Frågor om internrevision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor om internrevision"

Transkript

1 1/16 Datum Handläggare Tomas Kjerf ESV-dnr /2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar vi in information om?... 3 Hur hämtar vi in information?... 3 Vem lämnar information?... 3 När lämnas informationen?... 4 Frågor om följsamhet till bestämmelser... 5 Om internrevision Organisering av myndighetens internrevision Granskningens inriktning Råd och stöd från internrevisionen Internrevisionens bedrivande Redovisning och rapportering till myndighetsledningen Beslut av internrevisionens uppdragsgivare Internrevisionens tillgång till uppgifter... 7 Om intern styrning och kontroll Närmare föreskrifter för verksamheten Närmare föreskrifter för anställda i myndigheten... 9 Frågor om internrevisionens resultat Internrevisionens bidrag till förbättringar Genomförd granskning Granskningens rekommendationer och åtgärder Beredning och föredragning av beslut om åtgärder Analys av risker i verksamheten Förebygga otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet Försäkran från internrevision Samarbetande, samordnad och samverkande internrevision... 13

2 2/ Kompetensförsörjning för internrevision Utvärdering av internrevision Myndighetens resurser för internrevision Internrevisionens kompetens och erfarenhet Stöd till internrevisionen Myndighetens behov av stöd... 15

3 3/16 Frågor om internrevision Varför hämtar vi in information? Vi hämtar in information för att: utveckla och förvalta statlig internrevision och intern styrning och kontroll till regeringen lämna en redovisning över den statliga internrevisionen Vi utvecklar och förvaltar dels med föreskrifter och allmänna råd dels med stöd till myndigheterna genom metoder och riktlinjer, utredning, utbildning och rådgivning. Våra föreskrifter och vårt stöd samordnar myndigheterna och redovisningen visar hur väl vi har lyckats med detta. Vad hämtar vi in information om? Frågorna handlar om följsamhet till bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll. Frågorna handlar också om internrevisionens prestation och något om dess effekt. Hur hämtar vi in information? Vi ställer 22 frågor som kan bestå av en eller flera delfrågor. Svaren är en självdeklaration från myndigheten. Frågorna 1-9 har svarsalternativen: Ja, när tillämpningen följer bestämmelsen eller Nej, när det inte är så samt Et, när bestämmelsen inte är tillämplig för myndigheten. Frågorna har svarsalternativen: Ja eller Nej till förekomsten, ange antal av förekomsten eller svara i berättande text. Svarsalternativen mäter inte rätt eller fel. Vem lämnar information? De myndigheter som efter beslut av regeringen inrättar internrevision enligt internrevisionsförordningen lämnar information till oss via statens centrala informationssystem (Hermes) i modulen Internrevision 1. Myndigheterna begär en särskild behörighet till modulen 2. En myndighet kan undantas från att lämna information om beslutet att inrätta internrevison inte har gällt för hela året eller om internrevisionen ska upphöra. Ansö- 1 f.d. IRE. 2 I Hermes användarmodul finns användaranvisningar under fliken Hjälp. Där återfinns en behörighetsblankett som ska fyllas i och skickas till ESV innan myndigheten kan registrera. (Gäller endast nya användare).

4 4/16 kan om att erhålla undantag från att lämna information lämnas från myndigheten, ställs till ESV och skickas till I vår analys av svaren är det myndigheten som har svarat och ansvarar för svaren. I myndighetens interna beredning av svaren är det sannolikt att de flesta frågorna bereds av internrevisionschefen men för vissa frågor (8, 9 och 10) kan beredningen ske av annan av myndighetschefen utsedd handläggare. När lämnas informationen? Frågorna kan besvaras med början 1 februari och senast 22 februari.

5 5/16 Frågor om följsamhet till bestämmelser Om internrevision 1. Organisering av myndighetens internrevision a. Leds internrevisionen av en chef? 3 b. Är internrevisionschefen anställd av myndigheten? 4 c. Är internrevisionen inrättad direkt under myndighetsledningen? 5 d. Är internrevisionen självständig i förhållande till den granskade verksamheten? 6 Om svaret på fråga a är Ja ange vem som är internrevisionschef och om i förekommande fall t.f. Om myndigheten har undantag från kravet på anställd internrevisionschef är svaret Et på fråga b, ange då att myndigheten har undantag. Direkt under ledningen i fråga c avser delegeringen av beslutanderätt från myndighetsledningen till internrevisionen och rapporteringen av internrevisionens resultat till myndighetsledningen. Självständig i fråga d avser att leda internrevision i granskning, råd och stöd och rapportering enligt myndighetledningens riktlinjer och revisionsplan. Att internrevisionen följer de bestämmelser som finns för myndighetens förvaltning och som beslutas på delegation av annan inom myndigheten påverkar inte att internrevision är självständig. 2. Granskningens inriktning a. Har internrevisionen granskat utifrån en analys av verksamhetens risker? 7 b. Har internrevisionen bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet i analysen av verksamhetens risker? internrevisionsförordning (2006:1228). 4 2 internrevisionsförordning (2006:1228). 5 Föreskrifter till 2 internrevisionsförordning (2006:1228). 6 Föreskrifter till 2 internrevisionsförordning (2006:1228). 7 4 internrevisionsförordning (2006:1228). 3 myndighetsförordning (2007:603). 1 kap. 3 budgetlag (2011:203). 8 Föreskrifter till 4 internrevisionsförordning (2006:1228).

6 6/16 Om granskning sker av åtgärder som vidtas för att hantera de omständigheter som utgör en risk för att inte fullgöra de krav som ingår i ansvaret för verksamheten är svaret på fråga a Ja. I ansvaret för verksamheten ingår att verksamheten är effektiv, bedrivs enligt gällande rätt, är rättvisande och tillförlitligt redovisad sam bedrivs med god hushållning. 3. Råd och stöd från internrevisionen a. Har internrevisionen lämnat råd och stöd till myndighetens styrelse och chef? 9 Om internrevisionen inte har haft skäl att ge råd och stöd är svaret Et. 4. Internrevisionens bedrivande a. Bedrivs internrevision enligt god internrevisionssed? 10 b. Bedrivs internrevision enligt god internrevisorssed? 11 Lagar och förordningar gäller före god sed och påverkar inte att internrevisionen bedrivs enligt god sed. Om svaret på fråga a är Ja ange vilken god sed det avser. God sed kan vara uttryckt i standarder, överenskommelser etc. som när de är allmänt tillämpade blir god sed. 5. Redovisning och rapportering till myndighetsledningen a. Har internrevisionen redovisat resultatet av granskningen i form av iakttagelser och rekommendationer? 12 b. Har internrevisionen rapporterat resultatet av granskningen efter varje avslutad granskning? 13 c. Har internrevisionen rapporterat sina rekommendationer och iakttagelser till myndighetsledningen? 14 Om internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt riktlinjer till internrevisionen inte behöver rapporteras efter varje avslutad granskning är svaret på fråga b Et. 9 5 internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228). 13 Allmänna råd till 9 internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228).

7 7/16 Om svaret på fråga c är Ja ange om internrevisionen också har närvarat vid ett möte med myndighetsledningen med anledning av rapporteringen. Om någon annan (t.ex. revisionsutskott) än myndighetens internrevisionschef avgör vilka iakttagelser och rekommendationer som ska rapporteras till myndighetsledningen är svaret på fråga c Nej, ange hur många granskningar där någon annan har avgjort vad internrevisionen redovisar till myndighetsledningen. 6. Beslut av internrevisionens uppdragsgivare a. Har myndighetsledningen beslutat om riktlinjer för internrevisionen? 15 b. Har myndighetsledningen beslutat om en revisionsplan för internrevisionen? 16 c. Har myndighetsledningen beslutat om åtgärder med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som internrevisionen rapporterat? 17 Om beslut om åtgärder omfattas av delegerad beslutanderätt kan fråga c besvaras med Ja. 7. Internrevisionens tillgång till uppgifter a. Har myndighetsledningen sett till att internrevisionen fått tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behövt för att fullgöra sitt uppdrag? 18 Om internrevisionen på grund av sekretess 19 inte fått tillgång till den information som behövs är svaret Ja, ange den granskning det avser. Om svaret är Nej, ange vilken granskning som är genomförd med begränsad tillgång till de uppgifter och upplysningar som behövs och som inte beror på sekretess. Om intern styrning och kontroll 8. Närmare föreskrifter 20 för verksamheten a. Har myndighetsledningen beslutat en arbetsordning för myndigheten? p internrevisionsförordning (2006:1228) p internrevisionsförordning (2006:1228) p internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228). 19 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 20 Närmare förskrifter är de regler och rutiner som beskriver formerna för verksamheten.

8 8/16 b. Har myndighetsledningen beslutat en verksamhetsplan för myndigheten? 22 c. Har myndigheten de närmare föreskrifter som behövs för att fortlöpande utveckla verksamheten? 23 d. Har myndigheten de närmare föreskrifter som behövs för att verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet? 24 e. Har myndigheten de närmare föreskrifter som behövs för att tillhandahålla information om myndighetens verksamhet? 25 f. Har myndigheten de närmare föreskrifter som behövs för att följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten? 26 g. Har myndighetschefen de direktiv och riktlinjer som behövs för att kunna sköta den löpande verksamheten? 27 h. Har myndighetschefen de direktiv och riktlinjer som behövs för att hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut? 28 i. Har myndighetschefen de direktiv och riktlinjer som behövs för att under styrelsen svara för myndighetens arbetsgivarpolitik och företräda myndigheten som arbetsgivare? 29 Med närmare föreskrifter avses de bestämmelser om verksamheten som myndigheten meddelar. Om svaret är Ja på någon av frågorna a-i, ange för frågan det år som internrevisionen senaste rapporterade till myndighetsledningen från en granskning som till någon del berört frågeområdet. Om ingen granskning skett lämnas ingen uppgift. Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är svaret på frågorna g-i Et pkt myndighetsförordning (2007:515) pkt myndighetsförordning (2007:515) första stycket myndighetsförordning (2007:515) andra stycket myndighetsförordning (2007:515) tredje stycket myndighetsförordning (2007:515) första stycket myndighetsförordning (2007:515) första stycket myndighetsförordning (2007:515) andra stycket myndighetsförordning (2007:515) tredje stycket myndighetsförordning (2007:515).

9 9/16 9. Närmare föreskrifter för anställda i myndigheten a. Har myndigheten de närmare föreskrifter som behövs för att se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten? 30 b. Har myndigheten de närmare föreskrifter som behövs för att ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet? 31 c. Har myndigheten de närmare föreskrifter som behövs för att vid anställning fästa avseende bara vid sakliga grunder? 32 d. Har myndigheten de närmare föreskrifter som behövs för att informera den anställde om vilka slags förhållanden som kan rubba förtroendet för opartiskhet i arbetet eller skada myndighetens anseende? 33 Med närmare föreskrifter avses de bestämmelser om verksamheten som myndigheten meddelar. Om svaret är Ja på någon av frågorna a-d, ange för frågan det år som internrevisionen senaste rapporterade till myndighetsledningen från en granskning som till någon del berört frågeområdet. Om ingen granskning skett lämnas ingen uppgift. Frågor om internrevisionens resultat 10. Internrevisionens bidrag till förbättringar a. Vilket av internrevisionens förslag har haft eller kan få störst betydelse för att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll? Svaret är en bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som är redovisade till myndighetsledningen. Ange sökbar identitet till förslaget. 11. Genomförd granskning a. Ange antal granskningar som var upptagna i revisionsplanen? b. Ange antal granskningar från revisionsplanen som är rapporterade till myndighetsledningen? Om myndighetsledningen har beslutat om ändring av revisionsplanen är det antalet granskningar efter ändringen som avses pkt myndighetsförordning (2007:515) pkt myndighetsförordning (2007:515) lag (1994:260) om offentlig anställning. 33 7, 7a lag (1994:260) om offentlig anställning.

10 10/16 Om en granskning i fråga a är beslutad med en revisionsplan men ska vara pågående och avslutas med en senare revisionsplan räknas granskningen som upptagen i det senare revisionsplanen. Om myndigheten är en styrelsemyndighet är en granskning i fråga b rapporterad till myndighetsledningen när den ingår i ärendelistan till ett styrelsemöte med eller utan föredragning från internrevisionschefen. Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är en granskning i fråga b rapporterad till myndighetsledningen när den är överlämnad till myndighetschefen med eller utan föredragning från internrevisionschefen. 12. Granskningens rekommendationer och åtgärder a. Ange antal rekommendationer som internrevisionen har redovisat till myndighetsledningen med anledning av granskningen. 34 b. Ange antal rekommendationer som myndighetsledningen accepterat med beslut om åtgärder. 35 Uppgiften om antalet rekommendationer i fråga a hämtas från internrevisionens rapportering till myndighetsledningen. Antalet rekommendationer räknas så som de är redovisade till myndighetsledningen. Uppgiften om antalet rekommendationer som myndighetsledningen har accepterat i fråga b hämtas från myndighetsledningens beslut om åtgärder. Om åtgärden inte motsäger rekommendationen är rekommendationen accepterad. Beslutet om åtgärd hanterar en eller flera rekommendationer. Beslut om åtgärder kan fattas med delegerad beslutanderätt i verksamheten. Om myndighetsledningen inte har en annan uppfattning gäller beslutet på delegation som myndighetsledningens beslut. Det saknar betydelse för beräkning av nyckeltalet om redovisningen av rekommendationer sker uppdelat i detalj i flera rekommendationer eller sammanhållet som en gemensam rekommendation. 13. Beredning och föredragning av beslut om åtgärder a. Har styrelsen en grupp av ledamöter ur styrelsen (s.k. revisionsutskott) som bereder förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? 34 9 internrevisionsförordning (2006:1228) a internrevisionsförordning (2006:1228).

11 11/16 b. Har myndigheten en grupp (t.ex. revisionskommitté) som bereder förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? c. Har myndigheten en ordning för beredning inom linjen (inte utskott eller kommitté) av förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? d. När myndigheten är styrelsemyndighet, är myndighetschefen föredragande av förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? 36 e. När myndigheten är enrådighetsmyndighet, är annan tjänsteman än internrevisionschefen föredragande av förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? 37 Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är svaret på fråga a Et. Om svaret är ja på frågan a, d eller e ange identitet som verifierar svaret. Fråga b avser både styrelsemyndighet och enrådighetsmyndighet. Fråga c avser både styrelsemyndighet och enrådighetsmyndighet. Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är svaret på fråga d Et. 14. Analys av risker i verksamheten a. Har internrevisionen informerat myndighetsledningen om sin bedömning av myndighetens risker i verksamheten? b. Har internrevisionen gjort bedömningen att myndighetsledningen accepterar för stora risker i verksamheten för att kunna fullgöra ansvaret för verksamheten? Om internrevisionen enligt fråga a har informerat myndighetsledningen om sin bedömning av riskerna i verksamheten inför myndighetsledningens beslut om revisionsplan eller i rapporteringen av granskningens resultat är svaret Ja. Om internrevisionen enligt fråga b inte har gjort någon bedömning av om myndighetsledningen har accepterat för stora risker är svaret på frågan Nej, ange ingen bedömning är gjord andra stycket myndighetsförordning (2007:515) myndighetsförordning (2007:515).

12 12/16 Om svaret på b är Ja, ange som förklaring vilka risker det avser. 15. Förebygga otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet a. Har internrevisionen granskat risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet? Om internrevisionen utifrån en analys av risker i verksamheten bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet (enligt fråga 2 b) och det inte medfört en granskning är svaret på fråga Nej med förklaringen att det inte är prioriterat utifrån en analys av risker i verksamheten. Om internrevisionen inom minst en granskning (oavsett vilken verksamhet som granskas) har granskat risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet är svarat Ja. Ange inom hur många granskningar som sådan granskning utförts. 16. Försäkran från internrevision a. Har internrevisionen lämnat en bedömning av om myndighetens interna styrning och kontroll inom den granskade verksamheten är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av ansvaret för verksamheten inför regeringen? 38 b. Har internrevisionen lämnat ett övergripande omdöme av om myndighetsledningen har säkerställt att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt? 39 Svaret är Ja på fråga a, om internrevisionen: har lämnat en bedömning att den interna styrningen och kontrollen är betryggande, med eller utan rekommendationer som villkorar bedömningen eller har uttalat att den inte kan lämna bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är betryggande på grund av iakttagelser (s.k. negativ bedömning). Om bedömningen enligt fråga a framgår i en men inte alla rapporteringar är svaret Ja, ange inte i all rapportering internrevisionsförordning (2006:1228). 5 förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll pkt myndighetsförordning (2007:515). Allmänna råd till 2 kap 8 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

13 13/16 Svaret är Ja på fråga b, om internrevisionen: har lämnat ett övergripande omdöme att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar betryggande med eller utan rekommendationer som villkorar omdömet eller har uttalat att de inte kan lämna omdömet att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt (s.k. negativt omdöme). 17. Samarbetande, samordnad och samverkande internrevision a. Har myndighetens internrevision samarbetat med annan myndighets internrevision? 40 b. Har myndigheten samverkat med annan myndighets internrevision i granskning av systemövergripande risker mellan myndigheterna? 41 c. Har myndighetsledningen förlitat sig på samordnad internrevision som utförs av en annan myndighet? 42 Om svaret på fråga a är Ja, ange vad samarbetet avser, t.ex. internrevisionschefen är anställd inom annan myndighet, extern validering av intern kvalitetssäkring, inlån av internrevisor eller annan form av samarbete. Deltagande i egen utbildning eller eget erfarenhetsutbyte redovisas inte här som samarbete. Om svaret på fråga a är Nej, ange inget samarbete förekommer. Om systemövergripande risker 43 mellan myndigheterna inte är kända är svaret på fråga b Et, ange att systemövergripande risker inte är kända. Om svaret på frågan b är Nej ange att ingen samverkan förekommer. Om myndigheten har samordnat sin internrevision i en eller flera granskningar är svaret på fråga c Ja, ange med vilken myndighet samordning har skett. Om svaret på frågan c är Nej, ange som förklaring att samordning förekommer inte eller att samordning inte har kommit till stånd om myndigheten verkat för samordning andra stycket myndighetsförordning. 41 Föreskrifter till 4 förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. 42 Allmänna råd till 8 internrevisionsförordning (2006:1228). 43 Samarbete om risker i verksamheten. Ekonomistyrningsverket 2012.

14 14/ Kompetensförsörjning för internrevision a. Har myndigheten vidtagit åtgärder för att säkerställa att det finns lämplig kompetens för internrevision? 44 Om svaret är Ja, ange vad åtgärderna avser, t.ex: attrahera personer med rätt kompetens, rekrytera personer med rätt kompetens, utveckla medarbetarnas kompetens, behålla medarbetare med rätt kompetens, avveckla medarbetare med otillräcklig kompetens och kompetensöverföring mellan medarbetare. Om svaret är Nej, ange som förklaring att inga åtgärder är vidtagna. 19. Utvärdering av internrevision a. Har myndigheten de riktlinjer som behövs för extern utvärdering av internrevisionens verksamhet? b. Har myndigheten de riktlinjer som behövs för intern utvärdering av internrevisionens verksamhet? Med riktlinjer menas program (eller plan) med de regler och rutiner (strukturer och processer eller dylikt) som myndigheten anser behövs för att säkra (eller kontrollera) och förbättra (eller utveckla) myndighetens internrevision. Med extern utvärdering i fråga a menas utvärderingar som utföras som en s.k. fullständig utvärdering utförd av någon utanför myndigheten eller som en s.k. självutvärdering med oberoende validering av någon utanför myndigheten. Om svaret på fråga a är Ja, ange år för senast utförda externa utvärdering. Om svaret på frågan a är Nej, ange om extern utvärdering är planerad att utföras eller inte. Med intern utvärdering i fråga b menas löpande ledning genom regelbunden uppföljning och bedömning i förhållande till riktlinjer för internrevisionen samt granskning av internrevisionen i förhållande till god sed av någon utanför den egna internrevisionen. 20. Myndighetens resurser för internrevision 44 3 kap. 3 och föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 3 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

15 15/16 a. Ange medelantalet anställda under föregående år inom myndighetens internrevision. b. Ange antalet årsarbetskrafter under föregående år inom myndighetens internrevision. c. Ange arbetad tid som årarbetskrafter under föregående år från biträden från verksamheten. d. Ange arbetad tid som årsarbetskrafter under föregående år för köpta tjänster för internrevision. e. Ange arbetad tid i timmar under föregående år för internrevisionens kompetensutveckling. Medelantalet anställda i fråga a och årsarbetakrafter i fråga b beräknas enligt allmänna råd till 2 kap. 4 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kompetensutveckling i fråga d avser anställda som deltagit i utbildning i organiserad form som t.ex. kurs, konferens, seminarium etc. med betydelse för myndighetens internrevision. 21. Internrevisionens kompetens och erfarenhet a. Ange antalet internrevisorer vid utgången av föregående år som har en för myndigheten relevant akademisk examen för utövande av internrevision? b. Ange antalet internrevisorer som vid utgången av föregående år har ett för myndigheten relevant yrkesbevis för utövande av internrevision? Med akademisk examen i fråga a menas examen (tillexempel högskoleexamen) som myndigheten bedömer är ändamålsenlig. Ange hur antalet fördelar sig efter olika examina. Med yrkesbevis i fråga b menas diplom, intyg och dyl. som utfärdas av en intresseorganisation, (t.ex. Certified Internal Auditor från IIA, Diplomerad Risk Manager från SWERMA) som myndigheten bedömer är ändamålsenlig. Ange hur antalet fördelar sig efter olika yrkesbevis. Stöd till internrevisionen 22. Myndighetens behov av stöd a. Vilket behov av stöd har myndighetens internrevision?

16 Stöd kan avse metoder och riktlinjer (t.ex. handledning, vägledning, idéskrift), utredning, utbildning (t.ex. kurs, konferens, seminarium) och rådgivning (t.ex. frågor och svar) till internrevisionen när det gäller internrevision, riskhantering och andra områden av betydelse för myndighetens internrevision. 16/16

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 1/14 Datum Handläggare 2016-12-05 Annika Alexandersson ESV dnr 3.2-475/2016 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 2/14 Innehåll Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 1/15 PM Datum Handläggare 2017-11-28 Catrin Lind Ebert ESV dnr 3.2-426/2017 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 Enkätfrågorna avser 2017 2/15 Innehåll Frågor om internrevision

Läs mer

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen 1/19 Datum Handläggare 2015-06-29 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision?... 3 1. Organisering av

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14 Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen 2016 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2015 2016:14 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se.

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll 2017 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2016 ESV 2017:14 INNEHÅLL

Läs mer

Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 2012:46 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll 2015 Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 2015:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 Regeringsuppdrag Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som PDF och

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Tryck: Elanders, maj 2017 Produktion: Utbildningsdepartementet Artikelnr.: U17.002 Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Linköpings universitet 20 november 2014 Sammanfattning I enlighet med 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22 Regeringsuppdrag Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Internrevisionen vid myndigheter

Internrevisionen vid myndigheter EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2017-02-23 DNR: 3.1.1-2016-0202 RIR 2017:5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

Läs mer

Revisionsplan för 2014

Revisionsplan för 2014 Dnr SLU ua 2013.1.1.2-5355 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-12-18 Rektor Revisionsplan för 2014 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan för 2014. Ärendet

Läs mer

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2016

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2016 1/5 PM Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2016 Vad är ekonomiadministrativ

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Ledamot av insynsråd

Ledamot av insynsråd Ledamot av insynsråd Till Dig som är ledamot av ett insynsråd eller som erbjuds att bli det Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Pensionsmyndighetens uppdrag Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer Möjlighet för pensionssparare

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2016:828 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 1/5 Datum Handläggare 2015-10-26 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 Vad är ekonomiadministrativ värdering och vad är ett ekonomiadministrativt

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Handledning Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47

Handledning Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47 Handledning Att hantera verksamhetsrisker Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision 1. Internrevisionens uppdrag Internrevisionens primära uppgift är att, i nära samarbete med styrelse och ansvariga på myndigheten, granska och bedöma

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Chef till internrevision

Chef till internrevision Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till internrevision till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)

Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 1004 ERT DATUM:2015-06- 26 ER REFERENS: FI2015/3429 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-62-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen gav den 22 oktober

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Regeringsuppdrag Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-09-27 Dnr: 3.2-209/2017 ESV-nr:

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU9 Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Sammanfattning I betänkandet behandlas riksdagsstyrelsens framställning (framst. 2009/10: RS6) Intern

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne PM 1(23) Dnr 105-16923- 2016 Kontaktperson Internrevisionen Anders Ask 010-224 12 05 Anders.ask@lansstyrelsen.se Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Intyg 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8 Intyg 2013 - garantifonden Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober 2012 15 oktober 2013 ESV 2014:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 1 Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer