Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) ersattes av Daniel Peres (s) Göran Hammarlund (fp) Bengt Larsson (m), Kristina Gilbert (m) samt Michael Swedberg (m) Övriga närvarande: Mats Gustafsson, Linda Axelsson, Filip Henley och Peter Berggren från Samhällsbyggnadskontoret samt Daniel Nohall från Räddningstjänsten. Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Wancke Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Wancke

2 Innehållsförteckning Dnr 84 Byggenheten informerar sbn14/4 85 Bokö 1:6 sbn14/ Övriga anmälningsärenden sbn14/4 87 Detaljplan för del av Fagerhult 2:212 sbn14/7 88 Detaljplan för del av Överåda 3:1, Vreten sbn11/ Detaljplan för del av Tureholm 2:165, Lagnö Bryggor sbn14/31 90 Detaljplan för del Lövsta 1:7 och Lövsta 1:44 sbn14/30 91 Ny detaljplan för Skjutsstationen 10 sbn14/32 92 Förfrågan ny detaljplan för Yttervik 1:83 sbn14/34 93 Tillsyn vattennära miljöer, info sbn14/4 94 Remiss av alternativstudie gällande lokalisering av hem för ensamkommande flyktingbarn i sbn14/33 95 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn14/1 96 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn14/2 2

3 84 Dnr sbn2014/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Samlad information från byggenheten. 3

4 85 dnr sbn2014/107 Bokö 1:6 (Bokö 9) beslutar att en byggsanktionsavgift ska tas ut för byggnation utan startbesked. Avgift: :- Ärendet Byggsanktionsavgift avseende byggnation utan startbesked. Beredning Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Pia Lindbäck daterad Kopia till Sökanden Akten 4

5 86 Dnr sbn2014/4 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar pröva samhällsbyggnadskontorets beslut att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Mättinge 1:2. SBN Dnr:2014/158 LS Dnr: Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar pröva samhällsbyggnadskontorets beslut att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Tofsö 2:19. SBN Dnr:2013/198 LS Dnr: Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar pröva samhällsbyggnadskontorets beslut att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Nygård 2:3. SBN Dnr:2014/162 LS Dnr: Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn gällande bygglov för vindkraftverk på fastigheten Trosaskogen 1:1. SBN Dnr:2012/149 Mål nr P

6 87 Dnr sbn2014/7 Detaljplan för del av Fagerhult 2:212, Vagnhärad beslutar att planförslagets genomförande inte anses innebära betydande miljöpåverkan enligt MKB-förordningen 4-5 och att en särskild miljöbedömning därför inte kommer göras. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan på samråd. Ärendet äger fastigheten Fagerhult 2:212 och inom aktuellt område är idag en förskola belägen. Förskoleverksamheten är under förändring i Vagnhärad och kommunen har för avsikt att flytta verksamheten till annan plats. I och med detta möjliggörs en annan inriktning för markanvändningen. Ett förslag till ny detaljplan har arbetats fram och innehåller bostäder i fyra flerfamiljshus. Byggnaderna är placerade för att skapa en attraktiv gårdsmiljö och en stadsmiljö utmed Gärdesvägen. Hänsyn har tagits till intilliggande bebyggelse vad gäller placering och höjder av byggnationen. Planen ska genomföras med normalt planförfarande. Beredning s protokoll, , 9 Kopia till Akten 6

7 88 Dnr sbn2011/228 Detaljplan för del av Överåda 3:1, Vreten beslutar att godkänna förslag till särskilt utlåtande att anta förslag till detaljplan Ärendet I direkt anslutning till Åda Golf & Country Club föreslås ett nytt bostadsområde med elva småhus. Tomterna är belägna i en sydsluttning ner mot golfbanan. Norr om planområdet finns en känd fornlämning och en arkeologisk utredning har gjorts för att säkerställa att byggnationen är möjligt. Bostäderna ska trafikförsörjas via gemensam infartsväg med golfbanan. Ett förslag till detaljplan är samrådd med berörda sakägare, myndigheter och ledningsdragande verk m fl och föreslås antas av. Beredning Brev från Michael Isoz, s protokoll , 7 s protokoll , 64 Diskussion Arbetsutskottet diskuterade färgsättningen samt att säkerställa säkerheten på gångvägen i området. Kopia till Akten 7

8 89 Dnr sbn2014/31 Detaljplan för del av Tureholm 2:165, Lagnö bryggor beslutar att ärendet utgår. 8

9 90 Dnr sbn2014/30 Detaljplan för del Lövsta 1:7 och Lövsta 1:44 beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram detaljplan för aktuellt område. Ärendet Fastighetsägaren till Lövsta 1:44 önskar köpa till mark och reglera in i fastigheten. En överenskommelse har träffats mellan honom och ägaren till Lövsta 1:7. I gällande detaljplan P86-8 är marken reglerad som allmänplats vilket omöjliggör en fastighetsreglering. Mot bakgrund av detta behöver detaljplanen ändras. Syftet med detaljplanen är således att möjliggöra tillköp av mark samt fastställa byggrätten på den nya fastigheten. Detaljplanearbetet föreslås genomföras med enkelt planförfarande. Beredning Brev från fastighetsägaren Kopia till Akten 9

10 91 Dnr sbn2014/32 Ny detaljplan för Skjutsstationen 10 m.fl. beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till detaljplan för Skjutsstationen 10 m.fl. Ärendet Fastigheten Skjutsstationen Nr 10 AB har inkommit med en förfrågan om markbyte och detaljplaneändring i den sydvästra delen av aktuell fastighet. Förändringen syftar till att mark som idag används som kommunala parkeringar på Fiskargatan men tillhör Skjutsstationen 10 kan regleras in i en kommunal fastighet samt att möjliggöra en byggnation av en mindre kompletterande byggnad för försäljning i det sydvästra hörnet av fastigheten. Inriktningen på denna försäljning är huvudsakligen produkter från den egna verksamheten. Den del av fastigheten där ny bebyggelse föreslås är i gällande detaljplan bortprickad och får således inte bebyggas. För att angöra den tilltänkta byggnaden på ett ändamålsenligt sätt föreslås en mindre del av parkens sydöstra del förändras till kvartersmark istället för allmän plats. Sammantaget föreslås en ny detaljplan för fastigheten möjliggöra ett markbyte mellan och aktuell markägare gällande gatu- och parkmark samt pröva möjligheten att uppföra en mindre byggnad i nuvarande fastighets sydvästra hörn. Detaljplanearbetet föreslås genomföras med enkelt planförfarande. Kopia till Akten Kommunkontoret 10

11 92 Dnr sbn2014/34 Förfrågan ny detaljplan för Yttervik 1:83 beslutar att avslå förfrågan om ny detaljplan för Yttervik 1:83 Ärendet Fastigheten Yttervik 1:83 har tidigare utgjort en del av en större fastighet som delats i två omgångar. Fastigheten ägdes ursprungligen av tre syskon och i en första omgång klövs fastigheten i två delar varav en del samägdes av två syskon. Den delen klövs därefter i en förrättning som vann lagakraft under Av dessa två nyblivna fastigheter var den ena fastigheten obebyggd vilket är den fastighet som är aktuell i planförfrågan. Yttervik 1:83 är planlagd sedan tidigare, P83-23, samt i ett senare skede i P99-8. Den byggbara ytan är begränsad och strandområdet är i detaljplanen markerat med prickmark för att hålla bebyggelsen från vattnet. I samband med de båda fastighetsbildningarna påtalade kommunen problematiken med den begränsade byggbara ytan för fastighetsägarna men samtyckte samtidigt till de båda klyvningarna utifrån den dialog som fördes i samband med förrättningarna. Fastighetsägaren till Yttervik 1:83, vilken är obebyggd, önskar nu ta fram en ny detaljplan i syfte att justera prickmarken och på så sätt få större möjligheter att bebygga fastigheten. Samhällsbyggnadskontoret är mycket tveksamt till att förändra detaljplanen. Skälet till det är att detaljplanerna i Viksnäsområdet, som tidigare nämnts, väldigt tydligt sparar området närmast vattnet och att bebyggelsen huvudsakligen är indragen en bit från strandlinjen. Om planen skulle ändras för aktuell fastighet är det högst sannolikt frågan väcks hos fler fastighetsägare i syfte att flytta ner bebyggelsen närmre vattnet. Detta är inte en utveckling som är positivt för området som helhet. Därutöver återinträder strandskyddet fullt ut när en detaljplan ska ändras vilket gör att den nya föreslagna bebyggelsen ska vara förenlig med Miljöbalkens särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddslagstiftningen. Det föreligger inte några särskilda skäl i aktuellt fall vilket gör att strandskyddet inte kan hävas i detaljplanen och således är byggnation omöjlig att genomföra. Beredning Brev från fastighetsägaren Kopia till Akten 11

12 93 Dnr sbn2014/4 Tillsyn vattennära miljöer, information beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet I handlingsprogrammet för perioden pekas området vattensäkerhet ut som ett område som ska fördjupas under den aktuella perioden. Som en konsekvens av detta har Sörmlandskustens räddningstjänst getts uppdraget att under sommaren 2014 samla och synliggöra riskbilden och skyddsnivån kopplat mot utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar. Målet med uppdraget är att riskinventering och tillsyn genomförs i våra kommuner kopplat mot utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar under sommaren 2014 med tillhörande förslag på fortsatt arbete inom området. Resultatet av arbetet visar att av s 10 objekt hade 6 stycken av dessa brister på någon eller flera punkter. De brister som identifierats har främst handlat om avsaknaden av livbojar eller dess bristande funktionsduglighet. Förslag till fortsatt arbete för kommunen handlar om att fler aktörer som är verksamma vid dessa objekt kan bidra till att öka kontrolltätheten av livräddningsutrustningen samt föra dokumentation av de kontroller som utförs. Förslagsvis bör det finnas en kontaktperson inom kommunen dit felanmälan kan lämnas. Genom samverkan mellan olika aktörer kan man effektivisera samt skapa fler tillfällen då enkla kontroller genomförs under en och samma sommarsäsong. Vis samhällsbyggnadsnämndens sammanträde medverkar Sörmlandskustens räddningstjänst och informerar om det genomföra arbetet. Kopia till Akten Sörmlandskustens räddningstjänst 12

13 94 Dnr sbn2014/33 Remiss av alternativstudie gällande lokalisering av hem för ensamkommande flyktingbarn i beslutar att utifrån ett tidsperspektiv i första hand förorda alternativ 1 (Kvarnvägen) samt att rekommendera alternativ 3 (Vårdcentralen) på längre sikt. Ärendet är genom lag ansvarig för att ta emot ensamkommande barn under asylprocessen samt ge boende för dessa barn som erhållit permanent uppehållstillstånd. För att klara åtagandet genomfördes under 2013 en upphandling. Vid upphandlingen var ett av skallkraven att hemmet skulle ligga i eller dess närhet. Det enda företag som uppfyllde villkoren ligger i Mörtsjönäs ca 1 km utanför gräns, i Nyköpings kommun. Då detta endast har 8 boendeplatser och kommunens avtal med Migrationsverket under 2015 kommer att omfatta cirka 20 platser, behöver kommunen vidta åtgärder för att möjliggöra en utökning. Verksamhetsansvariga har visat intresse för att utöka verksamheten i vilket är helt i linje med kommunens ansvar och vilja. Med detta syfte har ett antal olika tänkbara platser analyserats vilka redovisas i bifogad alternativstudie. har fått studien på remiss och ombetts inkomma med synpunkter innan 6 november Kopia till Akten Kommunkontoret 13

14 95 Dnr sbn2014/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Vagnhärads-Djupvik 1:103, Marängsvägen 2. Bygglov ändring av tidigare lov 2013/209, tillbyggnad enbostadshus. 213 Dnr:2014/275 - Öbolandet 41:8, Rävuddsvägen 25. Bygglov tillbyggnad uthus. 194 Dnr:2014/211 AVSKRIVES - Yxan 2, Bråtagatan 1. Bygglov, tillfällig åtgärd förlängning av tidigare lov, /222 uppställning av kontorsbod. 207 Dnr:2014/284 - Skjutsstationen 11, Rökerigränd 4B. Bygglov inglasning av balkong. 205 Dnr:2014/237 - Vappersta 7:1, Skåäng Blombacka. Bygglov för solcellsanläggning. 204 Dnr:2014/268 - Åby 2:10, Stationsvägen 4. Ansökan om permanent bygglov bensinstation. 201 Dnr:2014/206 - Tureholm 2:63, Tureholm Ängsvillan. Marklov för en pool. 199 Dnr:2014/246 - Lånesta 4:4, Nya industrivägen 3. Bygglov uppsättning av en skylt på fasad. 197 Dnr:2014/248 - Åby 2:2, Bygglov ändring av tidigare lov mast och teknikbod. 193 Dnr:2014/223 - Tofsö 5:1, Bygglov förlängning av tillfällig åtgärd dör bevakningsstuga. 189 Dnr:2014/188 - Trosa 10:64, Bygglov förlängning av tillfällig åtgärd för dansbana. 191 Dnr:2014/189 - Norra Husby 9:1, Vagnhärads Torg 7. Bygglov uppsättning av byggskylt. 192 Dnr:2014/254 - Tofsö 5:101, Liljestigen 13. Bygglov nybyggnad uthus Dnr:2014/124 AVSKRIVES. - Tofsö 5:101, Liljestigen 13. Rivning av ett uthus. 214 Dnr:2014/259 - Gisekvarn 3:32, Åmöjastigen 9. Bygglov tillbyggnad fritidshus och nybyggnad av uthus samt rivning av uthus. 211 Dnr:2014/233 - Vagnhärads-Djupvik 1:45, Öbacksvägen 18. Bygglov tillbyggnad gäststuga. 210 Dnr:2014/260 - Sund 3:16, Norra Sundsvägen 15B. Bygglov om- och tillbyggnad av fritidshus. 209 Dnr:2014/267 - Trosa 5:12, Sandbrink Gård 3. Bygglov nybyggnad av växthus och hönshus. 203 Dnr:2014/238 - Seglet 4, Durkgatan 7. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med inglasning och garage med en carport. 198 Dnr:2014/240 - Yxan 5, Industrigatan 33. Bygglov, nybyggnad av garage. 196 Dnr:2014/216 - Stensund 5:48, Vildrosvägen 9. Marklov för en pool. 215 Dnr:2014/293 - Tureholm 2:8, Förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus och dubbelgarage. 195 Dnr:2014/190 FÖRHANDSBESKED - Yxan 2, Bråtagatan 1. Bygglov utbyte av skyltar. 220 Dnr:2014/251 - Långnäs 5:8, Bygglov för nybyggnad av nätstation. 221 Dnr:2014/281 14

15 - Trosa 11:1, Bygglov för nybyggnad av nätstation. 222 Dnr:2014/280 - Fagerhult 2:147, Nygårdsplatån 86. Bygglov utanpåliggande skorsten utmed fasad och installation av eldstad. 217 Dnr:2014/290 - Tureholm 2:76, Utterviksvägen Skogstorp. Bygglov maskinhall. 212 Dnr:2014/229 - Norra Husby 9:1, Biblioteksvägen 1C. Bygglov nybyggnad två flerbostadshus, 28 lgh och förrådsbyggnad. 230 Dnr:2014/277 - Skärlagstrumman 1, Hertig karls väg 2. Bygglov nybyggnad uthus (garage) 224 Dnr:2014/305 - Åby 2:4, Noravägen Uppbrink. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. 229 Dnr:2014/256 - Organisten 22, Tomtaäng 3. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 227 Dnr:2014/253 - Organisten 21, Tomtaäng 1. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 226 Dnr:2014/252 - Yttervik 1:83. Viksnäs Boholmen 1 C. Bygglov nybyggnad uthus. 231 Dnr:2014/292 - Norra Husby 9:1, Biblioteksvägen 1C. Rivning av flerbostadshus. 236 Dnr:2014/276 - Sjöstugan 1:1. Lövsta Sjölunda. Bygglov nybyggnad nätstation. 237 Dnr:2014/300 - Klyvaren 4, Strandvägen 44. Bygglov uppsättning plank. 234 Dnr:2014/101 Startbesked - Gisekvarn 3:32, Åmöjastigen 9. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/234 - Skärlagsbibeln 10, Gustavsbergsgatan 26. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/239 - Överåda 3:179, Åkerövägen 1. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2014/205 - Stensund 5:123, Slånbärsvägen 13. Rivningslov/bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2014/230 - Mölna 1:20, Kvarnvägen 10. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/304 - Överåda 3:179, Åkerövägen 1. Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och marklov pool. Dnr:2014/196 - Norra Husby 9:1, Biblioteksvägen 1 C. Rivningslov del av flerbostadhus. Dnr:2014/276 - Trosa 11:16, Sockengatan 7. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2014/85 - Krukmakaren 6, Krukmakargränd 2. Rivning av huvudbyggnad och förråd och bygglov för nybyggnad enbostadshus och uthus. Dnr:2014/77 - Långbro 5:4, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2014/147 - Valen 3, Båtsmansgatan 14 B. Bygglov nybyggnad enbostadshus och uthus. Dnr:2014/100 Slutbesked - Färjan 1, Ekensbergsgatan 25. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2014/185 - Öbolandet 11:13, Ängsvägen 11. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/202 - Tureholm 2:61, Gillbergsvik. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:212/176 - Jollen 1, Andgatan 1. Bygglov inglasning av uterum. Dnr:2014/142 15

16 - Vikingaskeppet 3, Hänögatan 1 A. Bygglov för dominant skorsten samt installation av eldstad med rökkanal. Dnr:2014/6 - Båthuset 10, Villagatan 17A. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/32 - Gisekvarn 3:32, Åmöjastigen 9. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/312 - Sund 3:12, Norra Sundsvägen 11. Anmälan tillbyggnad enbostadhus med ett uterum med byggnadsarean ca 9,4 kvm. Dnr:2014/249 - Fagerhult 2:8, Skolvägen 9. Anmälan ändring av ventilationsanläggning. Dnr:2012/46 - Öbolandet 34:9, Öbolandsvägen 7. Rivningslov för rivning av fritidshus. Dnr:2013/39 - Tureholm 2:268, Gillbergsvik Backebo. Bygglov tillbyggnad. Dnr:2014/187 - Tureholm 2:268, Gillbergsvik Backebo. Bygglov tillbyggnad. Dnr:2014/186 - Organisten 24, Tomtaäng 7. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2012/158 - Ängen 8, Villagatan 22. Marklov uppförande av pool. Dnr:2012/307 - Galeasen 4, Fågelögatan 31. Anmälan installation av kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2014/178 - Snickeriet 2, Snickarvägen 4. Bygglov uppsättning fasadskylt. Dnr:2014/236 - Tureholm 2:308, Gillbergsvik Björkbacken. Anmälan eldstad och rökkanal. Dnr:2014/278 - Styrbord 10, Granitvägen 20. Anmälan om installation av kassett i befintlig murad rökkanal. Dnr:2014/289 - Notökan 17, Bokögatan 10. Bygglov tillbyggnad enbostadshus samt takkupa. Dnr:2011/185 - Vagnhärads-Djupvik 1:8, Östersjövägen 14. Anmälan, installation av eldstad och rökkanal som ersätter likvärdigt. Dnr:2014/220 - Diakonissan 1, Björkhamragatan 8. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2012/69 - Åby 1:4, Noravägen Holmenstorp. Bygglov nybyggnad av stall. Dnr:2014/172 - Gisekvarn 3:74, Alvägen 1. Anmälan om installation av kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2014/232 - Överåda 3:107, Fagerövägen 4. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2014/1 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Sund 3:12, Rivningslov, bygglov garage samt inglasning uterum samt fasadändring. Dnr:2014/228 - Mejseln 3, Industrigatan 2 C. Nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Gäller för Torghus 1 och 2. Dnr:2013/77 - Mejseln 3, Industrigatan 2 C. Nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Gäller för lägenhet nr 107. Dnr:2013/77 - Fredriksdal 2:5, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2013/16 - Lånesta 4:4, Nya Industrivägen 3. Bygglov till- och ombyggnad av affärslokal. Dnr:2012/362 - Öbolandet 37:1, Öbolandsvägen 14. Rivningslov för del av uthus och nybyggnad uthus. Dnr:2014/90 Slutbevis - Överåda 3:58, Tallbacken 6. Rivning av uthus samt uppförande av gäststuga. Dnr:2009/287 - Bokö 1:3, Brännskär. Rivning av gäststuga samt uppförande av byggnad för konferensverksamhet. Dnr:2010/321 16

17 - Trosalundsberget 25, Trosalundsgatan 9A. Ändring av tidigare bygglov 226, dnr2004/ Ändringen består av att tillbyggnaden sker endast i ett plan (markplan) med byggnadsaren 9 kvm. Dnr:2009/218 - Tureholm 2:53, Tureholm Sjötorp. Rivning av garage, tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad. Dnr:2010/74 - Östra Fågelö 1:5, Lilla Lindholmen. Uppförande av uthus med byggnadsarean 30 kvm. Dnr:2009/192 - Körsbärskällan 1, Lundagatan 2. Fasadändring av enbostadshus samt utvändiga materialbyten. Dnr:2010/246 - Sund 4:3, Blå Knuten, Sund. Rivning av huvudbyggnad och förråd. Dnr:2009/314 Beslut om eldstad och startbesked - Gisekvarn 3:32, Åmöjastigen 9. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/312 - Norra Husby 2:24, Kvarnvägen 2. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/264 - Färjan 1, Ekensbergsgatan 25. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/316 - Öbolandet 9:17, Edanövägen 18. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/317 - Öbolandet 12:7, Ängsvägen 16. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/310 - Tureholm 2:188, Långbackavägen 13. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/266 - Tureholm 2:308, Gillbergsvik Björkbacken. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/278 - Skärfogden 6, Båtsmansgatan 7. Installation av eldstad i befintlig rökkanal. Dnr:2014/261 - Styrbord 10, Granitvägen 20. Installation av kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2014/289 - Turholm 2:223, Lotsängsvägen 32. Installation av spiskassett i befintlig rökkanal. Dnr:2014/274 - Aktern 1, Granitvägen 5. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/271 - Karlsborg 49, Strandvägen 32. Utbyte av eldstad till likvärdig i befintlig rökkanal. Dnr:2014/301 Avslutat ärende - Krusbäret 3, Uppförande av garage. Dnr:2009/179 Strandskyddsdispens. - Nygård 2:3, Åshorn Nygård. Strandskyddsdispens ändrad användning av foderhus till kontorslokal S 200. Dnr:2014/162 - Björke 8:1, Römora Björke. Strandskyddsdispens för förråd och plank. S 225 Dnr:2014/285 17

18 96 Dnr sbn2014/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr 2014/5-51, Montering/installation av en spisvakt. - Dnr 2014/5-52, Installation/montering av trappstolshiss. - Dnr 2014/5-46, Montering/installation av utvändig rak plattformshiss. - Dnr 2014/5-53, Byte av duschkabin till en mer anpassad där tröskeln är så låg som möjligt med plats för en rullstol med stödhandtag. - Dnr 2014/5-49, Montering av ramp på uteplatsen (nivåskillnad ca 20 cm) med ledstång på vänster sida (inifrån sett). - Dnr 2014/5-45, Borttagning av duschvägg inne i badrum/wc och uppsättning av 2-3 st (60 cm långa) vita stödhandtag inne i vardagsrum. Markering finns från arbetsterapeut. - Dnr 2014/5-35, Utbyte av spisinsats i köket från digital till en ny med fred. (Cylinda, IHR 601 RF) pga synnedsättning. - Dnr 2014/5-41, Borttagning av badkar och iordningställande av duschplats med duschblandare och separat blandare till handfat. 18

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Åda Golf klubb 13:00 14:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Patrik Sundberg (M) ersatte Monica Lindberg (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Bergs Gård 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Jonas Knutsson (fp) ersattes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 10:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Per Insulander (s) ordf Tomas Landskog ersattes av Michael Swedberg (m) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:15 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: Församlingshemmet Trosa

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid.

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid. 1(16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2015-02-10, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Rolf Stenward, (M) Håkan Johansson, (C) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-01-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-01-22 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 22 januari 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson, c Christopher Svensson,

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-02 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-10-13, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum i 2012-06-14 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Vrigstad Värdshus Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Bo Nilvall (m) Bengt Mattsson (kd), 63-72, 74-80

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-05-22 Sida 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Hörnet kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S) Christina Johansson (S) Lars Bohman (S) ersättare för Krister

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-11-19, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-18 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2013-11-08 Ärende Beslutsförslag

Läs mer