Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser Certifiering Internationell utblick med bland annat ett personligt exemplar av tidningen Internal Auditor Vår svenska hemsida och IIA:s globala. Inledning Denna verksamhetsplan utgår från målen med vår verksamhet, uttryckta i IIA:s strategi och en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den är avsedd att förklara hur vi vill att verksamheten skall inriktas under 2013, inom de ramar som ges av vårt Institute Agreement med the Institute of Internal Auditors (IIA) och IIA:s strategiska plan. Långsiktiga mål och strategier Det grundläggande syftet med IIA:s verksamhet, själva existensberättigandet för vår organisation på litet längre sikt, är att föra vårt yrke framåt, och det värde det levererar i hela världen. Just det faktum att IIA är en sant global organisation är av mycket stor betydelse, kanske särskilt i relation till andra professioner inom ägarstyrningsområdet som inte har motsvarande stöd. Vårt stora djärva mål1 är att internrevisorer skall vara allmänt erkända som oersättliga för effektiv ägarstyrning, riskhantering och kontroll. Att en organisation som funnits i över 70 år har detta som sitt stora djärva mål på års sikt känns litet märkligt. Borde vi inte vara där sedan länge? Det är nog viktigt att vi tydligare betonar att vi som internrevisorer hör till vår organisation, och att vi har en kund, styrelse/vd som skall uppleva att vi tillför värde. 1 Big Audacious Goal (BAG) enligt IIA:s globala strategi.

2 Själen tänker aldrig utan mental bild 2, och vår bild är att internrevisorer är allmänt erkända som oersättliga för effektiv ägarstyrning, riskhantering och kontroll. Det är det vi jobbar mot. IIA:s strategiska mål är kortfattat Goal A: The IIA will be the driving force for the development of high-performing internal audit professionals, indispensible to their organization. (Professionalism) Goal B: The IIA will deliver the value that compels current, future, and former internal auditors to be members. (Membership/Value Proposition) Goal C: The IIA will have positively raised the profile of, and demand for, professional internal auditing, globally. (Advocacy 3 ) Goal D: The IIA will have a global operating model in place where all affiliated institutes are aligned on core principles. (Governance) Goal E: IIA Global operations will be self-sufficient financially with adequate reserves to carry out its core purpose and strategic direction. (Financial) Så våra mål handlar alltså om att utveckla och marknadsföra yrket samt leverera medlemsnytta inom ramen för ett stabilt ekonomiskt IIA med institut som alla drar i samma riktning. Inriktning av verksamheten 2013 Med utgångspunkt från riskanalys och våra styrkor och möjligheter är nedanstående viktigast inför 2013/2014. Fortsatt utveckling av vårt kursprogram i nära dialog med våra medlemmar och samarbeten. Vi har ett uppskattat program för kurser & seminarier och kan bli bättre när det gäller att tillgodose våra mer erfarna medlemmars behov. För att lyckas med det kommer vi att söka en närmare dialog med våra medlemmar och samarbeten för de kurser vi inte själva har resurser att utveckla och genomföra. Anpassningar av vårt kompetensutvecklingsprogram krävs även för att adressera det förväntningsgap som internationella enkäter år ut och år in 2 Aristoteles f Kr. 3 Vår marknadsföring utgår från att vi försöker utveckla långsiktiga kontaktnät, baserade på ömsesidigt förtroende, med viktiga beslutsfattare och kunder och träffa dem då och då och tala väl om internrevision. Detta baseras på en och samma grundläggande beskrivning av internrevisionens kärna, som sedan inom de ramar som anges av god internrevisionssed anpassas till den individuelle kundens behov, och även mognad när det gäller förståelse för ägarstyrning och internrevisionens roll i sammanhanget. Det är det som kallas Advocacy. Sidan 2 av 11

3 sedan länge pekar på, mellan våra kunder i styrelser och organisationsledningar och internrevisorer vad avser värdet på våra tjänster. Behovet av större flexibilitet vad avser internrevisionens utbud av tjänster, och behov av anpassning av vår kompetensutveckling innebär möjligheter för oss som branschorganisation. Vi kommer att ta utmaningen, som samtidigt är en möjlighet, att inte stagnera, att bättre kundanpassa vårt program för konferens, kurser & seminarier det räcker inte längre att bara utgå från IPPF. Utveckling av vårt kursprogram är en satsning över flera år som är nödvändig för att uppdatera kurs- och lärarmaterialet och successivt introducera nya lärare. Våra mer erfarna medlemmar har varierande behov och det innebär att vi har vissa svårigheter att fylla kurserna. Vi har dock en dialog med i första hand IIA Norway och även övriga nordiska och baltiska länder om det skulle kunna vara möjligt att erbjuda kurser tillsammans, vilket skulle förbättra förutsättningarna att genomföra dessa kurser. Vi har i likhet med många andra institut inte riktigt resurser att genomföra marknadsföring av internrevision (Advocacy) på det sätt vi skulle önska. Å andra sidan kan man argumentera att om vi är framgångsrika med vår kurs & seminarieverksamhet så kan våra revisionsinsatser bli viktiga bidrag till Advocacy. Vi kommer även att få draghjälp av den internationella utvecklingen. Mycket av utvecklingen kommer att bäras av utländska styrelseledamöter i svenska bolag. Vi kommer att se till att utnyttja vårt goda internationella anseende och kontakter för att hitta talare till konferenser, kurser och seminarier. Marknadsföring 4. Vi arbetar oförtrutet vidare med att bli synligare, både internt inom föreningen gentemot medlemmarna och externt mot viktiga beslutsfattare och intressenter. Främjande av internrevision i Sverige, det är en av våra allra viktigaste uppgifter och vi kommer att arbeta vidare på en lagom nivå, som är realistisk givet de resurser som står till förfogande. Vi har påbörjat och planerar att utveckla en löpande kontakt med rekryterare för ömsesidig nytta. Vi kan utveckla deras förståelse för vad internrevisionens värde är, och de kan ge oss feed-back på vad deras uppdragsgivare uttrycker avseende förväntningar på internrevisionen. 4 Advocacy i IIA-terminologi. Sidan 3 av 11

4 Samarbete med andra IIA institut och även med närliggande branschorganisationer för riskhanterare, internkontroll, IS/IT- säkerhet, externrevisorer och andra organisationer som till exempel Ekonomistyrningsverket. Vi är potentiellt utsatta för konkurrens och i det sammanhanget är det viktigt att vi tydligt marknadsför vår särart, hur internrevisionen tillhör sin organisation och bidrar med värde till styrelse och organisationsledning, baserat på en djup kunskap om verksamheten. Vi är ett relativt litet institut inom IIA och har mycket att vinna på samarbete med andra IIA institut, i första hand inom Norden & Baltikum, men även med till exempel Storbritannien när det gäller kurser & seminarier. Andra yrken som riskhanterare, internkontroll, IS/IT-säkerhet, externrevisorer har också viktiga roller inom ägarstyrningen och vi bör inte se dem i första hand som konkurrenter, utan som partners som tillsammans med oss bidrar till en bättre ägarstyrning i våra organisationer. Vi kommer att underhålla och utveckla det goda samarbete vi redan har med dessa organisationer. Det är en väg för utveckling av IIA Swedens varumärke, och vårt långsiktiga, hållbara arbete för internrevisionen som en av fyra jämbördiga spelare inom ägarstyrningen. Vi planerar att fortsätta våra samarbeten med Far, ISACA, Swerma, Ekonomistyrningsverket (ESV) och projekthanterarna i Svenskt Projektforum/IPMA (SPF). Vi planerar även att utveckla vårt samarbete med Riksrevisionen Samarbete med FAR avser i första hand utbildningsområdet och kursen i Intern Styrning och Kontroll, som riktar sig mot en litet bredare krets och därmed skapar förutsättningar för Advocacy. Vi planerar i år att utveckla en engelsk version och erbjuda den på den nordiska & baltiska marknaden. Vi fortsätter också dialogen med Far på styrelseordförande och generalsekreterarnivå och är även intresserade av samarbete på andra områden där nyttan med god marginal överstiger kostnaden för insatta resurser (tid och pengar) under förutsättning att vi har resurser att engagera oss i samarbetet på ett jämbördigt sätt. Samarbetet med ISACA och Swerma handlar i första hand om gemensamma seminarier, och särskilt när det gäller Swerma har vi sedan länge ett mycket gott, nära och förtroendefullt samarbete bland annat med seminarier som utgår från material framtaget av våra europeiska organisationer ECIIA och Ferma. ESV ansvarar för samordning i syfte att utveckla internrevisionen i statens kvalitet, och vi har därmed en gemensam målsättning och goda skäl att hålla en fortsatt god löpande kontakt. Sidan 4 av 11

5 Mot bakgrund av hur projektverksamhet växer i våra medlemsföretag har vi under 2012 utvecklat och levererat seminarier i samarbete med projekthanterarna inom Svenskt Projektforum/IPMA (SPF), ett samarbete som vi planerar att fortsätta. Vi samarbetar med FAR, men har inte hittills haft ett motsvarande samarbete med externrevisionen inom staten, Riksrevisionen, trots att en tredjedel av våra medlemmar kommer från statlig sektor. Därför har vi tagit kontakt även med Riksrevisionen. När det gäller samarbeten, till exempel med FAR så är vi starkare och får mer genomslag på marknaden som fristående organisationer som har ett nära, gott och förtroendefullt samarbete. IIA har en stor, stark och mogen global organisation som vi kan vara stolta över i samarbetet med andra professionella organisationer. Det är dags för översyn av hemsidan igen. Den nya hemsidan har varit en verklig hit med mycket stor tillväxt i annonsering som ett resultat. Den är föremål för löpande varaktig förbättring, men vi märker dock att det redan nu har blivit dags för en översyn med förbättring av layout, möjligheter att hitta lätt och söka i medlemsregistret. Vi bevakar noga och deltar i utvecklingen på certifieringsområdet. Stora förändringar kommer att genomföras på certifieringsområdet under 2013 och mycket talar för att vår roll som lokalt institut förskjuts från egen administration till att marknadsföra vikten av den globala certifieringen som koncept. Vi medverkar i diskussioner om utvecklingen på kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsområdet inom IIA. Vårt yrke rör sig framåt mot third line of defense och kraven på att vi skall leverera värde ökar. I det sammanhanget är kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingstjänster viktiga och vi överväger vad vår roll bör vara. Det är viktigt att vi har realistiska förväntningar på våra ideella och betalda krafter. Vi är i grunden ett småföretag som förfogar över drygt 3 manår betalda krafter, inkluderande lärarna, och ytterligare kanske ett manår ideell tid. Vi har en omsättning på drygt 7 miljoner kronor. Vi har ett väl fungerande och mycket uppskattat kansli. I takt med att verksamheten förändras så förändras också behoven och vi kommer att anpassa oss till det. Det skall vara roligt, intressant och givande att arbeta i föreningen. Det är viktigt för ett gott resultat och för att vi skall lyckas hitta nya personer som vill engagera sig i ideellt och betalt arbete. IIA Sweden är exceptionellt väl förankrat inom IIA och har goda förutsättningar att både följa och påverka vårt globala instituts utveckling. Sidan 5 av 11

6 Vi kommer att bidra till att andan inom den lokala och globala organisationen fortsätter att utvecklas mot att positivt och konstruktivt, i harmoni, söka gemensamma kraftfulla globala consensuslösningar. Budget för 2013 Budget för 2013 är baserad på en verksamhet med ungefär samma omfattning som 2012 med en fortsatt tillväxt av den betalda delen av arbetet. Det är glädjande lätt att hitta idé och rådgivare bland de ideella krafterna, och när det gäller att faktiskt utfört arbete i vår tjänstefabrik går vi nu igenom en naturlig utveckling från IRF 1.0 till IRF 2.0, som även andra IIA-institut går eller gått igenom där ideellt utfört arbete inte längre är basen för vår verksamhet på samma vis. Det ideella arbetet i nätverk, kommittéer och arbetsgrupper blir allt mer ett stöd åt kansliet, till exempel råd vid behov om t ex intressanta ämnen för nätverksmöten, kurser & seminarier och bra talare. Visst utförande faktiskt arbete återstår naturligtvis, till exempel när det gäller att ta fram kursprogram, innehåll till nyhetsbrev eller skriva remissvar. Vi måste inrikta oss på en finansiering som möjliggör en hållbar tillväxt av kansliresurserna i linje med ovanstående utveckling. Lokalt har vi gradvis över de senaste åren lyckats bygga upp en stabilare soliditet och bör kunna fortsätta på den inslagna vägen under 2013 och framöver i enlighet med vår målsättning att utveckla soliditeten. Vad beträffar globala IIA däremot så är soliditeten svag och det pågår diskussioner om finansieringen när nu Nordamerika, helt naturligt, förväntar sig att övriga institut som numera utgör mer än 50 % av medlemsbasen skall börja betala sin andel. Vi inser vikten av en stark global organisation och är positiva till att bidra till finansieringen av en stark kärnverksamhet vid Global IIA Head Quarters. Samtidigt medverkar vi i diskussionerna om en väl avvägd fördelning av våra tjänster till medlemmarna på global, regional och lokal nivå. Bakgrund och historia IIA Sweden är en av IIA:s allra äldsta affiliates, den tredje, och bildades ursprungligen tillsammans med IIA Denmark och IIA Norway På vår hemsida under Om Oss kan du läsa mer om föreningens historia. Sidan 6 av 11

7 Bolagets verksamhet har utvecklats snabbt de senaste åren. Nettoomsättning ISAB (TSEK) Den starka ökningen av omsättningen kommer i huvudsak från den årliga konferensen, Internrevisionsdagarna, och kursverksamheten har vi även sett en glädjande ökning av annons- och certifieringsintäkterna. IRF & ISAB eget kapital (TSEK) Vår finansiella plattform har under många år varit otillräcklig i det att vi varje år för vår överlevnad har varit helt avhängiga av en framgångsrik konferens. Vi har under lagt rejäla grundstenar till soliditeten, men en framgångsrik årlig konferens är fortfarande mycket viktig för att vi skall kunna klara av att genomföra verksamhetsplanen. För att kunna hålla verksamheten uppe i mindre goda tider än i dag, och för att våga ta nödvändiga risker på väg mot våra övergripande mål, är det angeläget att vi ytterligare förbättrar vår likviditet och soliditet. Sidan 7 av 11

8 Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom Vid genomläsning av vår ekonomiska redovisning är det viktigt att hålla i minnet att vi inte som ett vanligt företag bedriver verksamhet för att tjäna pengar för att höja värdet för aktieägarna. I vårt fall är det snarare tvärtom, vi tjänar pengar och gör av med dem i en verksamhet som är värdeskapande för medlemmarna. Företag Bedriver verksamhet för pengar till ägarna Ideell organisation Tjänar pengar för verksamhet för medlemsnytta Vi har lyckats förstärka likviditet och soliditet för fortsatt oberoende och hållbar verksamhet, och arbetar vidare med detta mot en finansiell bas som gör det möjligt för oss att med större kraft kunna utveckla professionen och skapa medlemsnytta. Vår verksamhet Strategi och fokusområden Verksamhetsplanen utgår från IIA:s strategi som vi enligt det Institute Agreement vi undertecknat har att följa. IIA:s strategi är avstämd mot vår egen lokala, som löpande utvecklats baserat på en mycket genomarbetad lokal SWOT-analys. Slutsatsen var att vår egen strategi stämde mycket väl överens med IIA:s. Vid IIA Global Council i februari 2012 presenterades vår globala strategi som du kan läsa om på vår hemsida om du är inloggad. Under IIA Mid-Year Meetings diskuterade styrelsen strategin och lade fram en reviderad version till Global Council för diskussioner i Peru den februari För våra fokusområden redogörs ovan under Inriktning av verksamheten Sidan 8 av 11

9 Basverksamhet Våra tjänster är utvecklade av internrevisorer för internrevisorer. Kompetensutveckling o Internrevisionsdagarna 2013 o Kurser och seminarier o Certifiering Kvalitetsutvecklingstjänster har vi för närvarande inte men följer utvecklingen Internationella kontakter Medlemsutveckling Yrkesfrågor, bland annat remissvar Akademiskt, bland annat SUMA Kompetensutveckling o Kurser & seminarier o Nätverk (Offentligt, Universitet, Privat (vilande), Bank, Försäkring, Konsulter, IT, Risk (ännu ej etablerat), ADR) Kommunikation o Hemsida o Nyhetsbrev o Hard copy information från hemsidan vid behov o Internal Auditor till alla medlemmar För en mer detaljerad beskrivning av föreningens aktiviteter hänvisas till hemsidan. Vår organisation IIA är en stor global professionell organisation med över medlemmar i mer än 190 länder. I Sverige är vi en ganska liten förening med 648 (643) medlemmar. Vi ökade således med en procent under 2012 och i genomsnitt 2 % under Läs mer på hemsidorna för IIA Sweden och IIA Global. IIA Swedens organisation Internrevisorerna leds av en styrelse som till sitt förfogande har ett kansli under ledning av en generalsekreterare, tillika VD i servicebolaget. Styrelsen har också utsett tre kommittéer. Dessa har till uppdrag att arbeta med föreningens fokusområden medlemsnytta, kompetensutveckling samt kommunikation och har starka och viktiga kopplingar till kansliverksamheten. Övriga aktiviteter i föreningen organiseras i olika grupper, projekt och nätverk. Gemensamt för dessa övriga aktiviteter är att de är medlemsdrivna forum som är beroende av engagemang och intresseinriktning inom medlemskåren. Sidan 9 av 11

10 Internrevisorernas styrelse styr alla grupperingar inom föreningen genom så kallade nyttobrev och tillsätter enligt stadgarna ordförande/ansvarig samt fastställer medlemmar i de olika grupperingarna som i den löpande verksamheten sorterar under generalsekreteraren. Nyckelpersoner i vår verksamhet är våra medlemmar! Vi är en ideell förening med mottot framsteg genom dialog och samverkan och vår framgång i Sverige och internationellt bygger på aktivt engagemang från våra medlemmar. Styrelsen, kommittéerna, arbetsgrupper, nätverken, generalsekreteraren och hans kansli stöder den ideella verksamheten. Kontakta oss om du vill engagera dig i det ideella arbetet! För kontaktuppgifter, se hemsidan. Marknad och marknadsföring Vår marknad är i huvudsak vår medlemskår som består av 648 (643) medlemmar, och i viss utsträckning når vi även andra professioner via Intern Styrning och Kontrollkursen i samarbete med FAR som därigenom utöver det ekonomiska resultatet och utbildningseffekten för våra medlemmar, även får en marknadsföringseffekt av vårt yrke. Vi undersöker även möjligheterna att utvidga vår marknad för kurser via ett samarbete med andra IIA-institut inom Norden & Baltikum. Marknadsföring av IIA Swedens tjänster görs i första hand via vår hemsida och vårt nyhetsbrev. Marknadsföring av internrevision kallar vi med en IIA-term för Advocacy. Kansliet Som stöd för den kommersiella och ideella verksamheten finns ett kansli med en Generalsekreterare, tillika VD i servicebolaget, och personal som arbetar med administration (medlemmar, utbildning, certifiering, kommunikation via hemsida och nyhetsbrev och allmänt kansli). Ekonomi Vi hänvisar till bilaga Budget. Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot Vi har till IIA Global kommunicerat att vi delar IIA Globals syn på strategin och att vi ser att för att genomföra den på ett effektivt sätt, så behöver IIA:s globala organisation och governance förbättras. Vi säger också att vi delar uppfattningen om att internrevision bör vara en av fyra huvudspelare runt ägarstyrningsbordet, men att det inte är helt okontroversiellt med tanke på vad vi idag är rekryterade till och hur förväntningarna på oss i allmänhet ser ut. Vi måste också vara vaksamma på vad som händer med den mer traditionella internrevisorsrollen när vi rör oss mot att leverera tjänster med Sidan 10 av 11

11 högre värde, och bevaka våra relationer till personer som arbetar med Governance Risk & Control (GRC), riskhantering, intern kontroll, compliance och andra närliggande yrken. Mer om detta på vår hemsida. Internationella enkäter indikerar att det finns ett förväntningsgap mellan våra kunder i styrelser och organisationsledningar och internrevisorer vad avser värdet på våra tjänster. Stockholm den 15 mars 2013 För styrelsen Klas Schöldström GS/VD Bilagor 1. Budget Sidan 11 av 11

Verksamhetsplan 2007 för

Verksamhetsplan 2007 för The Institute of Internal Auditors - Sweden, Internrevisorerna Internrevisorernas Service Aktiebolag, ISAB 2007 för Internrevisorerna Internrevisorerna 28 februari 2007 Antal sidor: 7 2007.doc Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET 2008-09-29 1 Innehåll Förord 3 1. Uppdrag 4 2. Organisation. 5 2.1 Kursverksamhet... 5 2.2 Seminarieverksamhet.... 6 2.3 Certifieringsverksamhet.. 6

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Professionalisering IIA identitet förstärkt Medlemsnytta Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm Telefon: 08 586 10766 Fax: 08 660 65 89 Organisationsnr: 556112-2242 E-mail: info@internrevisorerna.se

Läs mer

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu!

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu! theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:1 Internrevisionsdagarna 2010: Konstnären Mikael Renberg på scen. Nu är det dags för för anmälan till Internrevisionsdagarna 2011. Internrevisionsdagarna

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING

VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING Verksamhetsplanen beslutades av styrelsen i SGA den 11 januari 2017 och gäller under förutsättning att den godkänns på SGA:s ordinarie årsstämma den 15 mars 2016. Verksamhetsplanen

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra.

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2012:2 Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. IIA Swedens årsmöte 2012: Jubileumsår med framgångar, nyval, nytt

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem

Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem 2014-03-06 - Styrelsen Innehållsförteckning Inledning... 3 Medlemsnyttan i fokus... 3 Opinion... 4 Stöd... 5 Service... 5 Tjänster... 5 Kommunikation...

Läs mer

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen?

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen? theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:6 SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» VAD FÅR EN ORDFÖRANDE skriva krönikor om? Allt? Finns det tabubelagda områden även för internrevisorer? Vilka

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan VERKSAMHETSPLAN 2015 Budget och verksamhetsplan Diversity Charter Sweden 2014 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund... 2 Historik... 2 Vision och långsiktiga mål... 2 Nationella förutsättningar... 1 Syn på mångfald...

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar.

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar. Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 120308, 7d Rapport DATUM: 2012-03-01 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: Patrick Bailey

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv.

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Förord Att vara ung och påverka handlar inte nödvändigtvis om att göra revolution utan om att vi som unga uttrycker vår åsikt, är delaktiga i

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Granskningsredogörelse Strategisk styrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter.

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter. Svenska Uppfinnareföreningen Styrelsen april 2014/ kjell Motioner till årsmötet 2014. Styrelsens behandling av inkomna motioner 1) Motion Kenneth Palmestål. (sammanfattning) Information om hur man gör:

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Ung Företagsamhet i ett nationellt och internationellt perspektiv -Tällberg 26 augusti 2015, Jonas Hehrne

Ung Företagsamhet i ett nationellt och internationellt perspektiv -Tällberg 26 augusti 2015, Jonas Hehrne Ung Företagsamhet i ett nationellt och internationellt perspektiv -Tällberg 26 augusti 2015, Jonas Hehrne REKORDANTAL UF-FÖRETAGARE LÄSÅR 2014/15 Grunden för verksamheten Verksamhetsidé: Ung Företagsamhet

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer