Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)"

Transkript

1 SBN

2 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) Detaljplan: 3. Ny detaljplan för Öbolandet 39:9 sbn15/22 Övrigt: 4. Delårsbokslut augusti 2015 för SBN sbn15/24 5. Sammanträdesplan för SBN och SBN AU 2016 sbn15/23 6. Byggenhetens delegationsbeslut sbn15/1 7. Delegationsbeslut bostadsanpassning sbn15/2 Tomas Landskog Ordförande Maria Wancke Sekreterare

3

4 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2015/ Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Tel Anmälningsärenden Remiss: Boverkets rapport 2015:28 Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov. Boverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov rörande bland annat vissa mindre byggnader, anläggningar och tillbyggnader, tillfälliga byggnader och byggnadsverk, ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial mot gård samt plank och murar. Regeringen vill att Boverket ska föreslå de ändringar på lagförordningsoch föreskriftsnivå som behövs med anledning av uppdraget samt beskriva konsekvenserna av om förslagen genomförs, även utifrån den kommunala självstyrelsen och de kostnader som kan uppstå för kommunerna. Förslagen ska överensstämma med EU-rätten. Till grunduppdraget har regeringen beslutat om ett tilläggsuppdrag som behandlar frågan om det krävs bygglov för att vinterförvara fritidsbåtar, husvagnar och husbilar på småhustomter. Maria Wancke Nämndsekreterare

5

6 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbn 15/22 3 Samhällsbyggnadskontoret Linda Axelsson Tel Fax Ny detaljplan för Öbolandet 39:9 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för Öbolandet 39:9. Ärendets bakgrund Öbolandet 39:9 ägs av två systrar gemensamt och omfattar ca 8,5 ha varav 1,7 ha utgör vattenområde. Inom fastigheten är Svartviks gård belägen vilken är en unik kulturmiljö. Fastighetsägarna har för avsikt att klyva fastigheten för att dela upp ägandet. I samband med det vill ägarna studera möjligheten att stycka av ytterligare några tomter samt reglera byggrätt för bryggor och sjöbod på motsvarande sätt som i övriga detaljplaner på Öbolandet. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Efter en första syn på platsen går det att konstatera att det finns utrymme att tillskapa ytterligare några byggrätter på aktuell fastighet utan att påverka befintliga hus eller inkräkta på strandskyddat område. Det finns två befintliga bryggor på fastigheten vilket möjliggör planläggning för detta liksom skett på övriga Öbolandet. Kulturmiljön runt Svartviks gård behöver skyddas vilket är möjligt i detaljplanen. Området var tidigare aktuellt för en detaljplan men arbetet avbröts efter samråd med familjen. Ägarsituationen ser annorlunda ut idag och kommunen menar att fastigheten väl kan planläggas i enlighet med ovanstående. Planen handläggas som ett standardförfarande.

7 Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef Linda Axelsson Planchef 4 Beredning Skrivelse från fastighetsägaren daterat Expedieras Akten

8 Planområde

9

10

11 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN2015/ Samhällsbyggnadskontoret Mats Gustafsson Tel Fax Delårsbokslut med helårsprognos 2015 för samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna nämndens delårsbokslut 2015 till kommunstyrelsen. att godkänna nämndens helårsprognos Ärendets bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Ekonomikontoret tagit fram ett förslag till delårsbokslut för nämndens verksamheter. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat per augusti 2015 på ca 530 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat på en kontrollerad kostnadsutveckling och på högre bygglovintäkter än budgeterat. Trycket på byggenheten är för närvarande stort varför mycket tyder på fortsatt höga intäkter under hösten. Som en konsekvens av detta justeras helårsprognosen jämfört med marsuppföljningen till +500 tkr. Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef Expedieras Akten

12 Samhällsbyggnadsnämndens mål Mål Fysisk planering Uppfyllelse Trend Mätmetod Kommentar 1. För att säkerställa god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommuntäckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas årligen Egen avstämning Se kommentar nedan. Nybyggnation 2. Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och högkvalitativ nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden Egen avstämning Se kommentar nedan. Trygghet 3. Trosa kommun ska vara topp 20 i landet Service till företagen 4. Trosa kommun ska vara topp 10 i landet Bostäder 5. Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.) Administrativ effektivitet Den genomsnittliga handläggningstiden 6. (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst 4 veckor Medarbetarengagemang 80 % av medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret ska ge det 7. sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor. Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Egen mätning Egen mätning Trosa placerar sig på sjätte plats. Betyget är aningen sämre betyg än vid föregående mätning. Trosa är på trettiosjätte plats av knappt 200 kommuner. Trosa kommun överstiger rikssnittet. Betyget är aningen sämre än vid föregående mätning. Se kommentar nedan. Se kommentar nedan. Mål 1, Arbetet med en ny översiktsplan är i sitt slutskede. Beräknas klart nov-dec Mål 2, Förutsättningarna för tillväxt i linje med målet är goda då befolkningsstatistiken för årets första sju första månader visar +120 personer. Mål 6, Första halvåret 2015 redovisar en genomsnittlig handläggningstid på 3,5 veckor och mediantid på 3 veckor. Ärendeflödet har dock kraftigt ökat under året vilket innebär att målet kan bli svårt att nå på årsbasis. Mål 7, Årets HME-enkät kommer utföras i september Resultatet för 2014 är väl i paritet med nämndens mål.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Tomas Landskog (M) Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Plan och bygglov Räddningstjänst Bostadsanpassning Mark och exploatering Tomtkö Kartverk, gatunamn, adressättning GIS, befolkningsprognos Ekonomisk analys Resultat per augusti Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2015 på 700 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat på en kontrollerad kostnadsutveckling och på högre bygglovintäkter än budgeterat. Trycket på byggenheten är för närvarande stort varför mycket tyder på fortsatt höga intäkter under hösten. Under hösten 2015 finns förhoppningsvis ett första förslag till spårlinje genom Trosa kommun färdigt. Under hösten har även arbetet med en åtgärdsvalsstudie för väg 218 från E4 till Trosa tätort att påbörjats. Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen. I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Öbolandet, Trosalundsberget, Hökeberga, Sockengatan, Hagaberg, kvarteret Mejseln och Ådaområdet. Helårsprognos Bedömningen är att hösten kommer att innehålla fortsatt höga intäkter vilket kommer att påverka helårsresultatet. Som en konsekvens av detta justeras helårsprognosen jämfört med marsuppföljningen till +500 tkr. Viktiga händelser under året Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har varit intensivt under årets tre första månader. I samband med delårsbokslutet är översiktsplanen ute på granskning. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet precis påbörjat och även Ostlänken är inne i ett mycket aktivt skede genom pågående järnvägsplan. Årets nybyggare 2015, kv. Tullaren i Trosa I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad, Fänsåker samt i Albyområdet. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen och genom avstyckningar på landsbygden. Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 34% 34% 34%

14 Hållbar utveckling Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utgörs till stor del av myndighetsutövning där ärenden prövas enligt plan- och bygglagen, miljöbalken m fl lagar. Beslut, tillstånd, tillsyn, anmälningar, samråd samt råd och information utförs löpande inom alla nämndens verksamhetsområden med beaktande av kommunens ekologiska målsättningar. Här betonas vikten av löpande samråd med kommunekologen som en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. I översiktsplanen behandlas de ekologiska aspekterna övergripande. Detaljplaner tas fram där sunda bostadsområden eftersträvas med god tillgång på natur och grönytor. Samtliga anställda på Samhällsbyggnadskontoret har under genomgått den miljöutbildning som ska genomföras av samtliga anställda i Trosa kommun. Tillsammans med Ekologienheten genomförs ett aktivt arbete för att i linje med Energiplanens intentioner öka andelen fjärrvärmeanslutning i samband med nybyggnation. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Budget Redov Av- 31-aug vikelse Plan och bygg Antal inkomna bygglovsansökningar Antal beslutade bygglov Antal inkomna strandskydd Antal pågående detaljplaner Antal antagna planer Anmälan inst av eldstad Mark och bostäder Ansökan om bostadsanpassn Antal i tomtkön Slutförda lantmäteriförrättn Mät och kart Antal grundkartor Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar Samhällsskydd Antal utryckningar Antal insatser vid brand totalt Brand i byggnad/därav i bostad 10/5 11/9 1/2 Automatlarm Trafikolyckor Räddningstjänst i kr/inv

15

16 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbn 15/ Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Tel Fax Sammanträdesplan SBN och SBN AU 2016 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föreslagna datum. Ärendets bakgrund 2016 års sammanträdesplanen för samhällsbyggnadsnämnden samt samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott är samrådd med ekonomienheten för att följa de datum som är fastlagda för kommunens ekonomiska planering. Samhällsbyggnadskontorets bedömning Förslag på datum för SBN: 2/2, 15/3, 26/4, 7/6, 27/9, 25/10 samt 6/12. SBN AU: 19/1, 16/2, 5/4, 17/5, 30/8, 11/10 samt 22/11. Maria Wancke Nämndsekreterare SBN Expedieras Akten

17 Administrativ plan för 2016 samhällsbyggnadsnämnden samt arbetsutskottet FÖRSLAG Bokslut Kvartal Budget Delårsrapport Internbudget Inlämningsstopp inför utskick AU 8/1 5/2 24/3 6/5 19/8 30/9 11/11 Utskick SBN AU 12/1 9/2 29/3 10/5 23/8 4/10 15/11 SBN AU 19/1 16/2 5/4 17/5 30/8 11/10 22/11 Inlämningsstopp inför utskick SBN 22/1 4/3 15/4 27/5 16/9 14/10 25/11 Utskick SBN 26/1 8/3 19/4 31/5 20/9 18/10 29/11 SBN 2/2 15/3 26/4 7/6 27/9 25/10 6/12 Klockslag och plats för sammanträden SBN AU kl Sammanträdesrummet Vita huset SBN kl Oklart.

18

19 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2015/ Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Tel Byggenhetens delegationsbeslut Bygg och rivningslov - Överåda 3:127, Åda Backar 4. Bygglov nybyggnad enbostadshus. 251 Dnr:2015/324 - Långnäs 3:9, Skogsstigen 24. Marklov uppförande av mur. 221 Dnr:2015/350 - Fagerhult 2:210, Bygglov ombyggnad av flerbostadshus. 223 Dnr:2015/322 - Tureholm 2:165, Utbyte av transformatorstation vid Lagnöviken. 229 Dnr:2015/319 - Tureholm 2:346, Tureholm Oxhagen 4. Bygglov förlängning av tidigare lov dnr:2010/127, bygglov för uppförande av enbostadshus och garage med förråd och carport. 234 Dnr:2015/314 - Telegrafisten 5, Kungsstrand 7. Bygglov solceller. 233 Dnr:2015/288 - Valen 3, Båtsmansgatan 14B. Marklov stödmur. 244 Dnr:2015/373 - Tuna 1:27, Sofielunds Gård. Bygglov nybyggnad nätstation. 246 Dnr:2015/356 - Öbolandet 45:1, Marklov för pålning. 256 Dnr:2014/338 - Lövsta 1:33, Rivning av tre stycken byggnader. 222 Dnr:2015/320 - Lövsta 1:44, Lövsta strand 24. Bygglov nybyggnad uthus, garage. 224 Dnr:2015/338 - Sund 4:53, Norra Sundsvägen 75. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. 225 Dnr:2015/325 - Skårby 1:31, Skårby Viol. Bygglov nybyggnad enbostadshus. 227 Dnr:2015/130 - Norrby 8:6, Bygglov nybyggnad enbostadshus garage. 228 Dnr: Bäckens Hage 3, Bäckens väg 2. Bygglov fasadändring från carport till garage. 230 Dnr:2015/330 - Öbolandet 44:20, Svartviksvägen 83. Bygglov ändring från carport till garage. 231 Dnr:2015/347 - Ökenäs 2:16, Tyvudden Gård Hönshuset. Bygglov tillbyggnad fritidshus. 235 Dnr:2015/351 - Tureholm 2:150, Grenvägen 17, Bygglov nybyggnad uthus. 238 Dnr:215/332 - Äpplet 7, Odlarstigen 2. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 239 Dnr:2015/359 - Tuna 1:32, Sörtuna Fridhem 1. Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage. 204 Dnr:2015/270 - Vagnhärads-Djupvik 1:201, Djupvikskullen 1. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 232 Dnr:2015/262 - Långnäs 3:27, Långnäsvägen 7. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. 241 Dnr:2015/271 - Kompassen 10, Malmvägen 20. Rivningslov/bygglov nybyggnad enbostadshus och uthus. 243 Dnr:2015/276

20 - Vagnhärads-Djupvik 1:48, Öbacksvägen 12. Bygglov tillbyggnad enbostadshus och tillbyggnad av uthus. 242 Dnr:2015/284 - Öbolandet 38:10, Svartviksvägen 39A, Bygglov nybyggnad fritidshus och uthus. 237 Dnr:2015/302 - Tureholm 2:287, Korsnäs Udde Näsviken 1. Rivningslov och bygglov nybyggnad fritidshus. 245 Dnr:2015/326 - Mölna 2:27, Bygglov nybyggnad av garage. 207 Dnr:2015/205 - Björke 3:1, Björke Gård. Förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus. 226 Dnr:2015/216 Slutbesked - Bostället 26, Betesgången 9. Bygglov inglasning uterum. Dnr:2015/ Örboholm 2:12, Tofsö Övre granliden. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2015/134 - Öbolandet 37:6, Svartviksvägen 32. Bygglov utvändig ändring. (instättning av fönster samt nytt trädäck.) Dnr:2015/76 - Vikingasekppet 2, Hänögatan 3. Bygglov utvändig ändring, plank, pool. Dnr:2014/138 - Långnäs 3:44, Skogsstigen 16. Marklov nedtagning av träd. Dnr:2015/315 - Plommonet 4, Hagabergsvägen 17. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2014/380 - Sund 4:67, Norra Sundsvägen 90. Anmälan eldstad utbyte mot lika befintlig. Dnr:2015/167 - Öbolandet 7:14, Strömmingsberget 3. Anmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal. Dnr:2015/316 - Tureholm 2:263, Gillbergsvik Fågelsången. Anmälan tillbyggnad. Dnr:2014/195 - Tureholm 2:156, Hagstugevägen 10. Bygglov utvändig ändring av uthus. Dnr:2014/87 - Tofsö 5:66, Älgstigen 22. Anmälan nybyggnad. Dnr:2015/30 - Långnäs 4:18, Bäckens väg 3. Bygglov nybyggnad uthus marklov pool. Dnr:2013/265 - Tureholm 2:125, Hagstugenvägen 1. Anmälan om installtion av eldstad (braskassett) till befintlig rökkanal. Dnr:2015/304 - Marknaden 4, Östra Långgatan 40. Bygglov för två flerbostadshus med 8 lgh. Dnr:2013/189, - Tomtaäng 9, Tomtaäng 20. Bygglov tillbyggnad av enbosadshus med inglasning av uteplats. Dnr:2015/212 - Överåda 3:11, Åda Lillhaga. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2015/209 - Notökan 13, Bokögatan 2. Marklov utfyllnad och stödmur mot gata. Dnr:2015/82 Startbesked - Öbolandet 35:2, Öbolandsvägen 25. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2015/233 - Sund 4:109, Norra Sundsvägen 132. Förnyelse av bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2015/259 - Överåda 3:140, Åda Backar 5. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage med carport. Dnr:2015/115 - Kungstrand 4, Kungsstrand 12. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2015/204 - Ökenäs 1:1, Ökenäs Gård. Bygglov för en sjöbod. Dnr:2011/208 - Fagerhult 2:210, Bygglov ombyggnad av flerbostadshus. Dnr:2015/322 - Tureholm 2:165, Utbyte av transformatorstation. Dnr:2015/319 - Norrby 8:6, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/306 - Överåda 3:176, Åkerövägen 7. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2015/278 - Långbro 5:1, Långbro Fridhem. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2015/171

21 - Lånesta 4:25, fd del av Lånesta 4:1. Bygglov nybyggnad industrilokal och kontor. Dnr:2015/223 - Tumlaren 1, Bygglov nybyggnad 2 st flerbostadshus och 1 st förrådsbyggnad. Dnr:2015/206 Bygglovsbefriad anmälan - Öbolandet 34:4, Edanövägen 41. Anmälan om ombyggnad. Dnr:2015/221 - Stensund 5:109, Slånbärsvägen 16. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/328 - Överåda 3:23, Komötet Nergård. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/344 - Ångbåten 5, Ejdergatan 9. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. - Gisekvarn 3:88, Alvägen 9. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2015/362 - Livbojen 5, Flintvägen 7. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/363 - Yttervik 1:54, Viksnäs Gård. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2015/368 Slutbevis - Smedjan 1, Smedjegatan 9. Rivning askjul och uppförande av carport/föråd. Dnr:2010/165 - Skogshagen 2, Hagvägen 17. Tillbyggnad av enbostadshus med ca 18 kvm. Dnr:2010/129 - Linjeskeppet 10, Östermalmsvägen 10. Tillbyggnad av enbostadshus med två större takkupor. Dnr:2009/318 - Öbolandet 29:11, Gloruddsvägen 2. Rivning av uthus samt tillbyggnad av fritidshus. Dnr:2009/185, 2009/252 - Erikslund 3:4, Gillberga. Rivning av enbostadshus och uppförande av enbostadshus. Dnr:2002/141 - Långnäs 3:38, Långnäsvgen 40 B. Tillbyggnad av fritidshus med byggnadsarean 10 kvm och öppenarea 4 kvm. Dnr:2010/220 - Tofsö 2:19, Tofsholmen. Uppförande av en gäststuga på 55 kvm. Dnr:2008/8 Beslut om eldstad och startbesked - Långnäs 3:2, Långnäsvägen 12. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2015/367 - Norra Husby 1:52, Husbyvägen 12. Installation av eldstad (kassett) till befintlig rökkanal. Dnr:2015/383 Beslut angående egensotning - Mättinge 1:5, Mättinge Udde Björknäs, Västerljung - Källvik 1:61, Källviksvägen 1, Västerljung. Avslutat ärende - Alby 4:68, Åshorn. Uppförande av enbostadshus, garage och uthus. Dnr:2010/21 och 2010/ Tomtaäng 5, Tomtaäng 12. Uppförande av enbostadshus med garage. Dnr:2009/370 - Ekängen 3, Tomtaäng 13. Uppförande av enbostadshus med garage. Dnr:2009/360 - Vagnhärads-Djupvik 1:4, Östersjövägen 22. Uppförande av carport/förråd med byggnadsarean 60 kvm och gäststuga. Dnr:2010/89 - Långnäs 4:8, Långnäsvägen 6. Rivning för del av enbostadshus. Dnr:2010/123 - Överåda 3:110, Silvavägen 2. Uppförande av enbostadshus med garage. Dnr:2010/137

22 - Långnäs 4:8, Långnäsvägen 6. Tillbyggnad av fritidshus med byggnadsarean ca 64 kvm. Dnr:2010/140 - Baderskan 8, Västra Långgatan. Ändrad planlösning samt byte av ventilation på SPA-anläggning. Dnr:2010/43 - Baderskan 8, Västra Långgatan. Tillbyggnad av hotellbyggnad samt utvändig ändring med markiser och takhuvar. Dnr:2010/143 - Överåda 3:95, Apelvägen 12. Uppförande av carport med förråd. Dnr:2010/184 - Skogshagen 7, Hagvägen 7. Uppförande av mur i tomtgräns. Dnr:2010/150 - Dalby 2:12, Västerleden 10. Tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum med byggnadsarean 17 kvm. Dnr:2010/173 - Vagnhärads-Djupvik 1:123, Utsiktsvägen 8. Uppförande av uthus med byggnadsarean ca 13 kvm till en total byggnadsarea på ca 52 kvm för uthus. Dnr:2010/196 - Tofsö 2:19, Tofsholmen. Uppförande av gäststuga på ca 55 kvm. Dnr:2008/8 - Tomtaäng 4, Tomtaäng 10. Uppförande av enbostadshus med garage. Dnr:2009/369 - Långnäs 5:7, Tomtaäng. Uppförande av pumpstation. Dnr:2010/33 - Öbolandet 15:2, Edanövägen 38. Tillbyggnad av enbostadshus med en matsal. Dnr: 2009/188 Beslut - Överåda 3:176, Åkerövägen 7. Befrielse från färdigställandeskydd. Dnr: 2015/278 Strandskyddsdispens - Bokö 1:6, Strandskyddsdispens för uppställning av en transformatorstation. S 249 Dnr:2015/291 - Hänö 1:1, Strandskyddsdispens för uppställning av en transformatorstation. S 250 Dnr:2015/295 - Östra Fågelö 1:1, Strandskyddsdispens för uppställning av en transformatorstation. S 248 Dnr:2015/289 - Östra Fågelö 1:15, Östra Fågelö Lindholmarna 7. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av en gäststuga. S 220 Dnr:2015/266 Maria Wancke Nämndsekreterare

23

24 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2015/ Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Tel Delegationsbeslut bostadsanpassning /8-43, Uppsättning av stödhandtag lodrätt på utsidan till höger om entrédörren enligt markering. Utjämning av yta fram till entrétrapp såsom utbyte av trasig marksten eller på annat sätt jämna ut ytan /8-48, Borttagning av alla trösklar, minimering av trösklar till badrum respektive WC, lös trappavsats vid entré ska fixeras, montering av ledstång på höger sida av entré, montering stödhandtag vid både badrum och WC, upphöjning av altangolv, uppsättning av säkerhetsgrindar uppe och ner vid invändig trappa /8-18, Förlängd ramp från trappavsats vid entré förbi dörr till förråd (för att möjliggöra utkörning av el-rullstol) samt ramp till parkering, borttagning av duschkabin och iordningställande av duschplats, ramp till altan, montering av stödhandtag på utsida vid altandörr /8-34, Installation/montering av trappstolshiss på invändig trapp mellan entréplan och övre plan /8-44, Automatisk dörröppnare och ramp till yta utanför entré vid entréport /8-55, Större avsats framför entrédörr, Ramp med räcke till entrédörr, borttagning/utjämning av trösklar hall/kök, hall/sovrum och kök/tvättstuga, breddning av dörr till badrum /8-37, Stödhandtag i anslutning till dusch, ramp till entré, stödhandtag och minimering av nivåskillnad mellan hall och vardagsrum, trapphiss mellan entré och övre plan, utjämning av nivåskillnad vid altan, ramp från altan till tomt /8-51, att avskriva ärendet då sökande inte vill ha någon anpassning enligt uppgift från arbetsterapeut. Maria Wancke Nämndsekreterare

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Åda Golf klubb 13:00 14:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Patrik Sundberg (M) ersatte Monica Lindberg (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2015-09-29 Tid: Måndagen den 5 oktober 2015, kl. 13:30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Information

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 10:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Per Insulander (s) ordf Tomas Landskog ersattes av Michael Swedberg (m) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Bergs Gård 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Jonas Knutsson (fp) ersattes

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-10-13, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: Församlingshemmet Trosa

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll

BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2010-09-01 kl 8.30 16.30 i Kommunhuset. Beslutande Lennart Nilsson (M) ordförande Adam Reuterskiöld (M) jäv 233 Dan Melin (FP) Peter Östergren (KD)

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:15 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-04-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 10 april 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7.

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS STAD 2014-12-11 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-11-19, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-18 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2013-11-08 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 B 2013-000458 ÄLGÖ 69:1 (KLUBBVÄGEN 24) 2013-04-25 Anmälan för installation av kommunalt VA B 2013-000456 ÄLGÖ 76:1 (ÄLGÖBRANTEN

Läs mer

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-02 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 2010-06-01 Syfte Planens syfte är att

Läs mer

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7 14.00-19.40.

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7 14.00-19.40. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-08-29 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet.

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet. Kontakta Mujesira Mesinovic senast 2015-05-26 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2015-05-26

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 2015-09-01 1 (37) Plats och tid Beslutande Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 Kenneth Kallin (MP), Ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande Mariane Sörensen (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-12-05 kl 08.30-13.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 7, torsdag 2014-11-06 kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 7, torsdag 2014-11-06 kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-4 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer