Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) ersattes av Daniel Peres (s) Bengt Larsson (m), Kristina Gilbert (m), John Carlsson (c) samt Göran Hammarlund (fp) Övriga närvarande: Mats Gustafsson, Linda Axelsson, Filip Henley, Pia Lindbäck samt Peter Berggren från Samhällsbyggnadskontoret Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Wancke Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Wancke

2 Innehållsförteckning Dnr 68 Val av ledamot till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sbn14/27 69 Byggenheten informerar sbn14/4 70 Övriga anmälningsärenden sbn14/4 71 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för perioden sbn14/26 72 Detaljplan för del av Tureholm 2:274, Lagnö gård sbn12/33 73 Detaljplan för Överåda 3:54 sbn12/26 74 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn14/1 75 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn14/2 2

3 68 Dnr sbn2014/27 Val av ledamot till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att entlediga Jonas Knutsson (FP) från sitt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. att välja Göran Hammarlund (FP) som ny ledamot i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 3

4 69 Dnr sbn2014/4 Byggenheten informerar s beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Samlad information från byggenheten. 4

5 70 Dnr sbn2014/4 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslår Viksnäs Intresseförenings överklagande gällande bygglov för vindkraftverk på fastigheten Trosaskogen 1:1. Målnr: P Dnr SBN:2012/149 Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar pröva s beslut att bevilja strandskyddsdispens inom Öbolandet 2:1. Dnr LS: Dnr SBN:2014/81 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn på platsen gällande strandskyddsdispensen för fastigheten Luckebol 1:16. Målnr: M Dnr SBN:2013/276 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut och samhällsbyggnadsnämnden i beslut om förhandsbesked och visar målet åter till nämnden för ny handläggning. Berörd fastighet: Tureholm 2:24 Målnr: M Dnr SBN:2013/200 5

6 71 Dnr sbn2014/26 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för perioden beslutar att ge Sörmlandskustens räddningstjänst i uppdrag att utvärdera nuvarande handlingsprogram för en tryggare och säkrare kommun som underlag för revideringen av detsamma, att ta fram förslag till handlingsprogram för perioden Ärendet En kommun har både ett säkerhetsansvar i bedrivandet av den egna verksamheten och i samordningen av arbetet med skydd och säkerhet inom det geografiska området. Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun i Sverige ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Handlingsprogrammet för kommunens säkerhets- och trygghetsarbete ska revideras under varje mandatperiod. I finns ett beslutat handlingsprogram som innehåller avsnitt om kommunens interna säkerhetsarbete, skydd mot olyckor och kommunens krishantering. Nuvarande handlingsprogram gäller till Som ett led i revideringen av detta behöver även en utvärdering av arbetssätt och måluppfyllnad genomföras. Detta arbete bedöms behöva påbörjas under hösten 2014 för att programmet skall kunna beslutas och gälla från Kopia till Sörmlandkustens räddningstjänst Akten 6

7 72 Dnr sbn2012/33 Detaljplan för del av Tureholm 2:274, Lagnö gård beslutar att godkänna förslag till granskningsutlåtande att godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka planen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande Ärendet Bostadsrättsföreningen Lagnö gård har sett ett behov att komplettera bebyggelsen invid Lagnö gård med nya bostäder och i framtiden även möjliggöra etablering av verksamheter i mindre skala. Planområdet är beläget sydost om befintliga hus ca sex kilometer från centrala Trosa. De nya husen ska anslutas till det kommunala VA-nätet och parkering löses inom planområdet. Förslag till detaljplan har nu varit ute på granskning och föreslås nu skickas vidare för slutligt antagande. Planen handläggs med normalt planförfarande. Beredning Brev från Brf Lagnögård, s protokoll , 119 s protokoll , 61 s protokoll , 8 s protokoll , 38 Kopia till Akten 7

8 73 Dnr sbn2012/26 Detaljplan för Överåda 3:54 beslutar att godkänna förslag till granskningsutlåtande avseende detaljplan. att godkänna förslag till granskningsutlåtande avseende gatukostnadsutredning. att efter revidering godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka denna vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktigt för slutligt antagande. att efter revidering godkänna förslag till gatukostnadsutredning och därefter skicka denna vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktigt för slutligt antagande. Ärendet På fastigheten Överåda 3:54 i Åda fritidshusområde finns 45 hus varav ungefär 2/3 upplåts via arrende. I april 2015 upphör gällande arrendeavtal och dessa avtal behöver således omförhandlas. Fastighetsägaren har sagt upp samtliga arrenden och vill i samband med detta se över möjligheten att ändra byggrätter, bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt se över vägarna i området. Därutöver önskar fastighetsägaren tillskapa ytterligare tomtplatser. Ett förslag till detaljplan har arbetats fram utifrån ovanstående vilket föreslås samrådas. Eftersom ett huvudstråk genom området föreslås få kommunalt huvudmannaskap har även ett förslag till gatukostnadsutredning arbetats fram. Förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning har nu varit ute på granskning och utifrån de synpunkter som inkommit har slutliga revideringar gjorts. Såväl detaljplan som gatukostnadsutredning föreslås nu godkännas och skickas vidare för antagande. Planen har handlagts med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från ägaren till Överåda 3:54 daterad s protokoll, , 81 s protokoll, , 24 s protokoll, , 52 8

9 74 Dnr sbn2014/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Utsikten 3, Viktoriagatan 25. Bygglov för ändrad användning av del av bostads sam uppställning av skylt. 183 Dnr:2012/184 - Prosten 19, Slåttergången 7. Bygglov uppförande av plank. 162 Dnr:2014/191 - Varvet 1, Uddbergagatan 1 A. Bygglov ändrad användning. 159 Dnr:2014/183 - Norrby 9:1, Norrby Tomteborg. Förlängning av bygglov, bygglov tillbyggnad enbostadshus 2008/ Dnr:2014/176 - Mellanökan 7, Brännskärsgatan 9. Marklov, placering av friggebod närmare gräns än 4,5 m. 163 Dnr:2014/182 - Tureholm 2:76, Utterviksvägen. Förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus. 126 Dnr:2011/18 AVSKRIVES. - Öbolandet 3:1, Bygglov för uppställande av transformatorstation. 155 Dnr:2014/159 - Bostället 4, Betesgången 8. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus. 127 Dnr:2014/121 - Öbolandet 39:1, Svartviksvägen 11. Bygglov tillbyggnad av fritishus. 129 Dnr:2014/155 - Österängsstugan 2:2, Österäng Vreten. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 131 Dnr: 2014/154 - Örboholm 2:7, Örboholm Piparholmen. Bygglov tillbyggnad av fritidshus med tak över altan. 133 Dnr:2014/166 - Åby 1:4, Noravägen Homenstorp. Bygglov nybyggnad av stall. 137 Dnr:2014/172 - Ökan 6, Landsortsgatan 34. Bygglov tillbyggnad av altan. 142 Dnr:2014/140 - Skärlagskistan 4, Högbergsgatan 56. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. 143 Dnr:2014/170 - Öbolandet 11:1, Edanövägen 17. Bygglov nybyggnad av garage. 145 Dnr:2014/167 - Jollen 1, Andgatan 1. Bygglov inglasning av uterum. 147 Dnr:2014/142 - Jordbrostugan 1:2, Hunga Solhagen. Bygglov nybyggnad stall. 154 Dnr:2014/180 - Tureholm 2:268, Gillbergsvik Backebo. Bygglov tillbyggnad av fritidshus. 156 Dnr:2014/187 - Lövsta 1:21, Högberga Brus. Bygglov nybyggnad av uthus. 158 Dnr:2014/112 - Handlanden 4, Västra Långgatan 29. Bygglov nybyggnad av uthus. 144 Dnr:2014/144 - Friheten 3, Lundagatan 3. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus. 160 Dnr:2014/153 - Öbolandet 9:18, Strömmingsberget 31 B. Rivningslov, bygglov enbostadshus och uthus och marklov för pool. 124 Dnr:2014/119 9

10 - Vagnhärds-Djupvik 1:199, Djupvikskullen 5. Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport. 134 Dnr:2014/126 - Långnäs 3:41, Skogsstigen 22. Skogsstigen 22. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 125 Dnr:2014/129 - Överåda 3:181, Åkerövägen 4. Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport. 141 Dnr:2014/139 - Långbro 5:4, Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage. 148 Dnr:2014/147 - Hammaren 10, Industrigtan 9 A. Bygglov uppsättning fasadskylt. 121 Dnr:2014/128 - Fagerhult 2:219, Bygglov uppsättning av skyltar. 122 Dnr:2014/132 - Predikanten 3, Bygglov utvändig ändring och ändrad användning. 123 Dnr:2014/118 - Trosa 11:1, Marklov utfyllnad. 128 Dnr:2014/134 - Stenbrottet 6, Högbergsgatan 31. Bygglov tillfällig åtgärd, uppställning av en container. 132 Dnr:2014/165 - Vikingaskeppet 2, Hänögatan 3. Bygglov utvändig ändring, plank, pool. 135 Dnr:2014/138 - Handlanden 8, Bygglov uppsättning skylt. 136 Dnr:2014/143 - Gisekvarn 3:9, Näckrosvägen 10. Ändring av bygglov, nybyggnad fritidshus. 138 Dnr:2014/175 - Trosa 10:64, Nyängsvägen 26. Bygglov utvändig ändring skärmtak. 139 Dnr:2014/117 - Riksnyckeln 1, Persögatan 5. Bygglov plank. 140 Dnr:2014/120 - Norra Husby 1:124, Lokes Hage 71. Bygglov uppsättning av plank. 146 Dnr:2014/164 - Barlasten 4, Gnejsvägen 3. Bygglov altan, marklov pool. 149 Dnr:2014/161 - Timmermannen 3, Matrosgatan 6. Bygglov dominant skorsten och installation av eldstad och rökkanal. 150 Dnr:2014/173 - Aktern 2. Rivning av bostadshus, garage och uthus. 151 Dnr:2014/169 - Öbolandet 23:3, Rävuddsvägen 28. Bygglov uppförande av plank. 152 Dnr:2014/156 - Kölen 7, Granitvägen 29. Bygglov utvändig mindre ändring. 153 Dnr:2014/171 Startbesked - Yxan 1, Industrigatan 31. Bygglov tillbyggnad container och tank. Dnr:2014/103 - Handlanden 4, Västra Långgatan 29. Bygglov carport med bodar. Dnr:2014/144 - Långbro 5:4, Nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2014/147 - Vagnhärads-Djupvik 1:199, Djupvikskullen 5. Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport med förråd. Dnr:2014/126 - Tureholm 2:268, Gillbergsvik Backebo. Anmälan avser tillbyggnad av huvudbyggnad med 15 kvm. Dnr:2014/186 - Färjan 1, Ekensbergsgatan 25. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. - Marknaden 4, Östra Långgatan 40. Bygglov för vrå flerbostadshus med 8 lgh. Dnr:2013/189 - Jollen 4, Andgatan 7. Bygglov nybyggnad garage. Dnr:2014/79 - Österängsstugan 2:2, Österäng Vreten. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2014/154 - Öbolandet 9:18, Strömmingsberget 31 B. Rivning fritidshus, nybyggnad enbostadshus, garage och uthus. Dnr:2014/119 10

11 - Åby 1:4, Noravägen Holmenstorp. Bygglov nybyggnad av stall. Dnr:2014/172 - Tomtaäng 6. Tomtaäng 14. Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport med förråd. Dnr:2014/104 - Predikanten 3, Bygglov utvändig ändring ändrad användning. Dnr:2014/118 - Överåda 3:181, Åkerövägen 4. Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport med förråd. Dnr:2014/139 - Vagnhärads-Djupvik 1:106, Marängsvägen 8. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/198 Slutbesked - Vagnhärads-Djupvik 1:196, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2012/113 - Västerljungs-Djupvik 1:24, Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/25 - Sjölundabacken 4, Skogsstigen 9. Bygglov uterum. Dnr:2013/319 - Stene 1:44, Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2011/140 - Gisekvarn 2:31, Kouddsvägen 7. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. (Vedeldad bastu) Dnr:2014/150 - Notkarlen 5, Högbergsgatan 15. Rivningslov, bygglov tillbyggnad, utvändig ändring. Dnr:2013/245 - Gisekvarn 3:9, Näckrosvägen 10. Ändring av bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2014/175 - Gisekvarn 3:18, Gisevägen 14. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/208 - Öbolandet 33:3, Öbolandsvägen 6. Marklov utfyllnad av mark. Dnr:2014/24 - Skärlagskistan 4, Högbergsgatan 56. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2014/170 - Hökö 1:3, Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2013/227 - Björke 8:1, Römora. Rivning fritidshus och nybyggnad fritidshus. Dnr:2013/91 - Bostället 6, Betesgången 12. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/130 - Öbolandet 4:1, Bygdevägen 1. Marklov. Dnr:2014/39 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Barlasten 4, Gnejsvägen 3. Bygglov altan, markklov pool. Dnr:2014/161 - Fagerhult 2:216, Centrumvägen 22. Bygglov ombyggnad simhall. Dnr:2011/162 - Tureholm 2:212, Lövhagsvägen6. Bygglov nybyggnad fritidshus och garage samt marklov. Dnr:2013/127 - Öbolandet 43:1, Strömmingsberget 30 D. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2013/171 - Överåda 3:132, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2014/8 - Överåda 3:124, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2013/317 - Överåda 3:141, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/331 - Källvik 1:69, Ökenäsvägen 5. Bygglov nybyggnad fritidshus och uthus. Dnr:2012/83 - Mejseln 3, Industrigatan 2 C. Nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Dnr:2013/77 - Sund 4:21, Norra Sundsvägen 44. Nybyggnad av enbostadshus och rivning av bostadshus. Dnr:2014/7 - Trosa 10:64, Bygglov nybyggnad förskola. Dnr:2014/14 - Yttervik 1:4, Viksnäs Ruskudden.Bygglov rivning av fritidshus samt nybyggnad fritidshus. - Överåda 3:131, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/320 - Tofsö 5:178, Tryldalsvägen 6. Bygglov nybyggnad enbostadshus och uthus. Dnr:2013/179 11

12 - Lånesta 4:4, Nya Industrivägen 3. Bygglov till- och ombyggnad av affärslokal. Dnr:2012/362 - Öbolandet 44:17, Svartviksvägen 79. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/303 - Öbolandet 43:1, Strömmingsberget 30 D. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/171 Slutbevis - Öbolandet 37:10, Svartviksvägen 40, Trosa. Uppförande av förråd på ca 18 kvm. Dnr:2009/114 - Berga 4:2, Berga Lillberga, Vagnhärad. Tillbyggnad av enbostadshus med ca 49 kvm. Dnr:2011/64 - Vagnhärads-Djupvik 1:146, Utsiktsvägen 15. Tillbyggnad av fritidshus med ca 26 kvm till en total byggnadsarea på ca 84 kvm. Dnr:2010/345 - Vagnhärads-Djupvik 1:145, Utsiktsvägen 17. Temporär flyttning av fritidshus för förstärkning av plintgrund samt tillbyggnad av fritidshus med byggnadsarea ca 13 kvm till en total byggnadsarea på ca 45 kvm. Dnr:2009/100 - Södra Husby 5:124, Parkvägen 7, Vagnhärad. Uppförande av garage med byggnadsarean 25 kvm som sammanbyggs med huvudbyggnad samt tillbyggnad av enbostadshus med en takkupa. Dnr:2009/83 - Fören 7, Strandvägen 64. Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus (byte av platt tak till sadeltak samt utbyggnad av bef balkong.) Dnr:2010/217 - Tureholm 2:128, Ploglandsvägen 15. Tillbyggnad av enbostadshus med en större takkupa. Dnr:2009/20 - Tuna 3:8, Tuna Majliden, Västerljung. Tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2007/ Fänsåker 1:4, Gnestavägen 13. Rivning av enbostadshus och uthus. Dnr:2009/181 Beslut om eldstad och startbesked - Fagerhult 1:14, Sköttedal Tallstugan 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/193 - Galeasen 4, Fågelögatan 31. Installation av kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2014/178 - Gisekvarn 2:31, Kouddsvägen 7. Installation av eldstad och rökkanal. (Vedeldd bastu. Dnr:2014/150 - Öbolandet 11:13, Ängsvägen 11. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/202 - Vagnhärads-Djupvik 1:8, Östersjövägen 14. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/220 - Gisekvarn 3:74, Alvägen 1. Installation av kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2014/232 Avslutat ärende - Tuna 3:8, Tuna Majliden, Västerljung. Tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2007/ Södra Husby 5:27, Åshorn Sommarkoloni. Uppförande av hygienbyggnad, tillbyggnad och utvändig ändring av huvudbyggnad. Dnr:2008/335 - Tuna 1:6, Charlottenlund Lämund, Västerljung. Uppförande av enbostadshus. Dnr:2005/788, 2009/42 - Mölna 2:19, Stationsvägen 16, Vagnhärad. Tillbyggnad av uthus. Dnr:2009/92 - Stämjärnet 5, Industrigatan 3. Rivning av bostadshus samt förråd och norra delen av Camfils industrilokal på ca kvm. Dnr:2009/86 12

13 Strandskyddsdispens. - Stene 1:8, Viksnäsviken Evadal 2. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av en gäststuga, tillbyggnad av friggebod och tillbyggnad av sjöbod. S 130. Dnr:2013/247 - Lövsta 1:21, Högberga Brus. Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu. S 117 Dnr:2014/106 Beslut angående egensotning - Öbolandet 35:2, Öbolandsvägen 25. Insats braskamin. 13

14 75 Dnr sbn2014/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr 2014/5-34, Breddning av badrumsdörr åt höger för en 800 mm bred dörr. Installation av en handdusch i anslutning till handfatet mittemot toalettstolen. Borttagning av räcket mellan pelare och vägg i farstukvist i anslutning till altanen. - Dnr 2014/5-29, Borttagning av trösklar invändigt till sovrum, badrum och förråd/klädkammare, göra trösklar vid ytterdörr och balkong överrullningsbara för rullstol. Gällande rullstolsgarage har en överenskommelse med fastighetsägaren träffats där sökanden får möjlighet att placera el-rullstolen i den gemensamma trapphallen. Gällande installation av automatisk dörröppnare hänvisas sökande till fastighetsägaren. - Dnr 2014/5-33, Borttagning av trösklar mellan hall-kök, hall-sovrum och hallvardagsrum. - Dnr 2014/5-30, Breddning av ramp vid altandörr och försöka justera karm till altandörr för att uppnå ett bättre öppnignsmått. - Dnr 2014/5-28, Montering av ett trappsteg med 30 cm djup mellan nivå på altandörren och nivå på terrassen. - Dnr 2014/5-32, Minimering av trösklar till badrum och WC samt uppsättning av 1 st rund ledstång (50 cm lång) från fönsterblecket och utåt på en höjd av ca 78 cm på höger sida inifrån sett. - Dnr 2014/5-31, Borttagning/minimering av trösklar mellan hall/kök, hall/sovrum och hall/vardagsrum. - Dnr 2014/5-24, Installation av automatisk dörröppnare till hissdörr på det våningsplanet där sökanden bor enligt intyg från arbetsterapeut. - Dnr 2014/5-37, Borttagning av duschkabin och iordningställande av duschplats, montering av stödhandtag ut- och invändigt vid entrédörr samt vid balkongdörr. - Dnr 2014/5-36, Uppställning av ett permobilgarage med tillhörande el-uttag. 14

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 10:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Per Insulander (s) ordf Tomas Landskog ersattes av Michael Swedberg (m) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Bergs Gård 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Jonas Knutsson (fp) ersattes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Åda Golf klubb 13:00 14:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Patrik Sundberg (M) ersatte Monica Lindberg (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:15 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: Församlingshemmet Trosa

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Trosa Stadshotell 14:00 17:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monika Lindberg (m),ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-02 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: John Carlsson (C) Mats Johansson (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: John Carlsson (C) Mats Johansson (KD) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-06 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 16.30 ande ledamöter: Tomas Landskog (M), ordförande Carl von der Esch (M), 1:e vice

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark.

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. 2013-11-21 1 (5) Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, KFKS 2012/230-003 Datum Nr Typ av

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Tomas Landskog, ordförande. Per Insulander, justerande

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Tomas Landskog, ordförande. Per Insulander, justerande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-02 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2014-11-17 Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 13:30 Plats: Trosa Stadshotell Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Sammanträdesplan 2015

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-31 1 (25) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-05-06 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 15 maj 2014 kl 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ändrad användning från bostad till lokal för

Ändrad användning från bostad till lokal för Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF FASTIGHET ÄRENDEMENING BESLUT TFC-Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer