Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde , kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast om du inte kan justera. 1 (8) Datum Ärende Bil. Beslutsförslag Handl 1 Val av protokolljusterare Claes Larsson (FP) eller Bengt Person (M) måndagen den 19 augusti 16:00. 2 Förvaltningsärende Arbetsutskottet antecknar informationen. 3 Gräppås 1:4 enbostadshus hästgård, Byggnadsnämnden lämnar ett förhandsbesked och medger att ett nytt bostadshus och stall kan byggas på fastigheten. Beskedet är bindande för nämnden i två år. För att starta den sökta åtgärden krävs bygglov. Hästgården ska utgöra en tydlig enhet med byggnader på egen areal omfattande minst 5 ha vid fastighetsbildning. Slutligt ställningstagande till husens placering och utformning skall ske i samråd med förvaltningen för Plan & Bygg. Anvisningar i remissvar från miljö- och hälsoskyddsinspektör och yttrande från ekolog ska följas. 4 Lerberg 3:20 av ett enbostadshus, Byggnadsnämnden lämnar ett förhandsbesked och medger att ett nytt bostadshus kan byggas på fastigheten. Beskedet är bindande för nämnden i två år. För att starta den sökta åtgärden krävs bygglov. 5 Må 1:5 enbostadshus, Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31, plan- och bygglagen med hänvisning till 2 kap 5, 6 då föreslagen placering blir på åkermark i öppet landskap samt utemiljö kring bostad bedöms bli störd av trafikbuller på grund av närheten till allmänna vägen, 934 Sätilavägen. uniform KUB301 v 1.1, Plan & Bygg Ulrika Mild Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

2 6 Tom 4:12 enbostadshus, Össlöv 10:2 enbostadshus, Gödestad 5:10 förhandsbesked lokalisering enbostadshus, Hjälmared 19:1 enbostadshus, Vallda 5:4 tillfällig lokal för blomsterförsäljning, Vassbacka 1:2 enbostadshus, Torpa 10:3 Enbostadshus, garage nybyggnad, Hede 1:19 Enbostadshus tillbyggnad, Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31 pkt 3 plan- och bygglagen med hänvisning till 2 kap 2, 3 och 6 plan- och bygglagen samt 8 kap 9 plan- och bygglagen samt redogörelse i tjänsteskrivelse Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31 punkt 3 planoch bygglagen med hänvisning till 2 kap 6. Förvaltningen bedömer att föreslagen placering bryter bebyggelsemönstret på platsen där befintliga byggnader har förlagts på lägre nivå i landskapet. Det är lämpligare att förlägga en byggnad på lägre nivå än på de högsta partierna där byggnaden kan bryta landskapets konturer. Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31 pkt 2 och 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 4 kap 2, 2 kap 2, 2 kap 5 samt motivering i tjänsteskrivelse Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31 pkt 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap 3 p 1, 2 kap 6 p1 samt motivering i tjänsteskrivelse Byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för en lokalisering av tillfällig lokal för blomsterförsäljning med stöd av 9 kap. 31 pkt 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 5 p. 1 & 5, 2 kap. 6 p. 1, 2 & 6, 2 kap. 2 samt motivering i tjänsteskrivelse Arbetsutskottet avslår ansökan om förhandsbesked för en lokalisering av ett enbostadshus med stöd av 9 kap 31 p 3 och p 2, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till2 kap 2-4, 2 kap 6, 4 kap 2, samt motivering i tjänsteskrivelse Byggnadsnämndens arbetesutskott beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vann laga kraft. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden gett startbesked. Villkor: Nämnden för Miljö & Hälsoskydds anvisningar i beslut 2148/ skall följas. Byggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av 9 kap 30 punkt 2, plan- och bygglagen. AK DE 2 (8)

3 14 Algusered 3:1 Flerbostadshus nybyggnad, Algusered 3:3 Flerbostadshus nybyggnad, Ansökan avslås med stöd av 9:30 punkt 2 och 4 plan-och bygglagen (SFS 2010:900) och med hänvisning till 2 kap 6 punkt 1 då förslaget strider mot gällande detaljplan avseende antal bostäder inom tomtplatsen samt då byggnadens utformning och placering inte bedöms lämplig med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, natur-och kulturvärdena på platsen och intresset för en god helhetsverkan. Ansökan avslås med stöd av 9 kap 30 punkt 2 och 4 plan-och bygglagen (SFS 2010:900) och med hänvisning till 2 kap 6 punkt 1 då förslaget strider mot gällande detaljplan avseende antal bostäder inom tomtplatsen samt då byggnadens utformning och placering inte bedöms lämplig med hänsyn till stadsoch landskapsbilden, natur-och kulturvärdena på platsen och intresset för en god helhetsverkan. 3 (8) 16 Kyvik 30:9 Ändrad användning, Norrbro 4 Verksamhetslokal tillbyggnad, Förvaltningen önskar göra en avstämning före fortsatt handläggning Nämnden beviljar bygglov. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vann laga kraft. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden gett startbesked. Kontrollansvarig är Hans Jonsson. 18 Tölö 6:10 enbostadshus, Älvsåkers-Kyrkotorp 2:12 Träningshall nybyggnad, Ansökan om förhandsbesked att få bebygga fastigheten med hus för bostadsändamål avslås med stöd av 9 kap 31 plan-och bygglagen med hänvisning till 2 kap 1-6 då fastigheten inte bedöms vara lämplig för bostadsändamål med hänsyn till sin ringa area. Nämnden ställer sig positiv till att ägarna till grannfastigheten Tölö 6:14 köper Tölö 6:10 och sammanlägger de båda fastigheterna till en fastighet för bostadsändamål. Förvaltningen önskar stämma av ärendet principiellt före fortsatt handläggning

4 4 (8) 20 Allatorp 3:9 Enbostadshus, stall, garage nybyggnad, Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vann laga kraft. HK Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden gett startbesked. Golvhöjden avgörs vid utstakning av byggnaderna. Kontrollansvarig för åtgärden är Bo Nyström. Upplysning: Veranda ska utformas och färgsättning ska ske i samråd med handläggaren 21 Nortorp 3:43 Enbostadshus nybyggnad, Ansökan avslås med stöd av 9 kap 31 punkt 3, planoch bygglagen, då ansökan inte bedöms uppfylla kraven i kap 2 6. HK 22 Skällared 3:118 Enbostadshus, carport nybyggnad, Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det beslutet vunnit laga kraft. KGL Byggnadsarbetena får inte påbörjas före det byggnadsnämnden har meddelat ett startbesked och kontrollansvarig ska vara Thomas Stålhammar. VA-karta ska inlämnas senast inför slutsamrådet. 23 Gubbekulla 1:144 Garage nybyggnad, Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av garage om 38 m². LEI 24 Vallda 14:38 Enbostadshus tillbyggnad, Alternativ 1 Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring och tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnadens storlek är 13 m² och byggnaden får en total byggnadsarea om 127 m². Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vann laga kraft. LEI Byggnadsnämnden ger härmed startbesked. Slutanmälan där byggherren intygar att den utförda åtgärden överensstämmer med bygglovet och gällande föreskrifter ska inlämnas innan byggnadsverket får tas i bruk. Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap 10 plan- och bygglagen med hänvisning till 7 kap 5 plan- och byggförordningen. Alternativ 2 Byggnadsnämnden antecknar informationen.

5 25 Hanhals 10:13 Strandskyddsdispens, Byggnadsnämnden beviljar dispens från rådande strandskydd med stöd av 7 kap 18 c punkt 1 miljöbalken (SFS 1998:808) för att uppföra ett garage om 54 m². Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. Detta beslut upphör att gälla om byggnationen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om undantag från strandskyddsbestämmelserna inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan ytterligare åtgärder vidtas. LEI 5 (8) 26 Myra 2:6 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, Alafors 1:18 Strandskyddsdispens, Nämnden att ger dispens från rådande strandskydd med stöd av 7 kap 18 c, miljöbalken, för tillbyggnad av enbostadshus. Som tomt för bostadshuset får tas i anspråk den mark som tillhör fastigheten, se situationsplan som tillhör beslutet. Detta beslut upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om undantag från strandskydds-bestämmelserna inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan ytterligare åtgärder vidtas. Byggnadsnämnden beviljar dispens från rådande strandskydd med stöd av 7 kap 18 c p 1, miljöbalken för en tillbyggnad av ett befintligt enbostadshus. Vidare ges dispens för nedgrävning av en vattenledning. Den mark som får tas i anspråk redovisas på bifogad situationsplan. Villkor: Vattenledningen trycks under Kungsbackaån med början minst 15 m från vattendraget vilket ger en påverkansfri zon på ömse sidor om vattendraget. Detta beslut upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om undantag från strandskyddsbestämmelserna inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan ytterligare åtgärder vidtas. DE HK

6 6 (8) 28 Släps-Klev 1:6 Strandskyddsdispens, Byggnadsnämnden beviljar dispens från rådande strandskydd med stöd av 7 kap 18 c p 1, miljöbalken för att uppföra ett enbostadshus på fastigheten. Den mark som får tas i anspråk redovisas på bifogad situationsplan. HK Detta beslut upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet om undantag från strandskyddsbestämmelserna inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan ytterligare åtgärder vidtas. Planärenden 29 Detaljplan för Duvehed 2:21 och del av Duvehed 2:10 i Fjärås, 2008-P025 Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner granskningsutlåtandet och uppdrar åt planavdelningen att revidera planförslaget. 30 Ändring av detaljplan för Dannebacka 2:55, 2013-P040 upprätta ny detaljplan och genomföra samråd för Dannebacka 2:55. Syftet med detaljplanen är att ändra mark som inte får bebyggas samt att garage tillåts enligt utredning från bygglovavdelningen. Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande då plankostnadsavtal tecknats. Detaljplanen beräknas kunna antas tredje kvartalet Planutredning för Hede 3:122, 2012-P064 upprätta ny detaljplan och genomföra samråd för Hede 3:122. Syftet med detaljplanen är att utöka möjlig byggnadshöjd och bestämma byggnadsarea enligt förfrågan. Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande då plankostnadsavtal tecknats. Detaljplanen beräknas kunna antas tredje kvartalet Detaljplan för Kolla 3:64, Kolla Parkstad, 2013-P022 Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avbryta planarbetet. 33 Detaljplan för Kolla 5:16, Kolla Parkstad, 2012-P026 Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avbryta planarbetet.

7 7 (8) 34 Detaljplan för Kolla Parkstad, del av Kolla 5:6 m.fl., 2013-P Planbesked för Kungsbacka 4:6, miljöstation, 2013-P041 upprätta ny detaljplan och genomföra samråd för Kolla Parkstad. Planändringen innebär en uppdaterad och enhetlig plansituation reviderad efter nya erfarenheter. Syftet med detaljplanen är som tidigare att skapa en stadsdel med småstadens typiska karaktärsdrag. Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande. Detaljplanen beräknas kunna antas första kvartalet upprätta ny detaljplan och genomföra samråd för del av Kungsbacka 4:6. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en miljöstation på fastigheten enligt inskickad förfrågan Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande då plankostnadsavtal tecknats. Detaljplanen beräknas kunna antas tredje kvartalet Planbesked för Kyvik 5:127 i Släp, 2013-P010 Arbetsutskottet avslår ansökan om planbesked. 37 Planuppdrag Kyvik 26:1 och 26:2 i Kullavik, Sandlyckan, 2004-P037 Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att upprätta ny detaljplan för Kyvik 26:1 och 26:2 i Kullavik, Sandlyckan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder samt ett gruppboende och en förskola. Detaljplanen kommer att uppföras i enlighet med godkänt planprogram. Detaljplanen upprättas då erforderliga avtal tecknats. 38 Planutredning för Råö 16:1 m.fl., 2009-P051 Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avbryta framtagandet av detaljplan för Sönnerbergen, Åtgärdsområde L (KF , KS , AU ) samt att påbörja en ny planstudie för att se över plansituationen i Sönnerbergen, inom gällande detaljplaner O och O Områdesbestämmelser för Rörvik, Bassås m.fl. i Onsala, 2013-P032 Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att upprätta områdesplan för del av Rörvik, Bassås med flera i Onsala. Syftet med områdesplanen är att utöka lovplikten för del av Rörvik, Bassås m.fl. Detaljplanen upprättas då erforderliga avtal tecknats. 40 Planbesked för Släps-Kullen 1:406, 2006-P021 Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om planbesked.

8 8 (8) 41 Planöversyn Släps-Kullen 2:415, 2013-P039 upprätta ny detaljplan och genomföra samråd för Släps- Kullen 2:415. Syftet med detaljplanen är att ta bort det u-område som belastar fastigheten. Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande då plankostnadsavtal tecknats. Detaljplanen beräknas kunna antas tredje kvartalet Planuppdrag för Tingberget, 2011-P014 Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att upprätta ny detaljplan för Tingberget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad på hälften av bostadshusen samt nya bostäder mellan nuvarande bostadsbestånd och Kungsgatan. Detaljplanen kommer att uppföras i enlighet med godkänt planprogram samt Direktiv till fortsatt planarbete april Detaljplanen upprättas då erforderliga avtal tecknats. 43 Planutredning för Tjädern 17, 2012-P032 Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att upprätta ny detaljplan för Tjädern 17. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av fler bostäder på fastigheten. Detaljplanen upprättas då erforderliga avtal tecknats. Förelägganden, avgifter 44 Släps-Kullen 2:412 Mur nybyggnad, sanktionsavgift, DE 45 Facklan 10 Tillsyn, Karsegården 1:49 Tillsyn, markarbeten utan lov, Byggnadsnämnden återkallar föreläggandet från , BN 104, då rättelse har vidtagits. PS PS

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-11-19, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-18 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2013-11-08 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet.

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet. Kontakta Mujesira Mesinovic senast 2015-05-26 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2015-05-26

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde , kl 08:00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast om du inte kan justera.

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde , kl 08:00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast om du inte kan justera. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-09-17, kl 08:00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-09-16 om du inte kan justera. 1 (11) Datum 2013-09-06 Ärende Bil.

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, 2014-03-18, klockan 08:00 i Särörummet.

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, 2014-03-18, klockan 08:00 i Särörummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, 2014-03-18, klockan 08:00 i Särörummet. Kontakta Anne-Lie Aftevik senast 2014-03-14 om du inte kan justera 1 (8) Datum 2014-03-10 Ärende

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde , klockan 09:00 i Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde , klockan 09:00 i Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-12-15, klockan 09:00 i Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen Kontakta Mujesira Mesinovic senast 2015-12-14 om du inte kan justera. 1

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan 13 i Kungsbackarummet.

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan 13 i Kungsbackarummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde, 2014-10-02, klockan 13 i Kungsbackarummet. Kontakta Anne-Lie Aftevik senast 2014-09-29 om du inte kan justera 1 (7) Datum 2014-09-24 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, , klockan 08:00 i Älvsåkersrummet.

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, , klockan 08:00 i Älvsåkersrummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, 2014-09-16, klockan 08:00 i Älvsåkersrummet. Kontakta Anne-Lie Aftevik senast 2014-09-15 om du inte kan justera 1 (7) Datum 2014-09-08

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan 13 i Kungsbackarummet.

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan 13 i Kungsbackarummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde, 2014-06-05, klockan 13 i Kungsbackarummet. Kontakta Anne-Lie Aftevik senast 2014-06-03 om du inte kan justera 1 (8) Datum 2014-05-27 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, , klockan 9,30 i Stadshuset, Särörummet

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, , klockan 9,30 i Stadshuset, Särörummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, 2016-03-22, klockan 9,30 i Stadshuset, Särörummet Kontakta Mujesira Mesinovic senast 2016-03-21 om du inte kan justera. 1 (6) Datum 2016-03-22

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, , klockan i Stadshuset, Särörummet

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, , klockan i Stadshuset, Särörummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, 2016-10-07, klockan 13.00 i Stadshuset, Särörummet Kontakta Mujesira Mesinovic senast 2016-10-06 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2016-10-07

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan i Kungsbackarummet.

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan i Kungsbackarummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde, 2015-01-08, klockan 13.15 i Kungsbackarummet. Kontakta Fredrik Suneson senast 2015-01-05 om du inte kan justera 1 (2) Datum 2014-12-19 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg 1(82) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15 Beslutande: Ulf Tholerus (C) Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Gunder Eriksson (C) Ajdoan Muliqi (S) Olle

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-01-29

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-01-29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Sten Svensson (M)) tjg ers för

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Thure Sandén (M), ordförande Per Stenberg (M) Heinrich Kaufmann (C)

Thure Sandén (M), ordförande Per Stenberg (M) Heinrich Kaufmann (C) Byggnadsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 09:00-11.00 Ajournering mellan kl. 9.55 10.05 Beslutande Ledamöter Thure Sandén (M), ordförande Per Stenberg (M) Heinrich

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, , klockan 09:00 i Särörummet.

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, , klockan 09:00 i Särörummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde, 2015-03-24, klockan 09:00 i Särörummet. Kontakta Mujesira Mesinovic 2015-03-23 om du inte kan justera 1 (8) Datum 2015-03-24 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan 13 i Stadshuset, Kungsbackarummet

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan 13 i Stadshuset, Kungsbackarummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde, 2016-10-20, klockan 13 i Stadshuset, Kungsbackarummet Kontakta Mujesira Mesinovic senast 2016-10-19 om du inte kan justera. 1 (7) Datum 2016-10-20 Ärende

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Ferdinand Meilinger (M) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Ferdinand Meilinger (M) Lennart Nygren (S) 2012-11-21 1 (22) Plats och sammanträdestid Sevederummet, onsdagen den 21 november 2012, kl. 08.30-11.40 Beslutare Närvarande, ej beslutande ersättare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Angående ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Gunnarsbo 1:6 och 1:22... 75 38 Samråd förslag till detaljplan för Gunnarsbo 1:264, Spinnet... 77 39 Yttrande till

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 2010-06-01 Syfte Planens syfte är att

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för samhällsbyggnad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för samhällsbyggnad 1(3) Plats och tid Plenisalen, 13.00-16.00 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Mats Backlund (C) Maths

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 12 maj 2010, kl. 08.30-12.10 Beslutare Björn Swedborg (m), ordf. Lars-Inge Green (s), vice ordf. Bernt Kristoffersson

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Sammanträdesdatum: 2014-03-06 Justeringsdatum: 2014-03-13 Anslagsdatum: 2014-03-13 Anslagets nedtagande: 2014-04-04

ANSLAGSBEVIS: Sammanträdesdatum: 2014-03-06 Justeringsdatum: 2014-03-13 Anslagsdatum: 2014-03-13 Anslagets nedtagande: 2014-04-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27 1 (27) BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-03-06 kl. 09.15 10.15 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter Bo Göthesson (S), ordf. ej 25 Yngve Larsson (FP), vice ordf. Olle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson, fp

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson, fp PROTOKOLL 1(22) Tid: kl 09:00-11:30 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson, fp Tjänstgörande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12. 1 (38) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.45 Lillemor Jonsson, S, ordf

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar Hagberg (S) Jan Johansson (S) Owe Thorssell (MP)

Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar Hagberg (S) Jan Johansson (S) Owe Thorssell (MP) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-20 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (25) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40

Sammanträdesprotokoll 1 (25) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40 Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40 Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2015-09-29

Miljö- och byggnämndens protokoll 2015-09-29 Datum: Tisdagen den 29 september 2015 Tid: 17.00 20.20 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 7 oktober Paragrafer: 70-80 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-12-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-12-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-12-16 Innehåll 80 Godkännande av ärendelista... 117 81 Anmälan av delegationsbeslut... 118 82 Delgivningar... 119 83 Handlingsprogram för trygghet och säkerhet för

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, Ängen kl 13.30 16.30 Beslutande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Marko Maripuu (fp) Claes Brandén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer