RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Kitty Wachtmeister, m Heine Albertsson, m Carl-Eric Nilsson, c Göran T. Andersson, v Tommy Andersson, kd Gisela Gyllensting, mp Övriga deltagare: Sverker Carlgren, stadsarkitekt Kerstin Engström, sekreterare Christer Falk, obs ersättare, m Utses att justera: Tore Lindkvist Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Tore Lindkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadskontoret Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 602/2001 Djupadal 1:67 m fl Redovisning Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Karlshamnsvägen 2, Ronneby Ett överlåtelseavtal mellan kommunen och Djupadals gård ligger till grund för fastighetsregleringsförrättning. För fastigheten Kalleberga 8:264 föreligger en detaljplan, fastställd Planen anger bygglotter för villabebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade 354/2001 att uppdra åt kontoret att upphäva detaljplanen för Kalleberga 8:264. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Bengt Stoltz, Lantmäteriet, en lägesrapport om pågående förrättning. Området norr om Västervägen vid pumpstationen kommer att överföras till kommunen. Markvägen i norr ingår ej. Planlagd mark enligt äldre plan ingår ej. Ytterligare fältarbete skall göras bl a vid Moabacken. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar notera informationen till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Dnr 608/2001 Risatorp 3:63 Detaljplan för gruppbostad Byggnadsnämnden beslutade 240/2001 att ställa sig positiv till en placering av en gruppbostad inom fastigheten Risatorp 3:63. Platsen som är föreslagen ligger inom detaljplanelagt område, naturområde. En planändring erfordras. Vid byggnadsnämndens sammanträde redovisas en alternativ placering av gruppbostaden till Kompassvägen, inom detaljplanelagt område för bostäder /B I/. I efterföljande diskussion deltar ordföranden, Carl-Eric Nilsson, c och Göran T. Andersson, v. Byggnadsnämnden beslutar att påbörja arbetet med planändring för samråd enligt det ursprungliga alternativet.

4 Byggnadsnämnden Dnr 562/2001 Kölja 1:4 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Jan Håkansson, Gamla Riksvägen 16, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom flygbullerpåverkat 60 dba-område, inom ekologiskt känsligt område och inom klass 3 enligt naturvårdsplanen. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus om 70 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat positivt yttrande. Byggnadsnämnden beslutar att remittera ärendet till Fortifikationsverket. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Jan Håkansson

5 Byggnadsnämnden Dnr 573/2001 Gärestad 4:7 Förhandsbesked för nybyggnad av hönshus Peter Fransson och Anders Woxblom, Gärestads Bygata 11, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Inom område för framtida utbyggnadsområde och inom område för kulturminnesvård, fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett hönshus med kapacitet för ca hönor. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande 239/2001 föreligger. Byggnadsnämnden beslutar att remittera ärendet till planberedningen. Enligt nuvarande översiktsplan ingår området i strategiskt område för verksamheter. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Peter Fransson och Anders Woxblom

6 Byggnadsnämnden Dnr 586/2001 Jordö 1:8 Tillbyggnad av enbostadshus nytt tak Elizabet Nilsson, Jordö, Nättraby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom klass 1 enligt naturvårdsplanen och inom område för riksintresse för friluftslivet. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 21,1 m 2 med 12 m 2 öppenarea. Höjning av tak, tillkommande yta på överplan 83,6 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstyrkt ärendet ur VA-synpunkt. Arbetsutskottets uppfattning är att ärendet bör avslås med hänvisning till VAförhållandena i området, jml plan- och bygglagens (PBL) 2 kap 2 och 3. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för att ge sökanden möjlighet till yttrande över vilande avslagsbeslut. Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga framställningen för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut. Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor från erhållande av beslutet. Exp: Elizabet Nilsson

7 Byggnadsnämnden Dnr 657/2001 Dragsnäs 1:21 Tillbyggnad av enbostadshus Fast.adress: Vierydsvägen 154 Otte Borenberg, Vierydsvägen 154, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 47,9 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshuset med 65,2 m 2. Totalt 113,1 m 2. Miljö- och hälsoskyddskontorets godkännande 234/2001 föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Otte Borenberg

8 Byggnadsnämnden Dnr 568/2001 Binga 5:8 Nybyggnad av verkstad Fast.adress: Gärestadsvägen 54 Daniel Karlsson, Gärestadsvägen 54, Ronneby PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom fornlämningsområde enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Ansökan avser nybyggnad av verkstad om 96 m 2. Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Strandskyddsdispens beviljas då tomten redan är ianspråktagen. Byggnationen sker inom väl hävdad tomt. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Daniel Karlsson

9 Byggnadsnämnden Dnr 665/2001 Bredåkra 11:5 Tillbyggnad av verkstad, By 36 Fortifikationsverket, Box 513, Kristianstad PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom flygbullerpåverkat 65 dba-område. Ansökan avser nybyggnad av skärmtak om 127,2 m 2 och tillbyggnad av verkstad 319 m 2 plus öppenarea 85 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt miljöbalksärendet. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Kommunala handikappsrådets yttrande inkom Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Kvalitetsansvarig: behörighetsnivå N (normal art) Bilaga: PM KHR:s yttrande Exp: Fortifikationsverket

10 Byggnadsnämnden Dnr 662/2001 Kaktusen 15 Tillbyggnad av hotell Fast.adress: Nedre Brunnsvägen 25 Ingalill Sevig, Nedre Brunnsvägen 25, Ronneby PBL 8:12. För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Inom högriskområde för radon. Ansökan avser tillbyggnad av hotell med 34,6 m 2 och carport 18,5 m 2. Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillstyrkt med vissa villkor. Grannemedgivanden föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Kommunala handikapprådets yttrande inkom Bygglov beviljas. Köksutrymmet skall vara tydligt avskiljt i två avdelningar: privat del och hotellets frukostdel. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM KHR:s yttrande Exp: Ingalill Sevig

11 Byggnadsnämnden Dnr Sjöhaga 1:46 Förlängning av bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus Bert König, Backabovägen 33 B, Karlskrona Byggnadsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus 241/1995. Reviderade ritningar godkändes av byggnadsnämnden 420/1997. Bygglovet förnyades 423/2000 att gälla till 20 september inkom en skrivelse från sökanden med anhållan om att få bygglovet förlängt t o m år Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov t o m år Bygglov beviljas. Tidigare utsänt PM beaktas. Bygglov upphör Exp: Bert König

12 Byggnadsnämnden Dnr Trolleboda 1:105 Förlängning av bygglov för nybyggnad av fritidshus samt gäststuga och plank Göran Paulsson, Högås 1293, Hörby Bygglov beviljades , 260 för nybyggnad av fritidshus samt gäststuga och plank inkom en skrivelse med ansökan om förlängning av lov till Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Tidigare utsänt PM beaktas. Bygglov upphör att gälla Exp: Göran Paulsson

13 Byggnadsnämnden Dnr 278/2000 Kuggeboda 4:58 Rivning av del av fritidshus samt tillbyggnad Eivor Sjöström, Axtorpsvägen 14, Umeå PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och riksintressant område för friluftsliv. Byggnadsnämnden beviljade 296/2000 rivningslov av del av fritidshus 24 m 2 och bygglov för tillbyggnad av fritidshuset med 59,5 m inkom reviderade ritningar. Rivning av 24 m 2 av fritidshus samt tillbyggnad av fritidshuset med 33,5 m 2 samt nybyggnad av gäststuga om 25 m 2. Grannemedgivande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för reviderade ritningar. Bygglov beviljas för reviderade ritningar daterade Tidigare utsänt PM beaktas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Exp: Eivor Sjöström berörd granne (för kännedom)

14 Byggnadsnämnden Dnr 648/2001 Björstorp 2:29 Tillbyggnad av fritidshus Per Brandell, Byalagsgatan 22, Örebro PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde och inom riksintresse för friluftslivet. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 46,3 m 2. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshuset med hygienutrymme om 9,5 m 2, entré 3 m 2 och uterum 11,6 m 2. Totalt 66,7 m 2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Per Brandell

15 Byggnadsnämnden Dnr 578/2001 Trolleboda 1:114 Nybyggnad av gäststuga Bodil Johansson, Lars Kaggsgatan 89, Borås PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF I/. På tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader inte uppta större sammanlagd areal än 100 m 2. Därav får bostadshus inte uppta större areal än 80 m 2. Ansökan avser nybyggnad av gäststuga om 20 m 2, förlagd på prickmark. Grannemedgivande erfordras. Grannemedgivande (samhällsföreningen) erfordras för byggande närmare tomtgräns än 4,5 m. Byggnadsnämnden beslutar medge avvikelse för byggnation på prickmark och uppdra åt stadsarkitekten att lämna bygglov på delegation när grannemedgivande föreligger. Byggnationen sker på prickmark. Detta är en avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Stadsarkitekten får lämna bygglov på delegation när grannemedgivande föreligger. Exp: Bodil Johansson

16 Byggnadsnämnden Dnr 588/2001 Slånbacken 1 Nybyggnad av carport Anders Stranne, Serpentinvägen 21, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BSr IIn/. Ansökan avser nybyggnad av carport om ca 19,5 m 2, förlagd på prickmark. Grannemedgivande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov och att avvikelse medges för byggnation på prickmark. Byggnationen sker på prickmark. Detta är en avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Anders Stranne berörd granne (för kännedom)

17 Byggnadsnämnden Dnr 640/2001 Västra Hallen 1:128 Nybyggnad av carport Fast.adress: Almstigen 6 Marianne Moberg Jonsson, Box 154, Hallabro PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BF Iv/. På tomtplats som omfattar med F betecknat område får högst en sjättedel bebyggas. 1/6 av 1354 m 2 = 225 m 2. Ansökan avser nybyggnad av carport om 19,5 m 2 förlagd delvis på prickmark. Grannemedgivande föreligger. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov och att avvikelse medges för byggnation på prickmark. Byggnationen sker på prickmark. Detta är en avvikelse från planbestämmelserna som är förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Marianne Moberg Jonsson berörd granne (för kännedom)

18 Byggnadsnämnden Dnr 653/2001 Skytten 9 Ändrad användning av f d fryshusbyggnad till förråd Fast.adress: Övre Brunnsvägen 26 Riksbyggen Ronnebyhus nr 4, Knut Hahnsgatan 7, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /BÖ IIv/. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående eller ock två med varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns. Ansökan avser ändrad användning från f d fryshusbyggnad till förråd 28 m 2. Sverker Carlgren informerar om att fryshusbyggnaden ligger på kommunal tomtmark. Byggnadsnämnden beslutar meddela att kommunen inte arrenderar ut tomtmarken till Riksbyggen. Förrådet bör placeras på den egna tomten. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Bilaga: Riksbyggen Ronnebyhus nr 4

19 Byggnadsnämnden Dnr 635/2001 Ronneby 22:1 Förslag att undersökningar genomförs för att få disponera ett område för knattecrossträning Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har i skrivelse från föreslaget att undersökningar genomförs för att få disponera ett område för knattecrossträning. Alternativ 1: Ronneby 22:1 (väster om fjärrvärmeverket) Alternativ 2: Tidigare förslag i Kalleberga. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för utredning av båda alternativen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Kultur- och fritidsnämnden

20 Byggnadsnämnden Dnr 603/2001 Bökevik 1:56 Tillbyggnad av fritidshus (inglasning av bef uteplats) Fast.adress: Håanabbsvägen 35 Ulf Renwert, Frejagatan 8, Malmö PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan /B/. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m 2. Befintligt bostadshus uppgår till 63,9 m 2 plus öppenarea om 3,9 m 2 (veranda). Ansökan avser inglasning av bef terrass 17,3 m 2. Totalt 81,2 m 2 plus öppenarea 3,9 m 2. Byggnadsnämnden bordlade ärendet 375/2001 för att ge sökanden tillfälle att inkomma med yttrande över vilande avslagsbeslut inkom sökandens skrivelse som varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen. Tillbyggnaden är inte att anse som en mindre avvikelse. Byggnadsnämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till gällande planbestämmelser, jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11. På tomtplats som omfattar med B betecknat område får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 60 m 2. Bostadshus (fritidsstugor) må inte uppta större areal än 50 m 2. Sökanden upplyses om att kontoret har uppdragits att se över planbestämmelserna i Bökeviksområdet. Arbetet kommer att påbörjas våren Bilaga: Besvärshänvisning till länsstyrelsen, jml PBL 8:27. Exp: Ulf Renwert

21 Byggnadsnämnden Dnr 95/2001 Lockansmåla 1:5 Värdshus, jägarstuga, handelshus m m Joel Norgren, Ronneby Lajvsällskap, Långgatan 25, Ronneby Byggnadsnämnden behandlade ärendet , 213, och beslutade uppmana sökanden att söka bygglov för samlingslokalen (värdshuset) och redovisa avgränsningen för det använda området tillskrevs Lajvsällskapet och uppmanades att senast 8 oktober ha sökt bygglov. En redogörelse av ärendet lämnas vid arbetsutskottets sammanträde. Någon ansökan om bygglov har inte inlämnats till byggnadsnämnden. Sverker Carlgren har talat med Joel Norgren, Lajvsällskapet, som meddelat att han inte lägre är kontaktman. Norgren lovar dock att kontakta Lajvsällskapet så att kontoret får en ny kontaktman i ärendet. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för fortsatt utredning.

22 Byggnadsnämnden Dnr 470/2001 Droppemåla 1:187 Bryggbyggnation på kommunens mark Parkchefen Fastighetsägaren till Droppemåla 1:187 har i skrivelse till kommunen begärt att få hjälp med rensning av vassbestånd. Parkchefen har vid besök på fastigheten konstaterat att den aktuella marken tillhör kommunen och att fastighetsägaren till Droppemåla 1:187 byggt en brygga på kommunens mark samt gjutet en betongmur i den västra gränsens förlängning, ca 8 m på kommunal mark. Dessutom förhindras passage för allmänheten. Byggnadsnämnden beslutar uppmana fastighetsägaren till Droppemåla 1:187 att ta bort det uppsatta stängslet som förhindrar allmänhetens tillträde till den kommunala marken. Vidare föreslås byggnadsnämnden besluta att den uppförda bryggan får vara kvar. Fastighetsägaren upplyses om att ev rensning av vass från vattenområdet kräver tillstånd enligt Miljöbalken. Sverker Carlgren föredrar ärendet vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägg att ett nyttjanderättsavtal för bryggan ska upprättas. Fastighetsägaren till Droppemåla 1:187 bör ha rätt att få denna rättighet inskriven. Exp: parkchefen fastighetsägaren till Droppemåla 1:187

23 Byggnadsnämnden Dnr 667/2001 Försvarsmaktens anh om yttrande över reviderade riktlinjer för Försvarsmaktens deltagande i Fysisk planering - Remiss Kommunstyrelsen Försvarsmaktens reviderade riktlinjer för Försvarsmaktens deltagande i Fysisk planering har remitterats från Kommunstyrelsen för byggnadsnämndens yttrande. Sedan 1 juli 2000 har en omstrukturering av Försvarsmakten skett vilket innebär att ansvaret för den fysiska planeringen övergått till de nyinrättade Militärdistrikten med stöd av Garnisonscheferna. Fram till gällde PBL/NRL underlag 47 Försvarsmaktens deltagande i den Fysiska planeringen som anvisningar för den fysiska planeringen. Från och med gäller provisoriska anvisningar intill PBL/NRL underlag 47 har reviderats. Förslag till reviderade riktlinjer har översänts för yttrande. Försvarsmaktens remisskrivelse har varit utsänd till nämndens ledamöter. Byggnadsnämndens yttrande skall vara kommunkansliet tillhanda senast Sverker Carlgren har upprättat förslag till yttrande, vilket föredras vid byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämndens sammanträde Byggnadsnämnden beslutar att anta skrivelsen och överlämna den som sitt yttrande i ärendet. Bilaga: yttrande Exp: Kanslienheten

24 Byggnadsnämnden Dnr Leråkra 2:35 - Information inkom Kammarrättens dom i ärendet som varit utsänd som bilaga till nämndens ledamöter. Byggnadsnämnden beslutar notera Kammarrättens dom till protokollet. Domen föranleder för närvarande ingen åtgärd. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

25 Byggnadsnämnden Mötet ajourneras och Tommy Svensson från ABRI lämnar information om Go-Fish etablering i Ronneby hamn. Avsikten är att uppföra en byggnad om 700 m 2 på västra kajen. Fyra kassar placeras intill kajen. Tre kassar för vinterlager och en kasse för sommarlager. Ärendet är utsänt för förberedande miljöprövning. ABRI återkommer med bygglovhandlingar. Ordföranden tackar för informationen. _ Mötesförhandlingarna återupptas.

26 Byggnadsnämnden Dnr 446/2001 Droppemåla 1:77 Bryggbyggnation på kommunens mark Enligt en anonym anmälan har om- och tillbyggnad av en brygga skett vid Ekenäs bad- /campingplats. Fastighetsägaren till Droppemåla 1:48 har utfört arbetena. Bryggan är belägen inom detaljplaneområde som innebär att strandskydd ej gäller. Byggnadsnämnden beslutade 292/2001 att utreda ägoförhållandena. Länsstyrelsen har meddelat att bryggan inte har någon betydande miljöpåverkan. Vid arbetsutskottets sammanträde föredras ärendet av kommunjuristen Lars Svensson. Sedan i början av 1900-talet har det funnits en brygga på denna plats och ett avtal som gav den dåvarande ägaren till Droppemåla 1:48 rätt att uppföra en brygga på kommunens mark. Byggnadsnämnden beslutar att bryggan får uppföras i samma omfattning som den tidigare bryggan. Vidare beslutas att uppdra åt Sverker Carlgren och Lars Svensson att upprätta förslag till nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren till Droppemåla 1:48. Avtalet skall vara kopplat till nuvarande ägare personligen. Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Exp: Cissel Eliasson

27 Byggnadsnämnden Dnr 533/2001 Flakaryd 1:9 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Kerstin Kamlek och Thomas B. Johansson, Sjustensvägen 4, Helsingborg PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde (delvis), inom område för ekologiskt känsligt område och inom friluftsliv för riks- och kommunalt intresse. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt delning av tomt. Byggnadsnämnden bordlade ärendet 374/2001 i avvaktan på miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat positivt yttrande. Sökanden skall inkomma med ett förslag till extra miljöanpassad lösning på VA-frågan. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. VA-lösning kräver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. _ Sökanden upplyses om att strandskyddsdispens inhämtas från Länsstyrelsen. _ Bilaga: MHN 276/2001 Exp: Kerstin Kamlek och Thomas B. Johansson

28 Byggnadsnämnden Dnr 699/2001 Kalleberga 6:175 Anonym anmälan om kioskbyggnaden En anonym anmälan har inkommit om kioskbyggnadens förfall på Kallebergavägen. Kioskbyggnaden är belägen på prickad mark inom detaljplanelagt område för bostadsändamål. Kontoret har vid besök på fastigheten konstaterat att kiosken är förfallen och tomten är i ovårdat skick. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 17 skall tomter hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och så att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden beslutar att skriva till fastighetsägaren till Kalleberga 6:175 och uppmana honom att iordningställa tomten. Kioskbyggnaden skall iordningställas alternativ rivas (rivningslov erfordras) senast Exp: Fastighetsägaren Kalleberga 6:175

29 Byggnadsnämnden Dnr 605/2001 Hulta 2:115 Detaljplan Önskemål har framförts om att bygga enbostadshus i ett område som är utlagt för Hulta centrum enligt gällande detaljplan. Området är bl a föreslaget för nybyggnation för äldreboende. Vid byggnadsnämndens sammanträde , 352 uppdrogs åt kontoret att undersöka exploateringskostnaderna och att kontakta intressenten angående detta. Sverker Carlgren föredrar ärendet. För att åstadkomma två nya tomter i områdets sydöstra del erfordras en ny väganslutning intill gångvägen. En tomt föreslås vid vändplanen intill Snapphanevägen. Exploateringskostnaderna har bedömts som rimliga. Sverker Carlgren har informerat intressenten om kostnaderna. Byggnadsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att påbörja arbetet med planändring och upprätta förslag för samråd.

30 Byggnadsnämnden Dnr 692/2001 Sammanträdesdatum Förslag Förslag till sammanträdesdagar för 2002 har varit utsänt till nämndens ledamöter. I förslaget är arbetsutskottets och byggnadsnämndens sammanträdesdagar förlagda till måndagar. I efterföljande diskussion framförs möjligheten att förlägga byggnadsnämndens sammanträdesdagar till torsdagar för att sammanträdena inte skall kollidera med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. Att förlägga sammanträdena till förmiddagar i stället för eftermiddagar diskuteras. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för bearbetning av förslagen till novembersammanträdet.

31 Byggnadsnämnden Kulturmiljöprogram för Ronneby kommun Det finns behov av analys av kommunens bebyggda miljö- och av kulturlandskapet. Behovet har uttryckts i många sammanhang under de senaste åren bl a inför arbetet med översiktsplanen och i exploateringsdiskussioner som ständigt uppkommer. De stora värden som finns är dåligt kända och beslut som påverkar miljön fattas dagligen. Syftet med kulturmiljöprogrammet är att det ska vara ett handlingsprogram för kommunens hantering av kulturmiljön. att utgöra kunskapsunderlag för arbetet med den fysiska planeringen och handläggningen av byggnadsärenden. att ge en uppfattning om vilka undersökningar och inventeringar som det finns behov av att utföra. att ge underlag för en uppskattning av de resurser, personella och ekonomiska, som kan komma att krävas vid olika åtgärder inom kulturmiljövården samt hur ansvaret för resurserna ska fördelas. att väcka intresse för den bebyggelse vi har i vår närhet och visa på de olika miljöer som finns i vår kommun. Möjlighet finns att få bidrag innevarande år till en förstudie motsvarande en persons löneoch kostnader i ca en månad. Bidraget söks hos länsstyrelsen. En förutsättning bör dock vara att kommunen avsätter resurser under det kommande året för att anställa en person på projektbasis för att utföra arbetet med programmet. Sverker Carlgren redovisar ärendet. Kompetensen att utföra arbetet saknas i dagsläget. Byggnadsnämnden har inte äskat medel i 2002 års budget för en projektanställning. Det framfördes att det är viktigt att arbeta med bl a centrum och dess kvalitéer. Byggnadsnämnden uppdrar åt kontoret att kontakta kultur- och fritidsverksamheten för att undersöka möjligheter till samarbete om kommunens kulturmiljöprogram.

32 Byggnadsnämnden Sverker Carlgren lämnar en rapport från seminariet i Alingsås Ljus i Alingsås. Från kommunen deltog dessutom Göran T. Andersson, Karin Svensson, Inger Svensson, Peter Lindahl, Arne Berg och Nils-Olov Olofsson. Genom medveten ljussättning uppnår man ett trevligt och vackert stadsrum som är tillgänglig även på kvällstid. Rätt belysning ökar tryggheten, ger en god atmosfär och hjälp att orientera sig. I Ronneby kommer det att föreslås en ljusgrupp som jobbar med ljusfrågorna i ett helhetsperspektiv.

33 Byggnadsnämnden Sverker Carlgren informerar om att det kan bli tal om att låna personal under Ingvar Pettersson sjukskrivningsperiod. För närvarande undersöks möjligheter att låna personal från annan verksamhet i kommunen. Vid större bostadsanpassningsärenden kommer ev konsulter att anlitas för ritningsarbeten.

34 Byggnadsnämnden Delgivning av byggnadsnämndens arbetsutskotts fattade beslut med stöd av gällande reglemente Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll från föredras och läggs till handlingarna.

35 Byggnadsnämnden Dnr 86/2001 Beslut om bostadsanpassningsbidrag som fattats med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering ( 33/2001) Fastighet Bidrag Hoby 6: ,- Kalleberga 9: ,- Disa ,- Bökevik 1: ,- Bredåkra 13: ,- Hoby 6: ,- Skruven ,- Domarringen ,50 Hoby 6:20 725,- Svenstorp 2: ,- Hoby 19: ,- Hjorten 1 525,- Tallen 2 750,- Hoby 6: ,50 Bollen 5 750,- Kalleberga 9: ,75 Ronneby 24:24 525,- Järnavik 1: ,50 Bredåkra ,- Kalleberga 5:47 888,- Kalleberga 5:47 888,- Backaryd 1:9 412,50 Åke ,- Hjorten 1 462,50 Idrotten 1 875,- Öljehult 3:8 662,50 Norra Eringsboda 1: ,25 Ågården 1 731,25 Sågen ,- Blockflöjten ,- Delegationsbesluten noteras till protokollet.

36 Byggnadsnämnden Läggs till handlingarna Kammarrättens i Jönköpings dom från avseende fastigheten Leråkra 2:35. Kammarrätten avslår överklagandet. Underrättelser om avslutande utan sammanträde samt uppgifter om ändringar i fastighetsregistret föreligger från fastighetsregistermyndigheten.

37 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut om tillstånd för brandfarliga varor, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering 289/2001 Dnr 615/2001 Ronneby 16:156 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, , BV 2. Dnr 574/2001 Granen 5 Statoil Sveas Närköp AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, , BV 3. Dnr 600/2001 Ronneby 22:1 Ronneby Miljö & Teknik AB Sverker Carlgren har beviljat tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, , BV 4. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

38 Byggnadsnämnden Delgivning av fattade beslut fattade av delegaten för bygglovsärenden, med stöd av byggnadsnämndens beslut om delegering , 169 Dnr 550/2001 Risatorp 1:36 Ronnie och Ann-Charlotte Larsen Sverker Carlgren har beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus , 141. Dnr 625/2001 Hoby 1:36 Bengt Berggren Sverker Carlgren har beviljat bygglov för tillbyggnad av uthus med carport , 142. Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-03-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-11-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-12-11 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Gunnar Ferm, s Kitty

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-11-20 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Gunnar Ferm, s Kitty Wachtmeister,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-01-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.25 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Margareta Yngveson, s Lennart Hjelm,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2000-02-14 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Ulrik Lindqvist, tjg ersättare, s Margareta Yngveson,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2004-11-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Oscar Revoledo, s,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer