Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser Certifiering Internationell utblick med bland annat ett personligt exemplar av tidningen Internal Auditor Vår svenska hemsida och IIA:s globala. Inledning Denna verksamhetsplan utgår från målen med vår verksamhet, uttryckta i IIA:s strategi och en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den är avsedd att förklara hur vi vill att verksamheten skall inriktas under 2013, inom de ramar som ges av vårt Institute Agreement med the Institute of Internal Auditors (IIA) och IIA:s strategiska plan. Långsiktiga mål och strategier Det grundläggande syftet med IIA:s verksamhet, själva existensberättigandet för vår organisation på litet längre sikt, är att föra vårt yrke framåt, och det värde det levererar i hela världen. Just det faktum att IIA är en sant global organisation är av mycket stor betydelse, kanske särskilt i relation till andra professioner inom ägarstyrningsområdet som inte har motsvarande stöd. Vårt stora djärva mål1 är att internrevisorer skall vara allmänt erkända som oersättliga för effektiv ägarstyrning, riskhantering och kontroll. Att en organisation som funnits i över 70 år har detta som sitt stora djärva mål på års sikt känns litet märkligt. Borde vi inte vara där sedan länge? Det är nog viktigt att vi tydligare betonar att vi som internrevisorer hör till vår organisation, och att vi har en kund, styrelse/vd som skall uppleva att vi tillför värde. 1 Big Audacious Goal (BAG) enligt IIA:s globala strategi.

2 Själen tänker aldrig utan mental bild 2, och vår bild är att internrevisorer är allmänt erkända som oersättliga för effektiv ägarstyrning, riskhantering och kontroll. Det är det vi jobbar mot. IIA:s strategiska mål är kortfattat Goal A: The IIA will be the driving force for the development of high-performing internal audit professionals, indispensible to their organization. (Professionalism) Goal B: The IIA will deliver the value that compels current, future, and former internal auditors to be members. (Membership/Value Proposition) Goal C: The IIA will have positively raised the profile of, and demand for, professional internal auditing, globally. (Advocacy 3 ) Goal D: The IIA will have a global operating model in place where all affiliated institutes are aligned on core principles. (Governance) Goal E: IIA Global operations will be self-sufficient financially with adequate reserves to carry out its core purpose and strategic direction. (Financial) Så våra mål handlar alltså om att utveckla och marknadsföra yrket samt leverera medlemsnytta inom ramen för ett stabilt ekonomiskt IIA med institut som alla drar i samma riktning. Inriktning av verksamheten 2013 Med utgångspunkt från riskanalys och våra styrkor och möjligheter är nedanstående viktigast inför 2013/2014. Fortsatt utveckling av vårt kursprogram i nära dialog med våra medlemmar och samarbeten. Vi har ett uppskattat program för kurser & seminarier och kan bli bättre när det gäller att tillgodose våra mer erfarna medlemmars behov. För att lyckas med det kommer vi att söka en närmare dialog med våra medlemmar och samarbeten för de kurser vi inte själva har resurser att utveckla och genomföra. Anpassningar av vårt kompetensutvecklingsprogram krävs även för att adressera det förväntningsgap som internationella enkäter år ut och år in 2 Aristoteles f Kr. 3 Vår marknadsföring utgår från att vi försöker utveckla långsiktiga kontaktnät, baserade på ömsesidigt förtroende, med viktiga beslutsfattare och kunder och träffa dem då och då och tala väl om internrevision. Detta baseras på en och samma grundläggande beskrivning av internrevisionens kärna, som sedan inom de ramar som anges av god internrevisionssed anpassas till den individuelle kundens behov, och även mognad när det gäller förståelse för ägarstyrning och internrevisionens roll i sammanhanget. Det är det som kallas Advocacy. Sidan 2 av 11

3 sedan länge pekar på, mellan våra kunder i styrelser och organisationsledningar och internrevisorer vad avser värdet på våra tjänster. Behovet av större flexibilitet vad avser internrevisionens utbud av tjänster, och behov av anpassning av vår kompetensutveckling innebär möjligheter för oss som branschorganisation. Vi kommer att ta utmaningen, som samtidigt är en möjlighet, att inte stagnera, att bättre kundanpassa vårt program för konferens, kurser & seminarier det räcker inte längre att bara utgå från IPPF. Utveckling av vårt kursprogram är en satsning över flera år som är nödvändig för att uppdatera kurs- och lärarmaterialet och successivt introducera nya lärare. Våra mer erfarna medlemmar har varierande behov och det innebär att vi har vissa svårigheter att fylla kurserna. Vi har dock en dialog med i första hand IIA Norway och även övriga nordiska och baltiska länder om det skulle kunna vara möjligt att erbjuda kurser tillsammans, vilket skulle förbättra förutsättningarna att genomföra dessa kurser. Vi har i likhet med många andra institut inte riktigt resurser att genomföra marknadsföring av internrevision (Advocacy) på det sätt vi skulle önska. Å andra sidan kan man argumentera att om vi är framgångsrika med vår kurs & seminarieverksamhet så kan våra revisionsinsatser bli viktiga bidrag till Advocacy. Vi kommer även att få draghjälp av den internationella utvecklingen. Mycket av utvecklingen kommer att bäras av utländska styrelseledamöter i svenska bolag. Vi kommer att se till att utnyttja vårt goda internationella anseende och kontakter för att hitta talare till konferenser, kurser och seminarier. Marknadsföring 4. Vi arbetar oförtrutet vidare med att bli synligare, både internt inom föreningen gentemot medlemmarna och externt mot viktiga beslutsfattare och intressenter. Främjande av internrevision i Sverige, det är en av våra allra viktigaste uppgifter och vi kommer att arbeta vidare på en lagom nivå, som är realistisk givet de resurser som står till förfogande. Vi har påbörjat och planerar att utveckla en löpande kontakt med rekryterare för ömsesidig nytta. Vi kan utveckla deras förståelse för vad internrevisionens värde är, och de kan ge oss feed-back på vad deras uppdragsgivare uttrycker avseende förväntningar på internrevisionen. 4 Advocacy i IIA-terminologi. Sidan 3 av 11

4 Samarbete med andra IIA institut och även med närliggande branschorganisationer för riskhanterare, internkontroll, IS/IT- säkerhet, externrevisorer och andra organisationer som till exempel Ekonomistyrningsverket. Vi är potentiellt utsatta för konkurrens och i det sammanhanget är det viktigt att vi tydligt marknadsför vår särart, hur internrevisionen tillhör sin organisation och bidrar med värde till styrelse och organisationsledning, baserat på en djup kunskap om verksamheten. Vi är ett relativt litet institut inom IIA och har mycket att vinna på samarbete med andra IIA institut, i första hand inom Norden & Baltikum, men även med till exempel Storbritannien när det gäller kurser & seminarier. Andra yrken som riskhanterare, internkontroll, IS/IT-säkerhet, externrevisorer har också viktiga roller inom ägarstyrningen och vi bör inte se dem i första hand som konkurrenter, utan som partners som tillsammans med oss bidrar till en bättre ägarstyrning i våra organisationer. Vi kommer att underhålla och utveckla det goda samarbete vi redan har med dessa organisationer. Det är en väg för utveckling av IIA Swedens varumärke, och vårt långsiktiga, hållbara arbete för internrevisionen som en av fyra jämbördiga spelare inom ägarstyrningen. Vi planerar att fortsätta våra samarbeten med Far, ISACA, Swerma, Ekonomistyrningsverket (ESV) och projekthanterarna i Svenskt Projektforum/IPMA (SPF). Vi planerar även att utveckla vårt samarbete med Riksrevisionen Samarbete med FAR avser i första hand utbildningsområdet och kursen i Intern Styrning och Kontroll, som riktar sig mot en litet bredare krets och därmed skapar förutsättningar för Advocacy. Vi planerar i år att utveckla en engelsk version och erbjuda den på den nordiska & baltiska marknaden. Vi fortsätter också dialogen med Far på styrelseordförande och generalsekreterarnivå och är även intresserade av samarbete på andra områden där nyttan med god marginal överstiger kostnaden för insatta resurser (tid och pengar) under förutsättning att vi har resurser att engagera oss i samarbetet på ett jämbördigt sätt. Samarbetet med ISACA och Swerma handlar i första hand om gemensamma seminarier, och särskilt när det gäller Swerma har vi sedan länge ett mycket gott, nära och förtroendefullt samarbete bland annat med seminarier som utgår från material framtaget av våra europeiska organisationer ECIIA och Ferma. ESV ansvarar för samordning i syfte att utveckla internrevisionen i statens kvalitet, och vi har därmed en gemensam målsättning och goda skäl att hålla en fortsatt god löpande kontakt. Sidan 4 av 11

5 Mot bakgrund av hur projektverksamhet växer i våra medlemsföretag har vi under 2012 utvecklat och levererat seminarier i samarbete med projekthanterarna inom Svenskt Projektforum/IPMA (SPF), ett samarbete som vi planerar att fortsätta. Vi samarbetar med FAR, men har inte hittills haft ett motsvarande samarbete med externrevisionen inom staten, Riksrevisionen, trots att en tredjedel av våra medlemmar kommer från statlig sektor. Därför har vi tagit kontakt även med Riksrevisionen. När det gäller samarbeten, till exempel med FAR så är vi starkare och får mer genomslag på marknaden som fristående organisationer som har ett nära, gott och förtroendefullt samarbete. IIA har en stor, stark och mogen global organisation som vi kan vara stolta över i samarbetet med andra professionella organisationer. Det är dags för översyn av hemsidan igen. Den nya hemsidan har varit en verklig hit med mycket stor tillväxt i annonsering som ett resultat. Den är föremål för löpande varaktig förbättring, men vi märker dock att det redan nu har blivit dags för en översyn med förbättring av layout, möjligheter att hitta lätt och söka i medlemsregistret. Vi bevakar noga och deltar i utvecklingen på certifieringsområdet. Stora förändringar kommer att genomföras på certifieringsområdet under 2013 och mycket talar för att vår roll som lokalt institut förskjuts från egen administration till att marknadsföra vikten av den globala certifieringen som koncept. Vi medverkar i diskussioner om utvecklingen på kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsområdet inom IIA. Vårt yrke rör sig framåt mot third line of defense och kraven på att vi skall leverera värde ökar. I det sammanhanget är kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingstjänster viktiga och vi överväger vad vår roll bör vara. Det är viktigt att vi har realistiska förväntningar på våra ideella och betalda krafter. Vi är i grunden ett småföretag som förfogar över drygt 3 manår betalda krafter, inkluderande lärarna, och ytterligare kanske ett manår ideell tid. Vi har en omsättning på drygt 7 miljoner kronor. Vi har ett väl fungerande och mycket uppskattat kansli. I takt med att verksamheten förändras så förändras också behoven och vi kommer att anpassa oss till det. Det skall vara roligt, intressant och givande att arbeta i föreningen. Det är viktigt för ett gott resultat och för att vi skall lyckas hitta nya personer som vill engagera sig i ideellt och betalt arbete. IIA Sweden är exceptionellt väl förankrat inom IIA och har goda förutsättningar att både följa och påverka vårt globala instituts utveckling. Sidan 5 av 11

6 Vi kommer att bidra till att andan inom den lokala och globala organisationen fortsätter att utvecklas mot att positivt och konstruktivt, i harmoni, söka gemensamma kraftfulla globala consensuslösningar. Budget för 2013 Budget för 2013 är baserad på en verksamhet med ungefär samma omfattning som 2012 med en fortsatt tillväxt av den betalda delen av arbetet. Det är glädjande lätt att hitta idé och rådgivare bland de ideella krafterna, och när det gäller att faktiskt utfört arbete i vår tjänstefabrik går vi nu igenom en naturlig utveckling från IRF 1.0 till IRF 2.0, som även andra IIA-institut går eller gått igenom där ideellt utfört arbete inte längre är basen för vår verksamhet på samma vis. Det ideella arbetet i nätverk, kommittéer och arbetsgrupper blir allt mer ett stöd åt kansliet, till exempel råd vid behov om t ex intressanta ämnen för nätverksmöten, kurser & seminarier och bra talare. Visst utförande faktiskt arbete återstår naturligtvis, till exempel när det gäller att ta fram kursprogram, innehåll till nyhetsbrev eller skriva remissvar. Vi måste inrikta oss på en finansiering som möjliggör en hållbar tillväxt av kansliresurserna i linje med ovanstående utveckling. Lokalt har vi gradvis över de senaste åren lyckats bygga upp en stabilare soliditet och bör kunna fortsätta på den inslagna vägen under 2013 och framöver i enlighet med vår målsättning att utveckla soliditeten. Vad beträffar globala IIA däremot så är soliditeten svag och det pågår diskussioner om finansieringen när nu Nordamerika, helt naturligt, förväntar sig att övriga institut som numera utgör mer än 50 % av medlemsbasen skall börja betala sin andel. Vi inser vikten av en stark global organisation och är positiva till att bidra till finansieringen av en stark kärnverksamhet vid Global IIA Head Quarters. Samtidigt medverkar vi i diskussionerna om en väl avvägd fördelning av våra tjänster till medlemmarna på global, regional och lokal nivå. Bakgrund och historia IIA Sweden är en av IIA:s allra äldsta affiliates, den tredje, och bildades ursprungligen tillsammans med IIA Denmark och IIA Norway På vår hemsida under Om Oss kan du läsa mer om föreningens historia. Sidan 6 av 11

7 Bolagets verksamhet har utvecklats snabbt de senaste åren. Nettoomsättning ISAB (TSEK) Den starka ökningen av omsättningen kommer i huvudsak från den årliga konferensen, Internrevisionsdagarna, och kursverksamheten har vi även sett en glädjande ökning av annons- och certifieringsintäkterna. IRF & ISAB eget kapital (TSEK) Vår finansiella plattform har under många år varit otillräcklig i det att vi varje år för vår överlevnad har varit helt avhängiga av en framgångsrik konferens. Vi har under lagt rejäla grundstenar till soliditeten, men en framgångsrik årlig konferens är fortfarande mycket viktig för att vi skall kunna klara av att genomföra verksamhetsplanen. För att kunna hålla verksamheten uppe i mindre goda tider än i dag, och för att våga ta nödvändiga risker på väg mot våra övergripande mål, är det angeläget att vi ytterligare förbättrar vår likviditet och soliditet. Sidan 7 av 11

8 Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom Vid genomläsning av vår ekonomiska redovisning är det viktigt att hålla i minnet att vi inte som ett vanligt företag bedriver verksamhet för att tjäna pengar för att höja värdet för aktieägarna. I vårt fall är det snarare tvärtom, vi tjänar pengar och gör av med dem i en verksamhet som är värdeskapande för medlemmarna. Företag Bedriver verksamhet för pengar till ägarna Ideell organisation Tjänar pengar för verksamhet för medlemsnytta Vi har lyckats förstärka likviditet och soliditet för fortsatt oberoende och hållbar verksamhet, och arbetar vidare med detta mot en finansiell bas som gör det möjligt för oss att med större kraft kunna utveckla professionen och skapa medlemsnytta. Vår verksamhet Strategi och fokusområden Verksamhetsplanen utgår från IIA:s strategi som vi enligt det Institute Agreement vi undertecknat har att följa. IIA:s strategi är avstämd mot vår egen lokala, som löpande utvecklats baserat på en mycket genomarbetad lokal SWOT-analys. Slutsatsen var att vår egen strategi stämde mycket väl överens med IIA:s. Vid IIA Global Council i februari 2012 presenterades vår globala strategi som du kan läsa om på vår hemsida om du är inloggad. Under IIA Mid-Year Meetings diskuterade styrelsen strategin och lade fram en reviderad version till Global Council för diskussioner i Peru den februari För våra fokusområden redogörs ovan under Inriktning av verksamheten Sidan 8 av 11

9 Basverksamhet Våra tjänster är utvecklade av internrevisorer för internrevisorer. Kompetensutveckling o Internrevisionsdagarna 2013 o Kurser och seminarier o Certifiering Kvalitetsutvecklingstjänster har vi för närvarande inte men följer utvecklingen Internationella kontakter Medlemsutveckling Yrkesfrågor, bland annat remissvar Akademiskt, bland annat SUMA Kompetensutveckling o Kurser & seminarier o Nätverk (Offentligt, Universitet, Privat (vilande), Bank, Försäkring, Konsulter, IT, Risk (ännu ej etablerat), ADR) Kommunikation o Hemsida o Nyhetsbrev o Hard copy information från hemsidan vid behov o Internal Auditor till alla medlemmar För en mer detaljerad beskrivning av föreningens aktiviteter hänvisas till hemsidan. Vår organisation IIA är en stor global professionell organisation med över medlemmar i mer än 190 länder. I Sverige är vi en ganska liten förening med 648 (643) medlemmar. Vi ökade således med en procent under 2012 och i genomsnitt 2 % under Läs mer på hemsidorna för IIA Sweden och IIA Global. IIA Swedens organisation Internrevisorerna leds av en styrelse som till sitt förfogande har ett kansli under ledning av en generalsekreterare, tillika VD i servicebolaget. Styrelsen har också utsett tre kommittéer. Dessa har till uppdrag att arbeta med föreningens fokusområden medlemsnytta, kompetensutveckling samt kommunikation och har starka och viktiga kopplingar till kansliverksamheten. Övriga aktiviteter i föreningen organiseras i olika grupper, projekt och nätverk. Gemensamt för dessa övriga aktiviteter är att de är medlemsdrivna forum som är beroende av engagemang och intresseinriktning inom medlemskåren. Sidan 9 av 11

10 Internrevisorernas styrelse styr alla grupperingar inom föreningen genom så kallade nyttobrev och tillsätter enligt stadgarna ordförande/ansvarig samt fastställer medlemmar i de olika grupperingarna som i den löpande verksamheten sorterar under generalsekreteraren. Nyckelpersoner i vår verksamhet är våra medlemmar! Vi är en ideell förening med mottot framsteg genom dialog och samverkan och vår framgång i Sverige och internationellt bygger på aktivt engagemang från våra medlemmar. Styrelsen, kommittéerna, arbetsgrupper, nätverken, generalsekreteraren och hans kansli stöder den ideella verksamheten. Kontakta oss om du vill engagera dig i det ideella arbetet! För kontaktuppgifter, se hemsidan. Marknad och marknadsföring Vår marknad är i huvudsak vår medlemskår som består av 648 (643) medlemmar, och i viss utsträckning når vi även andra professioner via Intern Styrning och Kontrollkursen i samarbete med FAR som därigenom utöver det ekonomiska resultatet och utbildningseffekten för våra medlemmar, även får en marknadsföringseffekt av vårt yrke. Vi undersöker även möjligheterna att utvidga vår marknad för kurser via ett samarbete med andra IIA-institut inom Norden & Baltikum. Marknadsföring av IIA Swedens tjänster görs i första hand via vår hemsida och vårt nyhetsbrev. Marknadsföring av internrevision kallar vi med en IIA-term för Advocacy. Kansliet Som stöd för den kommersiella och ideella verksamheten finns ett kansli med en Generalsekreterare, tillika VD i servicebolaget, och personal som arbetar med administration (medlemmar, utbildning, certifiering, kommunikation via hemsida och nyhetsbrev och allmänt kansli). Ekonomi Vi hänvisar till bilaga Budget. Styrkor, Svagheter, Möjligheter, Hot Vi har till IIA Global kommunicerat att vi delar IIA Globals syn på strategin och att vi ser att för att genomföra den på ett effektivt sätt, så behöver IIA:s globala organisation och governance förbättras. Vi säger också att vi delar uppfattningen om att internrevision bör vara en av fyra huvudspelare runt ägarstyrningsbordet, men att det inte är helt okontroversiellt med tanke på vad vi idag är rekryterade till och hur förväntningarna på oss i allmänhet ser ut. Vi måste också vara vaksamma på vad som händer med den mer traditionella internrevisorsrollen när vi rör oss mot att leverera tjänster med Sidan 10 av 11

11 högre värde, och bevaka våra relationer till personer som arbetar med Governance Risk & Control (GRC), riskhantering, intern kontroll, compliance och andra närliggande yrken. Mer om detta på vår hemsida. Internationella enkäter indikerar att det finns ett förväntningsgap mellan våra kunder i styrelser och organisationsledningar och internrevisorer vad avser värdet på våra tjänster. Stockholm den 15 mars 2013 För styrelsen Klas Schöldström GS/VD Bilagor 1. Budget Sidan 11 av 11

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer