RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Göran T. Andersson, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Tore Lindkvist, s Gisela Gyllensting, mp, t o m 185 Margareta Yngveson, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s, fr o m 186 Gunnar Ferm, s Richard Ådahl, tjg ersättare, m Heine Albertsson, m, t o m 220 Carl-Eric Nilsson, c Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Hugo Savmyr, obs ersättare, t o m 185 Kerstin Engström, sekreterare Mikael Jardbrink, planarkitekt, t o m 184 Utses att justera: Göran T. Andersson Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Göran T. Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr Bökenäs 1:8 m fl Detaljplan Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den befintliga camping- och fritidsanläggningen. Planområdets areal uppgår till ca 11 ha, varav ca 1,5 ha vattenområde. Inom delar av planområdet gäller strandskydd enligt 7 kap 13 och 14 miljöbalken. Kommunen har i skrivelse från ansökt att länsstyrelsen upphäver strandskyddet inom detaljplanen. Planförslaget för Bökenäs 1:8 m fl har varit utställt under tiden 6 27 april Sammanfattning av inkomna synpunkter på förslag till detaljplanen har varit utsända som bilagor till nämndens ledamöter. Synpunkter på verksamheten som bedrivs idag. Campingen är olämpligt placerad och är redan idag störande för de kringboende. Störningar som campingverksamheten för med sig kan i första hand hänföras till trafiken, men det nämns också att man störs av oljud från dansbanan. Synpunkter på en eventuell utökning av verksamheten. Främst gäller synpunkterna borttagande av skyddszonerna, stugornas placering och den väntade ökningen av trafiken. En revidering av planförslaget bör diskuteras avseende stugornas placering nära befintlig bebyggelse. En förändring av skyddszonerna bör övervägas. Placering av stugor i planområdets sydöstra del bör diskuteras. Störningarna med trafiken bör tas upp vid en diskussion med vägföreningen, vägverket och kommunen för att försöka lösa problemen. En ny trafikmätning bör utföras under sommaren. Arbetsutskottet föreslår att planförslaget återremitteras. Sökanden bör anpassa planförslaget med hänsyn till de boendes synpunkter. Planärendet ska kompletteras med en ny trafikmätning. Byggnadsnämnden beslutar att återremitteras planförslaget. För anordningar eller byggnader som ej har bygglov kommer en samlad prövning att göras efter beslutsbehandlingen av planförslaget.

3 Byggnadsnämnden Dnr 228/2001 Listerby 14:32 m fl Ändring av befintlig detaljplan Planens syfte är att befästa rådande förhållanden inom befintligt planområde och samtidigt skapa en lite större flexibilitet vad gäller möjlighet att utnyttja området på längre sikt. Fastigheten Listerby 14:36 som ligger helt på prickmark, ges en byggrätt. Användningen av kvartersmarken ändras från handel med skrymmande varor, H 1, till att också tillåta bostäder och ges beteckningen HB. Ändring av detaljplanen behandlas enligt reglerna för enkelt planförfarande, jml PBL 5 kap 28. Planförslaget har varit utsänt på samråd till berörda sakägare och myndigheter. Inga erinringar mot planförslaget har inkommit. Vid byggnadsnämndens sammanträde föredrar Mikael Jardbrink ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 131/1987, anta planförslaget.

4 Byggnadsnämnden Dnr 301/2001 Ridskolan (Visängen) Planprogram Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheter att flytta ridskolan till Påtorpsområdet. Utredningen visar på två möjliga placeringar av ridanläggningen. Det västra alternativet förefaller vara det som ger bästa förutsättningarna att skapa en väl fungerande ridanläggning. Det är också det alternativ som kräver minst investeringar i vägar och kommunal teknik. Planprogrammet har varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Arbetsutskottet föreslår att planprogrammet godkännes för samråd. Mikael Jardbrink föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planprogrammet för samråd med berörda myndigheter och sakägare, jml PBL 5 kap 20.

5 Byggnadsnämnden Dnr 302/2001 Djupadal 1:67 m fl Ändring av detaljplan En ändring av detaljplanen förutsättes för etablering av ett regionalt affärscentrum för handels- och verksamhetsområde inom Djupadal 1:67. Ändringen av planen är liten men är av intresse för många. Samråd med centrumföreningen föreslås. Vid byggnadsnämndens sammanträde ajourneras mötet. Colliers representant Donald Perlman lämnar information om nybyggnadsplanerna av handelsbyn i Sörby. Mötesförhandlingarna återupptas och Sverker Carlgren föredrar planärendet. Planförslaget innebär att planområdet blir ett kvarter med byggrätt för verksamheter och handel. Kravet på bullerdämpande åtgärder för byggnaderna kvarstår. Skyddszoner mot skogen, som ingår i Natura 2000, anpassas. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd, jml PBL 5 kap 20. Gisela Gyllensting deltar inte i beslutet.

6 Byggnadsnämnden Dnr 117/2001 Bussemåla 2:3 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus Anders Althin, Lindekullen 4173, Ronneby PBL 8:34. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus om vardera 77 m 2. Strandskyddsdispens från Länsstyrelsen erfordras. Byggnadsnämndens arbetsutskotts ledamöter gjorde ett besök på fastigheten Redovisat prel förslag till den fördjupade översiktsplanen för kuststräckan Ekenäs- Angelskog, visar att kullen där fritidshusen föreslås placeras, är en av de utsiktspunkter runt Busse-målaviken som är värdefulla för allmänheten. En bebyggelse av området kommer att begränsa allmänhetens tillgänglighet till mark- och strandområdet. Den aktuella marken blir att betrakta som tomtmark. Sökanden uppmanas att återkomma med förslag till alternativ placering av fritidshusen. Ordföranden föreslår att framställningen avslås. Heine Albertsson, m, är positiv till den sökta byggnation och anser att allemansrätten redan är utsläckt. Heine Albertsson yrkar att positivt förhandsbesked ska meddelas. I debatten deltar också Tore Lindkvist, s, Gunnar Ferm, s och Carl-Eric Nilsson, c. Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att byggnadsnämnden bifaller ordförandens yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla ordförandens yrkanden röstar nej, den som vill tillåta byggnation röstar ja. Vinner ja har byggnadsnämnden beslutat bifalla Heine Albertssons yrkande. Enligt till protokollet fogad bilaga avges 6 nej-röster och 4 ja-röster. Byggnadsnämnden bifaller således ordförandens yrkande. forts

7 Byggnadsnämnden forts 185 Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Heine Albertsson och Richard Ådahl anmäler en avvikande mening. Göran T. Andersson deltar inte i beslutet. Exp: Anders Althin Fogelberg Arkitekter AB, för kännedom

8 Byggnadsnämnden Dnr 174/2001 Saxemara 1:51 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, förråd och carport Hans Günther, Varvsvägen 14, Ronneby PBL 8:34. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, förråd och carport. Strandskyddsdispens erfordras från länsstyrelsen. Anslutning till det kommunala VA-nätet förutsättes. Byggnadsnämnden beslutade , 136, att återremittera ärendet för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande. Några erinringar har inte inkommit. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Hans Günther Berörda grannar, för kännedom

9 Byggnadsnämnden Dnr 208/2001 Spjälkö 2:32 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Ann Jönsson Lindström, Lännerstavägen 19, Saltsjö-Boo PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom område för friluftsliv enligt kommunens översiktsplan. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Området ligger mellan två bebyggda tomter och är av mindre värde för allmänheten genom sin belägenhet. Strandskyddsdispens erfordras från länsstyrelsen. Anslutning till det kommunala VA-nätet förutsättes , 173, beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande. Några erinringar har inte inkommit. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Ann Jönsson Lindström Berörd grannar, för kännedom

10 Byggnadsnämnden Dnr 267/2001 Spjälkö 1:36 del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Stefan Nilsson, Pionvägen 10, Ronneby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom område för friluftsliv enligt kommunens översiktsplan. Inom område för friluftsliv och naturvård enligt områdesplan för Vieryd-Saxemara. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Anslutning till det kommunala VA-nätet förutsättes. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Sökanden uppmanas återkomma med redovisning av tomtavgränsning, husplacering och tillfartsväg. Exp: Stefan Nilsson

11 Byggnadsnämnden Dnr 775/2000 Tromtesunda 1:2 Nybyggnad av enbostadshus Roland Svensson, Tromtösunda, Nättraby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom område av riksintresse-kulturminnesvård. Bygglov beviljades , 6, för ett enbostadshus om 126,7 m 2 samt dubbelgarage om 49,4 m inkom reviderade ritningar. Tillkommande yta: ett inglasat uterum om 24 m 2 och en carport om 22,7 m 2. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas för ritningar daterade Tidigare utsänt PM gäller. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Exp: Roland Svensson

12 Byggnadsnämnden Dnr 218/2001 Yxnarum 7:9 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Bengt Nilsson, Kärragårdsvägen 30, Ronneby PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och inom strandskyddsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus , 140, beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet till kontoret för utredning. Sökanden har vid samråd framfört att ansökan avser förhandsbesked för permanenthus och att det ska placeras utanför strandskyddsområdet. En lämplig plats inom området innebär att bebyggelsen kan placeras utanför strandskyddsområdet. Berörd granne är positiv till ev byggnation. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till kontoret i avvaktan på miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Bengt Nilsson

13 Byggnadsnämnden Dnr 234/2001 Leråkra 2:11 Nybyggnad av enbostadshus Arne Ryd, Aspanvägen 16, Ronneby För området gäller områdesbestämmelser. Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus om 133,2 m 2. Anslutning till det kommunala VA-nätet förutsättes. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till kontoret för att ge berörda grannar möjlighet till yttrande. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Arne Ryd

14 Byggnadsnämnden Dnr 300/2001 Listerby 30:1 (del av) Nybyggnad av enbostadshus, tillbyggnad av stall med garage Christer Stålgren, Knipevägen 2, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, bebyggelsemiljö enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Positivt förhandsbesked föreligger. Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus om 116,3 m 2 samt tillbyggnad av stall med ett garage om ca 39,15 m 2. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande i ärendet. Några erinringar har inte inkommit. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Christer Stålgren Berörda grannar, för kännedom

15 Byggnadsnämnden Dnr 283/2001 Droppemåla 1:141 Tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av pool Fast.adress: Lomvägen 11 Mikael Tjernberg, Lomvägen 11, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BFI/. Max 160 m 2 i huvudbyggnad och 60 m 2 i uthus, taklutning 38 o. På med I betecknat område får huvudbyggnad inte uppföras till större höjd än 3,5 m. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 136,8 m 2. Ansökan avser påbyggnad av enbostadshus med 46,5 m 2 samt bygganmälan för uppförande av pool. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till kontoret för samråd med sökande om förändring av den föreslagna tillbyggnadens utformning för att tillgodose planbestämmelserna. Bygganmälan för poolen noteras. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bygganmälan för poolen noteras. Exp: Mikael Tjernberg

16 Byggnadsnämnden Dnr 285/2001 Stråken 13 Tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum Fast.adress: Vallörtsvägen 5 Göran Johansson, Vallörtsvägen 5, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /Bk I/. Inom med k betecknat område får den sammanlagda byggnadsytan ej överskrida 140 m 2, varav högst 40 m 2 i uthus. Befintlig huvudbyggnad och uthus uppgår till 130,5 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum om 23,7 m 2. Totalt 154 m 2. Grannemedgivande för byggande närmare tomtgräns än 4,5 m föreligger. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Ansökan innebär större byggnadsyta än vad planen medger. Avvikelsen är mindre och strider inte mot planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Göran Johansson Berörda grannar, för kännedom

17 Byggnadsnämnden Dnr Häggatorp 1:165 Ändrad användning från bostadslägenheter till repetitionslokaler (förlängning av tillf lov) Fast.adress: Vallmogatan 9 Bygg- och fastighetsenheten Ronneby kommun PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Fastigheten är belägen inom flygbullermattans 65 dbaområde. Byggnadsnämnden beviljade tillfälligt bygglov för ändrad användning första gången 1998 och har därefter förnyat det inkom en anhållan om ytterligare förlängning t o m Arbetsutskottet föreslår att tillfälligt bygglov medges. Tidsbegränsat bygglov beviljas t o m Verksamheten får ej ge upphov till högre bullernivåer än 30 db(a) i närliggande lägenheter. Exp: Bygg- och fastighetsenheten

18 Byggnadsnämnden Dnr 721/2000 Påfågeln 12 Fasadändring av flerbostadshus Fast.adress: Ågårdsgatan 7 Leif Bernthsson, Ågårdsgatan 7, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BH IIIk/. Delegerat bygglov beviljades för installation av automatisk skjutdörr samt igensättning av två dörrar inkom reviderade ritningar avseende tillbyggnad av flerbostadshuset med 5 m 2 (inbyggnad av entré), placerat på prickmark. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas Byggnationen sker på prickmark. Avvikelsen från planen är mindre och förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Leif Berntsson

19 Byggnadsnämnden Dnr 238/2001 Floretten 6 Tillbyggnad av balkonger samt ändring av planlösning i flerbostadshus Fast.adress: Ågårdsgatan 13 Barbro Westergren, Ågårdsgatan 13, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BÖ II/. Ansökan avser tillbyggnad av två balkonger om 10 m 2 vardera, ändrad planlösning samt ändrad användning från bageri till två lägenheter. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå E (enkel art) Bilaga: PM Exp: Barbro Westergren

20 Byggnadsnämnden Dnr Stora Silpinge 6:12 Nybyggnad av fritidshus (förlängning av lov) Hugo Svensson, Holmgatan 5, Karlskrona PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Byggnadsnämnden beviljade , 62 förlängt bygglov till inkom en skrivelse med anhållan om ytterligare förlängning samt reviderade ritningar. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas för reviderade ritningar daterade Bygglov beviljas för reviderade ritningar daterade Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Exp: Hugo Svensson

21 Byggnadsnämnden Dnr Trolleboda 1:96 Nybyggnad av fritidshus Ann-Margreth och Bernt Jönsson, Truls Högs väg 14, Löddeköpinge PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Huvudbyggnad får inte uppföras till större höjd än 3 meter. Byggnadsnämnden beviljade bygglov , 170, för ett fritidshus om 64 m 2. Förlängning av bygglovet har beviljats 1997 och inkom skrivelse och reviderade ritningar. Fritidshus om 89,3 m 2 (vindsvåning 70,4 m 2 ) samt garage 22,5 m 2. Totalt 111,8 m 2. De reviderade ritningar avviker från planbestämmelserna om byggnadshöjd på enbostadshus samt den sammanlagda byggnadsarealen. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till kontoret för samråd med sökanden om övervåningens utformning. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Ann-Margreth och Bernt Jönsson

22 Byggnadsnämnden Dnr Trolleboda 1:114 Nybyggnad av fritidshus (förlängning av lov) Nybyggnad av friggebod Bodil Johansson, Krakaviken 34, Kinnarumma PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Bygglov beviljades , 149, för fritidshus uppdelade i tre delar (48,6, 30,2 samt 10,5 m 2 ), totalt 89,3 m 2. (Bygglovet gäller t o m ) inkom en skrivelse med ansökan om förlängning av bygglovet räknat från Samtidigt ansöks om att få placera en friggebod på prickmark. Samfälligheten har skriftligen godkänt friggebodens placering Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas för friggeboden placerad på prickmark, vidare föreslås att bygglov förlängs fr o m Byggnation sker på prickmark. Detta är en avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas för friggeboden. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov Bygglov förlängs för fritidshus fr o m Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte har påbörjats och avslutats inom fem år. Exp: Bodil Johansson

23 Byggnadsnämnden Dnr Yxnarum 21:1 Nybyggnad av fritidshus (förlängning av lov) Mats Karlsson, Yxnarumsvägen 93, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom område för riksintresse för friluftslivet. Miljöbalken kap 4 4. Bygglov beviljades , 281, för nybyggnad av fritidshus om 67,3 m 2, varav 3,3 m 2 i öppenarea samt uthus 20 m 2. Nybyggnaden anses som en kompletteringsbebyggelse till befintlig byggnation inkom en skrivelse med anhållan om förlängning av bygglovet till Arbetsutskottet föreslår att bygglovet förlängs. Bygglov förlängs till Exp: Mats Karlsson

24 Byggnadsnämnden Dnr Almö 12:1 Om- och tillbyggnad av fritidshus Jonny Kullberg, Krooks väg 34, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom klass 1 enligt naturvårdsplanen. Friluftsliv-riksintresse och naturreservat 7 Nvl. Bygglov beviljades , 570, för om- och tillbyggnad av fritidshus. Totalt efter tillbyggnad 87,9 m inkom reviderade ritningar , 380 beviljade byggnadsnämnden bygglov för reviderade ritningar. Totala byggytan uppgår till 100,9 m inkom reviderade ritningar. Sökanden önskar återgå till det ursprungliga bygglovet från Tillbyggnad 22,1 m 2. Grannemedgivande föreligger. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas för ritningar daterade Tidigare utsänt PM gäller. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Exp: Johnny Kullberg Berörda grannar, för kännedom

25 Byggnadsnämnden Dnr 724/2000 Bökevik 1:77 Tillbyggnad av fritidshus Torbjörn Gärdenfors, Kornettsgatan 24 A, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintligt fritidshus uppgår till 50 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshuset med 18,9 m 2 samt nybyggnad av gäststuga om 15 m 2. Byggnadsnämnden bordlade ärendet , 566, för samråd med sökanden om minskning av byggnadsytan. Sökanden har haft samråd med stadsarkitekten. Gäststugan minskas till en friggebod, varför ansökan endast avser tillbyggnad av fritidshus (18,9 m 2 ). Totalt 68,9 m 2 Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas för tillbyggnad av fritidshus med 18,9 m 2. Den sammanlagda bebyggelsens areal blir större än planbestämmelserna. Detta är en avvikelse som inte strider mot planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Vid ev VA-installationer skall miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Torbjörn Gärdenfors

26 Byggnadsnämnden Dnr 126/2001 Droppemåla 1:131 Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av gäststuga Fast.adress: Tärnvägen 27 Peter Granborn, Källebergsvägen 24, Växjö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 80 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 60 m 2. Befintligt fritidshus uppgår till 80,2 m 2 (inkl 12 m 2 skärmtak). Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med 25,9 m 2 (rum 7,7 m 2 och inbyggt uterum 18,2 m 2 ) samt nybyggnad av gäststuga 23,5 m 2, inklusive öppenarea om 4,5 m 2. Totalt 106,1 m 2 och gäststuga 23,5 m 2. Byggnadsnämnden bordlade ärendet , 101, för att ge sökanden tillfälle till yttrande över vilande avslagsbeslut. Sökanden har haft samråd med ordföranden och stadsarkitekten inkom fastighetsägarens skriftliga bekräftelse från mötet. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas för inbyggnad av uterum om 18,2 m 2. Arbetsutskottet föreslår vidare att framställningen om nybyggnad av gäststuga om 23,5 m 2, inkl öppenarea om 4,5 m 2, samt tillbyggnad av fritidshus med 7,7 m 2 avslås med hänvisning till gällande planbestämmelser. Den sammanlagda bebyggelsens areal strider mot planbestämmelserna. Detta är en avvikelse som inte strider mot planens syfte. Bygglov beviljas för tillbyggnad av fritidshus med inbyggt uterum om 18,2 m 2. Reviderade ritningar skall redovisas före byggstart. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. forts

27 Byggnadsnämnden forts 204 Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen om nybyggnad av gäststuga 23,5 m 2 och ansökan om tillbyggnad av fritidshuset med 7,7 m 2 med hänvisning till planbestämmelserna, jml PBL 8 kap 11. Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. PM Exp: Peter Granborn

28 Byggnadsnämnden Dnr 254/2001 Gärestad 1:85 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Christer Abrahamsson, Edestad 5650, Johannishus PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet och inom strandskyddsområde. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Kommunalt VA förutsättes. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras för kontakt med sökanden. En närmare precisering av tomtens utformning och placering samt redovisning av tomtens tillfart erfordras. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Christer Abrahamsson

29 Byggnadsnämnden Dnr 275/2001 Kuggeboda 4:50 Nybyggnad av gäststuga strandskyddsdispens Harriet Hagman, Travaräng, Märsta PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde. Ansökan avser nybyggnad av gäststuga om ca 18 m 2 och strandskyddsdispens. Grannemedgivande föreligger. Arbetsutskottet föreslår att strandskyddsdispens och bygglov beviljas. Nybyggnad av gäststuga sker inom väl hävdad och bebyggd tomt. Strandskyddsdispens beviljas. Nybyggnaden av gäststugan sker inom väl hävdad och bebyggd tomt. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Harriet Hagman Länsstyrelsen Statens naturvårdsverk

30 Byggnadsnämnden Dnr 231/2001 Hoby 26:2 Nybyggnad av marknätstation Svenska Energihuset AB, Smedjegatan 37, Växjö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /A II/. Ansökan avser nybyggnad av en marknätstation om 5,5 m 2. Länsstyrelsens tillstånd erfordras. Arbetsutskottet föreslår att ärendet bordlägges i avvaktan på länsantikvariens yttrande i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Svenska Energihuset AB

31 Byggnadsnämnden Dnr 245/2001 Hoby 25:1 Ändring av f d värmepumpsplank till miljörum, ny garageport Fast.adress: Mölleskogsvägen 19 AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser ändring av f d värmepumpsplank till miljörum samt ny garageport inkom en situationsplan. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Innan ärendet kan behandlas erfordras bättre ritningar. Fastighetsägaren uppmanas att informera berörda hyresgäster om byggnationen. Gunnar Ferm deltar inte i beslutet. Exp: AB Ronnebyhus

32 Byggnadsnämnden Dnr 298/2001 Stora Årsjömåla 3:51 Ändrad verksamhet (massageverksamhet i del av källarplan) Else B. Pisch, Årsjövägen 14, Bräkne-Hoby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BFI/. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Ansökan avser ändrad verksamhet, massageverksamhet, i del av källarplan i enbostadshus. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har informerat sökanden om miljöbalkens regler. Ritning och anmälan har inte inkommit till miljö- och hälsoskyddskontoret. Arbetsutskottet föreslår att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. _ Bilaga: PM Exp: Else B. Pisch

33 Byggnadsnämnden Dnr 299/2001 Ronneby 16:156 Tillfällig uppställning av provisoriska lokaler vid Skogsgårdsskolan Bygg- och fastighetsenheten PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser uppställning av två provisoriska lokaler om 351 m 2 vardera placerade på parkeringsutrymme vid Knut Hahnsskolan (prickmark). Arbetsutskottet föreslår att tidsbegränsat bygglov beviljas för en tid av två år. Om undervisningslokalerna ska stå uppställda mer än ett år, ska en anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till miljö- och hälsoskyddskontoret. Tidsbegränsat bygglov beviljas, jml PBL 8 kap 14. Bifogade PM skall följas. Bygglovet upphör att gälla Sökanden upplyses om att byggsamråd skall hållas före byggstart (enligt PBL 9:7), varför Ni anmanas att anmäla till byggnadsnämnden om lämplig tidpunkt för detta. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM Exp: Bygg- och fastighetsenheten

34 Byggnadsnämnden Dnr 253/2001 Häggatorp 15:1 Uppsättande av stängsel Cascades Djupafors AB, Box 501, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser uppsättande av stängsel vid Djupadalsklyftan och vid norra Djupaforsvägen mot Barkarevägen. Cascades vill att kommunen sätter ett nät mellan cykelbanan och Djupaforsvägen ur trafiksäkerhetssynpunkt. Denna del av ärendet har överlämnats till tekniska nämnden för beslut och ev åtgärd. Uppsättande av stängsel vid Djupadalsklyftan strider mot strandskyddet och begränsar allmänhetens tillgänglighet till området. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till kontoret för samråd med sökanden om nytt förslag till inhägnad av fabriksområdet i öster vid Djupadalsklyftan och vid norra Djupaforsvägen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Cascades Djupafors AB

35 Byggnadsnämnden Dnr 294/2001 Droppemåla 1:152 Uppsättande av plank i tomtgräns Fast.adress: Tärnvägen 12 Fredrik Nilsson, Tärnvägen 12, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av ett plank, höjd 1,80 m, i tomtgräns mot fastigheten Droppemåla 1:72. Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande i ärendet inkom grannes yttrande, som varit utsänt som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden föreslår att framställningen avslås. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Bilaga: yttrande Exp: Fredrik Nilsson

36 Byggnadsnämnden Dnr 95/2001 Lockansmåla 1:15 Värdshus, jägarstuga, handelshus, vakthus (redan uppfört) Smedja, örthandlare, kyrka Joel Norgren, Ronneby Lajvsällskap, Långgatan 25, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. På fastigheten finns uppfört värdshus: 90 m 2, jägarstuga 12 m 2, handelshus 9 m 2 och vakthus 18 m 2. Planerade byggnader: smedja 10 m 2, örthandlare 10 m 2 och kyrka 25 m 2. Byggnadsnämnden beslutade , 103, att återremittera ärendet till kontoret för utredning ang behov av sanitära anordningar och avlopp, Horsajsöns ev påverkan och hur tillgängligheten till området är vid föreningens arrangemang. Ordföranden och planarkitekten har besökt området tillsammans med representant från Lajvsällskapet. Värdshuset är uppfört i två våningar och används som samlingslokal. Denna byggnad kräver bygglov. Övriga byggnader definieras som byggnadsattrapper (upplag) och är bygglovsbefriade. Inga byggnader får uppföras öster om vägen mot sjön. Arrangemangen som anordnas får inte hindra allmänhetens tillgänglighet till området. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till kontoret. Sökanden uppmanas att söka bygglov för samlingslokalen (värdshuset) och redovisa området som ska användas för arrangemangen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bilaga: Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse Bygglovsblanketter Exp: Joel Norgren

37 Byggnadsnämnden Dnr 279/2001 Droppemåla 1:13 Skrivelse ang otillåten byggnation Erna och Gunnar Hagelberg, Gästgivarvägen 12, Jönköping inkom en skrivelse om otillåten byggnation på fastigheten Droppemåla 1:13. Skrivelsen har varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Fastighetsägaren till Droppemåla 1:13 har meddelat att friggeboden, placerad på prickmark, och byggnad för vedupplag skall tas bort. Uppfyllnad av strandlinjen söder ut har utförts innan nuvarande fastighetsägare övertog fastigheten. Beträffande garaget kan följande noteras: gränsbestämning mellan Droppemåla 1:12 och 1:13 har överklagats varför gränsen ej kan anges för närvarande. Enligt beviljat bygglov skulle garaget placerats 1 m från gemensam tomtgräns. Grannemedgivande föreligger. Garaget placerades 0,5 m från tolkad tomtgräns. Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till kontoret för vidare utredning och för att få tillstånd ett möte tillsammans med fastighetsägarna Droppemåla 1:12 och 1:13. Stadsarkitekten har besökt fastigheten. Friggeboden och vedupplaget är borttaget. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Erna och Gunnar Hagelberg Anders Nöjdh

38 Byggnadsnämnden Dnr 307/2001 Dragsnäs 1:42 Anonym anmälan om nybyggnad av gäststuga Samhällsbyggnadskontoret PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom område för friluftsliv enligt kommunens översiktsplan. Enligt anmälan har fastighetsägaren rivit en förrådsbod, utökat grunden och byggt upp en helt ny 1 ½-plans gäststuga med takkupa riktad mot granntomten. Byggnaden står i tomtgräns och grannar har ej givit sitt godkännande till byggnationen. Byggnationen har stoppats av byggnadsinspektören. Arbetsutskottet föreslår att fastighetsägaren uppmanas att omgående komma in med en redovisning och ansökan till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med byggnadsnämndens beslut. Exp: Fastighetsägarna till Dragsnäs 1:42

39 Byggnadsnämnden Dnr 187/2001 Bygganmälan gator, gång- och cykelvägar Tekniska nämnden Gatuenhetens bygganmälan avser ombyggnad av befintliga gångbanan till gång- och cykelväg utmed västra sidan av Kallebergavägen, delen Ronnebyvägen Slåttervägen. Arbetena beräknas påbörjas under maj månad. Arbetsutskottet föreslår att bygganmälan noteras. Bygganmälan noteras. Exp: Gatuenheten

40 Byggnadsnämnden Dnr 287/2001 Kv Björken Ev tomt för enbostadshus Fast.adress: Trädgårdsgatan Samhällsbyggnadskontoret PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan. Ett markområde utmed Trädgårdsgatan skulle kunna vara möjlig att bebygga med ett enbostadshus. Området är utlagt som grönområde i planen. Arbetsutskottet föreslår att de boende längs gatan inbjudes till ett samrådsmöte. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

41 Byggnadsnämnden Dnr 261/2001 Tor 20 Anm om byggnadsåtgärder inom skyddsrumsområde Björn Arnlund, Gärestads bygata 1, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF II/. Anmälan avser byggnadsåtgärder inom skyddsområde. Fastigheten ligger ej inom skyddsrumsområde. Arbetsutskottet föreslår att framställningen avslås. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Björn Arnlund

42 Byggnadsnämnden Dnr Skyddsjakt på rådjur rapport Föreligger rapport från kommunens skyddsjaktlag på antalet rådjur som fällts under jaktåret Totalt 16 st rådjur har fällts i kommunägd skogsmark som inte är utarrenderad. Informationen noteras till protokollet.

43 Byggnadsnämnden Information Information om tillägg till MBK-avtal mellan kommunen och Sydkraft Elnät Syd AB. Energibolaget har fr o m tillgång till kommunens digitala karta över Bräkne- Hoby. Informationen noteras till protokollet.

44 Byggnadsnämnden Dnr 255/2001 Remiss - Yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun Kommunstyrelsen Till Ronneby kommun har översänts samrådsremiss på förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun. Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. Sverker Carlgren har upprättat förslag till yttrande som varit utsänt till nämndens ledamöter. Yttrandet berör främst mellankommunala frågor, omvärldsfrågor av gemensamma intressen och frågor som är principiellt intressanta i Ronneby kommun. Byggnadsnämnden beslutar att anta Sverker Carlgrens yttrande som sitt och översända det till kommunstyrelsen. Bilaga: yttrande Exp: Kanslienheten

45 Byggnadsnämnden Dnr 334/2001 Budgetuppföljning 2001 Ekonomienheten Budgetuppföljning för första tertialen har varit utsänt till nämndens ledamöter. Informationen noteras med godkännande till protokollet.

46 Byggnadsnämnden Dnr 109/2001 Agenda 21 Miljöansvarig och utarbetande av åtgärdsprogram Kanslienheten Kommunens agendaprogram antogs Omorganisation har därefter genomförts och genomförandet behöver följas upp, bl a de uppdrag som gäller styrelser och nämnder. Byggnadsnämnden beslutade , 107, att återremittera ärendet till kontoret för utredning. Sverker Carlgren informerar att det inte ska vara någon förtroendevald som skall utses till miljöansvarig för nämnden. Vidare informeras om att kommunstyrelsen genomför en utredning om kommunens fortsatta arbete med Agenda 21-samordnare o s v. Byggnadsnämnden beslutar att avvakta den kommande utredningen.

47 Byggnadsnämnden Bilagor till Byggnadsnämndens kallelser Det har framförts önskemål om att Byggnadsnämndens kallelser ska kompletteras med kartmaterial för att tydliggöra vilka ärenden/fastigheter som berörs. Arbetsutskottet föreslår att inte skicka ut kartor generellt till varje ärende, utan att man vid arbetsutskottets sammanträde avgör vilka ärenden som skall kompletteras med kartor. Göran T. Andersson tar upp frågan varför byggnadsnämndens arbetsutskott inte fattar formella förslag till beslut. Kallelserna till byggnadsnämnden bör förbereda ledamöterna på förslag till beslut. Margareta Yngvesson efterlyser bättre underlag i ärenden och att kartmaterialet tydligt visar vilken fastighet som avses. Richard Ådahl anser att kallelserna till sammanträden ska ske via och att kartmaterialet ska redovisas via pdf-filer. Olov Mattson framför att och brev som förtroendevalda får hem skall noteras som PM för redovisning. Ordföranden tackar för synpunkterna och menar att det är bra med en levande diskussion om arbetsrutiner och arbetsmaterial för byggnadsnämnden. Sammanfattningsvis skall arbetsutskottet i ett första skede till förändring ange tydligare förslag till beslut. _

48 Byggnadsnämnden Studieresa Föreligger förslag till att byggnadsnämndens årliga resa skall gå till BO 01 i Malmö och att kontoret får i uppdrag att komma med förslag till studieobjekt för dag 2. Förslag till studiebesöksdatum 31 augusti. Byggnadsnämnden beslutar göra en tvådagars studieresa. Studiebesök den 31 augusti på bomässan i Malmö. Kontoret uppdras att undersöka lämpligt studieobjekt för dag 2. Ersättning till ledamöterna utgår endast den 31 augusti.

49 Byggnadsnämnden Dnr 86/2001 Beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering ( 33/2001) Fastighet Bidrag Hjortsberga 4: ,- Listerby 16: ,- Häggatorp 19: ,- Torneryd 2: ,- Björnen ,- Hoby 6: ,- Kalleberga 7: ,- Hoby 6: ,- Ågården 1 775,- Norra Eringsboda 1: ,- Kalleberga 13:27 545,- Kalleberga 33: ,- Hjorten ,- Kalleberga 13: ,- Åke ,- Bredåkra 13: ,- Kalmare 1: ,- Kalleberga 3: ,- Kalleberga 6: ,- Kalleberga 8: ,- Kalleberga 9:83 537:50 Åke ,- Furan :50 Bredåkra 9: :50 Spiken :50 Delegationsbesluten noteras till protokollet.

50 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglemente Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från föredras och läggs till handlingarna.

51 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Miljödepartementets beslut från Överklagande i fråga om ändring av områdesbestämmelser för Aspanområdet. Regeringen upphäver kommunfullmäktiges beslut den 30 september 1999 om ändring av områdesbestämmelser för Aspanområdet. Länsrätten i Blekinge län dom från Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Yxnarum 4:13. Länsrätten avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut från Överklagande av byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jordö 2:3. Länsstyrelsen lämnar överklagandet utan bifall. Länsstyrelsens beslut från Överklagande av byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus m m på fastigheten Saxemara 1:76. Länsstyrelsen lämnar överklagandet utan bifall. Länsstyrelsens beslut från Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Jordö 2:52. Länsstyrelsen beslut från Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Makrilla 2:1. Kommunstyrelsens 44 från Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall utifrån renhållningsförordningen (1998:902, ). Protokoll från samhällsbyggnadskontorets samverkansmöte m Svenska kommunförbundets cirkulär: 2001:21 Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar. 2001:25 Normalavtal om samverkan vid uppbyggnad av digital registerkarta i kommuner där fastighetsbildningen är statlig. 2001:27 Feriearbeten sommaren :28 Det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin. 2001:30 Aktuellt om elektronisk handel; ny SFTI standard, informationsdagar/ goda exempeldagar m m. Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

52 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygganmälansärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 169 Dnr 71/2001 Bråtabron 1:34 Glenn Ranta Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av spis och kamin i enbostadshus , 3. Dnr 81/2001 Johannishus 1:4 Krister Ohlsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , 4. Dnr 165/2001 Hyllebäret 9 Ingmar Fridh Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av braskamin i enbostadshus , 5. Dnr 266/2001 Bredåkra 11:5 - Fortifikationsverket Ingvar Pettersson har noterat rivningsanmälan för rivning av fyra klargöringsskydd , 6. Roger Svantesson, Näsumsvägen 164, V Vånga godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 306/2001 Nattviolen 1 Bo Rikardsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , 7. Jan-Åke Rikardsson, Ö Strandgatan 32, Karlskrona godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 235/2001 Stenaby 1:17 Nils Johansson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för nybyggnad av carport och pannrum , 8. forts

53 Byggnadsnämnden forts 229 Dnr 246/2001 Hoby 6:92 AB Ronnebyhus Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för ändring av garage till miljörum , 9. Mats Du-Bar godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 224/2001 Ronneby 25:2 och 16:143 Korrosionsgruppen AB Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för katodiskt skydd , 10. Jörgen Lindvall godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 281/2001 Kuggeboda 16:15 Anders Johansson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i fritidshus , 11. Dnr 282/2001 Hoby 19:89 Mats Karlsson Ingvar Pettersson har noterat bygganmälan för installation av eldstad i enbostadshus , 12.

54 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 169 Dnr 129/2001 Gjutaren 8 Ulf Pettersson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, ändring av fönster , 31. Gunnar Petersson, Bodagatan 10, Bodafors godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 135/2001 Risanäs 1:12 Magnus Johannesson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 32. Dnr 191/2001 Hyacinten 1 Ann Hermansson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altantak , 33. Dnr 173/2001 Jonglören 3 Fredrik Sjölin Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 34. Dnr 163/2001 Hoby 19:125 Christer Persson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av garage (rivn av förråd) , 35. Dnr 171/2001 Hjortsberga 4:18 Jan-Erik Johnsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med glasveranda , 36. forts

55 Byggnadsnämnden forts 230 Dnr 198/2001 Göholm 15:4 Ove Svensson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av förråd , 37. Dnr 194/2001 Rådjuret 3 Erik Gustafson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum , 38. Dnr 149/2001 Kerstin 6 Peter Henriksson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och fasadändring , 39. Dnr 162/2001 Påfågeln 12 och 13 Laila Strand Sverker Carlgren har beviljat bygglov för byte av fönster i flerbostadshus , 40. Dnr 166/2001 Hoby 2:62 Hushållningssällskapet Blekinge Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av skylt Dnr 196/2001 Hasselstad 5:72 Åke Månsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av stuga med kontorsutrymme , 42. Dnr 211/2001 Bökevik 1:13 Lars-Göran Nilsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus (farstu) och ändring av bef uterum , 43. forts

56 Byggnadsnämnden forts 230 Dnr 215/2001 Påskliljan 2 Marie och Rolf Jönsson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inbyggnad av altan) , 44. Dnr 217/2001 Kalleberga 6:81 Mikael Löfström Sverker Carlgren har beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus , 45. Dnr 177/2001 Torneryd 1:6 Ulla Johansson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och byte av fasadmaterial , 46. Dnr 144/2001 Häggatorp 2:64 Håkan Rosenqvist Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av carport , 47. Dnr 164/2001 Rustorp 1:13 Ronneby Golfklubb Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av plank vid verkstad/garage , 48. Dnr 216/2001 Karön 1:1, Yttre Stekön, tomt nr 33 Thomas Harding Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 49. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 277/2001 Lilla Kulleryd 1:26 Kristin Svensson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 50.

57 Byggnadsnämnden forts 230 Dnr 265/2001 Droppemåla 1:176 Percy Johansson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av gårdshus samt rivn av del av bef gårdshus , 51. Dnr 278/2001 Galgen 1 Mia Andersson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inbyggt uterum , 52. Dnr 269/2001 Motorn 2 Börje Persson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för uppsättande av skyltar , 53. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 268/2001 Bökenäs 1:18 Gun Andersson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inbyggnad av balkong) , 54. Eric Melkersson, Kuggebodavägen 71, Listerby godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 248/2001 Odalmannen 2 AB Ronnebyhus Sverker Carlgren har beviljat bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus , 55. Mats Du-Bar godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 249/2001 Kalleberga 8:204 AB Ronnebyhus Sverker Carlgren har beviljat bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus , 56. Mats Du-Bar godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 250/2001 Kalleberga 13:27 AB Ronnebyhus Sverker Carlgren har beviljat bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus , 57. Mats Du-Bar godkännes som kvalitetsansvarig. forts

58 Byggnadsnämnden forts 230 Dnr 233/2001 Njord 6 Magnus Thuresson Sverker Carlgren har beviljat bygglov för byte av fasadmaterial på enbostadshus , 58. Sökanden godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 258/2001 Johannishus 1:2 Bygg- och fastighetsenheten Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av skola (spånsug) , 59. Dnr 247/2001 Hoby 1:73 AB Ronnebyhus Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av miljöhus , 60. Mats Du-Bar godkännes som kvalitetsansvarig. Dnr 251/2001 Snödroppen 5 Pastor Antal Sverker Carlgren Har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 61. Leif Hansson, Persborgsvägen 26, Ronneby godkännes som kvalitetsansvarig.

59 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för ventilationsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 169 Dnr Avanti 2230 Björnen 8 Tomas Lundberg Flerbostadshus 4 lgh ej godkänt. Ny besiktning senast Dnr Galgen 5 Tomas Lundberg Flerbostadshus 3 lgh ej godkänt. Ny besiktning senast Dnr Plankan 14 Kjellmes Däck Personalrum, verkstad godkänt t o m Dnr Påfågeln 13 Brf Påfågeln F d kiosk (JavisstJa) ingen verksamhet. Lokalen under ombyggnad, BLT godkänt t o m , Kemtvätt ej godkänt. Ny besiktning senast Dnr Påfågeln 12 Brf Påfågeln Tandläkare L B ej godkänt. Ny besiktning senast , Birgittasalongen ej godkänt. Ny besiktning senast Dnr Avanti Hjortsberga 4:41 (Ålyckehemmet) AB Ronnebyhus Kök/förråd godkänt t o m , Matsal godkänt t o m , Lgh avd Hjalmar/Elvira godkänt t o m , Lgh avd Lisa godkänt t o m , Daghem (TA/FA4) godkänt t o m , Daghem (LA1) godkänt t o m Bibliotek/kontor godkänt t o m forts

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-09-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo Savmyr, tjg ersättare, s Margareta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-05-23 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Hugo Savmyr, s, tjg ersättare Kitty Wachtmeister, m Heine

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-12-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.05 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Tore Lindkvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-02-12 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Hugo

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-06-20 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.30 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Christer Falk, tjg ersättare, m Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-03-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-04-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.10 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-02-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-05-13 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2191-2216 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2003-03-20 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Oscar Revoledo, s, tjg ersättare Lena Karstensson, m, tjg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 1999-04-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 - Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Pirjo Elovaara, v Eivor Hansson, s Olov Mattson, kd Ulrik Lindqvist, tjg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.55 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Christer Falk, tjg ersättare,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-11-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-09-19 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s, t o m 472 Gunnar

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Lena Karstensson, m, tjg ersättare Byggnadsnämnden 2003-04-24 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Lena Karstensson, m, tjg ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-12-11 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Kitty

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-03-13 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Gunnar Persson,

Läs mer