Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var på samma nivå som föregående års 60årsjubiléums-konferens, som var den bästa konferensen dittills. Vi har skapat en hemsida som klarar att ta över rollen som primärt verktyg för kommunikation med medlemmarna. Den är föremål för fortsatt utveckling. Under 2012 har ekonomin konsoliderats och administration och kommunikation ytterligare förbättrats.

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 5 Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom Verksamhetsplanens inriktning för Resurser Långsiktiga mål och strategier... 6 IIA core purpose... 6 IIA Strategic Goals... 6 Initiativ... 7 Marknadsföring av vårt yrke Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov... 8 Utveckling av vårt kursprogram... 9 Medlemsutveckling Kompetensutveckling Kommunikation Yrkesfrågor Akademiskt Internationellt Övrigt Etiknämnden Styrelsen Valberedningen Kansli Ekonomi Sidan 2 av 28

3 Inledning Sammanfattning. Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Kurser, seminarier, nätverksträffar Deltagare Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var på samma nivå som föregående års 60- årsjubiléumskonferens, som var den bästa konferensen dittills. Vi har skapat och vidareutvecklar en hemsida som klarar att ta över rollen som primärt verktyg för kommunikation med medlemmarna. Den är föremål för fortsatt utveckling. Under 2012 har ekonomin konsoliderats och administration och kommunikation har samtidigt förbättrats. Resultatet efter finansiella för Internrevisorernas förening (IRF) och Internrevisorernas Service (ISAB) AB (ISAB) var 545 (441 ) och vi går in i 2013 med en soliditet och likviditet som motsvarar målsättningar vi trodde att vi skulle nå först om tre år. IRF & ISAB eget kapital (TSEK) För att kunna hålla verksamheten uppe i mindre goda tider än i dag, och för att våga ta nödvändiga risker på väg mot våra övergripande mål, är det emellertid angeläget att vi ytterligare förbättrar vår likviditet och soliditet. Sidan 3 av 28

4 Bolagets verksamhet har utvecklats snabbt de senaste åren. Nettoomsättning ISAB (TSEK) Vår verksamhet i bolaget Internrevisorernas Service (ISAB) AB har utvecklats i mycket snabb takt de senaste åren. Det blir allt svårare att sammanställa det som görs i en verksamhetsberättelse av rimlig omfattning och vi hänvisar därför även till vår hemsida för information om föreningen och dess verksamhet. Vi har utvecklats från en mycket liten, i huvudsak ideell verksamhet, med omsättning strax över 2 miljoner kronor 2004, till ett småföretag med en omsättning på 5-7 miljoner de senaste åren. Ökningen är i huvudsak hänförlig till Internrevisionsdagarna inkluderande sponsring, serviceavgifter och kursverksamheten, och den går tillbaka till medlemmarna i form av bättre service har vi även sett en glädjande ökning av annons- och certifieringsintäkterna. Den latenta risken i omsättningsökningen ligger nästan uteslutande i deltagande och i viss mån sponsring av Internrevisionsdagarna. Kurserna bidrar inte så mycket till nettoresultatet, med undantag av grundkursen och kursen Intern Styrning och Kontroll i samarbete med Far Akademi. En utmaning som kvarstår och accentueras är att ideella krafter i nätverk och kommittéer gradvis försvinner i takt med att fyrtitalisterna går i pension, och det är svårt att ersätta dem med yngre arbetande ideella krafter. Vi ser, i likhet med andra institut inom the Institute of Internal Auditors (IIA), en gradvis förskjutning från ideellt till betalt arbete, vilket kräver finansiering. När vi nu lagt de nedersta tegelstenarna i fundamentet, den trygga finansiella och administrativa plattformen, så flyttar vi tillbaka vårt fokus till den operativa verksamheten som för oss vidare mot målen med verksamheten, och till affärsverksamheten som bidrar till den nödvändiga finansieringen tillsammans med avgifterna. Sidan 4 av 28

5 För 2013 innebär det i första hand att vi mot bakgrund av IIA:s Global Competency Framework kommer att bättre utröna våra medlemmars kursbehov och påbörja utvecklingen av ett mer komplett kurs- och seminarieprogram. Bakgrund Vi tjänar pengar för att bedriva verksamhet, inte tvärtom. Vid genomläsning av vår ekonomiska redovisning är det viktigt att hålla i minnet att vi inte som ett vanligt företag bedriver verksamhet för att tjäna pengar för att höja värdet för ägarna. I vårt fall är det tvärtom, vi tjänar pengar och gör av med dem i en verksamhet som utvecklar vårt yrke och är värdeskapande för medlemmarna. Företag Bedriver verksamhet för pengar till ägarna Ideell organisation Tjänar pengar för verksamhet för medlemsnytta Verksamhetsplanens inriktning för Våra fokusområden för 2012 var i) Marknadsföring av vårt yrke ii) Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov och iii) Utveckling av vårt kursprogram. Marknadsföring av vårt yrke. Vår marknadsföring utgår från att vi försöker utveckla långsiktiga kontaktnät, baserade på ömsesidigt förtroende, med viktiga beslutsfattare och kunder och träffa dem då och då och tala väl om internrevision 1. Detta baseras på en och samma grundläggande beskrivning av internrevisionens kärna, som sedan inom de ramar som anges av god internrevisionssed anpassas till den individuelle kundens behov, och även mognad när det gäller förståelse för ägarstyrning och internrevisionens roll i sammanhanget. Samarbete med andra professionella organisationer på ägarstyrningsområdet i Sverige är en väg för utveckling av IIA Swedens varumärke, och vårt långsiktiga, hållbara arbete för internrevisionen som en av fyra jämbördiga spelare inom ägarstyrningen. Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov. Utveckling av den ideella verksamheten börjar med den enskilde medlemmen som vi vill ge en hemkänsla inom Internrevisorerna. Vi utvecklar Internrevisorerna som en mötesplats för att fler skall få erfara hur värdefullt det kan vara att utbyta erfarenheter med kollegor och att engagera sig i aktivt arbete i föreningen för utveckling av det yrke man valt, och i den processen utveckla sig själv. 1 Advocacy i IIA-terminologi. Sidan 5 av 28

6 Utveckling av vårt kursprogram. Utveckling av vårt kursprogram är en satsning över flera år som är nödvändig för att uppdatera kurs- och lärarmaterialet och successivt introducera nya lärare, för att vår kurs- och seminarieverksamhet skall utvecklas mot världsklass trots de resursbegränsningar vi har som relativt litet institut. Vi arbetar nu aktivt och fokuserat med att utöka kursutbudet genom bland annat samarbeten med andra IIA-institut. Genom att kansliet nu har en mer effektiv administration har tid frigjorts för att kunna ge kompetensutvecklingskommittén stöd i det arbetet. Resurser. Vi växer och en grundläggande orsak till att vi inte alltid fullt ut når våra ambitiösa övergripande mål är bristande resurser i form av tid och pengar. Vi blir emellertid hela tiden bättre på det mesta. Vi får positiva omdömen i utvärderingar och från medlemmarna via telefon och . Marknaden växer för internrevision och yrket har fått ett uppsving. Samtidigt märker vi tydligare tecken på konkurrens från närliggande professioner. Centralt är att det ideella och betalda arbetet mot våra mål av individen skall upplevas vara utvecklande och ske med glädje! Långsiktiga mål och strategier Internrevisorernas Förening (IIA Sweden) undertecknade den 18 november 2007 ett Institute Agreement med IIA enligt vilket IIA:s mission, vision och strategi ligger till grund för vår verksamhet: IIA core purpose To advance the profession and its value around the world. IIA Strategic Goals 1. The IIA will be the driving force for the development of highperforming internal audit professionals, indispensible to their organization. (Professionalism) 2. The IIA will deliver the value that compels current, future, and former internal auditors to be members. (Membership/Value Proposition) 3. The IIA will have positively raised the profile of, and demand for, professional internal auditing, globally. (Advocacy) 4. The IIA will have a global operating model in place where all affiliated institutes are aligned on core principles. (Governance) 5. IIA Global operations will be self-sufficient financially with adequate reserves to carry out its core purpose and strategic direction (Financial). IIA:s strategi är avstämd mot vår egen, baserad på en lokal SWOT-analys, och de stämmer mycket väl överens. I den svenska strategin betonar vi Sidan 6 av 28

7 särskilt orientering mot internrevisionsaktiviteternas enskilda kunder i styrelser och företagsledningar, att ledande beslutsfattare skall kunna lita på internrevisionen som tillför värde genom ökad professionalism och högre kvalitet i den tjänst vi levererar till våra uppdragsgivare. Initiativ Styrelsen har under året fokuserat på följande utvecklingsområden: Marknadsföring av vårt yrke. Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov. Utveckling av vårt kursprogram. Marknadsföring av vårt yrke. Akademi. IIA:s ordförande Phil Tarling gjorde presentationer vid Stockholms och Uppsala universitet. I anslutning till ett besök av IIA:s ordförande Phil Tarling 11 15/2 i Stockholm och Riga till IIA Nordic & Baltic Region gjorde han mycket uppskattade presentationer för mastersstudenter, forskare och professorer vid Stockholms och vid Uppsala Universitet om Governance Risk and Compliance/Control (GRC). Phils presentation var en mycket värdefull aktivitet inom ramen för vår marknadsföring av internrevision. Ett viktigt mål för oss är att bland högskolestudenter skapa kännedom om vad Internrevision är och hur vi bidrar till god verksamhetsstyrning. Inte i första hand för att attrahera fler till yrket (även om det är en för oss positiv bieffekt) utan framför allt för att framtida ledare skall förstå och på bästa sätt kunna interagera och dra nytta av Internrevisionen. Fortsatt samarbete med masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys vid Stockholms och Uppsala universitet. På det akademiska området har vi fortsatt vårt samarbete med Stockholms och Uppsala Universitet inom ramen för Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys (SUMA). Den lyckade satsningen i en första svensk akademisk kurs i ägarstyrning och intern revision i samarbete med Linköpings Universitet 2008, har via våra kontakter med i första hand professor Fredrik Nilsson, professor i redovisning vid Uppsala Universitet resulterat i en kurs i internrevision vid Mastersutbildningen vid Stockholms och Uppsala Universitet. Före 2008 fanns ingen som helst akademisk utbildning i internrevision i Sverige, vilket inte var tillfredsställande i ett internationellt perspektiv för ett välutvecklat land som Sverige. SUMA är ett samarbete mellan Stockholms och Uppsala Universitet som tidigare helt och hållet varit inriktat på redovisning och externrevision. Studenterna kommer varje år när de utexamineras att sprida sina kunskaper Sidan 7 av 28

8 om god internationell sed i enlighet med the International Professional Practices Framework (IPPF), och vi får en ringar på vattnet effekt. Föreningens ordförande och generalsekreterare gjorde en föreläsning vårterminen 2012 och kommer att göra det vårterminen Under 2012 har vi även gjort en föreläsning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vi gjorde under höstterminen även en föreläsning om internrevision vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Övrig marknadsföring. Vi strävar fortsatt efter närmare kontakt med våra uppdragsgivare via organisationer för styrelseledamöter och att skriva artiklar om internrevisionens värde när tillfälle ges. Vår arbetsgrupp för Intern Styrning och Kontroll i samarbete med Far har skrivit flera artiklar för Balans som publiceras på vår hemsida. Utveckling av den ideella verksamheten baserat på den enskilde medlemmens behov Revisionschefsnätverk Vi är på väg att starta ett nätverk för Statliga myndigheter, med Abdi Egag som sammankallande. På litet sikt hoppas vi att det kommer att ge ringar på vattnet och att vi hittar engagerade ideella krafter för revisionschefsnätverk i andra segment. Träff för nya medlemmar Som en utveckling av ett redan väl fungerande koncept bjöd Medlemskommittén den 20 september in nya medlemmar i föreningen till en temakväll med ämnet Internrevision som yrke. Representanter från Sida och SEB presenterade hur internrevisionen arbetar inom deras respektive organisationer. Nätverk i väst/syd Ett nätverk med Mikael Andersson som sammankallande startades upp i Göteborg med ett seminarium den 31 januari med samtal kring bildande av nätverk och därefter föredrag/diskussion Internrevision och mediarisker med Peter Funck som föredragande. 2-3 träffar per år planeras. Seminarier mer generellt Vi har fortsatt att erbjuda våra mycket uppskattade seminarier, många av dem gratis. IIA:s President Richard Chambers talar vid vårt årsmöte Årsmötet är en viktig del av det ideella arbetet och vi är glada att vi i år lyckats få IIA:s President Richard Chambers som talare. Sidan 8 av 28

9 Utveckling av vårt kursprogram Vi har under året bland gjort en mer övergripande bedömning av våra medlemsföretags förväntningar på utbildning inom internrevisionsområdet och en gapanalys mot ledande IIA institut, och konstaterat att det borde finnas potential för en väsentlig breddning och fördjupning av vårt kurs- och seminarieprogram. Under IIA Global Council i februari 2013 diskuteras bl a IIA Global Internal Audit Competency Framework som definierar de kompetenser som behövs för framgång som internrevisor. Ramverket bygger på 10 kärnkompetenser. Vi kommer att använda Competency Framework som underlag för planerad utveckling av vårt kurs & seminarieprogram mot global Best Practice, och framför allt söka en närmare kontakt med våra medlemmar för att bättre utröna deras behov. Vi har sammanfattningsvis sett över vår utbildningsstrategi och kommer att eftersträva att: Utveckla långsiktiga, varaktiga kundrelationer för input om behov av kurser & seminarier. Starkare kundorientering baserad på kundsegment. Lönsammare kurs & seminarieverksamhet som är nödvändig för en stabilare finansiering av hela verksamheten mot våra övergripande mål. Samarbeten för ett komplett kursprogram motsvarande de ledande instituten inom IIA och IIA:s Global Competency Framework. Sidan 9 av 28

10 Medlemsutveckling Vi är en ideell förening, och vi vill arbeta mot våra mål med både ideella och betalda krafter. Samtidigt är vi realistiska och kan konstatera att de ideella krafterna över tid mer generellt går från en utförande till bollplankande och idégivande roll, vilket ställer krav på finansiering av mer resurser på kansliet. Vi har lyckats rekrytera fler ideella krafter till våra kommittéer, nätverk och arbetsgrupper och har c:a 60 ideella krafter i vår styrelse, valberedning, etiknämnd, kommittéer, arbetsgrupper och nätverk. Valberedning Styrelse Medlemsutveckling Kompetensutveckling Kommunikation Yrkestekniska frågor Internationellt Banknätverk IT- nätverk Offentligt nätverk Etiknämnd Marknadsföring Intern Styrning och Kontroll samt Internrevision CertiPiering Vi hade vid utgången av (643) betalande medlemmar, en ökning med 1 % (2 %) och vår medlemstillväxt ligger under de senaste 4 åren i genomsnitt på 2 % per år, i paritet med IIA Globals snitt. Vi ser, i likhet med tidigare år att potentialen för medlemstillväxt främst finns inom den privata, och möjligen även på litet sikt i den kommunala, sektorn. Vi bedömer att det kan ta tid. Satsningen på medlemstillväxt kräver att vi via en satsning på marknadsföring får en bättre förståelse hos styrelser och företags- och organisationsledningar för internrevisionens värde och betydelse för ägarstyrningen. Intern- och externrevisorer, riskhanterare och personer som arbetar med internkontroll och compliance och andra uppgifter inom förtroendebranschen överväger olika former av samarbete och organisatoriska lösningar i anslutning till det. Sidan 10 av 28

11 Fördelningen av våra medlemmar över sektorer är i stort sett densamma som tidigare år. Könsfördelningen är i likhet med tidigare år jämn. Medlemskommittén har arrangerat ett seminarium om intern kontroll, internrevision och externrevisions syn på dessa roller och för nya medlemmar en tematräff med temat internrevision som yrke. Medlemskommittén har under 2012 haft 3 protokollförda möte. Vad avser Medlemskommitténs uppgift och ledamöter hänvisas till hemsidan. Kompetensutveckling Omsättning (1 789 ). Omsättningen på kursverksamheten har snabbt återhämtat sig på en högre nivå efter 2010 då vi genomförde en organisationsförändring på kansliet, och hade en nedgång Vi ser en rejäl potential till snabbare omsättningsutveckling framöver. Vår potentiella marknadsandel för kurser och seminarier inom internrevision, ägarstyrning, risk, kontroll, compliance och andra närliggande områden bör kunna röra sig om flera miljoner kronor. Således tror vi oss ha en rejäl uppsida när det gäller vår marknad för kurser & seminarier och den bör växa med det ökande intresset för certifiering. Det kommer dock att kräva att vi informerar oss bättre om våra medlemmars Sidan 11 av 28

12 kursbehov och sedan utvecklar och marknadsför kurser som de är intresserade av och levererar dem på ett lönsamt sätt även med litet färre deltagare än vi är vana vid. Vi kan även erbjuda våra kurser till en betydligt bredare kundkrets än våra nuvarande 648 medlemmar, till exempel genom att som vi nu planerar översätta kursen i Intern Styrning och Kontroll i samarbete med Far till engelska och erbjuda den på hela den nordiska och baltiska marknaden. Vi planerar även att ta in lärare från andra IIA-institut för att på ett enkelt sätt bredda vårt kursutbud och samtidigt stärka vår internationella anknytning. Dessa kurser kommer att marknadsföras till en bredare krets inom ramen för det nordisk-baltiska samarbetet. Resultat efter finansiella 422 (707 ). På kursverksamheten gör vi ett överskott 422' (707'), således en försämring med 285'. Resultatet kommer till 95 % från Grundkurserna med 300' och ISK-kurs i samarbete med Far 100'. Resultatförsämringen 285' kan kanske låta som en signal om en påbörjad nedåtgående trend, men så är det inte då det till 195' beror på ISK-kursen i samarbete med FAR och i hög grad är en periodiseringsfråga. QA- och IPPF-kurserna gör en förlust på 47', en försämring på 90' och förklarar återstående resultatförsämring. Dessa kurser har varit svåra att fylla under 2012, och det beror nog på att vi hade ett ovanligt bra deltagande på QA Vi har resonerat att QA-kurserna och IPPF-kurserna är ett absolut nödvändigt led i utvecklingen av professionen som är den yttersta målsättningen med vår verksamhet, vilket skulle kunna motivera en viss förlust på dessa kurser. Den är emellertid för stor, och vi kommer nu att se över våra kurser inom detta område. Vi kommer även, mer generellt, att fundera över hur vi skall få lönsamhet med ett planerat bredare kursprogram som kommer att resultera i färre deltagare per kurs. Under 2012 har vi ökat både antalet evenemang och även antalet deltagare avsevärt jämfört med tidigare år, i enlighet med vår strävan att öka medlemmarnas interaktion med varandra enligt vårt motto samverkan genom erfarenhetsutbyte (Progress Through Sharing). Under 2012 genomförde vi 26 evenemang (kurser, seminarier och nätverksträffar) jämfört med 15 evenemang Under 2012 hade vi totalt 700 anmälningar till evenemangen, att jämföra med 397 anmälningar Utvecklingen är till stor del resultatet av att vi nu har byggt en stabil administrativ grund på kansliet, vilket har frigjort tid och resurser som vi i Sidan 12 av 28

13 stället kan ägna åt verksamheten. Arbetet med att effektivisera och stabilisera kansliet fortsätter och vi räknar med att i fortsättningen kunna erbjuda ännu fler evenemang för föreningens medlemmar för fortsatt kontinuerlig varaktig förbättring av medlemsnyttan. Parallellt med att vi kunnat öka verksamhetens omfattning för ökad medlemsnytta har våra mycket uppskattade och värdefulla ideella insatser gradvis ändrade inriktning fortsatt, från aktivt utfört faktiskt arbete mot att vara bollplank och idégivare till de betalda krafterna. Under året har följande kurser och seminarier genomförts: 1. CIA Taktisk Förberedelse Vår 2. Grundkurs Vår 3. Intern Styrning och Kontroll i samarbete med FAR, vår 4. International Professional Practices Framework 5. Kvalitetssäkring Vår 6. Nätverksträff för nya medlemmar 7. Seminarium om Outsourcing 8. Seminarium om FISK 9. Seminarium i samarbete med ISACA vår 10. Seminarium i samarbete med SWERMA vår 11. Träff för ideella krafter 12. Översiktskurs i IT-revision 13. CIA Taktisk Förberedelse Höst 14. Intern Styrning och Kontroll i samarbete med FAR, höst 15. Seminarium Etikfrågor och mediarisker 16. Grundkurs Höst 17. Seminarium hos Hjärntillskott 18. Medlemsträff för nya medlemmar 19. Seminarium Performance Audit 20. Seminarium Projektrevision i samarbete med Svenskt Projektforum 21. Utvärdering och hantering av risker för bedrägerier 22. Seminarium om Outsourcing i samarbete med ISACA 23. IPPF In-house hos Länsförsäkringar 24. Risk Management & Corporate Governance 25. Kvalitetssäkring 26. Verksamhetsinriktad revision Sidan 13 av 28

14 Volymökningen är parad med en fortsatt hög kundnöjdhet. Vi kan även konstatera att kundnöjdheten är fortsatt hög med ett genomsnitt i utvärderingarna på 3,33 av 4 möjliga. Även kursadministrationen ligger numera på denna nivå. Deltagarna uppskattar att vi på ett tydligt sätt avsätter tid för mingel och nätverkande. Våra kurser och seminarier blir från och med nu föremål för en mer medveten, kontinuerlig och varaktig satsning på utveckling och underhåll. Kompetensutvecklingskommittén har slutfört arbetet med att planera kursutbudet för det första halvåret Kursplanen för VT 2013 ligger ute på hemsidan. Vårt fokus ligger på att utbudet under juli till december 2013 skall överträffa medlemmarnas förväntningar. För att kunna göra detta behöver vi bland annat arbeta tillsammans med nätverken för att erbjuda ett heltäckande kompetensutvecklingsutbud som blandar längre kurser med aktuella uppdateringar via seminarier och andra träffar. Våra mer erfarna medlemmar har varierande behov och det innebär att vi har erfarit vissa svårigheter att fylla kurserna med tillräckligt många deltagare. Vi har därför fört en dialog med i första hand IIA Norway och även övriga nordiska och baltiska länder om det skulle kunna vara möjligt att erbjuda kurser tillsammans, vilket skulle förbättra förutsättningarna att genomföra dessa kurser. Vi planerar för närvarande att översätta den mycket uppskattade kursen Intern Styrning och Kontroll i samarbete med FAR till engelska, uppdatera den till COSO 3, och leverera den på den nordiska och baltiska marknaden under våren Vi har satt av en särskild budget för utveckling och underhåll av våra kurser, ett arbete som är tänkt att pågå kontinuerligt, varaktigt över flera år. Att erbjuda högkvalitativa kurser som är relevanta år från år är en stor utmaning och ställer krav på en aktiv löpande dialog med våra medlemmar. En viktig komponent i vår marknadsföring av internrevision är internrevisorer med rätt kompetens. Vi arbetar fortsatt för att hitta yngre lärare som komplettering till vår erfarna och mycket uppskattade lärarkår, och är glada att ha kunnat notera ett ökat intresse. Kompetensutvecklingskommittén har under 2012 haft 6 möten och har 5 ledamöter. Vad avser Kompetensutvecklingskommitténs uppgift och ledamöter hänvisas till hemsidan. Sidan 14 av 28

15 Kommunikation Vi är glada över vår hemsida och det nyhetsbrev som tagits fram parallellt med hemsidan. Genom att digitalisera vår kommunikation kan vi nu erbjuda bättre och mer frekvent information till våra medlemmar och vår omvärld. Hemsidan har en struktur som är baserad på besökarnas intresse av information. Den har också en utformning layoutmässigt så att det som är av störst intresse för medlemmarna kommer först i blickfånget. Utbildningen har fått en mer framträdande plats än tidigare. Hemsidan har, och kommer att ha, i huvudsak intern trafik från medlemmarna och ett mer begränsat inslag av extern trafik. Därför kommer den att innehålla ett begränsat inslag om ägarstyrning, riskhantering, och fokusera på internrevision på svenska, och i stället länka vidare till IIA Globals och ECIIA:s hemsidor efter mycket korta introduktioner på svenska. Vi har nu noterat att vi löpande måste vidareutveckla vägar att gå, och att inte gå, på vår hemsida både vad beträffar layout, struktur och innehåll. Vi är tacksamma för input från våra ideella krafter till kansliet om allt som kan vara av intresse för våra medlemmar. Det är en stor utmaning för oss att löpande fylla hemsidan med nytt spännande och relevant innehåll, och vi är glada över att statistiken visar på ett ökat intresse. Vi arbetar nu med att modernisera hemsidan och ge den en layout som ligger betydligt närmare IIA Globals. Vi arbetar även med att underhålla och utveckla hemsidans innehåll och struktur för att säkerställa att hemsidan är lättmanövrerad och att rätt information når våra medlemmar. Under året har även hemsidan börjat användas för att kommunicera och underlätta arbetet i styrelse, kommittéer, nätverk och arbetsgrupper genom att portaler upprättats. Det har visat sig vara ett värdefullt verktyg. Man får på så vis en webbaserad arbetsyta där information och underlag kan samlas. Här kan även de ideellt engagerade få direkt tillgång till information som kansliet arbetar med löpande. Under 2012 har nyhetsbrevet utvecklats och i linje med utvecklingen av hemsidan används nu nyhetsbrevet som port till hemsidan, med syfte att lyfta fram relevanta och intressanta nyheter som går att finna på hemsidan. Under 2013 är planen att göra nyhetsbrevet fullt integrerat med hemsidan. Kommunikationskommittén har under 2012 haft 6 möten och har 3 ledamöter. Vad avser Kommunikationskommitténs uppgift och ledamöter hänvisas till hemsidan. Sidan 15 av 28

16 Yrkesfrågor Arbetsgruppen för yrkestekniska frågor etablerades mot slutet av 2011 och har under året arbetat med följande frågor: Yttrande beträffande förslag på uppdateringar i internrevisionsstandarder. Yttrande beträffande modellen om "tre försvarslinjer". Yttrande om uppdaterade förordningar från ESV. Yttrande om nya handledningar från ESV rörande intern styrning och kontroll samt riskhantering. Yttrande om internrevisionens deltagande i ledningsprocesser. Vi har under året även lämnat in synpunkter om: IIA operational model and core principles aligning IIA Global and the institutes. Corporate Governance Codes on Internal Audit: current status in the EU. Comments relating to our being asked to be part of a new research project being conducted by The IIA Research Foundation. The research will examine one of the outcomes of The IIA s Global Internal Audit survey in 2010, namely that only 37% of global survey respondents indicated to be in compliance with the Standard on Quality Assurance & Improvement Program (Standard 1300). COSO:s nya ramverk om intern styrning och kontroll. Arbetsgruppen har under mars 2013 tagit fram ett remissvar till The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) avseende ett position paper om Solvency II. Arbetsgruppen för Yrkestekniska frågor har under 2012 haft 2 formella möten samt omfattande korrespondens via och telefon rörande ovan nämnda ärenden. Ordförande har även träffat ledamöter individuellt i anslutning till olika frågeställningar. Arbetsgruppen har för närvarande 9 ledamöter med god spridning mellan branscher. Vad avser Arbetsgruppen för yrkestekniska frågors uppgift och ledamöter hänvisas till hemsidan. Akademiskt Se Initiativ, Akademi ovan. Sidan 16 av 28

17 Internationellt IIA:s ordförande Phil Tarling besökte Stockholm 11 13/2 och IIA:s President Richard Chambers besöker vårt årsmöte 11/4. IIA:s ordförande Phil Tarling besökte 11 15/2 Stockholm och Riga för möten med IIA Nordic & Baltic Region. Den 12/2 gjorde han presentationer vid Stockholms och Uppsala universitet om Governance Risk and Compliance/Control (GRC). IIA Nordic & Baltic Region tar form. Den 13/2 träffade Phil i Stockholm styrelseledamöter från IIA Finland, Norway, Sweden och en representant för IIA Iceland. Mötet utmynnande bland annat i att de nordiska länderna kom överens om att: bjuda in till årliga möten med representanter för medlemssektorer, lägga upp undersidor på hemsidorna för nordisk & baltiskt samarbete och kommunikation, t ex om externa kvalitetssäkringar och marknadsföring av internrevision, information om kurser & seminarier. Inte nog med att IIA:s ordförande besökte oss, vi är glada att vi i år även lyckats få IIA:s President Richard Chambers som talare vid vårt årsmöte IIA Sweden var representerat vid IIA Global Council 2012 och 2013 IIA Global Council gick av stapeln mellan den 5 och 8 februari Det var sjätte gången som IIA anordnar denna rådgivande samling av representanter för institut från hela världen, 120 delegater och andra deltagare från ett femtiotal länder. Målet är att ge input och påverka IIAs utveckling framåt. De frågor som togs upp och behandlades på Global Council, bland annat genom grupparbeten, är hur vi skall sprida IIAs uppförandekod, att bli bättre på att följa etablerade internrevisionsstandards och hur vi skapar en global plattform för arbetet med att främja internrevision runt om i världen. IIA:s Global Council 2013 hölls i Lima, Peru den februari. Man diskuterade: #1 Advancing the Advocacy Platform #2 Competency Framework / Potential Changes to The IIA Code of Ethics #3 Expanded Services for Risk/Internal Control/Governance Professionals #4 Governance: The Role of Global Council Vår Past President Charlotta Löfstrand Hjelm invaldes 2012 i IIA:s globala styrelse och Professional Certifications Board. Det ger oss, i tillägg till övriga ledamöter i den internationella gruppen nedan, en unik möjlighet till insyn i och påverkan på det internationella arbetet. Sidan 17 av 28

18 Internationella Gruppen. Vi har en Internationell Grupp som, genom deltagande i IIA:s eller ECIIA:s styrelse eller kommittéer samt IIA:s Executive Leadership Team och IIA European CEO s, bevakar den internationella utvecklingen i branschen samt kommunicerar den, och IIA Swedens syn på den, till medlemmarna och övriga grupper, nätverk och kommittéer i första hand via hemsidan. Gruppen identifierar och bereder även förslag om kandidater att representera IIA Sweden till IIA och ECIIA, baserat på riktlinjer och kriterier beslutade av styrelsen, och bereder på så vis ärendet åt styrelsen. Gruppen är för närvarande representerad inom IIA: 1. IIA Board of Directors och IIA Professional Certification Board (PCB) - Charlotta Löfstrand Hjelm 2. IIA Institute Relations Committee (IRC) - Gunilla Liljeroth 3. Academic Relations Committee, (ARC) - Lars Agerberg 4. Professional Issues Committee (PIC) - Hans Löfgren 5. Committee of Research and Education Advisors (CREA) - Peter Funck 6. IIA Research Foundation Board of Trustees - Sten Bjelke 7. IIA Excecutive Leadership Team and IIA European CEO network Klas Schöldström. Detta innebär att trots att Sverige är ett litet land med relativt få IIAmedlemmar strax under 0,4 % av IIA:s totala antal medlemmar - har vi möjlighet att kunna påverka utvecklingen inom professionen. Internationella gruppens medlemmar deltar regelbundet på 1 4 internationella möten samt ett antal telefonkonferenser inom ramen för de internationella projekt man medverkar i. Gruppen träffas regelbundet för att diskutera väsentliga internationella frågor som kan påverka internrevisionen i Sverige. Förutom de frågor som diskuteras i de kommittéer som vi representerar försöker gruppen fånga upp andra för branschen intressanta internationella influenser. Gruppen är ett fundament för hela vår verksamhet och arbetar med utvecklingsfrågor som rapporteras under respektive avsnitt i verksamhetsberättelsen, till exempel PCB under Certifiering, ARC under Akademiskt, PIC under Yrkesfrågor, CREA under Kompetensutveckling. Den internationella gruppen har en naturligt nära relation till Gruppen för Yrkesfrågor vars ordförande har deltagit vid ett av den internationella gruppens möten. Generalsekreteraren är den internationella gruppens länk till styrelsen som beslutar om gruppens uppdrag och vilka som IIA Sweden skall nominera till de internationella kommittéerna. Medlemmar kan även nominera sig själva Sidan 18 av 28

19 eller andra medlemmar utan att det lokala institutets styrelse ställer sig bakom. Internationella gruppen har bland annat under året: Bidragit till utvecklingen av ett antal Guidance inom ramen för Professional Issues Committee (PIC) som ligger som utkast för godkännande av IIA:s styrelse; Continuous Assurance, Audit Sampling, Anti Corruption Bribery och Crisis Management. Samtliga planeras komma ut under första kvartalet Medverkat i diskussioner med generalsekreteraren om internationella nomineringar. Bidragit till flera av de yttranden som redovisas under Yrkesfrågor. Diskuterat Performance Auditing och i samarbete vårt offentliga nätverk arrangerat ett seminarierum den 2 oktober. Föredragande var Larry Ribbeklint och Arne Zetterström. Diskuterat internrevisionens relationer till andra professioner inom förtroendebranschen som GRC/risk/internal control/compliance och externrevision. Internationella Gruppen har under 2012 träffats fyra gånger; 19 mars, 15 maj, 7 september och den 15 november och under 2013 den 18 januari. Det internationella arbetet inom IIA är oerhört omfattande och av central betydelse för utvecklingen av internrevisionen i Sverige. Internationella Gruppens arbete ryms inte inom ramen för verksamhetsberättelsen. Vi hänvisar därför till vår hemsida för mer detaljer om Internationella Gruppens uppgift, ledamöter och vad man gjort under året. Övrigt Internrevisionsdagarna 2012 Den årliga konferensen är en av föreningens absolut viktigaste aktiviteter och den gör det möjligt för oss att genomföra många andra av våra aktiviteter. Mer än hälften av föreningens medlemmar brukar delta och ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor samt ta del av föredrag och presentationer i aktuella ämnen som påverkar yrkesutvecklingen. Under två dagar träffades Internrevisorernas medlemmar på Stockholm Waterfront Congress Centre för att inspireras och mingla med kollegor. Vår moderator Elisif Elvinsdotter guidade oss genom konferensen där vi bland annat uppmanades att bli bättre på att kommunicera vårt budskap, vi fick lyssna till en debatt om problematiken kring internationella affärer vad gäller mutor och korruption och Ulf Adelsohn berättade om sina erfarenheter från sin tid på SJ. Internrevisionsdagarna fick återigen en mycket hög utvärdering 3,16 (3,45) på en fyrgradig skala. Föregående års utvärdering var en rekordnotering, och den avsåg en 60-årsjubileumskonferens. Sidan 19 av 28

20 Vi hade återigen ett mycket högt deltagande med 250 deltagare brutto, inkluderande talare, arrangörer (ideella och kansli) Det ekonomiska resultatet var gott, ett överskott på (1 118 ). Vi vill särskilt tacka våra sponsorer. Platinasponsorer: Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers och Transcendent group. Guldsponsorer: Swedbank. Internrevisionsdagarna Arbetet med Internrevisionsdagarna 2013 har inletts och vi har bokat Berns september 2013, och informerar löpande via hemsidan. Vi arbetar med att ta fram en konferens som bidrar till kompetensutveckling för medlemmarna och en fortsatt mycket viktig finansiering av verksamheten. Sponsringsprogrammet är fortfarande nära kopplat till konferensen. Det bidrar på så vis till stabilare ekonomi och även mer direkt medlemsnytta, beroende på sponsringens mer detaljerade utformning Certifiering Vi erbjuder ledande certifieringsprogram för internrevisorer för att bekräfta och dokumentera deras professionalism och addera tyngd i deras CV. Med certifieringarna Certified Internal Auditor, Certified Government Auditing Professional, Certification in Control Self-Assessment, Certified Financial Services Auditor och Certification in Risk Management Assurance (CRMA ) vet våra kunder och arbetsgivare att de har att göra med en motiverad, kunnig och värdefull tillgång till internrevisionsteamet. Vi har under året fått ytterligare 27 (9) certifierade varav 11 CRMA, och har 118 (110) CIA certifierade den 31 december Vi märker en glädjande tillströmning till programmet, även om det både i absoluta och relativa tal är litet i ett internationellt perspektiv. Sidan 20 av 28

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 för

Verksamhetsplan 2007 för The Institute of Internal Auditors - Sweden, Internrevisorerna Internrevisorernas Service Aktiebolag, ISAB 2007 för Internrevisorerna Internrevisorerna 28 februari 2007 Antal sidor: 7 2007.doc Innehåll

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET 2008-09-29 1 Innehåll Förord 3 1. Uppdrag 4 2. Organisation. 5 2.1 Kursverksamhet... 5 2.2 Seminarieverksamhet.... 6 2.3 Certifieringsverksamhet.. 6

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra.

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2012:2 Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. IIA Swedens årsmöte 2012: Jubileumsår med framgångar, nyval, nytt

Läs mer

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu!

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu! theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:1 Internrevisionsdagarna 2010: Konstnären Mikael Renberg på scen. Nu är det dags för för anmälan till Internrevisionsdagarna 2011. Internrevisionsdagarna

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Professionalisering IIA identitet förstärkt Medlemsnytta Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm Telefon: 08 586 10766 Fax: 08 660 65 89 Organisationsnr: 556112-2242 E-mail: info@internrevisorerna.se

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

Ny information om CIA-proven

Ny information om CIA-proven Ny information om CIA-proven Arbetet fortskrider med att sjösätta nya rutiner för att kunna göra CIA-proven med hjälp av Computer Based Testing (CBT). Såväl administrations-, som anmälnings- och bokningsförfarande

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen?

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen? theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:6 SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» VAD FÅR EN ORDFÖRANDE skriva krönikor om? Allt? Finns det tabubelagda områden även för internrevisorer? Vilka

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 6 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDER, VALBEREDNING OCH AKADEMIER Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Torsdag 8 oktober 2015

Torsdag 8 oktober 2015 Torsdag 8 oktober 2015 08.00 09.00 Registrering och frukostmingel 09.00 09.10 Introduktion 09.10 10.00 Styrelsens ansvar för risker i företaget Catharina Lagerstam, styrelseproffs 10.10 11.00 Parallella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter Det föreslås att årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) den

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Camilla Rosenqvist Den av

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer