Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (29) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl , Smedjan, Nämndhuset Bertil Persson (C), ordförande Gisela Lindh (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Gertowe Thörnros (V) Leif Grönberg (V) Tjänstgörande ersättare: Nils Fröberg (S) ersättare för Franz Maretta (S) Ingvar Eriksson (V) ersättare för Torbjörn Holm (V) ÖVRIGA DELTAGARE Tjänstemän: Ove Weststrand, bygg- och miljöchef Christer Persson, byggnadsinspektör Mårten Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Johan Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera: Gisela Lindh Justeringens tid och plats: Tisdag 22 juni kl på bygg- och miljökontoret Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Marianne Andersson Ordförande: Bertil Persson Justerande: Gisela Lindh

2 (29) Organ: Anslag/bevis Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet Underskrift: Marianne Andersson

3 (29) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BMN 30 Dnr: Fastställande av dagordning... 5 BMN 31 Dnr: M Yttrande över detaljplan för del av Kanada 1:1, Gamla badhuset. 6 BMN 32 Dnr: M Detaljplan, samrådshandling, för Agen 21:13 och 22:4 del av 21:15 och 21: BMN 33 Dnr: B Namnsättning av gymnasieskolan... 8 BMN 34 Dnr: M Norrboda 5:2, Ekelunda, Degerfors, Sveaskog AB anmälan om täkt av berg för husbehov samt krossning och sorteringsverksamhet... 9 BMN 35 Dnr: B Deldenäs 1:34, XXXXX Nybyggnad av fritidshus BMN 36 Dnr: B Kvarnberg 7:8, XXX. Tillbyggnad av enbostadshus med förråd.. 13 BMN 37 Dnr: B Bruket 1:40, XXXXX. Nybyggnad av enbostadshus och garage. 14 BMN 38 Dnr: B Ängebäck 1:116, XXXXX. Nybyggnad av carport BMN 39 Dnr: B Deldenäs 1:34. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus BMN 40 Dnr: B Karlshagen 13:3, XXXXX Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan... 19

4 (29) BMN 41 Dnr: B Tällekullen 1:2, XXXXX Tillbyggnad av enbostadshus BMN 42 Dnr: B Karlshagen 28:5, XXXXX. Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan BMN 43 Dnr: B Gräsholmen 2:1, XXXXX Nybyggnad, enbostadshus BMN 44 Dnr: B Strömtorp 31:10, XXXXX Tillbyggnad av enbostadshus med balkong och inglasad altan BMN 45 Dnr: B Kvarnberg 8:3, XXXXX. Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan BMN 46 Dnr: B Degerfors-Kvarntorp 1:7, XXXXX Tillbyggnad av fritidshus med skärmtak BMN 47 Dnr: Delegationsbeslut BMN 48 Dnr: Anmälningar/rapporter BMN 49 Dnr: Kurser och konferenser... 29

5 (29) BMN 30 Dnr: Fastställande av dagordning Ärende 7, Bossåsen 11:10 stryks från listan. et har tagits på delegation. Ärende 13, Degernäs 1:3 stryks. Ansökan återtagits. Nytt ärende: Degerfors-Kvarntorp 1:7, tillbyggnad av fritidshus med skärmtak. Med dessa ändringar fastställs dagordningen.

6 (29) BMN 31 Dnr: M Yttrande över detaljplan för del av Kanada 1:1, Gamla badhuset Bygg- och miljönämnden har inga erinringar mot förslaget. Detaljplan för del av Kanada 1:1, Gamla badhuset, samrådshandling, har skickats ut för synpunkter. Eventuella synpunkter ska vara stadsbyggnadsavdelningen tillhanda senast 21 juni s beredning Samrådshandling Expedieras Stadsbyggnadsavdelningen

7 (29) BMN 32 Dnr: M Detaljplan, samrådshandling, för Agen 21:13 och 22:4 del av 21:15 och 21:16 Bygg- och miljönämnden mottar informationen för kännedom men avstår från att lämna synpunkter. Detaljplan för Agen och 22:4 del av 21:15 och 21:16, samrådshandling, har skickats ut för synpunkter. Planen möjliggör byggande av gruppboende, butik och radhus vid Skolgatan. Bygg- och miljönämnden har tidigare beviljat bygglov för gruppboendet utifrån bestämmelserna i nu gällande plan. Förvaltningschefen informerar om planen. s beredning Samrådshandling Expedieras Stadsbyggnadsavdelningen

8 (29) BMN 33 Dnr: B Namnsättning av gymnasieskolan Bygg- och miljönämnden i Degerfors beslutar att namnge Karlskoga och Degerfors gemensamma gymnasieskola till Möckelngymnasiet. För att undvika förväxlingar som i sig kan skapa missöden bör namnet ha ett tillägg i varje kommun: Möckelngymnasiet Karlskoga och Möckelngymnasiet Degerfors. Kommunfullmäktige i Degerfors beslutade att lämna delegation till Byggoch miljönämnden att fatta beslut om namn på den gemensamma gymnasieskolan för Karlskoga och Degerfors. s beredning Frågan har beretts i namnberedningen i Karlskoga och gatunamnskommittén i Degerfors. Beredningen har granskat de namnförslag som lämnats från förvaltningar och allmänhet. Namnberedningen och gatunamnskommittén i Degerfors är eniga i sitt förslag att namnge Karlskoga och Degerfors gemensamma gymnasieskola till Möckelngymnasiet. För att undvika förväxlingar som i sig kan skapa missöden bör namnet ha ett tillägg i varje kommun: Möckelngymnasiet Karlskoga och Möckelngymnasiet Degerfors. Expediering Karlskoga kommun

9 (29) BMN 34 Dnr: M Norrboda 5:2, Ekelunda, Degerfors, Sveaskog AB anmälan om täkt av berg för husbehov samt krossning och sorteringsverksamhet 1. Bygg och miljönämnden lämnar följande erinringar: Uttag av material bör ske på betryggande avstånd från högsta grundvattenytan. Dagvatten från täkten bör före avledning till recipienten passera en sedimenteringsdamm med mått av minst 10 x 8 x 2 meter. Gränsen för brytningsområdet bör utmärkas på väl synligt sätt i terrängen. Markeringarna får under exploateringstiden inte rubbas eller döljas. Stängsel eller liknande bör under brytningstiden uppsättas utmed bergtäktens krön för att minska risken för fallolyckor. Kemikalier och eventuellt uppkommet avfall ska förvaras på sådant sätt att spill eller utsläpp inte sker till och mark, yt- eller grundvatten. 2. Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att med stöd av Degerfors kommuns taxa för bygg- och miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område debitera Sveaskog AB, Box 268, Karlskoga en tillsynsavgift av kronor enligt bifogat tidkort. Avgiften faktureras separat. Sveaskog AB har till bygg- och miljönämnden inkommit med samrådshandlingar (MB 12:6) beträffande husbehovstäkt av berg inom rubricerad fastighet. Eftersom uttaget överstiger ton är verksamheten anmälningspliktig enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (kod pkt.) 1) enligt förordningens bilaga). Bygg- och miljönämnden har i skrivelse meddelat vad en anmälan ska innehålla. Bygg- och miljöförvaltningen har tillsammans med representant från Sveaskog AB avlagt besök på aktuellt plats. Anmälan inkom

10 (29) BMN 34 forts Dnr: M Anmälan Sveaskog AB ( ), avser att inom rubricerad fastighet etablera en bergtäkt med en drifttid av 10 år. Totalt beräknas ca ton krossat berg produceras. Bergtäkten ska lokaliseras inom befintlig grustäkt, väster om Lofallsberget. Avrinning sker mot Finnbromossen (Eskilstunaåns avrinningsområde). Närmaste bostadshus (Ri) är beläget ca meter från täktområdet. Verksamheten planeras ske kampanjvis vartannat år, vardagar mellan kl: 06:00 20:00 under en treveckorsperiod. Samråd Länsstyrelsen har beretts tillfälle att avge yttrande i ärendet och har i e-brev meddelat att inga synpunkter föreligger. Bedömning Verksamheten kommer att ge upphov till buller, vibrationer, luftstötvåg, damm, transporter (ca 150 tor/år) och utsläpp till luft och vatten, men det stora avståndet till bostadsfastigheter medför att detta inte medför risk för olägenheter för människors hälsa. Förutsättningarna för att uppfylla att miljöbalkens allmänna hänsynsregler är mycket goda. Skyddsåtgärder är planerade för att begränsa påverkan avseende yt- och grundvatten. Eftersom området är opåverkat i övrigt och populärt för det rörliga friluftslivet (Bergslagsleden passerar omedelbart söder om täkten) är det av vikt att området avhyses på adekvat sätt i samband med sprängning. s beredning Miljö- och hälsoskyddsinspektörens skrivelse, daterad Expediering Sveaskog AB Länsstyrelsen Örebro Akten Detta beslut kan överklagas, se bilaga.

11 (29) BMN 35 Dnr: B Deldenäs 1:34, XXXXX, Nybyggnad av fritidshus Bygglov beviljas i enlighet med 8 kap. 12 plan- och bygglagen. För bygglovet gäller: Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Avloppsanläggning godkänd enligt miljöbalken skall finnas för fastighetens behov. XXXXX ansöker om lov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Deldenäs 1:34, Degerfors kommun. Fastigheten ligger utanför både detaljplan och samlad bebyggelse. Berörda grannar har informerats om åtgärden och inte haft några invändningar. Bygganmälan och ansökan om strandskyddsdispens har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Ansökning om bygglov för åtgärd inom område som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap, inte skall föregås av detaljplaneläggning, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och plan- och bygglagen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas i enlighet med 8 kap. 12 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 2 700:- Bygganmälan 2 640:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad

12 (29) BMN 35 forts Dnr: B Expedieras till Sökande Kvalitetsansvarig Skatteverket SCB Akt

13 (29) BMN 36 Dnr: B Kvarnberg 7:8, XXXXX Tillbyggnad av enbostadshus med förråd Bygglov beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. XXXXX Degerfors ansöker om lov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd på fastigheten Kvarnberg 7:8, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 78. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att den del av tomten som får bebyggas överskrids med 13 m2 (10 %). Berörda grannar har informerats om åtgärden och inte haft några invändningar. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 1 200:- Bygganmälan 540:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

14 (29) BMN 37 Dnr: B Bruket 1:40, XXXXX Nybyggnad av enbostadshus och garage Bygglov beviljas i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. För bygglovet gäller: Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Ritning på garage skall redovisas till bygg- och miljöförvaltningen före byggstart. Garaget ska placeras så att även takfot hamnar innanför tomtgräns. Taktäckning ska vara rött tegel. XXXXX ansöker om lov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Bruket 1:40, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan D 89. Åtgärden strider inte mot detaljplanen. Byggnaderna kommer nära tomtgräns, men kommunen som berörd granne har informerats om åtgärden och inte haft några invändningar. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Ansökning om bygglov för åtgärd inom område med detaljplan skall bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen och åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och plan- och bygglagen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 4 080:- Bygganmälan 5 280:- Kartavgift s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad

15 (29) BMN 37 forts Dnr: B Expedieras till Sökande Kvalitetsansvarig Skatteverket SCB Akt

16 (29) BMN 38 Dnr: B Ängebäck 1:116, XXXXX. Nybyggnad av carport Bygglov beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. XXXXX Degerfors ansöker om lov för nybyggnad av carport på fastigheten Ängebäck 1:116, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 111. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att carporten delvis placeras på prickmark som inte får bebyggas. Berörda grannar har informerats och har inte haft några invändningar mot åtgärden. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 1 200:- Bygganmälan 540:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

17 (29) BMN 39 Dnr: B Deldenäs 1:34. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 1. Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus lämnas enligt 7 kap. 18 b miljöbalken. 2. Tomtplatsens avgränsning markeras med rött enligt karta. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen besluta om en prövning ska ske eller inte (19 kap. 3 b miljöbalken). Därefter vinner beslutet laga kraft. Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h miljöbalken). XXXXX, ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Deldenäs 1:34 med adress XXXXX. Bakgrund Fastigheten ligger utanför både detaljplanerat område och samlad bebyggelse direkt vid sjön Skagerns strand. I nära anslutning finns ytterligare fyra bebyggda fritidsfastigheter. Norr om fastigheten finns en mindre bad-/båtplats som nyttjas av närboende. Tomten är redan bebyggd med ett äldre fritidshus. Strax söder om det befintliga huset planerar man att uppföra den nya byggnaden. Byggnadsarean blir ca 100 m 2, varav 28 m 2 är en altan med tak. Det befintliga husets byggnadsarea är drygt 30 m 2. Båda byggnaderna ligger ca 80 m från stranden. Fastigheten är 5332 m 2. Fastigheten ligger inom strandskyddsområde enligt 7 kap. 14 miljöbalken. Området är inte närmare beskrivet i gällande översiktsplan, ÖP-90. I det förslag till ny översiktsplan som varit ute på samråd under våren 2010 anges att sjön Skagerns stränder ska utredas med syfte att vissa delar ska kunna pekas ut som landsbygdsutvecklingsområden inom strandskyddsområden. Besök på plats ägde rum Bedömning Tomten har tagits i anspråk för privat bruk sedan 1950-talet och den allemansrättsliga tillgängligheten till ca två tredjedelar av fastigheten har redan upphört.

18 (29) BMN 39 forts Dnr: B Eftersom åtgärden är en ny byggnad i direkt anslutning till en befintlig byggnad på en anlagd trädgårdstomt bedöms inte växt- och djurlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt. Särskilda skäl (ianspråktagen mark enligt 7 kap. 18 c 1. miljöbalken) för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna bedöms därmed föreligga. Det ianspråktagna området börjar mellan 20 och 35 meter från stranden. Området närmast stranden är bevuxet med blandad skog och här finns en sällan använd gångstig. Fri passage för allmänheten finns alltså redan och den nya byggnaden påverkar inte denna möjlighet på något sätt. Tomtplatsens avgränsning markeras med rött på bilagd karta. Den omfattar det redan ianspråktagna området för fritidsboende och trädgårdsodling. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Avgift 3000:-. s beredning Stadsarkitektens tjänsteskrivelse, daterad Expediering Sökande Länsstyrelsen Örebro Akt

19 (29) BMN 40 Dnr: B Karlshagen 13:3, XXXXX Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan Bygglov beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. XXXXX Degerfors ansöker om lov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan på fastigheten Karlshagen 13:3, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 45 ändrad av detaljplan D 67. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att den del av tomten som får bebyggas överskrids med 14 m2 (9 %). Berörda grannar har informerats och har inte haft några invändningar. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanerna i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 1 200:- Bygganmälan 540:- Planavgift 750:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

20 (29) BMN 41 Dnr: B Tällekullen 1:2, XXXXX. Tillbyggnad av enbostadshus Bygglov beviljas i enlighet med 8 kap. 12 plan- och bygglagen. För bygglovet gäller: Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Ansökan om tillstånd för att anlägga enskild avloppsanläggning ska vara inlämnad senast XXXXX ansöker om lov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Tällekullen 1:2, Degerfors kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse, men storleken på tillbyggnaden gör att bygglov krävs. Berörd granne har informerats och inte haft några invändningar. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Ansökning om bygglov för åtgärd inom område som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap, inte skall föregås av detaljplaneläggning, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och plan- och bygglagen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas i enlighet med 8 kap. 12 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 4 800:- Bygganmälan 5 280:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

21 (29) BMN 42 Dnr: B Karlshagen 28:5, XXXXX. Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan Bygglov beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. XXXXX Degerfors ansöker om lov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan på fastigheten Karlshagen 28:5, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 64. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att den del av tomten som får bebyggas överskrids med 17 m 2 (10 %). Berörda grannar har informerats om åtgärden och har inte haft några invändningar. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 1 200:- Bygganmälan 540:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

22 (29) BMN 43 Dnr: B Gräsholmen 2:1, XXXXX. Nybyggnad av enbostadshus Bygglov beviljas i enlighet med 8 kap. 12 plan- och bygglagen. För bygglovet gäller: Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Huset ska utformas så att riktvärdena för buller enligt proposition 1996/97:53 uppfylls. Dessa riktvärden är: 30 db(a) ekvivalent ljudnivå inomhus 45 db(a) maximal ljudnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostaden. Avloppsanläggning godkänd enligt miljöbalken skall finnas för fastighetens behov. Husets placering ska bestämmas i samråd med bygg- och miljöförvaltningen i samband med utstakningen. XXXXX Degerfors ansöker om lov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gräsholmen 2:1, Degerfors kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. Trafikverket har lämnat yttrande. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Ansökning om bygglov för åtgärd inom område som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap, inte skall föregås av detaljplaneläggning, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och plan- och bygglagen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas i enlighet med 8 kap. 12 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 2 700:- Bygganmälan 2 640:-

23 (29) BMN 43 forts Dnr: B s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Kvalitetsansvarig Skatteverket SCB Akt

24 (29) BMN 44 Dnr: B Strömtorp 31:10, XXXXX. Tillbyggnad av enbostadshus med balkong och inglasad altan Bygglov beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. XXXXX Degerfors ansöker om lov för tillbyggnad av enbostadshus med balkong och inglasad altan på fastigheten Strömtorp 31:10, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 49. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att den del av tomten som får bebyggas överskrids med 5 m 2. Berörda grannar har informerats om åtgärden och har inte haft några invändningar. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 1 200:- Bygganmälan 540:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

25 (29) BMN 45 Dnr: B Kvarnberg 8:3, XXXXX. Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan Bygglov beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. XXXXX Degerfors ansöker om lov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan på fastigheten Kvarnberg 8:3, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 78. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att den del av tomten som får bebyggas överskrids med 19 m 2 (12 %). Berörda grannar har informerats om åtgärden och inte haft några invändningar. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 1 200:- Bygganmälan 540:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

26 (29) BMN 46 Dnr: B Degerfors-Kvarntorp 1:7, XXXXX. Tillbyggnad av fritidshus med skärmtak Bygglov beviljas för en mindre avvikelse från områdesbestämmelserna i enlighet med 8 kap. 12 plan- och bygglagen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. XXXXX Degerfors ansöker om lov för tillbyggnad av fritidshus med skärmtak på fastigheten Degerfors-Kvarntorp 1:7, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med områdesbestämmelse OB 40. Åtgärden strider mot områdesbestämmelsen på det sättet att tillåten byggnadsarea överskrids med ca 8 m 2. Berörda grannar har informerats om åtgärden och inte haft några invändningar. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från områdesbestämmelserna i enlighet med 8 kap. 12 planoch bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 1 020:- Bygganmälan 480:- s beredning Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

27 (29) BMN 47 Dnr: Delegationsbeslut Delegeringsbeslut från miljöinspektörerna DB Läggs till handlingarna. Delegeringsbeslut från byggnadsinspektören Läggs till handlingarna.

28 (29) BMN 48 Dnr: Anmälningar/rapporter Redovisade anmälningar läggs till handlingarna. Följande handlingar har inkommit och lämnas till nämnden för kännedom. 1 M Länsstyrelsen Örebro län: med anledning av anmälan om att bygga pir i Möckeln på Duvdalen 1:123, Degerfors kommun. 2 M Länsstyrelsen i Örebro län: Överklagande av bygg- och miljönämndens i Degerfors beslut den 17 juni 2009, 27, rörande nyetablering av vindkraftverk på fastigheterna Grannäs 1:3 och Eka 1:12. : Länsstyrelsen avslår överklagandena från XXXXX 3 För kännedom: Länsstyrelsen Örebro län Granskning av miljörapport för år 2009 från Degerfors Energi AB i Degerfors kommun.

29 (29) BMN 49 Dnr: Kurser och konferenser Inga inbjudningar till kurser eller konferenser finns att rapportera.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-09 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kl. 15.00 16.30, Nämndhuset sal Smedjan Franz Maretta (S), ordförande Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Gisela Lindh (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-05-17 1(26) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 9 september 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-09-01 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-09-09 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 1 september 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-09-01 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 09.00 10.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-16 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 77 56 Anmälan av delegationsbeslut... 78 57 Delgivningar... 79 58 Delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Byggnadsnämnden 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 31 januari 2012 kl. 17.00-18.40 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Annica Henrysson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer