ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-10:00 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) Robert Beronius (Fp) adjungerad Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, nämndsekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (S) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl 13:30 Underskrift Mats Hultin Justerande Mafgaretha Lundgren ^ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljönämndens arbetsutskott för anslags nedtagande Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift Ann-Christine Karlsson

2 Sida 1(3) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Ärenden Val av justerare, tid och plats 1. Dnr Blidö-Boda 1: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av bastu. 2. Dnr Eknö 1:40 94 Strandskyddsdispens för trädfällning och anläggande av strand. 3. Dnr Emmaus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Förhandsbesked för nybyggnad av 18 radhus. UTGÅTT 4. Dnr Falken Förhandsbesked för nybyggnad av flerfamiljshus. 5. Dnr Finsta 1: Föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd tillbyggnad av enbostadshus 6. Dnr Del av Gisslingö 1:1. 97 Förhandsbesked för uppförande av fyra fritidshus 7. Dnr Grovstanäs 4: Föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd tillbyggnad av komplementbyggnad.

3 [Kommun] Sida «Databas» «Grpnr» 2(3) «Diarienr» Ärenden 8. Dnr Harg S:9 99 Bygglov för nybyggnad av brygga och parkeringsplatser. 9. Dnr Hasselbacken 1: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av brygga. 10. Dnr Högmarsö 1: Bygglov för nybyggnad av båthus 11. Dnr Rangarnö S:18. Strandskyddsdispens för uppsättning av grind. UTGÅTT 12. Dnr del av Rimbo-Vallby 5: Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus (22 Igh), förråd och miljöhus. 13. Dnr Rosättra5: Föreläggande om att ansöka om lov för trädfällning. 14. Dnr Runnskäret 2: Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus. 15. Dnr Rävsnäs 1: Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 16. Dnr Del av Rörvik 6: Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus. 17. Dnr Solö 1: Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. 18. Dnr Stortorp 1: Förhandsbesked för nybyggnad av bastu samt installation av eldstad.

4 [Kommun] Sida «Databas» «Grpnr» 3(3) «Diarienr» Ärenden 19. Dnr Sundskär 1: Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 20. Dnr del av Tälje 3:326 och 3: Förhandsbesked för nybyggnad av två fierbostadshus (20 Igh), komplementbyggnader och miljöhus. 21. Dnr Vagnsunda 6: Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. 22. Dnr Väddö-Hammarby 5:52 och 5: Bygglov för nybyggnad av plank 23. Dnr Västanvik 1:59. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus UTGÅTT 24. Dnr Upplunda6: Miljjösanktionsavgift för inrättande av värmepumpsanläggning. 25. Dnr Hemställan till kommunfullmäktige om utbyggnad av kommunalt 114 vatten och avlopp i Lönsvik och Radgärdet, Frötuna församling, Norrtälje kommun.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 93 Dnr BLIDÖ-BODA 1:106 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av bastu Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken samt bygglov för nybyggnad av bastu inom fastigheten Blidö-Boda 1:106. Motivering Ansökan gäller bygglov och strandskyddsdispens för en bastu. På platsen där sökt bastu är tänkt att uppföras finns idag en brygga och platsen är tillgänglig för allmänheten. Tillkomsten av en bastu på sökt plats skulle ge ett privatiserande intryck vilket skulle ha en avhållande effekt på besökande allmänhet både på land och från vatten. Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse. En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område. Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken. Sökt bastu skulle ha en privatiserande effekt på bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten. Sökanden har i en skrivelse daterad hänvisat till miljöbalkens skäl 1 och 3 för en dispens. Dessa skäl bedöms inte föreligga för sökt åtgärd då platsen för sökt bastu är obebyggd och inte ianspråktagen samt att en bastu inte heller är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) au 93 Dnr Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms därmed inte föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms i och med detta inte vara förenlig med de allmänna intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen. Lagrum 2 kap, plan- och bygglagen. 4 kap, 7 kap 13-15, 18b och 26, miljöbalken. Ärendet Ansökan avser Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu och installation av eldstad inom fastigheten Blidö-Boda 1:106. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan är obebyggd och har en landareal på 2,6 ha. En brygga finns på platsen för sökt bastu. Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Blidö-Boda 1:106 belägen inom riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12). Sökande har fått information om att Bygg- och miljökontoret inte kan tillstyrka ansökan och fått möjlighet att få sin ansökan prövad eller återkalla den. Då Bygg- och miljökontoret bedömer att ansökan inte kan tillstyrkas har inga kompletterande ritningar begärts in och sökanden har heller inte inkommit med några ytterligare ritningar. Sökanden har i en skrivelse daterad önskat få ansökan prövad. Vad sökanden ytterligare anger i skrivelsen ändrar inte Bygg- och miljökontorets ställningstagande. Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 miljöbalken inte 1. nya byggnader uppföras, f/vc U tdragsbe styrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) au 93 Dnr byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön.

8 S AMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 94 Dnr Eknö 1:40 - strandskyddsdispens för trädfällning och anläggande av strand Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap och 26 miljöbalken trädfällning samt anläggande av strand inom fastigheten Eknö 1:40 Motivering Platsen för sökta åtgärder är helt obebyggd. Befintlig bebyggelse inom fastigheten är belägen ca 120 meter från stranden vid Eknö viken. Området är i dag allemansrättsligt tillgänglig och trädfällning och en anlagd strand på platsen bedöms avhålla allmänheten från att vistas både på land och i vattenområdet. En anlagd strand skulle dessutom innebära att livsvillkoren för det rika djur- och växtlivet bedöms försämras. Eknöviken är av högsta naturvärde eftersom den är grund och opåverkad med känslig mjukbotten och intressant växtlighet. Endast ett fåtal liknande vikar finns kvar inom länet. Det omgivande småskaliga kulturlandskapet bidrar till områdets höga värde. Eknövikens stränder utgörs av sankmarker. Eknöviken omges annars främst av skogsmark med en del hyggen. Stränderna runt vikarna är praktiskt taget obebyggda. Markerna hyser bitvis en rik flora. Fågellivet i området är rikt med flera rödlistade arter. Genom att vikarna är trösklade och grunda blir de snabbtuppvärmda på våren, och har hög biologisk produktion. Dessa egenskaper gör därför att de fungerar som viktiga reproduktions- och uppväxtlokaler för bland armat flera fiskarter i närområdet. Sökt trädfällning och anläggande av strand får en negativ påverkan på de riks- och regionala intresseområdena. Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) au 94 Dnr Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f miljöbalken. Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökta åtgärder bedöms innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för sökta åtgärder. Lagrum 7 kap och 18 b och c miljöbalken Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse daterad Ansökningshandlingar Arbetsutskottets protokoll Ärendet Ansökan avser strandskyddsdispens för trädfällning och anläggande av strand. Sökande har även sökt marklov för trädfällning men då fastigheten Eknö 1:40 inte omfattas av någon detaljplanelagt område så krävs inte något marklov för sökta åtgärder. Endast frågan om dispens från strandskyddets prövas. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) au 94 Dnr Fastigheten är bebyggd med bostadshus samt komplementbyggnader. Sökt plats är obebyggd och inte i anspråktagen. Fastighetens areal är 2,4 ha. Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, och förbud enligt 7 kap miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Eknö 1:40 belägen inom: -Område av regionalt naturvårdsintresse Svartnö, klass 1 (se kap 3.5, kartbilaga 3.4) Eknöviken är av högsta naturvärde eftersom den är grund och opåverkad med känslig mjukbotten och intressant växtlighet. Endast ett fåtal liknande vikar finns kvar inom länet. Det omgivande småskaliga kulturlandskapet bidrar till områdets höga värde. Eknövikens stränder utgörs av sankmarker. Eknöviken omges annars främst av skogsmark med en del hyggen. Stränderna runt vikarna är praktiskt taget obebyggda. -Riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1) -Regionala intressen för friluftsliv (se kap 15.4, kartbilaga 15.1) Enligt BALANCE-projektets modeller (från Länsstyrelsen i Stockholms län) över fisklekplatser och yngelområden är området utpekat som uppväxtområde för gädda och lekområde för abborre för som har sin lek- och yngelperiod från april till juni. Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 miljöbalken inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått fardas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) au 94 Dnr redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Kommunicering Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut Något yttrande har inte inkommit. Exp till:

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 95 Dnr Falken 8 - förhandsbesked för nybyggnad av flerfamiljshus Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att avslå förhandsbesked för nybyggnad av flerfamiljshus. Motivering Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Föreslagen byggnad ligger delvis på mark som inte får bebyggas samt innehåller 4 våningar i stället för 3. Sökanden har kommunicerats och meddelats att avvikelse gällande antal våningar inte kan anses vara liten. Sökande har inte inkommit med någon yttrande. Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Lagrum 9 kap 31 b plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av flerfamiljshus inom fastigheten Falken 8. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för bostadsändamål. Byggnader får uppföras upp till 3 våningar och ha byggnadshöjd på 10,8 m. Byggnader får sammanbyggas i tomtgräns. Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med två en/tvåbostadshus och en komplementbyggnad. Fastighetens areal är 1000 m2. ny U tdragsbestyrkande

13 NORRTAL] E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) au 95 Dnr Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: Föreslagen byggnad ligger delvis på mark som inte får bebyggas samt innehåller 4 våningar i stället för 3. Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. [2011:335] Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen böljar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. [2011:335] Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. [2011:335] Samråds- och remissyttranden samt bemötanden Bygg- och miljökontoret har inte hört vare sig grannar och övriga sakägare eller Gatu- och parkavdelningen.

14 S AMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) au 96 Dnr Finsta 1:86 - föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd tillbyggnad av enbostadshus (matplats) Beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta inom 6 månader från delgivningen av detta beslut, vidta rättelse genom att riva den olovligt uppförda tillbyggnaden på enbostadshuset, samt betala ett vite om kronor. Motivering Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning konstaterades att en olovlig uppförd tillbyggnad hade utförts på enbostadshuset på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas., ägaren till fastigheten Finsta 1:86, har i skrivelser daterade och getts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder. Utförd tillbyggnad på enbostadshuset bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 8 kap 1 plan- och bygglagen. ägare till fastigheten Finsta 1:86, ansökte om bygglov i efterhand , dnr BMN avseende tillbyggnad av enbostadshus. Ansökan avslogs av Bygg- och miljönämnden arbetsutskott i beslut daterat Den utförda tillbyggnad är gjord på u-område(ledningsområde) som enligt gällande detaljplan är mark som inte får bebyggas. Ledningsområdet är en mycket viktig matarledning av vatten från Norrtälje vattenverk som förser samhällena Finsta, Rimbo och Rånäs. Rivning av tillbyggnad på enbostadshus bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) au 96 Dnr ägare till fastigheten Finsta 1:86, föreläggs att senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra rivning av tillbyggnaden på enbostadshuset. I enlighet med 10 kap 18 plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite. Att påföra ägare till fastigheten Finsta 1:86, ett vite om kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet. Enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen ska en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i sak för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till en lindrigare påföljd. I bestämmelserna föreskrivs numera att en byggsanktionsavgift ska tas ut om någon har påböijat en sådan tillbyggnad som kräver lov innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Bestämmelser om startbesked fanns inte i äldre plan- och bygglagen. Den utförda åtgärden träffas därmed inte längre av någon avgiftsbestämmelse och kan därmed inte leda till någon sanktionsavgift. Lagrum 10 kap 1, 4, 9, 14 och 18 plan- och bygglagen (SFS 1987:10) Ärendet Bygg- och miljönämnden har via inkommen anmälan fått kännedom om att en tillbyggnad på enbostadshuset kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Finsta 1:86. Bakgrund Fastigheten Finsta 1:86 är ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus varav tillbyggnaden av enbostadshuset avser den nu anmälda åtgärden. Fastighetens areal är 988 m2. Fastigheten omfattas av detaljplan (kommunens beteckning 12-07) som medger bostadshus, friliggande, särskild miljöhänsyn, en våning samt u-område och mark som inte får bebyggas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) au 96 Dnr Ägare till fastigheten Finsta 1:86 har i skrivelse daterad getts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om att Bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om åtgärden inte har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid Bygg- och miljönämndens sammanträde. att i efterhand inkomma med en bygglovsansökan för tillbyggnad av enbostadshus. Bygg- och miljönämnden kan inte i efterhand bevilja bygglovsansökan då den utförda tillbyggnaden av enbostadshus är placerad på u-område som inte får bebyggas och därmed strider mot gällande detaljplan. Tillämplig lagstiftning Enligt 10 kap 1 plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i plan- och bygglagen eller av någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Enligt 10 kap 8 plan- och bygglagen prövar Bygg- och miljönämnden frågor om byggnadsavgift. Enligt 10 kap 14 plan- och bygglagen får Bygg- och miljönämnden förelägga ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Enligt 10 kap 18 plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom Bygg- och miljönämndens försorg på den försumliges bekostnad. Övriga upplysningar Om föreläggandet inte följs, får Bygg- och miljönämnden enligt 10 kap 18 plan- och bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. Kronofogdemyndigheten ska, enligt 10 kap 18 plan- och bygglagen, lämna det biträde till Bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett föreläggande.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) au 96 Dnr Enligt 10 kap 22 plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden sända sitt beslut om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas. Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska Bygg- och miljönämnden så snart den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen enligt 10 kap 23 plan- och bygglagen.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 97 Dnr Del av Gissfingö 1:1 - förhandsbesked för uppförande av fyra fritidshus Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att avslå förhandsbesked för uppförande av fyra fritidshus inom del av fastigheten Gisslingö 1:1. Motivering Tänkta tomtplatser är belägna på ön Gisslingö som med undantag från några enstaka fastigheter är en obebyggd ö. Sökta tomtplatser bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. Exploatering i sökt läge kommer att få stor påverkan på naturmiljön och ta tidigare orörd mark i anspråk vilket bedöms påverka riksintressena på platsen mycket negativt. Fastigheten Gisslingö 1:1 är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Sökt byggnation är dessutom placerad alldeles på gränsen till det utökade strandskyddet som råder på platsen. Trots att byggnaderna är tänkta att placeras utanför strandskyddat område bedöms påverkan inverka negativs även för strandskyddet då den privata hemfridszon som generas runt ett fritidshus bedöms sträcka sig in på det strandskyddade området. En åtgärd vid strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten från att vistas på ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område. En exploatering på platsen bedöms avhålla allmänheten att vistas inom strandskyddat område och bedöms därmed strida även mot strandskyddets syften.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) au 97 Dnr Sökt förhandsbesked för fyra fritidshus bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat stads- eller landskapsbilden/natur- och kulturvärdena på platsen. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset. Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 plan- och bygglagen saknas således. Lagrum 2, 3, 8 och 9 kap 31 plan- och bygglagen 3, 4 och 7 kap , 26 miljöbalken Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos Mark- och Miljödomstolen. Ni ställer skrivelsen till Mark- och Miljödomstolen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse daterad Ansökningshandlingar Arbetsutskottets protokoll Ärendet Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av fyra fritidshus inom del av fastigheten Gisslingö 1:1. Bakgrund Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Tomtplatserna är obebyggda. Fastighetens areal är 115,2 ha.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 97 Dnr Fastigheten omfattas av utökat strandskydd och förbud enligt 7 kap miljöbalken. Tomtplatsen är belägen utanför strandskyddat område. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gisslingö 1:1 belägen inom: - Område med särskilda ekologiska värden, nyckelbiotoper (se kap 5.3.3, kartbilaga 5.2) - Område av regionalt naturvårdsintresse, Stockholm yttre skärgård samt Gisslingö - Korsö (se kap 3.5, kartbilaga 3.4) - Riksintresseområde för naturvård, Stockholms skärgård - yttre delen (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1) - Riksintresseområde för samlade natur- och kulturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1) - Område av riksintresse för totalförsvaret (se kap 18, kartbilaga 18.1). Beslut om bygglov eller förhandsbesked inom området ska prövas av Länsstyrelsen enligt 11 kap plan- och bygglagen om inte tillstyrkan föreligger ifån ansvarig militär myndighet. - Område för friluftslivets riksintressanta markanspråk (se kap 15.3, kartbilaga 15.1) Tillämplig lagstiftning Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap 26 miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt med strandskyddets syften. Enligt 2 kap 1-5 plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 3 kap 1 miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder. Enligt 3 kap 6 miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) au 97 Dnr För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 miljöballcen och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings foretag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen som anges genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte etableras några nya fritidshusområden. Komplettering kan endast ske med enstaka fritidshus i anslutning till eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad bebyggelse. Kommunicering Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut Något yttrande har inte inkommit. Exp till:

22 tnorrtälje SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) au 98 Dnr Grovstanäs 4:238 - föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd tillbyggnad av komplementbyggnad Beslut Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att förelägga o c h ä g a r e till fastigheten Grovstanäs 4:238, att snarast, dock senast inom tre månader från delgivningen av detta beslut, vidta rättelse gällande rivning av en tillbyggnad om 4,6 kvm på komplementbyggnad enligt bifogad inmätningsskiss daterad , samt att om föreläggandet inte följs s k a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H o c h ^ ^ ^ ^ ^ ^ H» ägare till fastigheten Grovstanäs 4:238, betala ett vite om kronor vardera. Motivering Ägare till fastigheten Grovstanäs 4:239 har lämnat in en olagaanmälan till Bygg- och miljökontoret angående en olovligt utförd tillbyggnad på en komplementbyggnad inom fastigheten Grovstanäs 4:238. Vid en av Bygg- och miljökontorets mät och kartenhet utförd besiktning mättes en tillbyggnad in på 4,6 kvm på befintlig komplementbyggnad (befintlig komplementbyggnad beviljades bygglov år 1995, nu aktuell tillbyggnad på 4,6 kvm redovisas på en inmätningsskiss daterad ). Tillbyggnaden är placerad med hörnen 2,20 respektive 3,09 meter från gräns mot grannen. Enligt gällande detaljplan får komplementbyggnader placeras som närmast 4,5 meter från gräns mot granne. Ägare till fastigheten Grovstanäs 4:238 har inkommit och med skrivelser och förklarar att det fanns en muntlig överenskommelse med dåvarande ägare till grannfastigheten om att den nu aktuella tillbyggnaden fick uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Tillbyggnaden har enligt uppgift från fastighetsägaren uppförts år Den nuvarande ägare till grannfastigheten Grovstanäs 4:239 skriver i inlämnad olagaanmälan att han vill att tillbyggnaden ska rivas.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) au 98 Dnr Bygg- och miljökontoret bedömer att utförd tillbyggnad bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 8 kap 1 plan- och bygglagen samt att den är placerad i strid med gällande detaljplan (2,20 respektive 3,09 meter från gräns mot granne). En mindre avvikelse mot detaljplanen kan medges lov om avvikelsen är förenlig med syftet med planen enligt 8 kap 11 plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 22 ska byggnadsnämnden innan lov kan lämnas bereda berörda sakägare möjlighet att yttra sig över ansökan. Berörd sakägare dvs. ägare till fastigheten Grovstanäs 4:239 har inkommit med olagaanmälan och tillåter inte att uppförd tillbyggnad placeras i strid mot detaljplanen, varför Bygg- och miljökontoret bedömer att bygglov för nu aktuell tillbyggnad på komplementbyggnad inte kan medges i efterhand då åtgärden inte uppfyller bestämmelserna i 8 kap 11 plan- och bygglagen. Rivning av tillbyggnaden på komplementbyggnaden bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda. ägare till fastigheten Grovstanäs 4:238, föreläggs att senast inom tre månader från delgivningen av detta beslut vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra rivning av den tillbyggnad som är gjord på befintlig komplementbyggnad. I enlighet med 10 kap 18 plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite. Att påföra om kronor vardera om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet. Enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen ska en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i sak för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till en lindrigare påföljd. I bestämmelserna föreskrivs numera att en byggsanktionsavgift ska tas ut om någon har påböijat en sådan tillbyggnad som kräver lov innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Bestämmelser om startbesked fanns inte i äldre plan- och bygglagen. Den utförda åtgärden träffas därmed inte längre av någon avgiftsbestämmelse och kan därmed inte leda till någon sanktionsavgift. Lagrum 10 kap 1, 4, 9, 14 och 18 plan- och bygglagen (SFS 1987:10) Ut dragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) Bygg- och miljönämndens arbetsutskott au 98 Dnr Ärendet Bygg- och miljönämnden har via inkommen anmälan fått kännedom om att tillbyggnad på komplementbyggnad kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Grovstanäs 4:238. Bygg- och miljökontorets mät och kartenhet har vid ett besök inom fastigheten mätt in en tillbyggnad på ca 4,6 kvm med avstånd från gräns mot granne på 2,20 meter. Bakgrund Fastigheten Grovstanäs 4:238 är ianspråktagen och bebyggd med ett bostadshus samt två komplementbyggnader varav en komplementbyggnad avser den nu anmälda åtgärden. Fastighetens areal är 1683 m. Fastigheten omfattas av detaljplan som medger bostadsändamål. Komplementbyggnader får inte placeras närmare gräns mot granne än 4,5 meter. Tillämplig lagstiftning Enligt 10 kap 1 plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i plan- och bygglagen eller av någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen ska en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd. Byggnadsavgiften ska dock bestämmas till minst ett tjugondeis prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. Enligt 10 kap 8 plan- och bygglagen prövar Bygg- och miljönämnden frågor om byggnadsavgift. Enligt 10 kap 9 plan- och bygglagen ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som den olovliga åtgärden avsåg. t/jy \^\V Utdragsbestyrkan.de

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) au 98 Dnr Enligt 10 kap 14 plan- och bygglagen får Bygg- och miljönämnden förelägga ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Enligt 10 kap 18 plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom Bygg- och miljönämndens försorg på den försumliges bekostnad. Övriga upplysningar Om föreläggandet inte följs, får Bygg- och miljönämnden enligt 10 kap 18 plan- och bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. Kronofogdemyndigheten ska, enligt 10 kap 18 plan- och bygglagen, lämna det biträde till Bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett föreläggande. Enligt 10 kap 22 plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden sända sitt beslut om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas. Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska Bygg- och miljönämnden så snart den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen enligt 10 kap 23 plan- och bygglagen. Utdragsbe sty rkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) au 99 Dnr Harg S:9 - bygglov för nybyggnad av bryggor och parkeringsplatser Beslut Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att avslå bygglov för 1-2 parkeringsplatser placerade norr om väg inom område för bostadsändamål (enligt reviderad situationsplan inkommen , bilaga 2), att bevilja bygglov för nybyggnad av bryggor och parkeringsplatser inom område för småindustriändamål (enligt reviderad situationsplan , bilaga 2) att åtgärden bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b plan- och bygglagen, att bevilja startbesked för påböljande av åtgärden, att fastställa kontrollplanen, att uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till Bygg- och miljökontoret inför utfärdande av slutbesked, att tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras samt att åtgärden inte är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 lagen om byggfelsförsäkring m.m. Du kan begära att beslutet överprövas Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Motivering Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 maj 2011, dnr att bevilja bygglov för nybyggnad av bryggor inom fastigheten Harg S:9. Ärendet överklagades med resultat att beslutet upphävdes och återförvisades till nämnden för erforderlig handläggning.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(7) au 99 Dnr Nytt beslut att bevilja bygglov för bryggor och parkeringsplatser med prövning som liten avvikelse inom område för småindustri samt att avslå bygglov för 1-2 parkeringsplatser inom område för bostadsändamål fattades av Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Efter att beslutet återigen överklagats beslutade Länsstyreslen att upphäva Bygg- och miljönämndens beslut att bevilja bryggor/parkeringsplatser och återförvisar ärendet för erforderlig handläggning. Det som nu tillkommit i handläggningen och det uppgifter Länsstyrelsen bedömt vara bristfälliga är: - Uppgifter om antalet ursprungliga båtplatser som fanns inom fastighetens vattenområde före bygglovet från 2011 respektive det antal båtplatser som småbåtshamnen kommer att omfatta om lov kan medges för de åtgärder som nu söks. - Utredning kring behovet av parkeringsplatser samt de föreslagna parkeringsplatsernas påverkan på anläggningens kulturhistoriska värden. Bedömningen för sökta bryggor och parkeringsplatser grundar sig på reviderad situationsplan inkommen , bilaga 2. I nu aktuell ansökan har sökta bryggor reviderats och minskats något i storlek varför Bygg- och miljökontoret bedömer att sökta bryggor kan prövas som en liten avvikelse mot gällande detaljplan. Ansökan avser nu nybyggnad av något reviderade bryggor för ca 20 båtplatser och anläggande av ca 20 parkeringsplatser inom Harg S:9 (enligt definition småbåtshamn Plan- och byggförordningen 6 kap 1 ). Angående sökta bryggor så framkommer det av ansökan att båtplatserna riktar sig till ett begränsat antal båtägare som hyr plats vid bryggorna och båtplatserna inte kommer att användas som en öppen gästhamn för besökare. Användningen av bryggorna bedöms inte medföra att påverkan och rörelse av båtägare och biltrafik till, från och inom området bedöms vara orimligt stor. Enligt sökande fanns det ca hyresgäster som hyrde båtplats då sökande köpte varvet. Dessa hyresgäster förtöjde vid varvet, antingen vid de befintliga bryggorna eller direkt vid stranden. Efter nu sökt bygglov bedöms att ca 20 båtar kan förtöja vid nu sökta bryggor (beroende på båtarnas bredd). För närvarande är 12 st. båtplatser uthyrda, vilket är samma antal som när varvet övertogs av sökande.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(7) au 99 Dnr Enligt gällande detaljplan får vattenområdet bebyggas med mindre bryggor. Nu sökta bryggor är anpassade till dagens krav på båtplats. Trots att sökta bryggor inte kan rymmas inom vad detaljplanen avser med mindre bryggor så bedömer Bygg- och miljökontoret att bryggornas utformning och storlek är av en mindre omfattning och att de ryms inom begreppet liten avvikelse mot detaljplanen samt att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte. Då sökande köpte varvet övertogs ca stycken hyresgäster för båtplats. För närvarande är 12 stycken båtplatser uthyrda och nu sökt bygglov skulle medföra plats för ca 20 stycken båtar beroende på dess bredd. Skillnaden på antalet båtplatser förr och vad nu sökta bryggor skulle medföra är i stort sett marginell och därav bedömer Byggoch miljökontoret att avvikelsen sammantaget kan betraktas som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Angående sökta parkeringsplatser ca 20 st. Sökande har från ursprungsförslaget reviderat antalet parkeringsplatser till ca tjugo st. Två stycken platser norr om infartsväg och inom område som är avsedd för bostadsändamål samt ca arton stycken inom området för småindustri. 5-6 platser i framkant av befintlig större varvsbyggnad är belägna på en öppen naturlig infartsplan till byggnaden. Byggnaden är försedd med större portar varav Bygg- och miljökontoret bedömer att platsen har använts som ut- och inpassering till byggnaden. 4-5 och 6-7 platser mellan varvsbyggnadema placeras på en öppen grusad plan med inslag av gräsyta. Platserna placeras inom område för varvsmiljö. Vid en besiktning av platsen 27 juli 2013 mitt under normal högsäsong för båtlivet fanns sammanlagt tre bilar parkerade på området. En bil stod parkerad norr om vägen där 1-2 platser nu söks. Två bilar stod parkerade inom det område där 5-6 platser sökts och framför en större lada. En kulturmiljöbedömning gällande placering och utformning av parkeringsplatser har nu tagits fram av kulturgeograf och byggnadsantikvarie på WSP Analys & Strategi. WSP gör bedömningen att parkering kan fortgå på befintlig nu sökt parkering i framkant av den större varvsbyggnaden längs med vägen och vid behov på gräsytor inom varvet (nu sökt parkering markerade 4-5 och 6-7 p-platser mellan varvsbyggnadema inom området). Förutsättning är att de utpekade gräsytorna inom varvet inte förändras genom utjämning, markberedning eller ytskikt. Således får parkeringsändamålet inte medföra markbearbetning, dränering eller påförande av material som exempelvis grus, asfalt eller stenläggning. Träd eller buskar får inte heller fällas eller tas bort. Det förekommer bland annat enar och tallar som är typiska växtinslag i Stockholms skärgård.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(7) au 99 Dnr WSP skriver vidare att oavsett vem som driver verksamheten är det fortsatta bruket av miljön av central betydelse för att upprätthålla båtvarvets inneboende kulturmiljövärden. I det fall verksamheten på varvet riskerar att läggas ner på grund av bristande parkeringsmöjligheter riskerar därmed kulturmiljön att påverkas negativt. ( se bifogad kulturmiljöbedömning Uppdragsnummer: , Stockholm ). Bygg- och miljökontoret har efter kontakt med sökande både telefonledes samt i mailkorrespondens fått bekräftat att ingen ändring eller iordningställande av sökta parkeringsytor kommer att göras. Ansökan avser inte heller något marklov för vare sig schaktning, fyllning, ändring av höj dläget eller övriga markförändringar inom området. Parkering är tänkt att ske på befintliga ytor. Enligt sökandes redovisning gällande behov av parkering finns inget övrigt behov än de nu sökta ca 18 platser inom varvsområdet för att tillgodose parkeringsmöjligheter för båtgästema. SL-buss går ända fram till varvet, vilket gör att många nyttjar möjligheten till att använda kommunala färdmedel för att komma till sin båt. Enligt sökande hyrs ca hälften av båtplatserna ut till närboende i området, vilka då inte heller har behov av bilparkering inom varvet. Bygg- och miljökontoret bedömer att parkeringsmöjligheter för ca 18 bilar inom området för nu 12 uthyrda båtplatser (med möjlighet för plats för ca 20 st båtar) är tillräckligt då både buss finns och hyresgäster inom närområdet saknar behov till bilparkering. Behovet av parkeringsplatser för verksamhetens hyresgäster bedöms därmed vara tillgodosett. Vid utförd besiktning i högsäsong fanns tre bilar parkerade på området vilket även visar på att behovet av parkeringsplatser är uppfyllda. Sökta parkeringsplatser bedöms med stöd av kulturmiljöbedömning av WSP inte påtagligt skada det kulturhistoriska värdet på platsen och omfattningen av biltrafik till och från båtplatserna bedöms inte medföra en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 Plan- och bygglagen. Nu sökta bryggor samt parkeringsplatser inom varvsområdet bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b plan- och bygglagen. 1-2 platser norr om infartsväg och inom område för bostadsändamål bedöms strida mot detaljplanen avseende markens ändamål. Bygg- och miljökontoret bedömer att sökta 1-2 platser inte kan ses som en liten avvikelse mot detaljplanen varav platserna avstyrks. uit! Al U tdragsbestyrkande

30 tnorrtälje Bygg- och miljönämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(7) au 99 Dnr Nu sökt 1-2 parkeringsplatser inom område avsedd för bostadsändamål bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b plan- och bygglagen varför de parkeringsplatserna avstyrks. Lagrum 9 kap 31 b Plan- och bygglagen Ärendet Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bryggor och parkeringsplatser inom fastigheten Harg S:9. Bakgrund Fastigheten omfattas av detaljplan som medger småindustri och särskild miljöhänsyn (Jmq). Vattenområdet omfattas av Vb betecknat område som ska utgöra vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus och dylikt. Sökta 1-2 parkeringsplatser norr om infartsvägen omfattas av mark för bostadsändamål. Enligt gällande detaljplan råder inget strandskydd på platsen för de sökta åtgärderna. Sökt plats är idag ianspråktagen och bebyggd med äldre byggnader för varvsverksamhet samt ett antal bryggor. Fastighetens areal är inte redovisad i fastighetsregistret. Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. [2011:335] Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller r/j V v \L U tdragsbestyrkande

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 1. Robert Beronius (FP) adjungerad

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 1. Robert Beronius (FP) adjungerad SAM MANTRÄDESPROTO KOLL Sammanträdesdaturn Sida 2014-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2014-12-11 kl. 15:30-15:45 Beslutande Mats Hultin (M) Ingmar Wallén (M), Eva Olander, (C) Margaretha

Läs mer

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-01-15 1

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 ^ s j l NORRTÄL1E r. ' 1 -T ^ O * r r t m

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare

2016-01-14. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S amrn a nträdesd atu m 2016-01-14 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2016-01-14 kl.15:15-15:55 Beslutande Margareta Lundgren (S) Bertil Norstedt (S) Gunnar Kjelldahl

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 MOB.2015.13 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden 2015 Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer till kommunen

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238, skifte 2: Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor på land

DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238, skifte 2: Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor på land Datum Dnr 2014-08-13 STR.2014.1463 489 Karolina Norrman karolina.norrman@varmdo.se 08-570 482 20 Miljöinspektör REK + MB HANS NICLAS HAMMARSTRÖM HÖGMALMSVÄGEN 19 13973 DJURHAMN DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends Arena Dispens från strandskydd, tidsbegränsad åtgärd.

Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends Arena Dispens från strandskydd, tidsbegränsad åtgärd. SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen Cecilia Granström Bygglovsarkitekt 2013-09-10 SID 1 (5) SBN/2013:842 TJÄNSTESKRIVELSE Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

BULLANDÖ 1:92 föreläggande om rättelse av olovlig tillbyggnad

BULLANDÖ 1:92 föreläggande om rättelse av olovlig tillbyggnad TJÄNSTESKRIVELSE 192 Datum Dnr 2013-10-22 BYGG.2010.1301 Conrad Grut conrad.grut@varmdo.se 08-570 483 87 Bygglovhandläggare Bygg-miljö- och hälsoskyddsnämnd Mats Werner Korsbäck Anita Maria Korsbäck Ölviksvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Kal Larsson (MP) adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare. Gitte Binder / / / / V

Kal Larsson (MP) adjungerad. Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo, bygglovchef Gitte Binder, sekreterare. Gitte Binder / / / / V SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträd es cl atum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2016-02-04 kl.15:15-15:55 Beslutande Margareta Lundgren (S) Bertil Norstedt (S) Gunnar Kjelidahl (C) Ingmar

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

DOM 2016-02-19 Stockholm

DOM 2016-02-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2016-02-19 Stockholm Mål nr M 7991-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-09-03 i mål nr M 3741-15, se bilaga KLAGANDE P B Ombud: Jur. dr

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 17-29 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 17-29 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-12.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

DOM 2015-02-25 Stockholm

DOM 2015-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr M 8665-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-02 i mål nr M 1231-14, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-17 2(59) Innehållsförteckning 1 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista samt godkännande av närvaro 4 2 Årsbokslut 2015 5 3 Förelägganden, uppföljning 6 4 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr P 8918-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-27 i mål nr P 6001-11, se bilaga KLAGANDE 1. I C

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5)

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (5) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:10 Paragrafer 89-95 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

DOM 2015-09-07 Stockholm

DOM 2015-09-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 DOM 2015-09-07 Stockholm Mål nr M 1394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-27 i mål nr M 3154-14, se bilaga A KLAGANDE Sluts samfällighetsförening,

Läs mer

2(26) Innehållsförteckning

2(26) Innehållsförteckning 2(26) Innehållsförteckning 88 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 89 Ekonomiuppföljning utfall september 4 90 Förelägganden, uppföljning 5 91 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

DOM 2014-05-22 Stockholm

DOM 2014-05-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-05-22 Stockholm Mål nr M 11232-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr M 2568-13, se bilaga KLAGANDE 1. Bygg- och

Läs mer

DOM 2013-06-04 Stockholm

DOM 2013-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2013-06-04 Stockholm Mål nr M 6391-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr M 3873-11, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, Ängen kl 13.30 16.30 Beslutande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Marko Maripuu (fp) Claes Brandén

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-08-27

Jävsnämnden 2014-08-27 Jävsnämnden 2014-08-27 Jn 6 Påföljd för fasadändring samt ändrad användning utan bygglov och startbesked på fastigheten Idun 1... 2 Jn 7 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jävsnämnden 2014-08-27 1

Läs mer

DOM 2012-07-03 Stockholm

DOM 2012-07-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2012-07-03 Stockholm Mål nr M 7831-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-09-06 i mål nr M 1085-11, se bilaga

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL 2015-10-05. 20xx-xx-xx.

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL 2015-10-05. 20xx-xx-xx. 20xx-xx-xx Tjänsteskrivelse Rättelseföreläggande Diarienummer: 0000-000 Ärendet avser: Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Fastighetsägare: namn Fastighetsägares person/organisationsnr: Förslag till beslut

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3)

Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3) 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-16 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2016-000096 Ändrad användning av f.d. kadettförläggning/verksamhetslokal till vandrarhem, SÄBY 3:76 (KAPTENSVÄGEN 3) Förslag till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-11-11 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa 2014-11-11 kl 13.30-16 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Rune Larsson (c) Marie Egerborn

Läs mer

DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm Mål nr M 4091-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr M 4441-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer