Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, Stockholm

18 Innehållsförteckning 1 Inledning Tillsammans skapa en stark förening med ett gott varumärke mot marknaden En bra och ändamålsenlig utbildning Utbildning Internrevisionsdagarna Erfarenhetsutbyten... 6 Statliga nätverket... 6 Privata nätverket... 6 Finansiella nätverket... 6 Värt att veta om IT... 6 Tema-Träffar Teknologisk utveckling Certifiering Akademisk utbildning Bra underlag och verktyg för yrkesutövning Medverkan i IIA:s internationella kommittéer och Chief Staff Officers Vägledning avseende god internrevisionssed Översättning av Professional Practices Framework Översättning av COSO Efterlevnad av riktlinjer och etiska regler... 7 Kvalitetsutveckling... 7 Efterlevnad av etiska regler Informera och kommunicera Hemsidan Tidningen Kontaktverksamhet... 8 Nationellt... 8 Internationellt God service från föreningen Föreningsarbetet...10 Administrativt...11 Kommittéer...11 Valberedning av (12)

19 1 Inledning Internrevisorerna är en ideell, opolitisk och nationell yrkesorganisation av internrevisorer, ansluten till den internationella yrkesorganisationen The Institute of Internal Auditors (IIA) och det europeiska samarbetsorganet The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Föreningens syften är att främja och utveckla internrevisionsyrket i Sverige under mottot "framsteg genom samverkan". Det sker främst genom att medverka i utvecklingen av, och ge medlemmarna stöd i tillämpningen av, god sed för internrevision och internrevisorer för en mer ändamålsenlig internrevision. Föreningen: informerar om och bidrar till utvecklingen av god internrevisionssed (standards) och god internrevisorssed (code of ethics), medverkar till att utveckla yrkets kompetenskrav och ökade användning i samhället i stort, ordnar utbildning och på andra sätt medverkar till kunskapsutveckling hos föreningens medlemmar, främjar utbytet av information och erfarenheter mellan medlemmarna, samverkar med internrevisionen i andra länder och dess olika intressenter inom och utom landet. Föreningens styrelse träffades den januari 2006 för att ta fram en verksamhetsplan för framgång och utveckling inom ramen för föreningens mål enligt stadgarna och fastlagd strategi (uppdatera visionen och ha ett löpande framtidsfokus, bli mer affärsmässiga, utveckla intern och extern information och kommunikation i enlighet med tidigare strategi - IRF skall initiera och underlätta marknadsföring av internrevision, IRF skall bedriva utbildning och utveckling, IRF skall följa och anpassa sin verksamhet till den teknologiska utvecklingen, IRF skall bedriva nationellt och internationellt kontaktarbete). Styrelsen är glad åt att kunna konstatera ett mycket tillfredsställande ekonomiskt resultat av verksamheten under året, som kommer att användas för: Fortsatta ansträngningar för att öka antalet medlemmar och göra föreningen till den naturliga samlingspunkten för alla internrevisorer i enlighet med föreningens motto framsteg genom samverkan. Satsningar på att möta de förväntningar som framförts vid de medlemsundersökningar som genomförts via enkäter vid utbildningar, Internrevisionsdagarna och på andra sätt framförda synpunkter som sammanfattats i fem övergripande och gemensamma mål eller förväntningar: o att vi tillsammans skapar en stark förening med ett gott varumärke mot marknaden o att få en bra och ändamålsenlig utbildning o att få bra underlag och verktyg för yrkesutövning o att få och kunna ge information och kommunicera o att få en god service från föreningen. Det goda ekonomiska resultatet är i första hand hänförligt till de väl besökta och mycket uppskattade Internrevisionsdagarna, och bidragen från våra medarrangörer Deloitte, Ernst & Young, KPMG, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers, Handelsbanken, RVR Systems, SEB, Swedbank, Folksam, If. Även kursverksamheten har utvecklats på ett positivt sätt, både när det gäller det ekonomiska resultatet, antalet kurser och deltagarnas kursutvärderingar. Verksamheten har nu tagit sig ur en ansträngd finansiell situation. Under många år gav verksamheten otillfredsställande resultat och det fanns inte resurser till marknadsföring av internrevisionsprofessionen. Under 2004 var likviditeten pressad och utbildningsverksamheten hade inte de resurser den krävde. Under andra halvan av 2004 och 2005 genomfördes ett framgångsrikt sparprogram kombinerat med fokus mot aktiviteter som tillförde verksamheten resurser. Under 2006 har vi därför gradvis kunnat börja bygga upp kansliresurser bättre avpassade till medlemmarnas förväntningar. 3 av (12)

20 2 Tillsammans skapa en stark förening med ett gott varumärke mot marknaden Marknadsföring av internrevision är en viktig framgångsfaktor för föreningen och dess medlemmar. Det främsta syftet med marknadsföring är att sprida information om internrevision, vad det innebär och vilket värde det medför att ha internrevision i organisationen. Denna marknadsföring genomförs i nära samarbete med IIA och vår globala organisations huvudstrategi Advocacy som går ut på att många röster ger ett och samma budskap om vad internrevision är, till viktiga beslutsfattare. Det finns även ett behov av att marknadsföra föreningen, syftande till fler medlemmar i föreningen. Vi har under året aktivt marknadsfört internrevision hos företag och organisationer i syfte att öka förståelsen för det värde internrevision medför och öka antalet internrevisionsenheter och yrkesverksamma internrevisorer. I den privata och finansiella sektorn befinner sig den externa marknadsföringen av professionen mot viktiga beslutsfattare i ett planeringsstadium identifiering av viktiga beslutsfattare och planering av aktiviteter. En checklista innehållande budskap för rundringning till "kodbolagen" har tagits fram med syftet många tungor ett budskap. Vi har i dessa sektorer i första hand arbetat med intern marknadsföring av Internrevisorerna för att få med enheter som idag inte är medlemmar, öka antalet individuella medlemmar vid enheter som redan är anslutna och öka engagemanget i föreningens arbete i kommittéer, i nätverk, som lärare etc. I den statliga sektorn har vi varit aktiva inom Revisionsrådet som är Ekonomistyrningsverkets stöd i det utvecklings- och samordningsarbete man fått i uppdrag att genomföra som ett resultat av utredningen Internrevisionen i staten förslag till en förstärkt internrevision (SOU 2003:93). Vi har även direkt till ansvariga tjänstemän lämnat synpunkter på förslag om hur man lämpligen utvecklar internrevisionen i staten mot Riktlinjer för yrkesmässig internrevision (IIA:s Standards for the professional practice of internal auditing). Vi har följt den offentliga debatten i de frågor där det finns en klar koppling till Internrevision och har under året skrivit remissvar avseende Svensk kod för bolagsstyrning. Vi har också skrivit remissvar på Förslag till ESV:s föreskrifter och allmänna råd till förordningen om internrevision vid statliga myndigheter. Den nya förordningen, vilken kommer att prägla statlig internrevision i framtiden, beslutades av regeringen i december 2006 och gäller från 1 januari Dessutom lämnades remissvar på förslag till förordning om intern styrning och kontroll. Arbete med detta förordningsförslag fortsätter i regeringskansliet Vi har ambitionen att uttala oss i den offentliga debatten avseende frågor som är väsentliga för internrevisionsbranschen, för att på bästa sätt marknadsföra internrevisionsyrket och höja dess status. Ett litet steg på denna väg har varit en artikel i en DI-bilaga. Vi har under året aktivt verkat för att fler medlemmar inom anslutna företag ansluter sig till föreningen, genom att ringa till företag med nybildade internrevisionsavdelningar (ofta som ett resultat av svensk kod för bolagsstyrning) och informerat om föreningen. Den ursprungliga broschyren "En enhet med mervärde" har blivit uppdaterad utifrån Svensk kod för bolagsstyrning. Kom rykande färsk från tryckeriet i januari Vi har skickat ut en enkät skickats ut till internrevisionschefer. Syftet var att få svar på frågorna: Hur ser det ut i våra internrevisionsavdelningar och vilka utmaningar ser internrevisionscheferna framför sig. En presentation av resultatet gjordes under Internrevisionsdagarna. Den tryckta versionen räknar vi med att publicera under februari Medlemsträff för nya medlemmar hölls den 29 maj på kansliet med en presentation av föreningen och chans till mingel och nya kontakter. Det var inte många som tog denna chans, så 2007 provar vi istället en träff där vi bjuder in alla medlemmar. 4 av (12)

21 3 En bra och ändamålsenlig utbildning Vår utbildningssatsning arbetar med utgångspunkt från medlemmarnas behov, men är även styrd av uppdragsgivarnas och allmänhetens förväntningar. Genom kontinuerlig dialog med medlemmarna erbjuder vi, eller hänvisar till ändamålsenliga kurser som svarar mot medlemmarnas behov. Föreningen arrangerar grundutbildning samt fördjupad utbildning, erfarenhetsträffar och lämnar information inom för yrket väsentliga områden. 3.1 Utbildning Vi har under året utvecklat kursprogrammet och kontinuerligt följt upp för att säkerställa att utbildningsverksamheten svarar mot medlemmarnas förväntningar. bedrivs enligt fastställda mål och riktlinjer. Under 2006 har vi genomfört nedanstående kurser: Utvärdera den interna kontrollen utifrån COSO (ny), två kurstillfällen QA (ny) Grundkurs i internrevision, 2 kurstillfällen Applikationsgranskning ERM (ny) CIA preparation (ny) Operationell granskning Kursen Internrevision i praktiken fick ställas in på grund av ett alltför lågt deltagarantal. Kursen Statlig internrevision har utgått ur utbildningsprogrammet. Omsättningen för kursverksamheten ökade till tkr (1 313 tkr föregående år), således en ökning med 835 tkr. Vinsten på kursverksamheten blev 497 tkr (395 tkr föregående år). Till skillnad från tidigare år så ingår fr.o.m kostnader för kursadministration och övriga kostnader i utfallet med 180 tkr. Efter föregående års mycket starka efterfrågan har vi kunnat märka en viss avmattning. Genomsnittligt deltagarantal på kurserna har sjunkit från förra årets 21 st till 19 st. Det genomsnittliga deltagarantalet kunde ha varit högre om mer resurser funnits tillgängliga för att marknadsföra kursutbudet. Vi har ställt in två kurser p.g.a. alltför litet deltagarantal. Under 2006 har en kursbroschyr för 2007 arbetats fram. Den har lämnats ut vid Internrevisionsdagarna samt bilagts föreningens tidning. Utbildningarna är väldigt uppskattade och har fått mycket goda betyg av deltagarna. En stor del av den kritik som kursadministrationen fick under våren har kunnat åtgärdats. Kvaliteten på kursadministrationen har därmed förbättrats betydligt. Vi deltog i IIA Norways årliga konferens för att utbyta erfarenheter om konferenser och utbildningar och passade samtidigt på att knyta kontakt med deras utbildningsansvariga. 3.2 Internrevisionsdagarna Varje år arrangeras en konferens där medlemmarna ges möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att lyssna till beslutsfattare och andra som har påverkan på professionen års konferens genomfördes den november på Scandic Infra City i Upplands Väsby, Stockholm. Konferensen hade fler deltagare än någonsin tidigare ca 250 deltagare med talare, sponsorer och arrangörer (242 föregående år) och fick mycket höga poäng i utvärderingen från deltagarna. Även det ekonomiska resultatet var mycket tillfredsställande. Konferensen handlade bland annat om Svensk kod för bolagsstyrnings fortsatta utveckling och påverkan på oss internrevisorer inom olika branscher och hur vi styrs av omvärlden. Kvalitetsfrågorna var också i fokus. 5 av (12)

22 3.3 Erfarenhetsutbyten Föreningen ger medlemmarna möjlighet att träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter i enlighet med mottot "framsteg genom samverkan". Statliga nätverket Ett samarbete har inletts med Ekonomistyrningsverket (ESV) och dess funktion för samordning av statlig internrevision. Den 2 maj genomfördes ett gemensamt arrangemang med ESV där bl.a. ESV:s roll diskuterades av generaldirektören Yvonne Gustafsson. Internrevisorerna bidrog med en programpunkt om extern kvalitetssäkring av internrevision. I mitten av oktober arrangerade samordningsgruppen en nätverksträff för offentliganställda internrevisorer. Träffen väckte stort intresse och ca 75 deltagare fick förutom möjligheten till nätverkande även lyssna till föreläsare från ESV, Skatteverket och Uppsala universitet. Privata nätverket Det privata nätverket träffades vid 3 tillfällen under året. Framtagning av en riskbaserade revisionsplan diskuterades vid första träffen, Tone at the top vid den andra. Sista nätverksträffen ägde rum i september, med Enterprise Risk Management som diskussionsämne. Finansiella nätverket Det finansiella nätverket har i sin samrådsgrupp haft ett möte under året för att diskutera samverkansformer och angelägna teman inför kommande träffar. Man har även följt debatten avseende frågor som är väsentliga för Internrevisionsbranschen, bl a kraven på Quality Assurance av Internrevisionsavdelningar. Värt att veta om IT Vi har under året genomfört värt att veta om IT seminarier: Outsourcing Trender inom IT-brottsligheten Registeranalys Tema-Träffar Vi har genomfört ett antal Tema-Träffar under året: Rapporten distribuerad och sedan? Samverkan med styrelsen Intervjuteknik grupp Intervjuteknik grupp Intervjuteknik grupp Granskningsprogram 3.4 Teknologisk utveckling För att kunna utföra sina uppdrag har internrevisorer ett stort behov av att förstå både risker och möjligheter med den Informationsteknologiska utvecklingen. Vi har under året bland annat genomfört värt att veta om IT seminarier och kursen Granskning av applikationssystem - en tvådagars utbildning riktad till revisorer utan tidigare erfarenhet av området. 3.5 Certifiering Föreningen erbjuder medlemmarna, och andra, som är intresserade att avlägga en internationell erkänd certifiering denna möjlighet. Detta sker genom att föreningen årligen arrangerar förberedande seminarier samt arrangerar prov för Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA ), Certified Financial Services Auditor (CFSA ). Vi följer även den globala utvecklingen av Certified Government Auditing Professional (CGAP ). Vi samarbetar med Information Systems Audit and Control Association (ISACA) för att kunna erbjuda Certified Information Systems Auditor (CISA) som är en specialisering inom internrevision inom IT-revision. Under 2006 fick vi 4 nya CIA efter maj-examen och 9 nya CIA och 1 ny CCSA efter november-examen. I Sverige har nu 109 CIA-certifierats. Vi bedömer att mellan av dessa inte längre arbetar som internrevisorer. Vi har desutom 5 CCSA, och 1 CFSA. 6 av (12)

23 3.6 Akademisk utbildning The IIA har som en av sina målsättningar att starta Academic Centers för Internrevision på universitet runtom i världen. Internrevisorerna har under 2006 inlett ett samarbete med Linköping Universitet (LIU) för att på sikt etablera ett sådant Academic Center. LIU har redan en kvalificerad lärare med specialisering inom internrevision, Unn Forsberg, som skall föreläsa i ämnet internrevision på ekonomistyrningskursen i företagsekonomiprogrammet i februari Målsättningen är sedan att skapa en årligen återkommande fristående 5-poängskurs i internrevision med internationellt etablerade gästföreläsare. LIU har sedan tidigare ett licentiatprogram för revisorer och konsulter. 4 Bra underlag och verktyg för yrkesutövning Internrevisorernas målsättning är att vara ledande i att medverka till utveckling av Best Practice för svensk internrevision. Detta sker genom att vi bevakar den internationella utvecklingen i branschen och tar tillvara de verktyg, metoder och modeller som finns. 4.1 Medverkan i IIA:s internationella kommittéer och Chief Staff Officers Vi har under året aktivt medverkat i IIA:s International Relations Comittee och i Chief Staff Officers samt i ECIIA:s styrelse. Vi har även nominerat personer till IIA Research Foundation, International Relations Committee och Academic Relations Committee. Besked från IIA om nomineringar kommer senast den 1 april. 4.2 Vägledning avseende god internrevisionssed Föreningen främjar tillämpningen och efterlevnaden av god internrevisionssed (standards) och god internrevisorssed (code of ethics) genom att utarbeta vägledningar och metodanvisningar inom internrevisionsområdet. Styrelsen har även utsedda representanter som kan svara på frågor från medlemmarna/medlemsorganisationerna och externa frågeställare avseende praktiska tillämpningar inom internrevisionsområdet. Vi har följt den offentliga debatten i de frågor där det finns en klar koppling till internrevision och har under året skrivit vägledning av internrevisorer för internrevisorer avseende Svensk kod för bolagsstyrning. Broschyren var tryckt och klar till Internrevisionsdagarna. 4.3 Översättning av Professional Practices Framework Internrevisionsprofessionen fick i juni 1999 ett nytt Professional Practices Framework (PPF) som består av den nya Definition of Internal Auditing, Code of Ethics och Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Den 18 oktober 2001 tillkom Implementation Standards för konsultuppdrag. Vi har gjort, och underhåller, en översättning Riktlinjer för yrkesmässig internrevision som är godkänd av IIA. 4.4 Översättning av COSO 1 Vi fick den 7 februari COSO:s styrelses godkännande av vår översättning av the COSO Internal Control Integrated Framework Executive Summary och COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework Executive Summary till svenska. 4.5 Efterlevnad av riktlinjer och etiska regler Vi verkar för att föreningens riktlinjer och etiska regler blir allmänt kända samt bevakar att de etiska reglerna efterlevs av föreningens medlemmar. Kvalitetsutveckling Kvalitetsutveckling är en viktig stödstrategi för IIA, Quality för att vi skall kunna leva upp till det budskap om internrevisionen som ett värdefullt verktyg för styrelsen som vi levererar inom ramen för huvudstrategin Advocacy. Vi har genom information via tidning och hemsida samt genom flera presentationer vid konferenser medverkat till att göra riktlinjernas regler om internrevisionschefens ansvar för att utveckla och upprätthålla ett program 1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Committee (COSO) bildades 1985 för att stödja the National Commission on Fraudulent Financial Reporting. Sponsorer var the American Accounting Association, the American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives International, The Institute of Internal Auditors och the National Association of Accountants (nu the Institute of Management Accountants). 7 av (12)

24 för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring som täcker in alla aspekter av internrevisionsverksamheten och ständigt övervaka dess effektivitet kända. Reglerna om intern och extern kvalitetsbedömning och fortlöpande intern övervakning syftar till att internrevisionsverksamheten kan tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet samt garantera att den överensstämmer med Riktlinjerna och Yrkesetisk Kod. Vi har även utvecklat en tjänst Hjälp till självhjälp som är avsedd att vara ett stöd i kvalitetsutvecklingsarbetet, baserad på en självutvärdering. Under 2006 har sju uppdrag genomförts. Efterlevnad av etiska regler Etiknämnden, som inrättades av förra årsmötet, fattar beslut och ger råd grundade på Internrevisorernas Yrkesetiska Kod (Code of Ethics). Nämnden har ett pågående rådgivningsärende. 5 Informera och kommunicera En viktig länk mellan föreningen och dess medlemmar är hemsidan och medlemstidningen. De förmedlar föreningsinformation, kommunicerar med medlemmarna och skapar debatt. 5.1 Hemsidan Hemsidan som i sin nya utformning lanserades i september 2004 har visserligen inneburit ett steg framåt för föreningens ansikte gentemot både medlemmar och allmänheten, men det återstår en hel del arbete med både teknik och användarvänlighet innan den motsvarar de förväntningar vi har på den. Under året har hemsidans tekniska brister åtgärdats. Struktur och arbetssätt avseende hemsidekommitténs arbete är per 31 december 2006 ännu inte fastställt. Detta beräknas dock vara klart under första kvartalet 2007 och då räknar vi med att ytterligare förbättringar av hemsidan kommer att påbörjas, nu med fokus på användarvänligheten. 5.2 Tidningen Tidningen Internrevision har enligt plan under året utkommit med sex nummer. Reportage har gjorts från kommittémöten, nätverksträffar, tematräffar och andra sammankomster inom föreningen. Ett antal reportage har också gjort från olika internrevisionsavdelningar. 5.3 Kontaktverksamhet Föreningen bedriver både nationellt och internationellt kontaktarbete. Goda kontakter medverkar till att skapa framgång för föreningen. Kontaktverksamheten nationellt bedrivs genom olika nätverk samt genom samarbete med andra intresseorganisationer, bland andra FAR - SRS, SWERMA, Styrelseakademien och ISACA. Kontaktarbetet internationellt bedrivs främst inom ramen för IIA och ECIIA. Nationellt Vi arbetar löpande med att samverka med övriga revisions- och närliggande organisationer i Sverige för att uppnå en större genomslagskraft i frågor av gemensamt intresse. Under året har vi påbörjat ett lovande samarbete med FAR SRS som i första hand syftar till dialog innan vi går ut med remissvar eller artiklar om intern styrning och kontroll eller intern och extern revision. Våra sedan länge goda relationer med riskhanterarna SWERMA har ytterligare utvecklats under året och vi hänvisar nu till varandra från våra respektive hemsidor och ger ömsesidiga medlemsrabatter till kurser och seminarier. Internationellt Styrelsen har sett det internationella arbetet som en tillgångsfaktor för fortsatt utveckling. Det har handlat om att klargöra tydligare att föreningen är en del av den globala organisationen the Institute of Internal Auditors (IIA) med dess omfattande och snabbt växande internationella verksamhet och att vi även medverkar inom European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). ECIIA är en konfederation med över 30 medlemsorganisationer från Europa och länder vid Medelhavet. ECIIA:s mål är att stödja yrkesutövare inom internkontrollområdet inom EU och ECIIA:s medlemsländer och att befordra användning av the Institute of Internal Auditing (IIA) Standards och Code of Ethics för all internrevisionsaktivitet inom offentlig och privat sektor och framför allt att bedriva lobbyverksamhet mot EU och EG. Vi har en ledamot i ECIIA styrelse, vilket ger oss möjligheter att närmare följa och påverka utvecklingen av vår profession i Europa. Vår medverkan i nätverket European Chief Staff Officers är en annan sådan möjlighet. 8 av (12)

25 Internationella kommittén bevakar, för styrelsen och medlemmarna, utvecklingen av internationell internrevision samt verkar för god information till medlemmar om yrkesutveckling genom att följa, utveckla, påverka, samarbeta, översätta och rapportera om internationell internrevision. Ledamöterna deltar löpande i arbetet inom IIA och ECIIA. Under 2006 har bland annat nedanstående frågor varit aktuella. Advocacy Inom ramen för IIA:s Advocacystrategi har följande organisationer identifierats som viktiga målgrupper för att stärka internrevisionsprofessionens ställning: Europa: European Commission, European Corporate Governance Forum, FEE inom Europa. Globalt: SEC, PCAOB, IFAC och Big 4. Branding IIA har anlitat konsulterna Aspirient för att hjälpa IIA att bygga och förstärka IIA:s globala varumärke och identitet internt och externt och klargöra vilka vi är, vad vi tror på och vart vi är på väg allt förpackat i ett enhetligt globalt budskap. Man tänker sig ett brand något i stil med CitiGroups paraply. Vi har blivit intervjuade av en brandingkonsult inom ramen för brandingprojektet, som syftar till att stärka vårt globala varumärke. Financial Times undersökning om revisionskommittéer Vi har lämnat bidrag till Financial Times undersökning om revisionskommittéer, i vilket vi betonar internrevisionens centrala roll inom corporate governance. Undersökningen kommer att publiceras under våren 2007 i Financial Times. Common Body Of Knowledge Common Body Of Knowledge (CBOK) är en viktig komponent i utvecklingen av vår profession. Den innehåller en sammanställning av yrkets aktuella status baserat på en global enkät som regelbundet går ut till internrevisorer över hela världen för att ta fram underlag för att forma internrevisionens framtid. Avsikten med CBOK är att klargöra de yrkesmässiga kvalifikationerna och kraven för en fortlöpande utveckling av ett ramverk med underlag för utveckling av PPF, utbildningar, certifieringar e t c. ECIIA för diskussioner om huruvida europaspecifika och nationella frågor kan avgränsas ur CBOK-databasen och vidare behandlas. Vi kom in på plats 33 av 92 i CBOK svarsfrekvens. Efter oss har vi länder som Frankrike, Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna, Australien, Nya Zeeland, Japan, UK & Ireland och Danmark. Hade vi inte varit mitt uppe i Internrevisionsdagarna under arbetet med enkäten så kunde vi ha förbättrat vår svarsfrekvens väsentligt. IIA och ECIIA hemsida Vi har varit engagerade i diskussioner om utveckling av IIA:s och ECIIA:s hemsidor, bland annat för bättre utbyte av information mellan länder. IIA är nu klara med ett omfattande arbete med att skapa en ny hemsida som är mer användarvänlig med mer intuitiv navigation och bättre funktionalitet Knowledge Management IIA har under 2006 startat knowledge management projektet som bland annat handlar om att definiera IIA;s roll när det gäller översättningar (ännu oklart vad beträffar t ex finansiering), global branding, e-learning. Centralt är hantering av taxonomy, det vill säga det lexikon som hjälper sökmotorn att hitta rätt på hemsidan och vilket bör vara konstruerat på samma sätt som besökaren tänker när han/hon besöker hemsidan. Kopplat till projektet är behovet av att skapa en nordamerikansk affiliate så att IIA kan gå vidare mot att bli en sant global organisation. Certifiering IIA har tagit upp frågan om en globalisering av CGAP inom ramen för strategin om offentlig internrevision. Vi har medverkat i en arbetsgrupp som kommit till slutsatsen att det inte går att skapa en CGAP som både fungerar i USA och resten av världen. 9 av (12)

26 Internationellt utbyte Vi har: Medverkat med två talare vid en konferens i Maputo, Mozambique. Tagit emot studiebesök från Slovakien och Mozambique. Bevakat och lämnat förslag till programpunkter och talare till bl a Amsterdamkonferensen och ECIIAkonferensen i Helsingfors. Behandlat förutsättningarna för en ECIIA-konferens i Sverige 2010 och arbetar vidare med denna målsättning. Varit aktiva och lämnat bidrag till ECIIA:s tidning som går att läsa på ECIIA:s hemsida. GAIN IIA:s benchmarkingdatabas GAIN är omodern och går nu igenom en förändringsfas. Sannolikt kommer man att lägga GAIN på is 2007 inför en omlansering 2008, då man hoppas ha en modernare version som kan utvecklas till en sant global produkt baserad på ny användarvänligare teknologi. Avtal med IIA Vi har fått förslag från IIA till ny avtalsförslagsstruktur. Det nya avtalet bygger på ett partnership mellan globala IIA och affiliates, vilket även innebär att vi har ansvar för att göra våra medlemmar medvetna om att de är med i en global organisation. I anslutning till Amsterdamkonferensen kommer ett mer konkret förslag till ny avgiftsstruktur att presenteras. För närvarande är ideella krafter på IIA:s internationella kommittéer inte representanter för sina affiliates utan personligen nominerade, vilket inte stämmer så väl med upplägget för det nya globala IIA. Techology Based Learning IIA har startat ett projekt Technology Based Learning som kan komma att resultera i förslag som kan få väsentlig effekt på vår verksamhet och vår ekonomi. Det är därför viktigt att vi följer utvecklingen på detta område. Man räknar med att bygga en plattform för e-learning över en femårsperiod. Kurser i intervjuteknik planeras ges på 18 språk. 6 God service från föreningen Den främsta länken mellan medlemmarna och föreningen skall vara dess kansli. Kansliet skall verkställa föreningens administration och bland annat svara för registerhållning, redovisning, information, facklitteratur, utbildningsmaterial samt ge upplysningar och service till medlemmarna på en daglig basis. Kansliet ansvarar för information till föreningens hemsida och skall verkställa distribution av akut information till medlemmarna via e- post. Kansliet skall distribuera de trycksaker som produceras av föreningen och IIA. Kansliet skall även administrera de utbildningar och seminarier som anordnas för medlemmarna. Verksamheten har nu tagit sig ur en ansträngd finansiell situation. Under många år gav verksamheten otillfredsställande resultat och under 2004 var likviditeten pressad och utbildningsverksamheten hade inte de resurser den krävde. Under andra halvan av 2004 och 2005 genomfördes ett framgångsrikt sparprogram kombinerat med fokus mot aktiviteter som tillförde verksamheten resurser. Som ett resultat av detta arbete har vi under 2006 gradvis kunnat påbörja arbetet med att bygga upp kansliresurser bättre avpassade till medlemmarnas förväntningar. 7 Föreningsarbetet Föreningsarbetet har blivit mer professionellt genom aktiv värvning av fler frivilligt arbetande medlemmar i föreningen, klargörande av roller och uppgifter inom föreningen och dess bolag och förändringar i stadgar. Det återstår emellertid en hel del arbete innan vi gått i mål och även i Sverige blivit den väl kända professionella organisation vi är i de anglosachsiska länderna, bland annat: Det är angeläget att vi lämnar den lilla föreningens vanor och improvisationer och agerar mer professionellt och målmedvetet. Utbildningen är en hörnsten i föreningens verksamhet och den måste utvecklas ännu mer. Föreningen bygger på mångas frivilliga insatser. Vi vill bli en större och mer etablerad förening. Vägen dit måste vandras av fler medlemmar som gör insatser för föreningen. Professionell publicering är ett måste för en yrkesförening! Tidningen och hemsidan är två viktiga kanaler som kan bli bättre. 10 av (12)