RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Kitty Wachtmeister, m Heine Albertsson, m Carl-Eric Nilsson, c Gisela Gyllensting, mp Jan-Olof Olsson, tjg ersättare, c Övriga deltagare: Mikael Jardbrink, planarkitekt Kerstin Engström, sekreterare Utses att justera: Gisela Gyllensting Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Gisela Gyllensting ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr Bökenäs 1:8 m fl Detaljplan Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den befintliga camping- och fritidsanläggningen , 181 beslutade byggnadsnämnden att återremittera planförslaget för revidering och komplettering med en ny trafikmätning. Planförfattaren har bearbetat planförslaget där man tagit hänsyn till synpunkter som inkommit. Trafikmätning utfördes sommaren Vid arbetsutskottets sammanträde föredras det bearbetade planförslaget av Sverker Carlgren. I planens nordvästra del har de sex stugornas placering preciserats och tillåten byggzon begränsats. I gällande plan är området utlagt som naturmark och skyddszon till befintlig bebyggelse. Skyddsområdet mot fastigheten Bökenäs 1:38 har utökats. I planens södra del har mindre förändringar gjorts, detta medför att en stuga kan byggas. Platsen har preciserats i planförslaget. Byggnadsnämnden beslutar att kontoret kommunicerar det reviderade planförslaget med närmast berörda fastighetsägare innan vidare beslut fattas. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

3 Byggnadsnämnden Dnr 762/2001 Listerby 16:54 (del av) Slättanäs Detaljplan , 2 behandlade byggnadsnämnden programförslaget. Programförslaget innehöll nybyggnad av tomter. Mikael Jardbrink föredrar ärendet vid arbetsutskottets sammanträde. Planförslaget har omarbetats ganska mycket sedan programsamrådet. Området väster om Yxnarumsvägen är borta. Trafikföringen till och i området har förändrats. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd med berörda sakägare och myndigheter, jml plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 20. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

4 Byggnadsnämnden Dnr 605/2001 Hulta 2:115 (del av) - Detaljplan Planförslaget syftar till att möjliggöra byggande av tre friliggande enbostadshus inom ett område som i gällande detaljplan är avsatt som kvartersmark för allmänt ändamål och allmän platsmark med användning som park. Planförslaget har varit utsänt på samråd. Förslag till samrådsyttrande föreligger och redovisas av Mikael Jardbrink vid arbetsutskottets sammanträde. Kommunen hade för avsikt att driva planärendet med s k enkelt planförfarande. Länsstyrelsen anser att enkelt planförfarande inte bör tillämpas när mark för allmänt ändamål övergår till enskild tomtmark. Planförslaget berör också en gång- och cykelväg, varför förslaget därför inte kan anses sakna intresse för allmänheten enligt 5 kapitlet 28. Planförslaget kommer att förändras till utställningsförslaget. Tomtavgränsningarna kommer att justeras och en vändplats kommer att tillföras förslaget. Byggnadsnämnden beslutar att, efter att de redovisade justeringarna utförts, godkänna planförslaget för utställning, jml plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 23. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

5 Byggnadsnämnden Dnr 514/2001 Ronneby 22:1 (del av) Detaljplan Planförslaget syfte är att möjliggöra exploatering av åkermark för olika verksamheter även handel. Området ansluts med en ny infart från Västervägen och den befintliga tillfartsvägen till Djupafors Bruk. Byggnadsnämnden beslutar godkänna planförslaget för samråd, jml plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 20. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

6 Byggnadsnämnden Dnr 81/2002 Kalleberga 6:232 Tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd altan Cazlo Sankovic, Brantaforsvägen 55, Kallinge PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BSr I/. På tomt som omfattar med S betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större areal än 100 m 2 samt gårdsbyggnad inte större areal än 20 m 2. Huvudbyggnaden uppgår till ca 96 m 2 och förråd 36 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd altan på 24,1 m 2. Totalt 120,1 m 2 och förråd 36 m 2. Framställningen överskrider gällande planbestämmelser (100 m 2 i huvudbyggnad) och kan inte betraktas som en mindre avvikelse varför ärendet bör avslås. Byggnadsnämnden beslutar att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Cazlo Sankovic

7 Byggnadsnämnden Dnr 108/2002 Styrsvik 7:13 Nybyggnad av enbostadshus och ekonomibyggnad Paul Svensson, Strandhemsvägen 6 B, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom strandskyddsområde, klass 1 enligt naturvårdsplanen, naturvårdsområde, ekologiskt känsligt område och inom riksintresse för friluftslivet. Ansökan avser nybyggnad enbostadshus om 198,9 m 2 samt ekonomibyggnad 146,7 m 2. Totalt 345,6 m 2. Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Paul Svensson

8 Byggnadsnämnden Dnr 109/2002 Skönevik 2:18 Återuppbyggnad av enbostadshus (efter brand) Folksam, Östra Storgatan 23, Kristianstad PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser återuppbyggnad av enbostadshus (efter brand) om 85,5 m 2. Berörd granne har givits tillfälle till yttrande före Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande erfordras. Byggnadsnämnden beviljar bygglov under förutsättning att inga erinringar inkommer från berörd granne till byggnadsnämndens sammanträde. Några erinringar har inte inkommit. Bygglov beviljas. Sökanden skall göra en ansökan om den nya VA-anslutningen till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Folksam

9 Byggnadsnämnden Dnr 17/2002 Ronneby 4:208 och 25:29 Nybyggnad av förskola, ändrad användning från f d Folkets Park till förskola Bygg- och fastighetsenheten PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BC q 1 q 2 /. Byggnadsnämnden beviljade rivningslov och positivt förhandsbesked för om- och nybyggnad av förskolan , inkom detaljerade ritningar i ärendet. Kommunala handikapprådets yttrande föreligger. Parkeringssituationen för området diskuteras ingående vid arbetsutskottets sammanträde. En markplaneringsritning bör redovisas där en parkeringslösning presenteras dels för anställd personal och för föräldrar som lämnar/hämtar barn vid förskolan. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för förskolans placering och utformning och uppdrar åt Bygg- och fastighetsenheten att återkomma med en presentation av parkeringslösningen inkom en reviderad situationsplan. Parkeringssituationen diskuteras ingående vid byggnadsnämndens sammanträde. I diskussionen deltar Margareta Yngvesson, Kitty Wachtmeister, Heine Albertsson, Carl- Erik Nilsson och ordföranden. Enligt gällande detaljplan är området på andra sidan Folkparksvägen utlagd för parkering. Den grusade ytan bör kunna iordningställas och ingå i detta projekt. Bygglov beviljas för förskolans placering och utformning. Sökanden uppdras att återkomma med presentation av parkeringslösningen. Bifogade PM skall följas. forts

10 Byggnadsnämnden forts 77 Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM KHR:s yttrande Exp: Bygg- och fastighetsenheten

11 Byggnadsnämnden Dnr 84/2002 Hjorten 1 Ändrad användning, från lägenhet till småbarnsavdelning (tidsbegränsat) Fast.adress: Lindblomsvägen 76 Espedalen - Skogsgårdens rektorsområde PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B III/. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Ansökan avser tidsbegränsat lov för ändrad användning, från lägenhet till småbarnsavdelning. Lägenheten avses användas tillfälligt, mindre tid än ett år. Byggnadsnämnden beslutar meddela att en tidsbegränsad ändrad användning mindre än ett år inte är bygglovpliktig. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Espedalen Skogsgårdens rektorsområde

12 Byggnadsnämnden Dnr 118/2002 Gertrud 24 Inglasning av balkonger på flerbostadshus Fast.adress: Järnvägsgatan 7 och 9 AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser inglasning av balkonger på flerbostadshus. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Ärendet diskuteras ingående Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

13 Byggnadsnämnden Dnr 91/2002 Ronneby 16:156 Om- och tillbyggnad av Knut Hahnsskolan Bygg- och fastighetsenheten PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A II/. Ansökan avser om- och tillbyggnad av Knut Hahnsskolan. Tillbyggnaden uppgår till ca 423 m 2. Kommunala handikapprådets yttrande föreligger. Vid arbetsutskottets sammanträde framförs erinringar mot skolbussarnas förslagna angöring till skolan. Efter ombyggnaden bör skolgården göras bilfri. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygg- och fastighetsenheten uppmanas att återkomma med en redovisning av utemiljöerna. Bygglov beviljas. En redovisning av utemiljöerna skall lämnas till byggnadsnämnden. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM KHR:s yttrande Exp: Bygg- och fastighetsenheten

14 Byggnadsnämnden Dnr 93/2002 Vambåsa 1:48 Nybyggnad av betongfabrik och manöverhytt Skanska Sverige AB, Grevavägen 11, Nättraby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Infrastruktur: bergtäkt och bergfyndigheter. Ansökan avser nybyggnad av manöverhytt om 17,5 m 2 och betongfabrik om 147 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Länsstyrelsen är prövnings- och tillsynsmyndighet avseende Miljöbalken. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå K (kvalificerad art) Bilaga: PM Exp: Skanska Sverige AB

15 Byggnadsnämnden Dnr Almö 12:1 Om- och tillbyggnad av enbostadshus Ing-Greth Hedlund, Krooks väg 34, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, strandskyddsområde, klass 1 enligt naturvårdsplanen. Friluftsliv-riksintresse och naturreservat 7 Nvl. Bygglov beviljades 570/1999 för om- och tillbyggnad av fritidshus (totalt 87,9 m 2 ). 380/2001 beviljades bygglov för reviderade ritningar (totalt 100,9 m 2 ). Reviderade ritningar inlämnades Sökanden återgår till det ursprungliga bygglovet från Grannemedgivande föreligger inkom åter reviderade ritningar. Fritidshuset uppgår till 101,2 m 2 efter tillbyggnad. Sökanden skall redovisa VA-förhållandena till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Grannar anses inte vara berörda av revideringen. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas för ritningar daterade VA-förhållandena skall redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tidigare expedierat PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Ing-Greth Hedlund

16 Byggnadsnämnden Dnr 5/2002 Bökevik 1:13 Tillbyggnad av fritidshus och förråd, nybyggnad av garage Lars-Göran Nilsson, Byahornsgränd 8, Malmö PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom bebyggelsemiljöer enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 30 m 2. Ansökan avser om- och tillbyggnad av fritidshus med 69,2 m 2, tillbyggnad av förråd med 4,4 m 2 och nybyggnad av garage, 27 m 2. Totalt 143,5 m 2. Grannemedgivande föreligger. Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Arbetsutskottet föreslår att ärendet behandlas vid byggnadsnämndens sammanträde tills när miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande har aviserats. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker om-/tillbyggnad av fritidshuset p g a det råder VA-tätbebyggelse och närheten till sjön Tillbyggnaden är av sådan omfattning att den är att betrakta som en ny bebyggelse varför ärendet bör avslås med hänvisning till plan- och bygglagens (PBL) 2 kap 3 ( Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp ) samt med hänvisning till miljöoch hälsoskyddsnämndens negativa yttrande. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Bilaga: MHN:s yttrande Exp: Lars-Göran Nilsson

17 Byggnadsnämnden Dnr 98/2002 Spjälkö 2:77 Nybyggnad av fritidshus Ann Jonsson Lindström, Lännerstavägen 19, Saltsjö-Boo PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och område för friluftsliv enligt kommunens översiktsplan. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 65 m 2. Grannemedgivande före byggande närmare tomtgräns än 4,5 m föreligger. Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens föreligger. Anslutning skall ske till det kommunala VA-nätet. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Ann Jonsson Lindström

18 Byggnadsnämnden Dnr 346/2001 Bökevik 1:101 Nybyggnad av gäststuga Patrik Dai Javad, Fridhemsgatan 6, Stockholm PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 62,5 m 2 plus 32,2 m 2 i öppenarea. Ansökan från avsåg nybyggnad av gäststuga om 21,3 m 2. Byggnadsnämnden återremitterade ärendet 276/2001 till kontoret i avvaktan på att den påbörjade planutredningen är klar inkom en skrivelse från sökanden. Eftersom arbetet har försenats anser jag att ärenden angående bygglov rimligen borde behandlas under tiden som utredningen pågår. Skrivelsen bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Framställningen överskrider gällande planbestämmelser (60 m 2 sammanlagd bebyggelse) och kan inte betraktas som en mindre avvikelse varför ärendet bör avslås. Byggnadsnämnden beslutar att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Patrik Dai Javad

19 Byggnadsnämnden Dnr 578/2001 Trolleboda 1:114 Nybyggnad av gäststuga Bodil Johansson, Lars Kaggsgatan 89, Borås PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Ansökan avser nybyggnad av gäststuga om 20 m 2 förlagd på prickmark. Grannemedgivande för byggande närmare tomtgräns än 4,5 m föreligger. Byggnadsnämnden medger avvikelse för byggnation på prickmark och bygglov beviljas. Byggnation sker på prickmark. Detta är en mindre avvikelse från planbestämmelserna som inte anses strida mot planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Bodil Johansson

20 Byggnadsnämnden Dnr 117/2002 Bussemåla 2:1 Nybyggnad av gäststuga Anders Althin, Lindekullen 4173, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av gäststuga om 30 m 2. Positivt förhandsbesked föreligger, 88/2001. Strandskyddsdispens från länsstyrelsen erfordras. Anslutning till kommunalt VA förutsättes. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Sökanden uppmanas söka strandskyddsdispens hos länsstyrelsen. Bygglov beviljas. Innan arbetet får påbörjas ska strandskyddsdispens ha inhämtats hos länsstyrelsen. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Anders Althin

21 Byggnadsnämnden Dnr 25/2002 Ronneby 25:1 Nybyggnad av transformatorstation Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A/. Ansökan avser nybyggnad av transformatorstation om 11 m 2 placerad på prickmark. Utformningsförslag på transformatorstation och planteringsförslag har aviserats. Något nytt förslag har inte inkommit. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret.

22 Byggnadsnämnden Dnr 102/2002 Kalleberga 18:5 Tillbyggnad av kiosk med miljöhus Bygg- och fastighetsenheten, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Flygbullerpåverkat område 65 dba. Ansökan avser tillbyggnad av kiosk med miljöhus om 11 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Bygg- och fastighetsenheten

23 Byggnadsnämnden Dnr 111/2002 Bökenäs 1:31, Ryd 1:6, 1:7 Nybyggnad av garage Lars och Gertie Håkansson, Torkövägen 62, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom riksintresse för friluftsliv. Ansökan avser nybyggnad av garage/förråd om 87,2 m 2. Byggnadsnämnden beslutar bevilja strandskyddsdispens. Nybyggnaden sker inom väl hävdad tomt. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Strandskyddsdispens beviljas. Nybyggnationen sker inom väl hävdad tomt. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Lars och Gertie Håkansson

24 Byggnadsnämnden Dnr 95/2001 Lockansmåla 1:5 Nybyggnad av värdshus m m Ronneby Lajvsällskap, ordf Jens Breidemar, Kungsgatan 25, Ronneby Byggnadsnämnden beslutade 416/2001 att återremittera ärendet till kontoret för fortsatt utredning. Ronneby Lajvsällskap har tillskrivits tre gånger och uppmanats att redovisa en avgränsning av det använda området. Någon redovisning har inte inkommit. Bygglovsansökan för värdshuset inkom Räddningstjänstens yttrande i ärendet föreligger. Byggnadsnämnden beslutar förbjuda Ronneby Lajvsällskap att använda samlingslokalen (värdshuset) då det saknas bygglov. Lajvsällskapet föreläggs att senast ha kompletterat bygglovshandlingarna och redovisat avgränsning av det använda området, jml PBL kap Byggnadsnämnden beslutar förbjuda att samlingslokalen (värdshuset) används då den saknar bygglov. Byggnaden får inte användas förrän tekniska säkerhets- och kvalitetskrav är uppfyllda, jml plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 6. Lajvsällskapet föreläggs att senast ha kompletterat bygglovshandlingarna och redovisat avgränsning av det använda området, jml PBL kap Bilaga: Räddningstjänstens yttrande Exp: Ronneby Lajvsällskap, (rek + mb)

25 Byggnadsnämnden Dnr 70/2002 Förkärla-Arvidstorp 2:5 Anmälan om misstänkt svartbygge inkom en anonym anmälan om misstänkt svartbygge på fastigheten Arvidstorp 2:5. Avskrift av skrivelsen bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Mikael Jardbrink föredrar ärendet. En gammal magasinsbyggnad som är ombyggd för ca 15 år sedan. Ventilationen är ny. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ännu inte besiktigat fastigheten. Kontoret får i uppdrag att utreda ärendet. Informationen noteras till protokollet.

26 Byggnadsnämnden Dnr 85/2002 Almö 12:1 Klagomål på upplag och container Ing-Britt och Rolf Henriksson, S:t Petri Kyrkogata 11, Lund PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, strandskyddsområde, klass 1 enligt naturvårdsplanen. Friluftsliv-riksintresse och naturreservat 7 Nvl inkom en skrivelse med klagomål på upplag och container på fastigheten Almö 12:1. Skrivelsen bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Mikael Jardbrink har besiktigat fastigheten. Ombyggnation av fritidshuset pågår. I containern magasineras möblerna under ombyggnadstiden. Placeringen av containern är tillfällig. Klagomål har också framförts på en presenning som täcker byggmaterial. F n är tomten en byggarbetsplats. Byggnadsnämnden beslutar Byggnadsnämnden beslutar att lämna ärendet utan åtgärd med hänvisning till att byggnation pågår. Exp: Rolf och Ing-Britt Henriksson

27 Byggnadsnämnden Dnr 795/2001 Makrilla 1:10, 1:11 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Heine Albertsson, Box 55, Hallabro PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom område för friluftslivet och delvis inom strandskyddsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus förlagd inom strandskyddsområde. Byggnadsnämnden återremitterade ärendet 485/2001 för samråd med sökanden om annan placering av enbostadshuset. Sverker Carlgren och miljö- och hälsoinspektören har varit på plats. Föreslås att enbostadshuset placeras på en kulle ca 80 meter från stranden. Tomtavgränsning inte mindre än 70 meter från stranden. Allmänhetens tillgänglighet till stranden kommer inte att förhindras. Byggnadsnämnden medger positivt förhandsbesked för placering av enbostadshuset 80 m från stranden, med en tomtavgränsning inte mindre än 70 m från stranden. Positivt förhandsbesked beviljas. Enbostadshuset ska placeras 80 m från stranden med en tomtavgränsning inte mindre 70 m från stranden. Tomten skall vara väl avskild. Hänsyn till kraftledning skall tas vid placering av huset. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. _ Heine Albertsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. _ Exp: Heine Albertsson

28 Byggnadsnämnden Dnr 22/2002 Trolleboda 1:72 Nybyggnad av fritidshus och gäststuga Fast.adress: Näckstigen 2 Christer Ekström, Fläderbärsgatan 1, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus 94,8 m 2 och gäststuga 20,1 m 2. Samfällighetsföreningen har lämnat skriftligt godkännande för gäststugans placering. 45/2002 beslutade byggnadsnämnden att bordlägga ärendet för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut inkom reviderade ritningar. Fritidshuset uppgår till 87,2 m 2 och gäststuga till 20 m 2. Avvikelse medges från planbestämmelserna för större byggnadsyta än vad planen medger, då avvikelsen anses som mindre och inte strida mot planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Christer Ekström

29 Byggnadsnämnden Dnr Hoby 3:28 och 7:3 - Ventilationskontroll , 457 och 458 beslutade byggnadsnämnden att ansöka om vite om kronor per fastighet. Fastighetsägare: Landstingsfastigheter i Blekinge. Länsrätten har remitterat ärendet till byggnadsnämnden och anhåller om yttrande i målet. Landstingsfastigheters skrivelse till Länsrätten bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Hoby 7:3 Folkhögskolan 13:01. Skolsalar, kök och matsal ej godkända. Hoby 7:3 Folkhögskolan 13:02. Gymnastik och matsal ej godkända. Hoby 7:3 Naturbruksgymnasiet 14. Elevhem är godkänt Hoby 3:28 samtliga byggnader godkända Besiktningsprotokollen har varit utsända som bilagor till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar Vitet grundades på att bristerna från den obligatoriska funktionskontrollen inte åtgärdats före enligt föreläggande beslutat och att fastighetsägaren inte sökt dispens med att åtgärda bristerna. Fortfarande saknas godkända anläggningar inkom en dispensansökan för Hoby 7:3. Härmed ansöker vi om dispens för fastigheten Hoby 7:3, (byggnaderna 13:01 och 13:02). Under hösten 2002 kommer ombyggnader av NO-salar och utbyte av befintlig ventilation att ske. Entreprenaden beräknas vara klar andra kvartalet Byggnadsnämnden beslutar Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens t o m Exp: Landstingsfastigheter

30 Byggnadsnämnden Dnr 699/2001 Kalleberga 6:175 Anonym anmälan om kioskbyggnad Samhällsbyggnadskontoret har mottagit en anonym anmälan om kioskbyggnadens förfall. Kioskbyggnaden är förfallen och i ovårdat skick. Byggnadsnämnden beslutade 422/2001 att tillskriva fastighetsägaren och uppmana honom att iordningställa tomten inkom fastighetsägarens skrivelse som varit utsänd till nämndens ledamöter. Enligt fastighetsägaren till Kalleberga 6:175 har kioskbyggnaden sålts och marken utarrenderats , 17, beslutade byggnadsnämnden att delge beslutet till arrendatorn med rek och mottagningsbevis. Brevet återkom till kontoret 28 februari kontaktades kontoret av Posten. Brevet hade returnerats för tidigt. Byggnadsnämnden beslutar att göra om förfarandet med delgivning av beslutet med rek och mottagningsbevis. Byggnadsnämnden beslutar att delge arrendatorn byggnadsnämndens beslut om att riva kioskbyggnaden och iordningställande av det arrenderade området, jml plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 16. Byggnadsnämnden beslutar att göra om förfarandet med delgivning av beslutet med rek och mottagningsbevis. Byggnadsnämnden beslutar att delge arrendatorn byggnadsnämndens beslut om att riva kioskbyggnaden och iordningställande av det arrenderade området senast , jml plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 16. Exp: Gert Andersson, Älgvägen 17, Kallinge (rek + mb)

31 Byggnadsnämnden Dnr 32/2002 Ronneby kommuns Ungdomsstrategi Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden skall lämna yttrande i ärendet senast Skrivelsen bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Sverker Carlgren meddelar att kontoret när så önskas åker ut till skolorna och informerar om kontorets arbetsområden, pågående planarbeten och byggplaner o s v. Kontoret är behjälplig med att lämna ut material och upplysningar om bestämmelser och kartor som därefter användas som arbetsmaterial i bl a gymnasiet. Sverker Carlgren skriver förslag till yttrande. Förslag till yttrande har varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till yttrande och översända det kommunstyrelsen. Bilaga: yttrande Exp: Kommunstyrelsen

32 Byggnadsnämnden Dnr 82/2002 Remiss - Skrivelse från Ronneby södra centerpartiavdelning ang kommunalt markinnehav, färdigställande av GC-väg Järnavik Risanäs, förbättring av de allmänna kommunikationerna Kommunstyrelsen Ronneby södra centerpartiavdelnings skrivelse angående kommunalt markinnehav, färdigställande av GC-väg Järnavik Risanäs, förbättring av de allmänna kommunikationerna, har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande senast Skrivelsen bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Den kommande översiktsplanen behandlar bl a kommunalt markinnehav. Sverker Carlgren skriver förslag till yttrande, vilket varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till yttrande och översända det kommunstyrelsen. Bilaga: yttrande Exp: Kommunstyrelsen

33 Byggnadsnämnden Dnr 441/2000 Leråkra 2:18 Befintlig bebyggelse Länsrätten i Blekinge län, Box 516, Karlskrona Byggnadsnämnden har tidigare lämnat yttrande över Länsrättens remiss från Därefter har en remiss behandlats vid nämndens sammanträde, 22/ inkom ytterligare en remiss. Bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar meddela att man inte har något nytt att tillföra ärendet. Byggnadsnämnden beslutar meddela att man inte har något ytterligare att tillföra ärendet utan hänvisar till de motiv som angavs i tidigare yttrande. Exp: Länsrätten

34 Byggnadsnämnden Dnr 509/2001 Förvärv av markområde Järnavik 1:1 att tillföras Järnavik 1:3 Rapport från lantmäterimyndigheten. Barbro Ohlsson har till lantmäterimyndigheten lämnat in en ansökan om överföring av mark från Järnavik 1:1 till Järnavik 1:3. Ägarna till Järnavik 1:3, Barbro Ohlsson och 1:53, Eva-Lena Knutsson samt Ronneby kommun, Lars Svensson var närvarande vid lantmäterisammanträdet Barbro Ohlsson vill förvärva fastigheten för att förhindra att andra fastigheter använder området till väg vilket kan innebär risk för hennes närbelägna vattentäkt. Eva Lena Knutsson insisterar att även fortsättningsvis få använda det aktuella grönområdet som utfartsväg söderut från Järnavik 1:53. Lars Svensson förklarade att kommunen inte har några erinringar mot en markförsäljning under förutsättning att ägarna till Järnavik 1:3 och 1:53 kan enas. Lantmätaren lämnade besked att om grannarna (Järnavik 1:3 och 1:53) var helt överens så kan lantmäteriförrättning möjligen ske. Ovanstående förutsättningar pekar på att fastighetsreglering i detta fall inte går att genomföras. Informationen noteras till protokollet.

35 Byggnadsnämnden Dnr 130/2002 Miljöbokslut 2001 Redovisning av byggnadsnämndens miljöbokslut för Bifogas som bilaga till nämndens ersättare. Kommentar till åtgärdspunkter enligt Miljöprogram 1999 som berör byggnadsnämnden har lämnats. Sverker Carlgren lämnar information vid arbetsutskottets sammanträde. I samband med bygglov krävs numera undersökning för ny bostadsbyggnation i hela kommunen. Sedan 2001 påbörjades arbetet med energirådgivning till allmänheten. Under 2002 planeras energidagar och program för kommunal energiplanering. Byggnadsnämnden godkänner den lämnade rapporten. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

36 Byggnadsnämnden Dnr 96/2002 Ärendestatistik 2001 Samhällsbyggnadskontoret Redovisning av samhällsbyggnadskontorets 587 ärenden som diarieförts under 2001: 38 förhandsbesked, 19 nybyggnad av en-/tvåbostadshus, 9 nybyggnad av fritidshus. 96 om-/tillbyggnad av bostadshus, 25 om-/tillbyggnad av fritidshus, 122 ny-/om- /tillbyggnad av övriga byggnader, 115 övriga bygglov och 163 övriga ärenden. Informationen noteras till protokollet.

37 Byggnadsnämnden Dnr 810/2001 Hjortsberga 4:26 Förvärv av mark Roger och Carina Jönsson, Listerbyvägen 16, Johannishus inkom en skrivelse med anhållan om att få förvärva ca 300 m 2 av fastigheten Hjortsberga 4:26 eller eventuellt hela fastigheten. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämndens yttrande 21/2002 föreligger. Bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar överlämna ärendet i sin helhet till kommunstyrelsen för avgörande. Sökanden informeras om att ärendet översänts till kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Kommunstyrelsen Roger och Carina Jönsson, för kännedom

38 Byggnadsnämnden Dnr 74/2002 Påtorp 2:1, del av Ansökan om förvärv av mark Lena Östnell, Hasselbergsvägen 2, Ronneby Marie Persson, Gulsparvsvägen 7, Ronneby inkom en skrivelse från Lena Östnell och Marie Persson med anhållan om att förvärva del av fastigheten Påtorp 3:1 (ängen längs Hamnvägen, mellan Gulsparvsvägen och vägen till motorgården). Syftet med förvärvet är att nyttja marken som grönbetesäng för hästar. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom forminnesområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet och inom område för framtida utbyggnadsområde enligt kommunens översiktsplan. Området är utarrenderat idag och berör vägen till framtida byggnation av ridskola. Byggnadsnämnden beslutar att avstyrka anhållan om förvärvet med hänvisning till att området ingår i den framtida byggnationen av ridskolan och att markområdet är utarrenderat. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Kommunstyrelsen Lena Östnell, för kännedom Marie Persson, för kännedom

39 Byggnadsnämnden Dnr 86/2002 Fornanäs 1:18 Förvärv av mark Stefan Mattsson och Weronica Strandh, Nedre Brunnsvägen 16, Ronneby inkom en ansökan om att få förvärva ca m 2 av fastigheten Fornanäs 1:18. Avsikten är att bygga ett stall och resten av marken ska användas som rasthage. Byggnadsnämnden tillstyrker anhållan om förvärv av markområdet och översänder ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Kommunstyrelsen Stefan Matsson, för kännedom Weronica Strandh, för kännedom

40 Byggnadsnämnden Dnr 903/2001 Xenofon 17 Ändrad användning från affär till restaurang Fast.adress: Nygatan 7 Henrik Gummesson, Nygatan 7, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser ändrad användning från affär till restaurang (caférörelse), 124,6 m 2. Räddningstjänstens yttrande föreligger. Brandteknisk klass på byggnaden framgår inte av ritningsunderlaget. Byggnadsnämnden beslutade 49/2002 att bordlägg ärendet i avvaktan på kompletterande ritningsunderlag som redovisar att lokalen är brandtekniskt avskild från övriga byggnaden (väggar, dörrar och ventilation) inkom räddningstjänstens yttrande. Räddningstjänsten bedömer att avskiljningen håller minst klass EI60. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Henrik Gummesson

41 Byggnadsnämnden Dnr 673/2001 Saxemara 16:3 Förhandsbesked för ändrad användning från f d livsmedelsaffär till garage Peter Goos, Sjöberga, Ringstorp, Linköping PBL 8:34. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning från f d livsmedelsaffär till garage för veteranbilar , 439 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till kontoret för hörande av grannar och samhällsförening samt för remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande inkom Grannars och samhällsföreningens yttranden har varit utsända som bilagor till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutade 7/2002 att återremittera ärendet till kontoret för kommunikation med sökanden om villkoren i miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande och för kontakt med fastighetsägaren inkom en skrivelse från sökanden. Byggnadsnämnden beslutade 34/2000 att återremittera ärendet till kontoret. Skrivelsen från sökanden har utsänts till berörda grannar och samhällsföreningen som upplysning. Sökanden har informerat grannar. Sverker Carlgren har ringt till berörda fastighetsägare. Grannarna har samma negativa inställning som tidigare. Byggnadsnämndens ledamöter har olika uppfattning i ärendet. Ordföranden yrkar att avslå ärendet med hänvisning till berörda fastighetsägares negativa inställning och att närheten till befintlig bostadsbebyggelse kan medföra störning och andra olägenheter. Kitty Wachtmeister, m, yrkar att medge ändrad användning enligt ansökan. I efterföljande debatt deltar Gisela Gyllensting, mp, Carl-Erik Nilsson, c, Kitty Wachtmeister, m, Margareta Yngveson, s och ordföranden. forts

42 Byggnadsnämnden forts 108 Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att byggnadsnämnden bifaller ordförandens yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla ordförandens yrkanden röstar nej, den som medge ändrad användning röstar ja. Vinner ja har byggnadsnämnden beslutat bifalla Kitty Wachtmeisters yrkande. Enligt till protokollet fogad bilaga avges 7 nej-röster och 3 ja-röster. Byggnadsnämnden bifaller således ordförandens yrkande. Byggnadsnämnden beslutar bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Peter Goos

43 Byggnadsnämnden Dnr 47/2002 Beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering ( 33/2001) Fastighet Bidrag Edestad 4: ,- Garvaren ,- Rödby 1: ,- Delegationsbesluten noteras till protokollet.

44 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglemente Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från föredras och läggs till handlingarna.

45 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Länsrätten i Blekinge län, dom från , avseende bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Leråkra 2:11. Länsrätten avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut från ang uppsättande av belysning på Basaren, del av byggnadsminnet Ronneby Brunn, fastigheten Karlstorp 2:1. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott från , , , Kommunstyrelsen från Kommunfullmäktige från Miljö- och hälsoskyddsnämnden från Svenska Kommunförbundets cirkulär: Nr 136 Lagen om Offentlig upphandling (nya tröskelvärden) Nr 138 Underlag för beslut om delegering om det sociala området och LSS-området m m. Nr 145 Högsta domstolens mål om mobbning. Kommunal författningssamling för Ronneby kommun. Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

46 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering 289/2001 Dnr 850/2001 Emaljerverket 2 Appelquists Industrilackering AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara, , BV 6. Dnr 893/2001 Kalmare 1:39 AB Svenska Shell Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara, , BV 7. Dnr 97/2002 Kalmare 1:39 AB Svenska Shell Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara , BV 8. Dnr 859/2001 Emaljerverket 2 - SSAB Tunnplåt AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara , BV 9. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

47 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygganmälansärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr 88/2002 Järnavik 1:44 Eva Wahnström Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 9. Dnr 89/2002 Norra Eringsboda 1:198 Anita och Karl-Gunnar Jonasson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , BA 10. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

48 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr 705/2000 Kuggeboda 7:3 Björn Sandberg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 5. Dnr 53/2002 Flakaryd 1:9 Kerstin Kamlek Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av gäststuga , 6. Dnr 21/2002 Garnanäs 1:44 Margareta Nilsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus med inbyggt uterum , 7. Dnr 860/2001 Zebran 25 Åke Nilsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med orangeri Dnr 80/2002 Johannishus 1:5 Lars-Göran Ohlsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus, installation av braskamin och nybyggnad av simbassäng , 9. Dnr 66/2002 Torneryd 1:9, 1:22 Jens Målare Sverker Carlgren har beviljat bygglov för påbyggnad av fasadändring av enbostadshus , 10. Dnr 69/2002 Trädgården 1 Kristian Ramerbrant Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (övervån) , 11. forts

49 Byggnadsnämnden forts 114 Dnr 77/2002 Risanäs 1:54 Margret Winck Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 12. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

50 Bilaga RONNEBY KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Närvarolista Datum Mandatperioden Nr Namn Parti Närvaro 108 Ledamot Ja Nej Avs 1 Jonni Karlberg S X 2 Eivor Hansson S X 3 Tore Lindkvist S 4 Margareta Yngveson S X 5 Gunnar Ferm S X 6 Kitty Wachtmeister M X 7 Heine Albertsson M X 8 Carl-Eric Nilsson C X 9 Göran T. Andersson V 10 Tommy Andersson Kd 11 Gisela Gyllensting Mp X Ersättare 1 Nils Nilsson S 2 Lennart Hjelm S 3 Lars Nilsson S X 4 Ulrik Lindqvist S 5 Hugo Savmyr S 6 Richard Ådahl M 7 Christer Falk M 8 Jan-Olov Olsson C X 9 Pirjo Elovaara V 10 Bo Nyrén Fp 11 Margareta Håkansson Rp 3 7 Voteringslista

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-02-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-05-23 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Hugo Savmyr, s, tjg ersättare Kitty Wachtmeister, m Heine

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-06-20 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.30 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-05-14 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Göran T. Andersson, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-11-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-02-12 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2003-03-20 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Oscar Revoledo, s, tjg ersättare Lena Karstensson, m, tjg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.55 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Christer Falk, tjg ersättare,

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 1999-04-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 - Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Pirjo Elovaara, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Ulrik Lindqvist, tjg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-01-28

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2013-01-28 1 (14) Paragrafer 1-10 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 13.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-04-18 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-03-13 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68 68 Plats och tid Björnekullasalen, 2008-04-23, kl. 18.30 20.45 ande Sandberg, Ronny (s), ordf 64-72 Malm, Arne (c), vice ordf 64-72 Bresman, Lennart (m) 64-72 Wahlström Håkan (s) 64-72 Cronbring, Ulf (s)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer