012/362 - Kungsbol 1:9, Torvsnäs Gård 1. Bygglov nybyggnad carport. 122 Dnr:2013/86 - Vagnhärads-Djupvik 1:119, Utsiktsvägen 10. Bygglov tillbyggnad fritidshus. 119 Dnr:2013/88 - Trosa 10:64, Bygglov tillfällig åtgärd byggskylt. 113 Dnr:2013/124 - Långnäs 3:40, Skogsstigen 26. Marklov för anläggning av pool. 126 Dnr:2013/152 - Källvik 1:66, Ökenäsvägen 11. Bygglov tillbyggnad av ett fritidshus och igensättning av ett fönster. 108 Dnr:2013/109 - Kungsstrand 2, Kungsstrand 4D. Bygglov inglasning av balkong. 103 Dnr:2013/72 - Överåda 3:180, Åkerövägen 2, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. 110 Dnr:2013/74 - Öbolandet 43:2, Strömmingsberget 30 C. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage Dnr:2013/76 - Långnäs 3:11, Långnäsvägen 42. Rivningslov uthus samt bygglog för uthus med carport. 124 Dnr:2013/69 - Bostället 50, Boställsgatan 9. Bygglov för tillfällig byggskylt. 109 Dnr:2013/114 14

15 - Trosa 10:64, Västra Fän, Granitvägen. Bygglov nybyggnad tranformatorstation. 105, Dnr:2013/93 - Ekängen 9, Tomtaäng 25. Marklov för en pool. 101 Dnr:2013/110 - Källvik 1:1, Bygglov nybyggnad uthus. (Pumphus) 111 Dnr:2013/95 - Överåda 3:198, Marklov för sprängning. 131 Dnr:2013/162 - Stensund 5:72, Lillsvängen 13. Bygglov tillbyggnad terrass och ändrad färgsättning fönster. 121 Dnr:2013/118 - Öbolandet 34:6, Öbolandsvägen 1. Bygglov uppförande av plank. 118 Dnr:2013/89 - Mölna 1:20, Kvarnvägen 10. Bygglov för uppsättning av plank. 120 Dnr:2013/131 - Skutan 8, Hänögatan 12. Marklov nybyggnad av pool och uppförande av plank. 115 Dnr:2013/128 - Tureholm 2:206, Lövhagsvägen 7. Bygglov för dominant skorsten samt installation av eldstad och rökkanal. 114 Dnr:2013/141 - Seglet 6, Durkgatan 3. Bygglov nybyggnad av skärmtak. 112 Dnr:2013/94 - Mangelboden 5, Båtsmansgatan 24. Bygglov för uppsättning plank. 134 Dnr:2013/112 - Norrby 8:21, Hammarbyvägen 7. Bygglov nybyggnad enbostadshus. 139 Dnr:2013/126 - Vagnhärads-Djupvik 1:55, Öbacksvägen 11. Bygglov nybyggnad uthus. 137 Dnr:2013/116 Kontrollplan - Södra Husby 5:112, Ringvägen 20, Vagnhärad. Utvändig ändring av tak till garage från platt till sadeltak. Dnr:2011/168 Startbesked - Öbolandet 8:10, Strömmingsberget 2. Rivning av uthus, tillbyggnad fritidshus, nybyggnad av garage och flyttning. Dnr:2013/84 - Sund 4:50, Norra Sundsvägen 73. Rivningslov uthus, bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2013/50 - Östra Fågelö, Östra Fågelö 1:5. Rivning av huvudbyggnad och nybyggnad av fritidshus. Dnr:2013/55 - Kroka 1:7, Kroka. Bygglov nybyggnad garage. Dnr:2012/159 - Avlebro 1:42, Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage. Dnr:2013/62 - Tureholm 2:8, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2012/371 - Överåda 3:181, Åkerövägen 4. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2012/367 - Trosa 10:64, Smäckbrogatan 27. Bygglov transformatorstation. Dnr:2013/93 - Valen 1, Östra Långgatan 64. Rivningslov gårdslänga, bygglov nybyggnad av 2 stycken uthus samt tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2013/29 - Jordbrostugan 1:1, Jordbrostugan. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/68 - Vagnhärads-Djupvik 1:119, Utsiktsvägen 10. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2013/88 - Mättinge 1:43, Mättinge 1. Bygglov nybyggnad gäststuga. Dnr:2012/142 - Överåda 3:180, Åkerövägen 2. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/74 - Bostället 50, Boställsgatan 9. Bygglov tillbyggnad av Skärlagsskolan, fritidspaviljongen. Dnr:2013/137 - Källvik 1:66, Ökenäsvägen 11. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2013/109 - Överåda 3:198, Marklov för sprängning. Dnr:2013/162 15

16 - Långnäs 5:5, Långnäsvägen 1. Bygglov nybyggnad tvåbostadshus. Dnr:2013/70 - Öbolandet 43:2, Strömmingsberget 30 C. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage. Dnr:2013/76 Slutbesked - Långnäs 5:5, Långnäsvägen 1. Rivningslov. Dnr:2012/355 - Tureholm 2:130, Åsvägen 14. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2013/23 - Sund 4:145, Södra Sundsvägen 168. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/60 - Källvik 1:1, Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/95 - Norra Husby 1:47, Husbyvägen 22. Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2013/144 - Jollen 14, Bäckens väg 20. Bygglov ändring av carport till garage. Dnr:2013/53 - Ryssland 1:5, Ryssland 2. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/149 - Skällberga 2:5, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2012/58 - Tuna 1:33, Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2011/84 - Gistgården 1, Fiskargatan 11. Bygglov uppsättning skylt. Dnr:2013/78 - Kvarnbacken 6, Mjölnargatan 11. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/82 - Vagnhärads-Djupvik 1:180, Jössebacken 32. Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2012/279 - Norra Husby 1:43, Villavägen 3. Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2013/108 - Sund 4:149, Anmälan för nybyggnad av carport/förråd. Dnr:2011/124 - Vagnhärads-Djupvik 1:188, Jössebacken 29. Bygglov för uppsättning av plank. Dnr:2012/155 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Vagnhärads-Djupvik 1:180, Jössebacken 32. Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2012/279 - Vagnhärads-Djupvik 1:197, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2012/143 - Vagnhärads-Djupvik 1:196, Nybyggnad enbostadshus och carport. Dnr:2012/113 Slutbevis - Fagerhult 2:211, Stationsvägen 7. Tillbyggnad av affärshus med en öppenarea på ca 25 kvm. Dnr:2008/68 - Lotsbåten 2, Skärlagsgatan, Trosa. Uppförande av 12 flerbostadshus med 80 lägenheter samt förråd och sophus. (Slutbevis, etapp 3) Dnr:2011/88 - Telegrafisten 5, Kungsstrand 7, Trosa. Tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring enbostadshus samt tillbyggnad av förråd. Dnr:2008/189 - Lövsta 1:49, Lövsta Strand 26, Vagnhärad. Uppförande av pool. Dnr:2008/84 - Åby 2:42, Brovägen 12, Vagnhärad. Tillbyggnad av enbostadshus, uppförande av carport samt uppförande av solfångaranläggning. Dnr:2008/90 - Mölna 1:10, Långbro Britteborg, Vagnhärad. Uppförande av stall med byggnadsarean ca 91 kvm. Dnr:2008/221 - Vagnhärads-Djupvik 1:62, Seglarvägen 4, Trosa. Uppförande av enbostadshus med byggnadsarean 115 kvm och uthus (garage) med byggnadsarean 60 kvm. Dnr:2007/356 16

17 - Tureholm 2:252, Bergudden, Trosa. Uppförande av uthus på 47 kvm med öppenarea på 15 kvm. Dnr:2010/209 Beslut om eldstad och startbesked. - Norra Husby 1:47, Husbyvägen 22. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2013/144 - Ryssland 1:5, Ryssland 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/149 - Tuna 1:19, Sörtuna. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2013/135 - Stensund 5:96, Måbärsvägen 7. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/164 Strandskyddsdispens - Björke 8:1, Römora. Ersätta ett bostadshus med ett annat bostadshus på samma plats och i samma storlek. S 107 Dnr:2013/99 Bygganmälan - Södra Husby 5:112, Ringvägen 20, Vagnhärad. Utvändig ändring av tak till garage från platt tak till sadeltak. Dnr:2011/168 - Kvarnstenen 1, Nyängsvägen 5, Trosa. Tillbyggnad av ett enbostadshus med ca 9 kvm samt ändring av garagetaket samt takkupa förstoras och balkong uppföras. Dnr:2011/178 17

18 65 Dnr sbn 2013/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr:2013/5-17, Uppställning av ett rullstolsgarage. 18

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Åda Golf klubb 13:00 14:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Patrik Sundberg (M) ersatte Monica Lindberg (M) Göran

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Bergs Gård 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Jonas Knutsson (fp) ersattes

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:15 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 10:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Per Insulander (s) ordf Tomas Landskog ersattes av Michael Swedberg (m) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: Församlingshemmet Trosa

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Uppvidinge KOMMUN. Kallelse/underrättelse 2015-04-23. Datum: 2015-04-23. Tid: Kl 13.30. Kommunhuset Aseda, sal Ideboås. Ärende 1. Upprop.

Uppvidinge KOMMUN. Kallelse/underrättelse 2015-04-23. Datum: 2015-04-23. Tid: Kl 13.30. Kommunhuset Aseda, sal Ideboås. Ärende 1. Upprop. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2015-04-23 Sammanträde med: Miljö- och byggnadsnämnden Datum: 2015-04-23 Tid: Kl 13.30 Plats: Kommunhuset Aseda, sal Ideboås Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Trosa Stadshotell 14:00 17:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monika Lindberg (m),ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-04-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 10 april 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-01-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 januari 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: John Carlsson (C) Mats Johansson (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: John Carlsson (C) Mats Johansson (KD) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7 14.00-19.40.

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7 14.00-19.40. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-08-29 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer