RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Kitty Wachtmeister, m Heine Albertsson, m Carl-Eric Nilsson, c Göran T. Andersson, v Tommy Andersson, kd Gisela Gyllensting, mp Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Kerstin Engström, sekreterare Christer Falk, obs ersättare, m Utses att justera: Tore Lindkvist Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Tore Lindkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 602/2001 Djupadal 1:67 m fl Redovisning Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Karlshamnsvägen 2, Ronneby Ett överlåtelseavtal mellan kommunen och Djupadals gård ligger till grund för fastighetsregleringsförrättning. För fastigheten Kalleberga 8:264 föreligger en detaljplan, fastställd Planen anger bygglotter för villabebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade 354/2001 att uppdra åt kontoret att upphäva detaljplanen för Kalleberga 8:264. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Bengt Stoltz, Lantmäteriet, en lägesrapport om pågående förrättning. Området norr om Västervägen vid pumpstationen kommer att överföras till kommunen. Markvägen i norr ingår ej. Planlagd mark enligt äldre plan ingår ej. Ytterligare fältarbete skall göras bl a vid Moabacken. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar notera informationen till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Dnr 608/2001 Risatorp 3:63 Detaljplan för gruppbostad Byggnadsnämnden beslutade 240/2001 att ställa sig positiv till en placering av en gruppbostad inom fastigheten Risatorp 3:63. Platsen som är föreslagen ligger inom detaljplanelagt område, naturområde. En planändring erfordras. Vid byggnadsnämndens sammanträde redovisas en alternativ placering av gruppbostaden till Kompassvägen, inom detaljplanelagt område för bostäder /B I/. I efterföljande diskussion deltar ordföranden, Carl-Eric Nilsson, c och Göran T. Andersson, v. Byggnadsnämnden beslutar att påbörja arbetet med planändring för samråd enligt det ursprungliga alternativet.

4 Byggnadsnämnden Dnr 562/2001 Kölja 1:4 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Jan Håkansson, Gamla Riksvägen 16, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom flygbullerpåverkat 60 dba-område, inom ekologiskt känsligt område och inom klass 3 enligt naturvårdsplanen. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus om 70 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat positivt yttrande. Byggnadsnämnden beslutar att remittera ärendet till Fortifikationsverket. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Jan Håkansson

5 Byggnadsnämnden Dnr 573/2001 Gärestad 4:7 Förhandsbesked för nybyggnad av hönshus Peter Fransson och Anders Woxblom, Gärestads Bygata 11, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Inom område för framtida utbyggnadsområde och inom område för kulturminnesvård, fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett hönshus med kapacitet för ca hönor. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande 239/2001 föreligger. Byggnadsnämnden beslutar att remittera ärendet till planberedningen. Enligt nuvarande översiktsplan ingår området i strategiskt område för verksamheter. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Peter Fransson och Anders Woxblom

6 Byggnadsnämnden Dnr 586/2001 Jordö 1:8 Tillbyggnad av enbostadshus nytt tak Elizabet Nilsson, Jordö, Nättraby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom klass 1 enligt naturvårdsplanen och inom område för riksintresse för friluftslivet. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 21,1 m 2 med 12 m 2 öppenarea. Höjning av tak, tillkommande yta på överplan 83,6 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstyrkt ärendet ur VA-synpunkt. Arbetsutskottets uppfattning är att ärendet bör avslås med hänvisning till VAförhållandena i området, jml plan- och bygglagens (PBL) 2 kap 2 och 3. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för att ge sökanden möjlighet till yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Elizabet Nilsson

7 Byggnadsnämnden Dnr 657/2001 Dragsnäs 1:21 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Vierydsvägen 154 Otte Borenberg, Vierydsvägen 154, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 47,9 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshuset med 65,2 m 2. Totalt 113,1 m 2. Miljö- och hälsoskyddskontorets godkännande 234/2001 föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Otte Borenberg

8 Byggnadsnämnden Dnr 568/2001 Binga 5:8 Nybyggnad av verkstad Fast.adress: Gärestadsvägen 54 Daniel Karlsson, Gärestadsvägen 54, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser nybyggnad av verkstad om 96 m 2. Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Strandskyddsdispens beviljas då tomten redan är ianspråktagen. Byggnationen sker inom väl hävdad tomt. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Daniel Karlsson

9 Byggnadsnämnden Dnr 665/2001 Bredåkra 11:5 Tillbyggnad av verkstad, By 36 Fortifikationsverket, Box 513, Kristianstad PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom flygbullerpåverkat 65 dba-område. Ansökan avser nybyggnad av skärmtak om 127,2 m 2 och tillbyggnad av verkstad 319 m 2 plus öppenarea 85 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt miljöbalksärendet. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Kommunala handikappsrådets yttrande inkom Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM KHR:s yttrande Exp: Fortifikationsverket

10 Byggnadsnämnden Dnr 662/2001 Kaktusen 15 Tillbyggnad av hotell Fast.adress: Nedre Brunnsvägen 25 Ingalill Sevig, Nedre Brunnsvägen 25, Ronneby PBL 8:12. För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Inom högriskområde för radon. Ansökan avser tillbyggnad av hotell med 34,6 m 2 och carport 18,5 m 2. Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillstyrkt med vissa villkor. Grannemedgivanden föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Kommunala handikapprådets yttrande inkom Bygglov beviljas. Köksutrymmet skall vara tydligt avskiljt i två avdelningar: privat del och hotellets frukostdel. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM KHR:s yttrande Exp: Ingalill Sevig

11 Byggnadsnämnden Dnr Sjöhaga 1:46 Förlängning av bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus Bert König, Backabovägen 33 B, Karlskrona Byggnadsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus 241/1995. Reviderade ritningar godkändes av byggnadsnämnden 420/1997. Bygglovet förnyades 423/2000 att gälla till 20 september inkom en skrivelse från sökanden med anhållan om att få bygglovet förlängt t o m år Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov t o m år Bygglov beviljas. Tidigare utsänt PM beaktas. Bygglov upphör Exp: Bert König

12 Byggnadsnämnden Dnr Trolleboda 1:105 Förlängning av bygglov för nybyggnad av fritidshus samt gäststuga och plank Göran Paulsson, Högås 1293, Hörby Bygglov beviljades , 260 för nybyggnad av fritidshus samt gäststuga och plank inkom en skrivelse med ansökan om förlängning av lov till Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Tidigare utsänt PM beaktas. Bygglov upphör att gälla Exp: Göran Paulsson

13 Byggnadsnämnden Dnr 278/2000 Kuggeboda 4:58 Rivning av del av fritidshus samt tillbyggnad Eivor Sjöström, Axtorpsvägen 14, Umeå PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och riksintressant område för friluftsliv. Byggnadsnämnden beviljade 296/2000 rivningslov av del av fritidshus 24 m 2 och bygglov för tillbyggnad av fritidshuset med 59,5 m inkom reviderade ritningar. Rivning av 24 m 2 av fritidshus samt tillbyggnad av fritidshuset med 33,5 m 2 samt nybyggnad av gäststuga om 25 m 2. Grannemedgivande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för reviderade ritningar. Bygglov beviljas för reviderade ritningar daterade Tidigare utsänt PM beaktas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Exp: Eivor Sjöström berörd granne (för kännedom)

14 Byggnadsnämnden Dnr 648/2001 Björstorp 2:29 Tillbyggnad av fritidshus Per Brandell, Byalagsgatan 22, Örebro PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom riksintresse för friluftslivet. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 46,3 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshuset med hygienutrymme om 9,5 m 2, entré 3 m 2 och uterum 11,6 m 2. Totalt 66,7 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Per Brandell

15 Byggnadsnämnden Dnr 578/2001 Trolleboda 1:114 Nybyggnad av gäststuga Bodil Johansson, Lars Kaggsgatan 89, Borås PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Ansökan avser nybyggnad av gäststuga om 20 m 2, förlagd på prickmark. Grannemedgivande erfordras. Grannemedgivande (samhällsföreningen) erfordras för byggande närmare tomtgräns än 4,5 m. Byggnadsnämnden beslutar medge avvikelse för byggnation på prickmark och uppdra åt stadsarkitekten att lämna bygglov på delegation när grannemedgivande föreligger. Byggnationen sker på prickmark. Detta är en avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Stadsarkitekten får lämna bygglov på delegation när grannemedgivande föreligger. Exp: Bodil Johansson

16 Byggnadsnämnden Dnr 588/2001 Slånbacken 1 Nybyggnad av carport Anders Stranne, Serpentinvägen 21, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BSr IIn/. Ansökan avser nybyggnad av carport om ca 19,5 m 2, förlagd på prickmark. Grannemedgivande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov och att avvikelse medges för byggnation på prickmark. Byggnationen sker på prickmark. Detta är en avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Anders Stranne berörd granne (för kännedom)

17 Byggnadsnämnden Dnr 640/2001 Västra Hallen 1:128 Nybyggnad av carport Fast.adress: Almstigen 6 Marianne Moberg Jonsson, Box 154, Hallabro PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iv/. På tomtplats som omfattar med F betecknat område får högst en sjättedel bebyggas. 1/6 av 1354 m 2 = 225 m 2. Ansökan avser nybyggnad av carport om 19,5 m 2 förlagd delvis på prickmark. Grannemedgivande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov och att avvikelse medges för byggnation på prickmark. Byggnationen sker på prickmark. Detta är en avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Marianne Moberg Jonsson berörd granne (för kännedom)

18 Byggnadsnämnden Dnr 653/2001 Skytten 9 Ändrad användning av f d fryshusbyggnad till förråd Fast.adress: Övre Brunnsvägen 26 Riksbyggen Ronnebyhus nr 4, Knut Hahnsgatan 7, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BÖ IIv/. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående eller ock två med varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns. Ansökan avser ändrad användning från f d fryshusbyggnad till förråd 28 m 2. Sverker Carlgren informerar om att fryshusbyggnaden ligger på kommunal tomtmark. Byggnadsnämnden beslutar meddela att kommunen inte arrenderar ut tomtmarken till Riksbyggen. Förrådet bör placeras på den egna tomten. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bilaga: Riksbyggen Ronnebyhus nr 4

19 Byggnadsnämnden Dnr 635/2001 Ronneby 22:1 Förslag att undersökningar genomförs för att få disponera ett område för knattecrossträning Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har i skrivelse från föreslaget att undersökningar genomförs för att få disponera ett område för knattecrossträning. Alternativ 1: Ronneby 22:1 (väster om fjärrvärmeverket) Alternativ 2: Tidigare förslag i Kalleberga. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för utredning av båda alternativen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Kultur- och fritidsnämnden

20 Byggnadsnämnden Dnr 603/2001 Bökevik 1:56 Tillbyggnad av fritidshus (inglasning av bef uteplats) Fast.adress: Håanabbsvägen 35 Ulf Renwert, Frejagatan 8, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintligt bostadshus uppgår till 63,9 m 2 plus öppenarea om 3,9 m 2 (veranda). Ansökan avser inglasning av bef terrass 17,3 m 2. Totalt 81,2 m 2 plus öppenarea 3,9 m 2. Byggnadsnämnden bordlade ärendet 375/2001 för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut inkom sökandens skrivelse som varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen. Tillbyggnaden är inte att anse som en mindre avvikelse. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m 2. Sökanden upplyses om att kontoret har uppdragits att se över planbestämmelserna i Bökeviksområdet. Arbetet kommer att påbörjas våren Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. Exp: Ulf Renwert

21 Byggnadsnämnden Dnr 95/2001 Lockansmåla 1:5 Värdshus, jägarstuga, handelshus m m Joel Norgren, Ronneby Lajvsällskap, Långgatan 25, Ronneby Byggnadsnämnden behandlade ärendet , 213, och beslutade uppmana sökanden att söka bygglov för samlingslokalen (värdshuset) och redovisa avgränsningen för det använda området tillskrevs Lajvsällskapet och uppmanades att senast 8 oktober ha sökt bygglov. En redogörelse av ärendet lämnas vid arbetsutskottets sammanträde. Någon ansökan om bygglov har inte inlämnats till byggnadsnämnden. Sverker Carlgren har talat med Joel Norgren, Lajvsällskapet, som meddelat att han inte lägre är kontaktman. Norgren lovar dock att kontakta Lajvsällskapet så att kontoret får en ny kontaktman i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för fortsatt utredning.

22 Byggnadsnämnden Dnr 470/2001 Droppemåla 1:187 Bryggbyggnation på kommunens mark Parkchefen Fastighetsägaren till Droppemåla 1:187 har i skrivelse till kommunen begärt att få hjälp med rensning av vassbestånd. Parkchefen har vid besök på fastigheten konstaterat att den aktuella marken tillhör kommunen och att fastighetsägaren till Droppemåla 1:187 byggt en brygga på kommunens mark samt gjutet en betongmur i den västra gränsens förlängning, ca 8 m på kommunal mark. Dessutom förhindras passage för allmänheten. Byggnadsnämnden beslutar uppmana fastighetsägaren till Droppemåla 1:187 att ta bort det uppsatta stängslet som förhindrar allmänhetens tillträde till den kommunala marken. Vidare föreslås byggnadsnämnden besluta att den uppförda bryggan får vara kvar. Fastighetsägaren upplyses om att ev rensning av vass från vattenområdet kräver tillstånd enligt Miljöbalken. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägg att ett nyttjanderättsavtal för bryggan ska upprättas. Fastighetsägaren till Droppemåla 1:187 bör ha rätt att få denna rättighet inskriven. Exp: parkchefen fastighetsägaren till Droppemåla 1:187

23 Byggnadsnämnden Dnr 667/2001 Försvarsmaktens anh om yttrande över reviderade riktlinjer för Försvarsmaktens deltagande i Fysisk planering - Remiss Kommunstyrelsen Försvarsmaktens reviderade riktlinjer för Försvarsmaktens deltagande i Fysisk planering har remitterats från Kommunstyrelsen för byggnadsnämndens yttrande. Sedan 1 juli 2000 har en omstrukturering av Försvarsmakten skett vilket innebär att ansvaret för den fysiska planeringen övergått till de nyinrättade Militärdistrikten med stöd av Garnisonscheferna. Fram till gällde PBL/NRL underlag 47 Försvarsmaktens deltagande i den Fysiska planeringen som anvisningar för den fysiska planeringen. Från och med gäller provisoriska anvisningar intill PBL/NRL underlag 47 har reviderats. Förslag till reviderade riktlinjer har översänts för yttrande. Försvarsmaktens remisskrivelse har varit utsänd till nämndens ledamöter. Byggnadsnämndens yttrande skall vara kommunkansliet tillhanda senast Sverker Carlgren har upprättat förslag till yttrande, vilket föredras vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämndens sammanträde Byggnadsnämnden beslutar att anta skrivelsen och överlämna den som sitt yttrande i ärendet. Bilaga: yttrande Exp: Kanslienheten

24 Byggnadsnämnden Dnr Leråkra 2:35 - Information inkom Kammarrättens dom i ärendet som varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar notera Kammarrättens dom till protokollet. Domen föranleder för närvarande ingen åtgärd. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

25 Byggnadsnämnden Mötet ajourneras och Tommy Svensson från ABRI lämnar information om Go-Fish etablering i Ronneby hamn. Avsikten är att uppföra en byggnad om 700 m 2 på västra kajen. Fyra kassar placeras intill kajen. Tre kassar för vinterlager och en kasse för sommarlager. Ärendet är utsänt för förberedande miljöprövning. ABRI återkommer med bygglovhandlingar. Ordföranden tackar för informationen. _ Mötesförhandlingarna återupptas.

26 Byggnadsnämnden Dnr 446/2001 Droppemåla 1:77 Bryggbyggnation på kommunens mark Enligt en anonym anmälan har om- och tillbyggnad av en brygga skett vid Ekenäs bad- /campingplats. Fastighetsägaren till Droppemåla 1:48 har utfört arbetena. Bryggan är belägen inom detaljplaneområde som innebär att strandskydd ej gäller. Byggnadsnämnden beslutade 292/2001 att utreda ägoförhållandena. Länsstyrelsen har meddelat att bryggan inte har någon betydande miljöpåverkan. Vid arbetsutskottets sammanträde föredras ärendet av kommunjuristen Lars Svensson. Sedan i början av 1900-talet har det funnits en brygga på denna plats och ett avtal som gav den dåvarande ägaren till Droppemåla 1:48 rätt att uppföra en brygga på kommunens mark. Byggnadsnämnden beslutar att bryggan får uppföras i samma omfattning som den tidigare bryggan. Vidare beslutas att uppdra åt Sverker Carlgren och Lars Svensson att upprätta förslag till nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Droppemåla 1:48. Avtalet skall vara kopplat till nuvarande ägare personligen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Cissel Eliasson

27 Byggnadsnämnden Dnr 533/2001 Flakaryd 1:9 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Kerstin Kamlek och Thomas B. Johansson, Sjustensvägen 4, Helsingborg PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde (delvis), inom område för ekologiskt känsligt område och inom friluftsliv för riks- och kommunalt intresse. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt delning av tomt. Byggnadsnämnden bordlade ärendet 374/2001 i avvaktan på miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat positivt yttrande. Sökanden skall inkomma med ett förslag till extra miljöanpassad lösning på VA-frågan. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. VA-lösning kräver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. _ Sökanden upplyses om att strandskyddsdispens inhämtas från Länsstyrelsen. _ Bilaga: MHN 276/2001 Exp: Kerstin Kamlek och Thomas B. Johansson

28 Byggnadsnämnden Dnr 699/2001 Kalleberga 6:175 Anonym anmälan om kioskbyggnaden En anonym anmälan har inkommit om kioskbyggnadens förfall på Kallebergavägen. Kioskbyggnaden är belägen på prickad mark inom detaljplanelagt område för bostadsändamål. Kontoret har vid besök på fastigheten konstaterat att kiosken är förfallen och tomten är i ovårdat skick. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 17 skall tomter hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och så att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden beslutar att skriva till fastighetsägaren till Kalleberga 6:175 och uppmana honom att iordningställa tomten. Kioskbyggnaden skall iordningställas alternativ rivas (rivningslov erfordras) senast Exp: Fastighetsägaren Kalleberga 6:175

29 Byggnadsnämnden Dnr 605/2001 Hulta 2:115 Detaljplan Önskemål har framförts om att bygga enbostadshus i ett område som är utlagt för Hulta centrum enligt gällande detaljplan. Området är bl a föreslaget för nybyggnation för äldreboende. Vid byggnadsnämndens sammanträde , 352 uppdrogs åt kontoret att undersöka exploateringskostnaderna och att kontakta intressenten angående detta. Sverker Carlgren föredrar ärendet. För att åstadkomma två nya tomter i områdets sydöstra del erfordras en ny väganslutning intill gångvägen. En tomt föreslås vid vändplanen intill Snapphanevägen. Exploateringskostnaderna har bedömts som rimliga. Sverker Carlgren har informerat intressenten om kostnaderna. Byggnadsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att påbörja arbetet med planändring och upprätta förslag för samråd.

30 Byggnadsnämnden Dnr 692/2001 Sammanträdesdatum Förslag Förslag till sammanträdesdagar för 2002 har varit utsänt till nämndens ledamöter. I förslaget är arbetsutskottets och byggnadsnämndens sammanträdesdagar förlagda till måndagar. I efterföljande diskussion framförs möjligheten att förlägga byggnadsnämndens sammanträdesdagar till torsdagar för att sammanträdena inte skall kollidera med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. Att förlägga sammanträdena till förmiddagar i stället för eftermiddagar diskuteras. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för bearbetning av förslagen till novembersammanträdet.

31 Byggnadsnämnden Kulturmiljöprogram för Ronneby kommun Det finns behov av analys av kommunens bebyggda miljö- och av kulturlandskapet. Behovet har uttryckts i många sammanhang under de senaste åren bl a inför arbetet med översiktsplanen och i exploateringsdiskussioner som ständigt uppkommer. De stora värden som finns är dåligt kända och beslut som påverkar miljön fattas dagligen. Syftet med kulturmiljöprogrammet är att det ska vara ett handlingsprogram för kommunens hantering av kulturmiljön. att utgöra kunskapsunderlag för arbetet med den fysiska planeringen och handläggningen av byggnadsärenden. att ge en uppfattning om vilka undersökningar och inventeringar som det finns behov av att utföra. att ge underlag för en uppskattning av de resurser, personella och ekonomiska, som kan komma att krävas vid olika åtgärder inom kulturmiljövården samt hur ansvaret för resurserna ska fördelas. att väcka intresse för den bebyggelse vi har i vår närhet och visa på de olika miljöer som finns i vår kommun. Möjlighet finns att få bidrag innevarande år till en förstudie motsvarande en persons löneoch kostnader i ca en månad. Bidraget söks hos länsstyrelsen. En förutsättning bör dock vara att kommunen avsätter resurser under det kommande året för att anställa en person på projektbasis för att utföra arbetet med programmet. Sverker Carlgren redovisar ärendet. Kompetensen att utföra arbetet saknas i dagsläget. Byggnadsnämnden har inte äskat medel i 2002 års budget för en projektanställning. Det framfördes att det är viktigt att arbeta med bl a centrum och dess kvalitéer. Byggnadsnämnden uppdrar åt kontoret att kontakta kultur- och fritidsverksamheten för att undersöka möjligheter till samarbete om kommunens kulturmiljöprogram.

32 Byggnadsnämnden Sverker Carlgren lämnar en rapport från seminariet i Alingsås Ljus i Alingsås. Från kommunen deltog dessutom Göran T. Andersson, Karin Svensson, Inger Svensson, Peter Lindahl, Arne Berg och Nils-Olov Olofsson. Genom medveten ljussättning uppnår man ett trevligt och vackert stadsrum som är tillgänglig även på kvällstid. Rätt belysning ökar tryggheten, ger en god atmosfär och hjälp att orientera sig. I Ronneby kommer det att föreslås en ljusgrupp som jobbar med ljusfrågorna i ett helhetsperspektiv.

33 Byggnadsnämnden Sverker Carlgren informerar om att det kan bli tal om att låna personal under Ingvar Pettersson sjukskrivningsperiod. För närvarande undersöks möjligheter att låna personal från annan verksamhet i kommunen. Vid större bostadsanpassningsärenden kommer ev konsulter att anlitas för ritningsarbeten.

34 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglemente Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från föredras och läggs till handlingarna.

35 Byggnadsnämnden Dnr 86/2001 Beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering ( 33/2001) Fastighet Bidrag Hoby 6: ,- Kalleberga 9: ,- Disa ,- Bökevik 1: ,- Bredåkra 13: ,- Hoby 6: ,- Skruven ,- Domarringen ,50 Hoby 6:20 725,- Svenstorp 2: ,- Hoby 19: ,- Hjorten 1 525,- Tallen 2 750,- Hoby 6: ,50 Bollen 5 750,- Kalleberga 9: ,75 Ronneby 24:24 525,- Järnavik 1: ,50 Bredåkra ,- Kalleberga 5:47 888,- Kalleberga 5:47 888,- Backaryd 1:9 412,50 Åke ,- Hjorten 1 462,50 Idrotten 1 875,- Öljehult 3:8 662,50 Norra Eringsboda 1: ,25 Ågården 1 731,25 Sågen ,- Blockflöjten ,- Delegationsbesluten noteras till protokollet.

36 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Kammarrättens i Jönköpings dom från avseende fastigheten Leråkra 2:35. Kammarrätten avslår överklagandet. Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

37 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering 289/2001 Dnr 615/2001 Ronneby 16:156 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, , BV 2. Dnr 574/2001 Granen 5 Statoil Sveas Närköp AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, , BV 3. Dnr 600/2001 Ronneby 22:1 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, , BV 4. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

38 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 169 Dnr 550/2001 Risatorp 1:36 Ronnie och Ann-Charlotte Larsen Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus , 141. Dnr 625/2001 Hoby 1:36 Bengt Berggren Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av uthus med carport , 142. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer