RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Kitty Wachtmeister, m Heine Albertsson, m Carl-Eric Nilsson, c Richard Ådahl, tjg ersättare, m Gisela Gyllensting, mp Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Kerstin Engström, sekreterare Utses att justera: Tore Lindkvist Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Tore Lindkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 514/2001 Ronneby 22:1 Detaljplan 158/2002 beslutade byggnadsnämnden att ställa ut planförslag för fastigheten Ronneby 22:1 efter viss bearbetning. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid sammanträdet. Bestämmelserna i planförslaget föreslås förändras enligt följande: Allmän platsmark: gator med sidoutrymmen utformas med grönremsor och trädplantering avvattningsdiken med planteringar grön utformning kring vattenmagasin Tomter och byggnader: form och materialval för fasader och tak ska särskilt beaktas, exempelvis taken kan utföras med så kallade gröna tak tomtens planering med planteringsytor och materialval för hårdgjorda ytor skall särskilt beaktas. Byggnadsnämnden beslutar att bestämmelserna i planförslaget justeras enligt ovan. Gisela Gyllensting, mp deltar inte i beslutet.

3 Byggnadsnämnden Dnr 188/2002 Ronneby 22:1 Nybyggnad av bilprovningsanläggning Frykberg Arkitekter AB, Theres Svensson gata 10, Göteborg PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom flygbullernivå 55 dba. (Detaljplanearbete för området pågår.) Ansökan avser nybyggnad av bilprovningsanläggning om 690,6 m 2. Bygglov beviljas. Sökanden uppmanas att återkomma med tomtens miljömässiga utformning. Innan byggstart skall dagvattenhanteringen på och från tomt redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Oljeavskiljare krävs. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM Exp: Frykbergs Arkitekter AB

4 Byggnadsnämnden Dnr 470/2002 Hulta 2:115 Fortsatt planläggning Det har visat sig att efterfrågan på tomter i det nya planområdet på Hulta är större än vad som förutsetts varför planförslaget föreslås utökas. Den gällande detaljplanen som finns sedan tidigare förutsätter en förändring då det är fråga om annan typ av byggnation. Kvartersmark för tidigare allmänt ändamål ändras till bostadsändamål. Sverker Carlgren redovisar ett illustrationsförslag hur planen kan utökas med ytterligare 4 tomter för enbostadshus, totalt 7 tomter. Förslaget ger också möjlighet till byggnation av flerbostadshus (äldreboende). Tillfarten till området förändras och blir via Hultaleden. Byggnadsnämnden beslutar godkänna utökning av planförslaget med ytterligare 4 tomter för enbostadshus och flerbostadshus. Det förändrade planförslaget godkännes för samråd. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärendet hanteras enligt reglerna för enkelt planförfarande. Ordföranden ges delegation att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslutsbehandling av fullmäktige efter samrådet såvida inte ytterligare erinringar inkommer.

5 Byggnadsnämnden Dnr 396/2002 Fällö 2:4 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Robert Nilsson, Fällövägen 24, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Byggnadsnämnden beslutar bevilja positivt förhandsbesked under förutsättning att avloppsfrågan kan lösas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker med villkor att miljöoptimerat avloppssystem används. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Exp: Robert Nilsson

6 Byggnadsnämnden Dnr 365/2002 Ida 35/Ronneby 25:10 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Pepparbacksgatan 26 Leo Vidal, Cecilia Sjöberg, Pepparbacksgatan 26, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BÖ II/. Av tomt, belägen inom Ö betecknat område, skall minst tre fjärdedelar (3/4) lämnas obebyggda. På område, betecknat med II, får byggnad uppföras med högst två våningar och till en höjd av högst sju meter sextio centimeter (7,60). Befintlig huvudbyggnad uppgår till ca 51,3 m 2. Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med 12,4 m 2, förlagt på prickmark. Totalt efter tillbyggnad 63,7 m 2. Byggnadsnämnden beslutar medge avvikelse för byggnation på prickmark och bevilja bygglov. Byggnation sker på prickmark, detta är en avvikelse från planbestämmelserna som inte anses strida mot planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Leo Vidal och Cecilia Sjöberg

7 Byggnadsnämnden Dnr 421/2002 Clownen 3 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Östra Varevägen 5 Torbjörn Kullberg, Östra Varevägen 5, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iv/. Ytbestämmelser saknas. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 15,1 m 2, förlagt på prickmark. Byggnadsnämnden beslutar medge avvikelse för byggnation på prickmark och bevilja bygglov. Byggnation sker på prickmark, detta är en avvikelse från planbestämmelserna som inte anses strida mot planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Torbjörn Kullberg

8 Byggnadsnämnden Dnr 424/2002 Droppemåla 1:104 Nybyggnad av enbostadshus (bef stuga rivs) Fast.adress: Droppemålavägen Lena och Karl-Olof Persson, Ringgatan 13, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Inom med B betecknat område får avståndet mellan bostadshus /fritidsstugor/ inte understiga 20 m. Då särskilda skäl föreligga i form av naturliga hinder såsom större stenblock, växande träd, vattensjuk mark el dylikt må mindre avstånd kunna medgivas, dock ej under 12 meter. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 102,6 m 2, förlagt på prickmark (delvis). Befintligt fritidshus rives. Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret för samråd med sökanden om förskjutning av byggnaden. Byggnadens placering enligt ansökan innebär ca 17 resp ca 16 m till huvudbyggnad på grannfastigheten. Berörda fastighetsägare skall ges möjlighet till yttrande i ärendet Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att utreda planfrågan för området. Byggnadsnämnden är positiv till nybyggnationen av enbostadshus med en placering enligt ansökan. Samhällsbyggnadskontoret uppdrages att ge berörda fastighetsägare möjlighet till yttrande i ärendet innan slutligt ställningstagande. Sverker Carlgren ges delegation på att lämna rivnings-/bygglov om inga negativa erinringar inkommer. Byggnadsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda planfrågan för området. Exp: Lena och Karl-Olof Persson

9 Byggnadsnämnden Dnr 347/2002 Droppemåla 1:13 Nybyggnad av gäststuga Fast.adress: Ekenäsvägen 46 Anders Nöjd, Ekenäsvägen 46, Ronneby PBL För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt vars areal är större än m 2 och som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsyta än 200 m 2. Uthus och fristående gårdsbyggnader får ej uppta större sammanlagd yta än 50 m 2. Ansökan avser nybyggnad av gäststuga om 43,4 m 2 förlagd på prickmark. Befintligt garage uppgår till ca 50 m 2 och enligt detaljplanen får uthus och fristående gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd yta än 50 m 2. Gäststugans byggnadsarea är för stor och den ligger på prickmark. Sammantaget kan detta inte betraktas som en mindre avvikelse. Byggnadsnämnden beslutade 196/2002 att ge sökanden tillfälle till yttrande över vilande avslagsbeslut inkom sökandens skrivelse. Ansökan om bygglov för gäststugan återkallas. Man önskar istället att en planprövning av området görs. Den totala byggnadsytan bibehålls men att det ges möjlighet att bygga flera mindre byggnader på tomten för att åstadkomma en mera skärgårdslik karaktär. Prickmarken mot sjösidan bör förändras och följa strandlinjen med ett visst antal meter i stället för den räta linjen som finns idag. En liknande plan finns i området. Arbetsutskottet anser att det vore önskvärt om flera fastighetsägare utmed strandlinjen vore med i planprövningen. forts

10 Byggnadsnämnden forts 256 Byggnadsnämnden beslutar ställa sig positiv till en planprövning där volymmåtten delas upp. Planprövningen bekostas av berörda fastighetsägare som är involverade i planförändringen. Samhällsbyggnadskontoret uppdras att skriva till fastighetsägare om den tänkta planförändringen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Anders Nöjdh

11 Byggnadsnämnden Dnr Nejlikan 7 Tillbyggnad av flerbostadshus (förlängning) Fast.adress: Stenbocksvägen 15 Dan Lindström, Gamla Karlshamnsvägen 1, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/. På med tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd byggnadsyta än 210 m 2. Uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större yta än 50 m 2. Byggnadsnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus 313/ inkom en skrivelse med anhållan om förlängning av bygglovet. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Tidigare utsänt PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Exp: Dan Lindström

12 Byggnadsnämnden Dnr 450/2002 Ronneby 25:24 Inbyggnad av skärmtak Fast.adress: Metallgatan 2 Cetetherm, Box 60, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan J /II/. Ansökan avser tillbyggnad av skärmtak med 127 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: Cetetherm, Bo Gyldmark

13 Byggnadsnämnden Dnr 279/2000 Yxnarum 7:9 Nybyggnad av fritidshus (förlängning) Jan Svensson, Yxnarum 7091, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Riksintresse för området, inom NRL 3 kap. Delegerat bygglov beviljades 55/2000 för nybyggnad av fritidshus om 44,3 m 2. (Positivt förhandsbesked lämnades 335/1998.) inkom en skrivelse med anhållan om att få bygglovet förlängt. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Tidigare utsänt PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Exp: Jan Svensson

14 Byggnadsnämnden Dnr 377/2000 Väby 5:36 Skärmtak Lena Karstensson, Pl 3740, Bräkne-Hoby Byggnadsnämnden beslutade 262/2001 att uppmana Lena Karstensson att riva skärmtaket senast Fastighetsägaren har tagit bort ca 8 m 2 av plasttaket. Byggnadsnämnden beslutade 55/2002 att återremittera ärendet till kontoret för utredning och sammanträffande med fastighetsägaren. Kontoret återkommer med underlag och förslag till beslut. Sverker Carlgren har varit på plats och konstaterat att plasttaket är borttaget. Kvar finns en konstruktion som en pergola, som inte kan inte hänföras till en byggnad varför den ej kräver bygglov. Sverker Carlgren har haft samråd med länsstyrelsens jurister i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar lämna ärendet utan åtgärd. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Lena Karstensson

15 Byggnadsnämnden Dnr 245/2002 Tubbarp 3:12 Nybyggnad av fritidshus Kennerth Nilsson, Soltorpsvägen 13, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom flygbullerpåverkat område. Ansökan gäller nybyggnad av fritidshus om 20 m 2. Ärendet har remitterats till Fortifikationsverket för yttrande inkom Fortifikationsverkets yttrande. Fastigheten kan beröras av momentan ljudnivå vid flygning med flygplan JAS 39 om ca 75 db(a) vid start bana 19 mot söder och därefter sväng höger och utflygning mot norr.. ingen erinran mot bygglov enligt ansökan. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Kennerth Nilsson

16 Byggnadsnämnden Dnr 358/2002 Bälganet 2:87 Nybyggnad av fritidshus Yvonne och Ove Jensen, Starvägen 9, Ljungby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. Inom med B betecknat område får avstånd mellan bostadshus (fritidsstugor) inte understiga 20 meter. Då särskilda skäl föreligger i form av naturliga hinder, såsom större jordstenar, vattensjuk mark o dyl må mindre avstånd medgivas, dock ej under 12 meter. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 70 m 2. Bostadshus (fritidsstuga) må inte uppta större areal än 60 m 2. Ansökan gäller nybyggnad av fritidshus om 61,8 m 2. Byggnadsnämnden beslutar medge avvikelse för större byggnadsarea än vad planen medger, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte och bevilja bygglov. Avvikelse medges från planbestämmelserna för större byggnadsarea än vad planen medger, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Yvonne och Ove Jensen

17 Byggnadsnämnden Dnr 423/2002 Kättilsäng 2:11 Nybyggnad av fritidshus rivning av bef hus Fast.adress: Bökenäsvägen 7 Thomas Gorr, Lille Strandvej 2 B, 2900 Hellerup, Danmark PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom riksintresse för friluftsliv. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 61,4 m 2. Rivning av befintligt hus. En bättre redovisning av fritidshusets placering på tomten och miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande erfordras. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande. En kompletterande redovisning av byggnadens placering och tomtens nivåförhållanden krävs. Exp: Thomas Gorr

18 Byggnadsnämnden Dnr 428/2002 Saxemara 1:79 Tillbyggnad av fritidshus Ingegerd Ådahl, Rosengatan 16, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samglad bebyggelse. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 47,5 m 2 och förråd 21 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med 125,7 m 2. Totalt 174,2 m 2. Enligt uppgift från sökanden skall förrådet flyttas till annan placering på tomten. Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande i ärendet. Foto från sjösidan skall presenteras när ärendet behandlas i augusti inlämnades en reviderad situationsplan med förrådets nya placering. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Ingegerd Ådahl

19 Byggnadsnämnden Dnr 359/2002 Björstorp 1:45 Nybyggnad av komplementbyggnad Bo Larsson, Svalemålavägen 67, Bräkne-Hoby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B I/. Den sammanlagda bebyggelsen får inte uppta större areal än 80 m 2. Bostadshus (fritidshus) må inte uppta större areal än 60 m 2. Befintligt fritidshus uppgår till 103,8 m 2. (Uterum om 13,8 m 2, saknar bygglov). Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad om 15 m 2. Komplementbyggnaden är för stor och kan inte betraktas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Byggnadsnämnden beslutar ge sökanden tillfälle till yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Bo Larsson

20 Byggnadsnämnden Dnr 389/2002 Bökevik 1:109 Nybyggnad av arbetsbod Ingvar Lindén, Hedgatan 2, Landskrona PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus/gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd byggnadsyta än 90 m 2. Uthus/gårdsbyggnad får ej uppta större yta än 20 m 2. Befintligt fritidshus uppgår till 80 m 2. Tillfälligt bygglov för ett förråd om 16,5 m 2 finns. Ansökan avser nybyggnad av en arbetsbod om 12,4 m 2. Bef förråd (16,5 m 2 ) skall rivas. Byggnadsnämnden beslutar medge avvikelse för större byggnadsarea än vad planen medger, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte och bevilja bygglov. Avvikelse medges från planbestämmelserna för större byggnadsarea än vad planen medger, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Befintligt förråd rives. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Ingvar Lindén

21 Byggnadsnämnden Dnr 411/2002 Väby 5:3 Nybyggnad av miljöhus Väbynäs tomtägareförening, Väbynäsvägen 42, Bräkne-Hoby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. Ansökan avser nybyggnad av miljöhus om 25,4 m 2, placerat i grönområde. Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande i ärendet. Sverker Carlgren ges därefter delegation på att lämna bygglov för miljöhuset inlämnades en redovisning från Väbynäs tomtägareförening. Berörda fastighetsägare är positiva till miljöhusets placering. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Väbynäs tomtägareförening

22 Byggnadsnämnden Dnr 415/2002 Gröningegården 7:1 Nybyggnad av nät- och kopplingsstation Linjemontage i Tenhult AB, Box 134, Grästorp PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom bebyggelsemiljöer enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser nybyggnad av nät- och kopplingsstation om 6,4 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Linjemontage i Tenhult

23 Byggnadsnämnden Dnr 403/2002 Millegarne 2:27 Tillbyggnad av fritidshus Fast.adress: Smalasundsvägen 28 Allan Magnusson, Volontärsgatan 6 D, Helsingborg PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 80 m 2. Uthus/gårdsbyggnader får inte uppta större sammanlagd byggnadsarea än 30 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 69 m 2, öppenarea 8 m 2 (altan med tak). Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus om 3,75 m 2. Totalt 80,75 m 2 (för huvudbyggnad). Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Avvikelse medges från planbestämmelserna för större byggnadsarea än vad planen medger, då avvikelsen anses som mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Allan Magnusson

24 Byggnadsnämnden Dnr 417/2002 Leråkra 2:18 Garage byggs ihop med hobbyverkstad och nybyggnad av garage Fast.adress: Norra Nabbenvägen 50 Carl-Henrik Frank, Norra Nabbenvägen 50, Ronneby För området gäller områdesbestämmelser, område B. Fastigheten är klassad som permanenthus och omfattas inte av bestämmelserna. Garage sammanbyggs med hobbyverkstad 32 m 2 samt nybyggnad av garage 43,5 m 2. Grannemedgivanden föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Carl-Henrik Frank

25 Byggnadsnämnden Dnr 401/2002 Leråkra 2:21, hus nr 60 Om- och tillbyggnad av fritidshus Fast.adress: Norra Nabbenvägen 53 John-Erik Rolander, Poppelvägen 7, Kallinge För fastigheten gäller områdesbestämmelser, område A. Befintligt fritidshus uppgår till 31,6 m 2 samt öppenarea om 7,4 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med 8 m 2. Totalt 47 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: John-Erik Rolander

26 Byggnadsnämnden Dnr 419/2002 Bälganet 2:26 Nybyggnad av brygghus/förrådsbyggnad Fast.adress: Jösse Smeds väg 51 Kerstin Björklund, Kungsgårdsvägen 19 B, Kalmar PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Tomten uppgår till m 2. Strandskyddsdispensen avgörs av länsstyrelsen. Ansökan gäller nybyggnad av brygghus/förrådsbyggnad om 9,7 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Strandskyddsdispens söks hos länsstyrelsen. Vid byggnadsnämndens sammanträde redovisar Sverker Carlgren ärendet. Byggnadsnämnden har delegation på att fatta beslut i strandskyddsärendet då det avser en ersättningsbyggnad. Strandskyddsdispens medges då nybyggnaden avser en ersättningsbyggnad på samma plats inom ianspråktagen och väl hävdad tomt. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Kerstin Björklund Länsstyrelsen Statens naturvårdsverk Vägverket

27 Byggnadsnämnden Dnr 369/2002 Hoby 6:29 Tillbyggnad och ändrad användning från f d garage/uthus till frisersalong Fast.adress: Linjevägen 4 Anders Petersson, Linjevägen 4, Bräkne-Hoby PB 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser tillbyggnad och ändrad användning från f d garage/uthus till frisersalong. Stadsarkitekten gör ett besök på fastigheten. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för kompletterande redovisning av tillbyggnaden. Exp: Anders Petersson

28 Byggnadsnämnden Dnr 399/2002 Listerby 14:37 Ändrad verksamhet till HVB-hem Fast.adress: Björkebacksvägen 16 Apelgårdens HVB i Blekinge AB, Björkebacksvägen 16, Listerby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A II/, allmänt ändamål. Ansökan avser ändrad verksamhet till HVB-hem. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas för ändrad användning. Bifogade PM skall följas. Bilaga: PM Exp: Apelgårdens HVB i Blekinge AB

29 Byggnadsnämnden Dnr 409/2002 Risanäs 7:2 Anläggande av våtmark Parkenheten, Ronneby kommun PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde, inom område för friluftsliv och ekologiskt känsligt område. Ansökan avser anläggande av våtmark vid Risanäsbäcken. För att minska föroreningarna av främst kväve så planerar kommunen att anlägga en våtmark, med ca 1 ha vattenyta, strax före utloppet i havet. I våtmarken kommer att anläggas en konstgjord ö som bl a skall begränsa vattengenomströmningen. Området har tidigare varit av våtmarkskaraktär innan utdikning genomfördes för att skapa bättre odlingsförutsättningar. Det blivande våtmarksområdet är i dag en icke använd betesmark. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Parkenheten

30 Byggnadsnämnden Dnr 257/2002 Kalleberga 30:8 Anonym anmälan om ändrad användning PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /Ö II/. Med Ö angivet område får bebyggas endast för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må dock medge inredning av samlingssalar och garage samt lokaler för handel och hantverk. Samhällsbyggnadskontoret har mottagit en anonym anmälan om ändrad verksamhet. Anmälan anser att gjuteriverksamhet pågår vid de flesta tidpunkterna på dygnet. Skylt finns uppsatt vid vägen och försäljning pågår. Fastighetsägarna har tillskrivits. En skrivelse från fastighetsägarna inkom med ansökan om ändrad användning för gjuteriverksamhet. Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret för utredning och besök på fastigheten. Ärendet remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Fastighetsägaren Miljö- och hälsoskyddsnämnden

31 Byggnadsnämnden Dnr 334/2002 Spjälköviken Otillåten byggnation staket runt brygga och badplats Två skrivelser, daterade och , har inkommit gällande anmälan om otillåten byggnation och staket runt brygga. Skrivelserna har varit utsända till nämndens ledamöter. Ärendet rör förhållanden i gamla Spjälköhamnen som ligger inom länsstyrelsens tillsynsansvar. Byggnadsnämnden beslutar att översända ärendet till länsstyrelsen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Länsstyrelsen

32 Byggnadsnämnden Dnr 350/2002 Kalleberga 1:27 Skräpig tomt, innehåller bilvrak och bildelar Samhällsbyggnadskontoret har mottagit en anonym anmälan om att tomten innehåller bilvrak och bildelar. Fastighetsägaren har tillskrivits inkom en skrivelse från fastighetsägaren, som föredras vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret. Kontoret skall tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden lämna råd till fastighetsägaren hur uppstädning av fastigheten bör ske. Exp: Fastighetsägaren

33 Byggnadsnämnden Dnr 404/2002 Boken 9 Ekonomibyggnads tak Samhällsbyggnadskontoret har upptäckt att ekonomibyggnaden på fastigheten Boken 9 är på väg att rasa in. För området gäller områdesbestämmelser som ställer krav på underhåll av byggnader. Fastighetsägaren har tillskrivits inkom en skrivelse från fastighetsägarna, man avser att renovera ekonomibyggnadens tak under sommaren. Byggnadsnämnden beslutar att tills vidare lämna ärendet utan åtgärd. Ärendet behandlas åter byggnadsnämndens sammanträde efter kontroll i september. Exp: Fastighetsägaren

34 Byggnadsnämnden Dnr 453/2002 Ärlan 14 Misstänkt svartbygge Samhällsbyggnadskontoret har mottagit en anmälan om byggnation som skett på fastigheten Ärlan 14. Fastigheten ligger i Blekan-området som omfattas av områdesbestämmelser en bygglovsansökan för en träborg. Enligt ansökan ska träborgen bestå av två våningar. Första våningsplanet med en takhöjd på 1,5 m och plan två 1,2 1,4 m. Områdesbestämmelserna för Blekan tillkom för att bevara karaktären i området. Den redovisade byggnationen är bygglovspliktig. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för syn på platsen och för samråd med fastighetsägaren om minskning av borgen så att den harmoniserar med området så mycket som möjligt. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Fastighetsägaren

35 Byggnadsnämnden Dnr 378/2002 Väbynäs Oklarheter om brygga som uppförts ligger inom planområde Henrik Kockum har kontaktat Sverker Carlgren om uppfyllnader som skett vid Väbynäs båtplats. Han ifrågasätter också om den nya långa bryggan som gjorts ligger inom planområdet eller går ut över hans vattenområde. Vid byggnadsnämndens sammanträde skall en redovisning lämnas hur lång bryggan är och hur vattenlinjen går idag. Sverker Carlgren föredrar ärendet. Väbynäs tomtägareförening har utfört vissa markförändringar. Metria har upprättat karta där markförändringen redovisas tillsammans med bryggans längd. Bryggan ligger delvis inom planområdet. Den mobila flytbryggan anses kunna påverka vattenrörelserna i viken som är grund. Länsstyrelsens jurister har varit på plats men finner inga skäl att ingripa enligt Miljöbalken. Byggnadsnämnden beslutar att fastställa den förändrade redovisade strandlinjen; Väbynäs tomtägareförening uppmanas precisera antalet båtar som läggs på grönytan för vinterförvaring; bryggans längd accepteras fram till planområdets gräns i vattnet.

36 Byggnadsnämnden Dnr 227/2002 Bökevik 1:19 Reparation av brygga samt förstärkning av strandlinje Carl Fredrik Kugelberg, Fäladsvägen 2, Kalmar PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Ansökan avser reparation av befintlig brygga samt förstärkning av strandlinje. Tillfällig väg byggs på tomten för transport av arbetsredskap och material. Sökanden har varit i kontakt med länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan kan tänkas uppstå. Strandskyddsdispensen avgörs av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden beslutade 138/2002 att remittera ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 175/2002 föreligger. nämnden tillstyrker reparation av brygga samt förstärkning av strandlinjen. Arbetet bör utföras under tidsperioden oktober mars. Byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens för byggnation inom väl hävdad och ianspråktagen tomt och att bevilja marklov för förändring av strandlinjen. Strandskyddsdispens medges för byggnation inom väl hävdad och ianspråktagen tomt. Marklov beviljas. Bifogade PM skall följas. Marklov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Karl Fredrik Kugelberg Länsstyrelsen Statens naturvårdsvek

37 Byggnadsnämnden Dnr 245/2001 Hoby 25:1 Ändring av f d värmepumpsplank till miljörum, ny garageport Fast.adress: Mölleskogsvägen 19 AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser ändrad av f d värmepumpsplank till miljörum samt ny garageport 208/2001 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet. Bättre ritningar erfordras. Nya handlingar har inkommit. Fastighetsägaren har informerat berörda hyresgäster om byggnationen. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

38 Byggnadsnämnden Dnr 392/2002 Frida 3 Anh om att avvakta med nyinstallation av ventilationssystem Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby kommun, Ronneby inkom en skrivelse från Bygg- och fastighetsenheten med anhållan om dispens med genomförande av åtgärder för att uppnå ett godkännande av inomhusklimatet enligt reglerna för den obligatoriska ventilationskontrollen. Gamla stadshuset ingår i en utredning gällande byggnation av obebyggd mark i kvarteret. Det har bedömts lämpligt att avvakta med installationen under tiden som utredningen pågår. Byggnadsnämnden beslutar medge dispens i två år såvida inte arbetsmiljökraven för pågående verksamheter kräver annat. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

39 Byggnadsnämnden Dnr 59/2002 Svalemåla 1:1 Förslag till detaljplan Åke Carlsson, Svalemålavägen 6, Bräkne-Hoby 160/2002 beslutade byggnadsnämnden att godkänna redovisat programförslag för framtagande av samrådsförslag för ett 15-tal stugor. Inkomna synpunkter från programsamrådet skall beaktas. Sverker Carlgren föredrar ärendet. Planförslaget innehåller 15 stugor. 10 stugor kommer att vara m 2 och 5 st m 2. Samtliga stugor skall uppföras till en våning med loft. Receptionsstugan kommer att bli ca 30 m 2. Planförslaget bör tillföras en bestämmelse att området inte får styckas i tomter. Kitty Wachtmeister, m, framför sina tveksamheter mot den föreslagna urinsepareringen och förordar annan typ av reningsanläggning i stället. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förväntas ha synpunkter på detta. Planförslaget har varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar godkänna planförslaget för samråd, jml plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 20. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Åke Carlsson

40 Byggnadsnämnden Dnr 283/2001 Droppemåla 1:141 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Lomvägen 11 Mikael Tjernberg, Lomvägen 11, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. Max 160 m 2 i huvudbyggnad och 60 m 2 i uthus, taklutning 38 o. På med I betecknat område får huvudbyggnad inte uppföras till större höjd än 3,5 m. Befintlig huvudbyggnad uppgår till ca 136,8 m /2001 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet för samråd med sökande om förändring av tillbyggnadens utformning för att tillgodose planbestämmelserna inkom reviderade ritningar med förändring av takhöjden. De reviderade ritningarna följer planbestämmelserna. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Mikael Tjernberg

41 Byggnadsnämnden Dnr 431/2002 Gröningegården 7:1 Nybyggnad av en 42 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom bebyggelsemiljöer för kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser nybyggnad av en 42 m hög mast och nybyggnad av en teknikbod om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret. Sökanden ska lämna in en samlad ansökan/redovisning för alla master som avses uppföras. Dessutom erfordras en skriftlig redovisning med besked om samutnyttjande av masterna med andra operatörer och hur ett samnyttjande påverkar masthöjd. Radioplanen ska redovisas. Ärendet remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Sökanden ska lämna in ett fotomontage med anledning av närheten till kyrkan. Ärendet behandlas vid byggnadsnämndens augustisammanträdet. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Fotomontage erfordras. Exp: Orange Sverige AB

42 Byggnadsnämnden Dnr 432/2002 Vieryd 2:7 Nybyggnad av en 60 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 60 m hög mast och nybyggnad av en teknikbod om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret. Sökanden ska lämna in en samlad ansökan/redovisning för alla master som avses uppföras. Dessutom erfordras en skriftlig redovisning med besked om samutnyttjande av masterna med andra operatörer och hur ett samnyttjande påverkar masthöjd. Radioplanen ska redovisas. Ärendet remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Ärendet behandlas vid byggnadsnämndens augustisammanträde. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

43 Byggnadsnämnden Dnr 433/2002 Ronneby 16:156 Nybyggnad av teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av en teknikbod om 8 m 2 placerad på parkeringsplats och på prickmark. Kontoret förordar en justerad placering av teknikboden. Bygglov beviljas. Placering av teknikboden sker i samråd med stadsarkitekten. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Orange Sverige AB

44 Byggnadsnämnden Dnr 434/2002 Olov 5 Nybyggnad av mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /H II/. Ansökan avser nybyggnad av en 8 m hög mast samt teknikbod, 8 m 2. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret. Sökanden ska lämna in en samlad ansökan/redovisning för alla master som avses uppföras. Dessutom erfordras en skriftlig redovisning med besked om samutnyttjande av masterna med andra operatörer och hur ett samnyttjande påverkar masthöjd. Radioplanen ska redovisas. Ärendet remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

45 Byggnadsnämnden Dnr 435/2002 Odalmannen 2 Nybyggnad av teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B III/. Ansökan avser nybyggnad av teknikbod, 8 m 2, placerad på prickmark. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Exp: Orange Sverige AB

46 Byggnadsnämnden Dnr 436/2002 Äsketorp 13:7 Nybyggnad av en 60 m hög mast och tre teknikbodar Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom rikintresse för kulturminnesvård. Ansökan avser nybyggnad av en 60 m stagad mast och nybyggnad av tre teknikbodar om 8 m 2. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret. Sökanden ska lämna in en samlad ansökan/redovisning för alla master som avses uppföras. Dessutom erfordras en skriftlig redovisning med besked om samutnyttjande av masterna med andra operatörer och hur ett samnyttjande påverkar masthöjd. Radioplanen ska redovisas. Ärendet remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Ärendet behandlas vid byggnadsnämndens augustisammanträde. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

47 Byggnadsnämnden Dnr 437/2002 Kättilsäng 2:1 Nybyggnad av en 60 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom rikintresse för friluftsliv. Ansökan avser nybyggnad av en 60 m stagad mast och nybyggnad av en teknikbod om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att överväga en annan placering av masten inkom en skrivelse från fastighetsägare med önskan om placering av masten till ett mera diskret ställe. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

48 Byggnadsnämnden Dnr 438/2002 Torp 15:1 Nybyggnad av teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom område för fornlämningar enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser nybyggnad av teknikbod om 8 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Orange Sverige AB

49 Byggnadsnämnden Dnr 439/2002 Hoby 7:3 Nybyggnad av en 60 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom reservat för gasledning. Ansökan avser nybyggnad av en 60 m stagad mast och nybyggnad av tre teknikbodar om 8 m 2. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden till samnyttjande med befintlig mast i området. Orange informerar via att man fått negativ respons om samnyttjande med befintlig mast i området. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

50 Byggnadsnämnden Dnr 440/2002 Risatorp 1:10 Nybyggnad av en 42 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 42 m hög mast och nybyggnad av tre teknikbodar om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret. Sökanden ska lämna in en samlad ansökan/redovisning för alla master som avses uppföras. Dessutom erfordras en skriftlig redovisning med besked om samutnyttjande av masterna med andra operatörer och hur ett samnyttjande påverkar masthöjd. Radioplanen ska redovisas. Ärendet remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Ärendet behandlas vid byggnadsnämndens augustisammanträde. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

51 Byggnadsnämnden Dnr 441/2002 Droppemåla 1:87 Nybyggnad av en 42 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Inom grönområde i detaljplan som skall antagandebehandlas. Ansökan avser nybyggnad av en 42 m hög mast och nybyggnad av tre teknikbodar om 8 m 2. Inom grönområde i detaljplan kan max 20 m höga master tänkas. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att överväga en annan placering av masten. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

52 Byggnadsnämnden Dnr 442/2002 Kalleberga 20:1 Nybyggnad av en 42 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom vattenskyddsområde. Ansökan avser nybyggnad av en 42 m hög mast och nybyggnad av teknikbod om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret. Sökanden ska lämna in en samlad ansökan/redovisning för alla master som avses uppföras. Dessutom erfordras en skriftlig redovisning med besked om samutnyttjande av masterna med andra operatörer och hur ett samnyttjande påverkar masthöjd. Radioplanen ska redovisas. Ärendet remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Ärendet behandlas vid byggnadsnämndens augustisammanträde. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

53 Byggnadsnämnden Dnr 443/2002 Bredåkra 9:1 Nybyggnad av en 42 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av en 42 m hög mast och nybyggnad av teknikbod om 10 m 2, förlagd på grönområde. Inom grönområde i detaljplan kan max 20 m höga master tänkas. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att överväga annan placering av masten som ligger för nära den befintliga bostadsbebyggelse. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

54 Byggnadsnämnden Dnr 444/2002 Ronneby 22:1 Nybyggnad av en 42 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 42 m hög mast och nybyggnad av teknikbod om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att överväga annan placering av masten som ligger för nära den befintliga bostadsbebyggelsen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

55 Byggnadsnämnden Dnr 445/2002 Häggatorp 1:119 Nybyggnad av en 60 m hög mast och tre stationshus Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan gäller nybyggnad av en 60 m hög stagad mast, två stationshus om 17 m 2 och ett på 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att överväga annan placering av masten som ligger för nära den befintliga bostadsbebyggelsen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

56 Byggnadsnämnden Dnr 446/2002 Södra Bygget 3:35 Nybyggnad av en 60 m hög mast och teknikbod Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom klass 3 enligt naturvårdsplanen. Ansökan gäller nybyggnad av en 60 m hög stagad mast och teknikbod om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att överväga annan placering av masten som ligger för nära den befintliga bostadsbebyggelsen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

57 Byggnadsnämnden Dnr 447/2002 Garnanäs 1:4 Nybyggnad av en 60 m hög mast och två teknikbodar Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan gäller nybyggnad av en 60 m hög stagad mast och två teknikbodar om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden till samnyttjande med befintlig mast i området. Orange informerar via att man fått negativ respons om samnyttjande med befintlig mast i området. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

58 Byggnadsnämnden Dnr 448/2002 Bommerstorp 3:5 Nybyggnad av en 60 m hög mast och två teknikbodar Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom ekologiskt känsligt område, inom kulturlandskap enligt kulturminnesvårdsprogrammet och inom område för friluftsliv (fritidsfiske). Ansökan gäller nybyggnad av en 60 m hög stagad mast och två teknikbodar om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret. Sökanden ska lämna in en samlad ansökan/redovisning för alla master som avses uppföras. Dessutom erfordras en skriftlig redovisning med besked om samutnyttjande av masterna med andra operatörer och hur ett samnyttjande påverkar masthöjd. Radioplanen ska redovisas. Ärendet remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Sökanden kontrollerar om masten är placerad intill fastighetens infiltrationsanläggning. Ärendet behandlas vid byggnadsnämndens augustisammanträde. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

59 Byggnadsnämnden Dnr 449/2002 Johannishus 1:2 Nybyggnad av en 60 m hög mast och tre teknikbodar Orange Sverige AB, Stora Varvsgatan 11i, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad. Ansökan gäller nybyggnad av en 60 m hög stagad mast och tre teknikbodar om 10 m 2. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att överväga annan placering av masten som ligger för nära den befintliga bostadsbebyggelsen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Orange Sverige AB

60 Byggnadsnämnden Dnr 475/2002 Ester 7 Tillbyggnad av enbostadshus samt inst av eldstad Fast.adress: Ekbacksvägen 3 Royne Robertsson, Ekbacksvägen 3, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/. Av tomt, belägen inom med F betecknat område, skall minst fyra femtedelar (4/5) lämnas obebyggda. 502/5 = 100,4 m 2. Befintligt enbostadshus uppgår till 103,2 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 23,9 m 2, förlagd på prickmark, samt installation av eldstad. Totalt 127,1 m 2 Den totala byggnadsarean är för stor och den ligger på prickmark. Sammantaget kan detta inte betraktas som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Byggnadsnämnden beslutar att ge sökanden tillfälle till yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Royne Robertsson

61 Byggnadsnämnden Dnr 258/2002 Styrsvik 3:1 Markförvärv för inreglering i Styrsvik 3:7 XXXXXX inkom en skrivelse från ägarna till Styrsvik 3:7 som önskar köpa till den bit framför fritidshuset som man idag har servitut på. Avsikten är inte att hindra gående att ta sig fram utan man vill slippa närgångna parkeringar, husbilar och campare på vändplatsen framför stugan. Sverker Carlgren föredrar ärendet. Ärendet ligger under länsstyrelsens och kommunstyrelsens ansvarsområde. Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte försälja marken.

62 Byggnadsnämnden Dnr 385/2002 Upprättande av detaljplan för delar av Aspanområdet Remiss Kommunstyrelsen Till kommunen har inkommit en skrivelse från där man vill att en detaljplan upprättas för delar av Aspanområdet. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ersättare. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. Sverker Carlgren föredrar ärendet. För området gäller områdesbestämmelser. Karaktären för område A är att det är ett homogent område för fritidshus. Inom detta område (som innehåller ett fåtal permanenthus) ges ej lov för ändrad användning till permanentbostad varför områdesbestämmelserna för fritidshus tillämpas. Lov till ny permanentbostad ges ej heller. I område B är ca 60 % permanentboende idag. Nämnden har tagit beslut att om man kopplar sin fastighet till det kommunala VA-nätet och ansöker om ändrad användning till permanentbostad är nämnden positivt inställd till detta inom område B. En ökning av bebyggelsetrycket i området kan utlösa en detaljplaneläggning. Byggnadsnämnden beslutar meddela kommunstyrelsen att det för närvarande inte är aktuellt med planläggning av Aspanområdet. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp. Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-02-12 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 1999-04-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 - Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Pirjo Elovaara, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Ulrik Lindqvist, tjg

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-02-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(30) 2008-11-13 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare Lena Karstensson (m) Åke Ågren

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-05-23 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Hugo Savmyr, s, tjg ersättare Kitty Wachtmeister, m Heine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 22 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande:, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 Zaine Andersson, (M), ordförande Lars-Åke Johansson, (S), vice ordförande Kristina Larsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer

2(26) Innehållsförteckning

2(26) Innehållsförteckning 2(26) Innehållsförteckning 88 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 89 Ekonomiuppföljning utfall september 4 90 Förelägganden, uppföljning 5 91 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum i 2012-06-14 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Vrigstad Värdshus Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Bo Nilvall (m) Bengt Mattsson (kd), 63-72, 74-80

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29) Byggnadsnämnden 2006-04-24 1 (29) Plats och tid Sammanträdesrum Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg måndagen den 24 april, kl 10:00-16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Tore Lindkvist, s

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa 2014-11-11 kl 13.30-16 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Rune Larsson (c) Marie Egerborn

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 12 maj 2010, kl. 08.30-12.10 Beslutare Björn Swedborg (m), ordf. Lars-Inge Green (s), vice ordf. Bernt Kristoffersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, den 8 februari kl.10:00. Britt Wall (S) Robert Yngve (KD) 1

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, den 8 februari kl.10:00. Britt Wall (S) Robert Yngve (KD) 1 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 31 januari 2013, kl 09.10-12:00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande 2-10 Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Justerare Bo

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer