Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)"

Transkript

1 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) Ej tjänstgörande ersättare Carina Jannesson (M) Övriga deltagare Christina Holback, förvaltningschef Tommy Ek, stadsarkitekt Ulla Björklund, nämndsekreterare Utses att justera Ulf Tholerus Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Björklund Ordförande Justerande Anders Bogg, , Anna-Karin Rydstedt 233 Ulf Tholerus ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Underskrift

2 2 2 BN 221 PB 144 Dnr BYGG 2012/0157 ÄRENDE: Per Wikstrand AB, Dössjonsvägen 10, Mora Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad UTMELAND 654:2 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lars-Åke Hansson. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Lennart Sticko, , för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av lager till en industribyggnad vid Dössjonsvägen i Utmeland. För området gäller detaljplan S 48. Sökt åtgärd strider inte mot detaljplanen. Motiv för beslut Enligt 9 kap. 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd in om ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplan, eller b) avviker från detaljplanen med avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18.

3 3 3 BN 221 PB 144 ÄRENDE: Per Wikstrand AB forts. UTMELAND 654:2 Dnr BYGG 2012/0157 Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Ansökan, inkommen Anmälan om kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Plan- och fasadritning, daterad och inkommen Övrigt Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

4 4 4 BN 222 PB 145 Dnr BYGG 2012/0214 ÄRENDE: Mekanik Design IDCP AB, Kniploksvägen 14, Mora Bygglov för nybyggnad av fritidshus NORET 52:59 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för huvudbyggnadens areal samt för byggnadens höjd. Dispens från 39 byggnadsstadgan medges för byggnadens föreslagna placering i gränsen mot Noret 52:49. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Björn Hagelby, Oståkersvägen 31, Mora. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Lennart Sticko, för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus vid Kniploksvägen i Noret. För området gäller detaljplan S 109. Enligt detaljplanen får huvudbyggnad inte uppta större areal än150 m². Byggnad för inte uppföras till större höjd är 3,9 meter. Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på

5 5 5 BN 222 PB 145 ÄRENDE: Mekanik Design IDCP AB forts NORET 52:59 Dnr BYGG 2012/0214 granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden. Bostadshuset upptar med en areal om ca 175 m². Byggnaden föreslås uppföras i gränsen mot Noret 52:49 och till en höjd om 4,1 meter. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar. Motiv för beslut Enligt 9 kap. 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd in om ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplan, eller b) avviker från detaljplanen med avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. får medge dispens från bestämmelserna i 39 byggnadsstadgan om det finns påkallat av särskilda skäl och kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras.

6 6 6 BN 222 PB 145 ÄRENDE: Mekanik Design IDCP AB forts NORET 52:59 Dnr BYGG 2012/0214 Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig. Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Ansökan, daterad och inkommen Anmälan om kontrollansvarig, daterad och inkommen Plan- och sektionsritning med situationsplan, inkommen Fasadritning, inkommen Övrigt I detta ärende krävs utsättning eller lägeskontroll. Utsättning eller lägeskontroll kan beställas hos kartteknik, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra utsättningen eller lägeskontrollen. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

7 7 7 BN 223 PB 146 Dnr BYGG 2012/0285 ÄRENDE: Fortum Distribution AB, Kvarnåker 1, Dala-Järna Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk UTMELAND 557:1 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Per Norelius, Kvarnåker 1, Dala-Järna. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagenbyggnaden får tas i bruk utan slutbesked. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av en transformatorkiosk vid Vattumyrsvägen/Sollerövägen. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan beläget inom delområde Bs 1. Området är av riksintresse för turism och friluftsliv. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska vid prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och

8 8 8 BN 223 PB 146 ÄRENDE: Fortum Distribution AB forts UTMELAND 557:1 Dnr BYGG 2012/ uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 plan- och bygglagen Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Ansökan, inkommen Anmälan om kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Plan- och fasadritning, inkommen Övrigt Utsättning kan beställas hos kartteknik, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra utsättningen. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

9 9 9 BN 224 PB 147 Dnr BYGG 2012/0196 ÄRENDE: Joakim Sandberg, Färnäs Bygata 50, Färnäs Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad mm FÄRNÄS 228:2 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för nybyggnadens föreslagna placering delvis på mark som inte får bebyggas samt gårdsbyggnadernas sammanlagda areal. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Slutbesked krävs för att få ta nybyggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Skiss över utsättning eller lägeskontroll. Utsättning eller lägeskontroll kan beställas hos kartteknik, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra utsättningen eller lägeskontrollen. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av ett garage samt tillbyggnad av bostadshuset med ett uterum vid Färnäs Bygata 50. Nodava AB har i yttrande påtalat att avstånd mellan garaget och Moravatten AB:s ledningar ska vara minst 3,00 meter. Vid kontroll av inkommen situationsplan bedöms att avståndet från garagets hörn till spillvatten är 3,00 meter. För området gäller detaljplan S 118. Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. Gårdsbyggnader får inte uppta större sammanlagd areal än 60 m². Garaget föreslås delvis uppföras på mark som inte får bebyggas. Gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad en sammanlagd areal om ca 75 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd.

10 10 10 BN 224 PB 147 ÄRENDE: Joakim Sandberg forts FÄRNÄS 228:2 Dnr BYGG 2012/0196 Motiv för beslut Enligt 9 kap. 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd in om ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplan, eller b) avviker från detaljplanen med avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagna åtgärder till ca 10 procent. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Ansökan, daterad och inkommen Situationsplan, inkommen Plan- och fasadritning, garage, inkommen Plan- och fasadritning, uterum, inkommen

11 11 11 BN 224 PB 147 ÄRENDE: Joakim Sandberg forts FÄRNÄS 228:2 Dnr BYGG 2012/0196 Övrigt Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

12 12 12 BN 225 PB 148 Dnr Bygg 2012/0305 ÄRENDE: Ulla Östlund, Rovåvägen 12, Mora Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad FÄRNÄS 248:3 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för byggnadens föreslagna placering på mark som inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Byggnaden får tas i bruk utan slutbesked. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av ett härbre på en bebyggd fastighet i Ingärdningsbo. För området gäller detaljplan B 26. Enligt detaljplanen får med Lj betecknad mark användas endast för jordbruksändamål. Byggnaden föreslås helt uppföras på mark som inte får bebyggas. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18.

13 13 13 BN 225 PB 148 ÄRENDE: Ulla Östlund forts FÄRNÄS 248:3 Dnr BYGG 2012/0305 Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Föreslaget härbre placeras inom befintlig tomtplats på mark som numera inte nyttjas för jordbruksändamål. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Fotografier, inkomna Övrigt Utsättning kan beställas hos kartteknik, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra utsättningen. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

14 14 14 BN 226 PB 149 Dnr BYGG 2012/0024 ÄRENDE: Ulf Edvardsson, Stackvägen 28, Sollentuna Bygglov för nybyggnad av fritidshus HÄRADSARVET 140:2 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. byggher- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas rens förslag: Håkan Bond, Marsvägen 39, Järfälla. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Lennart Sticko, för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser uppförande av ett fritidshus på en obebyggd fastighet i Mångbergs fäbod. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan benämnt Snf- Skogsmark med höga natur- och friluftsvärden. Området är av riksintresse för friluftslivet och för turism och friluftsliv. Ägarna av Bengtsarvet 109:1 kräver att byggnaden ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. Sökanden förtydligar i brev inkommet den 15 juni 2012 att fritidshuset avses att placeras 4,5 meter från tomtgräns. Miljönämnden tillstyrker i delegationsbeslut den 2 juli 2012 bygglov ur miljö- och hälsoskyddsteknisk synpunkt.

15 15 15 BN 226 PB 149 ÄRENDE: Ulf Edvardsson forts HÄRADSARVET 140:2 Dnr BYGG 2012/0224 Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska vid prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser lämnar den 24 januari 2008, 20, ett positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på fastigheten. Röd kulör på planerat fritidshus rekommenderas. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Ansökan, daterad och inkommen Anmälan om kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Planritning, inkommen Sektionsritning, inkommen Fyra fasadritningar, daterade och inkomna Övrigt I detta ärende krävs skiss över lägeskontroll och utsättning. Lägeskontroll och utsättning kan beställas hos kartteknik, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra lägeskontrollen och utsättningen. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

16 16 16 BN 226 PB 149 ÄRENDE: Ulf Edvardsson forts HÄRADSARVET 140:2 Dnr BYGG 2012/0224 Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Beslutet ska skickas till Anna Tåmts db för kännedom.

17 17 17 BN 227 PB 150 Dnr BYGG 2012/0253 ÄRENDE: Mora Byggservice, Box 200, Mora Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad UTANMYRA 113:2 s beslut Dispens från 7 kap 15 miljöbalken beviljas för nybyggnad av förråds- och bastubyggnad. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 a plan- och bygglagen. Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap 18 c, punkten 1, då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Som tomtplats får tas i anspråk det området som på till ärendet hörande karta, skala 1:500, inramats med röd färg. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggnaden får tas i bruk utan slutbesked. Avgiften för dispensen och bygglovet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av en förråds- och bastubyggnad vid Igelsnäsvägen på Sollerön. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 miljöbalken inom 100 meter från Siljan. Byggnaden föreslås uppföras 1 meter från gränsen mot Utanmyra 183:1. Ägaren till Utanmyra 183:1, Björn Blomberg, påpekar i yttrande inkommet den 20 augusti 2012: Komplementbyggnaden kommer enligt telefonkontakt med byggnadsinspektör Lennart Sticko att innehålla bastu och förråd.

18 18 Dnr BYGG 2012/0253 BN 227 PB 150 ÄRENDE: Mora Byggservice forts UTANMYRA 113:2 Förslaget att den 10,6 meter långa och 3,5 meter höga komplementbyggnaden skall uppföras så nära som en (1) meter från gränsen till min fastighet Utanmyra 183:1 kan jag inte acceptera. Det skulle begränsa mina möjligheter att utnyttja min tomt i planerad omfattning. Bland annat bör regler om brandskydd iakttas och det får anses rimligt att ett brandskyddsavstånd i möjligaste mån delas lika mellan fastighetsägarna. Ett dike i anslutning till tomgränsen kan också komma att behöva rensas. Planerad komplementbyggnad på Utanmyra 113:2 bör av skäl som anförts ovan inte placeras närmare tomtgränsen till Utanmyra 183:1 än fyra (4) meter. Sökanden har fått tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter och meddelar i skrivelse den 20 augusti 2012 att: Fastighetsägaren Pontus Piipponen ändrar sig och vill sätta fasaden 3,3 meter från tomtgräns samt göra väggen mot Björn Blombergs tomtgräns i utförande EI30. Motiv för beslut Enligt 9 kap. 31 a plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. innebär endast att en byggnad ändras på sådant sätt som avses i 2 första stycket 3 eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 första stycket 3 eller 5 c, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandom- råden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap 15 miljöbalken får inom strandskyddsområde inte nya byggnader uppföras. Enligt 7 kap 18 b miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap 18 c miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet man beakta endast om det område som upphävandet eller dis- pensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

19 19 Dnr BYGG 2012/0253 BN 227 PB 150 ÄRENDE: Mora Byggservice forts UTANMYRA 113:2 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap. 18 c, punkten 1, miljöbalken, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. En placering av komplementbyggnaden 3,3 meter från tomtgräns och med väggen mot Utmeland 183:1 i utförande EI30 bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för fastigheten Utmeland 183:1 som inte är bebyggd. Föreslagen placering påverkar inte möjligheten att bebygga fastigheten Utmeland 183:1 om den i framtiden skulle komma att prövas lämplig som tomt. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Ansökan, inkommen Anmälan om kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Planritning, inkommen Fasadritningar, tre stycken, inkomna Övrigt Sökanden upplyses om att länsstyrelsen ska pröva om en kommuns beslut att ge dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller en brist i ärendets handläggning kan ha betydelse för utgången i ärendet. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns sådant prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte. Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

20 20 Dnr BYGG 2012/0253 BN 227 PB 150 ÄRENDE: Mora Byggservice forts UTANMYRA 113:2 Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet skall skickas till Länsstyrelsen Dalarnas län för prövning av beslutet om dispens. Beslut med anvisning om hur det kan överklagas skickas till Björn Blomberg. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen..

21 21 20 BN 228 PB 151 Dnr BYGG 2012/0277 ÄRENDE: Bengtsarvets Byalag, Karl Lärkas väg 8, Sollerön Bygglov för nybyggnad av busskur BENGTSARVET s:44 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnaden får tas i bruk utan slutbesked Reducering av bygglovsavgiften medges med 50 procent. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige efter reducering. Redogörelse för ärendet Ansökan avser uppförande av en busskur vid Kapellvägen på Sollerön. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är av riksintresse för kulturmiljövården, naturvården, friluftslivet samt för turism och friluftsliv. Byggnaden föreslås uppföras inom fornlämningsområde som utgörs av gravfältet på Sollerön. Länsstyrelsen har i beslut den 6 juli 2012, med stöd av 2 kap. 12 lagen om kulturminnen, lämnat tillstånd till ingrepp inom del av fornlämning nr 110:1, för uppförande av busskuren. Tillstånd från markägaren ska inhämtas. Byggnaden föreslås uppföras 0,30 meter från gränsen mot Bengtsarvet 129:1. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd.

22 22 21 BN 228 PB 151 ÄRENDE: Bengtsarvets Byalag forts BENGTSARVET s:44 Dnr BYGG 2012/0277 Motiv för beslut Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser har som praxis att medge reducering av bygglovsavgiften för idrottsföreningar och ideella föreningar. Taxan medger att reducering av avgiften får ske i vissa fall. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Ansökan, daterad och inkommen Situationsplan, skala 1:500, inkommen Fotografi, inkommet Övrigt Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

23 23 22 BN 229 PB 152 Dnr BYGG 2012/308 ÄRENDE: Mats Grudd, Stackmoravägen 76, Orsa Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnader NORET 185:1 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggnaderna får tas i bruk utan slutbesked. Avgiften för bygglov kommer att beräknas enligt timtaxa. Redogörelse för ärendet Ansökan avser ianspråktagande av ekonomibyggnader för uppställning av bilar, husvagnar och båtar mm. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av R Larsson, daterad Ansökan, daterad och inkommen Situationsplan, inkommen Ritningar och foton, inkomna

24 24 23 BN 229 PB 152 ÄRENDE: Mats Grudd, forts NORET 185:1 Dnr BYGG 2012/0308 Övrigt Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

25 25 24 BN 230 PB 153 Dnr BYGG 2012/0317 ÄRENDE: Jens Falck, Budsel 112, Mora Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Isunda 18:9 s beslut Dispens från 7 kap 15 miljöbalken beviljas för nybyggnad av förråd/carport. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31a plan- och bygglagen. Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap 18 c, punkten 1, då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Som tomt får tas i anspråk hela fastigheten. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen Byggnaden får tas i bruk utan slutbesked Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av förråd/carport Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är av riksintresse för friluftsliv och för turism och friluftsliv (miljöbalken 4:2) Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 miljöbalken inom 100 meter från Ryssån. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap. 31a plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser,

26 26 25 BN 230 PB 153 ÄRENDE: Jens Falck forts ISUNDA 18:9 Dnr BYGG 2012/ inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335). Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strand- skyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandom- råden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap 15 miljöbalken får inom strandskyddsområde inte nya byggnader uppföras. Enligt 7 kap 18 b miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap 18 c miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet man beakta endast om det område som upphävandet eller dis- pensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap. 18 c, punkten 1, miljöbalken, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Ritning, inkommen

27 27 26 BN 230 PB 153 ÄRENDE: Jens Falck forts ISUNDA 18:9 Dnr BYGG 2012/0317 Övrigt Sökanden upplyses om att länsstyrelsen ska pröva om en kommuns beslut att ge dispens från be- stämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller en brist i ärendets handläggning kan ha betydelse för utgången i ärendet. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns sådant prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte. Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet skall skickas till Länsstyrelsen Dalarnas län för prövning av beslutet om dispens. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

28 28 27 BN 231 PB 154 Dnr BYGG 2012/0318 ÄRENDE: Åsa Haaga, Fölvägen 7, Mora Bygglov för tillbyggnad av bostadshus MORKARLBY 582:2 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för byggnadens areal Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen Tekniskt samråd och en kontrollansvarig är inte nödvändigt i detta ärende. Tillbyggnaden får tas i bruk utan slutbesked. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av altan på Fölvägen 7 i Morkarlby. För området gäller detaljplan ( S 58) Enligt detaljplanen får inte huvudbyggnad uppta större areal än 150 m². Huvudbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en areal om ca 315 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och

29 29 28 BN 231 PB 154 ÄRENDE: Åsa Haaga forts MORKARLBY 582:2 Dnr BYGG 2012/ åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 24,17 procent. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av R Larsson, daterad Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Ritningar, inkomna Övrigt Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

30 30 29 BN 232 PB 155 Dnr BYGG 2012/0326 ÄRENDE: Ruth Svensson, Benvägen 38 nb, Västerås Bygglov för nybyggnad av fritidshus VATTNÄS 106:3 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen Tekniskt samråd och en kontrollansvarig är inte nödvändigt i detta ärende. Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Sakkunnighetsintyg om kontroll av eldstad/rökkanal, inklusive tillträdesanordningar på tak. Enligt vad som framkommit i ärendet beslutar byggnadsnämnden att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte är nödvändiga i detta ärende. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Installeras vatten och avlopp ska tillstånd sökas hos Miljönämnden. Redogörelse för ärendet Ansökan avser bygglov för ett fritidshus vid Korsgatan och Pelvägen vid Häståkersbacken i Vattnäs. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är av riksintresse för kulturmiljövården och för friluftslivet samt turism och friluftsliv. Området omfattas även av naturvårdens övriga intressen, naturmiljö och biologisk mångfald. Området ingår i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet, naturmiljö och biologisk mångfald. Området är i antagen översiktsplan utlagt för jordbruksändamål.

31 31 30 BN 232 PB 155 ÄRENDE: Ruth Svensson forts VATTNÄS 106:3 Dnr BYGG 2012/0326 Området är i antagen översiktsplan utlagt för jordbruksändamål Positivt förhandsbesked beslutades av byggnadsnämnden den 11 juni Mora LRF- avdelning har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet vid tidigare beviljat förhandsbesked den 11 juni Avdelningen valde att inte komma in med något yttrande i ärendet. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska vid prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 plan- och bygglagen. Fastigheten är till stor del skogbeväxt och utgörs i övrigt av till viss del igenväxt åkermark. Framtida bebyggelse på fastigheten bedöms inte hindra det jordbruk som bedrivs på den öppna åkermarken som är belägen söder och öster om fastigheten. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Ritning, inkommen

32 32 31 BN 232 PB 155 ÄRENDE: Ruth Svensson forts VATTNÄS 106:3 Dnr BYGG 2012/0326 Övrigt Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

33 33 32 BN 233 PB 156 Dnr BYGG 2012/0273 ÄRENDE: Öna SK, c/o Lotta Gummås, Kansgärdsvägen 5, Mora Bygglov för nybyggnad av klubblokal ÖNA s:8 s beslut Dispens från 7 kap 15 miljöbalken beviljas för idrottsändamål. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap. 18 c, punkten 1, då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. För ändamålet får tas i anspråk det område som byggnaden upptar på marken. Reducering av bygglovsavgiften (HF 1) medges med 50 %. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige efter reducering. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen. Anders Bogg deltar inte i handläggningen av detta ärende. Anna-Karin Rydstedt deltar som ordförande i detta ärende Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av klubblokal vid fotbollsplanen i Öna. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 miljöbalken och för turism och friluftslivet enligt 4 kap. 2 miljöbalken. Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 miljöbalken inom 100 meter från Österdalälven.

34 34 33 BN 233 PB 156 ÄRENDE: Öna SK forts ÖNA s:8 Dnr BYGG 2012/0273 Motiv för beslut Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Enligt 7 kap. 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandom- råden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap. 15 miljöbalken får inom strandskyddsområde inte nya byggnader uppföras. Enligt 7 kap. 18 b miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap. 18 c miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet man beakta endast om det område som upphävandet eller dis- pensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap. 18 c, punkten 1, miljöbalken, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

35 35 34 BN 233 PB 156 ÄRENDE: Öna SK forts ÖNA s:8 Dnr BYGG 2012/0273 har som praxis att medge reducering av bygglovsavgiften för idrottsföreningar och ideella föreningar. Taxan medger att reducering av bygglovsavgiften får medges i vissa fall. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av S Bolö, daterad Ansökan, daterad och inkommen Situationsplan, inkommen Fotomontage, inkomna Övrigt Utsättning eller lägeskontroll kan beställas hos kartteknik, tfn: Sökanden upplyses om att länsstyrelsen ska pröva om en kommuns beslut att ge dispens från be- stämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller en brist i ärendets handläggning kan ha betydelse för utgången i ärendet. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns sådant prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte. Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet skall skickas till Länsstyrelsen Dalarnas län för prövning av beslutet om dispens. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

36 36 35 BN 234 PB 157 Dnr BYGG 2012/0283 ÄRENDE: Bilkompaniet Mora Leksand Malung AB, Box 430, Mora Bygglov för tillbyggnad av skärmtak STRANDEN 73:13 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för skärmtakets höjd och placering. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Skärmtaket får tas i bruk utan slutbesked. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser höjning av skärmtak över automattankstation vid Bilkompaniet i Mora. För området gäller detaljplan (S 78). Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas och byggnad får inte uppföras till större höjd än 4 meter. Skärmtaket är till viss del uppfört på mark som inte får bebyggas och föreslås uppföras till en höjd om ca 4,50 meter. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning

37 37 36 BN 234 PB 157 Dnr BYGG 2012/0283 ÄRENDE: Bilkompaniet Mora Leksand Malung AB forts STRANDEN 73:13 enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Handlingar som ingår i beslutet Tjänsteskrivelse av S Bolö, daterad Ansökan, inkommen Ritning, inkommen Övrigt Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-38 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Sven Anders Söderberg. Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa 25 juni 2014, kl 15:30. Ulla Björklund. Peter Helander. Sven Anders Söderberg

Sven Anders Söderberg. Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa 25 juni 2014, kl 15:30. Ulla Björklund. Peter Helander. Sven Anders Söderberg 1-110 2014-06-23 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13:15 15:50 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) 79-99, 101-119, 121-124 Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg 1(82) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15 Beslutande: Ulf Tholerus (C) Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Gunder Eriksson (C) Ajdoan Muliqi (S) Olle

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Lassä Bröms (C) Tommy Ek, stadsarkitekt/förvaltningschef Ulla Björklund, nämndsekreterare

Ej tjänstgörande ersättare: Lassä Bröms (C) Tommy Ek, stadsarkitekt/förvaltningschef Ulla Björklund, nämndsekreterare 1-29 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Peter Helander (C), 53-62 Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Jannesson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Ulla Björklund. Peter Helander. Anna-Carin Rydstedt. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ulla Björklund. Peter Helander. Anna-Carin Rydstedt. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1-80 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C), 124-127, 129-151 Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S)

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S) 1-60 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Sune Olsson (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Olov Carlsson (MP)

Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Sune Olsson (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Olov Carlsson (MP) 1-105 Plats och tid Stadsarkitektkontoret, kl. 13.15 14.20 Beslutande Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Sune Olsson (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Olov Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Anders Bogg (C) Sune Olsson (C) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Carina Aspelin (MOP)

Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Anders Bogg (C) Sune Olsson (C) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Carina Aspelin (MOP) 1-74 Plats och tid Stadsarkitektkontoret, kl. 13.15 14.30 Beslutande Torsten Nilsson (S) Rauger Eriksson (KD) Anders Bogg (C) Sune Olsson (C) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Carina Aspelin (MOP)

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:10 Paragrafer 89-95 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen Orsa, Dalagatan 1, 2015-12-14 kl. 09.00-11:00

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen Orsa, Dalagatan 1, 2015-12-14 kl. 09.00-11:00 1(37) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen Orsa, Dalagatan 1, 2015-12-14 kl. 09.00-11:00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Orsa Lars Olov Simu (KD) Anders

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Lovisa Trell (S) Sven Gustavson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2014-06-09 kl. 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (M) 93-114 Ingmar Wallén (M), 93-114 Eva Olander, (C) 93-114

Läs mer

DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm Mål nr M 4091-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr M 4441-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders Söderberg (M) Per-Olof Olsson (S)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders Söderberg (M) Per-Olof Olsson (S) 1-92 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.50 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V) 1-47 2014-11-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5)

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (5) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa 2014-11-11 kl 13.30-16 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Rune Larsson (c) Marie Egerborn

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 MOB.2015.13 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden 2015 Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer till kommunen

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, Ängen kl 13.30 16.30 Beslutande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Marko Maripuu (fp) Claes Brandén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulla Björklund. Ordförande Ulf Tholerus, Joakim Linder, Sven-Anders Söderberg

Sven-Anders Söderberg (M) Ulla Björklund. Ordförande Ulf Tholerus, Joakim Linder, Sven-Anders Söderberg 1-129 2015-06-22 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.45 Beslutande Ulf Tholerus (C), 116-167 Joakim Linder (MOP) Gunder Eriksson (C) Anna-Carin Rydstedt (S) Ajdoan Muliqi (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Anna-Carin Rydstedt (S) Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Anna-Carin Rydstedt

Anna-Carin Rydstedt (S) Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Anna-Carin Rydstedt 1-76 2015-05-25 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Ulf Tholerus (C) Joakim Lind (C) Gunder Eriksson (C) Anna-Carin Rydstedt (S) Christer

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer