Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John Carlsson (c) från och med 45 Petra Lindqvist (s) Närvarande ersättare: Kristina Gilberg (m), Michael Swedberg (m) samt John Carlsson (c) Övriga närvarande: Linda Axelsson, Björn Wieslander, Filip Henley, Peter Berggren från Samhällsbyggnadskontoret samt Stefan Blom från Räddningstjänsten Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Bristam Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Bristam

2 Innehållsförteckning Dnr 40 Byggenheten informerar sbn13/4 41 Båthuset 8 sbn08/ Ändrad taxa för SBN:s verksamhet sbn13/17 43 Ny detaljplan för Södra Husby 5:117 och 5:106 m.fl i Vagnhärad. sbn10/ Detaljplan för del av Överåda 2:2, Anderviken. sbn13/9 45 Fastställande av adresser del av Smedstorp sbn10/ Yttrande Energi- och klimatplan för sbn13/18 47 Kvartalsuppföljning mars 2013 för SBN sbn13/19 48 Budget 2014 för SBN:s verksamheter sbn13/20 49 Revidering av sotningstaxa, nya grundavgifter sbn13/8 50 Övriga anmälningsärenden sbn13/4 51 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn13/1 52 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn13/2 2

3 40 Dnr sbn2013/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Samlad information från byggenheten. 3

4 41 Dnr sbn2008/114 Båthuset 8 beslutar att utfärda ett föreläggande med vite om kronor per påbörjad månad tills det att den nya grunden rivits och marken återställts. Ändrad placering av befintligt enbostadshus. Beredning Tjänsteskrivelse från byggnadsinspektör Peter Berggren daterad Arbetsutskottet Kopia till Sökanden Akten 4

5 42 Dnr sbn2013/17 Ändrad taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet beslutar att godkänna förslag till komplettering av gällande taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till mindre komplettering till gällande taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Kompletteringarna överensstämmer med kommunförbundets rekommendationer. Ändringarna avser mindre revideringar och förtydligande av taxan. Kompletteringarna avser mindre tillägg eller justeringar i tabell: 5,6,7,8,9,10,11,12,14 och 15. Beredning Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Pia Lindbäck daterad Arbetsutskottet Kopia till Akten 5

6 43 Dnr sbn2010/431 Ny detaljplan för Södra Husby 5:117 och 5:106 m.fl. i Vagnhärad beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att samråda förslag till detaljplan att planförslagets genomförande inte anses innebära betydande miljöpåverkan enligt MKB-förordningen 4-5 och att en särskild miljöbedömning därför inte kommer göras. Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag till planutskottet att studera förtätningsmöjligheter i centrala Vagnhärad har ett område i anslutning till Husby förskola och den gamla skolan vid Ödesby uppmärksammats som ett lämpligt exploateringsområde. Kommunens lokalstyrgrupp har under flera års tid arbetat för att hitta ett nytt användningsområde för den gamla förskolan. Inriktningen för omvandlingen är att komplettera flerbostadshusbebyggelsen i den gamla skolan med ytterligare lägenheter på förskoletomten (Södra Husby 5:117) och på den södra delen av den gamla skolfastigheten (Södra Husby 5:106). Bebyggelsen är belägen i anslutning till Högtidsvägen och möjliggör även det allmänna stråk som passerar fastigheterna från Ödesby mot centrala Vagnhärad. Därutöver har en behovsbedömning gjorts vilken konstaterar att det inte behövs någon särskild MKB. Bedömningen har samråtts med Länsstyrelsen vilka delar kommunens uppfattning. Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Beredning Protokoll från kommunstyrelsens planutskott, s protokoll, , 16 s protokoll, , 29 Kopia till Akten 6

7 44 Dnr sbn 2013/9 Detaljplan för del av Överåda 2:2, Anderviken beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att samråda förslag till detaljplan att planförslagets genomförande inte anses innebära betydande miljöpåverkan enligt MKB-förordningen 4-5 och att en särskild miljöbedömning därför inte kommer göras. Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjliggöra verksamhet invid Anderviken. Inom planområdet tillverkas stenkistor för brygganläggningar samt ved till försäljning. Eftersom området tidigare använts för verksamheter har kommunen bedömt att området även framgent kan användas för den typ av tillverkning som pågår nu. Ett förslag till detaljplan har nu arbetats fram och föreslås nu skickas ut på samråd. Därutöver har en behovsbedömning gjorts vilken konstaterar att det inte behövs någon särskild MKB. Bedömningen har samråtts med Länsstyrelsen vilka delar kommunens uppfattning. Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Beredning Brev från ägaren till Överåda 2:2 daterat s protokoll, , 6 Kopia till Akten 7

8 45 Dnr sbn2010/146 Fastställande av adresser del av Smedstorp beslutar att fastställa förslag till namn för gator inom detaljplaneområde Sandstugan har antagit detaljplan för del av Smedstorp. Arbetet med genomförandet av detaljplanen ska påbörjas. Till bostadsgatorna inom det markerade området föreslås Emils backe som belägenhetsadress. Den gemensamma infartsvägen föreslås heta Smedstorpsvägen. Beredning Kopia till Akten 8

9 46 Dnr sbn2013/18 Yttrande Energi- och klimatplan för beslutar att anta förslag till yttrande som sitt eget Kommunstyrelsens ekoutskott har tagit fram ett förslag till Energi- och klimatplan för. Planen ska uttrycka kommunens ambition och strategi för att minska kommunens miljöpåverkan. Arbetet med planen har letts av kommunens ekologienhet och arbetsprocessen har involverat representanter från såväl den kommunala organisationen som externa aktörer såsom intresseorganisationer, företag m fl. Inom ramen för s verksamhet finns flera arbetsområden som både påverkas och som kan påverka kommunens klimatpåverkan och energiförbrukning. Detta kan både ske genom en aktiv och framåtblickande samhällsplanering men också vid bygglovgivning och information kring byggnation och renovering. Beredning Kopia till Akten, Ekoutskottet, Trosa 9

10 47 Dnr sbn2013/19 Kvartalsuppföljning mars 2013 för samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till kvartalsuppföljning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Ekonomikontoret tagit fram förslag till kvartalsuppföljning för nämndens verksamheter. redovisar ett positivt resultat per mars Intäktssidan visar på ett rejält överskott vilket bland annat beror på höga bygglovoch mark och exploateringsintäkter. Kostnadssidan ligger något över förslagen budget, vilket primärt förklaras av vidtagna åtgärder i samhällsbyggnadskontorets lokaler, larm etc för att svara upp mot Arbetsmiljöverkets krav gällande hot och säkerhet. Sammantaget bedöms nämnden på helåret ha goda förutsättningar att klara sig inom angiven budgetram. Kopia till Ekonomikontoret Akten 10

11 48 Dnr sbn2013/20 Budget 2014 för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beslutar att godkänna förslag till budget 2014 för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, att för 2014 föreslå att taxan för mät- och kartverksamheten höjs 3 %, att för 2014 föreslå att B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 45, att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige anta föreslagna taxor. Samhällsbyggnadskontoret har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 2014 och reviderade taxor för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Budgeten följer den av kommunstyrelsen fastlagda ramen som tilldelats samhällsbyggnadsnämnden. Beredning Förslag till budget 2014 för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Reservation Socialdemokraterna, genom Per Insulander (s), deltar ej i beslutet till förmån för eget förslag. Kopia till Ekonomikontoret Akten Metria Bygglovenheten 11

12 49 Dnr sbn2013/8 Revidering av sotningstaxa, nya grundavgifter beslutar att godkänna förslag till nya grundavgifter vid sotning i enlighet bilagd tjänsteskrivelse, att taxan börjar gälla från och ersätter nu gällande taxa, att anta förslaget om brandvarnarkontroll och brandskyddsinformation i samband med brandskyddskontroll. Bilaga med kostnad enligt taxa för brandskyddskontroll att föreslå kommunfullmäktige anta taxan. har ett entreprenadavtal gällande sotningsverksamheten med Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB. I taxekonstruktionen för sotning finns bland annat en så kallad grundavgift som inte har setts över sedan Under denna tidsperiod har strukturen för sotningsarbetet påtagligt förändrats vilket skapar ett behov av att se över gällande grundavgifter. I nuvarande konstruktion har det varit stor skillnad i grundavgiften för permanentoch fritidsboende eftersom framkörningskostnaden tidigare var betydligt lägre i centralorten där det fanns många sotningsobjekt i anslutning till varandra. I nuläget ser det inte ut på det sättet varför skillnaden föreslås minska. Samtidigt föreslås en förändring av grundavgiften på så sätt att den avgift som utgått för ombokning av tid bakas in i den generella grundavgiften.. Grundavgifterna för sotning är uträknade med vad det i snitt tar för tid att ta sig till varje hus i kommunerna. Alla fastighetsägare betalar samma avgift oavsett var man bor geografiskt. I samband med sotarens brandskyddskontroll föreslås att sotarens uppdrag även innefattar brandvarnarkontroll och brandskyddsinformation. Kopia till Sörmlandskustens Räddningstjänst Akten 12

13 50 Dnr sbn2013/4 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Nacka Tingsrätt Strandskyddsdispens för väg på fastigheten Trosa Tureholm 2:61. Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut den 17 augusti 2012 endast på så sätt att beslutet om återförvisning till i upphävs. Överklagandet i övrigt avslås. Mål nr M Svea Hovrätt Bygglov för enbostadshus på fastigheten Trosa Vikingaskeppet 1 i. Mark- och miljööverdomstolen domslut: Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljööverdomstolen i sin helhet s i beslut att bevilja bygglov i ärende dnr:2011/124 Mål nr P Sbn dnr:2011/124 13

14 51 Dnr sbn 2013/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Östra Fågelö 1:5, Östra Fågelö 5. Rivning av huvudbyggnad och nybyggnad av fritidshus. 72. Dnr:2013/55 - Storökan 12, Persögatan 10. Bygglov utvändig skorsten utmed fasad samt installation av eldstad. 99 Dnr:2013/58 - Sund 4:171, Sund Nergården. Bygglov ändrad användning samt ändrad planlösning. 102 Dnr:2013/104 - Tureholm 2:301, Parisstugan. Förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus. 97 Dnr:2013/41 - Alby 4:32, Albyvägen 6. Bygglov tillbyggnad av altan på enbostadshus. 95 Dnr:2013/81 - Bostället 4, Betesgången 8. Bygglov utvändig ändring, takfönster. 96 Dnr:2013/96 - Trosa 10:64, Sjölundavägen 70. Bygglov för nybyggnad av transformatorstation. 70. Dnr:2013/27 - Skäret 5, Gustavsbergsgatan 27. Bygglov, utvändig ändring av tak på garage. 90 Dnr:2013/87 - Gistgården 1, Fiskargatan 11. Bygglov för uppsättning skylt. 88 Dnr:2013/78 - Fagerhult 2:8, Skolvägen 13. Bygglov förlängning (2008/115-1) 87 Dnr:2013/80 - Överåda 3:180, Åkerövägen 2. Marklov för sprängning. 91 Dnr:2013/111 - Alby 4:57, Åshorn. Förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus med garage, stall och uthus. 78 Dnr:2012/255 - Trosa 10:64, Skolgatan 10. Bygglov naturgym och infotavla. 81 Dnr:2013/63 - Lånesta 1:45, Kalkbruksvägen 2. Bygglov uppsättning av skyltar. 84 Dnr:2013/85 - Ävlingeby 4:3, Bygglov utvändig ändring, tre takfönster och två fönster på den norra fasaden. 75 Dnr:2013/64 - Öbolandet 32:1, Edanövägen 40. Bygglov för uppförande av växthus. 53 Dnr:2012/349 - Södra Husby 5:36, Bygglov nybyggnad förskola. 100 Dnr:2013/115 - Öbolandet 34:9, Öbolandsvägen 7. Bygglov nybyggnad enbostadshus. 94 Dnr:2013/61 - Avlebro 1:42, Bygglov för nybyggnad enbostadshus och carport. 98 Dnr:2013/62 - Valen 1, Östra Långgatan 64. Rivningslov av gårdslänga, bygglov för uthus samt tillbyggnad av huvudbyggnad. 86 Dnr:2013/29 - Öbolandet 8:10, Strömmingsberget 2. Rivning av uthus, tillbyggnad fritidshus, nybyggnad av garage och flyttning av gäststuga. 93 Dnr:2013/84 - Jordbrostugan 1:1, Jordbrostugan. Bygglov för nybyggnad uthus, vagnslider. 92 Dnr:2013/68 - Repslagaren 3, Högbergsgatan 22. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 74 Dnr:2012/347 14

15 - Vagnhärads-Djupvik 1:56, Öbacksvägen 9. Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus samt tillbyggnad av uthus. 77 Dnr:2012/135 - Skärgårdsängen 5, Länsmansgatan 9. Bygglov ombyggnad carport till groventre. 83 Dnr:2013/35 - Sund 4:50, Norra Sundsvägen 73. Rivningslov uthus, bygglov tillbyggnad av enbostadshus. 79 Dnr:2013/50 - Öbolandet 8:11, Strömmingsberget 10 B. Bygglov utvändig ändring samt nybyggnad av carport och uthus. 71 Dnr:2013/2 - Kyrkan 12, Borgargatan 4 A. Bygglov nybyggnad uthus, förråd. 89 Dnr:2013/79 - Långnäs 5:5, Långnäsvägen 1. Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. 85 Dnr:2013/70 - Ödesby 1:55, Julaftonsvägen 9. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum. 80 Dnr:2013/75 - Stockvik 1:3, Stockvik. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus. 73 Dnr:2013/30 Beslut - Överåda 3:181, Åkerövägen 4. Befrielse från byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Dnr:2012/367 Kontrollplan - Alby 4:18, Lundbyvägen 8, Vagnhärad. Uppförande av garagebyggnad med byggnadsarean 88 kvm. Dnr:2011/156 - Björklövet 1, Lundagatan 13, Trosa. Om- och tillbyggnad av enbostadshus, tilläggsisolering av enbostadshus, byte av fasad- och takbeklädnad samt ändring av takutformning och inbyggnad av balkong. Dnr:2011/40 Startbesked - Stockvik 1:3, Stockvik Norra Höjden. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2013/30 - Mättinge 1:6, Folkvik 1. Rivningslov bygglov fritidshus komplementbyggnad, båthus och garage. Dnr:2012/190 - Vagnhärads-Djupvik 1:56, Öbacksvägen 9. Bygglov tillbyggnad enbostadshus och gäststuga. Dnr:2012/135 - Ruffen 3, Flintvägen 10. Bygglov tillbyggnad enbostadshus, garage. Dnr:2012/337 - Södra Husby 5:18, Åvägen 5. Bygglov nybyggnad radhus för gruppboende. Dnr:2012/98 - Hökö 1:3, Hökö. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2012/247 - Städet 7, Redskapsvägen 9. Bygglov nybyggnad av industrihall. Dnr:2012/305 - Repslagaren 3, Tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/374 - Södra Husby 5:36, Bygglov nybyggnad förskola. Dnr:2013/115 - Långnäs 3:40, Skogsstigen 26. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage samt marklov för nedtagning av träd. Dnr:2013/14 - Öbolandet 34:9, Öbolandsvägen 7. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2013/61 - Fredriksdal 3:8, Lövsta 1. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2012/334 - Öbolandet 17:4, Gloruddsvägen 17. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2012/385 - Öbolandet 9:17, Edanövägen 18. Bygglov för fasadändring. Dnr:2012/373 - Öbolandet 4:7, Bygdevägen 11. Bygglov tillbyggnad. Dnr:2011/227 - Västerljungs-Djupvik 1:24, Djupvik. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/25 15

16 - Öbolandet 9:2, Strömmingsberget 43 B. Rivningslov, marklov, bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2012/321 - Trosa 5:9, Trosaby. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2013/28 - Klacka 3:9, Trylldalen. Rivningslov för huvudbyggnad och nybyggnad av fritidshus. Dnr:2013/56 - Långnäs 3:40, Skogsstigen 26. Rivningslov rivning av två uthus. Dnr:2013/14 - Mättinge 1:35, Mättinge Solstrimman. Bygglov tillbyggnad fritidshus och ändring av carport till garage. Dnr:2013/42 - Gisekvarn 3:61, Porsvägen 16. Rivningslov fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus. Dnr:2013/6 - Ödesby 1:55, Julaftonsvägen 9. Bygglov inglasning. Dnr:2013/75 - Stene 1:44, Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2011/140 - Övåråda 3:180, Åkerövägen 2. Marklov för sprängning. Dnr:2013/111 Slutbesked - Fän 5:1,Fän. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/59 - Bostället 12, Betesgången 24. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/66 - Öbolandet 8:3, Strömmingsberget 8 B. Anmälan om installation av 2 st eldstäder med rökkanaler samt utbyte av kökspanna. Dnr:2012/284 - Jungmannen 2, Jungmansgatan 3. Bygglov för installation av eldstad med dominant skorsten. Dnr:2013/34 - Regalskeppet 3, Fågelögatan 20. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/17 - Skärgårdsängen 5, Länsmansgatan 9. Bygglov tillbyggnad förråd och carport. Dnr:2012/129 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov utvändig ändring skylt. Dnr:2013/13 - Bostället 58, Fodergången Anmälan ändring av ventilationsanläggning. Dnr:2012/42 - Långnäs 3:22, Långnäsvägen 20. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2011/48 - Vagnhärads-Djupvik 1:110, Marängsvägen 16. Bygglov tillbyggnad av fritidshus. Dnr:2011/194 - Ekebonäs 2:7, Ekebonäs, Ekhaga. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2011/78 - Öbolandet 23:2, Rävuddsvägen 26. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2012/287 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Norrby 8:17, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2011/96 - Öbolandet 43:3, Strömmingsberget 30B. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2012/213 - Berga 2:5, Tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/93 - Sund 4:70, Norra sundsvägen 93. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/32 - Tuna 1:33, Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2011/84 - Punschhandlaren 2, Västra Långgatan 20 A. Bygglov tillbyggnad restaurang. Dnr:2012/276 Slutbevis - Gistgården 10, Fiskaregatan 5. Uppförande av flerbostadshus samt förrådsbyggnader. Dnr:2006/ Överåda 3:54, Torparvägen 3. Tillbyggnad av fritidshus. Dnr:2008/95 - Skärlagskistan 3, Högbergsgatan 54. Uppförande av dominant skorsten samt installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2008/122 16

17 - Sund 4:15, Norra Sundsvägen 33. Flyttning av garage som delvis inreds till bostad samt tillbyggnad av garaget med en bostadsdel. Dnr:2010/30 - Mättinge 1:5, Mättinge. Rivning av fritidshus samt uppförande av enbostadshus. Dnr:2010/65, 2010/ Barrskogen 3, Smäckbrogatan 36. Tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2000/585, 2006/28, 2008/29 - Bostället 54, Boställsgatan 3. Uppförande av carport. Dnr:2008/73 - Dalby 2:6, Västerleden 22. Tillbyggnad uthus (garage) Dnr.2011/117 - Långnäs 3:22, Långnäsvägen 20. Rivning av fritidshus samt uppföranade av enbostadshus och garage. Dnr:2009/240, 2009/274 - Trostorp 1:2, Trostorp. Tillbyggnad av Lidret. Dnr:2008/27 - Järshagen 2:15, Gryningsvägen 4. Uppförande av uthus med byggnadsarean ca 19 kvm. Dnr:2008/72 Beslut om eldstad och startbesked. - Gisekvarn 2:30, Kouddsvägen 3. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/129 - Kvarnbacken 6, Mjölnargatan 11. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/82 - Norra Husby 1:43, Villavägen 3. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2013/108 Strandskyddsdispens - Östra Fågelö 1:5, Östra Fågelö 5. Ersätta ett bostadshus med ett annat på samma plats. S 69 Dnr:2013/54 Bygganmälan - Björklövet 1, Lundagatan 13, Trosa. Om- och tillbyggnad av enbostadshus, tilläggsisolering av enbostadshus, byte av fasad- och takbeklädnad samt ändring av takutformning och inbyggnad av balkong. Dnr:2011/40 Avslutat ärende - Tureholm 2:331, Korsbacken Näset. Uppförande av fritidshus och uthus. Dnr:2007/426 - Södra Husby 5:126, Högtidsvägen 26. Uppförande av enbostadshus med ihopbyggt garage. Dnr:2007/432 - Yttervik 1:9, Viksnäs Boholmen 4. Uppförande av uthus (gäststuga). Dnr:2007/452 - Mellanökan 1, Allégatan 16. Rivning av samtliga byggnader samt fällning av träd. Dnr:2007/333 - Bostället 51, Boställsgatan 1. Ändrad användning av skolbyggnad till flerbostadshus samt utvändig ändring av flerbostadshus. Dnr:2007/431 - Öbolandet 18:4 och 18:5, Gloruddsvägen 7. Tillbyggnad av fritidshus. Dnr:2007/328 - Vinbäret 1, Augustendalsvägen 9. Uppförande av enbostadshus samt carport med förråd. Dnr:2007/456 17

18 52 Dnr sbn 2013/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr:2013/5-8, Montering av utvändigt hisstorn. - Dnr:2013/5-13, Borttagning av trösklar mellan hall/kök och hall/sovrum. - Dnr:2013/5-16, Borttagning av trösklar på övre planet (hall/sovrum, hall/kök, hall/badrum, sovrum/kök och kök/tv-rum) uppsättning stödhandtag vid badkar, uppsättning av ledstång vid källartrapp samt uppsättning av ledstång på nedre delen av trappan till övervåningen (de sista nedre sex stegen) - Dnr:2013/5-15, Uppsättning av 1 st stödhandtag. - Dnr:2013/5-17, Installation av spisvakt. - Dnr:2013/5-12, Borttagning av badkar och iordningställande av duschplats samt borttagning av alla trösklar inomhus. - Dnr:2013/5-14, Uppsättning av 1 st stödhandtag inne på toaletten. (Markering finns) 18

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Åda Golf klubb 13:00 14:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Patrik Sundberg (M) ersatte Monica Lindberg (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Bergs Gård 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Jonas Knutsson (fp) ersattes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:15 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 10:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Per Insulander (s) ordf Tomas Landskog ersattes av Michael Swedberg (m) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum i 2012-06-14 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Vrigstad Värdshus Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Bo Nilvall (m) Bengt Mattsson (kd), 63-72, 74-80

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid.

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid. 1(16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2015-02-10, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Rolf Stenward, (M) Håkan Johansson, (C) Övriga

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Trosa Stadshotell 14:00 17:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monika Lindberg (m),ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: Församlingshemmet Trosa

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-15 1(29) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30, Smedjan, Nämndhuset Bertil Persson (C), ordförande Gisela Lindh (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Gertowe Thörnros (V) Leif

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 B 2013-000458 ÄLGÖ 69:1 (KLUBBVÄGEN 24) 2013-04-25 Anmälan för installation av kommunalt VA B 2013-000456 ÄLGÖ 76:1 (ÄLGÖBRANTEN

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-01-27 1 (31)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-01-27 1 (31) Byggnadsnämnden 2005-01-27 1 (31) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg dag januari 2005, kl 11.00-16.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 7, torsdag 2014-11-06 kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 7, torsdag 2014-11-06 kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-4 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll

BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll BYGGNADSNÄMNDENS au Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2010-09-01 kl 8.30 16.30 i Kommunhuset. Beslutande Lennart Nilsson (M) ordförande Adam Reuterskiöld (M) jäv 233 Dan Melin (FP) Peter Östergren (KD)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer