Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27"

Transkript

1 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 Ej tjänstgörande ersättare: Isa Bozdogan (S) 2-27 Övriga deltagare Tommy Ek, stadsarkitekt/förvaltningschef Håkan Persson, planchef, 1 Johan Nilsson, planarkitekt, 1 Ulla Björklund, nämndsekreterare Utses att justera Carina Aspelin Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-27 Ulla Björklund Ordförande Justerande Anna-Carin Rydstedt Carina Aspelin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning 2 Innehållsförteckning 1 Detaljplan för fastigheten Stranden 2:2 m fl, Resecentrum...sid 3 2 Bostadsanpassningsbidrag...sid 4 3 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Färnäs 11:13...sid 5 4 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Utanmyra 113:2...sid 7 5 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Färnäs 209:9...sid 11 6 Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, Nusnäs 570:1...sid 14 7 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Noret 1:62...sid 16 8 Strandskyddsdispens för kommunal va-anläggning, Noret s:125...sid 18 9 Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, Utmeland 654:2...sid Tidsbegränsat bygglov för fritidshus, Nusnäs 298:6...sid Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Utanmyra 184:1...sid Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och flytt av garage, Vattnäs 63:2...sid Strandskyddsdispens för bostadshus alternativt fritidshus, Gesunda 195:1...sid Bygglov för återvinningsstation, Garsås 217:2...sid Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Gruddbo 211:1...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport, Bonäs 162:15...sid Bygglov för inglasning av altan, Kumbelnäs 110:1...sid Bygglov för anläggande av frisbeegolfbana, Häradsarvet s:41 m fl...sid Bygglov för mässtält och utställningstält, Stranden 2:2...sid Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk, Vika 327:1...sid Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Kråkberg 20:1 och 57:7...sid Bygglov för uppsättning av skylt, Stranden 54:3...sid Ekonomiuppföljning...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Vattnäs 97:1...sid Redovisning av delegationsbeslut...sid Delgivningar...sid 73

3 s presidieberedning 3 2 BN 1 PB 1 Dnr BN 2012/1-215 ÄRENDE: Detaljplan för fastigheten Stranden 2:2 m fl, Resecentrum s beslut beslutar att ta utlåtandet som sitt eget. beslutar att ta det särskilda utlåtandet som sitt eget. beslutar att godkänna detaljplanen och rekommendera kommunfullmäktige att anta planen. Kristina Lundberg deltar inte i beslutet. Isa Bozdogan deltar inte i handläggningen av detta ärende. Redogörelse för ärendet Detaljplanen för resecentrum har varit utsänd på granskning 16-november 14 december Länsstyrelsen Dalarna och Trafikverket har ingen erinran. En synpunkt har inkommit som påpekar att planen medger allmän gång- och cykeltrafik längs perrongen, trots att beskrivningarna säger att det endast gäller gångtrafik. Avsikten har under hela projektet varit att det ska gälla endast gångtrafik. En revidering av plankartan har gjorts för att spegla intentionen med bestämmelsen. Planen har varit utsänd på underrättelse mellan december Länsstyrelsen och Tekniska förvaltningen har ingen erinran. Anders Romson har lämnat ett förtydligande av sitt yttrande från granskningen vad det gäller hans intention till att planera för en övergång över järnvägsspåren. Kommunen har redan tidigt beslutat att inte planera för en övergång då framtida planering för godsbangården och Tingsnäs kommer påverka placering, typ och utformning. Beslutsunderlag Planbeskrivning Plankarta med illustrationer Utlåtande Särskilt utlåtande Gestaltningsprogram (tidigare utsänt) Tjänsteskrivelse av J Nilsson, daterad

4 s presidieberedning 4 3 BN 2 PB 2 Dnr BAB 2012/0092 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag s beslut Bostadsbidrag beviljas inte för sökt åtgärd. Redogörelse för ärendet Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för grävning av kommunalt avlopp till tomtgräns. Bostadsanpassningsintyg har inte lämnats. Motiv för beslut Enligt 6 lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Bidrag lämnas inte för grundläggande bostadsfunktioner, normalt bostadsunderhåll eller byggtekniska brister. Bidrag till åtgärder för att åstadkomma dagens bostadsstandardförhållanden kan inte medges. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten har ett avlopp. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Tjänsteskrivelse av M Dahl Löfberg, daterad Beslutet skickas till: Sökanden med besvärshänvisning

5 s presidieberedning 5 4 BN 3 PB 3 Dnr BYGG 2012/0409 ÄRENDE: Sven Hallin, Rombovägen 7, Färnäs Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad FÄRNÄS 11:13 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för gårdsbyggnadernas sammanlagda areal. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Skiss över lägeskontroll (utsättning). Lägeskontroll kan beställas hos kartenheten, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra lägeskontrollen. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av barack för gästrum och kontor vid Rombovägen i Färnäs. För området gäller detaljplan S 63 Enligt detaljplanen får gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 50m². Gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad en sammanlagd areal om ca 63 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller

6 s presidieberedning 6 5 BN 3 PB 3 ÄRENDE: Forts Sven Hallin FÄRNÄS 11:13 Dnr BYGG 2012/0409 b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 7 procent. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Ritning, inkommen Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

7 s presidieberedning 7 6 BN 4 PB 4 Dnr BYGG 2012/0453 ÄRENDE: AB Mora Byggservice, Box 200, Mora Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad UTANMYRA 113:2 s beslut Dispens från 7 kap 15 miljöbalken beviljas för förråds- och bastubyggnad. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap 18 c, punkten 1 miljöbalken, då fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Som tomt får tas i anspråk tidigare beslutad tomtplatsavgränsning. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Intyg från byggherren att yttervägg som vetter mot Utanmyra 183:1 har utförts i brandteknisk klass EI 30. Skiss över lägeskontroll. Lägeskontroll kan beställas hos stadsbyggnadsförvaltningen, kartenheten, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra lägeskontrollen. Avgiften för ändringen av bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av en förråds- och bastubyggnad vid Igelsnäsvägen på Sollerön. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 miljöbalken inom 100 meter från Siljan.

8 s presidieberedning 8 7 BN 4 PB 4 Dnr BYGG 2012/0453 ÄRENDE: Forts AB Mora Byggservice UTANMYRA 113:2 beviljade bygglov och strandskyddsdispens den 23 augusti 2012 för denna byggnad placerad ca 3,3 m från tomtgräns mot Utanmyra 183:1. Nu aktuell ansökan avser samma byggnad men med placering i annat läge inom beslutad tomtplatsavgränsning. Byggnaden föreslås uppföras 1,6 meter från gränsen mot Utanmyra 183:1. Ägaren till Utanmyra 183:1, Björn Blomberg, påpekar i yttrande inkommet 13 november 2012: Hänvisar till vad jag tidigare anfört i ifrågavarande ärende DNR: BYGG 2012/0253. Vid sammanträde i beslutades om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på Utanmyra 113:2 med en placering av 3,3 m från tomtgräns mot Utanmyra 183:1. Jag har godtagit detta beslut om bygglov men finner ingen anledning till att acceptera en närmare placering än dessa 3,3 m. Sökanden har fått tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter och meddelar i skrivelse den 27 november 2012 att: Fastighetsägaren Pontus Piipponen vidhåller att han vill uppföra byggnaden där den var placerad innan branden, dvs. 160 cm från tomtgräns! Angränsande yttervägg mot tomtgräns utföres i EI 30. Motiv för beslut Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap 15 miljöbalken får inom strandskyddsområde inte nya byggnader uppföras. Enligt 7 kap18 b miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap 18 c miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av

9 s presidieberedning 9 8 BN 4 PB 4 Dnr BYGG 2012/0453 ÄRENDE: Forts AB Mora Byggservice UTANMYRA 113:2 eller dispens från strandskyddet man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap. 18 c, punkten 1, miljöbalken, då fastigheten redan är bebyggd och har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. En placering av komplementbyggnaden 1,6 meter från tomtgräns och med väggen mot Utanmyra 183:1 i utförande EI 30 bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för fastigheten Utanmyra 183:1 som inte är bebyggd. Föreslagen placering påverkar inte möjligheten att bebygga fastigheten Utanmyra 183:1 om den i framtiden skulle komma att prövas lämplig som tomt. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Planritning, inkommen Fasadritningar, tre stycken, inkomna Skrivelse, inkommen Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

10 s presidieberedning 10 9 BN 4 PB 4 ÄRENDE: Forts AB Mora Byggservice UTANMYRA 113:2 Dnr BYGG 2012/0453 Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos byggnadsnämnden kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Beslutet skall skickas till Länsstyrelsen Dalarnas län för prövning av beslutet om dispens. Beslutet skall skickas till ägaren av fastigheten Utanmyra 183:1, Björn Blomberg, med anvisning om hur beslutet kan överklagas. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Sakägare (grannar m fl som inte fått sina synpunkter tillgodosedda) kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att de mottagit beslutet Beslutet skickas till: Sökanden Fastighetsägaren Länsstyrelsen Ägaren till Utanmyra 183:1 med besvärshänvisning

11 s presidieberedning BN 5 PB 5 Dnr BYGG 2012/0468 ÄRENDE: Magnus Andersson, Sankt Paulsgatan 7B, Stockholm Bygglov för tillbyggnad av fritidshus FÄRNÄS 209:9 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för fritidhusets areal. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 2 plan- och bygglagen. Slutbesked krävs för att få ta tillbyggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Sakkunnighetsintyg om kontroll av imkanal, inklusive tillträdesanordningar på tak. Sakkunnighetsintyg att tätskikt i våtutrymme är utfört enligt gällande branschregler. Enligt vad som framkommit i ärendet beslutar byggnadsnämnden att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte är nödvändiga i detta ärende. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av ett fritidshus vid Vålan i Färnäs. För området gäller detaljplan B 12. Enligt detaljplanen får ingen byggnad uppta större areal än 60 m² och byggnadernas sammanlagda areal få inte uppta större areal än 140 m². Fritidshuset upptar med föreslagen tillbyggnad en areal om ca 73 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd.

12 s presidieberedning BN 5 PB 5 ÄRENDE: Forts Magnus Andersson FÄRNÄS 209:9 Dnr BYGG 2012/0468 Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Planritning, inkommen Fasadritning, inkommen Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

13 s presidieberedning BN 5 PB 5 ÄRENDE: Forts Magnus Andersson FÄRNÄS 209:9 Dnr BYGG 2012/0468 För eventuell framtida VA-installation ska anmälan göras till byggnadsnämnden. Tillstånd för enskild VA-anläggning handläggs av miljökontoret. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

14 s presidieberedning BN 6 PB 6 Dnr BYGG 2012/0486 ÄRENDE: Stig Nilsson, Svidnvägen 7, Nusnäs Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad NUSNÄS 570:1 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för gårdsbyggnadens areal. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen Tillbyggnaden får tas i bruk utan slutbesked Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av ett garage med ett skärmtak vid Svidnvägen i Nusnäs. För området gäller detaljplan B 42. Enligt detaljplanen får gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 60 m². Gårdsbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en sammanlagd areal om ca 77 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),

15 s presidieberedning BN 6 PB 6 ÄRENDE: Forts Stig Nilsson NUSNÄS 570:1 Dnr BYGG 2012/ åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 11 procent. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Ritning, inkommen Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

16 s presidieberedning BN 7 PB 7 Dnr BYGG 2012/0518 ÄRENDE: Matts Johnzén, Plantvägen 6, Mora Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus NORET 1:62 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för huvudbyggnadens areal. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Tillbyggnaden får tas i bruk utan slutbesked. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av ett bostadshus med ett växthus vid Plantvägen i Noret. För området gäller detaljplan S 121. Enligt detaljplanen huvudbyggnad får inte uppta större areal än 150 m². Huvudbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en areal om ca 214 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

17 s presidieberedning BN 7 PB 7 ÄRENDE: Forts Matts Johnzén NORET 1:62 Dnr BYGG 2012/ åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 20 procent. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Fasadritningar,2 st, inkomna Planritning, inkommen Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan lovet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

18 s presidieberedning BN 8 PB 8 Dnr BYGG 2012/0521 ÄRENDE: Nodava AB, Håkan Andersson, Box 100, Orsa Strandskyddsdispens för anläggande av kommunal va-anläggning NORET S:125 s beslut Dispens från 7 kap 15 miljöbalken beviljas för anläggande av kommunala VA-ledningar Sökt åtgärd bedöms uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap 18 c, punkt 5. Avgiften för strandskyddsdispens är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser utbyggnad av VA-ledningar vid Buder i Noret. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan beläget inom delområde Bs 1. Området är av riksintresse för friluftsliv samt turism och friluftsliv. Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 miljöbalken inom 100 meter från Orsasjön. Kommunekologen har i delegationsbeslut meddelat att miljönämnden har inte har någon erinran mot anläggningsarbetet. Motiv för beslut Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap 15 miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

19 s presidieberedning BN 8 PB 8 ÄRENDE: Forts Nodava AB NORET S:125 Dnr BYGG 2012/0521 Enligt 7 kap 18 b miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap 18 c miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet man beakta endast om det område som upphävandet eller dis- pensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Sökt åtgärd får anses uppfylla det lagstadgade särskilda skälet som anges i 7 kap. 18 c, punkt 5. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Karta, skala 1:100, inkommen Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Upplysningar Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva byggnadsnämndens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte. I det fall Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättningar för dispens. Sökanden rekommenderas att hos byggnadsnämnden kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning.

20 s presidieberedning BN 8 PB 8 ÄRENDE: Forts Nodava AB NORET S:125 Dnr BYGG 2012/0521 Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft Beslutet skickas till: Sökanden Länsstyrelsen

21 s presidieberedning BN 9 PB 9 Dnr BYGG 2012/0471 ÄRENDE: Per Wikstrand AB, Dössjonsvägen 10, Mora Bygglov för nybyggnad av industribyggnad UTMELAND 654:2 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för nybyggnadens föreslagna placering på mark som inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Lars-Åke Hansson. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Lennart Sticko, för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen. Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Skiss över lägeskontroll (utsättning). Lägeskontroll kan beställas hos kartenheten, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra lägeskontrollen. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av en lagerbyggnad vid Dössjonsvägen i Utmeland. För området gäller detaljplan S 48. Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas.

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer