STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm"

Transkript

1 Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen Huddinge Fakturaadress: Box Huddinge Tel: Epost: Hemsida: STADGAR för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP antagna år 1995 i Stockholm Vid årsmötet den 7 maj 1996 ändrades stadgarna under 2 Medlemskap. Vid årsmötet den 9 april 1997 ändrades stadgarna under 1 Ändamål, 2 Medlemskap, 8 Högsta beslutande organ och 15 Revision. Vid årsmötet den 6 maj 1998 ändrades stadgarna under 9 Motioner, 11 Styrelse. Vid årsmötet den 24 april 2002 ändrades stadgarna under 11 Styrelse, moment 5e. Vid årsmötet den 20 april 2005 uppdaterades och reviderades stadgarna, huvudsakligen språkligt samt med upphörande av numrering av paragrafer, men även till innehåll, framförallt rörande stycket om medlemskap. Vid årsmötet den 15 april 2010 ändrades stadgarna under Styrelse gällande val av presidium, men även språkligt.

2 INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP, IBL Organiserar som ideell förening yrkesverksamma och pensionerade biomedicinska analytiker, samt studerande inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Ändamål Institutets uppgift är att främja kunskapsområdet inom biomedicinsk laboratorievetenskap. IBL ska stimulera den individuella professionsutvecklingen. IBL ska arbeta för yrkets utveckling nationellt och internationellt. IBL ska genom nära samarbete med högskolor och universitet följa och stödja grund- och forskarutbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap. IBL ska bedriva egen utbildningsverksamhet för att stödja kompetensutvecklingen inom biomedicinsk laboratorieverksamhet. IBL ska sprida kunskap om ämnesområdet, framförallt genom tidskriften Laboratoriet men även via andra kanaler. Upplösning För upplösning av IBL krävs att detta beslutas vid två på varandra följande möten, varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. Vid dessa möten ska samtidigt avgöras vad som ska ske med institutets tillgångar. Medlem Du som studerar till biomedicinsk analytiker kan vara medlem i IBL. Du som är utbildad till biomedicinsk analytiker (eller motsvarande, d v s laboratorieassistent, laboratris, preparatris) kan vara medlem i IBL. Du som har utbildning som godkänts för medlemskap i International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), eller annan, minst 3-årig utländsk postgymnasial utbildning vilken även godkänts av IBL:s styrelse, kan också vara medlem. Som medlem har du att följa Etiska riktlinjer för biomedicinska analytiker som är fastställda av IBL:s årsmöte. Som medlem är du valbar till förtroendeuppdrag inom IBL. Du har även rätt att ansöka om diplom och utvecklingspoäng från institutet.

3 Associerat medlemskap finns dels för företag, dels för enskild person. Denna typ av medlemskap är inte förknippad med rösträtt, inte heller med rätt att söka IBL:s ordinarie stipendier eller diplom. Ett företag som har anknytning till laboratorieverksamhet kan vara associerad medlem. Enskild person som inte är biomedicinsk analytiker men har lämplig utbildning samt är verksam inom laboratorievetenskapligt område kan vara associerad medlem. IBL:s styrelse beslutar om associerat medlemskap både för företag och för enskilda personer. Din medlemsavgift fastställs av årsmötet. Om du inte betalar avgiften inom föreskriven tid kan du bli utesluten. Den som uppenbarligen kränker IBL:s stadgar eller motverkar dess syften kan med omedelbar verkan uteslutas av IBL:s styrelse. För att avsluta medlemskap i IBL rekommenderas skriftlig uppsägning med brev/mail. Organisation IBL:s styrelse och kansli är registrerade i Huddinge. Revision På årsmötet väljs 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter. Revisorerna har rätt att med yttrande och förslagsrätt närvara vid årsmötet. Styrelsens räkenskaper ska vara avslutade den 31 december och senast 31 mars lämnas dessa till de av årsmötet valda revisorerna. Styrelsens redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed. Revisorerna ska efter verkställd revision avge sin berättelse senast 15 april, samt tillstyrka balans- och resultaträkning. Stadgarna Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie, eller för stadgeändring särskilt sammankallat, årsmöte. Beslutet ska fattas av minst 2/3 majoritet av de närvarande vid årsmötet.

4 Internationell verksamhet IBL har medlemskap i, samt deltar aktivt i internationella sammanslutningar för professionen. IBL är medlem i International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS. IBL ingår också i NML, Nordisk Medicinsk Laboratoriegruppe. IBL ska även verka aktivt för professionen inom Europa. En internationell kommitté handlägger internationella ärenden. Högsta beslutande organ Årsmötet som är IBL:s högsta beslutande organ ska hållas före utgången av maj månad varje år. Tid och plats för årsmötet beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmötet sker genom annons i Laboratoriet senast en månad före mötesdagen. Årsmötet beslutar om inriktning av verksamheten ekonomin för den kommande perioden granskning av verksamheten ansvarsfrihet val av styrelse, ordförande, revisorer och valberedning medlemsavgift Rösträtt har varje ordinarie medlem (dock inte associerad medlem) som erlagt medlemsavgift senast före mars månads utgång. Extra årsmöte kan begäras av IBL:s styrelse eller av minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna. Mötet ska då hållas senast en månad efter begäran. Kallelse till extra årsmöte ska utfärdas senast en vecka före mötet. Inga andra ärenden behandlas än det som föranlett mötet.

5 Motioner Varje medlem har rätt att lämna in motioner. Sådana ska vara inlämnade till IBL:s kansli senast 31 december för att behandlas vid närmast följande årsmöte. Styrelsen bilägger sitt yttrande till motionen som sedan behandlas av årsmötet. Valberedning Valberedningens uppdrag är att inför årsmötet förbereda val genom att föreslå kandidater till de olika uppdragen. Detta ska ske med hänsyn tagen till IBL:s mångfald av individer och olika specialiteter samt geografisk spridning. Årsmötet väljer en valberedning utifrån det antal ledamöter som årsmötet beslutar om, dock minst 3 ledamöter. Inför val som ska förrättas av årsmötet ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den tid som valberedningen har beslutat. Styrelse IBL:s styrelse är verkställande organ mellan årsmötena ska bestå av vice ordförande, ordförande, senior ordförande och 6 ordinarie ledamöter styrelsens presidium består av ordförande, vice ordförande och senior ordförande vice ordförande väljs vid föreningens årsmöte och följer fastställd successionsordning presidiet utses genom val av vice ordförande som väljs på 2 år och blir därefter ordförande på 2 år, medan senior ordförande kvarstår i 2 år efter avslutad ordförandeperiod. styrelsens ordinarie medlemmar har en mandatperiod på 2 år och väljs till hälften vartannat år är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade, minst 5 är närvarande och minst 5 är ense om beslut ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med årsmötesbeslut, Etiska riktlinjer för biomedicinska analytiker samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska förvalta IBL:s tillgångar på ett omsorgsfullt och betryggande sätt ska bedriva kurs- och utbildningsverksamhet av hög kvalitet ska utge tidskriften Laboratoriet ska utse ett Vetenskapligt råd och en etisk kommitté. ska utse representanter i de övriga kommittéer som behövs för verksamheten ska utse de personer som ska teckna firma för IBL ansvarar för IBL:s ekonomi samt skriver styrelsens berättelse för närmast föregående år

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886

STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886 STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886 Stadgar antagna vid Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet i Gävle den 6 augusti 1904 och omarbetade 1910. 1910 års stadgar reviderades fullständigt

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6 Stadgar sida 1 av 6 STADGAR för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer antagna vid Föreningens årsmöte den 20 mars 2004 i Hörby, reviderade vid Föreningens årsmöte den 28 mars 2009 i Ängelholm

Läs mer