Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser Certifiering Internationell utblick med bland annat ett personligt exemplar av tidningen Internal Auditor Vår svenska hemsida och IIA:s globala. Inledning Denna verksamhetsplan utgår från målen med vår verksamhet, uttryckta i IIA:s strategi och en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den är avsedd att förklara hur vi vill att verksamheten skall inriktas under 2013, inom de ramar som ges av vårt Institute Agreement med the Institute of Internal Auditors (IIA) och IIA:s strategiska plan. Långsiktiga mål och strategier Det grundläggande syftet med IIA:s verksamhet, själva existensberättigandet för vår organisation på litet längre sikt, är att föra vårt yrke framåt, och det värde det levererar i hela världen. Just det faktum att IIA är en sant global organisation är av mycket stor betydelse, kanske särskilt i relation till andra professioner inom ägarstyrningsområdet som inte har motsvarande stöd. Vårt stora djärva mål1 är att internrevisorer skall vara allmänt erkända som oersättliga för effektiv ägarstyrning, riskhantering och kontroll. Att en organisation som funnits i över 70 år har detta som sitt stora djärva mål på års sikt känns litet märkligt. Borde vi inte vara där sedan länge? Det är nog viktigt att vi tydligare betonar att vi som internrevisorer hör till vår organisation, och att vi har en kund, styrelse/vd som skall uppleva att vi tillför värde. 1 Big Audacious Goal (BAG) enligt IIA:s globala strategi.

2 Själen tänker aldrig utan mental bild 2, och vår bild är att internrevisorer är allmänt erkända som oersättliga för effektiv ägarstyrning, riskhantering och kontroll. Det är det vi jobbar mot. IIA:s strategiska mål är kortfattat Goal A: The IIA will be the driving force for the development of high-performing internal audit professionals, indispensible to their organization. (Professionalism) Goal B: The IIA will deliver the value that compels current, future, and former internal auditors to be members. (Membership/Value Proposition) Goal C: The IIA will have positively raised the profile of, and demand for, professional internal auditing, globally. (Advocacy 3 ) Goal D: The IIA will have a global operating model in place where all affiliated institutes are aligned on core principles. (Governance) Goal E: IIA Global operations will be self-sufficient financially with adequate reserves to carry out its core purpose and strategic direction. (Financial) Så våra mål handlar alltså om att utveckla och marknadsföra yrket samt leverera medlemsnytta inom ramen för ett stabilt ekonomiskt IIA med institut som alla drar i samma riktning. Inriktning av verksamheten 2013 Med utgångspunkt från riskanalys och våra styrkor och möjligheter är nedanstående viktigast inför 2013/2014. Fortsatt utveckling av vårt kursprogram i nära dialog med våra medlemmar och samarbeten. Vi har ett uppskattat program för kurser & seminarier och kan bli bättre när det gäller att tillgodose våra mer erfarna medlemmars behov. För att lyckas med det kommer vi att söka en närmare dialog med våra medlemmar och samarbeten för de kurser vi inte själva har resurser att utveckla och genomföra. Anpassningar av vårt kompetensutvecklingsprogram krävs även för att adressera det förväntningsgap som internationella enkäter år ut och år in 2 Aristoteles f Kr. 3 Vår marknadsföring utgår från att vi försöker utveckla långsiktiga kontaktnät, baserade på ömsesidigt förtroende, med viktiga beslutsfattare och kunder och träffa dem då och då och tala väl om internrevision. Detta baseras på en och samma grundläggande beskrivning av internrevisionens kärna, som sedan inom de ramar som anges av god internrevisionssed anpassas till den individuelle kundens behov, och även mognad när det gäller förståelse för ägarstyrning och internrevisionens roll i sammanhanget. Det är det som kallas Advocacy. Sidan 2 av 11

3 sedan länge pekar på, mellan våra kunder i styrelser och organisationsledningar och internrevisorer vad avser värdet på våra tjänster. Behovet av större flexibilitet vad avser internrevisionens utbud av tjänster, och behov av anpassning av vår kompetensutveckling innebär möjligheter för oss som branschorganisation. Vi kommer att ta utmaningen, som samtidigt är en möjlighet, att inte stagnera, att bättre kundanpassa vårt program för konferens, kurser & seminarier det räcker inte längre att bara utgå från IPPF. Utveckling av vårt kursprogram är en satsning över flera år som är nödvändig för att uppdatera kurs- och lärarmaterialet och successivt introducera nya lärare. Våra mer erfarna medlemmar har varierande behov och det innebär att vi har vissa svårigheter att fylla kurserna. Vi har dock en dialog med i första hand IIA Norway och även övriga nordiska och baltiska länder om det skulle kunna vara möjligt att erbjuda kurser tillsammans, vilket skulle förbättra förutsättningarna att genomföra dessa kurser. Vi har i likhet med många andra institut inte riktigt resurser att genomföra marknadsföring av internrevision (Advocacy) på det sätt vi skulle önska. Å andra sidan kan man argumentera att om vi är framgångsrika med vår kurs & seminarieverksamhet så kan våra revisionsinsatser bli viktiga bidrag till Advocacy. Vi kommer även att få draghjälp av den internationella utvecklingen. Mycket av utvecklingen kommer att bäras av utländska styrelseledamöter i svenska bolag. Vi kommer att se till att utnyttja vårt goda internationella anseende och kontakter för att hitta talare till konferenser, kurser och seminarier. Marknadsföring 4. Vi arbetar oförtrutet vidare med att bli synligare, både internt inom föreningen gentemot medlemmarna och externt mot viktiga beslutsfattare och intressenter. Främjande av internrevision i Sverige, det är en av våra allra viktigaste uppgifter och vi kommer att arbeta vidare på en lagom nivå, som är realistisk givet de resurser som står till förfogande. Vi har påbörjat och planerar att utveckla en löpande kontakt med rekryterare för ömsesidig nytta. Vi kan utveckla deras förståelse för vad internrevisionens värde är, och de kan ge oss feed-back på vad deras uppdragsgivare uttrycker avseende förväntningar på internrevisionen. 4 Advocacy i IIA-terminologi. Sidan 3 av 11

4 Samarbete med andra IIA institut och även med närliggande branschorganisationer för riskhanterare, internkontroll, IS/IT- säkerhet, externrevisorer och andra organisationer som till exempel Ekonomistyrningsverket. Vi är potentiellt utsatta för konkurrens och i det sammanhanget är det viktigt att vi tydligt marknadsför vår särart, hur internrevisionen tillhör sin organisation och bidrar med värde till styrelse och organisationsledning, baserat på en djup kunskap om verksamheten. Vi är ett relativt litet institut inom IIA och har mycket att vinna på samarbete med andra IIA institut, i första hand inom Norden & Baltikum, men även med till exempel Storbritannien när det gäller kurser & seminarier. Andra yrken som riskhanterare, internkontroll, IS/IT-säkerhet, externrevisorer har också viktiga roller inom ägarstyrningen och vi bör inte se dem i första hand som konkurrenter, utan som partners som tillsammans med oss bidrar till en bättre ägarstyrning i våra organisationer. Vi kommer att underhålla och utveckla det goda samarbete vi redan har med dessa organisationer. Det är en väg för utveckling av IIA Swedens varumärke, och vårt långsiktiga, hållbara arbete för internrevisionen som en av fyra jämbördiga spelare inom ägarstyrningen. Vi planerar att fortsätta våra samarbeten med Far, ISACA, Swerma, Ekonomistyrningsverket (ESV) och projekthanterarna i Svenskt Projektforum/IPMA (SPF). Vi planerar även att utveckla vårt samarbete med Riksrevisionen Samarbete med FAR avser i första hand utbildningsområdet och kursen i Intern Styrning och Kontroll, som riktar sig mot en litet bredare krets och därmed skapar förutsättningar för Advocacy. Vi planerar i år att utveckla en engelsk version och erbjuda den på den nordiska & baltiska marknaden. Vi fortsätter också dialogen med Far på styrelseordförande och generalsekreterarnivå och är även intresserade av samarbete på andra områden där nyttan med god marginal överstiger kostnaden för insatta resurser (tid och pengar) under förutsättning att vi har resurser att engagera oss i samarbetet på ett jämbördigt sätt. Samarbetet med ISACA och Swerma handlar i första hand om gemensamma seminarier, och särskilt när det gäller Swerma har vi sedan länge ett mycket gott, nära och förtroendefullt samarbete bland annat med seminarier som utgår från material framtaget av våra europeiska organisationer ECIIA och Ferma. ESV ansvarar för samordning i syfte att utveckla internrevisionen i statens kvalitet, och vi har därmed en gemensam målsättning och goda skäl att hålla en fortsatt god löpande kontakt. Sidan 4 av 11

5 Mot bakgrund av hur projektverksamhet växer i våra medlemsföretag har vi under 2012 utvecklat och levererat seminarier i samarbete med projekthanterarna inom Svenskt Projektforum/IPMA (SPF), ett samarbete som vi planerar att fortsätta. Vi samarbetar med FAR, men har inte hittills haft ett motsvarande samarbete med externrevisionen inom staten, Riksrevisionen, trots att en tredjedel av våra medlemmar kommer från statlig sektor. Därför har vi tagit kontakt även med Riksrevisionen. När det gäller samarbeten, till exempel med FAR så är vi starkare och får mer genomslag på marknaden som fristående organisationer som har ett nära, gott och förtroendefullt samarbete. IIA har en stor, stark och mogen global organisation som vi kan vara stolta över i samarbetet med andra professionella organisationer. Det är dags för översyn av hemsidan igen. Den nya hemsidan har varit en verklig hit med mycket stor tillväxt i annonsering som ett resultat. Den är föremål för löpande varaktig förbättring, men vi märker dock att det redan nu har blivit dags för en översyn med förbättring av layout, möjligheter att hitta lätt och söka i medlemsregistret. Vi bevakar noga och deltar i utvecklingen på certifieringsområdet. Stora förändringar kommer att genomföras på certifieringsområdet under 2013 och mycket talar för att vår roll som lokalt institut förskjuts från egen administration till att marknadsföra vikten av den globala certifieringen som koncept. Vi medverkar i diskussioner om utvecklingen på kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsområdet inom IIA. Vårt yrke rör sig framåt mot third line of defense och kraven på att vi skall leverera värde ökar. I det sammanhanget är kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingstjänster viktiga och vi överväger vad vår roll bör vara. Det är viktigt att vi har realistiska förväntningar på våra ideella och betalda krafter. Vi är i grunden ett småföretag som förfogar över drygt 3 manår betalda krafter, inkluderande lärarna, och ytterligare kanske ett manår ideell tid. Vi har en omsättning på drygt 7 miljoner kronor. Vi har ett väl fungerande och mycket uppskattat kansli. I takt med att verksamheten förändras så förändras också behoven och vi kommer att anpassa oss till det. Det skall vara roligt, intressant och givande att arbeta i föreningen. Det är viktigt för ett gott resultat och för att vi skall lyckas hitta nya personer som vill engagera sig i ideellt och betalt arbete. IIA Sweden är exceptionellt väl förankrat inom IIA och har goda förutsättningar att både följa och påverka vårt globala instituts utveckling. Sidan 5 av 11

6 Vi kommer att bidra till att andan inom den lokala och globala organisationen fortsätter att utvecklas mot att positivt och konstruktivt, i harmoni, söka gemensamma kraftfulla globala consensuslösningar. Budget för 2013 Budget för 2013 är baserad på en verksamhet med ungefär samma omfattning som 2012 med en fortsatt tillväxt av den betalda delen av arbetet. Det är glädjande lätt att hitta idé och rådgivare bland de ideella krafterna, och när det gäller att faktiskt utfört arbete i vår tjänstefabrik går vi nu igenom en naturlig utveckling från IRF 1.0 till IRF 2.0, som även andra IIA-institut går eller gått igenom där ideellt utfört arbete inte längre är basen för vår verksamhet på samma vis. Det ideella arbetet i nätverk, kommittéer och arbetsgrupper blir allt mer ett stöd åt kansliet, till exempel råd vid behov om t ex intressanta ämnen för nätverksmöten, kurser & seminarier och bra talare. Visst utförande faktiskt arbete återstår naturligtvis, till exempel när det gäller att ta fram kursprogram, innehåll till nyhetsbrev eller skriva remissvar. Vi måste inrikta oss på en finansiering som möjliggör en hållbar tillväxt av kansliresurserna i linje med ovanstående utveckling. Lokalt har vi gradvis över de senaste åren lyckats bygga upp en stabilare soliditet och bör kunna fortsätta på den inslagna vägen under 2013 och framöver i enlighet med vår målsättning att utveckla soliditeten. Vad beträffar globala IIA däremot så är soliditeten svag och det pågår diskussioner om finansieringen när nu Nordamerika, helt naturligt, förväntar sig att övriga institut som numera utgör mer än 50 % av medlemsbasen skall börja betala sin andel. Vi inser vikten av en stark global organisation och är positiva till att bidra till finansieringen av en stark kärnverksamhet vid Global IIA Head Quarters. Samtidigt medverkar vi i diskussionerna om en väl avvägd fördelning av våra tjänster till medlemmarna på global, regional och lokal nivå. Bakgrund och historia IIA Sweden är en av IIA:s allra äldsta affiliates, den tredje, och bildades ursprungligen tillsammans med IIA Denmark och IIA Norway På vår hemsida under Om Oss kan du läsa mer om föreningens historia. Sidan 6 av 11

7 Bolagets verksamhet har utvecklats snabbt de senaste åren. Nettoomsättning ISAB (TSEK) Den starka ökningen av omsättningen kommer i huvudsak från den årliga konferensen, Internrevisionsdagarna, och kursverksamheten har vi även sett en glädjande ökning av annons- och certifieringsintäkterna. IRF & ISAB eget kapital (TSEK) Vår finansiella plattform har under många år varit otillräcklig i det att vi varje år för vår överlevnad har varit helt avhängiga av en framgångsrik konferens. Vi har under lagt rejäla grundstenar till soliditeten, men en framgångsrik årlig konferens är fortfarande mycket viktig för att vi skall kunna klara av att genomföra verksamhetsplanen. För att kunna hålla verksamheten uppe i mindre goda tider än i dag, och för att våga ta nödvändiga risker på väg mot våra övergripande mål, är det angeläget att vi ytterligare förbättrar vår likviditet och soliditet. Sidan 7 av 11

8 Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom Vid genomläsning av vår ekonomiska redovisning är det viktigt att hålla i minnet att vi inte som ett vanligt företag bedriver verksamhet för att tjäna pengar för att höja värdet för aktieägarna. I vårt fall är det snarare tvärtom, vi tjänar pengar och gör av med dem i en verksamhet som är värdeskapande för medlemmarna. Företag Bedriver verksamhet för pengar till ägarna Ideell organisation Tjänar pengar för verksamhet för medlemsnytta Vi har lyckats förstärka likviditet och soliditet för fortsatt oberoende och hållbar verksamhet, och arbetar vidare med detta mot en finansiell bas som gör det möjligt för oss att med större kraft kunna utveckla professionen och skapa medlemsnytta. Vår verksamhet Strategi och fokusområden Verksamhetsplanen utgår från IIA:s strategi som vi enligt det Institute Agreement vi undertecknat har att följa. IIA:s strategi är avstämd mot vår egen lokala, som löpande utvecklats baserat på en mycket genomarbetad lokal SWOT-analys. Slutsatsen var att vår egen strategi stämde mycket väl överens med IIA:s. Vid IIA Global Council i februari 2012 presenterades vår globala strategi som du kan läsa om på vår hemsida om du är inloggad. Under IIA Mid-Year Meetings diskuterade styrelsen strategin och lade fram en reviderad version till Global Council för diskussioner i Peru den februari För våra fokusområden redogörs ovan under Inriktning av verksamheten Sidan 8 av 11

9 Basverksamhet Våra tjänster är utvecklade av internrevisorer för internrevisorer. Kompetensutveckling o Internrevisionsdagarna 2013 o Kurser och seminarier o Certifiering Kvalitetsutvecklingstjänster har vi för närvarande inte men följer utvecklingen Internationella kontakter Medlemsutveckling Yrkesfrågor, bland annat remissvar Akademiskt, bland annat SUMA Kompetensutveckling o Kurser & seminarier o Nätverk (Offentligt, Universitet, Privat (vilande), Bank, Försäkring, Konsulter, IT, Risk (ännu ej etablerat), ADR) Kommunikation o Hemsida o Nyhetsbrev o Hard copy information från hemsidan vid behov o Internal Auditor till alla medlemmar För en mer detaljerad beskrivning av föreningens aktiviteter hänvisas till hemsidan. Vår organisation IIA är en stor global professionell organisation med över medlemmar i mer än 190 länder. I Sverige är vi en ganska liten förening med 648 (643) medlemmar. Vi ökade således med en procent under 2012 och i genomsnitt 2 % under Läs mer på hemsidorna för IIA Sweden och IIA Global. IIA Swedens organisation Internrevisorerna leds av en styrelse som till sitt förfogande har ett kansli under ledning av en generalsekreterare, tillika VD i servicebolaget. Styrelsen har också utsett tre kommittéer. Dessa har till uppdrag att arbeta med föreningens fokusområden medlemsnytta, kompetensutveckling samt kommunikation och har starka och viktiga kopplingar till kansliverksamheten. Övriga aktiviteter i föreningen organiseras i olika grupper, projekt och nätverk. Gemensamt för dessa övriga aktiviteter är att de är medlemsdrivna forum som är beroende av engagemang och intresseinriktning inom medlemskåren. Sidan 9 av 11

10 Internrevisorernas styrelse styr alla grupperingar inom föreningen genom så kallade nyttobrev och tillsätter enligt stadgarna ordförande/ansvarig samt fastställer medlemmar i de olika grupperingarna som i den löpande verksamheten sorterar under generalsekreteraren. Nyckelpersoner i vår verksamhet är våra medlemmar! Vi är en ideell förening med mottot framsteg genom dialog och samverkan och vår framgång i Sverige och internationellt bygger på aktivt engagemang från våra medlemmar. Styrelsen, kommittéerna, arbetsgrupper, nätverken, generalsekreteraren och hans kansli stöder den ideella verksamheten. Kontakta oss om du vill engagera dig i det ideella arbetet! För kontaktuppgifter, se hemsidan. Marknad och marknadsföring Vår marknad är i huvudsak vår medlemskår som består av 648 (643) medlemmar, och i viss utsträckning når vi även andra professioner via Intern Styrning och Kontrollkursen i samarbete med FAR som därigenom utöver det ekonomiska resultatet och utbildningseffekten för våra medlemmar, även får en marknadsföringseffekt av vårt yrke. Vi undersöker även möjligheterna att utvidga vår marknad för kurser via ett samarbete med andra IIA-institut inom Norden & Baltikum. Marknadsföring av IIA Swedens tjänster görs i första hand via vår hemsida och vårt nyhetsbrev. Marknadsföring av internrevision kallar vi med en IIA-term för Advocacy. Kansliet Som stöd för den kommersiella och ideella verksamheten finns ett kansli med en Generalsekreterare, tillika VD i servicebolaget, och personal som arbetar med administration (medlemmar, utbildning, certifiering, kommunikation via hemsida och nyhetsbrev och allmänt kansli). Ekonomi Vi hänvisar till bilaga Budget. Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot Vi har till IIA Global kommunicerat att vi delar IIA Globals syn på strategin och att vi ser att för att genomföra den på ett effektivt sätt, så behöver IIA:s globala organisation och governance förbättras. Vi säger också att vi delar uppfattningen om att internrevision bör vara en av fyra huvudspelare runt ägarstyrningsbordet, men att det inte är helt okontroversiellt med tanke på vad vi idag är rekryterade till och hur förväntningarna på oss i allmänhet ser ut. Vi måste också vara vaksamma på vad som händer med den mer traditionella internrevisorsrollen när vi rör oss mot att leverera tjänster med Sidan 10 av 11

11 högre värde, och bevaka våra relationer till personer som arbetar med Governance Risk & Control (GRC), riskhantering, intern kontroll, compliance och andra närliggande yrken. Mer om detta på vår hemsida. Internationella enkäter indikerar att det finns ett förväntningsgap mellan våra kunder i styrelser och organisationsledningar och internrevisorer vad avser värdet på våra tjänster. Stockholm den 15 mars 2013 För styrelsen Klas Schöldström GS/VD Bilagor 1. Budget Sidan 11 av 11

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen?

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen? theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:6 SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» VAD FÅR EN ORDFÖRANDE skriva krönikor om? Allt? Finns det tabubelagda områden även för internrevisorer? Vilka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Professionalisering IIA identitet förstärkt Medlemsnytta Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm Telefon: 08 586 10766 Fax: 08 660 65 89 Organisationsnr: 556112-2242 E-mail: info@internrevisorerna.se

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar.

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar. Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 120308, 7d Rapport DATUM: 2012-03-01 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: Patrick Bailey

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:3 Internrevisionsdagarna 2011: Glöm inte bort att anmäla dig nu! Pris exkl moms: 13 500 kronor för medlem, 17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

theiia.se den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.»

theiia.se den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.» theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»I år försökte jag och familjen med den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.» ÄNTLIGEN!

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

theiia.se Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken IPPF Välkomna! Nya medlemmar Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1

theiia.se Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken IPPF Välkomna! Nya medlemmar Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1 theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1 Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken Varför har Handelsbanken valt att certifiera sin personal? Vi tittade på kraven listade i IPPF:en, de internationella

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013

Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013 FRII:s Kvalitetskod Appendix till Friends årsrapport effektrapport och årsredovisning 2013 Stiftelsen Friends arbetar för ett samhälle där barn och unga kan växa upp i trygghet och jämlikhet. En viktig

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken Till Direktionen för Riksbanken Rapport Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken PwC 1 Bakgrund och syfte Internrevisionen vid Riksbanken ska granska och bedöma intern styrning och kontroll

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Chef till internrevision

Chef till internrevision Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till internrevision till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Det övergripande målet med samverkan mellan de aktiviteter som genomförs inom ramen för den interna revisionen och den externa revisionen är att på

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB

Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB Trender inom internrevision Hans Löfgren Transcendent Group AB Vem och vad styr utvecklingen inom internrevisionsyrket? Regulatormyndigheter genom lagar och andra regelverk Professionen genom the Institute

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ny information om CIA-proven

Ny information om CIA-proven Ny information om CIA-proven Arbetet fortskrider med att sjösätta nya rutiner för att kunna göra CIA-proven med hjälp av Computer Based Testing (CBT). Såväl administrations-, som anmälnings- och bokningsförfarande

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008

KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008 KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008 VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att kunna svara upp mot styrelsers och företagsledningars allt

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr.

Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015. Freddy Hällstén Fil dr. Vad kan vi lära av forskningen: Värdeskapande HR? SKL Arbetsgivarforum, Helsingborg 27/5 2015 Freddy Hällstén Fil dr. 1 Innehåll Bakgrund: HR-transformation o strategisk HR Ulrich s teorier och modeller

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer