Sida (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer"

Transkript

1 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Myndighetsnämnden, delegationsbeslut Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Underskrift Birgitta Håkansson

2 2460 Dnr 2008/ Baskemölla 10:55, nybyggnad av enbostadshus Berörda grannar har getts tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från Tekniska avdelningen, Baskemölla 8:37 och Baskemölla 10:33. Detaljplan: Baskemölla 23. Stadsarkitekten beslutar medge undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 (mindre avvikelse från detaljplanen) högsta byggnadshöjd överskrids lokalt. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutads inom 5 år från beslutsdatum. Bygglov 40x9x :- Bygganmälan 40x9x :- Planavgift 40x9x : :- Christer Neleryd

3 2461 Dnr 2008/ Brantevik 35:4, fasadändring/fönster Berörd grannes godkännande. Detaljplan: Brantevik 8. Stadsarkitekten beslutar medge undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 (mindre avvikelse från detaljplanen) avstånd till gräns. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x3x :- Bygganmälan 40x3x7 840:- 2160:- Thulin Rekrytering AB

4 2462 Dnr 2008/ Glimminge 10:6, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked, förlängning av förhandsbesked Fastigheten ligger utanför detaljplan. Som förhandsbesked meddelas att bygglov kommer att beviljas för en lämplig placerad och utformat fritidshus. Förhandsbesked gäller t o m Förlängning av förhandsbesked 40x2x10 800:- Christoffer Tufvesson Christian Tufvesson

5 2463 Dnr 2008/ Gnalöv 1:36, ändrad användning från bostad till butik/kaffeservering Fastigheten ligger utanför detaljplan. Berörda grannar har getts tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från Tekniska avdelningen, Räddningstjänsten och Miljö- och hälsoavdelningen. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x4x :- Bygganmälan 40x4x8 1280:- 4160:- Ulrika Lupond

6 2464 Dnr 2008/ Gyllebo 1:16, ändrad användning av byggnad, nybyggnation av förråd, verkstad och grupprum i fristående byggnad Fastigheten ligger utanför detaljplan. Berörda grannar har getts tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från Tekniska avdelningen och Räddningstjänsten. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x8x :- Bygganmälan 40x8x8 2560:- 8320:- Södra Skånes Scoutdistrikt

7 2465 Dnr 2008/ Gyllebo 1:286, nybyggnad av fritidshus Berörda grannar har getts tillfälle till yttrande. Detaljplan : Gyllebosjön I 1. Stadsarkitekten beslutar medge undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 (mindre avvikelse från detaljplanen) avstånd till gräns mindre än 4,5 meter, avseende garage. Bygglov 40x9x :- Bygganmälan 40x9x :- 9720:- Lars Johan Karlsson

8 2466 Dnr 2008/ Hannas 19:17,ändring och ändrad användning av bostadshus Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Berörda grannar har getts tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit frön Räddningstjänsten, Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen och Tekniska avdelningen. Bygglov 40x4x :- Bygganmälan 40x4x8 1280:- 3680:- Margareta Edholm

9 2467 Dnr 2008/ Kvarnby 149:5, tillbyggnad av flerbostadshusen takkupa med balkong Detaljplan: Skillinge 1. Stadsarkitekten beslutar medge undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 12 (mindre avvikelse från detaljplanen) takkupan överskrider byggnadshöjden lokalt som detaljplanen påvisar. Liknande avvikelse tidigare godkänd. Bygglov 40x3x8 960:- Bygganmälan 40x3x4 480: Jan Gustafsson

10 2468 Dnr 2008/ Kvarnby 15:291, ny transformatorstation Detaljplan: Kvarnby 1 Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x2x :- Bygganmälan 40x2x :- 2640:- Eon Elnät Sverige AB/P-O Nyman

11 2469 Dnr 2008/ Kvarnby 169:11, om- och tillbyggnad av enbostadshus Detaljplan: Skillinge 1 Stadsarkitekten beslutar medge undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 (mindre avvikelse från detaljplanen) mur placerad närmare gräns än 4,5 meter. Bygglov 40x5x :- Bygganmälan 40x5x8 1600:- 4400:- Royne Levin

12 2470 Dnr 2008/ Mellby 3:121, breddning av väg för bilparkering Yttrande föreligger från Tekniska avdelningen Detaljplan: Kivik 1. Avtal om upplåtelse har tecknats. Marklov beviljas. Marklovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum. Bygglov 40x4x :- Kiviks Allmänna Idrottsförening

13 2471 Dnr 2008/ Rönnebröd 6:10, brunnsöverbyggnad till vattenborra Detaljplan: Rönnebröd E1. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x2x :- Bygganmälan 40x2x10 800:- 2160:- Simrishamns Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

14 2472 Dnr 2008/ Rörum 23:238, tillbyggnad av fritidshus Berörd grannes godkännande föreligger. Detaljplan: Rörum F7/F11 Stadsarkitekten beslutar medge undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 (mindre avvikelse från detaljplanen) avstånd till gräns. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x4x :- Bygganmälan 40x4x8 1280:- 3520:- Lennart Blomqvist

15 2473 Dnr 2008/ Rörum 72:23, nybyggnad av enbostadshus Fastigheten ligger utanför detaljplan. Positivt förhandsbesked 2005/579. Bygglov 40x10x :- Bygganmälan 40x10x : :- Jan Froborg

16 2474 Dnr 2007/6 231 Sandby 3:63, nybyggnad av sidobyggnad, rivning av befintlig sidobyggnad, förlängning av bygglov Detaljplan: Sandby N1. Stadsarkitektens delegationsbeslut , Förlängning av bygglov beviljas. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x2x10 800:- Bygganmälan 40x2x5 400:- 1200:- Ola Reis

17 2475 Dnr 2004/ Sandby 20:28, förlängning av bygglov nybyggnad av uterum Detaljplan: Sandby N 17 och N 26. Stadsarkitektens delegationsbeslut Bygglov 40x2x10 800:- Kerstin och Carl Hampus Lyttkens

18 2476 Dnr 2008/ Sandby 21:37, tillbyggnad - garage Detaljplan: Sandby N1. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x4x :- Bygganmälan 40x4x :- Margaret Derving Gun Persson forts.

19 2476 Dnr 2008/ Hur man överklagar Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan Du överklaga till länsstyrelsen. Skrivelse med överklagande måste ha inkommit till myndighetsnämnden senast 21 dagar efter det att du fått del av beslutet. I skrivelsen skall du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienummer i brevet. Om myndighetsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning. Adress: Myndighetsnämnden/plan- och bygglovsavdelningen, SIMRISHAMN

20 2477 Dnr 2008/ Simrishamn, Kocken 5, uppsättning av skylt Yttrande föreligger från Tekniska avdelningen. Detaljplan: Simrishamn 11. Mått mellan trottoar och skyltens underkant ska vara minst 2500 mm. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x6x :- Jörgen Göransson & Co AB

21 2478 Dnr 2008/ Simrishamn, Konservfabriken 17, tillbyggnad av industri Detaljplan; Simrishamn 99 Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x2x :- Bygganmälan 40x2x8 640:- 1760:- Simrishamn, Fryshus AB

22 2479 Dnr 2008/ Simrishamn, Hyveln 3, lådskylt med belysning Detaljplan: Simrishamn 127. Bygglov 40x6x :- Focus Neon AB

23 2480 Dnr 2008/ Simrishamn, Skeppet 4, skorsten till kamin, fasadändring Berörd grannes godkännande föreligger. Yttrande har inkommit från Carl Fredrik Arnberger. Detaljplan: Simrishamn 11. Stadsarkitekten beslutar medge undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap avstånd till gräns. Bygganmälan skall inlämnas till myndighetsnämnden senast 3 veckor före planerad byggstart. Bygglov 40x3x8 960:- Bygganmälan 40x3x :- Bertil Karlsson

24 2481 Dnr 2008/ Simrishamn, Skeppet 4, tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av sidobyggnad samt mur Ärendet återkallas på sökandens egen begäran. 40x2x :- Bertil Karlsson

25 2482 Dnr 2008/ Simrishamn, Skorpionen 6, nybyggnad av förråd Berörda grannar har getts tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit från Tekniska avdelningen. Detaljplan: Simrishamn 28. Stadsarkitekten beslutar medge undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 (mindre avvikelse från detaljplanen) avstånd till gräns mindre än 4,5 meter. Bygglov 40x2x :- Bygganmälan 40x2x6 480:- 1840:- Anders Jönsson o Marie Nilsson

26 2483 Meddelande Föredrages och lägges till handlingar följande meddelanden: 1. Lantmäteriets samråd , avstyckning berörande Älmhult 3: Lantmäteriets samråd , fastighetsreglering berörande Rabban 1, 3 och Simris 206:1. Avstyckning från Simris 206:1 och Rabban 1. Ledningsrätter. 3. Lantmäteriets samråd , fastighetsreglering berörande Rörum 23:190 och 23: Lantmäteriets samråd , avstyckning från Ravlunda 62:1. 5. Lantmäteriets samråd , fastighetsreglering berörande Hammenhög 20:24 och Hannas 22: Lantmäteriets samråd , fastighetsreglering berörande Östra Herrestad 12:7, 8:9. 7. Lantmäteriets samråd , avstyckning från Borrby 36: Lantmäteriets samråd , fastighetsreglering berörande Simris 15:17 och 198:1 samt avstyckning från Simris 15:17. _