Miljö- och Byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och Byggnadsnämnden"

Transkript

1 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4 Gatunamn Skanörs Vångar, delområde A och D Planärende 5 Detaljplan för del av västra Fädriften vid fastigheterna Höllviken 2:21, 2:93 m fl Miljöärende 6 Vellingebäckarna 2008 Information/rapport 7 Arrie 31:42 Landsvägen 200 Anslutning till kommunalt avlopp 8 Falsterbo 2:1 och 2:15 Fråga om förbud mot verksamheten vid anläggningen för mobiltelefoni på byggnad tillhörig 9 Falsterbo 2:15 Länsrättens begäran om yttrande avseende tillfällig antennstolpe på Falsterbohus 10 Arrie Information om deponi Byggärende Arrie 11 Arrie 27:1 - Prästagårdsvägen 31 Utvändig ändring

2 2 (3) Falsterbo 12 Falsterbo 3:166 - Västervångsväg 3 Garage 13 Falsterbo 4:85 Ekorrvägen 3 Tillbyggnad av enbostadshus 14 Falsterbo 4:185 Jaktstigen 12 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Höllviken 15 Höllviken 1:208 Olovlig åtgärd 16 Höllviken 1:208 Olovlig åtgärd föreläggande 17 Höllviken 4:21 Ljungvägen 31 A Nybyggnad av gäststuga 18 Höllviken 8:83 - Falsterbovägen 58 Nybyggnad av affärshus 19 Höllviken 8:134 - Plåtslagarevägen 11 Tillbyggnad med uterum 20 Höllviken 8:196 - Falsterbovägen 34 A Nybyggnad av affärshus 21 Höllviken 9:80 - Trulsibrunnvägen 67 Tillbyggnad av enbostadshus 22 Höllviken 11:153 - Mellersta Skogsvägen 43 Tillbyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt garage, plank 23 Höllviken 13:54 Södra Mariavägen 4 Ändring av yttertak

3 3 (3) Kämpinge 24 Kämpinge 10:12 - Norra Mariavägen 4 Nybyggnad av enbostadshus Ljunghusen 25 Ljunghusen 6:56 - Elvabovägen 48 Tillbyggnad av enbostadshus och carport 26 Ljunghusen 12:33 - Berghs väg 9 Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av carport - större ändring av givet bygglov Räng 27 Räng 10:231 - Nordvästra hamnplan Tillfällig parkering 15 maj 15 september varje år 28 Räng 16:174 Förhandsbesked Skanör 29 Skanör 52:4 - Östergatan 48 Utvändig ändring, ändrad användning och skylt Stora Hammar 30 Stora Hammar 9:41 - Ängsvägen 5 Takkupor 31 Stora Hammar 11:35 Rabyvägen 8 B Bygglov i efterhand för balkong/skärmtak 32 Stora Hammar 11:35 Rabyvägen 8 B Olovlig åtgärd Östra Grevie 33 Östra Grevie 32:1 - Gamla landsvägen 19 Tillbyggnad av enbostadshus 34 Delegeringsärenden 35 Meddelanden 36 Övrigt Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Birgitta Hartler

4 4 (3)

5 MBn Delårsbokslut Delårsbokslut Nämnden beslöt vid sammanträde att delegera till ordföranden och stadsbyggnadsdirektören att upprätta och överlämna delårsbokslut till kommunstyrelsen. Nämnden tagit del av informationen.

6 Miljö- och Byggnadsnämnden (35) MBn Omarbetning av riktlinjer för gäststugor Tidigare riktlinjer för gäststugor från 1994 behöver arbetas om eftersom inkomna ansökningar för gäststugor idag liknar mer fullvärdiga lägenheter. Dessa kan innehålla allrum, sovrum eller sovloft, riktigt pentry, toalett med dusch och ibland även tvättmaskin och torktumlare samt bastu. Detta strider mot planbestämmelsen En lägenhet per fastighet. Ett förtydligande krävs också vad avser yta, våningsplan, avstånd till tomtgräns, byggnadshöjd m m. Följande kompletterande riktlinjer föreslås gälla; - Avstånd till tomtgräns minimum 4,5 meter - Begränsning av byggnadshöjden till 3 m - Endast en våning - Maximalt 30 taklutning - Max invändig takhöjd på vind 1,5 m

7 MBn Gatunamn Skanörs Vångar Förslag på gatunamn på gator inom Skanörs Vångar A och D. Namnförslag för område del A: Trumpetgatan, Saxofongatan, Trombongatan, Flöjtgatan, Fagottgatan, Lurgränd, Kornettgatan, Basunallén, Säckpipegatan, Valthornsallén, Munspelsgränd, Jakthornsgatan och Klarinettgränd Namnförslag för område del D: Cymbalallén, Tamburingatan, Trumgatan, Klockspelsgränd, Blockgränd, Pukgränd, Bjällergatan, Orkestergatan, Symfoniallén, Vibrafongatan. Nämnden godkänner och fastställer föreslagna gatunamn.

8 2009/0599 MBn Detaljplan för del av västra Fädriften vid fastigheterna Höllviken 2:21, 2:93 m fl Redogörelse Remiss enkelt planförfarande Detaljplanens syfte är att ändra Västra Fädriften, på en sträcka av 80 m, från parkmark/tillfart till gårdsgata för att legalisera den tillfart till Höllviken 2:21 som sedan lång tid utnyttjas. Planbestämmelserna behöver kompletteras med utfartsförbud. I övrigt har nämnden inget att erinra.

9 2009/1784 MBn Vellingebäckarna Information - rapport Redogörelse Provtagning av Vellinge kommuns större vattendrag påbörjades 1988 och sker varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken, Hammarbäcken, Vellingebäcken och Bredvägsbäcken. Vellinges bäckar är inte försurade och buffertkapaciteten är mycket god. Syretillståndet har varit bra under året, endast vid ett tillfälle har låg syrgashalt uppmätts, medan det inte förekommit någon syreövermättnad. Det gjordes dock inga syremätningar i juni och augusti, då syrgasmätaren inte fungerade. Halterna av TOC är fortsatt låga till måttliga, förutom i Bredvägsbäcken där halterna är mycket höga. Turbiditeten i bäckarna växlar mellan betydligt och starkt grumligt. Konduktiviteten ligger högt, men var måttlig i alla bäckar vid provtagningarna i april och oktober. Samtliga bäckar har mycket höga till extremt höga kväve- och fosforhalter och är således mycket eller extremt näringsrika. Under 2008 sjönk belastningen jämfört med de två senaste åren, som var nederbördsrika med stora flöden. Totalt sett sjunker belastningen av närsalter, dvs totalkväve och totalfosfor, till Öresund, vilket är positivt. Lars Robert Göranson presenterar rapporten.

10 2009/1626 MBn Arrie 31:42 Landsvägen 200 Fastighetsägare Anslutning till kommunalt avlopp Miljöinspektör Andreas Frostenssons tjänsteskrivelse biläggs. Med stöd av 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken, att förbjuda att från fastigheten Arrie 31:42 i Vellinge kommun släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite om kr vardera om utsläppet av avloppsvatten inte har upphört inom 3 månader från mottagandet av detta beslut.

11 2007/1432 MBn Falsterbo 2:1 och 2:15 Anläggningsägare Redogörelse Yrkande om förbud för verksamhet med basstation för mobiltelefoni på fastigheterna Falsterbo 2:1 och 2:15. Miljöchef Lars Robert Göransons tjänsteskrivelse biläggs. Yrkandet från, om förbud för verksamheten - basstation för mobiltelefoni - i anläggning på byggnad tillhörig på fastigheten Falsterbo 2:15, lämnas utan åtgärd.

12 2007/1432 MBN Falsterbo 2:15 Redogörelse Länsrättens begäran om yttrande avseende tillfällig antennstolpe på Falsterbohus Bygglov beviljades , S 070, för tillfällig uppställning av antennstolpe för mobiltelefoni att gälla till och med Syftet var att masten/stolpen senare skulle byggas in i ett återuppbyggt torn på Falsterbohus. Ur kulturhistorisk synpunkt är den uppförda antennstolpen inte anpassad till byggnaden. Nämnden avslog därför en begäran om förlängning MBn 283 med hänvisning till PBL 3 kap. 12. Nämnden delar uppfattningen om det kulturhistoriska värdet i Falsterbohus och vidhåller tidigare beslut i ärendet.

13 MBn Arrie deponi Lars Robert Göranson informerar om ärendet.

14 2009/1391 MBn Arrie 27:1 - Prästagårdsvägen 31 Utvändig ändring - byte av takpannor Områdesplan för Arrie. Byggnaden är belägen inom område med särskild värdefulla miljö enligt 38 i byggnadsstadgan. Ansökan avser utbyte av befintliga takpannor till svartglaserade. en Sökt bygglov beviljas inte av kulturhistoriska skäl. Enligt skånsk tradition har skånelängan inte glaserade takpannor. Nämnden hänvisar till PBL 3 kap.1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

15 2009/1042 MBn Falsterbo 3:166 - Västervångsväg 3 Avvikelse Ansökan om bygglov för garage/carport/förråd Detaljplan för ett område vid Prästaledsvägen och Västervångsgatan i Falsterbo. Planbeteckning BÖ ll. Byggnaden planeras bli 72 m 2 och placeras 1 m från fastighetsgräns. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Sökt bygglov beviljas.

16 2009/0604 MBn Falsterbo 4:85 - Ekorrvägen 3 Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus samt plank i tomtgräns mot norr, öster och söder. Detaljplan för stadsägorna 31, 38 m fl Falsterbovång. Planbeteckning BÖ l. Enligt planbestämmelserna gäller en byggrätt på 1/3 av tomtytan. Avvikelse Byggrätten kommer att överskridas med 30 m 2 eller 16 %. Tillbyggnaden uppföres 2,25 meter från tomtgräns i öster. Tillbyggnaden mellan befintligt garage och bostad kommer 4,2 m från granne i väster. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Sökt bygglov beviljas. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt PBL 8 kap.11.

17 2009/ 0993 MBn Falsterbo 4:185 - Jaktstigen 12 Avvikelse Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Fördjupad översiktsplan för Falsterbovång gäller. Bostadshuset planeras på mark avsett för idrottsändamål. Fastigheten ligger inte inom det kommunala verksamhetsområdet för vattenoch avlopp. Nämnden meddelar negativt förhandsbesked Placeringen av föreslagen nybyggnad strider mot gällande fördjupade Översiktsplan för Falsterbo vång. Fastigheten ligger dessutom utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Med hänvisning till PBL 2 och 3 kap. anses bebyggelse inte lämplig inom området.

18 2008/0693 MBn Höllviken 1:208 Boltensternsvägen 59 A Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för Höllviksstrandsområdet. Planbeteckning BF II. Efter anmälan har konstaterats att murar, vall och schaktning/utfyllnad har utförts på fastigheten utan lov. I PBL 10 kap. 4 anges Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift tas ut I enlighet med PBL 10 kap 4 påförs en byggnadsavgit på kronor (4 x kr). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft.

19 2008/0693 MBn Höllviken 1:208 Boltensternvägen 59 A Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för Höllviksstrandsområdet. Planbeteckning BF II. Efter anmälan har konstaterats att murar, vall och schaktning/utfyllnad har utförts på aktuell fastighet utan lov. Murar, vall och schaktning/utfyllnad har utförts utan lov. Åtgärderna bedöms inte som lämpliga med hänvisning till PBL 2 och 3 kap. Nämnden är inte beredd att bevilja bygglov för uppförd mur, uttfyllnad och vall. Nämnden förelägger att vid vite av kronor ta bort den olovligt uppförda muren, utfyllnaden och vallen samt återställa naturmiljön. Åtgärden skall vara utförd inom två månader från mottagandet av detta beslut.

20 2009/1213 MBn Höllviken 4:21 - Ljungvägen 31 A Avvikelse Ansökan om bygglov för gäststuga och plank samt rivning av bef komplementbyggnad Detajplan för norra och södra delen av Höllviksstrandsområdet gäller. Planbeteckning BF ll. Byggrätt 20 % av tomtytan. Byggrätten kommer att bli överskriden med 32 m² eller 9 %, vilket utgör hela gäststugan. Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig men inte avhörts. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslagen gäststuga medför överskriden byggrätt vilket strider mot gällande detaljplan. Nämnden anser inte detta vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt PBL 8 kap 11.

21 2009/ 0942 MBn Höllviken 8:83 - Falsterbovägen 58 Avvikelse Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus Detaljplan för Höllvikens centrum gäller. Förbud mot vindsinredningar. Detta hus föreslås få inredd vind. Nybyggnaden uppföres 1,4 resp 4,0 meter från tomtgräns. Yttranden från berörda sakägare har infordrats. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

22 2009/ 1075 MBn Höllviken 8:134 - Plåtslagarevägen 11 Ansökan om bygglov för tillbyggnad med uterum Detaljplan för Gamlevägsområdet gäller. Planbeteckning BF ll. Inom planen gäller en byggrätt på 25 % av tomtytan. Avvikelse Byggrätten kommer att överskridas med 43 m² eller 22 %. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Sökt bygglov beviljas Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11.

23 2009/ 0945 MBn Höllviken 8:196 - Falsterbovägen 34 A Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus med två lägenheter. Detaljplan för Höllvikens Centrum gäller. Planbeteckning Hb II n. Avvikelse Nybyggnaden uppförs närmre gräns än 4,5 m. Yttranden från berörda sakägare har infordrats. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

24 2009/0768 MBn Höllviken 9:80 - Trulsibrunnvägen 67 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan för norra och södra Höllviksstrandsområdet Avvikelse Byggrätten kommer att överskridas med 64 m 2 eller 30 %. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

25 2009/0089 MBn Höllviken 11:153 - Mellersta Skogsvägen 43 Avvikelse Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt garage samt uppförande av plank Detaljplan för Tremansvägen i Höllviksnäs gäller. Planbeteckning BF ll. Tillbyggnaden planeras att uppföras 1,6 meter och förrådet 1,0 meter från tomtgräns. Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig men inte avhörts. Sökt bygglov tillstyrkes. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt PBL 8 kap.11. Plantering ska ske enligt inkommet förslag.

26 2009/1158 MBn Höllviken 13:54 - Södra Mariavägen 4 Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av museum/bostad - yttertak Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Yttrande med synpunkter har inkommit. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

27 2009/1073 MBn Kämpinge 10:12 - Norra Mariavägen 4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus För området gäller områdesbestämmelser för Kämpinge 10:11 m fl Kämpinge gamla by. Beteckning q1= bevarandeområde med stort kulturhistoriskt värde. Stor anpassning av byggnader och anläggningar krävs. Enligt MBn 179 meddelat positivt förhandsbesked skall befintlig mur bevaras. Yttranden med synpunkter har inkommit. Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden anser inte att bostadshuset, avseende bredd och längd, är anpassat till fastighetens utformning och den skånska traditionen.

28 2009/1266 MBn Ljunghusen 6:56 - Elvabovägen 48 Avvikelse Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och carport Detaljplan för Ljunghusenområdet gäller. BF II Carport föreslås placeras intill tomtgräns och 0,6 m från gata samt på prickad mark. Sökt bygglov för carport beviljas inte. Föreslagen carport strider mot gällande detaljplan då den placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Nämnden anser inte att detta är en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt PBL 8 kap 11.

29 2009/0705 MBn Ljunghusen 12:33 - Berghs väg 9 Ansökan om större ändring av givet bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Detaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Planbeteckning BF II. Prickad mark avsett för garage, uthus o dyl mindre byggnader. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus beviljades , BY 771. Avvikelse Den nu föreslagna tillbyggnaden placeras med 19,1 m 2 på prickad mark. Utformning av tillbyggnaden gällande material och koppling mot befintligt bostadshus är inte utformat på ett tillfredställande sätt. Yttrande med synpunkter har inkommit. Sökt bygglov beviljas inte. Åtgärden strider mot gällande detaljplan vad gäller placering av tillbyggnad på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Nämnden hänvisar också till PBL 3 kap.1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.*

30 2009/1550 MBn Räng 10:231 - Nordvästra hamnplan Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd - parkering för campingfordon. Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. önskar tillfällig parkering för campingfordon på ett avgränsat område av hamnparkeringen under tiden 15 maj 15 september i fem år. Grannar har beretts möjlighet att yttra sig. En granne har inkommit med erinringar. Bygglov beviljas för tillfällig uppställning av campingfordon att gälla under tiden 15 maj 15 september i fem år dvs till och med 15 september 2014.

31 2009/1794 MBn Räng 16:174 Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två hästgårdar. Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Positivt förhandsbesked meddelas. Egen brunn för dricksvatten måste tillsvidare anordnas. Vägsamfällighet, som medger tillfart norrut för dessa två gårdar och angränsande hästgård, ska anordnas. Färgsättning ska ske i samråd med stadsarkitekten. Enligt PBL 8 kap. 34 gäller ett förhandsbesked i två år. Ansökan om bygglov ska ha inkommit till Miljö- och Byggnadsnämnden inom denna tid. Den aktuella åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov beviljats.

32 2009/0654 MBn Skanör 52:4 - Östergatan 48 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus och garage/förråd och ändrad användning av garage till gäststuga samt skylt Detaljplan för centrala delen av Skanör. Planbeteckning BÖ II x q 1 f 1 v 1. Avvikelse Garagebyggnaden är placerad intill tomtgräns mot norr. Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Granneyttrande med synpunkter har inkommit. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

33 MBn Stora Hammar 9:41 - Ängsvägen 5 Avvikelse Ansökan om bygglov för 2 st takkupor Detaljplan för Stora Hammar 25:102 m fl och Stora Hammar 90:4 m fl gäller. Planbeteckning B I. Högsta tillåtna antal våningar 1 och max byggnadshöjd 3,5 meter. Föreslagna takkupor innebär att antal våningar blir 2 och byggnadshöjden blir 4,4 meter Sökt bygglov beviljas inte. Föreslagna åtgärder strider mot gällande detaljplan avseende antal våningar och byggnadshöjd. Nämnden hänvisar även till PBL 3 kap 1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

34 2009/1717 MBn Stora Hammar 11:35 Rabyvägen 8 B Ansökan om bygglov i efterhand för balkong/skärmtak Detaljplan för del av Stora Hammar 11:31, Rabyvägen. Planbeteckning B II Avvikelse Byggnadsytan överskrids med 12 m 2 eller 5 %. Sökt bygglov beviljas. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11.

35 2009/1717 MBn Stora Hammar 11:35 Rabyvägen 8 B Fastighetsägare Avvikelse Olovlig åtgärd uppförande av skärmtak och balkong. Detaljplan för del av Stora Hammar 11:31, Rabyvägen. Planbeteckning B II Vid besiktning kunde konstateras att ett skärmtak och balkong uppförts utan bygglov. I PBL 10 kap. 4 anges Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift tas ut. Vidare får, enligt samma paragraf, byggnadsavgiften helt efterges om överträdelsen är ringa. Byggnadsytan överskrids med 12 m 2 eller 5 %. Nämnden bedömer den vidtagna åtgärden som ringa varför byggnadsavgiften efterges i enlighet med PBL 10 kap. 4.

36 2009/1143 MBn Östra Grevie 32:1 - Gamla landsvägen 19 Avvikelse Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan för del av Östra Grevie (gamla byn). Planbeteckning Bh S q l. Tillbyggnaden uppföres 0,8 m från tomtgräns mot grannar i söder och på korsprickad mark som endast får bebyggas av uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader. Tillbyggnaden uppförs på korsprickad mark med 61,7 m². Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig men inte hörts av. Sökt bygglov beviljas. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11.

37 MBn Delegeringsbeslut Miljöärenden M 180/09 183/09 Byggärenden BY Beslut

38 MBn Meddelanden n Beslut från Regeringsrätten, Miljödomstolen, Kammarrätten, Länsrätten i Skåne län och Länsstyrelsen i Skåne län

39

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Protokoll. Nils-Ola Roth

Protokoll. Nils-Ola Roth 1(52) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 149 184 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr P 8918-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-27 i mål nr P 6001-11, se bilaga KLAGANDE 1. I C

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinsp.

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinsp. Miljö- och byggnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2012-05-24 76 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 24 maj 2012 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00. Leif Ahl ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00. Leif Ahl ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45 1 (45) BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2013-08-23 kl. 09.15 11.00 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf. Torbjörn Stensson (obunden), vice ordf. Hans Nordlund

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DOM 2016-01-29 Stockholm

DOM 2016-01-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2016-01-29 Stockholm Mål nr P 8028-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-31 i mål P 601-15, se bilaga

Läs mer

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2011

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2011 2011-05-11 1(30) Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2011 159 Informationer 160 Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utgår! 161 Beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (29) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:40 ande Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Övriga närvarande Anders Skoog, sekreterare Göran Lönnqvist, stadsarkitekt

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning.

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. 3 2014-08-25 Diarienummer 2008/0670- Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Planområdet, utdrag ur gällande detaljplan. Handlingar Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 12 maj 2010, kl. 08.30-12.10 Beslutare Björn Swedborg (m), ordf. Lars-Inge Green (s), vice ordf. Bernt Kristoffersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB Ombud: Advokat Jörgen Hemby Gustav Adolfs Torg 47 211 39 Malmö KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljödepartementet)

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Måndagen den 22 maj 2006, kl 19.00. Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

2010-06-16 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-06-16 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-06-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 16 juni, kl 13:00-14:00. ande Tord Berbres (KD), vice ordförande Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL) Abner Englund (S)

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) Samrådsredogörelse

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) Samrådsredogörelse LAGA KRAFT 2014-09-20 Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) 2014-06-02 DNR: PBN/2013:112 Samrådsredogörelse Tillhörande detaljplan för: Sparbanken 5 Sparbanken, Strängnäs Kommun Plan- och byggnämnden

Läs mer

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 2015-09-01 1 (37) Plats och tid Beslutande Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 Kenneth Kallin (MP), Ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande Mariane Sörensen (S), 2:e vice

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Allmånna 1 Budgetuppföljning 2 Gatunamn - Industriby sydväst Bostadsanp 3 Ankan 23 Bostadsanpassning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr P 3369-13 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-15 i mål nr P 2854-12, se bilaga KLAGANDE A S A MOTPART

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm

DOM 2013-11-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-11-07 Stockholm Mål nr P 519-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-21 i mål nr P 675-12, se bilaga A KLAGANDE 1. E K 2. S

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

DOM 2015-03-18 Stockholm

DOM 2015-03-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-03-18 Stockholm Mål nr P 6299-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-25 i mål nr P 5591-13, se bilaga KLAGANDE H K Ombud: J

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Ändring av föredragningslistan

Ändring av föredragningslistan 1 (25) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl.15:15-16:40 Beslutande Helene Norrback (S) ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson (C) ledamot Boel Rosdahl (S) ledamot

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 18 augusti 2014 kl. 13.30-16.15 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer