Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var på samma nivå som föregående års 60årsjubiléums-konferens, som var den bästa konferensen dittills. Vi har skapat en hemsida som klarar att ta över rollen som primärt verktyg för kommunikation med medlemmarna. Den är föremål för fortsatt utveckling. Under 2012 har ekonomin konsoliderats och administration och kommunikation ytterligare förbättrats.

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 5 Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom Verksamhetsplanens inriktning för Resurser Långsiktiga mål och strategier... 6 IIA core purpose... 6 IIA Strategic Goals... 6 Initiativ... 7 Marknadsföring av vårt yrke Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov... 8 Utveckling av vårt kursprogram... 9 Medlemsutveckling Kompetensutveckling Kommunikation Yrkesfrågor Akademiskt Internationellt Övrigt Etiknämnden Styrelsen Valberedningen Kansli Ekonomi Sidan 2 av 28

3 Inledning Sammanfattning. Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Kurser, seminarier, nätverksträffar Deltagare Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var på samma nivå som föregående års 60- årsjubiléumskonferens, som var den bästa konferensen dittills. Vi har skapat och vidareutvecklar en hemsida som klarar att ta över rollen som primärt verktyg för kommunikation med medlemmarna. Den är föremål för fortsatt utveckling. Under 2012 har ekonomin konsoliderats och administration och kommunikation har samtidigt förbättrats. Resultatet efter finansiella för Internrevisorernas förening (IRF) och Internrevisorernas Service (ISAB) AB (ISAB) var 545 (441 ) och vi går in i 2013 med en soliditet och likviditet som motsvarar målsättningar vi trodde att vi skulle nå först om tre år. IRF & ISAB eget kapital (TSEK) För att kunna hålla verksamheten uppe i mindre goda tider än i dag, och för att våga ta nödvändiga risker på väg mot våra övergripande mål, är det emellertid angeläget att vi ytterligare förbättrar vår likviditet och soliditet. Sidan 3 av 28

4 Bolagets verksamhet har utvecklats snabbt de senaste åren. Nettoomsättning ISAB (TSEK) Vår verksamhet i bolaget Internrevisorernas Service (ISAB) AB har utvecklats i mycket snabb takt de senaste åren. Det blir allt svårare att sammanställa det som görs i en verksamhetsberättelse av rimlig omfattning och vi hänvisar därför även till vår hemsida för information om föreningen och dess verksamhet. Vi har utvecklats från en mycket liten, i huvudsak ideell verksamhet, med omsättning strax över 2 miljoner kronor 2004, till ett småföretag med en omsättning på 5-7 miljoner de senaste åren. Ökningen är i huvudsak hänförlig till Internrevisionsdagarna inkluderande sponsring, serviceavgifter och kursverksamheten, och den går tillbaka till medlemmarna i form av bättre service har vi även sett en glädjande ökning av annons- och certifieringsintäkterna. Den latenta risken i omsättningsökningen ligger nästan uteslutande i deltagande och i viss mån sponsring av Internrevisionsdagarna. Kurserna bidrar inte så mycket till nettoresultatet, med undantag av grundkursen och kursen Intern Styrning och Kontroll i samarbete med Far Akademi. En utmaning som kvarstår och accentueras är att ideella krafter i nätverk och kommittéer gradvis försvinner i takt med att fyrtitalisterna går i pension, och det är svårt att ersätta dem med yngre arbetande ideella krafter. Vi ser, i likhet med andra institut inom the Institute of Internal Auditors (IIA), en gradvis förskjutning från ideellt till betalt arbete, vilket kräver finansiering. När vi nu lagt de nedersta tegelstenarna i fundamentet, den trygga finansiella och administrativa plattformen, så flyttar vi tillbaka vårt fokus till den operativa verksamheten som för oss vidare mot målen med verksamheten, och till affärsverksamheten som bidrar till den nödvändiga finansieringen tillsammans med avgifterna. Sidan 4 av 28

5 För 2013 innebär det i första hand att vi mot bakgrund av IIA:s Global Competency Framework kommer att bättre utröna våra medlemmars kursbehov och påbörja utvecklingen av ett mer komplett kurs- och seminarieprogram. Bakgrund Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom. Vid genomläsning av vår ekonomiska redovisning är det viktigt att hålla i minnet att vi inte som ett vanligt företag bedriver verksamhet för att tjäna pengar för att höja värdet för ägarna. I vårt fall är det tvärtom, vi tjänar pengar och gör av med dem i en verksamhet som utvecklar vårt yrke och är värdeskapande för medlemmarna. Företag Bedriver verksamhet för pengar till ägarna Ideell organisation Tjänar pengar för verksamhet för medlemsnytta Verksamhetsplanens inriktning för Våra fokusområden för 2012 var i) Marknadsföring av vårt yrke ii) Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov och iii) Utveckling av vårt kursprogram. Marknadsföring av vårt yrke. Vår marknadsföring utgår från att vi försöker utveckla långsiktiga kontaktnät, baserade på ömsesidigt förtroende, med viktiga beslutsfattare och kunder och träffa dem då och då och tala väl om internrevision 1. Detta baseras på en och samma grundläggande beskrivning av internrevisionens kärna, som sedan inom de ramar som anges av god internrevisionssed anpassas till den individuelle kundens behov, och även mognad när det gäller förståelse för ägarstyrning och internrevisionens roll i sammanhanget. Samarbete med andra professionella organisationer på ägarstyrningsområdet i Sverige är en väg för utveckling av IIA Swedens varumärke, och vårt långsiktiga, hållbara arbete för internrevisionen som en av fyra jämbördiga spelare inom ägarstyrningen. Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov. Utveckling av den ideella verksamheten börjar med den enskilde medlemmen som vi vill ge en hemkänsla inom Internrevisorerna. Vi utvecklar Internrevisorerna som en mötesplats för att fler skall få erfara hur värdefullt det kan vara att utbyta erfarenheter med kollegor och att engagera sig i aktivt arbete i föreningen för utveckling av det yrke man valt, och i den processen utveckla sig själv. 1 Advocacy i IIA-terminologi. Sidan 5 av 28

6 Utveckling av vårt kursprogram. Utveckling av vårt kursprogram är en satsning över flera år som är nödvändig för att uppdatera kurs- och lärarmaterialet och successivt introducera nya lärare, för att vår kurs- och seminarieverksamhet skall utvecklas mot världsklass trots de resursbegränsningar vi har som relativt litet institut. Vi arbetar nu aktivt och fokuserat med att utöka kursutbudet genom bland annat samarbeten med andra IIA-institut. Genom att kansliet nu har en mer effektiv administration har tid frigjorts för att kunna ge kompetensutvecklingskommittén stöd i det arbetet. Resurser. Vi växer och en grundläggande orsak till att vi inte alltid fullt ut når våra ambitiösa övergripande mål är bristande resurser i form av tid och pengar. Vi blir emellertid hela tiden bättre på det mesta. Vi får positiva omdömen i utvärderingar och från medlemmarna via telefon och . Marknaden växer för internrevision och yrket har fått ett uppsving. Samtidigt märker vi tydligare tecken på konkurrens från närliggande professioner. Centralt är att det ideella och betalda arbetet mot våra mål av individen skall upplevas vara utvecklande och ske med glädje! Långsiktiga mål och strategier Internrevisorernas Förening (IIA Sweden) undertecknade den 18 november 2007 ett Institute Agreement med IIA enligt vilket IIA:s mission, vision och strategi ligger till grund för vår verksamhet: IIA core purpose To advance the profession and its value around the world. IIA Strategic Goals 1. The IIA will be the driving force for the development of highperforming internal audit professionals, indispensible to their organization. (Professionalism) 2. The IIA will deliver the value that compels current, future, and former internal auditors to be members. (Membership/Value Proposition) 3. The IIA will have positively raised the profile of, and demand for, professional internal auditing, globally. (Advocacy) 4. The IIA will have a global operating model in place where all affiliated institutes are aligned on core principles. (Governance) 5. IIA Global operations will be self-sufficient financially with adequate reserves to carry out its core purpose and strategic direction (Financial). IIA:s strategi är avstämd mot vår egen, baserad på en lokal SWOT-analys, och de stämmer mycket väl överens. I den svenska strategin betonar vi Sidan 6 av 28

7 särskilt orientering mot internrevisionsaktiviteternas enskilda kunder i styrelser och företagsledningar, att ledande beslutsfattare skall kunna lita på internrevisionen som tillför värde genom ökad professionalism och högre kvalitet i den tjänst vi levererar till våra uppdragsgivare. Initiativ Styrelsen har under året fokuserat på följande utvecklingsområden: Marknadsföring av vårt yrke. Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov. Utveckling av vårt kursprogram. Marknadsföring av vårt yrke. Akademi. IIA:s ordförande Phil Tarling gjorde presentationer vid Stockholms och Uppsala universitet. I anslutning till ett besök av IIA:s ordförande Phil Tarling 11 15/2 i Stockholm och Riga till IIA Nordic & Baltic Region gjorde han mycket uppskattade presentationer för mastersstudenter, forskare och professorer vid Stockholms och vid Uppsala Universitet om Governance Risk and Compliance/Control (GRC). Phils presentation var en mycket värdefull aktivitet inom ramen för vår marknadsföring av internrevision. Ett viktigt mål för oss är att bland högskolestudenter skapa kännedom om vad Internrevision är och hur vi bidrar till god verksamhetsstyrning. Inte i första hand för att attrahera fler till yrket (även om det är en för oss positiv bieffekt) utan framför allt för att framtida ledare skall förstå och på bästa sätt kunna interagera och dra nytta av Internrevisionen. Fortsatt samarbete med masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys vid Stockholms och Uppsala universitet. På det akademiska området har vi fortsatt vårt samarbete med Stockholms och Uppsala Universitet inom ramen för Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys (SUMA). Den lyckade satsningen i en första svensk akademisk kurs i ägarstyrning och intern revision i samarbete med Linköpings Universitet 2008, har via våra kontakter med i första hand professor Fredrik Nilsson, professor i redovisning vid Uppsala Universitet resulterat i en kurs i internrevision vid Mastersutbildningen vid Stockholms och Uppsala Universitet. Före 2008 fanns ingen som helst akademisk utbildning i internrevision i Sverige, vilket inte var tillfredsställande i ett internationellt perspektiv för ett välutvecklat land som Sverige. SUMA är ett samarbete mellan Stockholms och Uppsala Universitet som tidigare helt och hållet varit inriktat på redovisning och externrevision. Studenterna kommer varje år när de utexamineras att sprida sina kunskaper Sidan 7 av 28

8 om god internationell sed i enlighet med the International Professional Practices Framework (IPPF), och vi får en ringar på vattnet effekt. Föreningens ordförande och generalsekreterare gjorde en föreläsning vårterminen 2012 och kommer att göra det vårterminen Under 2012 har vi även gjort en föreläsning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vi gjorde under höstterminen även en föreläsning om internrevision vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Övrig marknadsföring. Vi strävar fortsatt efter närmare kontakt med våra uppdragsgivare via organisationer för styrelseledamöter och att skriva artiklar om internrevisionens värde när tillfälle ges. Vår arbetsgrupp för Intern Styrning och Kontroll i samarbete med Far har skrivit flera artiklar för Balans som publiceras på vår hemsida. Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov Revisionschefsnätverk Vi är på väg att starta ett nätverk för Statliga myndigheter, med Abdi Egag som sammankallande. På litet sikt hoppas vi att det kommer att ge ringar på vattnet och att vi hittar engagerade ideella krafter för revisionschefsnätverk i andra segment. Träff för nya medlemmar Som en utveckling av ett redan väl fungerande koncept bjöd Medlemskommittén den 20 september in nya medlemmar i föreningen till en temakväll med ämnet Internrevision som yrke. Representanter från Sida och SEB presenterade hur internrevisionen arbetar inom deras respektive organisationer. Nätverk i väst/syd Ett nätverk med Mikael Andersson som sammankallande startades upp i Göteborg med ett seminarium den 31 januari med samtal kring bildande av nätverk och därefter föredrag/diskussion Internrevision och mediarisker med Peter Funck som föredragande. 2-3 träffar per år planeras. Seminarier mer generellt Vi har fortsatt att erbjuda våra mycket uppskattade seminarier, många av dem gratis. IIA:s President Richard Chambers talar vid vårt årsmöte Årsmötet är en viktig del av det ideella arbetet och vi är glada att vi i år lyckats få IIA:s President Richard Chambers som talare. Sidan 8 av 28

9 Utveckling av vårt kursprogram Vi har under året bland gjort en mer övergripande bedömning av våra medlemsföretags förväntningar på utbildning inom internrevisionsområdet och en gapanalys mot ledande IIA institut, och konstaterat att det borde finnas potential för en väsentlig breddning och fördjupning av vårt kurs- och seminarieprogram. Under IIA Global Council i februari 2013 diskuteras bl a IIA Global Internal Audit Competency Framework som definierar de kompetenser som behövs för framgång som internrevisor. Ramverket bygger på 10 kärnkompetenser. Vi kommer att använda Competency Framework som underlag för planerad utveckling av vårt kurs & seminarieprogram mot global Best Practice, och framför allt söka en närmare kontakt med våra medlemmar för att bättre utröna deras behov. Vi har sammanfattningsvis sett över vår utbildningsstrategi och kommer att eftersträva att: Utveckla långsiktiga, varaktiga kundrelationer för input om behov av kurser & seminarier. Starkare kundorientering baserad på kundsegment. Lönsammare kurs & seminarieverksamhet som är nödvändig för en stabilare finansiering av hela verksamheten mot våra övergripande mål. Samarbeten för ett komplett kursprogram motsvarande de ledande instituten inom IIA och IIA:s Global Competency Framework. Sidan 9 av 28

10 Medlemsutveckling Vi är en ideell förening, och vi vill arbeta mot våra mål med både ideella och betalda krafter. Samtidigt är vi realistiska och kan konstatera att de ideella krafterna över tid mer generellt går från en utförande till bollplankande och idégivande roll, vilket ställer krav på finansiering av mer resurser på kansliet. Vi har lyckats rekrytera fler ideella krafter till våra kommittéer, nätverk och arbetsgrupper och har c:a 60 ideella krafter i vår styrelse, valberedning, etiknämnd, kommittéer, arbetsgrupper och nätverk. Valberedning Styrelse Medlemsutveckling Kompetensutveckling Kommunikation Yrkestekniska frågor Internationellt Banknätverk IT- nätverk Offentligt nätverk Etiknämnd Marknadsföring Intern Styrning och Kontroll samt Internrevision CertiPiering Vi hade vid utgången av (643) betalande medlemmar, en ökning med 1 % (2 %) och vår medlemstillväxt ligger under de senaste 4 åren i genomsnitt på 2 % per år, i paritet med IIA Globals snitt. Vi ser, i likhet med tidigare år att potentialen för medlemstillväxt främst finns inom den privata, och möjligen även på litet sikt i den kommunala, sektorn. Vi bedömer att det kan ta tid. Satsningen på medlemstillväxt kräver att vi via en satsning på marknadsföring får en bättre förståelse hos styrelser och företags- och organisationsledningar för internrevisionens värde och betydelse för ägarstyrningen. Intern- och externrevisorer, riskhanterare och personer som arbetar med internkontroll och compliance och andra uppgifter inom förtroendebranschen överväger olika former av samarbete och organisatoriska lösningar i anslutning till det. Sidan 10 av 28

11 Fördelningen av våra medlemmar över sektorer är i stort sett densamma som tidigare år. Könsfördelningen är i likhet med tidigare år jämn. Medlemskommittén har arrangerat ett seminarium om intern kontroll, internrevision och externrevisions syn på dessa roller och för nya medlemmar en tematräff med temat internrevision som yrke. Medlemskommittén har under 2012 haft 3 protokollförda möte. Vad avser Medlemskommitténs uppgift och ledamöter hänvisas till hemsidan. Kompetensutveckling Omsättning (1 789 ). Omsättningen på kursverksamheten har snabbt återhämtat sig på en högre nivå efter 2010 då vi genomförde en organisationsförändring på kansliet, och hade en nedgång Vi ser en rejäl potential till snabbare omsättningsutveckling framöver. Vår potentiella marknadsandel för kurser och seminarier inom internrevision, ägarstyrning, risk, kontroll, compliance och andra närliggande områden bör kunna röra sig om flera miljoner kronor. Således tror vi oss ha en rejäl uppsida när det gäller vår marknad för kurser & seminarier och den bör växa med det ökande intresset för certifiering. Det kommer dock att kräva att vi informerar oss bättre om våra medlemmars Sidan 11 av 28

12 kursbehov och sedan utvecklar och marknadsför kurser som de är intresserade av och levererar dem på ett lönsamt sätt även med litet färre deltagare än vi är vana vid. Vi kan även erbjuda våra kurser till en betydligt bredare kundkrets än våra nuvarande 648 medlemmar, till exempel genom att som vi nu planerar översätta kursen i Intern Styrning och Kontroll i samarbete med Far till engelska och erbjuda den på hela den nordiska och baltiska marknaden. Vi planerar även att ta in lärare från andra IIA-institut för att på ett enkelt sätt bredda vårt kursutbud och samtidigt stärka vår internationella anknytning. Dessa kurser kommer att marknadsföras till en bredare krets inom ramen för det nordisk-baltiska samarbetet. Resultat efter finansiella 422 (707 ). På kursverksamheten gör vi ett överskott 422' (707'), således en försämring med 285'. Resultatet kommer till 95 % från Grundkurserna med 300' och ISK-kurs i samarbete med Far 100'. Resultatförsämringen 285' kan kanske låta som en signal om en påbörjad nedåtgående trend, men så är det inte då det till 195' beror på ISK-kursen i samarbete med FAR och i hög grad är en periodiseringsfråga. QA- och IPPF-kurserna gör en förlust på 47', en försämring på 90' och förklarar återstående resultatförsämring. Dessa kurser har varit svåra att fylla under 2012, och det beror nog på att vi hade ett ovanligt bra deltagande på QA Vi har resonerat att QA-kurserna och IPPF-kurserna är ett absolut nödvändigt led i utvecklingen av professionen som är den yttersta målsättningen med vår verksamhet, vilket skulle kunna motivera en viss förlust på dessa kurser. Den är emellertid för stor, och vi kommer nu att se över våra kurser inom detta område. Vi kommer även, mer generellt, att fundera över hur vi skall få lönsamhet med ett planerat bredare kursprogram som kommer att resultera i färre deltagare per kurs. Under 2012 har vi ökat både antalet evenemang och även antalet deltagare avsevärt jämfört med tidigare år, i enlighet med vår strävan att öka medlemmarnas interaktion med varandra enligt vårt motto samverkan genom erfarenhetsutbyte (Progress Through Sharing). Under 2012 genomförde vi 26 evenemang (kurser, seminarier och nätverksträffar) jämfört med 15 evenemang Under 2012 hade vi totalt 700 anmälningar till evenemangen, att jämföra med 397 anmälningar Utvecklingen är till stor del resultatet av att vi nu har byggt en stabil administrativ grund på kansliet, vilket har frigjort tid och resurser som vi i Sidan 12 av 28

13 stället kan ägna åt verksamheten. Arbetet med att effektivisera och stabilisera kansliet fortsätter och vi räknar med att i fortsättningen kunna erbjuda ännu fler evenemang för föreningens medlemmar för fortsatt kontinuerlig varaktig förbättring av medlemsnyttan. Parallellt med att vi kunnat öka verksamhetens omfattning för ökad medlemsnytta har våra mycket uppskattade och värdefulla ideella insatser gradvis ändrade inriktning fortsatt, från aktivt utfört faktiskt arbete mot att vara bollplank och idégivare till de betalda krafterna. Under året har följande kurser och seminarier genomförts: 1. CIA Taktisk Förberedelse Vår 2. Grundkurs Vår 3. Intern Styrning och Kontroll i samarbete med FAR, vår 4. International Professional Practices Framework 5. Kvalitetssäkring Vår 6. Nätverksträff för nya medlemmar 7. Seminarium om Outsourcing 8. Seminarium om FISK 9. Seminarium i samarbete med ISACA vår 10. Seminarium i samarbete med SWERMA vår 11. Träff för ideella krafter 12. Översiktskurs i IT-revision 13. CIA Taktisk Förberedelse Höst 14. Intern Styrning och Kontroll i samarbete med FAR, höst 15. Seminarium Etikfrågor och mediarisker 16. Grundkurs Höst 17. Seminarium hos Hjärntillskott 18. Medlemsträff för nya medlemmar 19. Seminarium Performance Audit 20. Seminarium Projektrevision i samarbete med Svenskt Projektforum 21. Utvärdering och hantering av risker för bedrägerier 22. Seminarium om Outsourcing i samarbete med ISACA 23. IPPF In-house hos Länsförsäkringar 24. Risk Management & Corporate Governance 25. Kvalitetssäkring 26. Verksamhetsinriktad revision Sidan 13 av 28

14 Volymökningen är parad med en fortsatt hög kundnöjdhet. Vi kan även konstatera att kundnöjdheten är fortsatt hög med ett genomsnitt i utvärderingarna på 3,33 av 4 möjliga. Även kursadministrationen ligger numera på denna nivå. Deltagarna uppskattar att vi på ett tydligt sätt avsätter tid för mingel och nätverkande. Våra kurser och seminarier blir från och med nu föremål för en mer medveten, kontinuerlig och varaktig satsning på utveckling och underhåll. Kompetensutvecklingskommittén har slutfört arbetet med att planera kursutbudet för det första halvåret Kursplanen för VT 2013 ligger ute på hemsidan. Vårt fokus ligger på att utbudet under juli till december 2013 skall överträffa medlemmarnas förväntningar. För att kunna göra detta behöver vi bland annat arbeta tillsammans med nätverken för att erbjuda ett heltäckande kompetensutvecklingsutbud som blandar längre kurser med aktuella uppdateringar via seminarier och andra träffar. Våra mer erfarna medlemmar har varierande behov och det innebär att vi har erfarit vissa svårigheter att fylla kurserna med tillräckligt många deltagare. Vi har därför fört en dialog med i första hand IIA Norway och även övriga nordiska och baltiska länder om det skulle kunna vara möjligt att erbjuda kurser tillsammans, vilket skulle förbättra förutsättningarna att genomföra dessa kurser. Vi planerar för närvarande att översätta den mycket uppskattade kursen Intern Styrning och Kontroll i samarbete med FAR till engelska, uppdatera den till COSO 3, och leverera den på den nordiska och baltiska marknaden under våren Vi har satt av en särskild budget för utveckling och underhåll av våra kurser, ett arbete som är tänkt att pågå kontinuerligt, varaktigt över flera år. Att erbjuda högkvalitativa kurser som är relevanta år från år är en stor utmaning och ställer krav på en aktiv löpande dialog med våra medlemmar. En viktig komponent i vår marknadsföring av internrevision är internrevisorer med rätt kompetens. Vi arbetar fortsatt för att hitta yngre lärare som komplettering till vår erfarna och mycket uppskattade lärarkår, och är glada att ha kunnat notera ett ökat intresse. Kompetensutvecklingskommittén har under 2012 haft 6 möten och har 5 ledamöter. Vad avser Kompetensutvecklingskommitténs uppgift och ledamöter hänvisas till hemsidan. Sidan 14 av 28

15 Kommunikation Vi är glada över vår hemsida och det nyhetsbrev som tagits fram parallellt med hemsidan. Genom att digitalisera vår kommunikation kan vi nu erbjuda bättre och mer frekvent information till våra medlemmar och vår omvärld. Hemsidan har en struktur som är baserad på besökarnas intresse av information. Den har också en utformning layoutmässigt så att det som är av störst intresse för medlemmarna kommer först i blickfånget. Utbildningen har fått en mer framträdande plats än tidigare. Hemsidan har, och kommer att ha, i huvudsak intern trafik från medlemmarna och ett mer begränsat inslag av extern trafik. Därför kommer den att innehålla ett begränsat inslag om ägarstyrning, riskhantering, och fokusera på internrevision på svenska, och i stället länka vidare till IIA Globals och ECIIA:s hemsidor efter mycket korta introduktioner på svenska. Vi har nu noterat att vi löpande måste vidareutveckla vägar att gå, och att inte gå, på vår hemsida både vad beträffar layout, struktur och innehåll. Vi är tacksamma för input från våra ideella krafter till kansliet om allt som kan vara av intresse för våra medlemmar. Det är en stor utmaning för oss att löpande fylla hemsidan med nytt spännande och relevant innehåll, och vi är glada över att statistiken visar på ett ökat intresse. Vi arbetar nu med att modernisera hemsidan och ge den en layout som ligger betydligt närmare IIA Globals. Vi arbetar även med att underhålla och utveckla hemsidans innehåll och struktur för att säkerställa att hemsidan är lättmanövrerad och att rätt information når våra medlemmar. Under året har även hemsidan börjat användas för att kommunicera och underlätta arbetet i styrelse, kommittéer, nätverk och arbetsgrupper genom att portaler upprättats. Det har visat sig vara ett värdefullt verktyg. Man får på så vis en webbaserad arbetsyta där information och underlag kan samlas. Här kan även de ideellt engagerade få direkt tillgång till information som kansliet arbetar med löpande. Under 2012 har nyhetsbrevet utvecklats och i linje med utvecklingen av hemsidan används nu nyhetsbrevet som port till hemsidan, med syfte att lyfta fram relevanta och intressanta nyheter som går att finna på hemsidan. Under 2013 är planen att göra nyhetsbrevet fullt integrerat med hemsidan. Kommunikationskommittén har under 2012 haft 6 möten och har 3 ledamöter. Vad avser Kommunikationskommitténs uppgift och ledamöter hänvisas till hemsidan. Sidan 15 av 28

16 Yrkesfrågor Arbetsgruppen för yrkestekniska frågor etablerades mot slutet av 2011 och har under året arbetat med följande frågor: Yttrande beträffande förslag på uppdateringar i internrevisionsstandarder. Yttrande beträffande modellen om "tre försvarslinjer". Yttrande om uppdaterade förordningar från ESV. Yttrande om nya handledningar från ESV rörande intern styrning och kontroll samt riskhantering. Yttrande om internrevisionens deltagande i ledningsprocesser. Vi har under året även lämnat in synpunkter om: IIA operational model and core principles aligning IIA Global and the institutes. Corporate Governance Codes on Internal Audit: current status in the EU. Comments relating to our being asked to be part of a new research project being conducted by The IIA Research Foundation. The research will examine one of the outcomes of The IIA s Global Internal Audit survey in 2010, namely that only 37% of global survey respondents indicated to be in compliance with the Standard on Quality Assurance & Improvement Program (Standard 1300). COSO:s nya ramverk om intern styrning och kontroll. Arbetsgruppen har under mars 2013 tagit fram ett remissvar till The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) avseende ett position paper om Solvency II. Arbetsgruppen för Yrkestekniska frågor har under 2012 haft 2 formella möten samt omfattande korrespondens via och telefon rörande ovan nämnda ärenden. Ordförande har även träffat ledamöter individuellt i anslutning till olika frågeställningar. Arbetsgruppen har för närvarande 9 ledamöter med god spridning mellan branscher. Vad avser Arbetsgruppen för yrkestekniska frågors uppgift och ledamöter hänvisas till hemsidan. Akademiskt Se Initiativ, Akademi ovan. Sidan 16 av 28

17 Internationellt IIA:s ordförande Phil Tarling besökte Stockholm 11 13/2 och IIA:s President Richard Chambers besöker vårt årsmöte 11/4. IIA:s ordförande Phil Tarling besökte 11 15/2 Stockholm och Riga för möten med IIA Nordic & Baltic Region. Den 12/2 gjorde han presentationer vid Stockholms och Uppsala universitet om Governance Risk and Compliance/Control (GRC). IIA Nordic & Baltic Region tar form. Den 13/2 träffade Phil i Stockholm styrelseledamöter från IIA Finland, Norway, Sweden och en representant för IIA Iceland. Mötet utmynnande bland annat i att de nordiska länderna kom överens om att: bjuda in till årliga möten med representanter för medlemssektorer, lägga upp undersidor på hemsidorna för nordisk & baltiskt samarbete och kommunikation, t ex om externa kvalitetssäkringar och marknadsföring av internrevision, information om kurser & seminarier. Inte nog med att IIA:s ordförande besökte oss, vi är glada att vi i år även lyckats få IIA:s President Richard Chambers som talare vid vårt årsmöte IIA Sweden var representerat vid IIA Global Council 2012 och 2013 IIA Global Council gick av stapeln mellan den 5 och 8 februari Det var sjätte gången som IIA anordnar denna rådgivande samling av representanter för institut från hela världen, 120 delegater och andra deltagare från ett femtiotal länder. Målet är att ge input och påverka IIAs utveckling framåt. De frågor som togs upp och behandlades på Global Council, bland annat genom grupparbeten, är hur vi skall sprida IIAs uppförandekod, att bli bättre på att följa etablerade internrevisionsstandards och hur vi skapar en global plattform för arbetet med att främja internrevision runt om i världen. IIA:s Global Council 2013 hölls i Lima, Peru den februari. Man diskuterade: #1 Advancing the Advocacy Platform #2 Competency Framework / Potential Changes to The IIA Code of Ethics #3 Expanded Services for Risk/Internal Control/Governance Professionals #4 Governance: The Role of Global Council Vår Past President Charlotta Löfstrand Hjelm invaldes 2012 i IIA:s globala styrelse och Professional Certifications Board. Det ger oss, i tillägg till övriga ledamöter i den internationella gruppen nedan, en unik möjlighet till insyn i och påverkan på det internationella arbetet. Sidan 17 av 28

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 KRISHANTERING UTBILDNING CIA COSO GTAG KOMPETENS INNEHÅLL NR 2 2008 03 Redaktören om en tidning som förnyas 04 Ordföranden om en allt bättre förening 05 Årsmötet 2008:

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten.

theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»Ekonomi är konsten att få ut det mesta möjliga av livet.» TÄNK VAD TIDEN GÅR FORT men så är det alltid när man har roligt! Eller kuligt ska

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR Internrevision Nummer 6 2006 God Jul och Gott Nytt ÅR intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 6, december 2006 Material för publicering skickas direkt till tidningens

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT

INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT INTERN REVISION #4/07 Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM 2007 KONFERENS MED FLYT INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna.

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

NollSju. Verksamheten 2006 2007

NollSju. Verksamheten 2006 2007 NollSju Verksamheten 2006 2007 Idéer visioner och affärslösningar * *connectedthinking Innehåll Styrelseordförande och VD kommenterar 2 Verksamheten Affärsidé, vision och värderingar 4 Kompetens och spetserbjudande

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer