RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, Per Ericsson, fp, 65-73, Tore Lindkvist, s Linus Gustavsson, fp Eivor Hansson, s, 65-74, Lena Karstensson, m tjg ersättare, 67, 74 Margareta Yngveson, s Oscar Revoledo, s, tjg ersättare 65-74, Christer Falk, m Heine Albertsson, m, 65-66, Övriga deltagare: David Gillanders, stadsarkitekt Lena Karstensson, m, obs ersättare, 65-66, Kerstin Engström, nämndsekreterare 68-73, Emina Kovacic, planarkitekt, 65 Karin Svensson, planarkitekt, 66 Utses att justera: Christer Falk Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Christer Falk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 2003/555 Torkö - Planprogram Planprogrammet för Torkö har varit utsänt för programsamråd under tiden 12 januari 2 februari Synpunkter har inkommit ifrån Länsstyrelsen Blekinge län, Räddningstjänsten Östra Blekinge, XXXXX, Lidingö, Ronneby Miljö & Teknik AB, Försvarsmakten, Tekniska nämnden, Listerby samhällsförening, Vägverket, TeliaSonera, XXXXX, Rödeby, Blekinge Museum, Ronneby polisområde, Kommunstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Planarkitekten redovisar inkomna synpunkter. att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag att planavtal tecknas med exploatören Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag och att teckna ett planavtal med exploatören.

3 Byggnadsnämnden Dnr 2003/136 Detaljplan för Kullen Planprogrammet för kv Kullen har varit utsänt för programsamråd under tiden 20 februari till 12 mars Synpunkter har inkommit ifrån Lantmäterimyndigheten, Ronneby Miljö & Teknik AB. Stadsarkitekten redovisar inkomna synpunkter samt samrådsredogörelse. Med anledning av inkomna synpunkter föreslås att detaljplanen delas i två delar. Den östra delen som bl a innehåller Kullen 4 föreslås föras fram som enkelt planförslag med syfte att tillåta hotellverksamhet samt reda ut tillfarten till föreslagen ingång till hotellet. Den västra delen av planen föreslås föras vidare som normalt planförslag med syftet att reda ut hur man kan bevara befintliga byggnader och utveckla nya bostäder. att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att revidera planförslaget enligt ovan. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med stadsarkitektens förslag.

4 Byggnadsnämnden Dnr 2001/795 Makrilla 1:10, 1:11 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (förlängning) PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom område för friluftslivet och delvis inom strandskyddsområde. 94/2002 beviljade byggnadsnämnden positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Huset ska placeras 80 m från stranden med en tomtavgränsning inte mindre än 70 m från stranden. Tomten skall vara väl avskild. Hänsyn till kraftledning skall tas vid placering av huset inkom en skrivelse med ansökan om att få förhandsbeskedet förlängt. att bevilja en förlängning av förhandsbeskedet Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Positivt förhandsbesked beviljas. Huset ska placeras 80 m från stranden med en tomtavgränsning inte mindre än 70 m från stranden. Tomten skall vara väl avskild. Hänsyn till kraftledning skall tas vid placering av huset. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja ärendet. Heine Albertsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

5 Byggnadsnämnden Dnr 2004/9 Skarup 2:7 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom flygbullerpåverkat område (80-90 dba). Ansökan avser nybyggnad av två fritidshus utanför strandskyddsområdet. Fortifikationsverket har inget att erinra mot förslaget under förutsättningen att fritidshusen uppföres med ljudisolering enligt BBR 94. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande i ärendet, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 22. Några erinringar har inte inkommit. Tekniska krav bl a ljudisolering kommer att ställas vid byggsamråd. att bevilja positivt förhandsbesked Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja ärendet.

6 Byggnadsnämnden Dnr 2003/995 Kartaby 4:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Fast.adress: Avesjövägen 19 PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse inom flygbullerpåverkat område (70-80 dba). Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Fortifikationsverket har inget att erinra mot förslaget under förutsättningen att fritidshusen uppföres med ljudisolering enligt BBR 94. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande i ärendet, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 22. Några erinringar har inte inkommit. Tekniska krav bl a ljudisolering kommer att ställas vid byggsamråd. Stadsarkitektens förslag: att ärendet behandlas på byggnadsnämnden. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja ärendet.

7 Byggnadsnämnden Dnr 2003/950 Ängsjömåla 1:12 Nybyggnad av enbostadshus (rivn av bef) Fast.adress: Bergsmålavägen 24 PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Ansökan avser rivning av befintligt hus samt nybyggnad av enbostadshus på samma plats. att bevilja bygglov samt medge strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus inom väl hävdad och ianspråktagen tomt. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Strandskyddsdispens medges. Nybyggnad av enbostadshus sker på samma plats som tidigare byggnad inom väl hävdad och ianspråktagen tomt. Rivningslov för bef hus beviljas, jml PBL 8 kap 16. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. VA-ansökan till Miljö- och hälsoskyddskontoret måste lämnas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM För kännedom: Länsstyrelsen Naturvårdsverket

8 Byggnadsnämnden Dnr 2004/4 Droppemåla 1:152 Tillbyggnad av enbostadshus med uterum och till-/påbyggnad av garage Fast.adress: Tärnvägen 12 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. Huvudbyggnad får uppgå till max 160 m 2, uthus max 60 m 2, 38 o taklutning. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 166,2 m 2 och garage 32 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum om 35,8 m 2 samt tillbyggnad av garage med carport/förråd 28 m 2 (påbyggnad 46,2 m 2 ). Total byggnadsarea efter tillbyggnad 262 m 2. Stadsarkitektens förslag: att ärendet behandlas på byggnadsnämnden inkom reviderade ritningar. Tillbyggnad av enbostadshus med uterum uppgår till 19,5 m 2, tillbyggnad av garage med carport/förråd 28 m 2. Total byggnadsarea 245,7 m 2. Avvikelse medges från planbestämmelserna för större byggnadsyta än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM

9 Byggnadsnämnden Dnr 2004/5 Droppemåla 1:11 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Ekenäsvägen 50 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt vars areal är större än m 2 och som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsyta än 200 m 2. Uthus och fristående gårdsbyggnader får inte uppta större sammanlagd yta än 50 m 2. På med I betecknat område får huvudbyggnad inte uppföras till större höjd än 4,5 meter. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 92,8 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av huvudbyggnad med 66,7 m 2. Totalt 159,5 m 2. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande, jml plan- och bygglagen 8 kap 22. Inga erinringar har inkommit. Tillbyggnaden avviker från planförslaget avseende byggnadshöjd. Befintlig byggnadskropp är dock högre än föreslagen tillbyggnad. Avvikelse från gällande detaljplan bör därför kunna medges. En planutredning för området pågår. att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och medge avvikelse för högre byggnadshöjd än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Avvikelse medges från planbestämmelserna för högre byggnadshöjd än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan. forts

10 Byggnadsnämnden forts 72 Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM För kännedom: Fastighetsägarna till Droppemåla 1:12, 1:36, 1:38, 1:39 och 1:53

11 Byggnadsnämnden Dnr 2004/50 Droppemåla 1:209 Nybyggnad av enbostadshus Fast.adress: Droppemålavägen 11 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Inom med B betecknat område får avståndet mellan bostadshus /fritidsstugor/ inte understiga 20 m. Då särskilda skäl föreligger i form av naturliga hinder såsom större stenblock, växande träd, vattensjuk mark e dyl må mindre avstånd kunna medgivas, dock ej under 12 m. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 m. Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 o. Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus om 146,5 m 2 och garage 46,5 m 2. Byggnadshöjden vid den södra fasaden uppgår till 3,8 meter. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande, jml plan- och bygglagen 8 kap 22. Ägaren till fastigheten Droppemåla 1:211 har inkommit med skrivelse och finner förslaget inte helt oproblematisk. Han har bl a svårt att se de arkitektoniska kvaliteterna i förslaget. Dessutom har han funderingar på lösningen av dagvatten från tomten. Vidare ställer han ett antal frågor om hantering av grönområden m m som inte berör bygglovsfrågan. Dessa vidarebefordras till parkenheten. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Stadsarkitektens förslag: att ärendet behandlas på byggnadsnämnden. Avvikelse medges från planbestämmelserna för högre byggnadshöjd än vad planen medger. Avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte samt anses ej medföra någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. forts

12 Byggnadsnämnden forts 73 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM För kännedom: Parkenheten

13 Byggnadsnämnden Dnr 2004/176 Hjorten 1, byggnad E Förhandsbesked för inglasning av balkonger Växjö Byggkonsult AB, Klostergatan 13, Växjö PBL 8:34. För fastigheten gäller detaljplan /B III/ inkom en begäran om förhandsbesked för inglasning av balkongerna på byggnad E, kv Hjorten. Stadsarkitektens förslag: att bevilja positivt förhandsbesked Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Per Ericsson och Gunnar Ferm anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Exp: Växjö Byggkonsult AB

14 Byggnadsnämnden Dnr 2003/957 Häggatorp 1:119 Nybyggnad av IT-hus Fast.adress: Värperydsvägen 17 Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av IT-hus om 4,2 m 2 placerat på prickmark. Grannemedgivande föreligger. att ärendet behandlas på byggnadsnämnden. Byggnation sker på prickmark. Detta är en mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte samt anses inte ha någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Eivor Hansson och Oscar Revoledo anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Bilaga: PM Exp: Ronneby Miljö & Teknik AB

15 Byggnadsnämnden Dnr 2004/115 Droppemåla 1:87 Tidsbegränsat bygglov för transformatorstation Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser tidsbegränsat lov för en transformatorstation placerad inom nya planområdet Droppemåla på område som utgör natur enligt planen. Avsikten är att omplacera stationen på enligt detaljplan avsedd plats då hela planområdet är utbyggt. att tidsbegränsat lov beviljas för en tid av 5 år. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Tidsbegränsat bygglov beviljas, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14. Bygglov upphör att gälla Eivor Hansson och Oscar Revoledo anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Bilaga: PM Exp: Ronneby Miljö & Teknik AB

16 Byggnadsnämnden Dnr 2003/845 Kalleberga 6:33 Rivning av uthus, nybyggnad av lokal och garage Fast.adress: Kallebergavägen 5 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus/gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd byggnadsyta än 160 m 2. Uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större yta än 40 m 2 Fastigheten ligger inom flygbullerpåverkat område, dba. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 91,5 m 2 och befintligt gårdshus 26 m 2. Ansökan avser rivning av uthus. Nybyggnad av lokal och garage om 96 m 2. Byggnadsnämnden har för avsikt att avslå framställningen. Den redovisade lokalen/garaget överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea, verksamheten är inte förenlig med planbestämmelserna, byggnation sker över tomtgräns och delvis på prickmark och sammantaget kan detta inte anses som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Byggnadsnämnden har för avsikt att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap /2003 beslutade byggnadsnämnden att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Något yttrande har inte inkommit. att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. Uthus m m får inte uppta större areal än 40 m 2. Endast bostadsändamål är tillåten. Byggnation sker delvis på prickmark. Avstegen kan ej anses som mindre avvikelse. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. forts

17 Byggnadsnämnden forts 77 Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. Uthus m m får inte uppta större areal än 40 m 2. Endast bostadsändamål är tillåten. Byggnation sker delvis på prickmark. Avstegen kan ej anses som mindre avvikelse.

18 Byggnadsnämnden Dnr 2003/739 Norra Eringsboda 1:115 Nybyggnad av växthus/försäljningslokal PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/. Ansökan avser tillbyggnad av ett befintligt garage med en försäljningslokal (växthus) om 99 m 2. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 22. Några erinringar har inte inkommit. Förslaget innebär en avvikelse från gällande plan som anger bostadsändamål. Verksamheten är dock etablerad på plats sedan tidigare. att bevilja bygglov och medge avvikelse från gällande detaljplan. Åtgärden anses vara en mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte samt anses inte ha någon negativ omgivningspåverkan Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Avvikelse medges från gällande detaljplan. Åtgärden anses vara av mindre avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte samt anses ej ha någon negativ omgivningspåverkan. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM

19 Byggnadsnämnden Dnr 2002/584 Svenstorp 2:2 Mast och teknikbodar Vodafone Sverige AB, Karlskrona 391/2002 beviljades bygglov för en 12 m hög mast och tre teknikbodar. 369/2002 beviljades bygglov för en teknikbod. Ärendena överklagades till länsstyrelsen inkom länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut och visar ärendena åter till byggnadsnämnden för ny handläggning. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 22. Tre skrivelser har inkommit. Skrivelserna har varit utsända till nämndens ledamöter. I skrivelserna framförs oro över strålningsrisken från masten och att bygglov inte ska beviljas för masten på vattentornet. Alla nya master kräver bygglov enligt PBL 8 kap 2 punkt 5. Lovplikten har tillkommit för att kunna bedöma hur master inverkar på stads- och landskapsbilen och hur säkerhetsfrågorna beaktas. Enligt kommunens antagna mastpolicy ska i första hand placering sökas på tekniska anläggningar, som exempelvis vattentornen och högre skorstenar, befintliga master och höga stolpar eller industribyggnader. att bevilja bygglov för uppförande av en 12 m hög mast och två teknikbodar. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Bygglov beviljas för uppförande av en 12 m hög mast och två teknikbodar. Bifogade PM skall följas. forts

20 Byggnadsnämnden forts 79 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Vodafone Sverige AB Fastighetsägarna: Svenstorp 2:49, 2:93, 2:95. Besvärshänvisning till Länsstyrelsen, jml PBL 8 kap 27 1, bifogas. För kännedom: Fastighetsägarna till Svenstorp 2:54, 2:56, 2:61 och 2:94.

21 Byggnadsnämnden Dnr 2003/988 Ändring av vägadresser Vid samkörning av kommunens adressregister och folkbokföringsadresser har det framkommit att det förekommer förväxlingar mellan de boende på servicehemmet Björkliden, där namnet Björkliden ingår i adressen och har egen nummerserie samt boende på två vägavsnitt i närheten som också har adress med vägnamnet Björkliden. För att undvika förväxlingar föreslås att norra delen av vägen får vägnamnet Norra Björklidsvägen och den södra får vägnamnet Södra Björklidsvägen. Nuvarande adressnummer kan behållas. Namnberedningen godkänner förslaget till namnändringen. Byggnadsnämnden beslutade 16/2004 att informera posten och de boende utmed de aktuella vägadresserna samt ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter om den föreslagna namnändringen. Några erinringar har inte inkommit. att ändra vägnamnet Björkliden i Eringsboda så att norra delen av vägen får vägnamnet Norra Björklidsvägen och den södra får vägnamnet Södra Björklidsvägen. Nuvarande adressnummer bibehålls. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Byggnadsnämnden beslutar ändra vägnamnet Björkliden till Norra respektive Södra Björklidsvägen. Nuvarande adressnummer bibehålls.

22 Byggnadsnämnden Dnr 2004/104 Droppemåla 1:87 Förslag till gatunamn Namnberedningen Föreligger förslag till gatunamn i det nya planområdet Droppemåla. Namnberedningen föreslår: Korallvägen, Kristallvägen, Algvägen, Fossilvägen och Sjöborrevägen. Motivering till namnförslagen är att området ligger nära havet och att det har brutits sten i området. Namnberedningens beslutsförslag: att anta nya vägnamn inom planområdet Droppemåla 1:87: Korallvägen, Kristallvägen, Algvägen, Fossilvägen och Sjöborrevägen. Byggnadsnämnden beslutar enligt namnberedningens förslag. Byggnadsnämnden beslutar att anta de nya vägnamnen Korallvägen, Kristallvägen, Algvägen, Fossilvägen och Sjöborrevägen som ligger inom det nya planområdet Droppemåla 1:87. Exp: Namnberedningen

23 Byggnadsnämnden Dnr 2004/88 Remiss Risanäs 1:18, 1:24, 1:30, 1:41 Anhållan om att få förvärva mark Kommunstyrelsen XXXXX har i skrivelse till kommunstyrelsen bett om att få del av fastigheten Risanäs 7:2 införlivad med sin fastigheten Risanäs 1:18. Hon skriver bl.a. att hon överraskades i somras att kommunen fällt en massa grenar och buskar i främre hörnet på vad hon trodde var sin tomt. Hon köpte tomten i tron att marken tillhörde sin tomt. Hon menar att om marken inte tillhör henne vill hon få markbiten införlivad med sin tomt. Ärendet har remitterats till Byggnadsnämnden för yttrande. Den aktuella markbiten är en del av Risanäs 7:2 som sticker mellan Risanäs 1:24 och Risanäs 5:1. Markbiten tillhör kommunen och avsikten var att markbiten skulle utgöra en möjlig tillfart till Risanäs 1:18 om byggnation skedde på Risanäs 1:24. Parkenheten har inget att erinra mot en försäljning. Detaljplanen lägger inget hinder i vägen heller. att meddela Kommunstyrelsen att Byggnadsnämnden inte har något att erinra mot en försäljning av den del av Risanäs 7:2 som ligger mellan Risanäs 1:24 och Risanäs 5:1. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Byggnadsnämnden beslutar meddela Kommunstyrelsen att Byggnadsnämnden inte har något att erinra mot en försäljning av den del av Risanäs 7:2 som ligger mellan Risanäs 1:24 och Risanäs 5:1. Exp: Kommunstyrelsen

24 Byggnadsnämnden Dnr 2004/65 Remiss Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om uppdrag till Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden att upprätta handlingsplan med tillhörande tidplan för hur föreslagna åtgärder i cykelvägsanalysen ska genomföras Kommunstyrelsen Ärendet har remitterats till Byggnadsnämnden för yttrande. En cykelvägsanalys genomfördes i Ronneby och Kallinge under våren Avsikten var att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka standarden på cykelvägsnätet och på så vis även underlätta för flera att cykla till arbetet m.m. Byggnadsnämnden har bl a ansvaret för att ändra planer samt att verka för en god stadsbild. Tekniska nämnden har ansvaret för att åtgärderna genomförs inom sina budgetramar. Föreslagna åtgärder kräver ingen ändring av gällande detaljplaner. att meddela kommunstyrelsen att inga detaljplaner behöver ändras för att genomföra föreslagna åtgärder samt att nämnden ger stadsarkitekten i uppdrag att snarast samråd med gatuchefen om genomförande av föreslagna åtgärder. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Byggnadsnämnden beslutar meddela Kommunstyrelsen att inga detaljplaner behöver ändras för att genomföra föreslagna åtgärder. Byggnadsnämnden ger stadsarkitekten i uppdrag att snarast samråda med gatuchefen om genomförande av föreslagna åtgärder. Exp: Kommunstyrelsen

25 Byggnadsnämnden Dnr 2003/885 Droppemåla 1:109 Tillbyggnad av fritidshus med balkong PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Inom med B betecknat område får avståndet mellan bostadshus /fritidsstugor/ inte understiga 20 meter. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 m. Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 o. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med balkong om 16,5 m. Avsikten med balkongen är bl.a. att ersätta en markis. Berörd granne, ägare till Droppemåla 1:110, har inkommit med skrivelse och anfört att en balkong skulle utgöra en nackdel för hans fastighet då man från balkongen får insyn över hela hans tomt. 504/2003 bordlade byggnadsnämnden framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut inkom yttrande från sökanden. Fastighetsägarna anför att tanken är att ersätta befintlig markis med skärmtak. Då skärmtak innebär problem med fönstertvätt har man valt en balkonglösning som ger skydd mot sol och ger möjlighet att tvätta de höga fönstren. att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml planoch bygglagen (PBL) 8 kap 11. Avstånd mellan huvudbyggnaden skall vara minst 20 meter. Avsikten med planbestämmelsen var att få en luftig fritidshusmiljö. Visserligen ligger byggnaderna närmare än så idag men en balkong med möjligheter till utsikt över grannfastigheterna innebär en kraftig inskränkning i grannarnas möjlighet att utnyttja sina tomter. Avstegen kan ej anses som mindre avvikelse. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. forts

26 Byggnadsnämnden forts 84 Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml PBL 8 kap 11. Avstånd mellan huvudbyggnaden skall vara minst 20 meter. Avsikten med planbestämmelsen var att få en luftig fritidshusmiljö. Visserligen ligger byggnaderna närmare än så idag men en balkong med möjligheter till utsikt över grannfastigheterna innebär en kraftig inskränkning i grannarnas möjlighet att utnyttja sina tomter. Avstegen kan ej anses som mindre avvikelse. För kännedom: Fastighetsägaren Droppemåla 1:110

27 Byggnadsnämnden Dnr 2004/155 Utökning av delegation bostadsanpassning Samhällsbyggnadskontoret Fastighetsförvaltare Eva Lydin har delegation att fatta beslut i bostadsanpassningsärenden upp till en tredjedels basbelopp. att fastighetsförvaltaren Eva Lydin får rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i bostadsanpassningsärenden upp till två basbelopp Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Byggnadsnämnden beslutar ge fastighetsförvaltare Eva Lydin rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i bostadsanpassningsärenden upp till två basbelopp. Exp: Eva Lydin Revisorerna

28 Byggnadsnämnden Dnr 2003/973 Påtorp 3:1, del av Markförvärv XXXXX och XXXXX har ansökt om att få köpa en äng på fastigheten Påtorp 3:1. Området skall användas till hästbete. Ängen är utarrenderad både som jordbruksarrende (t o m ) och jaktarrende (t o m ). Fastighetsförvaltaren föreslår att marken inte säljs. att byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå ansökan att köpa ängen då marken dels redan är utarrenderad till någon annan samt att marken i närhet av tätorten är av strategisk betydelse och det kan inte uteslutas att den kan behövas till annat ändamål i framtiden. Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att avslå ansökan att köpa ängen inom fastigheten Påtorp 3:1 då marken dels redan är utarrenderad samt att marken i närhet av tätorten är av strategisk betydelse och det kan inte uteslutas att den kan behövas till annat ändamål i framtiden.

29 Byggnadsnämnden Information inkom en skrivelse från Sweco FFNS om att försvarsanläggningen på södra delen av Yttre Stekön avyttras. Ture inkom en skrivelsen från Biblioteks- och kulturnämnden avseende ombyggnad av brandstationen. Skrivelsen har varit utsänd till nämndens ledamöter. Orange har sagt upp alla sina arrendeavtal med kommunen. Informationen noteras till protokollet.

30 Byggnadsnämnden Dnr 2004/35 Internbudget 2004 Stadsarkitekten redovisar förslag till internbudget för att anta redovisad internbudget samt översända densamma till ekonomikontoret Byggnadsnämnden beslutar enligt stadsarkitektens förslag. Byggnadsnämnden beslutar att anta den redovisade internbudgeten och översända den till ekonomikontoret. Exp: Ekonomikontoret

31 Byggnadsnämnden Dnr 2004/94 Delegationsordning 55/2004 beslutade byggnadsnämnden att ge stadsarkitekten delegation på att bevilja förlängning av bygglov. Byggnadsnämnden beslutar att delegationen även ska gälla förlängning av positiva förhandsbesked, mark- och rivningslov. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Revisorerna

32 Byggnadsnämnden Avtackning Ordföranden framför Byggnadsnämndens tack till Ingvar Pettersson som nu lämnar kommunen efter 20 års tjänst och överlämnar en blomma.

33 Byggnadsnämnden Dnr 2004/68 Anmälan om beslut betr bostadsanpassningsbidrag som ges med stöd av Byggnadsnämndens delegationsordning 184/2003 Fastighet Bidrag Idrotten ,- Måns ,- N Eringsboda 1: ,- Häggatorp 2: ,- Åke ,- Kalleberga 13: ,- Orren ,- Kalleberga 5: ,- Trofta 1: ,- Fäktaren ,- Delegationsbesluten noteras till protokollet.

34 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut fattade med stöd av gällande reglemente Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från och föredras och läggs till handlingarna.

35 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Länsstyrelsens beslut från Efterbehandling av täkt inom fastigheten Gäddemåla 1:4. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 48. Förslag till delegationsordning för Kommunstyrelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från Verksamhetsrapport för år 2003 för genomförande av lokalt investeringsprogram för hållbar utveckling i Ronneby kommun. Underrättelser om avslutande av förrättning utan sammanträde föreligger från fastighetsmyndigheten.

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-06-20 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.30 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(30) 2008-11-13 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare Lena Karstensson (m) Åke Ågren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Tore Lindkvist, s

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-01-12 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Margareta Yngveson, s Judith

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-02-12 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum i 2012-06-14 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Vrigstad Värdshus Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Bo Nilvall (m) Bengt Mattsson (kd), 63-72, 74-80

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-09-15 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Ulrik Lindqvist, s, tjg ersättare Eivor Hansson, s Margareta

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-19

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-19 1 (16) Paragrafer 13-25 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Lena Karstensson (m) Willy Persson (rp), 34-42, del av 43, 44-48

Lena Karstensson (m) Willy Persson (rp), 34-42, del av 43, 44-48 Sammanträdesprotokoll 1(27) 2010-02-25 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 17.10. Ajournering kl 14.30-14.45 för kaffe ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Magnus Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Byggnadsnämnden 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 31 januari 2012 kl. 17.00-18.40 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Annica Henrysson

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(38)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(38) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(38) Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ers 344-352,355-374 Gunnar Ferm (s)

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 12 maj 2010, kl. 08.30-12.10 Beslutare Björn Swedborg (m), ordf. Lars-Inge Green (s), vice ordf. Bernt Kristoffersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift

Ansvarig för anslagstavlan: underskrift 227 Närvarande ledamöter Mattias Adolfson, (S), ordförande Lars Holmberg, (V) Gunilla Johansson, (S) Mats Mårtensson, (S) Roland Peterson, (S) Daphne Thuvesson, (MP) Daniel Strandberg, (MP) Rolf Wallergård,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-02-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 BYGGNADSNÄMNDEN 1 (16) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson (M) ledamot Ronny

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-15 1(29) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30, Smedjan, Nämndhuset Bertil Persson (C), ordförande Gisela Lindh (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Gertowe Thörnros (V) Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD)

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 2010-06-01 Syfte Planens syfte är att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer