Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist (s) Närvarande ersättare: John Carlsson (c), Patrik Sundberg (m), Kristina Gilbert (m), Arne Rehnsfeldt (mp) Övriga närvarande: Mats Gustafsson, Linda Axelsson, Filip Henley Pia Lindbäck samt Peter Berggren från Samhällsbyggnadskontoret Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Wancke Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Wancke

2 Innehållsförteckning Dnr 17 Verksamhetsuppföljning 2013 räddningstjänsten sbn14/13 18 Byggenheten informerar sbn14/4 19 Överåda 2:2 sbn14/25 20 Tureholm 2:61 sbn11/ Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 sbn14/12 22 Ny detaljplan för del av Tureholm 2:24 sbn14/10 23 Detaljplan för Ekebonäs 2:5, Västerljung sbn10/ Detaljplan för del av Överåda 3:54 sbn12/26 25 Adressättning DP Sockengatan sbn12/14 26 Bokslut 2013 för SBN:s verksamheter sbn14/11 27 Övriga anmälningsärenden sbn14/4 28 Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänsten sbn14/3 29 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn14/1 30 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn14/2 2

3 17 Dnr sbn2014/13 Verksamhetsuppföljning för 2013, Räddningstjänst beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sörmlandkustens Räddningstjänst kommer till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde och informerar om hur verksamheten bedrivits under 2013 samt redovisar hur utvecklingen ser ut gällande nyckeltal m.m. Kopia till Akten 3

4 18 Dnr sbn2014/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Samlad information från byggenheten. 4

5 19 dnr sbn2014/25 Överåda 2:2 beslutar att en byggsanktionsavgift ska ges för olovlig markåtgärd inom detaljplanelagt område. Avgift: :- Byggsanktionsavgift för olovlig vall. Beredning Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Pia Lindbäck daterad Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 5

6 20 dnr sbn2011/174 Tureholm 2:61 beslutar att förelägga Lästringe-Alma AB i egenskap av tidigare fastighetsägare att återställa vägen till samma skick som vid deras köp av fastigheten senast tre månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. att i enlighet med Mark- och miljödomstolens beslut , mål dom nr , förelägga AB Hvalfisken i egenskap av tidigare fastighetsägare att göra en utredning senast tre månader efter färdigställande av Lästringe-Almas åtgärder om hur vägen ska återställas så nära som möjligt till dess ursprungsskick. Utredningen ska ligga till grund för återställandet av vägen till sitt ursprungliga skick så långt det är möjligt. Återställandet ska göras senast tre månader efter att utredningen är klar. Föreläggande att återställa väg till ursprungsskick. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 6

7 21 Dnr sbn2014/12 Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Trosa 10:64. Finessa som driver varvsverksamhet i hamnområdet har under en längre tid kontinuerligt sett ett ökat behov av båtförvaring vintertid. För att lösa detta har hallar i två etapper byggts i hamnområdet men man har också etablerat verksamhet i industriområdet. Den senare lokaliseringen är långt ifrån optimal då den innebär en mängd transporter. Man har därför under en tid tittat på möjligheten att tillskapa ytterligare en hall i varvsområdet i stil med de som sedan tidigare etablerats på platsen. En tänkbar lämplig plats som pekats ut är belägen direkt väster om Vandrarhemmet och används idag för just båtförvaring, men dock inte under tak. Marken arrenderas idag från och lämpar sig väl för en halletablering. Detta strider dock mot gällande detaljplan varför frågan behöver prövas i en ny detaljplan för området. Samhällsbyggnadskontoret menar att detta är en lämplig och logistiskt klok lokalisering och föreslår nämnden att pröva frågan i en ny detaljplan. Marken föreslås fortsätta tillhöra men att verksamhetsutövaren ges ett långsiktigt arrende på marken för att säkerställa ekonomin i den aktuella investeringen. Då båtförvaring redan finns på platsen sedan lång tid tillbaka föreslås planen drivas med enkelt planförfarande. Beredning Skrivelse från Finessa daterad Kopia till Akten 7

8 22 Dnr sbn2014/10 Ny detaljplan för del av Tureholm 2:24 beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Tureholm 2:24. Skrivelse har inkommit gällande del av fastigheten Tureholm 2:24 belägen i anslutning till Trosa golfbana med önskemål om planläggning. Förhandsbesked har nyligen beviljats på fastigheten i syfte att kunna tillskapa två tomter. I samband med detta initierades en diskussion med exploatören om att innan eventuell ytterligare exploatering kan godkännas bör detaljplaneläggning ske. I realiteten är det en ytterst begränsad yta som inte berörs av strandskydd men likväl är området så pass känsligt att en planläggning rekommenderas. I syfte att tydliggöra inriktningen på fastigheten och långsiktigt skapa förutsättningar för någon eller några ytterligare tomter i området har därför TROTAB inkommit med en ansökan om detaljplan. Detaljplanen föreslås drivas med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från TROTAB daterad Kopia till Akten 8

9 23 Dnr sbn2010/145 Detaljplan Ekebonäs 2:5, Västerljung beslutar att avsluta planarbetet för Ekebonäs 2:5 Fastighetsägaren till Ekebonäs 2:5 var intresserad av att utveckla sin fastighet som är belägen Västerljungs samhälle söder om järnvägen. Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten. Därefter avtog intresset från fastighetsägarens sida i fråga om planläggning och arbetet avbröts. Nu har fastigheten sålts och vid försök att kontakta fastighetsägaren har kontoret inte fått något svar. Mot bakgrund av detta föreslås att planarbetet avslutas. Beredning Brev från representant till fastighetsägaren av Ekebonäs 2:5 s protokoll, , 73 s protokoll, , 95 Kopia till Akten 9

10 24 Dnr SBN 2012/26 Detaljplan för Överåda 3:54 beslutar att planförslagets genomförande inte anses innebära betydande miljöpåverkan enligt MKB-förordningen 4-5 och att en särskild miljöbedömning därför inte kommer göras. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att samråda förslag till detaljplan samt förslag till gatukostnadsutredning På fastigheten Överåda 3:54 i Åda fritidshusområde finns 45 hus varav ungefär 2/3 upplåts via arrende. I april 2015 upphör gällande arrendeavtal och dessa avtal behöver således omförhandlas. Fastighetsägaren har sagt upp samtliga arrenden och vill i samband med detta se över möjligheten att ändra byggrätter, bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt se över vägarna i området. Därutöver önskar fastighetsägaren tillskapa ytterligare tomtplatser. Ett förslag till detaljplan har arbetats fram utifrån ovanstående vilket föreslås samrådas. Eftersom ett huvudstråk genom området föreslås få kommunalt huvudmannaskap har även ett förslag till gatukostnadsutredning arbetats fram. Detta föreslås också samrådas. En behovsbedömning har tagits fram rörande detaljplanen. Den visar på att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen vilka delar kommunens uppfattning. Planen handläggs med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från ägaren till Överåda 3:54 daterad s protokoll, , 81 Kopia till Akten 10

11 25 Dnr sbn 2012/14 Adressättning DP Sockengatan beslutar att godkänna förslag till adressättning inom detaljplaneområdet Sockengatan antog 2013 detaljplanen för området norr om Sockengatan. Nu har genomförandet av detaljplanen påbörjats och med anledning av detta ska området adressättas. Området har tillfart via Bråtagatan vilket gör att namnet ska ha anknytning till gatunamnen norr om planområdet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår Byggvägen. Beredning s protokoll , 50 s protokoll , 116 s protokoll , 11 s protokoll , 25 s protokoll , 12 Kopia till Metria, Katrineholm 11

12 26 Dnr sbn2014/11 Bokslut 2013 för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beslutar att godkänna förslag till bokslut för samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadskontoret har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för redovisar totalt sett ett försiktigt positivt resultat om +62 tkr för år Intäktssidan visar på ett överskott vilket framförallt förklaras av högre intäkter än budgeterat för mark och exploatering samt bygglov. Nämndens resultat är betydligt svagare än de senaste åren vilket främst förklaras av höga kostnader för bostadsanpassning (1 561 tkr över budget) samt kostnader kopplade till vidtagna åtgärder i samhällsbyggnadskontorets lokaler, larm etc. för att svara upp mot Arbetsmiljöverkets krav gällande hot och säkerhet. Kopia till Ekonomikontoret Akten 12

13 27 Dnr sbn2014/4 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap. 3 b miljöbalken (MB) samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens avseende bryggor inom Mättinge 1:5. Dnr LS: , Dnr SBN:2013/248 Länsstyrelsen Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för vindkraftverk. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för vindkraftverk på fastigheten Trosaskogen 1:1. Dnr LS: Dnr SBN:2012/149 Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap. 3 b miljöbalken (MB) samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens avseende nybyggnation av gäststuga inom Tureholm 2:29. Dnr LS: Länsstyrelsen Länsstyrelsen fastslår samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens inom fastigheten Hänö 1:1 (Hänögård). Dnr LS: Dnr SBN:2013/218 13

14 28 Dnr sbn2014/3 Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänsten beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Tillstånd beträffande explosiv vara Dnr: Sökanden: Woody Byggvaruhus Vagnhärad. 14

15 29 Dnr sbn 2014/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Trosa 10:64. Bygglov nybyggnad förskola. 14 Dnr:2014/14 - Överåda 3:107, Fagerövägen 4. Bygglov för nybyggnad garage. 22 Dnr:2014/1 - Lotsbåten 4, Bygglov tillbyggnad uthus. 20 Dnr:2013/362 - Öbolandet 14:6, Edanövägen 33. Bygglov nybyggnad av enbostadshus. 17 Dnr:2014/10 - Sund 4:21, Norra Sundsvägen 44. Rivningslov, bygglov enbostadshus. 15. Dnr:2014/7 - Bageriet 2, Östra Långgatan 34, Rivningslov och bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 9 Dnr:2013/351 - Skötkarlen 1, Östra Långgatan 26B. Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. 6 Dnr:2013/354 - Tureholm 2:24, Förhandsbesked för lokalisering av två enbostadhus. 5. Dnr:2013/200 FÖRHANDSBESKED. - Enigheten 5, Kråmögatan 4. Bygglov utvändig ändring balkong. 7 Dnr:2013/315 - Alby 4:35, Lundbyvägen 11. Förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus. 12 Dnr:2013/97 AVSKRIVES - Öbolandet 33:3, Öbolandsvägen 6. Marklov utfyllnad. 16 Dnr:2014/24 - Stensund 5:41, Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsstation. Se Dnr:2008/ Dnr:2014/4 - Örboholm 2:1, Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsstation. Se Dnr: 2008/ Dnr:2014/5 - Trosa 10:64, Marklov. 10 Dnr:2013/361 AVSKRIVES - Verktyget 4, Bygglov utvändig ändring samt ändrad användning. 21 Dnr:2014/13 - Överåda 3:124, Bygglov nybyggnad enbostadshus. 1 Dnr:2013/317 - Överåda 3:131, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 2 Dnr:2013/320 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad lagerhall med skärmtak. 8. Dnr:2013/346 - Yttervik 1:47, Viksnäs Boviken. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 13 Dnr:2013/363 Startbesked - Trosa 10:64, Bygglov nybyggnad förskola. Dnr:2014/14 - Skötkarlen 1, Östra Långgatan 26B. Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. Dnr:2013/354 - Fredriksdal 3:9, Lövsta 2. Bygglov tillbyggnad uthus. Dnr:2012/151 - Öbolandet 8:11 Strömmingsberget 10 B. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/2 15

16 - Bageriet 2. Östra Långgatan 34. Rivningslov och bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2013/351 - Sund 4:21, Norra Sundsvägen 44. Nybyggnad enbostadshus respektive rivning av bostadshus. Dnr:2014/7 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad lagerhall. Dnr:2013/346 - Öbolandet 44:1, Svartviksvägen 91. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/297 - Öbolandet 44:12, Svartviksvägen 71. Bygglov nybyggnad enbostadshus, carport. Dnr:2013/298 - Öbolandet 44:21, Svartviksvägen 87. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/307 - Öbolandet 44:20, Svartviksvägen 83. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/306 - Öbolandet 44:19, Svartviksvägen 85. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/305 - Öbolandet 44:18, Svartviksvägen 77. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/304 - Öbolandet 44:17, Svartviksvägen 79. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/303 - Öbolandet 44:16, Svartviksvägen 81. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/302 - Öbolandet 44:13, Svartviksvägen 73. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/299 - Öbolandet 44:22, Svartviksvägen 89. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/308 - Folkvik 1:3, Tofsö Guldtistel 2. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/350 - Verktyget 4, Bygglov utvändig ändring, ändrad användning. Dnr:2014/13 - Rommarö 1:14, Bygg- och marklov nybyggnad enbostadshus, carport och gäststuga. Dnr:2013/20 - Tureholm 2:256. Gillbergsvik Grönkulla. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/339 - Överåda 3:131, Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage. Dnr:2013/320 - Öbolandet 14:6, Edanövägen 33. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2014/10 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov utvändig ändring, burspråk i två våningar. Dnr:2012/201 - Enigheten 5, Kråmögatan 4. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/315 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum. Dnr:2013/336 Slutbesked - Sund 4:156, Södra Sundsvägen 179. Anmälan om installation av pelletskamin till befintlig rökkanal. Dnr:2012/308 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad/ombyggnad butik. Dnr:2012/251 - Tofsö 5:61, Älgstigen 32. Anmälan spiskassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/345 - Åby 2:34, Länsmansvägen 18. Anmälan, kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/358 - Trosa 10:64, Uddbergagatan 1 B. Bygglov utbyggnad uteplats vid café. Dnr:2013/360 - Repslagaren 3, Högbergsgatan 22. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2012/374 16

17 - Överåda 3:198, Marklov för sprängning. Dnr:2013/162 - Öbolandet 13:7, Edanövägen 34. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2013/269 - Överåda 3:88, Apelvägen 11. Anmälan om installation av kakelugn och eldstad med rökkanaler. Dnr:2013/286 - Lövsta 1:51, Lövsta Strand 28. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/16 - Ävlingeby 41, Ävlingeby Gård. Bygglov uppförande av vindkraftverk. Dnr:2011/58 - Paddeln 4, Västra Fän Grindstugan. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2011/218 - Tureholm 2:205, Lövhagsvägen 5. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/343 - Norra Husby 2:46, Centrumvägen 12. Rivningslov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/1 - Notökan 15, Bokögatan 6. Bygglov för takkupa. Dnr:2013/148 - Hunga 7:10, Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport/förråd. Dnr:2012/172 - Åby 2:59, Korslöt Avfallsanläggning. Rivningslov/bygglov kontor/personalutrymme. Dnr:2013/239 - Norra Husby 2:49, Gärdesvägen 9. Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/57 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2012/201 - Mättinge 1:43, Mättinge 1. Bygglov nybyggnad gäststuga. Dnr:2012/142 - Överåda 3:58, Tallbacken 6. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/20 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Mejseln 3, nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Gäller för lgh 103,206,207 Dnr:2013/77 - Överåda 3:198, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/120 - Mejseln 3, nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Gäller för lgh 102,201. Dnr:2013/77 - Norra Husby 2:46, Centrumvägen 12. Rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/1 - Stensund 5:91, Slånbärsvägen 2. Bygglov tillbyggnad uthus samt uppförande av skärmtak på huvudbyggnad. Dnr:2013/40 - Stene 1:44, Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2011/140 Slutbevis - Väsby 8:12, Hus A8 (f.d 8:2). Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/285, 2007/ Väsby 8:11, Hus B9 (f.d. 8:2). Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/286, 2007/ Väsby 8:13, Hus A7 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/284, 2007/ Väsby 8:15, Hus A5 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/282, 2007/ Väsby 8:14, Hus A6 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/283, 2007/ Väsby 8:10, Hus B10 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/287, 2007/ Väsby 8:9, Hus B11 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/288, 2007/

18 - Vagnhärads-Djupvik 1:23, Östersjövägen 17. Uppförande av 25 kvm carport. Dnr:2011/198 - Öbolandet 43:5, Edanövägen 43, Trosa. Uppförande av enbostadshus samt garage med förrådsbyggnad. Dnr:2011/127 Beslut om eldstad och startbesked. - Masten 4, Mastgatan 8. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/18 - Överåda 3:58, Tallbacken 6. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/20 - Gistgården 6, Fiskargatan 7. Installation av eldstad i befintlig rökkanal. Dnr:2014/19 - Lövsta 1:51, Lövsta Strand 28. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/16 - Öbolandet 11:6, Edanövägen 7. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/32 - Stene 1:33, Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/36 - Årpstem 32, Slåttergången 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/34 - Folkvik 1:3, Tofsö Guldtisteln 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/53 - Norra Husby 2:49, Gärdevägen 9. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/57 Avskrivning av ärende - Åby 2:36, uppförande av carport. Dnr:2013/243 18

19 30 Dnr sbn 2014/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr:2014/5-4, Montering/installation av spisvakt samt uppsättning av ett stycken stödhandtag (60 cm) vågrät ovanför badkar. - Dnr:2014/5-3, Uppsättning av 2 stycken stödhandtag (60 cm lodrät, markering finns) på var sin sida om duschstången i badrummet. - Dnr:2014/5-2, Borttagning av trösklar mellan kök/hall, kök/vardagsrum, badrum/hall, hall/sovrum och hall/arbetsrum. - Dnr:2014/5-8, Montering av stödhandtag i badrum och på uteplatsen samt en ramp till entrén. - Dnr:2014/5-7, Uppsättning av ett stödhandtag (40 cm lodrät, markering finns) i badrum vid duschplats samt montering av metallramp vid groventré. - Dnr:2013/5-63, Uppställning av ett permobilgarage brödburk i närheten av entrén. - Dnr:2014/5-5, Uppsättning av ett stödhandtag (40 cm vågrätt) inne i badrummet vid duschplatsen (markering finns). 19

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer