Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Göran Hammarlund (fp) Bengt Larsson (m), Patrik Sundberg (m), Arne Rehnsfeldt (mp) samt Michael Swedberg (m) Övriga närvarande: Mats Gustafsson, Linda Axelsson, Filip Henley, Pia Lindbäck samt Peter Berggren från Samhällsbyggnadskontoret Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Wancke Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Wancke

2 Innehållsförteckning Dnr 76 Byggenheten informerar sbn14/4 77 Tureholm 2:20 sbn14/4 sbn14/ Svar på motion om förbättrad trafikmiljö vid Smäckbron sbn14/28 79 Delårsbokslut augusti 2014 för SBN sbn14/11 80 Mät- och kartupphandling, information sbn14/4 81 Fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8, 38:9 samt 38:10 sbn14/29 82 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn14/1 83 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn14/2 2

3 76 Dnr sbn2014/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Samlad information från byggenheten. 3

4 77 dnr sbn2014/174 Tureholm 2:20 Ärendet utgår 4

5 78 Dnr sbn2014/28 Svar på motion om förbättrad trafikmiljö vid Smäckbron beslutar att föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen Ärendet Miljöpartiet har i motion daterad lyft behovet av en förbättrad trafikmiljö vid Smäckbron. Man anser sammantaget att förutsättningarna för en breddning av Nyängsbron och en enkelriktning av Smäckbron ska utredas samt att förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Nyängsvägen ska tas fram. Ambitionen med dessa eventuella åtgärder är att minska belastningen på Smäckbron och förbereda Nyängsvägen för ökade trafikvolymer. Sammantaget kan konstateras att trafiksituationen på Smäckbron inte är långsiktigt hållbar och att en förändring måste ske. Därför pågår det aktiva arbetet tillsammans med Trafikverket för att skapa förutsättningar för att Förbifart Trosa ska kunna byggas. Under de kommande åren föreslås denna planering kompletteras med en utredning som belyser olika tänkbara alternativ till förändringar i det befintliga vägnätet i syfte att få en så stor överflyttning av trafik som möjligt till den nya förbifarten. Att föregå dessa redan pågående processer med konkreta insatser på Smäckbron och utredningar gällande Nyängsvägen bedöms inte som motiverat. Motionen föreslås således avslås. Kopia till Akten Kommunstyrelsen 5

6 79 Dnr sbn2014/11 Delårsbokslut augusti 2014 för samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till delårsbokslut för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Ärendet Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Ekonomikontoret tagit fram ett förslag till delårsbokslut för nämndens verksamheter som dukas på arbetsutskottets sammanträde. redovisar ett negativt resultat per augusti 2014 på ca tkr. Resultatet är betydligt svagare än de senaste åren vilket främst förklaras av lägre intäkter än budgeterat. Några större intäkter under hösten bedöms påverka resultatet för helåret positivt men sammantaget görs prognosen att kommer leverera ett underskott för helåret. Kopia till Akten Ekonomikontoret 6

7 80 Dnr sbn2014/4 Mät- och kartupphandling, information s arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet Metria är idag det företag som hanterar mät- och karttjänster inom. Avtalet med Metria går dock ut varför arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag har initierats. Samhällsbyggnadskontoret informerar om det pågående arbetet. Kopia till Akten 7

8 81 Dnr sbn2014/29 Fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8, 38:9 och 38:10 beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8, 38:9 och 38:10 Ärendet Öbolandet är reglerat i tre förhållandevis nya detaljplaner som vann laga kraft under åren I dessa detaljplaner regleras bland annat byggrätt, delningsmöjligheter och huvudmannaskap men även möjlighet för vissa fastigheter att köpa till kommunalägd mark. Denna möjlighet är vanligast i anslutning till vägarna i området men i vissa fall har landhöjningen åstadkommit nya landremsor som formellt är allmänna. Flera av de nu aktuella fastigheterna berörs av sådan mark och några har uttryckt intresse att förvärva dessa landremsor. Man har dock olika uppfattning om hur mycket mark som ska tillfalla respektive fastighet och här är detaljplanen inte ett tillräckligt tydligt instrument för att hantera detta på ett juridiskt hållbart sätt. I Plan- och bygglagen 2011 skapades ett nytt instrument som kallas Fastighetsindelningsbestämmelser (en förenklad variant av det som tidigare benämndes fastighetsplan) och detta används i fall där processen kring en kommande fastighetsindelning behöver formaliseras. För att hitta en långsiktig lösning för de aktuella fastigheterna rekommenderas att fastighetsindelningsbestämmelser tas fram för de aktuella fastigheterna och att dessa sedan ligger till grund för kommande fastighetsbildning och markförsäljning. Kopia till Akten 8

9 82 Dnr sbn2014/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Vikingaskeppet 3, Hänögatan 1A. Bygglov för dominant skorsten samt installation av eldstad och rökkanal. 170 Dnr:2014/6 - Överåda 3:1, Bygglov förlängning av tillfällig åtgärd. 164 Dnr:2014/192 - Mättinge 1:5, Mättinge udde Björknäs. Bygglov ändring av tidigare lov 2012/ Dnr:2014/181 - Snickeriet 2, Snickarvägen 4. Bygglov för uppsättning av fasadskylt. 178 Dnr:2014/236 - Sund 4:2, Bygglov uppförande av förråd för salt till vattenverket. 175 Dnr:2014/ Gistgården 9, Fyrvaktaregatan 6. Bygglov tillfällig åtgärd skyltar. 174 Dnr:2014/163 - Öbolandet 9:18. Strömmingsberget 31 B. Ändring av tidigare rivningslov, bygglov enbostadshus och uthus och marklov för pool. 187 Dnr:2014/119 - Blomman 10, Vitalisgatan 6. Marklov för en pool. 185 Dnr:2014/245 - Trosa 11:1, Augustendal. Bygglov nybyggnad teknikbod. 184 Dnr:2014/242 - Uttern 1, Östra Långgatan 77. Bygglov tillbyggnad altan. 183 Dnr: 2014/200 - Vagnhärads-Djupvik 1:52, Öbacksvägen 4. Bygglov tillbyggnad fritidshus. 186 Dnr:2014/212 - Överåda 3:179, Åkerövägen 1. Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och pool. 179 Dnr:2014/196 - Stensund 5:123, Slånbärsvägen 13. Rivningslov, bygglov nybyggnad enbostadshus. 177 Dnr:2014/230 - Utsikten 1, Viktoriagatan 29. Rivningslov, nybyggnad garage, marklov. 176 Dnr:2014/141 - Lövsta 1:12, Högberga Hasselbacken. Rivningslov och bygglov tillbyggnad. 172 Dnr:2014/179 - Öbolandet 39:9, Svartviksvägen 21 A. Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport. 173 Dnr:2014/208 - Hänö 1:1, Hänö Gård. Bygglov för fritidshus. 171 Dnr:2013/217 - Kyrkan 8. Bygglov nybyggnad enbostadshus. 167 Dnr:2014/168 - Kruthuset 3, Högbergsgatan 30. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med burspråk. 166 Dnr:2014/151 - Hillesta 1:22, Hillesta Backafall. Bygglov tillbyggnad av uthus. 169 Dnr:2014/203 - Tureholm 2:250, Oxelvik Granholmen. Bygglov tillbyggnad av ett fritidshus och uthus. 165 Dnr:2013/329 - Sund 3:12, Norra Sundsvägen 11. Rivningslov, Bygglov garage samt inglasning uterum samt fasadändring Dnr:2014/228 Startbesked - Tureholm 2:156, Hagstugevägen 10. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2014/210 9

10 - Överåda 3:152, Brotorpsvägen 39. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage. Dnr:2014/91 - Fiskekapellet 1, Västra Långgatan 5. Anmälan ändrad ventilation. Dnr:2014/243 - Hänö 1:1, Hänö Gård. Rivningslov/bygglov fritidshus. Dnr:2013/217 - Norra Husby 7:1, Gamla vägen 6. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2014/197 - Tureholm 2:263, Gillbergsvik Fågelsången. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/195 - Utsikten 1, Viktoriagatan 29. Rivningslov, nybyggnad garage, marklov. Dnr:2014/141 - Kyrkan 8, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2014/168 - Vagnhärads-Djupvik 1:52, Öbacksvägen 4. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/241 - Uttern 1, Östra Långgatan 77. Bygglov tillbyggnad altan. Dnr:2014/200 - Stensund 5:43, Slånbärsvägen 3. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/207 - Sund 3:12, Norra Sundsvägen 11. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/249 Slutbesked - Öbolandet 8:11, Strömmingsberget 10B. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/2 - Öbolandet 22:1, Rävuddsvägen 18. Bygglov tillbyggnad fritidshus, nybyggnad gästhus. Dnr:2014/71 - Fagerhult 2:216, Centrumvägen 22. Bygglov om- och tillbyggnad badhus. Dnr:2011/162 - Skjutsstationen 10, Fiskargatan 12. Bygglov uppsättning markis. Dnr:2014/73 - Predikanten 3, Bygglov utvändig ändring ändrad användning. Dnr:2014/118 - Yttervik 1:4, Viksnäs Ruskudden. Bygglov rivning av fritidshus samt nybyggnad fritidshus. Dnr.2013/205 - Kölen 7, Granitvägen 29. Bygglov utvändig mindre ändring. Dnr:2014/171 - Timmermannen 3, Matrosgatan 6. Bygglov dominant skorsten och installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/173 - Överåda 3:85, Apelvägen 5. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/223 - Ekebonäs 2:7, Ekebonäs, Ekhaga. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2011/78 - Gistgården 9, Fyrvaktaregatan 6. Bygglov tillfällig åtgärd skyltar. Dnr:2014/163 - Mölna 1:20, Kvarnvägen 10. Bygglov uppsättning plank. Dnr:2013/131 - Tureholm 2:274, Lagnö Gård Magasinet. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/279 - Norrby 8:14, Ljungvägen 23. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum. Dnr:2012/191 - Mättinge 1:35, Mättinge solstrimman. Bygglov tillbyggnad fritidshus och ändring av carport till garage. Dnr:2013/42 - Björklövet 5, Lundagatan 21. Bygglov nybyggnad uthus samt altan och pool. Dnr:2013/316 - Trosa 10:64, Nyängsvägen 26. Bygglov utvändig ändring skärmtak. Dnr:2014/177 - Vagnhärads-Djupvik 1:196, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2012/113 - Västerljungs-Djupvik 1:24, Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/25 10

11 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Öbolandet 43:1, Strömmingsberget 30 D. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/171 - Yxan 1, Industrigatan 31. Bygglov tillbyggnad container och tank. Dnr:2014/103 Slutbevis - Alby 4:28, Albylund Lillebo, Vagnhärad. Tillbyggnad av enbostadshus med byggnadsarean ca 61 kvm till en total byggnadsarea på ca 106 kvm. Dnr:2008/197 - Norra Husby 2:20, Tillbyggnad av och utvändiga ändringar på ett enbostadshus samt uppförande av altan. Dnr:2008/45, 2008/350, 2008/ Beslut om eldstad och startbesked - Hillesta 3:3, Hillesta Hage 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/218 - Södra Husby 5:98, Albanoplan 19. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/247 Strandskyddsdispens. - Mättinge 1:2, Mättinge Sandbacken. Strandskyddsdispens för väg. S 182. Dnr:2014/158 - Tofsö 2:19, Tofsöholmen. Strandskyddsdispens för uppförande av bastu. S 181. Dnr:2013/198 - Kungsbol 1:13, Torvsnäs Orrliden. Strandskyddsdispens för ett förråd på ca 30 kvm. S 168 Dnr:2014/226 Beslut om återställningsbidrag - Lövsta 1:42, Borttagning av metallramp och trappsteg med räcke. Dnr:2014/6-2 Beslut om dispens färdigställandeskydd - Kyrkan 8, Befrielse från färdigställandeskydd. Dnr:2014/168 11

12 83 Dnr sbn2014/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr 2014/5-38, Borttagning av badkar och iordningställande av duschplats. - Dnr 2014/5-40, Tröskelkilar till ytterdörren för att underlätta för sökanden att komma in och ut i enbostadshuset. - Dnr 2014/5-39, Hårdgörande av yta från infart till entré samt montering ramp upp till viloplan utanför entré. - Dnr 2014/5-44, Handledare innanför ytterdörr med vikfunktion, handledare på vänster sida till trappa till övre plan, uppsättning av stödhandtag (vitt 60 cm) på höger sida vid altandörr och ledstång på båda sidor av trädgårdstrapp varav den vänstra ledstången förlängs ner till trädgården. - Dnr 2014/5-42, Montering av dörröppnare på hissdörr på samma våningsplan där bostaden finns. - Dnr 2014/5-43, Montering av ramp från marken upp till entréviloplanet utmed vänster sida av bostadshuset. Borttagning av 8 st trösklar inne på entréplanet inklusive minimering av trösklar till badrum samt tröskelkilar till entrédörr. Montering av stödhandtag (60 cm) diagonalt i duschplats. 12

13 Innehållsförteckning Dnr 76 Byggenheten informerar sbn14/4 77 Tureholm 2:20 sbn14/4 sbn14/ Svar på motion om förbättrad trafikmiljö vid Smäckbron sbn14/28 79 Delårsbokslut augusti 2014 för SBN sbn14/11 80 Mät- och kartupphandling, information sbn14/4 81 Fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8, 38:9 samt 38:10 sbn14/29 82 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn14/1 83 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn14/2 2

14 76 Dnr sbn2014/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Samlad information från byggenheten. 3

15 77 dnr sbn2014/174 Tureholm 2:20 Ärendet utgår 4

16 78 Dnr sbn2014/28 Svar på motion om förbättrad trafikmiljö vid Smäckbron beslutar att föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen Ärendet Miljöpartiet har i motion daterad lyft behovet av en förbättrad trafikmiljö vid Smäckbron. Man anser sammantaget att förutsättningarna för en breddning av Nyängsbron och en enkelriktning av Smäckbron ska utredas samt att förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Nyängsvägen ska tas fram. Ambitionen med dessa eventuella åtgärder är att minska belastningen på Smäckbron och förbereda Nyängsvägen för ökade trafikvolymer. Sammantaget kan konstateras att trafiksituationen på Smäckbron inte är långsiktigt hållbar och att en förändring måste ske. Därför pågår det aktiva arbetet tillsammans med Trafikverket för att skapa förutsättningar för att Förbifart Trosa ska kunna byggas. Under de kommande åren föreslås denna planering kompletteras med en utredning som belyser olika tänkbara alternativ till förändringar i det befintliga vägnätet i syfte att få en så stor överflyttning av trafik som möjligt till den nya förbifarten. Att föregå dessa redan pågående processer med konkreta insatser på Smäckbron och utredningar gällande Nyängsvägen bedöms inte som motiverat. Motionen föreslås således avslås. Kopia till Akten Kommunstyrelsen 5

17 79 Dnr sbn2014/11 Delårsbokslut augusti 2014 för samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till delårsbokslut för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Ärendet Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Ekonomikontoret tagit fram ett förslag till delårsbokslut för nämndens verksamheter som dukas på arbetsutskottets sammanträde. redovisar ett negativt resultat per augusti 2014 på ca tkr. Resultatet är betydligt svagare än de senaste åren vilket främst förklaras av lägre intäkter än budgeterat. Några större intäkter under hösten bedöms påverka resultatet för helåret positivt men sammantaget görs prognosen att kommer leverera ett underskott för helåret. Kopia till Akten Ekonomikontoret 6

18 80 Dnr sbn2014/4 Mät- och kartupphandling, information s arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet Metria är idag det företag som hanterar mät- och karttjänster inom. Avtalet med Metria går dock ut varför arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag har initierats. Samhällsbyggnadskontoret informerar om det pågående arbetet. Kopia till Akten 7

19 81 Dnr sbn2014/29 Fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8, 38:9 och 38:10 beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8, 38:9 och 38:10 Ärendet Öbolandet är reglerat i tre förhållandevis nya detaljplaner som vann laga kraft under åren I dessa detaljplaner regleras bland annat byggrätt, delningsmöjligheter och huvudmannaskap men även möjlighet för vissa fastigheter att köpa till kommunalägd mark. Denna möjlighet är vanligast i anslutning till vägarna i området men i vissa fall har landhöjningen åstadkommit nya landremsor som formellt är allmänna. Flera av de nu aktuella fastigheterna berörs av sådan mark och några har uttryckt intresse att förvärva dessa landremsor. Man har dock olika uppfattning om hur mycket mark som ska tillfalla respektive fastighet och här är detaljplanen inte ett tillräckligt tydligt instrument för att hantera detta på ett juridiskt hållbart sätt. I Plan- och bygglagen 2011 skapades ett nytt instrument som kallas Fastighetsindelningsbestämmelser (en förenklad variant av det som tidigare benämndes fastighetsplan) och detta används i fall där processen kring en kommande fastighetsindelning behöver formaliseras. För att hitta en långsiktig lösning för de aktuella fastigheterna rekommenderas att fastighetsindelningsbestämmelser tas fram för de aktuella fastigheterna och att dessa sedan ligger till grund för kommande fastighetsbildning och markförsäljning. Kopia till Akten 8

20 82 Dnr sbn2014/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Vikingaskeppet 3, Hänögatan 1A. Bygglov för dominant skorsten samt installation av eldstad och rökkanal. 170 Dnr:2014/6 - Överåda 3:1, Bygglov förlängning av tillfällig åtgärd. 164 Dnr:2014/192 - Mättinge 1:5, Mättinge udde Björknäs. Bygglov ändring av tidigare lov 2012/ Dnr:2014/181 - Snickeriet 2, Snickarvägen 4. Bygglov för uppsättning av fasadskylt. 178 Dnr:2014/236 - Sund 4:2, Bygglov uppförande av förråd för salt till vattenverket. 175 Dnr:2014/ Gistgården 9, Fyrvaktaregatan 6. Bygglov tillfällig åtgärd skyltar. 174 Dnr:2014/163 - Öbolandet 9:18. Strömmingsberget 31 B. Ändring av tidigare rivningslov, bygglov enbostadshus och uthus och marklov för pool. 187 Dnr:2014/119 - Blomman 10, Vitalisgatan 6. Marklov för en pool. 185 Dnr:2014/245 - Trosa 11:1, Augustendal. Bygglov nybyggnad teknikbod. 184 Dnr:2014/242 - Uttern 1, Östra Långgatan 77. Bygglov tillbyggnad altan. 183 Dnr: 2014/200 - Vagnhärads-Djupvik 1:52, Öbacksvägen 4. Bygglov tillbyggnad fritidshus. 186 Dnr:2014/212 - Överåda 3:179, Åkerövägen 1. Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och pool. 179 Dnr:2014/196 - Stensund 5:123, Slånbärsvägen 13. Rivningslov, bygglov nybyggnad enbostadshus. 177 Dnr:2014/230 - Utsikten 1, Viktoriagatan 29. Rivningslov, nybyggnad garage, marklov. 176 Dnr:2014/141 - Lövsta 1:12, Högberga Hasselbacken. Rivningslov och bygglov tillbyggnad. 172 Dnr:2014/179 - Öbolandet 39:9, Svartviksvägen 21 A. Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport. 173 Dnr:2014/208 - Hänö 1:1, Hänö Gård. Bygglov för fritidshus. 171 Dnr:2013/217 - Kyrkan 8. Bygglov nybyggnad enbostadshus. 167 Dnr:2014/168 - Kruthuset 3, Högbergsgatan 30. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med burspråk. 166 Dnr:2014/151 - Hillesta 1:22, Hillesta Backafall. Bygglov tillbyggnad av uthus. 169 Dnr:2014/203 - Tureholm 2:250, Oxelvik Granholmen. Bygglov tillbyggnad av ett fritidshus och uthus. 165 Dnr:2013/329 - Sund 3:12, Norra Sundsvägen 11. Rivningslov, Bygglov garage samt inglasning uterum samt fasadändring Dnr:2014/228 Startbesked - Tureholm 2:156, Hagstugevägen 10. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2014/210 9

21 - Överåda 3:152, Brotorpsvägen 39. Bygglov nybyggnad enbostadshus garage. Dnr:2014/91 - Fiskekapellet 1, Västra Långgatan 5. Anmälan ändrad ventilation. Dnr:2014/243 - Hänö 1:1, Hänö Gård. Rivningslov/bygglov fritidshus. Dnr:2013/217 - Norra Husby 7:1, Gamla vägen 6. Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad. Dnr:2014/197 - Tureholm 2:263, Gillbergsvik Fågelsången. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/195 - Utsikten 1, Viktoriagatan 29. Rivningslov, nybyggnad garage, marklov. Dnr:2014/141 - Kyrkan 8, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2014/168 - Vagnhärads-Djupvik 1:52, Öbacksvägen 4. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/241 - Uttern 1, Östra Långgatan 77. Bygglov tillbyggnad altan. Dnr:2014/200 - Stensund 5:43, Slånbärsvägen 3. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/207 - Sund 3:12, Norra Sundsvägen 11. Anmälan tillbyggnad av huvudbyggnad. Dnr:2014/249 Slutbesked - Öbolandet 8:11, Strömmingsberget 10B. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/2 - Öbolandet 22:1, Rävuddsvägen 18. Bygglov tillbyggnad fritidshus, nybyggnad gästhus. Dnr:2014/71 - Fagerhult 2:216, Centrumvägen 22. Bygglov om- och tillbyggnad badhus. Dnr:2011/162 - Skjutsstationen 10, Fiskargatan 12. Bygglov uppsättning markis. Dnr:2014/73 - Predikanten 3, Bygglov utvändig ändring ändrad användning. Dnr:2014/118 - Yttervik 1:4, Viksnäs Ruskudden. Bygglov rivning av fritidshus samt nybyggnad fritidshus. Dnr.2013/205 - Kölen 7, Granitvägen 29. Bygglov utvändig mindre ändring. Dnr:2014/171 - Timmermannen 3, Matrosgatan 6. Bygglov dominant skorsten och installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/173 - Överåda 3:85, Apelvägen 5. Bygglov utvändig ändring. Dnr:2013/223 - Ekebonäs 2:7, Ekebonäs, Ekhaga. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2011/78 - Gistgården 9, Fyrvaktaregatan 6. Bygglov tillfällig åtgärd skyltar. Dnr:2014/163 - Mölna 1:20, Kvarnvägen 10. Bygglov uppsättning plank. Dnr:2013/131 - Tureholm 2:274, Lagnö Gård Magasinet. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/279 - Norrby 8:14, Ljungvägen 23. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum. Dnr:2012/191 - Mättinge 1:35, Mättinge solstrimman. Bygglov tillbyggnad fritidshus och ändring av carport till garage. Dnr:2013/42 - Björklövet 5, Lundagatan 21. Bygglov nybyggnad uthus samt altan och pool. Dnr:2013/316 - Trosa 10:64, Nyängsvägen 26. Bygglov utvändig ändring skärmtak. Dnr:2014/177 - Vagnhärads-Djupvik 1:196, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2012/113 - Västerljungs-Djupvik 1:24, Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/25 10

22 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Öbolandet 43:1, Strömmingsberget 30 D. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/171 - Yxan 1, Industrigatan 31. Bygglov tillbyggnad container och tank. Dnr:2014/103 Slutbevis - Alby 4:28, Albylund Lillebo, Vagnhärad. Tillbyggnad av enbostadshus med byggnadsarean ca 61 kvm till en total byggnadsarea på ca 106 kvm. Dnr:2008/197 - Norra Husby 2:20, Tillbyggnad av och utvändiga ändringar på ett enbostadshus samt uppförande av altan. Dnr:2008/45, 2008/350, 2008/ Beslut om eldstad och startbesked - Hillesta 3:3, Hillesta Hage 2. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/218 - Södra Husby 5:98, Albanoplan 19. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2014/247 Strandskyddsdispens. - Mättinge 1:2, Mättinge Sandbacken. Strandskyddsdispens för väg. S 182. Dnr:2014/158 - Tofsö 2:19, Tofsöholmen. Strandskyddsdispens för uppförande av bastu. S 181. Dnr:2013/198 - Kungsbol 1:13, Torvsnäs Orrliden. Strandskyddsdispens för ett förråd på ca 30 kvm. S 168 Dnr:2014/226 Beslut om återställningsbidrag - Lövsta 1:42, Borttagning av metallramp och trappsteg med räcke. Dnr:2014/6-2 Beslut om dispens färdigställandeskydd - Kyrkan 8, Befrielse från färdigställandeskydd. Dnr:2014/168 11

23 83 Dnr sbn2014/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr 2014/5-38, Borttagning av badkar och iordningställande av duschplats. - Dnr 2014/5-40, Tröskelkilar till ytterdörren för att underlätta för sökanden att komma in och ut i enbostadshuset. - Dnr 2014/5-39, Hårdgörande av yta från infart till entré samt montering ramp upp till viloplan utanför entré. - Dnr 2014/5-44, Handledare innanför ytterdörr med vikfunktion, handledare på vänster sida till trappa till övre plan, uppsättning av stödhandtag (vitt 60 cm) på höger sida vid altandörr och ledstång på båda sidor av trädgårdstrapp varav den vänstra ledstången förlängs ner till trädgården. - Dnr 2014/5-42, Montering av dörröppnare på hissdörr på samma våningsplan där bostaden finns. - Dnr 2014/5-43, Montering av ramp från marken upp till entréviloplanet utmed vänster sida av bostadshuset. Borttagning av 8 st trösklar inne på entréplanet inklusive minimering av trösklar till badrum samt tröskelkilar till entrédörr. Montering av stödhandtag (60 cm) diagonalt i duschplats. 12

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Bergs Gård 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Jonas Knutsson (fp) ersattes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Åda Golf klubb 13:00 14:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Patrik Sundberg (M) ersatte Monica Lindberg (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 10:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Per Insulander (s) ordf Tomas Landskog ersattes av Michael Swedberg (m) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:15 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Trosa Stadshotell 14:00 17:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monika Lindberg (m),ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: Församlingshemmet Trosa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-02 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Tomas Landskog, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Tomas Landskog, ordförande. Per Insulander, justerande

Tisdagen den 2 februari 2016 Vita kommunhuset. Gitte Jutvik-Guterstam (V) Tomas Landskog, ordförande. Per Insulander, justerande Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-02 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Carl von der Esch (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Göran Hammarlund (FP) Britta

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: John Carlsson (C) Mats Johansson (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: John Carlsson (C) Mats Johansson (KD) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-16:10 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-17:00. Mats Johansson (KD) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Sandra Berwing, sekreterare

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-17:00. Mats Johansson (KD) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Sandra Berwing, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-27 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00-17:00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-04-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-05-06 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 15 maj 2014 kl 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-06 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 16.30 ande ledamöter: Tomas Landskog (M), ordförande Carl von der Esch (M), 1:e vice

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN Sida 1 av 6 TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN Förklaringar: TS =Tekniskt samråd, SB =Startbesked, APB = arbetsplatsbesök, mpbb = milliprisbasbelopp, OF = objektsfaktor, HF = handläggningsfaktor, N = justeringsfaktor

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-03-30 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2070-2079 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, kl. 13:30-14:00

Plats och tid: Trosa Stadshotell, kl. 13:30-14:00 Plats och tid: Trosa Stadshotell, kl. 13:30-14:00 Beslutande ledamöter: Carl von der Esch (M), ordf. 42-44, 46-48 Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Bengt Larsson (M) 45 Ersättare:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ändrad användning från bostad till lokal för

Ändrad användning från bostad till lokal för Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF FASTIGHET ÄRENDEMENING BESLUT TFC-Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer