Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist (s) Närvarande ersättare: John Carlsson (c), Patrik Sundberg (m), Kristina Gilbert (m), Arne Rehnsfeldt (mp) Övriga närvarande: Mats Gustafsson, Linda Axelsson, Filip Henley Pia Lindbäck samt Peter Berggren från Samhällsbyggnadskontoret Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Wancke Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Wancke

2 Innehållsförteckning Dnr 17 Verksamhetsuppföljning 2013 räddningstjänsten sbn14/13 18 Byggenheten informerar sbn14/4 19 Överåda 2:2 sbn14/25 20 Tureholm 2:61 sbn11/ Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 sbn14/12 22 Ny detaljplan för del av Tureholm 2:24 sbn14/10 23 Detaljplan för Ekebonäs 2:5, Västerljung sbn10/ Detaljplan för del av Överåda 3:54 sbn12/26 25 Adressättning DP Sockengatan sbn12/14 26 Bokslut 2013 för SBN:s verksamheter sbn14/11 27 Övriga anmälningsärenden sbn14/4 28 Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänsten sbn14/3 29 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn14/1 30 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn14/2 2

3 17 Dnr sbn2014/13 Verksamhetsuppföljning för 2013, Räddningstjänst beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sörmlandkustens Räddningstjänst kommer till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde och informerar om hur verksamheten bedrivits under 2013 samt redovisar hur utvecklingen ser ut gällande nyckeltal m.m. Kopia till Akten 3

4 18 Dnr sbn2014/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Samlad information från byggenheten. 4

5 19 dnr sbn2014/25 Överåda 2:2 beslutar att en byggsanktionsavgift ska ges för olovlig markåtgärd inom detaljplanelagt område. Avgift: :- Byggsanktionsavgift för olovlig vall. Beredning Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Pia Lindbäck daterad Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 5

6 20 dnr sbn2011/174 Tureholm 2:61 beslutar att förelägga Lästringe-Alma AB i egenskap av tidigare fastighetsägare att återställa vägen till samma skick som vid deras köp av fastigheten senast tre månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. att i enlighet med Mark- och miljödomstolens beslut , mål dom nr , förelägga AB Hvalfisken i egenskap av tidigare fastighetsägare att göra en utredning senast tre månader efter färdigställande av Lästringe-Almas åtgärder om hur vägen ska återställas så nära som möjligt till dess ursprungsskick. Utredningen ska ligga till grund för återställandet av vägen till sitt ursprungliga skick så långt det är möjligt. Återställandet ska göras senast tre månader efter att utredningen är klar. Föreläggande att återställa väg till ursprungsskick. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 6

7 21 Dnr sbn2014/12 Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Trosa 10:64. Finessa som driver varvsverksamhet i hamnområdet har under en längre tid kontinuerligt sett ett ökat behov av båtförvaring vintertid. För att lösa detta har hallar i två etapper byggts i hamnområdet men man har också etablerat verksamhet i industriområdet. Den senare lokaliseringen är långt ifrån optimal då den innebär en mängd transporter. Man har därför under en tid tittat på möjligheten att tillskapa ytterligare en hall i varvsområdet i stil med de som sedan tidigare etablerats på platsen. En tänkbar lämplig plats som pekats ut är belägen direkt väster om Vandrarhemmet och används idag för just båtförvaring, men dock inte under tak. Marken arrenderas idag från och lämpar sig väl för en halletablering. Detta strider dock mot gällande detaljplan varför frågan behöver prövas i en ny detaljplan för området. Samhällsbyggnadskontoret menar att detta är en lämplig och logistiskt klok lokalisering och föreslår nämnden att pröva frågan i en ny detaljplan. Marken föreslås fortsätta tillhöra men att verksamhetsutövaren ges ett långsiktigt arrende på marken för att säkerställa ekonomin i den aktuella investeringen. Då båtförvaring redan finns på platsen sedan lång tid tillbaka föreslås planen drivas med enkelt planförfarande. Beredning Skrivelse från Finessa daterad Kopia till Akten 7

8 22 Dnr sbn2014/10 Ny detaljplan för del av Tureholm 2:24 beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Tureholm 2:24. Skrivelse har inkommit gällande del av fastigheten Tureholm 2:24 belägen i anslutning till Trosa golfbana med önskemål om planläggning. Förhandsbesked har nyligen beviljats på fastigheten i syfte att kunna tillskapa två tomter. I samband med detta initierades en diskussion med exploatören om att innan eventuell ytterligare exploatering kan godkännas bör detaljplaneläggning ske. I realiteten är det en ytterst begränsad yta som inte berörs av strandskydd men likväl är området så pass känsligt att en planläggning rekommenderas. I syfte att tydliggöra inriktningen på fastigheten och långsiktigt skapa förutsättningar för någon eller några ytterligare tomter i området har därför TROTAB inkommit med en ansökan om detaljplan. Detaljplanen föreslås drivas med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från TROTAB daterad Kopia till Akten 8

9 23 Dnr sbn2010/145 Detaljplan Ekebonäs 2:5, Västerljung beslutar att avsluta planarbetet för Ekebonäs 2:5 Fastighetsägaren till Ekebonäs 2:5 var intresserad av att utveckla sin fastighet som är belägen Västerljungs samhälle söder om järnvägen. Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten. Därefter avtog intresset från fastighetsägarens sida i fråga om planläggning och arbetet avbröts. Nu har fastigheten sålts och vid försök att kontakta fastighetsägaren har kontoret inte fått något svar. Mot bakgrund av detta föreslås att planarbetet avslutas. Beredning Brev från representant till fastighetsägaren av Ekebonäs 2:5 s protokoll, , 73 s protokoll, , 95 Kopia till Akten 9

10 24 Dnr SBN 2012/26 Detaljplan för Överåda 3:54 beslutar att planförslagets genomförande inte anses innebära betydande miljöpåverkan enligt MKB-förordningen 4-5 och att en särskild miljöbedömning därför inte kommer göras. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att samråda förslag till detaljplan samt förslag till gatukostnadsutredning På fastigheten Överåda 3:54 i Åda fritidshusområde finns 45 hus varav ungefär 2/3 upplåts via arrende. I april 2015 upphör gällande arrendeavtal och dessa avtal behöver således omförhandlas. Fastighetsägaren har sagt upp samtliga arrenden och vill i samband med detta se över möjligheten att ändra byggrätter, bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt se över vägarna i området. Därutöver önskar fastighetsägaren tillskapa ytterligare tomtplatser. Ett förslag till detaljplan har arbetats fram utifrån ovanstående vilket föreslås samrådas. Eftersom ett huvudstråk genom området föreslås få kommunalt huvudmannaskap har även ett förslag till gatukostnadsutredning arbetats fram. Detta föreslås också samrådas. En behovsbedömning har tagits fram rörande detaljplanen. Den visar på att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen vilka delar kommunens uppfattning. Planen handläggs med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från ägaren till Överåda 3:54 daterad s protokoll, , 81 Kopia till Akten 10

11 25 Dnr sbn 2012/14 Adressättning DP Sockengatan beslutar att godkänna förslag till adressättning inom detaljplaneområdet Sockengatan antog 2013 detaljplanen för området norr om Sockengatan. Nu har genomförandet av detaljplanen påbörjats och med anledning av detta ska området adressättas. Området har tillfart via Bråtagatan vilket gör att namnet ska ha anknytning till gatunamnen norr om planområdet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår Byggvägen. Beredning s protokoll , 50 s protokoll , 116 s protokoll , 11 s protokoll , 25 s protokoll , 12 Kopia till Metria, Katrineholm 11

12 26 Dnr sbn2014/11 Bokslut 2013 för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beslutar att godkänna förslag till bokslut för samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadskontoret har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för redovisar totalt sett ett försiktigt positivt resultat om +62 tkr för år Intäktssidan visar på ett överskott vilket framförallt förklaras av högre intäkter än budgeterat för mark och exploatering samt bygglov. Nämndens resultat är betydligt svagare än de senaste åren vilket främst förklaras av höga kostnader för bostadsanpassning (1 561 tkr över budget) samt kostnader kopplade till vidtagna åtgärder i samhällsbyggnadskontorets lokaler, larm etc. för att svara upp mot Arbetsmiljöverkets krav gällande hot och säkerhet. Kopia till Ekonomikontoret Akten 12

13 27 Dnr sbn2014/4 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap. 3 b miljöbalken (MB) samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens avseende bryggor inom Mättinge 1:5. Dnr LS: , Dnr SBN:2013/248 Länsstyrelsen Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för vindkraftverk. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för vindkraftverk på fastigheten Trosaskogen 1:1. Dnr LS: Dnr SBN:2012/149 Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap. 3 b miljöbalken (MB) samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens avseende nybyggnation av gäststuga inom Tureholm 2:29. Dnr LS: Länsstyrelsen Länsstyrelsen fastslår samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens inom fastigheten Hänö 1:1 (Hänögård). Dnr LS: Dnr SBN:2013/218 13

14 28 Dnr sbn2014/3 Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänsten beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Tillstånd beträffande explosiv vara Dnr: Sökanden: Woody Byggvaruhus Vagnhärad. 14

15 29 Dnr sbn 2014/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Trosa 10:64. Bygglov nybyggnad förskola. 14 Dnr:2014/14 - Överåda 3:107, Fagerövägen 4. Bygglov för nybyggnad garage. 22 Dnr:2014/1 - Lotsbåten 4, Bygglov tillbyggnad uthus. 20 Dnr:2013/362 - Öbolandet 14:6, Edanövägen 33. Bygglov nybyggnad av enbostadshus. 17 Dnr:2014/10 - Sund 4:21, Norra Sundsvägen 44. Rivningslov, bygglov enbostadshus. 15. Dnr:2014/7 - Bageriet 2, Östra Långgatan 34, Rivningslov och bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 9 Dnr:2013/351 - Skötkarlen 1, Östra Långgatan 26B. Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. 6 Dnr:2013/354 - Tureholm 2:24, Förhandsbesked för lokalisering av två enbostadhus. 5. Dnr:2013/200 FÖRHANDSBESKED. - Enigheten 5, Kråmögatan 4. Bygglov utvändig ändring balkong. 7 Dnr:2013/315 - Alby 4:35, Lundbyvägen 11. Förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus. 12 Dnr:2013/97 AVSKRIVES - Öbolandet 33:3, Öbolandsvägen 6. Marklov utfyllnad. 16 Dnr:2014/24 - Stensund 5:41, Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsstation. Se Dnr:2008/ Dnr:2014/4 - Örboholm 2:1, Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsstation. Se Dnr: 2008/ Dnr:2014/5 - Trosa 10:64, Marklov. 10 Dnr:2013/361 AVSKRIVES - Verktyget 4, Bygglov utvändig ändring samt ändrad användning. 21 Dnr:2014/13 - Överåda 3:124, Bygglov nybyggnad enbostadshus. 1 Dnr:2013/317 - Överåda 3:131, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 2 Dnr:2013/320 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad lagerhall med skärmtak. 8. Dnr:2013/346 - Yttervik 1:47, Viksnäs Boviken. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 13 Dnr:2013/363 Startbesked - Trosa 10:64, Bygglov nybyggnad förskola. Dnr:2014/14 - Skötkarlen 1, Östra Långgatan 26B. Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. Dnr:2013/354 - Fredriksdal 3:9, Lövsta 2. Bygglov tillbyggnad uthus. Dnr:2012/151 - Öbolandet 8:11 Strömmingsberget 10 B. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/2 15

16 - Bageriet 2. Östra Långgatan 34. Rivningslov och bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2013/351 - Sund 4:21, Norra Sundsvägen 44. Nybyggnad enbostadshus respektive rivning av bostadshus. Dnr:2014/7 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad lagerhall. Dnr:2013/346 - Öbolandet 44:1, Svartviksvägen 91. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/297 - Öbolandet 44:12, Svartviksvägen 71. Bygglov nybyggnad enbostadshus, carport. Dnr:2013/298 - Öbolandet 44:21, Svartviksvägen 87. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/307 - Öbolandet 44:20, Svartviksvägen 83. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/306 - Öbolandet 44:19, Svartviksvägen 85. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/305 - Öbolandet 44:18, Svartviksvägen 77. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/304 - Öbolandet 44:17, Svartviksvägen 79. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/303 - Öbolandet 44:16, Svartviksvägen 81. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/302 - Öbolandet 44:13, Svartviksvägen 73. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/299 - Öbolandet 44:22, Svartviksvägen 89. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/308 - Folkvik 1:3, Tofsö Guldtistel 2. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/350 - Verktyget 4, Bygglov utvändig ändring, ändrad användning. Dnr:2014/13 - Rommarö 1:14, Bygg- och marklov nybyggnad enbostadshus, carport och gäststuga. Dnr:2013/20 - Tureholm 2:256. Gillbergsvik Grönkulla. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/339 - Överåda 3:131, Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage. Dnr:2013/320 - Öbolandet 14:6, Edanövägen 33. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2014/10 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov utvändig ändring, burspråk i två våningar. Dnr:2012/201 - Enigheten 5, Kråmögatan 4. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/315 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum. Dnr:2013/336 Slutbesked - Sund 4:156, Södra Sundsvägen 179. Anmälan om installation av pelletskamin till befintlig rökkanal. Dnr:2012/308 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad/ombyggnad butik. Dnr:2012/251 - Tofsö 5:61, Älgstigen 32. Anmälan spiskassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/345 - Åby 2:34, Länsmansvägen 18. Anmälan, kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/358 - Trosa 10:64, Uddbergagatan 1 B. Bygglov utbyggnad uteplats vid café. Dnr:2013/360 - Repslagaren 3, Högbergsgatan 22. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2012/374 16

17 - Överåda 3:198, Marklov för sprängning. Dnr:2013/162 - Öbolandet 13:7, Edanövägen 34. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2013/269 - Överåda 3:88, Apelvägen 11. Anmälan om installation av kakelugn och eldstad med rökkanaler. Dnr:2013/286 - Lövsta 1:51, Lövsta Strand 28. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/16 - Ävlingeby 41, Ävlingeby Gård. Bygglov uppförande av vindkraftverk. Dnr:2011/58 - Paddeln 4, Västra Fän Grindstugan. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2011/218 - Tureholm 2:205, Lövhagsvägen 5. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/343 - Norra Husby 2:46, Centrumvägen 12. Rivningslov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/1 - Notökan 15, Bokögatan 6. Bygglov för takkupa. Dnr:2013/148 - Hunga 7:10, Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport/förråd. Dnr:2012/172 - Åby 2:59, Korslöt Avfallsanläggning. Rivningslov/bygglov kontor/personalutrymme. Dnr:2013/239 - Norra Husby 2:49, Gärdesvägen 9. Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/57 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2012/201 - Mättinge 1:43, Mättinge 1. Bygglov nybyggnad gäststuga. Dnr:2012/142 - Överåda 3:58, Tallbacken 6. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/20 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Mejseln 3, nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Gäller för lgh 103,206,207 Dnr:2013/77 - Överåda 3:198, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/120 - Mejseln 3, nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Gäller för lgh 102,201. Dnr:2013/77 - Norra Husby 2:46, Centrumvägen 12. Rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/1 - Stensund 5:91, Slånbärsvägen 2. Bygglov tillbyggnad uthus samt uppförande av skärmtak på huvudbyggnad. Dnr:2013/40 - Stene 1:44, Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2011/140 Slutbevis - Väsby 8:12, Hus A8 (f.d 8:2). Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/285, 2007/ Väsby 8:11, Hus B9 (f.d. 8:2). Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/286, 2007/ Väsby 8:13, Hus A7 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/284, 2007/ Väsby 8:15, Hus A5 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/282, 2007/ Väsby 8:14, Hus A6 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/283, 2007/ Väsby 8:10, Hus B10 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/287, 2007/ Väsby 8:9, Hus B11 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/288, 2007/

18 - Vagnhärads-Djupvik 1:23, Östersjövägen 17. Uppförande av 25 kvm carport. Dnr:2011/198 - Öbolandet 43:5, Edanövägen 43, Trosa. Uppförande av enbostadshus samt garage med förrådsbyggnad. Dnr:2011/127 Beslut om eldstad och startbesked. - Masten 4, Mastgatan 8. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/18 - Överåda 3:58, Tallbacken 6. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/20 - Gistgården 6, Fiskargatan 7. Installation av eldstad i befintlig rökkanal. Dnr:2014/19 - Lövsta 1:51, Lövsta Strand 28. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/16 - Öbolandet 11:6, Edanövägen 7. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/32 - Stene 1:33, Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/36 - Årpstem 32, Slåttergången 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/34 - Folkvik 1:3, Tofsö Guldtisteln 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/53 - Norra Husby 2:49, Gärdevägen 9. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/57 Avskrivning av ärende - Åby 2:36, uppförande av carport. Dnr:2013/243 18

19 30 Dnr sbn 2014/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr:2014/5-4, Montering/installation av spisvakt samt uppsättning av ett stycken stödhandtag (60 cm) vågrät ovanför badkar. - Dnr:2014/5-3, Uppsättning av 2 stycken stödhandtag (60 cm lodrät, markering finns) på var sin sida om duschstången i badrummet. - Dnr:2014/5-2, Borttagning av trösklar mellan kök/hall, kök/vardagsrum, badrum/hall, hall/sovrum och hall/arbetsrum. - Dnr:2014/5-8, Montering av stödhandtag i badrum och på uteplatsen samt en ramp till entrén. - Dnr:2014/5-7, Uppsättning av ett stödhandtag (40 cm lodrät, markering finns) i badrum vid duschplats samt montering av metallramp vid groventré. - Dnr:2013/5-63, Uppställning av ett permobilgarage brödburk i närheten av entrén. - Dnr:2014/5-5, Uppsättning av ett stödhandtag (40 cm vågrätt) inne i badrummet vid duschplatsen (markering finns). 19

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Bergs Gård 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Jonas Knutsson (fp) ersattes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 10:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Per Insulander (s) ordf Tomas Landskog ersattes av Michael Swedberg (m) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Åda Golf klubb 13:00 14:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Patrik Sundberg (M) ersatte Monica Lindberg (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:15 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Trosa Stadshotell 14:00 17:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monika Lindberg (m),ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: Församlingshemmet Trosa

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: John Carlsson (C) Mats Johansson (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: John Carlsson (C) Mats Johansson (KD) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-02 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer