Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist (s) Närvarande ersättare: John Carlsson (c), Patrik Sundberg (m), Kristina Gilbert (m), Arne Rehnsfeldt (mp) Övriga närvarande: Mats Gustafsson, Linda Axelsson, Filip Henley Pia Lindbäck samt Peter Berggren från Samhällsbyggnadskontoret Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Wancke Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Wancke

2 Innehållsförteckning Dnr 17 Verksamhetsuppföljning 2013 räddningstjänsten sbn14/13 18 Byggenheten informerar sbn14/4 19 Överåda 2:2 sbn14/25 20 Tureholm 2:61 sbn11/ Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 sbn14/12 22 Ny detaljplan för del av Tureholm 2:24 sbn14/10 23 Detaljplan för Ekebonäs 2:5, Västerljung sbn10/ Detaljplan för del av Överåda 3:54 sbn12/26 25 Adressättning DP Sockengatan sbn12/14 26 Bokslut 2013 för SBN:s verksamheter sbn14/11 27 Övriga anmälningsärenden sbn14/4 28 Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänsten sbn14/3 29 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn14/1 30 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn14/2 2

3 17 Dnr sbn2014/13 Verksamhetsuppföljning för 2013, Räddningstjänst beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sörmlandkustens Räddningstjänst kommer till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde och informerar om hur verksamheten bedrivits under 2013 samt redovisar hur utvecklingen ser ut gällande nyckeltal m.m. Kopia till Akten 3

4 18 Dnr sbn2014/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Samlad information från byggenheten. 4

5 19 dnr sbn2014/25 Överåda 2:2 beslutar att en byggsanktionsavgift ska ges för olovlig markåtgärd inom detaljplanelagt område. Avgift: :- Byggsanktionsavgift för olovlig vall. Beredning Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Pia Lindbäck daterad Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 5

6 20 dnr sbn2011/174 Tureholm 2:61 beslutar att förelägga Lästringe-Alma AB i egenskap av tidigare fastighetsägare att återställa vägen till samma skick som vid deras köp av fastigheten senast tre månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. att i enlighet med Mark- och miljödomstolens beslut , mål dom nr , förelägga AB Hvalfisken i egenskap av tidigare fastighetsägare att göra en utredning senast tre månader efter färdigställande av Lästringe-Almas åtgärder om hur vägen ska återställas så nära som möjligt till dess ursprungsskick. Utredningen ska ligga till grund för återställandet av vägen till sitt ursprungliga skick så långt det är möjligt. Återställandet ska göras senast tre månader efter att utredningen är klar. Föreläggande att återställa väg till ursprungsskick. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 6

7 21 Dnr sbn2014/12 Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Trosa 10:64. Finessa som driver varvsverksamhet i hamnområdet har under en längre tid kontinuerligt sett ett ökat behov av båtförvaring vintertid. För att lösa detta har hallar i två etapper byggts i hamnområdet men man har också etablerat verksamhet i industriområdet. Den senare lokaliseringen är långt ifrån optimal då den innebär en mängd transporter. Man har därför under en tid tittat på möjligheten att tillskapa ytterligare en hall i varvsområdet i stil med de som sedan tidigare etablerats på platsen. En tänkbar lämplig plats som pekats ut är belägen direkt väster om Vandrarhemmet och används idag för just båtförvaring, men dock inte under tak. Marken arrenderas idag från och lämpar sig väl för en halletablering. Detta strider dock mot gällande detaljplan varför frågan behöver prövas i en ny detaljplan för området. Samhällsbyggnadskontoret menar att detta är en lämplig och logistiskt klok lokalisering och föreslår nämnden att pröva frågan i en ny detaljplan. Marken föreslås fortsätta tillhöra men att verksamhetsutövaren ges ett långsiktigt arrende på marken för att säkerställa ekonomin i den aktuella investeringen. Då båtförvaring redan finns på platsen sedan lång tid tillbaka föreslås planen drivas med enkelt planförfarande. Beredning Skrivelse från Finessa daterad Kopia till Akten 7

8 22 Dnr sbn2014/10 Ny detaljplan för del av Tureholm 2:24 beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Tureholm 2:24. Skrivelse har inkommit gällande del av fastigheten Tureholm 2:24 belägen i anslutning till Trosa golfbana med önskemål om planläggning. Förhandsbesked har nyligen beviljats på fastigheten i syfte att kunna tillskapa två tomter. I samband med detta initierades en diskussion med exploatören om att innan eventuell ytterligare exploatering kan godkännas bör detaljplaneläggning ske. I realiteten är det en ytterst begränsad yta som inte berörs av strandskydd men likväl är området så pass känsligt att en planläggning rekommenderas. I syfte att tydliggöra inriktningen på fastigheten och långsiktigt skapa förutsättningar för någon eller några ytterligare tomter i området har därför TROTAB inkommit med en ansökan om detaljplan. Detaljplanen föreslås drivas med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från TROTAB daterad Kopia till Akten 8

9 23 Dnr sbn2010/145 Detaljplan Ekebonäs 2:5, Västerljung beslutar att avsluta planarbetet för Ekebonäs 2:5 Fastighetsägaren till Ekebonäs 2:5 var intresserad av att utveckla sin fastighet som är belägen Västerljungs samhälle söder om järnvägen. Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten. Därefter avtog intresset från fastighetsägarens sida i fråga om planläggning och arbetet avbröts. Nu har fastigheten sålts och vid försök att kontakta fastighetsägaren har kontoret inte fått något svar. Mot bakgrund av detta föreslås att planarbetet avslutas. Beredning Brev från representant till fastighetsägaren av Ekebonäs 2:5 s protokoll, , 73 s protokoll, , 95 Kopia till Akten 9

10 24 Dnr SBN 2012/26 Detaljplan för Överåda 3:54 beslutar att planförslagets genomförande inte anses innebära betydande miljöpåverkan enligt MKB-förordningen 4-5 och att en särskild miljöbedömning därför inte kommer göras. att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att samråda förslag till detaljplan samt förslag till gatukostnadsutredning På fastigheten Överåda 3:54 i Åda fritidshusområde finns 45 hus varav ungefär 2/3 upplåts via arrende. I april 2015 upphör gällande arrendeavtal och dessa avtal behöver således omförhandlas. Fastighetsägaren har sagt upp samtliga arrenden och vill i samband med detta se över möjligheten att ändra byggrätter, bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt se över vägarna i området. Därutöver önskar fastighetsägaren tillskapa ytterligare tomtplatser. Ett förslag till detaljplan har arbetats fram utifrån ovanstående vilket föreslås samrådas. Eftersom ett huvudstråk genom området föreslås få kommunalt huvudmannaskap har även ett förslag till gatukostnadsutredning arbetats fram. Detta föreslås också samrådas. En behovsbedömning har tagits fram rörande detaljplanen. Den visar på att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen vilka delar kommunens uppfattning. Planen handläggs med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från ägaren till Överåda 3:54 daterad s protokoll, , 81 Kopia till Akten 10

11 25 Dnr sbn 2012/14 Adressättning DP Sockengatan beslutar att godkänna förslag till adressättning inom detaljplaneområdet Sockengatan antog 2013 detaljplanen för området norr om Sockengatan. Nu har genomförandet av detaljplanen påbörjats och med anledning av detta ska området adressättas. Området har tillfart via Bråtagatan vilket gör att namnet ska ha anknytning till gatunamnen norr om planområdet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår Byggvägen. Beredning s protokoll , 50 s protokoll , 116 s protokoll , 11 s protokoll , 25 s protokoll , 12 Kopia till Metria, Katrineholm 11

12 26 Dnr sbn2014/11 Bokslut 2013 för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter beslutar att godkänna förslag till bokslut för samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadskontoret har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för redovisar totalt sett ett försiktigt positivt resultat om +62 tkr för år Intäktssidan visar på ett överskott vilket framförallt förklaras av högre intäkter än budgeterat för mark och exploatering samt bygglov. Nämndens resultat är betydligt svagare än de senaste åren vilket främst förklaras av höga kostnader för bostadsanpassning (1 561 tkr över budget) samt kostnader kopplade till vidtagna åtgärder i samhällsbyggnadskontorets lokaler, larm etc. för att svara upp mot Arbetsmiljöverkets krav gällande hot och säkerhet. Kopia till Ekonomikontoret Akten 12

13 27 Dnr sbn2014/4 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap. 3 b miljöbalken (MB) samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens avseende bryggor inom Mättinge 1:5. Dnr LS: , Dnr SBN:2013/248 Länsstyrelsen Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för vindkraftverk. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för vindkraftverk på fastigheten Trosaskogen 1:1. Dnr LS: Dnr SBN:2012/149 Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver med stöd av 19 kap. 3 b miljöbalken (MB) samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens avseende nybyggnation av gäststuga inom Tureholm 2:29. Dnr LS: Länsstyrelsen Länsstyrelsen fastslår samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens inom fastigheten Hänö 1:1 (Hänögård). Dnr LS: Dnr SBN:2013/218 13

14 28 Dnr sbn2014/3 Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänsten beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Tillstånd beträffande explosiv vara Dnr: Sökanden: Woody Byggvaruhus Vagnhärad. 14

15 29 Dnr sbn 2014/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Trosa 10:64. Bygglov nybyggnad förskola. 14 Dnr:2014/14 - Överåda 3:107, Fagerövägen 4. Bygglov för nybyggnad garage. 22 Dnr:2014/1 - Lotsbåten 4, Bygglov tillbyggnad uthus. 20 Dnr:2013/362 - Öbolandet 14:6, Edanövägen 33. Bygglov nybyggnad av enbostadshus. 17 Dnr:2014/10 - Sund 4:21, Norra Sundsvägen 44. Rivningslov, bygglov enbostadshus. 15. Dnr:2014/7 - Bageriet 2, Östra Långgatan 34, Rivningslov och bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 9 Dnr:2013/351 - Skötkarlen 1, Östra Långgatan 26B. Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. 6 Dnr:2013/354 - Tureholm 2:24, Förhandsbesked för lokalisering av två enbostadhus. 5. Dnr:2013/200 FÖRHANDSBESKED. - Enigheten 5, Kråmögatan 4. Bygglov utvändig ändring balkong. 7 Dnr:2013/315 - Alby 4:35, Lundbyvägen 11. Förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus. 12 Dnr:2013/97 AVSKRIVES - Öbolandet 33:3, Öbolandsvägen 6. Marklov utfyllnad. 16 Dnr:2014/24 - Stensund 5:41, Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsstation. Se Dnr:2008/ Dnr:2014/4 - Örboholm 2:1, Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsstation. Se Dnr: 2008/ Dnr:2014/5 - Trosa 10:64, Marklov. 10 Dnr:2013/361 AVSKRIVES - Verktyget 4, Bygglov utvändig ändring samt ändrad användning. 21 Dnr:2014/13 - Överåda 3:124, Bygglov nybyggnad enbostadshus. 1 Dnr:2013/317 - Överåda 3:131, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 2 Dnr:2013/320 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad lagerhall med skärmtak. 8. Dnr:2013/346 - Yttervik 1:47, Viksnäs Boviken. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 13 Dnr:2013/363 Startbesked - Trosa 10:64, Bygglov nybyggnad förskola. Dnr:2014/14 - Skötkarlen 1, Östra Långgatan 26B. Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. Dnr:2013/354 - Fredriksdal 3:9, Lövsta 2. Bygglov tillbyggnad uthus. Dnr:2012/151 - Öbolandet 8:11 Strömmingsberget 10 B. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/2 15

16 - Bageriet 2. Östra Långgatan 34. Rivningslov och bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Dnr:2013/351 - Sund 4:21, Norra Sundsvägen 44. Nybyggnad enbostadshus respektive rivning av bostadshus. Dnr:2014/7 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad lagerhall. Dnr:2013/346 - Öbolandet 44:1, Svartviksvägen 91. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/297 - Öbolandet 44:12, Svartviksvägen 71. Bygglov nybyggnad enbostadshus, carport. Dnr:2013/298 - Öbolandet 44:21, Svartviksvägen 87. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/307 - Öbolandet 44:20, Svartviksvägen 83. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/306 - Öbolandet 44:19, Svartviksvägen 85. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/305 - Öbolandet 44:18, Svartviksvägen 77. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/304 - Öbolandet 44:17, Svartviksvägen 79. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/303 - Öbolandet 44:16, Svartviksvägen 81. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/302 - Öbolandet 44:13, Svartviksvägen 73. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/299 - Öbolandet 44:22, Svartviksvägen 89. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage, carport. Dnr:2013/308 - Folkvik 1:3, Tofsö Guldtistel 2. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/350 - Verktyget 4, Bygglov utvändig ändring, ändrad användning. Dnr:2014/13 - Rommarö 1:14, Bygg- och marklov nybyggnad enbostadshus, carport och gäststuga. Dnr:2013/20 - Tureholm 2:256. Gillbergsvik Grönkulla. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/339 - Överåda 3:131, Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage. Dnr:2013/320 - Öbolandet 14:6, Edanövägen 33. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2014/10 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov utvändig ändring, burspråk i två våningar. Dnr:2012/201 - Enigheten 5, Kråmögatan 4. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/315 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum. Dnr:2013/336 Slutbesked - Sund 4:156, Södra Sundsvägen 179. Anmälan om installation av pelletskamin till befintlig rökkanal. Dnr:2012/308 - Risevid 1:7, Kalkbruksvägen 8. Bygglov tillbyggnad/ombyggnad butik. Dnr:2012/251 - Tofsö 5:61, Älgstigen 32. Anmälan spiskassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/345 - Åby 2:34, Länsmansvägen 18. Anmälan, kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/358 - Trosa 10:64, Uddbergagatan 1 B. Bygglov utbyggnad uteplats vid café. Dnr:2013/360 - Repslagaren 3, Högbergsgatan 22. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2012/374 16

17 - Överåda 3:198, Marklov för sprängning. Dnr:2013/162 - Öbolandet 13:7, Edanövägen 34. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2013/269 - Överåda 3:88, Apelvägen 11. Anmälan om installation av kakelugn och eldstad med rökkanaler. Dnr:2013/286 - Lövsta 1:51, Lövsta Strand 28. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/16 - Ävlingeby 41, Ävlingeby Gård. Bygglov uppförande av vindkraftverk. Dnr:2011/58 - Paddeln 4, Västra Fän Grindstugan. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2011/218 - Tureholm 2:205, Lövhagsvägen 5. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/343 - Norra Husby 2:46, Centrumvägen 12. Rivningslov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/1 - Notökan 15, Bokögatan 6. Bygglov för takkupa. Dnr:2013/148 - Hunga 7:10, Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport/förråd. Dnr:2012/172 - Åby 2:59, Korslöt Avfallsanläggning. Rivningslov/bygglov kontor/personalutrymme. Dnr:2013/239 - Norra Husby 2:49, Gärdesvägen 9. Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/57 - Karlsborg 63, Strandvägen 4. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2012/201 - Mättinge 1:43, Mättinge 1. Bygglov nybyggnad gäststuga. Dnr:2012/142 - Överåda 3:58, Tallbacken 6. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/20 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Mejseln 3, nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Gäller för lgh 103,206,207 Dnr:2013/77 - Överåda 3:198, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/120 - Mejseln 3, nybyggnad av 3 st flerbostadshus och 9 st radhus. Gäller för lgh 102,201. Dnr:2013/77 - Norra Husby 2:46, Centrumvägen 12. Rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Dnr:2012/1 - Stensund 5:91, Slånbärsvägen 2. Bygglov tillbyggnad uthus samt uppförande av skärmtak på huvudbyggnad. Dnr:2013/40 - Stene 1:44, Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2011/140 Slutbevis - Väsby 8:12, Hus A8 (f.d 8:2). Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/285, 2007/ Väsby 8:11, Hus B9 (f.d. 8:2). Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/286, 2007/ Väsby 8:13, Hus A7 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/284, 2007/ Väsby 8:15, Hus A5 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/282, 2007/ Väsby 8:14, Hus A6 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/283, 2007/ Väsby 8:10, Hus B10 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/287, 2007/ Väsby 8:9, Hus B11 (f.d. 8:2) Uppförande av enbostadshus och garage med förråd. Dnr:2007/288, 2007/

18 - Vagnhärads-Djupvik 1:23, Östersjövägen 17. Uppförande av 25 kvm carport. Dnr:2011/198 - Öbolandet 43:5, Edanövägen 43, Trosa. Uppförande av enbostadshus samt garage med förrådsbyggnad. Dnr:2011/127 Beslut om eldstad och startbesked. - Masten 4, Mastgatan 8. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/18 - Överåda 3:58, Tallbacken 6. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/20 - Gistgården 6, Fiskargatan 7. Installation av eldstad i befintlig rökkanal. Dnr:2014/19 - Lövsta 1:51, Lövsta Strand 28. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/16 - Öbolandet 11:6, Edanövägen 7. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/32 - Stene 1:33, Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/36 - Årpstem 32, Slåttergången 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/34 - Folkvik 1:3, Tofsö Guldtisteln 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/53 - Norra Husby 2:49, Gärdevägen 9. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2014/57 Avskrivning av ärende - Åby 2:36, uppförande av carport. Dnr:2013/243 18

19 30 Dnr sbn 2014/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr:2014/5-4, Montering/installation av spisvakt samt uppsättning av ett stycken stödhandtag (60 cm) vågrät ovanför badkar. - Dnr:2014/5-3, Uppsättning av 2 stycken stödhandtag (60 cm lodrät, markering finns) på var sin sida om duschstången i badrummet. - Dnr:2014/5-2, Borttagning av trösklar mellan kök/hall, kök/vardagsrum, badrum/hall, hall/sovrum och hall/arbetsrum. - Dnr:2014/5-8, Montering av stödhandtag i badrum och på uteplatsen samt en ramp till entrén. - Dnr:2014/5-7, Uppsättning av ett stödhandtag (40 cm lodrät, markering finns) i badrum vid duschplats samt montering av metallramp vid groventré. - Dnr:2013/5-63, Uppställning av ett permobilgarage brödburk i närheten av entrén. - Dnr:2014/5-5, Uppsättning av ett stödhandtag (40 cm vågrätt) inne i badrummet vid duschplatsen (markering finns). 19

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-12-03 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 11 december 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl. 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer