RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo Savmyr, tjg ersättare, s, t o m Gisela Gyllensting, mp 544 Margareta Yngveson, s Christer Falk, tjg ersättare, m, fr o m 547 Gunnar Ferm, s, t o m 544 Kitty Wachtmeister, m Heine Albertsson, m Carl-Eric Nilsson, c Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Christer Falk, obs ersättare, m, t o m 546 Kerstin Engström, sekreterare Mikael Jardbrink, planarkitekt Utses att justera: Heine Albertsson Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Heine Albertsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr Bökenäs 1:8 m fl Detaljplan 239/2002 beslutade byggnadsnämnden att planförslaget skulle ställas ut efter viss bearbetning. Mikael Jardbrink redovisar det reviderade planförslaget. Planförslagets skyddszon i norra planområdet har förändrats i enlighet med gällande detaljplan. En begränsning av tillåten uppställning av husvagnar föreslås i planområdets nordöstra del. Plangränsen i öster mot befintlig byggnation har justerats. Förslaget tillåter nybyggnation av flera stugor i anslutning till huvudbyggnaden. Ett möte ska anordnas med vägföreningen för att diskutera förhållandena på vägen ut till Bökenäs. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar godkänna planförslaget för utställning. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

3 Byggnadsnämnden Ronneby 24:14 (Espedalsskolan) Önskemål finns om att bygga tre nya byggnader med fem dagisavdelningar inom skolområdet. Detta kommer att medföra ökad trafikföring till området varför angöringen till skolan måste lösas. Vid byggnadsnämndens sammanträde redovisar Sverker Carlgren förslag till trafiklösning och parkeringar i området. Föreslås att personalparkeringen vid Årdersvägen tas bort för att minimera trafiken på gatan. Förslaget skall diskuteras med berörda fastighetsägare. Informationen noteras till protokollet. _

4 Byggnadsnämnden Dnr 849/2002 Kalmare 1:52 Planändring F d posthuset i Backaryd, enligt gällande detaljplan A (allmänt ändamål), har sålts till bostadsändamål varför detaljplanen behöver ändras. Planändringen föreslås behandlas enligt reglerna för enkelt planförfarande. Annonsering om planändringen har skett i bygdebladet. Förslaget har också satts upp på Träffpunktens anslagstavla. Samhällsföreningen har tillfrågats och man är positiv till förslaget. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisad handläggning. Byggnadsnämnden beslutar att behandla planändringen enligt reglerna för enkelt planförfarande.

5 Byggnadsnämnden Dnr 864/2002 Ronneby 22:1 (Västervägen) - Planändring Sverker Carlgren redovisar Bygg-Fast markförvärv inom Ronneby 22:1. En principskiss redovisas med förslag till byggnaders placeringar. Föreslagen byggnation innebär att man bygger över kvartersgränser och att en lokalgata försvinner. Vid infarten från Västervägen föreslås en ny rondell. Samhällsbyggnadskontoret kommer att anpassa planen till de önskemål som finns. Informationen noteras till protokollet.

6 Byggnadsnämnden Dnr 789/2002 Droppemåla 1:67 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Tärnvägen PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iw/. Huvudbyggnad 160 m 2 och uthus 60 m 2 samt en taklutning på max 38 o. Vidare att huvudbyggnad och uthus får sammanbyggas. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 151,7 m 2 och öppenarea 18 m 2. Uthus ca 35 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 30,5 m 2. Totalt 182,2 m 2 och 18 m 2 i öppenarea. Grannemedgivande föreligger för byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att bygglov inte kan beviljas då den totala byggnadsytan överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet.

7 Byggnadsnämnden Dnr 792/2002 Häggatorp 23:17 Tillbyggnad av enbostadshus med altan Fast.adress: Norrekullsvägen 7 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iqw/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 150 m 2. Uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta större area än 60 m 2. Fastigheten ligger inom flygbullerpåverkat område. Flygbullernivå 60 dba och maxbullernivå 80 dba. Befintlig enbostadshus uppgår till 157 m 2 samt öppenarea 10 m 2. Ansökan avser tillbyggnad med en altan om 19,2 m 2. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att bygglov inte kan beviljas då den totala byggnadsytan överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet.

8 Byggnadsnämnden Dnr 795/2002 Kalleberga 8:85 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Törnrosvägen 18 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BFI/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus eller annan gårdsbyggnad inte uppta större sammanlagd areal än 200 m 2. Fristående uthus/gårdsbyggnad får ej uppta större areal än 40 m 2. Fastigheten ligger inom flygbullerpåverkat område, 70 dba, maxbullernivå. Befintligt enbostadshus uppgår till ca 216,2 m 2, uthus 36 m 2. (Bygglov för enbostadshus 204 m 2 beviljades 1988 och bygglov för garage 36 m 2 beviljades Bygglov för uterum om 12,2 m 2 saknas). Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med utökning av uterum om 15,8 m 2. Totalt efter tillbyggnad 232 m 2 i huvudbyggnad och 36 m 2 i uthus. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att bygglov inte kan beviljas då den totala byggnadsytan överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet.

9 Byggnadsnämnden Dnr 796/2002 Emaljerverket 2 Inredning av kontor på vinden Kallingevägen 5 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /JKq/. Industri, kontor, ej störande. Värdefull miljö. Befintlig byggnads yttre skall bevaras (fasad, takmateriel, fönster). Byggnad får ej rivas. Fastigheten ligger inom flygbullerpåverkat område. Maxbullernivå 70 dba. Ansökan avser inredning av kontor på vind, 140 m 2. Räddningstjänstens och kommunala handikapprådets yttranden föreligger. Bygglov beviljas för inredning av kontor. Vad kommunala handikapprådet och räddningstjänsten anför i sina yttranden ska beaktas. Detaljutformning av fasad sker i samråd med stadsarkitekten. Därefter ges stadsarkitekten delegation att lämna bygglov. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM KHR:s och räddningstjänstens yttranden

10 Byggnadsnämnden Dnr 820/2002 Fiskareby 1:32 Tillbyggnad av kontor PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser tillbyggnad av kontor med 71,2 m 2. Kommunala handikapprådets yttrande föreligger. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM

11 Byggnadsnämnden Dnr 676/2000 Saxemara 1:76 (del av) Nybyggnad av fritidshus och carport/förråd Fast.adress: Skärgårdsvägen PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 72 m 2 samt carport/förråd om 24,5 m 2. Byggnadsnämnden beviljade bygglov 19/2001. Strandskyddsdispens har beviljats av länsstyrelsen. Ärendet har överklagats till Kammarrätten. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast. Länsrätten undanröjde länsstyrelsens och byggnadsnämndens beslut och visade målet åter till byggnadsnämnden för ny handläggning. 445/2002 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till kontoret för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande. Tre skrivelser har inkommit som varit utsända till nämndens ledamöter. Vid byggnadsnämndens sammanträde föredras ärendet av Sverker Carlgren. Inlämnade ritningar anses tillräckliga för att bedöma bygglovsansökan. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för huvudritningar daterade och situationsplan daterad Tidigare utsänt PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

12 Byggnadsnämnden Dnr 19/2002 Leråkra 2:21 Nybyggnad av fritidshus, flyttning av bef stuga För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Område A: huvudbyggnadens byggnadsarea får inte överstiga 60 m 2 och uthusens sammanlagda byggnadsarea får inte överstiga 25 m 2. Byggnadsnämnden avslog en ansökan om nybyggnad, flyttning av bef stuga vid augustisammanträdet 337/2002 med motivering att den sammanlagda byggnadsarean (inkl öppenarean) strider mot områdesbestämmelserna. Befintliga byggnader uppgår till 48,9 m 2. Ansökan avser nybyggnad av fritidshus 101 m 2, inkl öppenarea 17,4 m 2. Totalt 198,8 m 2. En besvärsskrivelse med frågor har inkommit, vilken varit utsänd till nämndens ledamöter. Prövade handlingar har sänts till länsstyrelsen. Vid kontrollmätning konstateras att byggnadsareorna uppgår till: byggnad A till ca 25 m 2 (enligt sökande) byggnad B till ca 9,9 m 2 (enligt sökande) byggnad C till ca 5 m 2 nybyggnad av fritidshus inkl öppenareor till 75,1 m 2 (15,4 m 2 i öppenarea) Totalt 115 m inkom Länsstyrelsens beslut. Utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden har grundat sitt avslagsbeslut på att huvudbyggnadens area 75,2 m 2 (inkl 15,4 m2 i öppenarea) överskrider områdesbestämmelsernas area med 15,2 m 2 och att detta inte kan anses som mindre avvikelse från bestämmelserna. Byggnadsnämnden beslutar vidhålla sitt avslagsbeslut. Vidare uppdras åt kontoret att kontakta sökanden för att besvara frågorna i besvärsskrivelsen. Byggnadsnämnden uppdrar åt kontoret att undersöka ytorna på de fritidshus som anges ha för stor areor.

13 Byggnadsnämnden Dnr 514/2002 Kuggeboda 3:63 Nybyggnad av fritidshus (rivn av bef) PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, strandskyddsområde och inom riksintresse för friluftsliv. Ansökan avser rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad av nytt om 121,4 m 2 och garage 30,2 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föreligger 329/ nämnden godkänner en selektiv rivning av bef hus samt en nybyggnation på fastigheten Kuggeboda 3:63 under förutsättning att när tillfälle ges ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja rivningslov för bef fritidshus, strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus. Byggnadsnämnden beslut Rivningslov beviljas, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 16. Strandskyddsdispens beviljas. Särskilt skäl är att fritidshuset utgör ersättningsbyggnad Byggnaden är förlagd på ungefär samma plats som det gamla fritidshuset på väl hävdad och ianspråktagen tomt. Bygglov beviljas. Det förutsättes att vad miljö- och hälsoskyddsnämnden anför om anslutning till kommunalt vatten och avlopp beaktas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM

14 Byggnadsnämnden Dnr 809/2002 Dragsnäs 1:25 Tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av uthus/förråd Fast.adress: Östra Dragsnäsvägen 3 PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom ekologiskt känsligt område. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus om 12 m 2 samt nybyggnad av uthus/förråd om 18 m 2. Grannemedgivande föreligger för uthusets placering. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja strandskyddsdispens; att bygglov beviljas för uthus och tillbyggnad av fritidshus Strandskyddsdispens beviljas för uthuset som är beläget inom väl hävdad och ianspråktagen tomt. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM

15 Byggnadsnämnden Dnr 495/2002 Xenofon 17 Uteservering i anslutning till café (mot gården) Fast.adress: Nygatan 7 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2449/2002 föreligger. Ansökan avser utökning av servering med uteservering på takterrass. Befintligt fönster ändras till dörr. Byggnadsnämnden beslutade 439/2002 att återremittera ärendet för att ge berörda fastighetsägare möjlighet till yttrande. Tre skrivelser har inkommit som varit utsända till nämndens ledamöter. Arbetsutskottets ledamöter efterlyser fotografier på fastigheten där uteserveringen ska anordnas. Arbetsutskottet förslag Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att lämna en bättre redovisning (ritning) över uteserveringen samt ge sökanden möjlighet att besvara skrivelserna som inkommit i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll översändes för kännedom. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bilaga: Miljö- och hälsoskyddsnämndens 2449/2002

16 Byggnadsnämnden Dnr 887/2001 Saxemara 1:15, 1:16 Befintlig latrinbyggnad Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden beviljade bygglov i efterhand för bef latrinbyggnad ( 10/2002). Ärendet överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade överklagandet i sitt beslut Ärendet överklagades till Länsrätten. Länsrätten upphävde länsstyrelsens beslut och visade ärendet åter till länsstyrelsen för ny handläggning. Länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens beslut om bygglov i efterhand och visade ärendet åter till byggnadsnämnden för handläggning. 446/2002 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till kontoret för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande inkom ett yttrande, utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret för att infordra handlingar från sökanden. Byggnadsnämnden beslutar uppmana sökanden att lämna in en bättre situationsplan och ritning på latrinbyggnaden. Därefter sker ny kommunicering med berörd fastighetsägare. Exp: Kultur- och fritidsnämnden

17 Byggnadsnämnden Dnr 711/2002 Dragsnäs 1:14 Tillbyggnad av carport med förråd Fast.adress: Västra Dragsnäsvägen 7 PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde, ekologiskt känsligt område och inom område för friluftsliv (enligt kommunöversikten). Ansökan avser tillbyggnad av carport med förråd om 35,6 m /2002 beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet för remiss till Miljö & Teknik AB med anledning av den kommunala VA-ledningens läge inkom Miljötekniks yttrande. VA-ledningarna berör inte tillbyggnaden. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens samt bevilja bygglov. Strandskyddsdispens beviljas för tillbyggnad av carport med förråd som är belägen inom väl hävdad och ianspråktagen tomt. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM

18 Byggnadsnämnden Dnr 772/2002 Yxnarum 4:2 Ändrad användning (förråd till gäststuga) Anläggande av swimmingpool Fast.adress: Norrkåsavägen 40 PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, strandskyddsområde och inom riksintresse för friluftslivet. Ansökan avser ändrad användning av förråd till gäststuga med tillbyggnad samt anläggande av swimmingpool. Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande. Någon erinran har inte inkommit. Bygglov beviljas för ändrad användning från förråd till gäststuga samt tillbyggnad. Bygganmälan noteras för swimmingpoolen. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM

19 Byggnadsnämnden Dnr 810/2002 Odonet 1 Tillbyggnad av garage med förråd Fast.adress: Blåbärsvägen 31 PBL 8:12. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större areal än 160 m 2 samt uthus/gårdsbyggnad inte större sammanlagd areal än 50 m 2. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 100 m 2, garage 38,5 m 2 och carport 30 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av garage med 15,8 m 2, förlagd på prickmark. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att bygglov inte kan beviljas då den totala byggnadsytan överskrider detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet.

20 Byggnadsnämnden Dnr 822/2002 Bulten 5 Nybyggnad av gäststuga och uppförande av 4 m långt plank Fast.adress: Bergåsvägen 3 PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom flygbullerpåverkat område. Maxbullernivå 70 dba. Befintlig huvudbyggnad ca 36 m 2 och garage ca 36 m 2. Ansökan avser nybyggnad av en gäststuga om 12,2 m 2 samt uppförande att ett 4 m lång plank, höjd 1,80 m. Grannemedgivande för byggande närmare tomtgräns än 4,5 m föreligger. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet i avvaktan på att sökanden har kompletterat ärendet med grannemedgivande för plank och gäststuga från lagfaren ägare till fastigheten Bulten 4. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

21 Byggnadsnämnden Dnr 441/2002 Droppemåla 1:87 Nybyggnad av en 48 m hög mast och tre teknikbodar PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 48 m hög mast och nybyggnad av tre teknikbodar om 8 m 2. Exploatören av marken i det nya planområdet har tillskrivits för ev synpunkter om mastens placering och utseende. Några erinringar har inte inkommit. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Gisela Gyllensting, mp, reserverar sig mot beslutet. Bilaga: PM

22 Byggnadsnämnden Dnr 768/2002 Binga 3:1 Nybyggnad av en 54 m hög mast samt 4 teknikbodar PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 54 m hög mast och fyra teknikbodar om ca 8 m 2. Berörda grannar har givits tillfälle till yttrande inkom en skrivelse som varit utsänd till nämndens ledamöter. Länsstyrelsen gör en prövning enligt Miljöbalken där bl a naturprövning avgörs. Byggnadsnämnden tar endast ställning till mastens placering utifrån plan- och bygglagen inkom länsstyrelsens yttrande. Länsstyrelsen har ur naturmiljösynpunkt inget att erinra mot det planerade arbetsföretag på fastigheten. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Gisela Gyllensting, mp, reserverar sig mot beslutet. Bilaga: PM

23 Byggnadsnämnden Dnr 766/2002 Boahaga 3:1 Nybyggnad av 42 m hög mast och 4 teknikbodar PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Nybyggnad av en 42 m hög mast och fyra teknikbodar om ca 8 m 2. Berörda grannar har givits tillfälle till yttrande. Några erinringar har inte inkommit Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Gisela Gyllensting, mp, reserverar sig mot beslutet. Bilaga: PM

24 Byggnadsnämnden Dnr 771/2002 Fällö 1:17 Nybyggnad av 60 m hög mast och 4 teknikbodar PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 60 m hög mast och fyra teknikbodar om ca 8 m 2. Berörd granne har givits tillfälle till yttrande. Något yttrande har inte inkommit. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Gisela Gyllensting, mp, reserverar sig mot beslutet. Bilaga: PM

25 Byggnadsnämnden Dnr 770/2002 Muggeboda 1:16 Nybyggnad av 54 m hög mast och 4 teknikbodar PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom kulturlandskapsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser nybyggnad av en 54 m hög mast och fyra teknikbodar om ca 8 m 2. Ingen bebyggelse finns belägen inom 200 m radie från mastens placering. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Gisela Gyllensting, mp, reserverar sig mot beslutet. Bilaga: PM

26 Byggnadsnämnden Dnr 774/2002 Södra Siggamåla 1:2 Nybyggnad av en 90 m hög mast och 2 teknikbodar PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 90 m hög mast och två teknikbodar om ca 10 m 2. Ingen bebyggelse finns belägen inom 200 m radie från mastens placering. Byggnadsnämnden beviljade bygglov 409/2002 för en 72 m hög mast inom samma fastighet (annan operatör). Byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till kontoret för utredning.

27 Byggnadsnämnden Dnr 767/2002 Väby 5:4 Nybyggnad av en 54 m hög mast och 4 teknikbodar PBL 8:12 Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av en 54 m hög mast och fyra teknikbodar om ca 8 m 2. Masten är placerad i närhet till befintlig bostadsbyggnation. Berörda grannar har givits tillfälle till yttrande. Erinring har inkommit mot mastens placering (daterad ), vilket redovisas vid byggnadsnämndens sammanträde inkom förslag till ny mastplacering. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Gisela Gyllensting, mp, reserverar sig mot beslutet. Bilaga: PM

28 Byggnadsnämnden Dnr 829/2002 Leråkra 1:3 Förhandsbesked för utbyggnad av golfbana Fast.adress: Leråkra bygata 7 PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse (intill detaljplan), inom infrastruktur för vattenskyddsområde och grusfyndigheter och inom riksintresse för kulturminnesvården. Ansökan avser förhandsbesked för utbyggnad av golfbana. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela sökanden att en planprövning erfordras innan ev utbyggnad av golfbanan. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. _

29 Byggnadsnämnden Dnr 813/2002 Gatunamnsförslag Namnberedningen Föreligger förslag på nya gatunamn från namnberedningen. Hulta 2:115 (nya planområdet) Brunkullavägen Tillfartsväg till kv Emaljerverket Emaljervägen Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar godkänna de nya gatunamnen Brunkullavägen och Emaljervägen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Vidare beslutas att föreslå tekniska nämnden att se över skyltningen vid Snapphanevägens stickgata. Exp: Namnberedningen Tekniska nämnden

30 Byggnadsnämnden Dnr 696/2002 Saxemara 13:1 Anhållan om borttagande av ek - Remiss Tekniska nämnden Tekniska nämnden har vid ett flertal tillfällen mottagit skrivelser från Arne och Ulla Andreasson, Saxemara 14:4, ang avverkning av en ek. Man anser att eken på fastigheten Saxemara 13:1 orsakar olägenheter, främst i form av löv. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. Sverker Carlgren har besvarat remissen, bifogas som bilaga till nämndens ledamöter. Tekniska nämnden anhåller om byggnadsnämndens yttrande. Till byggnadsnämndens sammanträde skall redovisas fotografier på eken med omgivande tomter. Fastighetsägaren avgör om eken ska tas ner för detta erfordras inte bygglov eller annat tillstånd enligt plan- och bygglagen. Vegetation i tomtgräns som medför olägenheter (överhängande grenar etc) regleras i Jordabalken. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden föreslår att eken ersättes med fruktträd eller annan mindre dominerande vegetation som passar in i villaområde. Vid byggnadsnämndens sammanträde redovisas tekniska nämndens behandling av ärendet 99/2002. Efter avslutad diskussion föreslås att byggnadsnämnden inte ska avge något remissvar i ärendet. Ordföranden föreslår att arbetsutskottets förslag skall lämnas som remissvar. Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att byggnadsnämnden bifaller yrkandet att inte lämna något remissvar. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: forts

31 Byggnadsnämnden forts 543 Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner ja har byggnadsnämnden beslutat bifalla ordförandens yrkande. Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt bilaga till protokollet 3 ja-röster, 6 nejröster och 2 som avstår att rösta. Byggnadsnämnden beslutar att inte avge något remissvar i ärendet. Exp: Tekniska nämnden

32 Bilaga RONNEBY KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Närvarolista Datum Mandatperioden Nr Namn Parti Närvaro 543 Ledamot Ja Nej Avs 1 Jonni Karlberg S X 2 Eivor Hansson S X 3 Tore Lindkvist S 4 Margareta Yngveson S X 5 Gunnar Ferm S X 6 Kitty Wachtmeister M X 7 Heine Albertsson M X 8 Carl-Eric Nilsson C X 9 Hans Kyhlbäck V X 10 Tommy Andersson Kd X 11 Gisela Gyllensting Mp X Ersättare 1 Nils Nilsson S 2 Lennart Hjelm S 3 Lars Nilsson S 4 Ulrik Lindqvist S 5 Hugo Savmyr S X 6 Richard Ådahl M 7 Christer Falk M 8 Jan-Olov Olsson C 9 Pirjo Elovaara V 10 Bo Nyrén Fp 11 Margareta Håkansson Rp Voteringslista

33 Byggnadsnämnden Dnr 523/2002 Miljödepartementets anh om yttrande av Naturvårdsverkets redovisning av Kartläggning m m av strandskyddsbestämmelser Ärendet har varit remitterat till byggnadsnämnden för yttrande och behandlades vid nämndens septembersammanträde, 473/2002. Kommunstyrelsens beslut 260/2002 föreligger. Paragrafen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Vid arbetsutskottets sammanträde redovisas en sammanfattning på ändringar som gjorts i förhållande till byggnadsnämndens yttrande. Sammanfattningen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Informationen noteras till protokollet. Föreslås att ärendet lyfts till planberedningen för diskussion om remissvaret skall förändra nämndens fortsatta arbete.

34 Byggnadsnämnden Dnr 826/2002 Förslag till regionala miljömål för Blekinge län Remiss Länsstyrelsen Länsstyrelsen har översänt förslag till regionala miljömål för Blekinge län. Det övergipande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation (år 2020) ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, det s k generationsmålet (för klimatmålet gäller år 2050). Det innebär att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där bl a påverkan på miljön och människors hälsa har reducerats till en nivå som är långsiktigt hållbar. Riksdagen har beslutat om 15 stycken miljökvalitetsmål, ett 70-tal tidsbestämda, mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier, som ska vara vägledande i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen. Remissen omfattar samtliga miljökvalitetsmål utom storslagen fjällmiljö, som inte berör Blekinge, samt levande skogar. Avsikten med remissen är att i första hand få synpunkter på förslagen till regionala mål. Nästa steg i miljömålsarbetet är att utarbeta ett åtgärdsprogram och uppföljningssystem för de regionala målen. Föreslagna åtgärder och uppföljningsmått i denna remiss ska ses som exempel på vad som kan krävas för att uppnå målen. Länsstyrelsen är därför angelägen om att remissinstanserna även ger synpunkter på hur målen påverkar det egna arbetet om ambitionsnivån är rimlig samt om målen bedöms möjliga att nå. Kommunalrådet har framfört önskemål att kommunen samordnar remissvaren. Dessa skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast Länsstyrelsens remissutgåva lämnas till nämndens ledamöter vid byggnadsnämndens sammanträde. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämndens verksamhetsområde berörs främst av kapitlet God bebyggd miljö (sid 107). Läses och behandlas vid decembersammanträdet. En sammanfattning görs av vad som framkommer vid sammanträdet. Tjänstemännen bereder ärendet och deras yttrandet sammanställs i nämndens förslag till yttrande. Till januarisammanträdet lämnas förslag till remissyttrande. forts

35 Byggnadsnämnden forts 545 Byggnadsnämnden föreslås besluta lämna sitt remissvar direkt till länsstyrelsen. Byggnadsnämnden kan tidigast lämna sitt yttrande till kommunstyrelsen den 24 januari Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. En genomgång har gjorts med länsstyrelsen. Ett samlat remissvar skall lämnas från kommunen och alla nämnders remissvar bifogas som bilagor. Byggnadsnämnden beslutar att nämndens ledamöter och kontoret förbereder materialet till decembersammanträdet. Remissvar lämnas enligt det förslag som överenskommits med länsstyrelsen. Synpunkter som framkommer vid mötet antecknas och sammanställs till remissvar som byggnadsnämndens presidium ges delegation att godkänna.

36 Byggnadsnämnden Dnr 858/2002 Frans 1 Anordnande av biluppställningsplatser Fast.adress: Kungsgatan 7 PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BHS II/. Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål. Ansökan avser anordnande av biluppställningsplatser inkom en situationsplan med 13 parkeringsplatser. Marklov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM

37 Byggnadsnämnden Dnr 325/2002 Droppemåla 1:216 Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd Fast.adress: Hägervägen Länsrätten Byggnadsnämnden beviljade bygglov 173/2002 för ett enbostadshus om 144,7 m 2 och carport/förråd 31,5 m 2. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen, som lämnade överklagandena utan bifall. Länsstyrelsens beslut överklagades. Skrivelserna har varit utsända som bilagor till nämndens ledamöter inkom en remiss från Länsrätten med anhållan om yttrande i målet inkom länsrättens föreläggande. Besvärsskrivelse har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar meddela att man inte har något ytterligare att tillföra i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Länsrätten

38 Byggnadsnämnden Dnr 95/2001 Lockansmåla 1:15 Ronneby Lajvförening R.L.F Byggnadsnämnden beslutade 91/2002 att förbjuda att samlingslokalen (värdshuset) får används då den saknar bygglov. Byggnaden får inte användas förrän tekniska säkerhetsoch kvalitetskrav är uppfyllda, jml plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 6. Byggnadsnämnden beslutade 314/2002 att enligt 10 kap 14 plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren av samlingslokalen, Ronneby Lajvförening R.L.F. (org nr ), genom dess ordförande XXXXX, att riva lokalen senast tre (3) månader efter delgivning av beslutet. Vidare beslutades att enligt 10 kap 22 PBL översända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Byggnadsnämnden beslutade 454/2002 att uppdra åt kontoret att i samråd med Lajvföreningen fastställa en väl avgränsad yttre gräns där byggnadsattrapperna är belägna inkom kompletterande uppgifter. Översikt på Lajvområdet enligt nyttjanderättsavtal samt över äldre gårdsbyggnationer i anslutning till lajvbyn. Situationsplan med redovisning av byområdets avgränsning och byggnadsattrappernas placering. Kvalitetsansvarig XXXXX har besiktigat värdshuset och lämnat sina synpunkter. Ur brandskyddssynpunkt bör det övre loftet ej användas av personer. Tillgängligheten bör försvåras genom att de båda ut- och invändiga trapporna tas bort. Inspektionsluckan utifrån behålles. Loftet bör ej heller användas som förråd eftersom mellanbjälklaget verkar underdimensionerat i förhållande till krav i BKR. Risk att byggnaden skall rasa föreligger dock inte. I bottenvåningen bör två utrymningsvägar iordningställas. Med ovanstående krav uppfyllda anser jag att bottenvåningen kan användas som värdshus. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov under förutsättning att åtgärder enligt kvalitetsansvariges förslag vidtagits. forts

39 Byggnadsnämnden forts 548 Sverker Carlgren meddelar vid nämndens sammanträde att han fått meddelande om att värdshusets in- och utvändiga trappor har avlägsnats. Vidare har två utrymningsvägar anordnats och utedasset har flyttats till en plats inom det avgränsade bebyggelseområdet. Den byggnation som påbörjats ska rivas. En karta har presenterats som redovisar det avgränsade område där byggnadsattrapperna finns belägna. Byggnadsnämnden beslutar att användningsförbudet undanröjs då de åtgärder som påtalats av den kvalitetsansvarige har åtgärdats. Vidare beslutas att stryka föreläggandet om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Bygglov beviljas för värdshuset.

40 Byggnadsnämnden Dnr 699/2001 Kalleberga 6:175 Kioskbyggnad Byggnadsnämnden beslutade 231/2002 att uppmana arrendatorn, XXXXX att riva och iordningställa området senast tre månader efter delgivning av beslutet. Beslutet delgavs genom polismyndighetens försorg 17 juli Det har konstaterats att kioskbyggnaden inte har rivits. Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att förelägga arrendatorn XXXXX, vid vite om kronor att senast två (2) månader efter delgivning av beslutet ha rivit kioskbyggnaden. Byggnadsnämnden beslutar om förkortad tid för utkvittering av rek- och mottagningsbevis till 14 dagar. Hämtas inte beslutet ut inom denna tid ska beslutet delges genom polismyndighetens försorg. Byggnadsnämnden beslutar att bifoga en skrivelse till arrendatorn om att kontakta samhällsbyggnadskontoret för att försöka nå en lösning på ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att enligt 10 kap 14 och 18 plan- och bygglagen (PBL) förelägga arrendatorn XXXXX, vid vite om kronor att senast två (2) månader efter delgivning av beslutet ha rivit kioskbyggnaden. Byggnadsnämnden beslutar om förkortad tid för utkvittering av rek- och mottagningsbevis till 14 dagar. Hämtas inte beslutet ut inom denna tid ska beslutet delges genom polismyndighetens försorg. Byggnadsnämnden beslutar att bifoga en skrivelse till arrendatorn om att kontakta samhällsbyggnadskontoret för att försöka nå en lösning på ärendet.

41 Byggnadsnämnden Dnr 433/2000 Makrilla 2:1 Nybyggnad av förrådsbyggnad 311/2002 beslutade byggnadsnämnden att förelägga de lagfarna fastighetsägarna att senast tre månader efter delgivning av beslutet ha rivit alternativt flyttat förrådsbyggnaden inkom Miljödomstolens dom ang strandskyddsdispens för uppförande av förrådsbyggnad m m på fastigheten. Miljödomstolen avslår överklagandet inkom en skrivelse från fastighetsägarna: Förrådsbyggnaden som uppställts på markområdet intill Stensjön har numera upplåtits för foderförvaring. Kringliggande betesmark är upplåten på arrende, och djurägaren stödutfordrar sina djur när betet tryter. Det kan i sammanhanget noteras, att även grannen XXXXX önskar upplåta markområde som betesmark åt djurägaren.. Enligt vår uppfattning krävs inte byggnadslov under ovan angivna förutsättningar, utan denna information lämnas för kännedom inkom Länsrättens dom ang föreläggande att vidta rättelse enligt 10 kap 14 plan- och bygglagen (PBL). Länsrätten ändrar inte det överklagade beslutet endast på så sätt att tiden då föreläggandet senast skall ha fullgjorts bestäms till den 15 januari Arbetsutskottets förslag Länsrättens dom noteras till protokollet. Byggnadsnämnden uppdrar åt kontoret att utreda vad den ändrade användningen av förrådsbyggnaden, som fastighetsägarna anger i skrivelsen, innebär. Vid byggnadsnämndens sammanträde redovisas en skrivelse som inkom Som fritidshusägare i området anser vi att boden måste flyttas från stranden, då huvudskälet för placeringen av boden verkar vara att stänga av stranden för allmänheten. Byggnadsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att utreda vad den ändrad användningen av förrådsbyggnaden innebär.

42 Byggnadsnämnden Dnr 752/2002 Hulta 2:115 (avst fr) Nybyggnad av garage/carport PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B II/. Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea är 0,25. Tomtstorlek: 1503 m 2. Tillåten byggarea 375 m 2. Byggnadsnämnden beviljade , 484 bygglov för enbostadshus om 143,8 m 2 och ett garage/carport om 33,3 m 2. Garage/carport uppgår till 53,2 m 2, nytt beslut erfordras. Total byggnadsarea 197 m 2. Bygglov beviljas. Tidigare utsänt PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

43 Byggnadsnämnden Överklagade ärenden - Information om bygglov för uppförande av master på fastigheterna Kalleberga 33:2, Johannishus 1:2, Hillerslätt 1:3 och Äsketorp s:1 har överklagats inkom Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Beslutet har varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Informationen noteras till protokollet.

44 Byggnadsnämnden Information Föreligger en inbjudan till ett seminarium i Karlskrona den 29 november Planera för handel. Utopi eller möjlighet? Arbetsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar att anmäla arbetsutskottets ledamöter till seminariet. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

45 Byggnadsnämnden Dnr 47/2002 Redovisning av bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegation ( 33/2001) Fastighet Bidrag Gärestad 1: ,- Älgen ,- Delegationsbesluten noteras till protokollet.

46 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglemente Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från föredras och läggs till handlingarna. _

47 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, , Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, , Svenska Kommunförbundets cirkulär: 2002:76 Samverkansorgan och trafikhuvudman. 2002:78 Ändringar i kommunallagen vad gäller kommunala företag och stiftelser. Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

48 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering 289/2001 Dnr 742/2002 Hjorten 1 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara , BV 27. Dnr 743/2002 Loket 1 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara , BV 28. Dnr 741/2002 Karlstorp 2:3 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara , BV 29. Dnr 780/2002 Tuvelyckan 3 Ronneby kommun, Knut Hahnsskolan Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för hantering av brandfarlig vara , BV 30. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

49 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygganmälansärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr 784/2002 Norra Eringsboda 1:197 Leif Svensson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av braskamin i enbostadshus , BA 41. Dnr 750/2002 Glimminge 1:9 Magnus Pihlqvist Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av kamin och skorsten , BA 42. Dnr 198/2002 Häggatorp 1:123 Stefan Nilsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av braskamin , BA 43. Dnr 678/2002 Bergbacken 7 Peder Gustafsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , BA 44. Dnr 751/2002 Ronneby 25:32 Soft Center Fastighets AB Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för ombyggnad av kök för buffé/café till restaurangkök BA 45. Dnr 788/2002 Kalleberga 23:1 Jessica Pettersson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 46. forts

50 Byggnadsnämnden forts 558 Dnr 815/2002 Leråkra 2:22 Kjell Persson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 47. Dnr 814/2002 Listerby 14:29 Bo Hoff Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad , BA 48. Dnr 830/2002 Risanäs 1:54 Margret Winck Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i fritidshus , BA 49. Dnr 778/2002 Björnen 6 LFB Blekinge Landstingsfastigheter Ingvar Pettersson har noterat rivningsanmälan för invändig rivning , BA 50. Claes Olovsson, Serpentinvägen 40, Ronneby godkännes som kvalitetsansvarig. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

51 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr 637/2002 Hoby 6:27 Christiane Vortmeyer Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av gäststuga och toalettbyggnad samt rivn av bef uthus , 156. Dnr 674/2002 Bökevik 1:13 Lars-Göran Nilsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av förråd , 157. Dnr 683/2002 Svalemåla 1:6 Anders och Karin Aronsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av förråd , 158. Leif Nilsson, Dalvägen 7, Bräkne-Hoby godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 681/2002 Fiskareby 1:32 Vattenfall Syd AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation , 159. Dnr 695/2002 Kastanjetten 3 Erik Kogg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum , 160. Dnr 688/2002 Barken 4 Bengt Johansson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum , 161. forts

52 Byggnadsnämnden forts 559 Dnr 706/2002 Hoby 6:87 Christian Nilsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus , 162. Dnr 713/2002 Östra Hallen 3:26 Jonas Granberg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 163. Dnr 717/2002 Korsanäs 1:76 Nils Nilsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av gäststuga , 164. Dnr 721/2002 Kalleberga 4:36 Tommy Pettersson och Anette Olofsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 165. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 727/2002 Ronneby 16:156 Skanska Sverige AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av byggplatsskylt , 166. Dnr 728/2002 Angelskog 1:2 Bygg- och fastighetsenheten Sverker Carlgren har beviljat rivningslov för rivning av båtvarv , 167. Dnr 737/2002 Kalleberga 28:4 Tony Pöllänen Sverker Carlgren har beviljat bygglov för fasadändring av enbostadshus samt nybyggnad av carport , 168. forts

53 Byggnadsnämnden forts 559 Dnr 734/2002 Mölleskog 1:73 Lännarth Karlsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av friggebod; veranda med tak , 169. Dnr 744/2002 Kalmare 1:39 ICA Nära Träffpunkten Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av skyltar , 170. Dnr 749/2002 Spjutet 9 Paavo Kääpä Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med redskapsskjul , 171. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 597/2002 Valthornet 1 Ulf Ahlstedt Sverker Carlgren har beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus , 172. Dnr 757/2002 Mjölner 1 Torbjörn Carlsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 173. Dnr 763/2002 Heaby 4:8 Stig Simander Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av gäststuga , 174. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 773/2002 Tulpanen 11 Doie Svensson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för inbyggnad av balkong , 175. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. forts

54 Byggnadsnämnden forts 559 Dnr 785/2002 Enbäret 31 Sandro Miletti Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av radhus med inbyggt uterum , 176. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 783/2002 Bäckasjögärde 1:15 Vattenfall Service Syd Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation , 177. Dnr 684/2002 Ärlan 13 Heidi Runesson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättning av taket , 178. Dnr 680/2002 Bäckasjögärde 1:5 Vattenfall Service Syd Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation , 179. Dnr 682/2002 Kartaby 1:15 Vattenfall Service Syd Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation , 180. Dnr 679/2002 Fiskareby 1:35 Vattenfall Service Syd Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation , 181. Dnr 745/2002 Äsketorp 9:1 Sydkraft Elnät Syd Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av prefab transformatorkiosk , 182. forts

55 Byggnadsnämnden forts 559 Dnr 447/2002 Garnanäs 1:4 Orange Sverige AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av teknikbod , 183. Dnr 439/2002 Hoby 7:3 Orange Sverige AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av teknikbod , 184. Dnr 705/2002 Vambåsa 1:4 Vattenfall Service Syd Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av tre transformatorstationer Dnr 806/2002 Ronneby 25:23 Studentbostadshus Ronneby AB Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av sopsorteringshus , 186. Dnr 779/2002 Björnen 6 LFB Blekinge Landstingsfastigheter Sverker Carlgren har beviljat rivningslov för rivning av f d panncentral , 187. Claes Olovsson, Serpentinvägen 40, Ronneby godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 804/2002 Björstorp 2:8 Lars-Olof Karlsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 188. Tore Lindkvist, Åkervägen 6, Bräkne-Hoby godkännes som kvalitetsansvarig. forts

56 Byggnadsnämnden forts 559 Dnr 811/2002 Bredåkra 9:39 Mikael och Helen Kullberg Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 189. Dnr 790/2002 Kuggeboda 4:34 Thomas Carlsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggd altan , 190. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

57 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för ventilationsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 464 Dnr Friskytten 8 AB Ronnebyhus Daghem, godkänt (2444) t o m Dnr Ronneby 25:25 AB Ronneby Industrifastigheter Ron, betj servering ej godkänt (2445). Ny besiktning senast , Ron, betj grupprum ej godkänt (2446). Ny besiktning senast , Ron, betj kongresshall godkänt (2447 t o m , Ron, Betj disco godkänt (2448) t o m Dnr Karlstorp 2:3 AB Ronneby Industrifastigheter Fd akvariet, inspelningsstudio ej godkänt (2449). Ny besiktning senast , Konferenslokaler ej godkänt (2450). Ny besiktning senast , Grillen godkänt (2451) t o m , F d akvariet, kontorslokaler godkänt (2452) t o m , Konferenslokaler godkänt (2453) t o m , Stora salen/konferensrum godkänt (2454) t o m , Restaurangdel m m godkänt (2455) t o m , Konferenslokaler Silver Hill (2456) ej godkänt. Ny besiktning senast , Omkl rum, personalutrymme godkänt (2457) t o m , Reception, kontor godkänt (2458) t o m , SPA-anl poolhus godkänt (2459) t o m , SPA-anl plan 1 godkänt (2460) t o m Dnr Hjulet 1 AB Ronneby Industrifastigheter Kontor- personalutrymmen ej godkänt (2461). Ny besiktning senast Dnr Kalleberga 8:207 Landstingsfastigheter Blekinge Vårdcentral godkänt (2462) t o m forts

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

2010-04-22. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe Beslutande. Ersättare

2010-04-22. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe Beslutande. Ersättare Sammanträdesprotokoll 1(27) 2010-04-22 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gunnar Ferm

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00.

1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00. PROTOKOLL 1 (65) Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Gunila Jivén, (M) Mikael Staxäng, (M) Lilian

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer