Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kl , Nämndhuset sal Smedjan Franz Maretta (S), ordförande Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Gisela Lindh (S) Torbjörn Holm (V) Leif Grönberg (V) Jan Johansson (KD) Bertil Persson (C) Ingvar Eriksson (V) ersätter Gertowe Thörnros ÖVRIGA DELTAGARE Tjänstemän Christer Persson, byggnadsinspektör Mårten Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Ove Weststrand, bygg- och miljöchef Gun Ehrnström, nämndsekreterare Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera: Jan Johansson Justeringens tid och plats: Bygg- och miljöförvaltningen Paragrafer 8-17 UNDERSKRIFTER Sekreterare: _ Marianne Andersson Ordförande: _ Franz Maretta Justerande: _ Jan Johansson

2 (14) Organ: Anslag/bevis Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Bygg- och miljöförvaltningen Underskrift: Marianne Andersson

3 (14) Innehållsförteckning BMN 8 Dnr: Godkännande av föredragningslista... 4 BMN 9 Dnr: M Yttrande över ansökan om tillstånd till bergtäkt, Knutsbol 1: BMN 10 Dnr: M Bokslut BMN 11 Dnr: M Checklista för konventionen om barns rättigheter... 8 BMN 12 Dnr: B Strömtorp 52:1, tillbyggnad av garage BMN 13 Dnr: Organisationsförändringar BMN 14 Dnr : M Rekrytering av miljöinspektör BMN 15 Dnr: Redovisning av delegeringsbeslut BMN 16 Dnr: Anmälningar BMN 17 Dnr: B Bruket 1:2, om och tillbyggnad av gymnastikhall... 14

4 (14) BMN 8 Dnr: Godkännande av föredragningslista Beslut Ett tillägg till föredragningslistan anmäls: - Ansökan om bygglov, Bruket 1:2 om- och tillbyggnad av gymnastikhall. Med det tillägget godkänner bygg- och miljönämnden föredragningslistan.

5 (14) BMN 9 Dnr: M Yttrande över ansökan om tillstånd till bergtäkt, Knutsbol 1:47 Lst dnr: Beslut Bygg- och miljönämnden lämnar följande synpunkter: 1. Förutsättningar finns för att miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska kunna uppfyllas vad avser bergtäktsverksamheten. Skyddsåtgärder är planerade för att begränsa ljudnivåer, påverkan på yt- och grundvatten samt luft (damning). 2. Nämnden anser dock att användning av externt avfall som återställningsmaterial inte bör komma i fråga innan efterbehandlingsåtgärderna i detalj fastställts. 3. Den oro som många närboende framfört i samrådsskedet medför att stor vikt måste läggas på egenkontrollarbetet enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll och att ett eventuellt tillstånd bör förses med villkor om besiktning/kontroll av buller och vibrationer när verksamheten påbörjats. I övrigt bör verksamheten förses med villkor beträffande: Buller: 50 db(a) Leq vardagar 07:00-18:00, 45 db(a) Leq övrig tid. Uttag av material får inte ske djupare än till m. ö. h. Dagvatten från täkten ska före avledning till befintlig mosse passera en sedimenteringsdamm med mått av minst 30 x 20 x 2 meter. Att närboende ska underrättas i god tid (senast en vecka) före sprängningstillfälle samt att sprängning föregås av varningssignal som är tydligt hörbar i riskområdet. Markvibrationer respektive luftstötvåg vid sprängning ska underskrida 4 mm/sek respektive 100 Pascal vid bostadsfastigheter. Hur hantering av drivmedel, avfall och kemiska produkter ska förhindra påverkan på mark och vatten. Gränsen för brytningsområdet ska utmärkas på väl synligt sätt i terrängen. Markeringarna får under exploateringstiden inte rubbas eller döljas. Stängsel eller liknande ska under brytningstiden uppsättas utmed bergtäktens krön för att minska risken för fallolyckor.

6 (14) BMN 9 forts Dnr: M Nämnden påpekar att trafikbelastningen på väg 555 är hög och anser att länsstyrelsen i olika sammanhang bör verka för att väg 555 prioriteras avseende vägunderhåll och trafiksäkerhet. Från länsstyrelsen har inkommit en ansökan till bygg- och miljönämnden för yttrande. Ansökan är från Thyras AB och avser etablering av bergtäkt på Knutsbol 1:47. Nämnden har i delegeringsärende 91/09 avgett yttrande i den s.k. kompletteringsremissen. Ansökningshandlingarna bedöms vara fullständiga. Ansökan Thyras AB ( ), Karlskoga, avser att inom rubricerad fastighet etablera en bergtäkt med en drifttid av 10 år. Årligen beräknas en produktionsmängd av ton. Dessutom omfattar ansökan hantering (återfyllnad och mellanlagring) av m³ inert avfall (KM-massor)/år. Bergtäkten ska lokaliseras inom den högsta delen av det höjdområde som finns vid Knutsbol och som ingår i ett större sammanhängande skogsområde. Avrinning sker till Ölen (Eskilstunaåns avrinningsområde). Av ansökan framgår att verksamheten bland annat kommer att ge upphov till buller, vibrationer, luftstötvåg, damm, transporter (max 30 per arbetsdag) och utsläpp till luft och vatten. Närmaste bostadshus (Gubbenstorp) är beläget ca 400 meter från täktområdet. Verksamheten planeras ske vardagar mellan kl: 06:00 18:00. Tillfälligt kan lastning och transporter behöva ske mellan kl 05:00 och 22:00. s beredning Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Expedieras till Länsstyrelsen i Örebro län Kommunstyrelsen Akt

7 (14) BMN 10 Dnr: M Bokslut 2009 Beslut Bygg- och miljönämnden godkänner upprättat bokslut för år Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat bokslut och verksamhetsberättelse för år Bokslutet redovisar ett överskott på 326,2 tkr. Expedieras till Ekonomiavdelningen

8 (14) BMN 11 Dnr: M Checklista för konventionen om barns rättigheter Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att anta modellen för checklista för konventionen om barns rättigheter och att använda checklistan i ärenden som särskilt berör barn. Folkhälsonämnden har upprättat en checklista för konventionen om barns rättigheter och föreslagit samtliga nämnder besluta anta modellen och använda checklistan. s beredning Folkhälsonämnden, 8/ samt bilagor.

9 (14) BMN 12 Dnr: B Strömtorp 52:1, tillbyggnad av garage. Beslut Bygglov beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Thomas Eriksson, Arngärdesgatan 19, Degerfors ansöker om lov för tillbyggnad av garage på fastigheten Strömtorp 52:1, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 49. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att 0,8 m av tillbyggnadens 1,8 m hamnar på mark som inte får bebyggas (prickmark). Berörd granne har godkänt åtgärden. Bygganmälan har lämnats in till bygg- och miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Bygglov 1 200:- Bygganmälan 540:- s beredning Tjänsteskrivelse från byggnadsinspektör. Expedieras till Sökande Skatteverket Akt

10 (14) BMN 13 Dnr: Organisationsförändringar Bygg- och miljöchefen informerar om pågående utredning beträffande sammanslagning av bygg- och miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Utredningen kan komma att innehålla förslag om att personalen placeras i en avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen och att vissa avgångar med avtalspensionslösningar kan bli aktuella.

11 (14) BMN 14 Dnr : M Rekrytering av miljöinspektör Rekrytering av miljö- och hälsoskyddsinspektör pågår. 46 ansökningar har inkommit och intervjuer kommer att hållas vecka 11.

12 (14) BMN 15 Dnr: Redovisning av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut från miljöinspektörerna Läggs till handlingarna. Delegeringsbeslut från byggnadsinspektören Läggs till handlingarna.

13 (14) BMN 16 Dnr: Anmälningar Gemensam översiktsplan Karlskoga Degerfors Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors finns nu för samråd. Planförslaget kommer att skickas ut på remiss. Planen finns utställd i Coop-husets entré. Två informationsmöten kommer att hållas i Biblioteket i Degerfors för allmänheten.

14 (14) BMN 17 Dnr: B Bruket 1:2, om och tillbyggnad av gymnastikhall Beslut 1. Ändring av bygglov beviljas i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. 2. Den ändrade användningen av rum 303 och 305 innebär att det på plan 3 inte kommer att finnas några lokaler som behöver vara tillgängliga för rullstolsburna. 3. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Degerforsbyggen AB, Box 16, Degerfors ansöker om ändring av bygglov för om- och tillbyggnad av gymnastikhall på fastigheten Bruket 1:2, Degerfors kommun. Ändringen innebär att tillbyggnadens längd har minskats med ca 2,2 m och rum 303 och 305 på plan 3 kommer att användas som förråd. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning Ansökning om bygglov för åtgärd inom område med detaljplan skall bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen och åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och plan- och bygglagen. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas i enlighet med 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Bostäder, arbetslokaler och lokaler till vilka allmänheten har tillträde skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. (12 Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.) Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att lokalerna på plan 3 med den nu angivna användningen inte omfattas av detta krav. Avgifter: (Faktura sänds separat.) Ändring av bygglov 600:- s beredning Tjänsteskrivelse från byggnadsinspektör. Expedieras till Sökande, Skatteverket, Akt

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, klockan 14.30 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson (S)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan. Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-04-16

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden 202-04-6 Tid och plats Måndagen den 6 april 202, Åsasalen, 3:30 6.00 Tjänstgörande Ledamöter Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Torsten Johansson

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-08-29 93 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Lövsalen, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, måndagen den 29 augusti 2011, kl 13.00. Göran Eriksson,

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-05-17 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 17 maj 2011 kl. 17.00-18.50 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S) 1-55 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010

Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010 Samhällsbyggnadsnämnden 2010-12-09 1 (23) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: 10.00-16.00, Värdshus Hovs Hallar. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson (BP), jäv 171

Läs mer