Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist (s) Närvarande ersättare: Kristina Gilbert (m), Michael Swedberg (m) samt John Carlsson (c) Övriga närvarande: Mats Gustafsson, Linda Axelsson, Filip Henley samt Pia Lindbäck från Samhällsbyggnadskontoret Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Maria Wancke Ordförande Tomas Landskog Justerande.. Per Insulander ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Underskrift:... Maria Wancke

2 Innehållsförteckning Dnr 66 Byggenheten informerar sbn13/4 67 Överåda 3:54 sbn13/ Trosa 10:64 sbn13/ Ny detaljplan för Södra Husby 5:34 m.fl i Vagnhärad sbn12/28 70 Ny detaljplan för Lillökan 6 i Trosa sbn12/23 71 Ny detaljplan för Södra Husby 5:117 och 5:106 mfl i Vagnhärad sbn10/ Ny detaljplan för Överåda 2:2, Anderviken sbn13/9 73 Övriga anmälningsärenden sbn13/4 74 Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänsten sbn13/3 75 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn13/1 76 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning sbn13/2 2

3 66 Dnr sbn2013/4 Byggenheten informerar beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Samlad information från byggenheten. 3

4 67 Dnr sbn2013/105 Överåda 3:54 beslutar att sanktionsavgift skall tas ut för olovligt påbörjat byggnadsarbete på fritidshus i enlighet med Plan- och Bygglagen 11 kap 51 och 57. Avgift: 5.500:- Ärendet Byggsanktionsavgift för påbörjat byggnadsarbete utan startbesked. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 4

5 68 Dnr sbn2013/153 Trosa 10:64 beslutar att bevilja tillfälligt bygglov för förlängning av bryggan med en ponton på 18 meter till och med Avgift: 4.620:- Ärendet Tillfälligt bygglov för förlängning av brygga med en ponton på 18 meter. Bygglovet tidsbestäms enligt ovan för att överensstämma med det tidigare bygglovet för den befintliga bryggan. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Arbetsutskottets sammanträde Kopia till Sökanden Akten 5

6 69 Dnr sbn2012/28 Ny detaljplan för Södra Husby 5:34 m.fl., Vagnhärad beslutar att godkänna förslag till utställningsutlåtande att efter revidering godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka planen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande Ärendet Fastigheten Södra Husby 5:34, belägen på Åvägen i Vagnhärad är i gällande detaljplan reglerad som industrifastighet. Ägaren till fastigheten vill långsiktigt förändra användningen av fastigheten genom att möjliggöra lägenheter i befintlig byggnad samt pröva möjligheten till ytterligare exploatering på fastigheten. Efter samråd och granskning föreslås nu ett reviderat förslag godkännas och skickas vidare för slutligt antagande i kommunfullmäktige. Beredning Brev från ägaren till Södra Husby 5:34 daterat s protokoll , 92 s protokoll , 30 s protokoll , 57 Kopia till Akten 6

7 70 Dnr sbn2013/23 Ny detaljplan Lillökan 6 beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till detaljplan för Lillökan 6 Ärendet Fastighetsägaren önskar komplettera med ett garage på fastigheten Lillökan 6. Enligt gällande detaljplan, P64-1, är detta inte möjligt idag. Gällande byggrätt är 250 kvm för huvudbyggnad friliggande i två plan samt 60 kvm för uthus. Fastigheten är bebyggd med ett enplans bostadshus om ca 190 kvm samt ett uthus om ca 90 kvm. Eftersom byggrätten för uthuset är väl utnyttjad är den enda möjligheten till ett garage att bygga till huvudbyggnaden i enlighet med gällande detaljplan. Detta är dock inte lämpligt utifrån hur det ser ut på platsen. I stället förslås en ändring av detaljplanen för aktuell fastighet där byggrätt ges för ett friliggande garage i anslutning till befintlig parkering samt en justering av byggrätten för huvudbyggnaden till dagens förhållande. Därutöver justeras i plankartan den tillfartsväg som var tänkt på 1960-talet och som är dragen över aktuell fastighet och marken görs om till kvartersmark. Detaljplanen genomförs med enkelt planförfarande. Beredning Mail från fastighetsägarens ombud, Kopia till Akten 7

8 71 Dnr sbn2010/431 Ny detaljplan för Södra Husby 5:117 och 5:106 m.fl. i Vagnhärad beslutar att godkänna förslag till samrådsredogörelse att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att efter revidering sända ut förslag till detaljplan för utställning. Ärendet Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya bostäder i Ödesbyområdet i form av ersätta en gammal förskola med ett flerfamiljshus, förtäta med ett nytt hus invid Husby skola samt att planlägga den befintliga Husby skola. Ett förslag till detaljplan för Södra Husby 5:117 och 5:106 har samråtts med berörda sakägare, myndigheter, ledningsdragande verk m fl. Under samrådet har synpunkter lämnats vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Ett reviderat förslag föreslås nu skickas ut för utställning. Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Beredning Protokoll från kommunstyrelsens planutskott, s protokoll, , 16 s protokoll, , 29 s protokoll, , 43 Diskussion Nämnden fick se en illustration över insynen från den högre byggnaden gentemot grannar och man diskuterade även placering av planteringar på området. Kopia till Akten 8

9 72 Dnr sbn 2013/9 Detaljplan för del av Överåda 2:2, Anderviken beslutar att godkänna förslag till samrådsredogörelse att efter revidering uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan på granskning Ärendet Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjliggöra verksamhet invid Anderviken. Inom planområdet tillverkas stenkistor för brygganläggningar samt ved till försäljning. Eftersom området tidigare använts för verksamheter har kommunen bedömt att området även framgent kan användas för den typ av tillverkning som pågår nu. Ett förslag har nu samråtts och de synpunkter som inkommit redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen. Ett reviderat förslag föreslås nu skickas ut för granskning. Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Beredning Brev från ägaren till Överåda 2:2 daterat s protokoll, , 6 s protokoll, , 44 Diskussion Nämnden framhöll vikten av att betoningen i detaljplanen läggs vid detaljplanens utformning och inte på vilken typ av verksamhet som bedrivs på fastigheten. Kopia till Akten 9

10 73 Dnr sbn 2013/4 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga redovisade ärenden till handlingarna Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet rörande strandskyddsdispens för en gärdesgård på fastigheten Trosa Ökenäs 1:1. Mål nr M , Dnr SBN:2011/197 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet rörande strandskyddsdispens på fastigheten Mättinge 1:11. Mål nr M Dnr SBN:2012/292 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen. Med upphävande av länsstyrelsens beslut fastställer mark- och miljödomstolen nämndens beslut den 7 februari 2012 rörande sjöbod med bastu på Trosa Ökenäs 1:1. Dock ska dispensen förenas med villkor. Dispensen medför endast rätt att för det avsedda ändamålet använda det område som till sin yta motsvarar sjöboden. Mål nr M Dnr SBN: 2011/224 Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut och visar ärendet åter till nämnden för erforderlig handläggning rörande förhandsbesked på Västerljungs- Djupvik 1:25. Dnr LS: Dnr SBN:2012/330 Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av stängsel och grind på fastigheten Mättinge 1:5. Dnr LS: Dnr SBN: Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd för överklagandet av strandskyddsdispensen för väg på fastigheten Tureholm 2:61. Målnr: M Dnr: SBN:2011/174 Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen avvisar överklagandena rörande strandskyddsdispens för grind och stängsel på Mättinge 1:5. Dnr LS: Dnr SBN:2012/384 Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen bifaller Naturskyddsföreningens överklagande rörande strandskyddsdispens för uppförande av gäststuga inom fastigheten Bokö 1:6. Dnr LS: , Dnr SBN:2012/210 10

11 Ordförandebeslut Beslut om avslag av ansökan för bostadsanpassning. Dnr:2013/

12 74 Dnr sbn 2013/3 Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänsten beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Ansökan om hantering av brandfarlig vara enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Dnr: Sökanden: OK-Q8 Löfstrand & Lindins Mack AB 12

13 75 Dnr sbn 2013/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna Bygg och rivningslov - Fänsåker1:29, Bygglov tillfälligåtgärd för en byggskylt Dnr:2013/190 - Överåda 3:54, Brotorpsvägen 7. Bygglov utvändig ändring. 157 Dnr:2013/105 - Långnäs 3:9, Skogsstigen 24. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 141 Dnr:2013/154 - Vagnhärads-Djupvik 1:48, Öbacksvägen 12. Bygglov för ändrad användning del av byggnad. 143 Dnr:2013/103 - Överåda 3:95, Apelvägen 12. Bygglov tillbyggnad enbostadshus med ett uterum. 142 Dnr:2013/119 - Alby 4:57, Åshorn. Förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus. 135 Dnr:2013/65 - Notökan 11, Landsortsgatan 140. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus, balkong. 140 Dnr:2013/136 - Fregatten 4, Fågelögatan 45. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. 161 Dnr:2013/145 - Notökan 15, Bokögatan 6. Bygglov för takkupa. 160 Dnr:2013/148 - Norra Husby 2:10, Kvarnvägen 3. Bygglov tillbyggnad av ateljé. 159 Dnr:2013/143 - Överåda 3:122, Rivning av del av fritidshus och bygglov för tillbyggnad fritidshus. 156 Dnr:2013/134 - Kyrkan 6, Västra Långgatan 43. Rivning av förrådsbyggnad. 158 Dnr:2013/174 - Marknaden 4, Bygglov för uppförande av två flerbostadshus med 8 lägenheter. 154 Dnr:2013/189 - Tureholm 2:212, Lövhagsvägen 6. Bygglov för nybyggnad fritidshus och garage samt marklov. 162 Dnr:2013/127 - Skotet 3, Malmvägen 6. Rivning av två uthus och bygglov för nybyggnad av två uthus. Ett garage och en gäststuga. 145 Dnr:2013/158 - Tureholm 2:376, Bygglov för nybyggnad enbostadshus samt marklov för fällning av träd Dnr:2013/107 - Babord 3, Granitvägen 41. Bygglov tillbyggnad fritidshus. 144 Dnr:2013/102 - Hunga 7:11 Bygglov ändring av tidigare lov. 151 Dnr:2013/132 - Yxan 2, Bråtagatan 1. Bygglov tillfällig åtgärd för nybyggnad av uthus. 149 Dnr:2013/168 - Tureholm 2:277, Bygglov för tillfällig åtgärd värmecentral och byggskylt. 147 Dnr:2013/106 - Vikingaskeppet 2, Hänögatan 3. Marklov utfyllnad. 148, Dnr;2013/170 - Enigheten 6, Vikstensgatan 3. Bygglov utvändig ändring. 146 Dnr:2013/146 - Utsikten 4, Viktoriagatan 23. Bygglov för ändrad användning av förråd till praktik och mottagning, 167 Dnr:2013/178 - Storökan 16, Allégatan 12. Bygglov tillbyggnad enbostadshus med ett garage, inglasad altan och tillbyggnad kök. 163 Dnr:2012/393 13

14 - Skärlagskistan 5, Tomtagatan 1. Rivning av carport och nybyggnad med förråd. 196 Dnr:2013/199 - Färgaren 4, Västra Långgatan 38. Rivningslov av uthus och bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och gårdshus. 155 Dnr:2013/98 - Fagerhult 2:84, Stenåldersvägen 52. Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring. 153 Dnr:2013/188 - Överåda 3:198, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. 152 Dnr:2013/120 - Turehollm 2:308, Gillbergsvik. Bygglov nybyggnad uthus. 170 Dnr:2013/169 - Stämjärnet 5, Industrigatan 3. Bygglov utvändig ändring samt tillbyggnad. 184 Dnr:2013/202 - Björke 8:1, Römora. Rivningslov och bygglov av fritidshus. 198 Dnr:2013/91 - Fagerhult 2:10, Stationsvägen 1. Bygglov för tillbyggnad av kiosk Dnr:2013/191 - Öbolandet 43:1, Strömmingsberget 30D. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. 189 Dnr:2013/171 - Stenbrottet 6, Högbergsgatan 31. Bygglov för nybyggnad av uthus (garage), ändrad användning av garage och fasadändring. 176 Dnr:2012/226 - Kroka 1:8, Häradsvallen. Bygglov för nybyggnad kiosk. 197 Dnr:2013/193 - Tofsö 5:180. Tofsö 1. Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och uthus. 172 Dnr:2013/ Tofsö 5:178, Trydalsvägen 6. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. 171 Dnr:2013/ Trosa 10:64, Askögatan. Bygglov för en teknikbod. 195 Dnr:2013/204 - Vikingaskeppet 10, Östermalmsvägen 26. Bygglov för utvändig ändring. 203 Dnr:2013/197 - Fartyget 4, Ejdergatan 8. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum. 169 Dnr;2013/186 - Öbolandet 30:2, Edanövägen 42, Bygglov tillbyggnad enbostadshus. 168 Dnr:2013/ Yxan4, Industrigatan 29. Stämjärnet 5, Industrigatan 3. Bygglov för uppsättning av fasadskyltar. 182 Dnr:2013/160 - Fagerhult 2:8, Skolvägen 9. Bygglov för tillfällig åtgärd. Evakueringslägenheter och byggskylt. 183 Dnr:2013/177 - Seglet 13, Segelgatan 5. Marklov pool med trädäck runt om. 175 Dnr:2013/166 - Mättinge 1:26, Mättinge. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 188 Dnr:2013/139 - Öbolandet 35:1, Öbolandsvägen 27. Bygglov för uppförande av altan. 194 Dnr:2013/125 - Öbolandet 9:18, Strömmingsberget 31B. Marklov, ändring av tidigare lov 2012/ Dnr:2013/165 - Yxan 4, Industrigatan 29. Bygglov för uppställning av container. 191 Dnr:2013/203 - Södra Husby 5:34, Åvägen 16. Rivning av tillbyggnader samt fasadändring Dnr:2013/185 - Notkarlen 8, Östra Långgatan 20. Bygglov för utvändig ändring. 207 Dnr:2013/172 - Öbolandet 2:1, Edanövägen 1. Bygglov för plank vid återvinningsstationen. 206 Dnr:2013/159 - Långnäs 3:20, Långnäsvägen 24. Marklov för ombyggnad av kaj Dnr:2013/163 14

15 - Brogården 1, Västra Långgatan 10. Bygglov utvändig ändring. 185 Dnr:2013/161 - Alby 4:35, Lundbyvägen 11. Förhandsbesked för lokalisering av tre bostäder. 181 Dnr:2013/97 Beslut - Tofsö 5:178, Trydalsvägen 6. Befrielse från byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Dnr:2013/179 - Tofsö 5:180, Tofsö 1. Befrielse från byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Dnr:2013/180 - Sund 4:109, Norra Sundsvägen 132. Befrielse från byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Dnr:2012/157 Kontrollplan - Tureholm 2:154, Lilla Uttervik, Trosa. Rivning gäststuga, nybyggnad av gäststuga inkl installation av eldstad och nybyggnad av matkällare. Dnr:2011/180 Startbesked - Marknaden 6, Bygglov förlängning av lov, dnr:2010/27 nybyggnad av flerbostadshus. Dnr:2012/388 - Fagerhult 2:10, Stationsvägen 1. Bygglov tillbyggnad. Dnr:2013/191 - Tofsö 5:178, Trydalsvägen 6. Bygglov nybyggnad enbostadshus och uthus. Dnr:2013/179 - Tofsö 5:180, Tofsö 1. Bygglov nybyggnad enbostadshus och 2 st uthus. Dnr:2013/180 - Bostället 4, Betesgången 8. Bygglov utvändig ändring takfönster. Dnr:2013/96 - Långnäs 3:8, Skogsstigen 28. Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage. Dnr:2013/100 - Storökan 16, Allégatan 12. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2012/393 - ALby 4:32, Albyvägen 6. Bygglov tillbyggnad enbostadshus altan, utespa och bubbepool. Dnr: 2013/81 - Tureholm 2:376, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2013/107 - Lånesta 4:4, Nya Industrivägen 3. Bygglov till- och ombyggnad av affärslokal. Dnr:2012/362 - Lotsbåten 4, Skärlagsgatan 38L. Bygglov inglasning. Dnr:2013/73 - Fartyget 4, Ejdergatan 8. Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum. Dnr:2013/186 - Sund 4:109, Norra Sundsvägen 132. Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2012/157 - Norra Husby 2:10, Kvarnvägen 3. Bygglov tillbyggnad ateljé. Dnr:2013/143 - Tureholm 2:212, Lövhagsvägen 6. Bygglov nybyggnad fritidshus, garage, anläggande av pool och marklov. Dnr:2013/127 - Överåda 3:122, Rivning av del av fritidshus och bygglov för tillbyggnad fritidshus. Dnr:2013/134 - Notökan 11, Landsortsgatan 22. Bygglov av enbostadshus med en balkong. Dnr:2013/136 - Norrby 8:21, Hammarbyvägen 7. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2013/126 - Överåda 3:198. Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2013/120 - Stensund 5:72, Lillsvängen 13. Bygglov tillbyggnad terrass och ändrad färgsättning fönster. Dnr:2013/118 - Färgaren 4, Västra Långgatan 38. Rivning av uthus och gårdshus. Dnr:2013/98 15

16 - Gisekvarn 3:75, Bygglov nybyggnad av gäststuga. Dnr:2013/350 - Öbolandet 30:2, Edanövägen 42. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2013/167 - Notökan 17, Bokögatan 10. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2011/185 - Stämjärnet 5, Industrigatan 3. Bygglov takhöjning, invändig ändring. Dnr:2012/378 Slutbesked - Skutan 8, Hänögatan 12. Marklov nybyggnad av pool och uppförande av plank. Dnr:2013/128 - Stensund 5:96, Måbärsvägen 7. Anmälan om installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/164 - Sund 3:12, Norra Sundsvägen 11. Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2013/211 - Seglet 6, Durkgatan 3. Bygglov nybyggnad av skärmtak. Dnr:2013/94 - Vagnhärads-Djupvik 1:48, Öbacksvägen 12. Bygglov ändrad användning. Dnr:2013/103 - Virket 2, Bråtagatan 12. Bygglov nybyggnad industribyggnad. Dnr:2012/327 - Kungsstrand 2, Kungsstrand 4D. Bygglov inglasning. Dnr:2013/72 - Öbolandet 4:7, Bygdevägen 11. Bygglov tillbyggnad. Dnr:2011/227 - Mölna 2:19, Stationsvägen 16B. Bygglov veranda. Dnr:2012/343 - Tofsö 5:174. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2012/177 - Skärgårdsägen 5, Länsmansgatan 9. Bygglov ombyggnad carport till groventre. Dnr:2013/35 - Tofsö 5:66, Älgstigen 22. Bygglov tillbyggnad fritidshus med ett inglasat uterum. Dnr:2012/244 - Hökö 1:3, Tillbyggnad fritidshus. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2012/247 - Telegrafisten 4, Kungsstrand 5. Bygglov tillbyggnad enbostadshus. Dnr:2012/146 - Kvarnvingen 4, Nyängsvägen 49Z. Bygglov inglasning av altan. Dnr:2012/228 - Ödesby 1:55, Julafotsvägen 9. Bygglov inglasning. Dnr:2013/75 - Öbolandet 13:5, Edanövägen 30. Bygglov tillbyggnad fritidshus. Dnr:2011/154 - Skäret 5, Gustavsbergsgatan 27. Bygglov utvändig ändring tak på garage. Dnr:2013/87 - Sille 1:53, Ullaberg. Bygglov nybyggnad carport, plank. Dnr:2012/261 - Trosaskogen 1:1, Hållsnäs 1. Bygglov rivning fritidshus samt nybyggnad av fritidshus. Dnr:2011/144 - Stensund 5:104, Slånbärsvägen 6. Anmälan installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/33 - Gisekvarn 2:30, Kouddsvägen 3. Anmälan installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/129 - Källvik 1:68, Ökenäsvägen 7. Bygglov nybyggnad fritidshus. Dnr:2012/232 - Norrby 8:17, Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2011/96 - Vagnhärads-Djupvik 1:29, Gråuddsvägen 5. Bygglov nybyggnad uthus. Dnr:2013/45 - Öbolandet 34:9, Öbolandsvägen 7. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2013/61 16

17 Tillfälligt slutbesked (Interimistiskt slutbesked) - Bostället 50, Boställsgatan 9. Bygglov tillbyggnad av Skärlagsskolan, fritids. Dnr:2013/137 - Södra Husby 5:36, Bygglov nybyggnad förskola. Dnr:2013/115 - Vagnhärads-Djupvik 1:56, Öbacksvägen 9. Bygglov tillbyggnad enbostadshus och gäststuga. Dnr:2012/135 - Öbolandet 8:13, Strömmingsberget 12B. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2012/386 - Städet 4, Redskapsvägen 1. Bygglov nybyggnad av kontorshus. Dnr:2012/314 - Hunga 7:10, Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport/förråd. Dnr:2012/172 - Överåda 3:91, Apelvägen 4. Bygglov nybyggnad enbostadshus. Dnr:2012/86 - Öbolandet 16:1, Gloruddsvägen 25. Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage, förråd samt sjöstuga. Dnr:2012/141 - Hunga 7:11, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage. Dnr:2012/173 - Öbolandet 4:6, Bygdevägen 13. Rivningslov fritidshus, bygglov enbostadshus. Dnr:2012/23 - Bostället 50, Boställsgatan 9. Bygglov fasadändring ändrad planlösning skola. Dnr:2012/363 - Stensund 5:2, Bygglov nybyggnad 4 studentstugor. Dnr:2011/112 Slutbevis - Ryssland 1:4, Västerljung. Uppförande av dubbelgarage. Dnr:2010/269 - Östra Fågelö 1:7, Lindholmen Trosa. Rivning uthus, uppförande nav uthus samt byte av fönster i huvudbyggnad. Dnr:2011/138 - Tuna 1:15, Frituna, Åshorn, Trosa. Uppförande av uthus med byggnadsarean ca 55 kvm. Dnr:2008/104 - Södra Husby 5:126, Högtidsvägen 26, Vagnhärad. Uppförande av enbostadshus med ihopbyggt garage. Dnr:2007/432 - Gisetorp 2:2, Stockvik, Gisetorp, Västerljung. Uppförande av verkstad/uthus. Dnr:2008/47 - Vackelbo 3:2, Tallåsen, Västerljung. Uppförande av vagnslider/garage. Dnr:2011/84 - Tomtaäng 9, Tomtaäng 20, Trosa. Uppförande av enbostadshus med garage. Dnr:2009/374 - Skärfogden 1, Hertig Karls väg 12, Trosa. Större fasadändring. Dnr:2008/113 - Öbolandet 41:5, Svartviksudden 21, Trosa. Uppförande av garage och sjöbod. Dnr: 2010/398 - Långnäs 3:29, Backstigen 3, Trosa. Tillbyggnad av enbostadshus med byggnadsarean ca 40 kvm samt uppförande av terrass. Dnr: 2008/60 - Södra Husby 5:129, Nyårsvägen 3, Vagnhärad. Uppförande av enbostadshus och garage. Dnr:2008/196 Beslut om eldstad och startbesked. - Sund 3:12, Norra Sundsvägen 11. Installation av eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2013/211 - Sörby 1:6, Solbacken. Installation av eldstäder och ny rökkanal samt eldstad till befintlig rökkanal. Dnr:2013/183 - Långnäs 4:15, Långnäsvägen 3. Installation av kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/220 - Tureholm 2:328, Tureholm 1. Installation av eldstad och vedspis till befintliga rökkanaler. Dnr:2013/219 17

18 - Södra Husby 5:80, Albanoplan 18. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/214 - Öbolandet 9:13, Edanövägen 10. Installation av kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/225 - Fören 2, Strandvägen 56. Installation av kassett i befintlig rökkanal. Dnr:2013/238 - Överåda 3:97, Apelvägen 14. Installation av eldstad och rökkanal. Dnr:2013/224 Bygganmälan - Tureholm 2:154, Lilla Uttervik, Trosa, Rivning av gäststuga, nybyggnad av gäststuga inkl installation av eldstad och nybyggnad av matkällare. Dnr:2011/180 Rivningsanmälan - Kyrkan 1, Smäckbrogatan 17. Anmälan om rivning av skorsten. Dnr:2013/212 Strandskyddsdispens - Mättinge 1.18, Folkvik 2. Byggnation av trädäck mellan brygga och sjöbod. Dnr:2013/151 - Tureholm 2:369, Käftudden 3. Nybyggnad av ett garage. Dnr:2013/173-18

19 76 Dnr sbn 2013/2 Anmälan av delegationsbeslut, bostadsanpassning beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna - Dnr:2013/5-30, Borttagning av invändiga trösklar och minimering av trösklar till badrum/wc samt kil på insidan till entré till bostaden. - Dnr:2013/5-26, Montering stödhandtag vid badkaret, borttagning av trösklar hall/kök, hall/matrum, hall/sovrum och hall/kontor samt installation av trapphiss till källare. - Dnr:2013/5-27, Breddning av dörr med 10 cm till badrum och anpassning av tröskelramp dito samt utvändig ramp (viloplan) anpassas till marknivån. - Dnr:2013/5-28, Borttagning av trösklar till kök, badrum, sovrum och vardagsrum samt montering av ledstång till entrén. - Dnr:2013/5-20, Stolshiss till övervåning, ramp till entrén, tröskelkilar vid entré, minimering av samtliga trösklar på båda planen samt stödhandtag i badrum och vid hiss på övre plan. - Dnr:2013/5-21, Borttagning av badkar och iordningställande av duschplats. - Dnr:2013/5-24, Montering ramp utvändigt till entré, kil invändigt vid entré, avfasning av tröskel till altan, montering automatiktröskel på altandörr med borstlist, ramp utvändigt vid altandörr, tröskelkil invändigt vid altandörr samt montering/installation av trappstolshiss mellan entré och övre plan. - Dnr:2013/5-25, Montering av ramp till entrédörr, uppsättning av två stödhandtag inne vid duschen. - Dnr:2013/5-33, Installation av automatisk dörröppnare till entréporten och höjning av markplattor vid entréporten för att minimera höjdskillnaden till denne utvändigt. - Dnr:2013/5-31, Hissanordning från altanen till gräsyta och växtlighet på baksidan av bostaden. 19

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Åda Golf klubb 13:00 14:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Patrik Sundberg (M) ersatte Monica Lindberg (M) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Bergs Gård 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist (s) Jonas Knutsson (fp) ersattes

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Michael Swedberg (m) ersatte Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:15 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 10:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Per Insulander (s) ordf Tomas Landskog ersattes av Michael Swedberg (m) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30

Plats och tid: Församlingshemmet Trosa kl 14:00-16:30 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: Församlingshemmet Trosa

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 15 mars 2016 Kommunhuset. John Carlsson (C) Linda Axelsson, planchef Maria Wancke, sekreterare. Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-15 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer