Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande"

Transkript

1 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande Gunnel Olsson, sekreterare Torgny Grahl, byggnadsingenjör, 1-4 Mikael Wennergren, arkitekt, 5 Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Vivianne Gustafsson (S) Kommunhuset, , kl Gunnel Olsson Ronald Hagbert (M) Vivianne Gustafsson (S) BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Underskrift Gunnel Olsson Sida: 1(7)

2 MBN au 1 Dnr MBN Hunnebo 1:647 (1:666), vid Skeppsholmen. Tillbyggnad av småbåtshamn. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Seaport i Hunnebostrand AB (fastighetsägare till Hunnebo 1:666) har ansökt om bygglov för att lägga ut flytbryggor, vinkelrätt mot befintliga bryggor. Syftet är att minska slitaget på de befintliga bryggorna och ge en säkrare förankring för de yttersta båtplatserna. Bryggorna är totalt fyra stycken, tre stycken 24 meter långa och en 16 meter lång. Sotenäs kommun äger fastigheten där bryggorna är placerade. Miljöutredaren på Miljö- och byggkontoret har tillstyrkt ansökan. s beslut Bygglov beviljas. Tillstånd av Länsstyrelsen och Sotenäs kommun som fastighetsägare, skall finnas innan igångsättning. Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år efter beslutets datum Ärendet kommer att anmälas vid Granskningsavgift: kr. Faktureras separat. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(7)

3 MBN au 2 Dnr MBN Vägga 2:281, Väggabacken 22, Kungshamn. Tillbyggnad av radhus. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Efter det att en anmälan inkom till miljö- och byggkontoret beträffande byggnation på fastigheten Vägga 2:281, gjordes en besiktning på plats En skrivelse skickades till fastighetsägarna där en förklaring till den påbörjade byggnationen begärdes. Fastighetsägarna inkom med en förklaring i ärendet och lämnade in en bygglovsansökan med ritningar. Tillbyggnaden avviker från detaljplanen vad det gäller arean, 3 kvm mer än tillåtna 90 kvm, samt taklutning och takmaterial. Berörd granne, Vägga 2:280, hade erinringar mot tillbyggnaden och ansåg bl.a. att den tog både ljus och utsikt. Grannen ansåg att hennes vardagsrum och uteplats blev betydligt mörkare och solfattigare. Miljö- och byggnämnden beslutade avslå ansökan om bygglov då bygglovet stred mot detaljplanen, samt ansågs vara en betydande olägenhet för grannen och därmed stred mot Plan- och bygglagen (PBL) 3 kapitlet 2. Sökande överklagade beslut. Länsstyrelsen beslutade ( ) att upphäva nämndens beslut och lämnade ärendet åter till nämnden för erforderlig handläggning. Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten, av fastighetsägaren till Vägga 2:280. Länsrätten ansåg att Länsstyrelsen haft fog för sitt beslut och avslog överklagandet Miljö- och byggkontoret har hört fastighetsägaren Vägga 2:280 som sakägare enligt PBL 8 kap. 22. Fastighetsägaren har erinrat mot tillbyggnaden. s beslut Medge avvikelse enligt plan- och bygglagen (PBL) kapitel 8 11 sista stycket för arean, taklutning och takmaterial, samt bevilja bygglov. Grannens synpunkter vad det gäller förlorat ljus och förlorad utsikt har Länsstyrelsen och Länsrätten bedömt att det ej är en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 3 kapitlet 2. Fastställa de ritningar, samt övriga handlingar som ligger till grund för bygglovet. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(7)

4 Forts MBN au 2 Dnr MBN Ärendet kommer att anmälas vid Granskningsavgift: kr. Faktureras separat. Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(7)

5 MBN au 3 Dnr MBN Vägga 2:281, Väggabacken 22, Kungshamn. Tillbyggnad av radhus. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Sökande har byggt till sitt radhus utan att bygglov har sökts. Efter att miljö- och byggkontoret anmodat fastighetsägaren om att komma in med ansökan och ritningar inkom handlingar till miljö- och byggkontoret Miljö- och byggnämnden har efter beslut i Länsstyrelsen och Länsrätten beviljat bygglov () för tillbyggnad av radhuset. s beslut Enligt plan- och bygglagen (PBL) kapitel 10 4 skall en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Nämnden beslutar att enligt PBL kapitel 10 4 ta ut byggnadsavgift till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av PBL kapitel 11 5 har debiterats vid bygglov beviljat i efterhand kronor gånger fyra = kronor. Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga besvärshänvisning Ärendet kommer att anmälas vid Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(7)

6 MBN au 4 Dnr MBN Uleberg 2:212, Kvarnmyrsberget, Ulebergshamn. Uppförda murar på fastigheten. För fastigheten gäller detaljplan som vann laga kraft beslutade att återremittera en inkommen bygglovsansökan om mur, då utskottet inte ville acceptera muren enligt ansökan. Efter ets möte har sökande uppfört muren. Någon ny ansökan om bygglov har ej inkommit. s beslut Bygg & Fastighet AB Sotefjorden föreläggs att inkomma med bygglovsansökan på uppförda murar. Ansökan skall ha inkommit till miljö- och byggkontoret senast Ärendet kommer att anmälas vid Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(7)

7 MBN au 5 Dnr MBN Långevik 1:48, Sotenäs Camping, Långevik 30. Uppställning av villavagnar. Ansökan avser permanent uppställning av 29 villavagnar. Villavagnarna har stått uppställda en längre tid och har efter upprepade påstötningar nu sökts bygglov för. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Aktuella bestämmelser enligt denna föreskriver campingstugor, husvagnsuppställning m.m. Fem av villavagnarna har delvis placerats på mark som inte får bebyggas i sydväst, s.k. prickmark, som tillika ligger inom strandskydd enligt miljöbalken 7 kap Tre av dessa är dessutom placerade delvis utanför planområdet. Ytterligare fem är helt eller delvis placerade på mark som inte får bebyggas av andra skäl. s beslut Ärendet återremitteras till sökanden för ändring av placering så att inga villavagnar ligger på strandskyddat område Ärendet kommer att anmälas vid Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(7)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer